Socialudvalget. Regnskab 2010 Socialudvalget. Ældreområdet Socialområdet. Side 1 af 12. I 2010 har ældreområdet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialudvalget. Regnskab 2010 Socialudvalget. Ældreområdet Socialområdet. Side 1 af 12. I 2010 har ældreområdet:"

Transkript

1 Ældreområdet Socialområdet I 2010 har ældreområdet: - I fortsat 2010 har udmøntningen socialområdet: af fastholdelses- og rekrutteringsstrategien - videreført Gennemført seniorlivspolitikken omstrukturering - fokus Nedsat på Rådet sygefravær for Socialt Udsatte Borgere - fortsat Overtaget fokus det på regionale sund- og botilbud ernæringsrigtig Skovsbovej kost til de ældre borgere - øge Flyttet borgenes Aktivitetshuset livskvalitet og gennem Cafe Aroma anvendelse til Korsgade af velfærdsteknologi arbejdet Flyttet Stigbjergkollegiet videre med bolighandlingsplan, til Storkehavevej herunder udvidelse af plejecenter Vindeby Pilevej - produceret Etableret projekt ca Gratis hovedretter prævention til misbrugere - leveret Etableret omkring projekt Bostøtte timers til hjemløse praktisk bistand og pleje Implementeret ældreboliger udslusning og 543 plejeboliger i egen bolig for borgere på hjemløseinstitutioner - Vedtaget nye 18 kriterier - Indgået partnerskabsaftale med Dansk Røde Kors Side 1 af 12

2 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser 2009 Vedtaget Korrigeret 2010 Afvigelse i forhold til korr. budget Ældreområdet 532,7 533,3 537,7 537,0-0,7 Socialområdet excl. takstinstitutioner 213,9 236,2 235,1 235,3 0,2 Sekretariat 4,1 3,1 0,1-2,5-2,6 Serviceudgifter i alt 750,7 772,6 772,9 769,8-3,1 Takstinstitutioner -4,9-11,2-9,4-11,2-1,8 i alt 745,8 761,4 763,5 758,6-4,9 Heraf overføres til ,6 Anlæg: 19,3 2,3 32,4 7,2-25,2 Anlæg i alt 19,3 2,3 32,4 7,2-25,2 Heraf overføres til ,2 i alt 765,1 763,7 795,9 765,8-30,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Bevillinger 2010 Tillægsbevillinger i Mio. kr. Løn- og prisfremskrivningspulje 1,2 Genbevilling, netto (overførsel fra 2009) 0,3 Lokalløn (pr. april) + lokalløn (ledere) 4,7 Besparelser (genåbning af ) -4,0 Barselspuljerefusion 2,7 Skovsbovej (overhead) -1,3 Div. reguleringer (incl. flytning af 0,4 mio. kr. til B&U vedr. lokallønsmidler og 0,4 mio. kr. vedr. konteringsændringer under Misbrug) -1,0 Telefoniprojekt (flytte budget til IT) -0,8 Senior plusdage+ (treparts midler) 0,5 Besparelse vedr. kørselsgodtgørelse -0,2 sbevillinger i alt 2,1 Tillægsbevillinger i Anlæg Mio. kr. Genbevilling, netto (overførsel fra 2009) 21,1 Ny bevilling Vindeby Pilevej, netto, ex. moms 22,2 Flytte bevilling fra Stenstrup anlæg til M&T til verserende sager på Stenstrup -12,8 Mærskgården -0,3 Tilbageføre budget til Kassen ifm. budgetforlig 2011 vedr. Botilbud til særligt udsatte -0,6 Inventarbudget til Cafe Aroma, overført fra Sundhedsudvalget 0,5 Anlægsbevillinger i alt 30,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Side 2 af 12

