V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN"

Transkript

1 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen JAGTGAARDEN Incl. 3 tillæg vedtaget på følgende generalforsamlinger: 19. april april august 1999

2 2 Indholdsfortegnelse 1. Navn 3 2. Hjemsted, værneting m.v Formål 3 4. Medlemmer 4 5. Fordelingstal og hæftelse 4 6. Omfanget af de enkelte ejerlejligheder 4 7. Fællesaktiver 5 8. Særskilt prioritering og ejendomsbeskatning 5 9. Ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger Indkaldelse af, adgang til og stemmeafgivning på generalforsamlinger Bestyrelse. Valg af bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsens opgaver Bestyrelsesmøder og beslutninger Tegningsregler Administration. Budget. Ydelser fra medlemmerne Foreningens ren- og vedligeholdelsespligt m.v De enkelte medlemmers ren- og vedligeholdelsespligt m.v Ændringer i lejlighedernes indretning m.v Varme- og varmtvandsanlæg Dispositions- og successionsret Foreningens sikkerhed for tilgodehavender hos medlemmer Husorden, erhverv, skiltning m.v Foreningens beføjelser ved et medlems misligholdelse Grundfond Regnskab og revision Garager Tinglysning, påtaleret 16

3 3 I anledning af, at ejendommen matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, beliggende Ordrup Jagtvej 40 A-B-C og Ny Ordrup Sidealle 1-7, er opdelt i ejerlejligheder, fastsættes nedenstående vedtægter for den ejerforening, der vil være at stifte i forbindelse hermed. V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1. Navn For eningens navn er ejerforeningen JAGTGAARDEN. 2. Hjemsted, værneting m.v. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende administrators forretningssted, jfr. 12 stk. 4. Foreningen ved dens bestyrelse er som sådan rette procespart vedrørende alle fælles rettigheder og forpligtelser for foreningen. Værneting for alle tvistigheder mellem foreningen og dens medlemmer og mellem medlemmerne indbyrdes om forhold vedrørende ejendommen eller foreningen er Gentofte Civilret, ligesom denne ret skal være rette værneting ved eventuelle søgsmål fra andre end dens medlemmer. 3. Formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes økonomiske og andre fælles interesser overfor tredjemand som ejere af ejerlejligheder i ejendommen matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, beliggende Ordrup Jagtvej 40 A-B-C og Ny Ordrup Sidealle 1-7, at regulere forholdet mellem medlemmerne og andre i lejlighederne og ejendommen og at forestå administrationen af nævnte ejendoms fællesanliggender, alt i overensstemmelse med nærværende vedtægter.

4 4 4. Medlemmer Foreningens medlemmer er samtlige til enhver tid værende tinglyste endelige skødehavere vedrørende ejerlejligheder i ejendommen matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, beliggende Ordrup Jagtvej 40 A-B-C og Ny Ordrup Sidealle 1-7. Hver skødehaver også den nuværende ejer af ejendommen og dennes successorer har pligt til at være medlem af foreningen, som påbegynder sin virksomhed den 1. januar Kun ejere af ejerlejligheder i nævnte ejendom kan være medlemmer af foreningen. Ved ejerskifte (tinglysning af endeligt skøde, uanset eventuelle retsanmærkninger) indtræder den nye ejer i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, også med hensyn til eventuelle restancer, hvis betaling den hidtidige ejer dog fortsat hæfter for sammen med den nye ejer. Den nye ejer hæfter dog kun for den tidligere ejers restancer indenfor det pålydende, det i 21 omtalte ejerpantebrev er tinglyst for på ejerskiftets tidspunkt. Refusionsopgørelsen mellem den nye og den gamle ejer er foreningen uvedkommende. Et medlem kan ikke ved salget af sin lejlighed gøre krav på udbetaling af nogen del af foreningens formue, lige så lidt som andele i denne formue kan gøres til genstand for særskilt overdragelse eller nogen form for særskilt retsforfølgning. Såvel det indtrædende som det udtrædende medlem har pligt til senest to uger efter ejerskiftet (tinglysningsdatoen, jfr. ovenfor) overfor administrator at anmelde og dokumentere ændringerne i ejerforholdet. 5. Fordelingstal og hæftelse Til hver ejerlejlighed er knyttet et fordelingstal, der i henhold til lov om ejerlejligheder er fastlagt som en brøkdel. På grundlag af disse fordelingstal beregnes de enkelte ejerlejligheders forholdsmæssige andele i foreningens fælles rettigheder og forpligtelser. De fastsatte fordelingstal kan kun ændres ved samtykke af samtlige foreningens medlemmer. Såfremt myndighederne tillader sammenlægning af to eller flere lejligheder til én, kan dette ske, såfremt summen af disses fordelingstal ikke ændres. For foreningens forpligtelser hæfter foreningens formue. Subsidiært hæfter tillige medlemmerne personlig og direkte, pro rata efter ovennævnte fordelingsprincip. 6. Omfanget af de enkelte ejerlejligheder En ejerlejlighed omfatter det areal, som er tingængeligt gennem lejlighedens hovedindgangsdør, med ydermur og mur mod fællesarealer samt halvdelen af nabomur, jfr. anmeldelse til tinglysning af opdelingen og det dermed følgende kortmateriale. Hver ejer af en beboelseslejlighed har herudover eneret til benyttelse af det til den pågældende lejlighed hørende pulterrum og altanareal. Endelig har ejerne af stuelejlighederne eneret til brug af eventuelt tilhørende forhaver. Endvidere omfatter hver enkelt lejlighed alt, hvad der findes af ledninger og installationer og andet udstyr af hvilken som helst art i lejligheden, dog kun i det omfang, dette ikke i henhold til 7 stk. 2 er forbeholdt fællesskabet.