3 Økonomisk redegørelse Da servicerammen for 2011 ikke må overstige vedtaget budget af hensyn til sanktionslovgivningen, har Økonomiudvalget den 15. marts 2011 vedtaget, at regelsættet for overførsler ændres til, at netto driftsoverskud pr. udvalg indarbejdes i kommende budgetår (2012), og netto driftsunderskud pr. udvalg overføres til kommende regnskabsår (2011). Hensigten er, at sikre overførselsadgangen, idet modellen fremover indebærer, at overførslerne vil indgå i den serviceramme, som kommunen skal overholde. Politikområde Ældreområdet Mer/mindreforbrug 2010 Overførsler + indefrosne midler Reelt mer/ mindreforbrug -0,7 0-0,7 Socialområdet -1,6 1,8 0,2 Sekretariatet -2,6 0-2,6 I alt -4,9 1,8-3,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt s regnskab 2010 udviser et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. Der skal imidlertid overføres 1,8 mio. kr. vedrørende takstinstitutionerne under socialområdet, fordelt med 0,3 mio. kr. til 2011 og 1,5 mio. kr. til Hvorved der reelt er et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i Mindreforbruget fordeler sig med 0,7 mio. kr. på ældreområdet, og 2,6 mio. kr. på sekretariatet, der modsvares af et merforbrug på 0,2 mio. kr. på socialområdet. Mindreforbruget på ældreområdet skyldes primært ældreområdets løn- og driftsbudgetter, der har et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., hvor det på sekretariatet primært skyldes mellemkommunale merindtægter på 3,1 mio. kr. Merforbruget på socialområdet dækker over flere udsving, men vedrører hovedsageligt en enkeltmandsforanstaltning. Sammenholdes vedtaget budget med korrigeret budget er der en afvigelse på 2,1 mio. kr. på driften, hvilket primært skyldes pulje til pris- og lønfremskrivning på socialområdet, udmøntning af lokalløn, overførsel fra 2009, besparelser ved genåbning af samt barselspuljerefusion. Se tabellen Bevillinger Anlæg I 2010 blev byggeriet på Stenstrup plejecenter regnskabsafsluttet, og mindreforbruget på i alt 12,8 mio. kr. blev overført til Miljø og Teknik til færdiggørelse af verserende rets- og voldgiftssager. På samme møde vedtog Byrådet at bevilge 28,57 mio. kr. incl. moms til om- og udbygning af plejecenter Vindeby Pilevej. Projektet forventes afsluttet ultimo I 2010 blev der overført 0,5 mio. kr. i inventarbudget fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget til Cafe Aroma. 1 Til gengæld blev der i forbindelse med budget 2011 vedtaget, at de reserverede midler på 0,6 mio. kr. til botilbud til særligt udsatte borgere skulle tilgå Kassen udviser et mindreforbrug på 25,2 mio. kr., hvoraf de 24,2 mio. kr. overføres til Den resterende million kr. skyldes et højere modtaget statstilskud på Ollerup plejecenter, da der er muligt at få statstilskud til flere boliger end budgetteret. Beløbet tilgår Kassen. Overførslen på 24,2 mio. kr. til 2011 vedrører primært bevilling til Vindeby Pilevej. 1 Den nye Tandklinik i Svendborg var planlagt til at inkludere Cafe Aromas areal i Bycenteret, hvilket betød at Cafe Aroma skulle flytte. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget bevilgede 0,5 mio. kr. til udgifter i forbindelse med flytning af cafeen som en del af tandlægeklinik bevillingen. Det er dette (inventar) budget, der nu overføres til. Side 3 af 12

4 I forhold til vedtaget budget er anlægsbudgettet forhøjet med 30,1 mio. kr. i Det skyldes primært genbevillinger fra 2009 på 21,1 mio. kr., ny bevilling til om- og tilbygning på Vindeby Pilevej på 22,2 mio. kr. samt overført bevilling fra Stenstrup til Miljø og Teknik til håndtering af verserende voldgiftssager på Stenstrup projektet. Se tabellen Bevillinger Ældreområdet Ældreområdet er organisatorisk opdelt i 5 afdelinger under direktørområdet Social og Sundhed: Myndighedsafdelingen, Hjemmepleje Øst, Hjemmepleje Vest, Plejecenter Øst og Plejecenter Vest. Ældreområdet omfatter en bred vifte af servicetilbud til borgere i alle aldre. Overordnet set består servicetilbuddene af hjemmehjælp, hjemmesygepleje, træning og dagcenter, madservice samt pleje- og ældreboliger. Økonomisk redegørelse - ældreområdet (Mio. kr.) Løbende priser Ældreområdet 2009 Vedtaget Korrigeret 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Myndighedsafdelingen 121,8 229,0 121,5 122,1 0,6 Hjemmepleje Øst 79,7 23,2 79,3 79,6 0,3 Hjemmepleje Vest 72,4 23,3 70,7 71,4 0,7 Plejecenter Øst 136,2 133,8 137,5 137,0-0,5 Plejecenter Vest 122,7 123,9 128,6 126,8-1,8 i alt 532,7 533,2 537,6 536,9-0,7 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Ældreområdet har i 2010 et mindreforbrug på 0,7 kr., der fordeler sig med 1,3 mio. kr. i mindreforbrug på ældreområdets løn- og driftsbudgetter og 0,6 mio. kr. i merforbrug på Myndighedsafdelingen Myndighedsafdelingens merforbrug dækker over flere udsving. Således er der et merforbrug på 2,6 mio. kr. på hjælpemiddelområdet, hvilket primært skyldes udgifter til en ekstraordinær dyr boligsag, der har en kommunal udgift på 1,9 mio. kr. Desuden er der et merforbrug på 0,5 mio. kr. i plejevederlag til terminalt syge personer samt 0,7 mio. kr. på de selvejende institutioner. Merforbruget modsvares bl.a. af et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på Fritvalgspuljen, 0,8 mio. kr. på madservicepuljen samt 0,5 mio. kr. i udbetaling af løn til SOSU-elever. Plejecentrene har et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr., der modsvares af et merforbrug på 1,0 mio. kr. i hjemmeplejen. Således har ældreområdet et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på deres løn- og driftsbudgetter. For at påvirke en fremadrettet positiv udvikling, er der iværksat forskellige nye styringstiltag i hjemmeplejen, der skal sikre, at budgettet balancerer i Side 4 af 12

5 Hvad nåede vi i 2010? Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi For fortsat at kunne yde optimal service inden for kommunens rammer, har ældreområdet udarbejdet en fastholdelses- og rekrutteringsstrategi. Målet med strategien er, at tiltrække kvalificerede medarbejdere og fastholde nuværende medarbejdere ved at fremme god trivsel og godt arbejdsmiljø, således at området til stadighed kan levere service af høj kvalitet. I 2009 startede et ambitiøst trivselsprojekt på ældreområdet, der er fortsat ind i Projektet indebærer, at der hvert år foretages en måling af trivslen på ældreområdet. På baggrund af trivselsundersøgelsen udarbejdes der handleplaner på identificerede problemstillinger, og der tilbydes undervisning i at arbejde med det gode arbejdsmiljø. Desuden er der uddelt Arbejdsglædens Pris en gang i 2010 til en medarbejder på plejecenter Ådalen. Derudover er der fokus på god ledelse gennem ledersamtaler, uddannelse og lederevalueringer De mange initiativer, der allerede foretages indenfor området, er blevet gennemarbejdet og set i en større sammenhæng. To rekrutterings- og fastholdelsesstrategier er blevet udarbejdet (en for ældreområdet og en for handicaphjælperområdet), og en række nye tiltag er sat i søen. Ældreområdet har oplevet et stigende ansøgertal siden projektets start og samtidig er antallet af stillinger uden ansøgere faldet. I samarbejde med Social- og Sundhedsskolen er der etableret en mentoruddannelse. Alle nyansatte får stillet en mentor til rådighed. Ligeledes tilbydes elever en mentor i deres praktikperiode. Kostpolitik Sund Mad Sund og ernæringsrigtig kost er afgørende for de ældres sundhed, funktionsevne og dermed trivsel og livskvalitet. Kostpolitikken på ældreområdet sætter fokus på disse aspekter. Svendborg kommunes kostpolitik for ældreområdet skal bidrage til at skabe livskvalitet for kommunens borgere på plejecentre og i hjemmeplejen. Kostpolitikkens hovedtemaer er: Målrettet indsats omkring mad og måltider sker i samarbejde med den enkelte borger og efter individuel vurdering og skal fremme en god ernæringstilstand og vedligeholdelse af funktionsevner. Der gennemføres årligt tilfredshedsundersøgelser om mad og måltider for borgere på ældreområdet. Hvert år udvælges et fokusområde omhandlende mad og måltider for hele ældreområdet. I 2010 var fokus området ernærings screening af alle borgere på ældreområdet Undersøgelsesmaterialet viste, at af de borgere der fik gennemført screeningen var ca. 40% af borgerne i risiko for dårlig ernæringstilstand eller i dårlig ernæringstilstand med BMI under det anbefalede. Bruger undersøgelsen blev gennemført ved 5 interview i hver sektion, som overvejende viste tilfredshed, men generelt manglende kendskab til kostpolitikken. Seniorlivspolitik Svendborg Kommune har siden 2009 arbejdet med en overordnet og visionær seniorpolitik, der som en paraply samler de igangværende indsatser/politikker på området. Siden seniorlivspolitikkens vedtagelse, er der sket en kontinuerlig udvikling inden for flere af de områder som politikken beskriver. Der har med stor succes været afholdt et arrangement i SG hallen for alle +60 årige i Svendborg Kommune. Spring på seniortoget var en inspirationsdag, der handlede om at sætte fokus på det gode livs valgmuligheder. Indenfor sundheds og forebyggelses området er rehabiliteringstilbudet Mit liv tilbage til hverdagen startet op for borgere med kræft og hjertekar sygdomme i foråret 2010, og fra d. 1. marts 2011 får borgere med KOL og diabetes ligeledes dette rehabiliteringstilbud. Der er således et tilbud inden for 4 store Side 5 af 12