5 5 Endelig er der til hver lejlighed en andel af foreningens og ejendommens fælles rettigheder og forpligtelser, jfr. 5 stk. 2 og Fællesaktiver Fælles ejendomsret undergivet efter det i 5 fastsatte fordelingstal er foreningens formue til enhver tid samt ejendommens grund (herunder legeplads med legeredskaber), bygningens fundamenter, tage, ydermur (i det omfang disse ikke tilhører de enkelte medlemmer jfr. 6), etageadskillelser og dertil hørende konstruktioner af enhver art, hoveddøre, trappegange med trapper og repos er, spidslofter overalt, kældergange og fællesrum i kældre, centralvarmeanlæg, sådanne forsynings- og afløbsledninger samt stik og sanitære og andre tekniske installationer af enhver art (herunder el-, gas-, vand- og varmeinstallationer), som er beliggende udenfor de enkelte ejerlejligheder, hegn samt eventuelle berettigende servitutter og andre rettigheder i naboforhold eller andre forhold. Fælles i samme forhold er skorsten samt de dele af forsynings- og afløbsledninger samt sanitære og andre tekniske installationer, herunder fællesantenneanlæg, som findes ikke blot i fælleslokaliteter, jfr. stk. 1, men også indenfor hvert medlems særlige område, jfr. 6 stk. 2, nemlig i det omfang sådanne ledninger og installationer tjener til brug ikke blot for den pågældende enkelte lejlighed, men for to, flere eller alle lejligheder. 8. Særskilt prioritering og ejendomsbeskatning Ved udstedelse af ejerlejlighedsskøde skal der ske en fastlæggelse af pantehæftelserne vedrørende lejligheden, således at det pågældende medlem særskilt hæfter for enhver forpligtelse i henhold til disse pantehæftelser og fremtidig pantehæftelser, som hvert medlem frit kan stifte i sin lejlighed, jfr. 20. Fælleslån kan ikke stiftes, medmindre samtlige medlemmer er enige derom. Når hver lejlighed er selvstændigt vurderet af det offentlige og selvstændigt ansat til ejendomsskat m.v., påhviler enhver herfra hidrørende de forpligtelse det respektive medlem. Indtil dette tidspunkt betaler hvert medlem en forholdsmæssig andel af de nævnte beløb beregnet af administrator efter lejlighedens fordelingstal. 9. Ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april. På den første ordinære generalforsamling skal der vedtages en husorden for ejendommen, jfr. 22. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: a. Valg af dirigent. b. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. c. Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab med påtegning af revisor, administrator og bestyrelse til godkendelse. d. Forelæggelse af årsbudget for det indeværende år til godkendelse. e. Valg af medlemmer af bestyrelsen i stedet for afgående, jfr. 11. f. Valg af suppleanter. g. Valg af statsautoriseret revisor. h. Eventuelle forslag fra foreningens medlemmer.

6 6 i. Eventuelt. Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne vedrørende fællesskabet behandlet på den ordinære generalforsamling. Begæring herom må være indgivet skriftligt til bestyrelsens formand senest den 15. februar. Ekstraordinær generalforsamling afholdes: når bestyrelsen finder anledning hertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af medlemmer, der repræsenterer mindst halvdelen af ejerforeningens stemmeantal, når en tidligere generalforsamling har besluttet det, når et medlem i medfør af disse vedtægters 13 stk. 4 kræver en bestyrelsesbeslutning indbragt for generalforsamlingen, eller når administrator forlanger det. 10. Indkaldelse af, adgang til og stemmeafgivning på generalforsamlinger Enhver generalforsamling indkaldes af bestyrelsen ved opslag på varmemesterens kontor med mindst 8 dages varsel. Indkaldelsen kan, ligesom øvrige meddelelser til medlemmerne, også ske ved, at bestyrelsen lader ejendommens varmemester omdele en rundskrivelse til de enkelte lejligheder, bortset fra sådanne lejligheder, som ikke beboes af de pågældende medlemmer, og hvor administrator er bekendt hermed. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen. Eventuelle forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen, bortset fra forslag til valg til bestyrelsen, skal samtidig med indkaldelsen fremlægges til medlemmernes eftersyn. Adgang til generalforsamlingen har foreningens medlemmer, disse ægtefæller, foreningens bestyrelse samt administrator og/eller dennes stedfortræder samt foreningens statsaut. Revisor og/eller dennes medarbejder. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt bemyndige enhver myndig person til at give møde i stedet for sig på generalforsamlingen og stemme for fuldmagtsgiveren. Kun foreningens medlemmer og befuldmægtigede for disse, jfr. foregående punktum, har stemmeret. Hvis en ejerlejlighed ejes af to eller flere, kan disse kun afgive een stemme for lejligheden. Et medlem, der ejer flere lejligheder, har stemmeret med een stemme pr. lejlighed. Enhver generalforsamling ledes af en af denne valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Beslutninger på generalforsamlingen træffes, hvor andet ikke er udtrykkeligt bestemt, ved simpel stemmeflerhed blandt de mødte eller ved skriftlig fuldmagt repræsenterede medlemmer, idet der herved bortses fra de i den pågældende afstemning ikke deltagende medlemmers stemmer. Forslag til foreningens opløsning kan kun vedtages eenstemmigt og med tilslutning fra samtlige stemmeberettigede. Forslag om ændring af vedtægterne eller væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse kan kun vedtages med mindst to trediedele flertal på en generalforsamling, hvor mindst to trediedele af stemmerne er

7 7 repræsenteret. Vedtages forslaget med to trediedeles flertal på en generalforsamling, hvor færre end to trediedele af stemmerne er repræsenteret, skal der med mindst 14 dages varsel indkaldes til en ny generalforsamling, som skal afholdes senest 6 uger efter den første generalforsamling. Såfremt også to trediedele af de repræsenterede stemmer på denne generalforsamling stemmer for forslaget, er dette endeligt vedtaget. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne på generalforsamlingen. Beretningen underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer. 11. Bestyrelse. Valg af bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling. Den består af 3 personer valgt blandt medlemmerne eller udenfor disses kreds. Desuden vælges 2 suppleanter. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Hvert andet år afgår formanden. Af bestyrelsens øvrige medlemmer og suppleanter afgår een hvert år. Afgangsordenen bestemmes ved den rækkefølge, i hvilken de er valgt; for samtidigt valgte medlemmer og suppleanter ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang mellem de ordinære generalforsamlinger ned under 3, indtræder de valgte suppleanter i bestyrelsen, og iøvrigt efter lodtrækning. Findes ingen suppleanter, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste ordinære generalforsamling. 12. Bestyrelsens opgaver Bestyrelsen har ledelsen af foreningens anliggender. Bestyrelsen kan ved vedtagelse af en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god varetagelse af ejendommens fælles anliggender, herunder betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring kombineret grundejerforsikring, lovpligtig ulykkesforsikring vedr. ejendomsfunktionærer samt eventuelle andre forsikringer), opvarmning og renholdelse samt vedligeholdelse, reparation og fornyelse af, hvad der vedrører fællesskabet, alt i det omfang sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter og forholdene iøvrigt må anses for påkrævede. Til ejendomsadministrator antages den nuværende ejer, eller hvem han måtte anvise. Administratoren oppebærer et administrationshonorar, beregnet som 5 % af det beløb, som svarer til vurderingslejen pr. 1. april 1974 tillagt skatter og afgifter og øvrige lovlige forhøjelser i perioden. Beløbet er beregnet til kr ,00. Honoraret er fastsat på basis af pristallet 1. juli 1972 = 110,4, og honoraret reguleres een gang årligt i januar måned i overensstemmelse med de stigninger, der har været i pristallet. Honoraret skal dog mindst andrage 5 % af lejen med alle tillæg i de usolgte lejligheder divideret med antallet af usolgte lejligheder og butikker ganget med 50.