6 sygdomsområder. Der ud over arbejdes der på at etablere en Sygeplejeklinik, så borgerne kan komme til sygeplejerskerne, og ikke behøver at sidde i eget hjem og vente på at sygeplejersken kommer. De sidste streger er ved, at være sat på tegningerne til nye demensboliger på Tåsinge. Dejlige optimalt indrettede boliger, hvor borgere med demens kan trives. Pleje og omsorgs sektoren udvikles også kontinuerligt. Gæstebolig projektet er nu implementeret, og kurser for personalet etableret og startes i november Der er endvidere i gang sat en proces om beskrivelse af sygeplejerske profiler. Dette arbejde vil styrke og udvikle sygepleje i kommunen til gavn for borgere og pårørende. Velfærdsteknologi Udviklingen på det teknologiske område giver fortløbende nye muligheder for at benytte ny teknologi på ældreområdet. Social- og sundhed tænker velfærdsteknologi som både arbejdskraftbesparende og en måde at sikre bedre livskvalitet for borgerne på. Der er i 2010 iværksat 2 konkrete projekter, hvor nye teknologiske muligheder afprøves i hjemmeplejen. Borgere, som i dag er visiteret til ydelsen støvsugning/fejning, tilbydes i stedet en robotstøvsuger, som giver borgeren mulighed for en bedre service og sparer udgiften til besøg af hjemmeplejen. Der er desuden iværksat et projekt omkring automatiske vaske- og tørretoiletter, som kan monteres i borgerens hjem. Borgere, som selv kan udføre den resterende del af toiletbesøget tilbydes toiletterne, og derved spares de daglige besøg af hjemmeplejen. Aktuelt har 10 borgere ønsket at indgå i projektet med robotstøvsugeren, og 2 har ønsket at afprøve skylle/tørretoilettet. Bolighandlingsplan en samlet oversigt over fremtidens behov og ønsker Der er i 2010 arbejdet videre med udarbejdelse af en sammenhængende plan for boligmassen på ældreområdet. Arbejdet er begrundet i ønsket om proaktivt at imødegå den demografiske udvikling med flere ældre i fremtiden samt fortsat at kunne overholde plejeboliggarantien, der tilsiger, at der skal stilles en plejebolig til rådighed for borgere, der har behov for en sådan bolig, inden for 2 måneder. Denne garanti har Svendborg Kommune overholdt i Fra 2010 gælder ventelistegarantien også borgere fra andre kommuner end Svendborg Kommune. Tabeller og nøgletal Udviklingen i leverede timer på hjemmeplejeområdet - årsbasis og på kvartalsbasis: Aktivitetsforudsætninger for hjemmeplejen - på årsbasis Timer i alt Hjemmepleje Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) Hjemmepleje Side 6 af 12

7 Aktivitetsforudsætninger for hjemmeplejen - på månedsbasis Hjemmepleje VEST Hjemmehjælpsmodtagere* Hjemmepleje ØST Hjemmehjælpsmodtagere* 1. kvt kvt kvt kvt Total Hjemmehjælpsmodtagere Timer Dag Timer Aften Timer Nat Timer i alt Hjemmepleje Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) Hjemmepleje * Sammenlægningen af natholdene i Hjemmepleje Vest 1. sept ændrer fordelingen af hjemmehjælpsmodtagere mellem Hjemmepleje Vest og Hjemmepleje Øst. Udviklingen i antal timer på hjemmeplejeområdet er samlet set faldet i løbet af året første 7 måneder om end der har været udsving månederne imellem. Efterfølgende er udviklingen stagneret året ud. Det bemærkes, at der normalt leveres flere timer i de første måneder af året, for så at falde hen over foråret og sommeren - for igen at stige hen mod efteråret og vinteren. I 2010 er der ikke sket en stigning i efterårs/vinterperioden, hvilket betyder, at der har været et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på fritvalgspuljen. Udviklingen i antal hjemmeboende borgere, der får hjælp fra private leverandører på årsbasis og på kvartalsbasis: Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet - på årsbasis Private leverandører antal borgere Private leverandører antal timer Praktisk hjælp Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet - på månedsbasis 1. kvt kvt kvt kvt Private leverandører antal borgere Private leverandører antal timer Praktisk hjælp Der er en stigning i antallet af borgere som modtager praktisk hjemmehjælp fra private leverandører. Der var i gennemsnit 248 borgere i 2009 og dette tal er steget til 306 i Timerne som de private leverer, udgør 2,7% af det samlede timetal i forhold til hjemmeplejen. Side 7 af 12

8 Nøgletal for ældreområdet: ECO Nøgletal for ældreområdet, 09 Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen* Region Syddanmark Hele landet Andel af 67-årige og derover (i procent af hele befolkningen) 18,1 19,2 18,7 16,3 Aldersbetinget plejebolighyppighed (indeks, hele landet = 100) 106,8 102,5 100,2 100,0 * - Sammenligningsgruppen Mariagerfjord, Lemvig, Sorø, Vordingborg, Morsø, Guldborgsund, Vesthimmerland, Tønder, Lolland, Hjørring, Thisted Ovenstående tabel viser, at andelen af 67-årige og over er større i Svendborg Kommune end hos Hele landet, men lavere end i Sammenligningsgruppen. Desuden ligger den aldersbetingede plejebolighyppighed i Svendborg 6,8% over landsgennemsnittet. ECO Nøgletal for ældreområdet 2, Udgifter og behov Svendborg Kommune Region Syddanmark Hele landet Udgiftsniveau (ex. ældreboliger) - indeks 89,2 93,2 91,1 100,0 Beregnet udgiftsbehov indeks 101,9 100,6 98,9 100,0 Beregnet service - indeks 87,6 92,6 92,2 100,0 * - Sammenligningsgruppen Mariagerfjord, Lemvig, Sorø, Vordingborg, Morsø, Guldborgsund, Vesthimmerland, Tønder, Lolland, Hjørring, Thisted. Svendborg Kommunes udgiftsniveau er et udtryk for, hvor stort udgiftsbudgettet er i forhold til andre kommuner. Svendborg Kommunes udgiftsbudget er 89,2% i forhold til hele Landet. Det beregnede udgiftsbehov er baseret på en analyse, hvor andelen af Svendborg Kommunes enlige ældre, aldersbetinget plejehjemshyppighed og beregnet rejsetid i hjemmeplejen er vægtet og lagt til grund for det forventede udgiftsbehov. Svendborg Kommunes behov ligger 1,9% over Hele Landet og 1,3% over Sammenligningsgruppen. Den beregnede service er de to ovenstående tal i forhold til hinanden. Tallet viser, at Svendborg Kommune ligger på 87,6% i forhold til landsgennemsnittet. ECO Nøgletal for ældreområdet, Personale pr ældre over 67 år. Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen* Sammenligningsgruppen* Region Syddanmark Hele landet Administration og ledelse 3,3 3,4 4,6 4,7 Pleje og omsorg 99,8 109,1 103,0 103,4 Hjælpefunktioner (køkken, rengøring, vicevært m.v.) 11,3 12,1 12,1 11,3 Ældreomsorg i alt (ex. jobtræning) 114,4 124,6 119,7 119,5 * - Sammenligningsgruppen Mariagerfjord, Lemvig, Sorø, Vordingborg, Morsø, Guldborgsund, Vesthimmerland, Tønder, Lolland, Hjørring, Thisted Svendborg Kommune bruger samlet set 8% færre personaler til ældreomsorg pr ældre over 67 år end Sammenligningsgruppen og 4% færre personaler end Hele Landet. Antallet af administrative medarbejdere og ledere i Svendborg på 3,3 personaler er på niveau med Sammenligningsgruppen - men 30% lavere end Hele Landet. Med hensyn til pleje og omsorg bruger Svendborg Kommune 9% færre personaler end Sammenligningsgruppen. 2 Kilde: ECO Nøgletal, regnskab Side 8 af 12

9 Socialområdet Socialområdet er organiseret som en intern BUM-model, organisatorisk forankret i direktørområdet Social og Sundhed. Socialområdet varetager en bred vifte af serviceydelser og tilbud, primært til borgere over 18 år. Overordnet set består områdets ydelser af bostøtte, botilbud, dagtilbud, behandlingstilbud og andre socialpædagogiske tilbud. Området varetager ligeledes en række myndighedsfunktioner. Økonomisk redegørelse socialområdet (Mio. kr.) Løbende priser Socialområdet 2009 Vedtaget Korrigeret 2010 Afvigelse i forhold til korr. budget Myndighedsgruppen 172,5 187,5 190,5 191,9 1,4 Socialfagligt team 24,2 32,3 26,7 25,4-1,3 Handicap 2,5 2,6 3,7 3,7 0,0 Psykiatri 11,3 10,5 10,9 10,6-0,3 Misbrug 3,7 3,3 3,3 3,7 0,4 Rammeaftaleinstitutioner -4,9-11,1-9,4-11,2-1,8 i alt 209,3 225,1 225,7 224,1-1,6 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt et på socialområdet viser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på takstinstitutioner og et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. på de øvrige områder. Mindreforbruget på takstinstitutionerne dækker over en række udsving, men især høje belægningstal har medvirket til det positive regnskabsresultat. Hvad nåede vi i 2010? Centerdannelse Socialafdelingen har i 2010 gennemført en omstrukturering, således at afdelingen er nu er organiseret i 4 centre: Socialfagligt Center (Myndighedsudøvelse) Misbrug & Forsorg Handicapcenter Center for Socialpsykiatri Omstruktureringen er gennemført for at opnå en større specialisering, både i sagsbehandlingen og i forhold til det udførende niveau. Rådet for socialt udsatte borgere I 2010 blev Rådet for Socialt Udsatte Borgere nedsat. Rådet består af 9 personer, heraf 3 repræsentanter fra brugergruppen og 3 repræsentanter fra foreninger og organisationer, der arbejder med målgruppen. Rådet for Socialt Udsatte Borgere skal sikre fokus på udmøntningen og implementeringen af kommunens politik for socialt udsatte borgere. Rådet skal: - Medvirke til at synliggøre og opprioritere det fælles ansvar for de socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune. Side 9 af 12