8 8 Forholdet kan, når ¾ af lejlighederne er solgt, opsiges med 6 måneders varsel, såfremt generalforsamlingen med to trediedeles flertal forlanger dette. Administrator kan til enhver tid frasige sig hvervet med 6 måneders varsel. Bestyrelsen eller administrator og/eller dennes stedfortræder er berettiget til efter behørigt varsel at foretage besigtigelse af medlemmernes lejligheder og butikker vedrørende fællesanlæg i nødvendigt omfang, ligesom medlemmerne og disses eventuelle lejere (se 20) skal tillade adgang hertil for de af bestyrelsen eller administrator udpegede håndværkere m.v. med henblik på udførelsen af reparationer og andre håndværksarbejder, tilsyn, vurderinger og lignende. 13. Bestyrelsesmøder og beslutninger Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden så ofte, dette ønskes af formanden eller et andet medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og yderligere eet medlem er til stede. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Når stemmerne står lige, gør formandens stemme udslaget. En af bestyrelsen truffet afgørelse kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, inden 14 dage efter, at medlemmet har fået kendskab til afgørelsen, indbringes for en generalforsamling, se dog 22 stk. 2. Begæring om indbringelse for en generalforsamling har medmindre bestyrelsen i særlige tilfælde bestemmer andet opsættende virkning for den trufne afgørelse. I en af bestyrelsen autoriseret protokol, som kan være den samme som den i 10 sidste stk. omtalte, optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af de i bestyrelsesmødet deltagende bestyrelsesmedlemmer. 14. Tegningsregler Foreningen forpligtes ved underskrifter af formanden og yderligere eet medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan meddele prokura til administrator til at disponere også i andre henseender end vedrørende den daglige drift, jfr. 15 stk. 1. Foreningen kan ikke påtage sig kaution. 15. Administration. Budget. Ydelser fra medlemmerne Administrator er befuldmægtiget til at disponere på foreningens vegne i alle forhold vedrørende den daglige drift og kan således modtage foreningens indtægter, herunder medlemmernes ydelser til foreningen, indgå nødvendige eller sædvanlige forpligtelser på foreningens vegne og afholde de dermed forbundne udgifter. Administrator kan for foreningens regning ansætte vicevært, gårdmand og varmemester og anvende juridisk og teknisk bistand. Administrator udarbejder hvert år til forelæggelse på generalforsamlingen et budget, der viser foreningens forventede udgifter, såsom udgifter til ejendomsskatter og afgifter, indtil betalingspligten vedrørende disse overgår til de enkelte medlemmer (jfr. 8 stk. 2), forsikringer, ren og vedligeholdelse samt nødvendige fornyelser vedrørende fællesaktiver

9 9 (jfr. 16), el-forbrug vedrørende fælleslokaliteter, varmemester, gårdmand, administration og revision. Om udgifter til opvarmning henvises til 19. Til dækning af udgifterne i henhold til budgettet betaler medlemmerne i forhold til fordelingstal en ordinær ydelse, hvis nærmere størrelse fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. Ydelsen erlægges månedsvis forud. I tilfælde af uforudsete udgifter er bestyrelsen berettiget til at lade administrator opkræve en ekstraordinær ydelse. Opgørelse af de endelige fællesudgifter ved ejendommens drift foretages af administrator og foreningens revisor, jfr. 25, og udsendes til medlemmerne senest samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Bilagene til opgørelsen skal ligge til gennemsyn på administrators kontor. Det hvert medlem eventuelt påhvilende restbidrag skal indbetales senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse. Administrators honorar afholdes som fællesudgift. 16. Foreningens ren- og vedligeholdelsespligt m.v. Det påhviler foreningen at ren- og vedligeholde alt, hvad der ifølge 7 er undergivet fælles ejendomsret, og hvad der yderligere anskaffes til fællesskabet. Endvidere skal foreningen vedligeholde: Ydersiden af indgangsdørene til de enkelte lejligheder, udvendig mur- og træværk, udvendige vindues- og dørpartier, både fællesskabets og de enkelte medlemmer, altaner. Alt det nævnte fra indgangsdøre til altaner skal holdes i ensartede farver efter bestyrelsens nærmere bestemmelse til enhver tid. Endvidere påhviler det foreningen at foretage istandsættelse, også i de enkelte lejligheder, som følge af vandskade eller lignende, for hvilket intet enkelt medlem har noget ansvar. Ruderne i de enkelte lejligheder vedligeholdes dog af den enkelte ejerlejlighedsindehaver, jfr. herom 17. Foreningens nævnte vedligeholdelsespligt omfatter også nødvendige fornyelser. Dog er de enkelte ejere berettigede til for egen regning og under iagttagelse af myndighedsgodkendelse at lade deres vindues- og altandørspartier udskifte til nye træpartier med termorude, der synsmæssigt fremtræder som de nuværende både for så vidt angår farve og konstruktion, og i øvrigt efter bestyrelsens nærmere anvisning af type og øvrige forhold. Såfremt en ejerlejlighedsejer har benyttet sig af denne mulighed til individuel udskiftning i sin lejlighed, kan hverken den pågældende ejer eller dennes køber eller andre successorer forpligtes til at deltage i en udgift til eventuel totaludskiftning af ejendommens øvrige vindues- eller altandørspartier, bortset fra under fællesejendommen hørende vinduer, såfremt en sådan beslutning måtte blive truffet inden for 15 år regnet fra tinglysningen af nærværende vedtægtsændring.