10 - Repræsentere de socialt udsatte gruppers interesser i Svendborg Kommune, herunder fungere som de udsattes talerør. - Være rådgivende og vejledende i kommunale spørgsmål i forhold til socialt udsatte. Overtagelse af det regionale socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej Svendborg Kommune overtog 1. januar 2010 det regionale botilbud Skovsbovej fra Region Syddanmark. Svendborg Kommune har med overtagelsen sikret sig adgang til det nødvendige antal boliger til voksne sindslidende. Samtidigt har kommunen sikret sig indflydelse på såvel den faglige som økonomiske udvikling på stedet. - Svendborg Kommune har med en større socialpsykiatrisk organisation bedre mulighed for at skabe sammenhæng i den sociale indsats til gavn for borgere og medarbejdere. - Overtagelse af Skovsbovej, der har erfaring med at løse komplekse opgaver, understøtter kommunens mulighed for synergi og yderligere kompetenceudvikling. - Den større volumen medfører forbedret mulighed for at rekruttere og fastholde arbejdskraft til socialpsykiatrien som specialområde i kommunalt regi. Overgangen fra Region Syddanmark til Svendborg Kommune er forløbet hensigtsmæssigt og uden større problemer. Det er de praktiske opgaver i forbindelse med overgangen til Svendborg kommune, der har fyldt mest i Flytteprojekter I 2010 er Café Aroma og Aktivitetshuset flyttet ind i nye lokaler i Korsgade 17. I 2010 er Stigbjergkollegiet flyttet til tidssvarende lokaler på Storkehavevej i Gudme. Projekter - Gratis prævention til stofmisbrugere I 2010 ansøgte Socialafdelingen Socialministeriets pulje Sundhed til socialt udsatte. Puljens formål var at reducere antallet af uønskede graviditeter blandt misbrugere. Socialafdelingen modtager årligt kr. til køb af langtidsvirkende prævention spiral, p-stav og p- piller og graviditetstest til udlevering til stofmisbrugere. - Udslusning i egen bolig I 2010 iværksatte Forsorgscenter Sydfyn et forsøg med udslusning i egen bolig. Målet var at reducere afstanden mellem botilbud og egen bolig for herved at reducere antallet af borgere, der vender tilbage til forsorgscenteret efter endt ophold. Som forsøg blev der afsat ressourcer til, at personalet fra Forsorgscenter Sydfyn følger borgerne ud i deres nye bolig. Den pædagogiske indsats fortsætter således i borgerens eget hjem, indtil borgeren ikke længere har behov for det. Projektet har været en succes, da det i større omfang har været muligt at fastholde borgerne i egen bolig, og projektet er gjort permanent. - Bostøtte til hjemløse borgere Svendborg Kommune er udvalgt til at medvirke i et metodeafprøvningsprojekt. Projektets formål er dels at reducere antal hjemløse i kommunen og dels at medvirke til at undersøge effekten af metoden Individuel Case Manager. I Svendborg Kommune skal der arbejdes specifikt med hjemløsestrategiens tredje målsætning. Side 10 af 12

11 Ophold på et forsorgshjem eller herberg bør ikke vare mere end 3-4 måneder for borgere, der er parate til at flytte i en bolig med den fornødne støtte. Udmøntning af Frivilligpolitik Svendborg Kommune vedtog i 2009 kommunens Frivilligpolitik. Som opfølgning på politikken: - Blev der i 2010 udarbejdet nye kriterier for tildeling af støtte til de frivillige foreninger og organisationer. - Blev der i 2010 indgået partnerskabsaftale med Dansk Røde Kors om samarbejde omkring modtagelse af flygtninge i Svendborg Kommune. Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger for socialområdet Aktivitetsforudsætninger for socialområdet Gennemsnitlig udgift er i årets Gennemsnitlig Gennemsnitlig Gennemsnitlig Gennemsnitlig priser kr. antal udgift antal udgift Personlig hjælperordning Misbrug døgnophold Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Midlertidig botilbud Længerevarende botilbud Belægningsoversigten afspejler alene antal personer i foranstaltning. Der kan være store udsving i udgiften med uændret antal foranstaltninger. Den største stigning ligger under længerevarende botilbud, og årsagen skyldes stigende antal sager med særbevilling, store takstreguleringer samt faldende refusionsindtægt grundet udfasning af refusion i dyre enkeltsager. Løbende priser ECO Nøgletal, 2009, pr. 18+ årig Svendborg Sammenligningsgruppe (kr.) 3 Region Syddanmark Hele Landet Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Tilbud til voksne med særlige behov i alt *- Sammenligningsgruppen 4 - Morsø, Vordingborg, Guldborgsund, Nyborg, Slagelse, Odsherred og Lolland 3 Kilde: ECO Nøgletal, regnskab Side 11 af 12

12 Sekretariatet Sekretariatet betjener Direktøren, de øvrige afdelinger under Direktørområdet samt Social- og Sundhedsog Forebyggelsesudvalgene. Sekretariatet varetager endvidere administrationen af kommunens boliger, der primært henvender sig til ældre og handicappede. Økonomisk redegørelse sekretariatet (Mio. kr.) Løbende priser Sekretariat 2009 Vedtaget Korrigeret 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Sekretariat 4,1 3,1 0,1-2,5-2,6 i alt 4,1 3,1 0,1-2,5-2,6 Anlæg: 19,3 2,3 32,4 7,2-25,2 Anlæg i alt 19,3 2,3 32,4 7,2-25,2 Sekretariat i alt 23,4 5,4 32,5 4,7-27,8 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt sresultatet for sekretariatet viser et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i Mindreforbruget skyldes primært merindtægter på de mellemkommunale betalinger, som modsvares af merforbruget på de kommunale boliger. Anlæg: 2010 projekterne vedrører regnskabsmæssig afslutning af Stenstrup plejecenter og opstart af Vindeby Pilevej, inventarbudget til Cafe Aroma og ombygning af Mærskgården. På Byrådets september møde blev Stenstrup Plejecenter regnskabsafsluttet, og mindreforbruget tildelt Miljø & Teknik til afslutning af verserende voldgiftssager. Desuden besluttede byrådet at bevilge 28,57 mio. kr. incl. moms til om- og udbygning af Vindeby Pilevej. De reserverede midler på 0,6 mio. kr. til botilbud til særligt udsatte blev i forbindelse med budgetforliget besluttet at tilgå Kassen. Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 25,2 mio. kr., hvoraf knap 1,0 mio. kr. vedrører merindtægter på Ollerup plejecenter, som vil tilgå Kassen. De resterende 24,2 mio. kr. forventes overført til 2011 og vedrører primært færdiggørelse af om- og udbygningen på Vindeby Pilevej, der forventes afsluttet ultimo Side 12 af 12

Regnskab 2008. Vedtaget budget 2009

Regnskab 2008. Vedtaget budget 2009 Side 1 af 8 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget Korrigeret regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Ældreområdet 483,4 497,9 522,7 524,8 2,1 Socialområdet 185,8 203,6

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Socialudvalgets ansvarsområde

Socialudvalgets ansvarsområde 2011 Generelt s ansvarsområde kan deles i to store områder ældreområdet og socialområdet. Ældreområdet omfatter myndighedsafdelingen, hjemmeplejen, plejecentre, køkken og madservice. Socialområdet omfatter

Læs mere

Ældreområdet. - udarbejdet en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for fortsat at kunne yde høj service i fremtiden

Ældreområdet. - udarbejdet en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for fortsat at kunne yde høj service i fremtiden Side 1 af 7 Socialudvalget Ældreområdet I har ældreområdet: - udarbejdet en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for fortsat at kunne yde høj service i fremtiden - hjemmeplejen leveret omkring 310.000

Læs mere

Ældreområdet Socialområdet

Ældreområdet Socialområdet Side 1 af 14 I 2011 har ældreområdet: Ældreområdet Socialområdet Udmøntet I 2011 har fastholdelses- socialområdet: og rekrutteringsstrategien ved fortsat fokus på sygefravær og trivsel - f.eks. uddelt

Læs mere

Præsentation af ældre- og socialområdet. Den 8. februar 2010

Præsentation af ældre- og socialområdet. Den 8. februar 2010 Præsentation af ældre- og socialområdet Den 8. februar 2010 ÆLDREOMRÅDET Målgrupper på ældreområdet Hjemmeplejen Borgere, der på grund af funktionstab og/eller sygdom har brug for hjemmehjælp og/eller

Læs mere

Social- og Sundhed. Acadre 14-26574

Social- og Sundhed. Acadre 14-26574 Social- og Sundhed Acadre 14-26574 Social- og Sundhedsudvalget Kort fortalt! Ældreområdet Nye veje til et aktivt liv: Projektet blev afrapporteret november 2014, og er fremover ældreområdets velfærdsstrategi.

Læs mere

Årsregnskab 2012 Socialudvalget

Årsregnskab 2012 Socialudvalget Side 1 af 17 Ældreområdet I 2012 har ældreområdet: Haft stor fokus på rehabilitering og velfærdsteknologi gennem projektet Nye Veje til aktivt liv mhp. at gøre borgerne mere selvhjulpne, øge deres livskvalitet

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udmøntning af politik for socialt udsatte borgere 2009-2010 UDKAST

Udmøntning af politik for socialt udsatte borgere 2009-2010 UDKAST Udmøntning af politik for socialt udsatte borgere 2009-2010 UDKAST Indledning I 2009 vedtog Byrådet i Svendborg kommunens nye politik for socialt udsatte borgere. Formålet med politikken var blandt andet

Læs mere

Socialudvalget. Indsatsområder i 2010: Fortsat udmøntning af fastholdelses- og rekrutteringsstrategien. Budget 2010

Socialudvalget. Indsatsområder i 2010: Fortsat udmøntning af fastholdelses- og rekrutteringsstrategien. Budget 2010 2010 2010 Generelt Socialudvalget Socialudvalget kan deles i to store områder ældreområdet og socialområdet. Ældreområdet omfatter myndighedsafdelingen, hjemmeplejen, plejecentre, køkken og madservice.