10 10 Ovennævnte undtagelse omfatter ikke den løbende vedligeholdelse f.eks. maling og snedkerreparation af ejendommens vindues- og altandørspartier, og heller ikke udskiftning af særligt stærkt medtagne partier. De med sådanne arbejders forbundne udgifter afholdes af ejerforeningen og fordeles på samtlige lejligheder i henhold til fordelingstal. Påtaleret tilkommer ejerforeningens bestyrelse. Såfremt myndighederne fremsætter krav om forøget kapacitet af ejendommens installationer, f.eks. installation for vand, gas og el, skal samtlige anlægsomkostninger betales af fællesskabet. Snerydningspligt og grusningspligt påhviler foreningen. Om varme- og varmtvandsanlægget henvises til 19. Bestyrelsen er pligtig at vedtage afholdelsen af udgifter til ejendommens efter dens karakter og forholdene i øvrigt påkrævede vedligeholdelse i henhold til stk. 1, også selv om de pågældende foranstaltninger kun er til gavn for et enkelt medlem eller enkelte medlemmer, såfremt undladelse af at afholde udgiften vil bevirke, at brugsværdien af det/de pågældende medlems/medlemmers ejerlejlighed(er) derved på mere end uvæsentlig måde vil forringes mere end for de øvrige medlemmers ejerlejligheder. Bestyrelsens afgørelser med hensyn til vedligeholdelse og istandsættelse af ejendommen er endelig, dog at ethvert medlem kan indbringe bestyrelsens undladelse af at afholde udgifter i henhold til nærværende stk. for en generalforsamling, der træffer endelig afgørelse. Ingen af de nærværende stk. anførte afgørelser kan indbringes for domstolene. Vil vedligeholdelses- og istandsættelsesudgifterne i et regnskabsår overstige det hertil budgetterede beløb med mere end 50 %, skal udgifter herudover dog af bestyrelsen forelægges en generalforsamling til godkendelse, såvidt det overhovedet er muligt forinden begyndelsen af de pågældende arbejder. Foreningen foranlediger og bekoster renovation med hensyn til almindeligt husholdningsaffald fra lejlighedernes beboere (medmindre udgifterne hertil opkræves særskilt f.eks. på skattebilletterne vedrørende de enkelte lejligheder) og affald hidrørende håndværksarbejder, som foreningen lader udføre. Såfremt der på ejendommen konstateres angreb af skadedyr (kakerlakker, risbiller m.v.), er foreningens bestyrelse forpligtet til straks at foretage skridt til disses udryddelse. 17. De enkelte medlemmers ren- og vedligeholdelsespligt m.v. Ren- og vedligeholdelse af den enkelte ejerlejlighed og af pulterrum og andre områder, der er undergivet det enkelte medlems eneret til benyttelse, påhviler alene den pågældende ejer. Vedligeholdelsen omfatter ikke blot maling, hvidtning og tapetsering, men tillige al anden form for vedligeholdelse samt fornyelse, såsom af gulve, træværk, murværk, ruder, sanitære og andre tekniske installationer i det omfang, dette tilhører den enkelte, jfr. 6. Med hensyn til altaner og udvendigt mur- og træværk henvises til 16 stk. 2. Ingen må foretage udvendig maling eller andet vedrørende det her nævnte. Om varme- og varmtvandsanlægget henvises til 19.

11 11 Når udvendig maling af ejendommens vinduer og døre finder sted, er det enkelte medlem pligtig at udskifte revnede ruder, kitte og male vinduer og altandøre indvendig, forsåvidt dette efter administrators skøn er påkrævet. Hvis en lejlighed vedligeholdelsesmæssigt forsømmes groft i en sådan grad, at det er til gene eller risiko for andre beboere, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget indenfor en af bestyrelsen fastsat frist. Efterkommes bestyrelsens krav, kan bestyrelsen på foreningens vegne sætte lejligheden i stand for medlemmets regning og om fornødent søge fyldestgørelse for det hertil udlagte beløb med renter og eventuelle omkostninger i det til ejerforeningen håndpantsatte ejerpantebrev, jfr. 21. Hvert medlem foranlediger og bekoster bortskaffelse fra ejendommen af affald udover det i 16 næstsidste stk. anførte, f.eks. affald fra håndværksarbejder, som medlemmet lader udføre i sin lejlighed. Indehavere af butikker bekoster selv bortskaffelse af affald, som ikke kan være i de opstillede skarnkasser. 18. Ændringer i lejlighedernes indretning m.v. Ethvert medlem må foretage hvilkensomhelst ændring i den indre indretning af sin lejlighed, herunder flytte eller fjerne skillerum (dog ikke bærende, jfr. nedenfor) i det omfang, dette sker i overensstemmelse med love og andre offentlige forskrifter herunder såvel generelle som specielle påbud og dertil ikke medfører udgifter, gener eller risiko for andre medlemmer eller beboere af disses lejligheder. Hertil nødvendige rørgennemføringer eller lignende i andre lejligheder kan kun gennemføres med samtykke af de pågældende andre medlemmer, dog at det på en generalforsamling kan bestemmes, at et medlem er pligtig at finde sig i rørgennemføringer m.v., eventuelt mod erstatning for midlertidig og varig gene, og kun forsåvidt vægringen må anses for at være uden rimelig grund. Forandringer, der vedrører ejendommens ydre, f.eks. etablering af nye eller ændrede vinduer eller bærende konstruktioner af enhver art, eller som er synlige i fælleslokaliteter, må kun ske efter en generalforsamlings forudgående godkendelse og iøvrigt under samme vilkår, som angivet ovenfor og nedenfor. Den nuværende ejer af ejendommen og dennes successorer har ret til at omdanne (ombygge) en eller flere af de nuværende butikker til beboelse. I tilfælde, hvor særlig tilladelse fra bygningsmyndighederne eller andre myndigheder er påkrævet, er medlemmet forpligtet til inden arbejderne påbegyndes at tilstille administrator en fotokopi af byggetilladelse med tegning og eventuel beskrivelse, ligesom medlemmet efter arbejdernes fuldførelse skal sende administrator en fotokopi af bygningsattesten. Med hensyn til installationer, der kræver udvidet forbrug af vand, varme, el og lignende, skal tilladelse inden installationerne foretages indhentes skriftligt fra administrator, der skal meddele tilladelsen, hvis der ikke kan fremsættes berettiget indvending. Hvis ændringer, som et medlem eller andre beboere af dennes lejlighed udfører eller lader udføre, medfører en forøgelse af fællesudgifterne, f.eks. større forsikringspræmier, da påhviler det det pågældende medlem at betale hele merudgiften.

12 12 Administrator og bestyrelse er til enhver tid berettiget til hos hvert medlem og hos bygningsmyndighederne og andre myndigheder at skaffe sig enhver ønsket oplysning om indretning og brug af lejligheden, såfremt der for administrator foreligger oplysninger, som tyder på, at der af det nuværende eller et tidligere medlem vedrørende den pågældende lejlighed er disponeret i strid med bestemmelserne i nærværende vedtægter. Om adgangen til besigtigelse henvises til 12 sidste stk. 19. Varme- og varmtvandsanlæg Varme- og varmtvandsanlæggets drift forestås af foreningen. Særskilt varmeregnskab opgøres hvert år. Bestyrelsen fastsætter ejerforeningens varmeregnskabsår. Endeligt varmeregnskab revideret af ejerforeningens revisor skal udsendes senest 4 måneder efter varmeregnskabsårets udløb. På varmeregnskabet medtages foruden enhver udgift som ifølge lejelovens til enhver tid gældende almindelige regler skal bæres af lejere hvilke som helst øvrige udgifter til varme- og varmtvandsforsyningen, herunder til reparationer også med fornyelseskarakter samt fornyelser iøvrigt. Vedligeholdelse, reparationer og fornyelser af sådanne dele af installationerne, som i henhold til 6 stk. 2, jfr. 7 stk. 2, alene tilhører hvert enkelt medlem, foranlediges og bekostes udført af dette, ligesom hvert enkelt medlem sørger for maling og lignende af enhver anden del af installationerne, som befinder sig i lejligheden. Der må ikke uden forudgående skriftlig tilladelse fra administrator opsættes flere eller ændrede radiatorer eller andet, som kan medføre et øget varme- eller varmtvandsforbrug i lejligheden, jfr. 18 stk. 6. Forbruget at varme og varmt vand har hidtil været fordelt efter varmemålere/varmtvandsmålere. Dette skal fortsætte, medmindre administrator efter forhandling med bestyrelsen bestemmer anden fordelingsmåde. Med hensyn til á conto ydelser og eventuelle restbidrag fra medlemmerne til varme- og varmtvandsforsyningen gælder bestemmelserne i 15 tilsvarende, dog er det ikke generalforsamlingen men bestyrelsen, der godkender administrators budget. Endeligt varmeregnskab, revideret af foreningens revisor, udsendes inden udgangen af hvert års juli måned. Eventuelle restbeløb skal indbetales af medlemmerne senest een måned efter varmeregnskabets udsendelse, inden hvilken frist eventuelle indsigelser mod regnskabet skal fremsættes skriftligt overfor administrator, på hvis kontor alle bilag skal ligge til gennemsyn. 20. Dispositions- og successionsret Ethvert medlem har brugs-, salgs- og belåningsret over sin ejerlejlighed, ligesom medlemmets rettigheder og forpligtelser falder i arv og er grundlag for retsforfølgning, alt med de begrænsninger, der følger af lovgivningen og nærværende vedtægter. Udlejning kan derimod kun ske efter følgende retningslinier: Eet enkeltværelse kan altid frit udlejes, såfremt det samlede beboerantal i lejligheden ikke bringes op over antallet af værelser og kamre + én, Udlejning herudover, herunder af hele lejligheden, kan kun ske efter forudgående skriftlig tilladelse fra såvel bestyrelsen som fra samtlige pantekreditorer vedrørende lejligheden. Sådan tilladelse kan ikke nægtes, hvis der ikke kan fremsættes berettiget indvending mod den ønskede lejer eller medlemmer af dennes husstand, hvis antallet af beboere i lejligheden ikke vil komme til at overstige antallet af værelser og kamre + én, og såfremt udlejning gælder hele lejligheden hvis lejlvilkårene lovligt er sådanne, at lejen under alle forhold vil være tilstrækkelig til at

13 13 dække alle udgifter vedrørende lejligheden, herunder også renter og afdrag vedrørende tinglyst pantegæld. I tilfælde af udlejning - hvadenten det er en ejerlejlighed i dennes helhed eller et enkelt værelse har foreningen overfor lejeren samme beføjelser med hensyn til krænkelse af de lejeren påhvilende forpligtelser, også i henhold til husordenen, jfr. 22, som en ejer har overfor en lejer, og foreningen kan selvstændigt optræde som procespart overfor lejeren, eventuelt sideordnet med medlemmet. Den pågældende lejer skal endvidere være forpligtet til at fraflytte lejemålet med 3 måneders varsel i tilfælde af, at ejerlejligheden på grund af medlemmets misligholdelse ved en tvangsauktion overtages af en ufyldestgjort panthaver eller anden køber. Hvor en ejerlejlighed udlejes i sin helhed, påhviler det det pågældende medlem at foranledige disse bestemmelser indføjet og fremhævet i lejekontrakten samt at forelægge bestyrelsen, panthaverne og om fornødent huslejenævnet lejekontrakten til godkendelse. Tilsidesættelse af ovenstående forskrifter samt sådan handlen eller undladen, der hvis sådant er muligt medfører en offentlig myndigheds tvangsmæssige anvisning af en lejer til lejligheden, skal anses for væsentlig misligholdelse såvel i forhold til ejerforeningen som i forhold til panthaverne. Ovenstående begrænsninger i adgangen til udlejning gælder ikke for den nuværende skødehaver eller dennes successorer som ejere af flere lejligheder eller for den, der som ufyldestgjort panthaver har overtaget en ejerlejlighed på tvangsauktion. 21. Foreningens sikkerhed for tilgodehavender hos medlemmer Til sikkerhed for betaling af de i 15 og 19 anførte ydelser og ethvert øvrigt tilgodehavende, som foreningen uanset skyldgrund måtte få hos enkelte medlemmer, derunder udgifter i forbindelse med et medlems eller dennes husstands eller lejeres misligholdelse, udsteder ethvert medlem undtagen den på tidspunktet for nuværende vedtægters tinglysning værende ejer eller den, til hvem denne ejer samlet måtte overdrage de resterende usolgte ejerlejligheder i ejendommen et ejerpantebrev med pålydende kr ,00. Ejerpantebrevet, der skal give pant i lejligheden og dertil hørende andel af samtlige fælles rettigheder, henligger hos administrator som håndpant for nævnte krav. Det respekterer til enhver tid uden særskilt påtegning størst muligt lån af midler fra kredit- og hypotekforeninger samt sparekasse (uden kaution eller anden særlig sikkerhed) eller dermed i fremtiden ligestillede låneinstitutioner, også til forhøjet rente. Endvidere respekteres privat pantegæld i det omfang, dette fremgår af det første ejerlejlighedsskøde vedrørende hver enkelt lejlighed. Iøvrigt udstedes det på sædvanlige vilkår. Bestyrelsen kan til enhver tid bestemme, at de af medlemmerne udstedte ejerpantebreve forhøjes med sådanne beløb, at pålydende giver dækning for den oprindelige hovedstol med tillæg af et sådant beløb, der procentvis svarer til den til enhver tid foreliggende stigning i reguleringspristallet (eller hvad der måtte blive sat i stedet herfor) på basis af pristallets udvisende pr. 1. juli 1978, som var 128,0. Hvis pålydenderne beregnet på den anførte basis vil blive mindre end lejlighedernes andele i de samlede fællesudgifter i det foregående regnskabsår, incl. tilsvar i henhold til det sidst afsluttede varmeregnskab + 10 %, kan pålydenderne i stedet kræves forhøjet hertil. Forhøjelsesbeløbene respekterer foruden ovennævnte lån af offentlige midler med oprykningsret de pantehæftelser, der er lyst på de enkelte ejerlejligheder på det tidspunkt, hvor hvert ejerpantebrev indleveres til tinglysning af forhøjelsespåtegningen.

14 Husorden, erhverv, skiltning m.v. Samtlige medlemmer, disses husstande og eventuelle lejere, jfr. 20, er forpligtet til at udøve benyttelsesadgangen på hensynsfuld måde overfor de andre beboere i ejendommen og er forpligtede til at følge de bestemmelser, den til enhver tid af generalforsamlingen vedtagne husorden fastsætter. Husdyr må kun holdes efter forudgående skriftlig tilladelse fra bestyrelsen eller administrator på dennes vegne. Sådan tilladelse må kun meddeles, dersom det er bestyrelsens/administrators indtryk, at tilladelsen ikke vil medføre gener af nogen son helst art for nogen beboere i ejendommen uden for den pågældende lejlighed eller medføre beskadigelser eller uorden vedrørende ejendommens bebyggelse eller grund m.v. En meddelt tilladelse kan når som helst, dog kun med et varsel på mindst een måned, tilbagekaldes af bestyrelsen, dersom denne skønner, at tilladelsen alligevel har medført og vil medføre gener for de omboende eller beskadigelse eller uorden son nævnt. En eenstemmig bestyrelsesbeslutning om tilbagekaldelse, truffet af alle bestyrelsens tre medlemmer, kan ikke indbringes for en generalforsamling (eller for domstolene). De enkelte medlemmer og andre beboere af disses lejligheder må ikke opsætte antenner eller andet på ejendommens loft, tag, altaner eller facader iøvrigt eller på ejendommens grund. Ejendommen er forsynet med fællesantenneanlæg, der endvidere betjener naboejendommen Broholm. I de af ejerlejlighederne, der har karakter af beboelseslejligheder, må der i relation til foreningen og andre medlemmer drives sådanne erhverv, som ikke forandrer ejendommens karakter af overvejende beboelsesejendom, og som ikke volder ejendommens øvrige beboere væsentlige gener. Af tilladelig virksomhed kan eksempelvis nævnes virksomhed som arkitekt, assurandør, ingeniør, revisor, læge, damefrisør eller lignende. Ejere af ejerlejlighedsbutikker har ret til at lade foretage bygningsændringer, eventuelt i forbindelse med overgang til anden branche, jfr. dog 18. Sålænge der i ejendommen er usolgte ejerlejlighedsbutikker, må der ikke etableres brancher, der strider imod bestående lejekontrakter for de usolgte butikker. Erhvervsmæssig utugt herunder anvendelse af ejerlejligheden til massageklinik m.v. er forbudt. Opsætning af skilte, reklamer, udhængsskabe og lignende må ikke finde sted uden efter administrators forudgående skriftlige samtykke, som kun kan meddeles, hvis det nævnte er lidet fremtrædende. Butikker har dog ret til skiltning på den del af ejendommens facade, som naturligt hører med til butikken. Forinden skilt opsættes, skal udformningen og placeringen godkendes af administrator. 23. Foreningens beføjelser ved et medlems misligholdelse Hvis et medlem eller andre, der benytter den pågældende lejlighed gør sig skyldig i grov eller ofte gentagen misligholdelse overfor ejerforeningen eller et af dennes medlemmer, f.eks. ved at komme i restance med pligtige pengeydelser til foreningen, ved ikke at efterkomme påbud, som bestyrelsen eller administrator på dennes vegne pålægger i medfør

15 15 af nærværende vedtægter, ved krænkelse af husordenen eller ved hensynsløs adfærd overfor medejerne eller andre beboere i ejendommen, kan bestyrelsen når medlemmet trods opfordring i anbefalet brev med et varsel på mindst 14 dage ikke berigtiger forholdet forlange, at medlemmet, respektive anden misligholdende beboer af lejligheden, fraflytter lejligheden med 3 måneders varsel til den 1ste i en måned. Bestyrelsens afgørelse kan af det pågældende medlem ved anbefalet brev til bestyrelsens formand inden 14 dage efter afsendelsen af nævnte anbefalede brev fra bestyrelsen eller administrator indankes for en generalforsamling. Foreningen kan iøvrigt søge sine krav gennemført ved umiddelbar fogedforretning eller ved andre retsforfølgningsskridt af enhver art overfor medlemmet for dettes regning. Også i en sådan misligholdelsessituation har det pågældende medlem de i 20 anførte rettigheder, dog under forudsætning af at det pågældende misligholdelsesforhold berigtiges af medlemmet, som ligeledes under alle forhold er pligtig at berigtige enhver pengeskyld til foreningen og at holde denne skadesløs for omkostninger af enhver art, som måtte være påløbet for foreningen. Af enhver restance over foreningen uanset restancens art eller varighed svares morarenter på 2 % over Nationalbanken s til enhver tid værende diskonto. 24. Grundfond Når det begæres af mindst halvdelen af foreningens medlemmer efter stemmetal, skal der til bestridelse af de fælles udgifter oprettes en grundfond, hvortil medlemmerne årligt skal bidrage med indtil 1 % af summen af samtlige ejerlejligheders af det offentlige sidst fastsatte ejendomsværdier, således at det samlede bidrag fordeles efter fordelingstal. Opkrævning skal ske, indtil grundfonden udgør 4 % af de nævnte samlede ejendomsværdier til enhver tid, medmindre et flertal af medlemmerne på en generalforsamling fastsætter et lavere maksimumsbeløb til grundfonden. Den til enhver tid værende bestyrelse træffer alle nærmere bestemmelser vedrørende grundfonden. 25. Regnskab og revision Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår går fra den 1. januar 1973 til den 31. december Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Regnskabet skal tilstilles medlemmerne mindst 8 dage før den ordinære generalforsamling. Der føres revisionsprotokol. Hver gang indførsel heri er foretaget, fremlægges protokollen på førstkommende bestyrelsesmøde, hvor de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen med deres underskrift skal bekræfte, at de har gjort sig bekendt med protokollatet. 26. Garager Den indvendige vedligeholdelse samt indvendig og udvendig vedligeholdelse af garageportene påhviler den enkelte garageejer.

16 16 Den udvendige vedligeholdelse af garagerne iøvrigt samt vedligeholdelse af taget på garagebygningen påhviler de otte garageejere i fællesskab. Ejere af garager skal ikke deltage i udgifter til varme og varmt vand. 27. Tinglysning, påtaleret Nærværende vedtægter begæres tinglyst som servitutstiftende på matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt, med gensidig påtaleret for den nuværende og de til enhver tid værende fremtidige ejere af matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Endvidere har ejerforeningen JAGTGAARDEN ved foreningens bestyrelse påtaleret. Med hensyn til de ejendommen nu påhvilende pantehæftelser, servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. København, den

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ...

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ... Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder Vedtægt for Ejerforeningen Langelandsgade 208......... 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter« Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«navn og hjemsted 1 Foreningens navn er»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«. Dens hjemsted er København. Foreningens mål 2 Foreningen,

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved J.nr.: N-2-013209 psp/agl Matr. nr.: ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved Afgift kr. 5.500,00 Anmelder: 13 eq, 13 ep og 13 eo Ejerlav: ActaAdvokater Lille Næstved by, Hjultorv 18, 1. Herlufsholm

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision,

Læs mere

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger I medfør af 7 i lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 25. juli 1995, som senest ændret ved 2 i lov nr. 485 af 9. juni 2004, fastsættes

Læs mere

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg VEDTÆGTER for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg 1. Indledning, formål, medlemskab, hæftelse og udbetaling. Stk. 1. Ejerforeningens navn er Mølledamsgade 8, og foreningens hjemsted er Silkeborg

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården Matr.nr. 2492 Vanløse, København. Anmelder: Advokatfirmaet Nicolai Giødesen Frederiksholms Kanal 18, Ejerl.nr. 1-30 1220 København K. Tlf: 33 15 84 45 Beliggende: Vanløse Alle 66-70/ Kilholmvej 29 A-B.

Læs mere

Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v København K DEKLARATION =============

Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v København K DEKLARATION ============= Ejerlejligheder nr. 1-6 af Matr. nr. 89 Nørre Kvarter Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde 22 Anmelder: 1454 København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v. 1454 København K DEKLARATION =============

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter

Forslag til ændring af vedtægter Ejerforeningen Nordre Munkegård Den 24. november 2016 Forslag til ændring af vedtægter Ejerforeningens bestyrelse foreslår som en del af Klima og LAR projektet at ændre ejerforeningens vedtægter, så Gentofte

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen matr. nr. 38 b Sønder Køge, Boholtevej 1 83.

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen matr. nr. 38 b Sønder Køge, Boholtevej 1 83. Matr.nr.: 38 b Sdr. Køge Retsafgift kr. 1.400,00 Ejerlejlighederne: 1-327 Beliggende: Boholtevej 1-83 ANMELDER: 4600 Køge Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 V E D

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal

Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal Matr.nr.: 4071 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerlejlighed nr.: 1 34 Ejendommens beliggenhed: Tagensvej96 / Valhalsgade 1 Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Sundby Overdrev 1. Foreningens navn, hjemsted, formål, medlemskab og hæftelse Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Sundby Overdrev, og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169 9210 Aalborg SØ 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse,

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab.

Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab. Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab. 1. Foreningens medlemmer er samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen. Medlemskabet indtræder, når en ejers endelige skøde er tinglyst uden Præjudicerende

Læs mere

Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby.

Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby. Vedtægter for Ejerforeningen Bakkegaarden. Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby. Foreningens formål: 2. Foreningen,

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Mat:.nr. 28 f Frederiksberg Beliggende Roskildevej 53-55/Azaleavej 34 2000 Frederiksberg I anledning af, at ejendommen matr.nr. 28 f Frederiksberg

Læs mere

Sammenskrevet version med teksterne fra allongerne inkluderet. For retsgyldig version af teksten henvises til de tinglyste vedtægter og allonger.

Sammenskrevet version med teksterne fra allongerne inkluderet. For retsgyldig version af teksten henvises til de tinglyste vedtægter og allonger. Sammenskrevet version med teksterne fra allongerne inkluderet. For retsgyldig version af teksten henvises til de tinglyste vedtægter og allonger. VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN WILLEMOESGADE 32 36 Navn,

Læs mere

Vedtægter for Hareklit Vejlaug

Vedtægter for Hareklit Vejlaug Vedtægter for Hareklit Vejlaug Navn 1. Vejlaugets navn er Hareklit Vejlaug og benævnes herefter "Vejlauget". Hjemsted 2. Vejlaugets hjemsted er Haurvig, Ringkøbing-Skjern Kommune. 3. Vejlaugets formål

Læs mere

H A L D G U T T E N B E R G

H A L D G U T T E N B E R G OBS! Dette dokument er en sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med tidligere tillæg samt den ændring der blev besluttet på ordinær generalforsamling den 18. marts 2015. VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune.

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Hasle Torv". 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f NIELSEN.THOMSEN AO\IOICAHR Matr.nr. Beliggende: 945 Østervold Kvarter Ejerlejlighederne 1-42 Dampfærgevej 24 A-C 2100 København Ø Anmelder: Advokat Allan Thomsen Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf. 3544

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN KÆRHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN KÆRHUSENE Nedenstående vedtægter er for 4, tinglyst d. 3. oktober 1987 og for den resterende del tinglyst i sin helhed d. 10. oktober 1992. Anmeldelse af ny opdeling af ejendommen i ejerlejligheder (vedr. 6, ) er

Læs mere

Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet

Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet 1. Foreningens navn er Hillside Bektas beliggende i Alanya, Tyrkiet 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Alanya, Tyrkiet 2.2 Foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Strandbo II. (Strandboulevarden 20, Classensgade 70 72, Østbanegade 33 47) August 2002

Vedtægter. for. Ejerforeningen Strandbo II. (Strandboulevarden 20, Classensgade 70 72, Østbanegade 33 47) August 2002 Vedtægter (tinglyst den 29. marts 1978, med ændringer tinglyst den 26. november 1980, 26. april 1983, 30. april 1985, 23. august 2000 og 8. juli 2002) for Ejerforeningen Strandbo II (Strandboulevarden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 Matr.nr. 3583, 6100 Haderslev Indledning, formål, medlemskab og hæftelse 1 Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, jf. 7 i lov

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dens hjemsted er: Randers Kommune. 2 Formål

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT

Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14-06-2011 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Ejerforeningen Frederiks Have. Dens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægt for "Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk"

Vedtægt for Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk Vedtægt for "Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk" I anledning af at ejendommen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk, beliggende Bakken 26, 3050 Humlebæk er opdelt i 2 ejerlejligheder, fastsættes

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene 1. Navn og hjemsted Foreningen navn er: Ejerforeningen Kajhusene. Foreningens hjemsted er Frederikssund kommune. Foreningen er registeret i Det Centrale Virksomhedsregister

Læs mere

Vedtægt. For. Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6. 2300 København S. 14. april 2013. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

Vedtægt. For. Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6. 2300 København S. 14. april 2013. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Vedtægt For Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6 2300 København S 14. april 2013 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst,

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 VEDTÆGTER. For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13. Side 1 af 6

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 VEDTÆGTER. For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13. Side 1 af 6 VEDTÆGTER For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 Side 1 af 6 Navn, hjemsted og formål l. Foreningens navn er: Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13. 2. Foreningen har sit hjemsted i København. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge J.nr. 955-2246 UT/LD VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge 1 Vedtægter for Grundejerforeningen Tejnvej?? Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter For Ejerforeningen Bryggerparken

Vedtægter For Ejerforeningen Bryggerparken Dato: 18042002 Matr. Nr. 75 a Ølstykke by, Ølstykke Lejlighedsnumre 1-28 Beliggende: Bryggerparken 1-28. 3650 Ølstykke Amnelder: Carsten Ringgård Advokat Østbanegade 55 2100 København ø 35 44 70 00 Vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København. De samlede vedtægter samt stiftelseserklæring for Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43, 2100 København Ø er en sammenskrivning af følgende dokumenter: Ejerforeningens stiftelseserklæring og vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

i ejendommenh. Schneekloths Vej 31-33.

i ejendommenh. Schneekloths Vej 31-33. er VEDTÆGTER for "EjerlejlighedsforeningenH. Schneeklots Vej 31-33". Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er "Ejerlejlighedsforeningen H. Schneekloths Vej 31-33. " Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

Vedtægter. Ejerforeningen

Vedtægter. Ejerforeningen Vedtægter for Ejerforeningen Tvillingegård 1 Forpligtigelse og medlemmer: 1. Denne vedtægt forpligter enhver nuværende samt senere ejerlejlighedsejere i ejendommen beliggende på matr.nr. 15 l Måløv By,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BJØRNEBAKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BJØRNEBAKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BJØRNEBAKKEN 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er grundejerforeningen Bjørnebakken. Foreningen har hjemsted i Halsnæs Kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR 1 NAVN 1.1 Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Løjt Feriecenter med begrænset ansvar" beliggende Løjt Feriecenter 1, 6200 Aabenraa,

Læs mere

Ref jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9. Vedtægter ejerforening

Ref jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9. Vedtægter ejerforening Ref. 265211-1 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er Ejerforeningen Søbyen Etape 3. 1.2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å Vedtægter for Ejerforeningen Giber Å Rev. 2, 9. april 2013 I hht beslutning på ekstraordinær generalforsamling 21.03.2013 2 1 Formål, medlemmer: Ejerforeningen har til formål at eje og drive og vedligeholde

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN OVERGADEN OVEN VANDET 54

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN OVERGADEN OVEN VANDET 54 n Matr. nr. : r 177 a Christianshavn Beliggende: Overgaden oven Vandet 54 1415 København K `/)7/ 65 Anmelder: Adv. Marianna Bækkel Administrations & Service Centret AIS Kristtneberg 3 2100 København ø

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Katrines Venner" (tilknyttet Socialpsykiatrien i Århus):

Vedtægter for foreningen Katrines Venner (tilknyttet Socialpsykiatrien i Århus): Vedtægter for foreningen "Krines Venner" (tilknyttet Socialpsykirien i Århus): 1. Formål Foreningens formål er være med til udbrede kendskabet til psykiske lidelser. skabe gode rammer for fællesskaber

Læs mere

EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED

EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED Ekstraordinær generalforsamling Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen H.C. Andersens Vej 51-79, Næstved. Tid: Onsdag den

Læs mere

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Ejd. 154 V e d t æ g t e r Normalvedtægt for en ejerforening, oprettet i medfør af lov om ejerlejligheder. Bekendtgørelse af 14. december 2004 fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. 1. Indledning, formål, medlemskab

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Thorsager. 2. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune under Taastrup ret,

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har pr. 1/5-2008 følgende

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus

Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus 1. Navn. medlemskab. værneting m.v. Foreningens navn er "Ejerforeningen Vestervang I". Foreningen har hjemsted i Vestervang 39, lejlighed

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Matrikel nr. 324 c Korsør Bygrunde Adresse: Ny Strandvej 15-19, 4220 Korsør Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Ejerforeningen Pier 2 1. Foreningens

Læs mere

Ejerforeningen Borggården Matr. nr. 1118 Udenbys Klædebo Kvarter Romsøgade 3-5/Strynøgade 4-6/Musholmgade 2 Formanden

Ejerforeningen Borggården Matr. nr. 1118 Udenbys Klædebo Kvarter Romsøgade 3-5/Strynøgade 4-6/Musholmgade 2 Formanden Ejerforeningen Borggården Matr. nr. 1118 Udenbys Klædebo Kvarter Romsøgade 3-5/Strynøgade 4-6/Musholmgade 2 Formanden Vedtægter for Ejerforeningen Borggården Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens formål

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND

VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND Anmelder: Tlf. MATR.NR.: Ejl.nr. 1-40 af 162-c Øster Lyng, Nykøbing S. Jorder. 18.04.2007 BELIGGENDE: Havnevej 61 m.fl., 4500 Nykøbing Sj.. VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund Matr.nr.: 11 h Vridsløselille By, Anmelder: Advokat Jesper Bach Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Læs mere

Vedtægter for Galten Vandværk

Vedtægter for Galten Vandværk 1 Navn og hjemsted Vedtægter for Galten Vandværk Selskabet, der er stiftet den 6. maj 1929, er et andelsselskab ved navn Galten Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg kommune. 2 Formål Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Nybrohave, Buddingevej 72 A I, 2800 Kongens Lyngby

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Nybrohave, Buddingevej 72 A I, 2800 Kongens Lyngby VEDTÆGTER For Ejerforeningen Nybrohave, Buddingevej 72 A I, 2800 Kongens Lyngby 1. Navn, formål, medlemskab og værneting. Foreningens navn er Ejerforeningen Nybrohave, Buddingevej 72 A I. Dens formål er

Læs mere

VEDTÆGT for VESTERBROHUS

VEDTÆGT for VESTERBROHUS VEDTÆGT for Ejerforeningen VESTERBROHUS Matr.nr. 332, Aalborg bygrunde Vesterbro 39 / Kirkegårdsgade 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning. 4 Stk. 2 Formål. Stk. 3 Medlemmer. 4 Stk. 4 Hæftelse. 4 Stk.

Læs mere

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME VEDTÆGTER NORDHOLMEN 1 2650 HVIDOVRE TELEFON 36 49 38 90 www.avedore-holme.dk info@avedore-holme.dk Vedtægter for INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Matr. nr. 18 r Sohngårdsholm under Aalborg købstads jorder E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Anmelder: 1. Denne vedtægt lyses som byrde på hver

Læs mere