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Generelt om Socialudvalget

Generelt om Socialudvalget Generelt om Socialudvalget Socialudvalgets samlede regnskab udgjorde 652,4 mio. i 2007. Regnskabet dækker over følgende områder: Ældreområdet Ældreområdet omfatter tilbud om serviceydelser i form af hjemmepleje,

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen Afbud: Bente Bondebjerg,

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Socialudvalget Kort fortalt!

Socialudvalget Kort fortalt! Socialudvalget Kort fortalt! Ældreområdet Socialområdet I 2013 har ældreområdet: Haft stor fokus på rehabilitering og velfærdsteknologi gennem projektet Nye Veje til aktivt liv med henblik på, at gøre

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Budget 2015 Social- og sundhedsudvalget

Budget 2015 Social- og sundhedsudvalget Side 1 af 17 2015 Generelt Udvalgets ansvarsområde Socialudvalget dækker områderne: ældreområdet, socialområdet samt sundhed og forebyggelsesområdet. Ældreområdet omfatter myndighedsafdelingen, hjemmeplejen,

Læs mere

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 følger tendensen fra tidligere opfølgninger i 2014. Der er et for det specialiserede socialområde samlet set (børn og voksne) forventning

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter 2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt

Læs mere

SÆH Økonomirapport 2 - drift

SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI 2016 - SOCIALUDVALGET OVERORDNEDE TENDENSER SERVICEUDGIFTER Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge (handicap) Der er forventning om driftsmæssig mindreforbrug

Læs mere

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget

Læs mere

Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007

Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 18-02-2008 Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 Jf. Økonomiudvalgets beslutning om en månedlig status på hjemmeplejeområdet (ØU 183/2007) orienteres Socialudvalget hermed

Læs mere

Børn og unge med særlige behov

Børn og unge med særlige behov 1 of 8 Børn og unge med særlige behov Udgiftsniveau Børn og unge med særlige behov pr. 0-22 årig 2009-2014 (2014-priser) 11500 Syddjurs Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 11000 10500 Kr. pr. 0-22

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 2015-18 6. 2015-18 2015-18 Præsentation Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service (Serviceloven). Centeret betjener et politisk udvalg: Social- og Sundhedsudvalget.

Læs mere

Årsberetning 2015 Social- og Sundhedsudvalget

Årsberetning 2015 Social- og Sundhedsudvalget Side 1 af 15 Økonomisk oversigt Ældreområdet Rehabilitering, ældreområdet: Der er i alt 724 borgere, der har afsluttet et hverdagsrehabiliteringsforløb i 2015, heraf er 55% blevet selvhjulpne. Måltallet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2005 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 992 Omsorgstandpleje 99 Bevilling 990 Ældrepleje- og omsorg Beløb i 1.000 kr. Ældreboliger Udg. Indt. Regnskab Budget

Læs mere

Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede styringsområder:

Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede styringsområder: TAKTISK LEDELSESINFORMATION SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET UDARBEJDET PR. 30. 09. Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede styringsområder:

Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede styringsområder: TAKTISK LEDELSESINFORMATION SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET UDARBEJDET PR. 31. 08. Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor Serviceydelser for ældre - orientering. Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering. 2013-46690. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014

Læs mere

Udvalget for Voksne og Sundhed

Udvalget for Voksne og Sundhed 17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 04-11-2009 Kl. 15:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Ulla Larsen, Grete Schødts, Karen Strandhave, Masoum Moradi, Steen Gundertofte, Jeppe

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 24 Psykiatri DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 64.276-8.367 55.909 Forbrug regnskab

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 14-10-2009 Kl. 15:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 14-10-2009 Kl. 15:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 14-10-2009 Kl. 15:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Ulla Larsen, Grete Schødts, Karen Strandhave, Masoum Moradi, Steen Gundertofte, Jeppe

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 30. september 2017 Sagsbeh.: Volkan Kösger

Læs mere

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen 2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Beretning 2010 for politikområde: Sundhed Handicap og Psykiatri Ældre Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Regnskab Afvigelse til opr. Sundhed 90.249 93.231 97.283-7.034

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

1.000 kr. 2016 2017 2018 2019

1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Samlet oversigt over driftstemaer for Social- og Sundhedsudvalget: SKP til unge sindslidende 500 500 500 500 Mødrerådgivningen Tandpleje til særligt udsatte 173 173 173 173 borgere 750 750 750 750 Weekend

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

AFDELING Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune. Regnskab 2013

AFDELING Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune. Regnskab 2013 Regnskab 2013 Resultat Decentraliserede områder: RAMME REGNSKAB Resultat mio. kr. 3.31 Pleje og Omsorg 2.331,8 2.344,4-12,6 3.37 Sundhed 139,4 136,6 2,8 Positive tal: Mindreudgifter/Negative tal: Merudgifter

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien.

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Ansøgning sendes til: Indenrigs- og Socialministeriet, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Pr. ultimo marts 2016 Social- og sundhedsudvalget Social- og sundhedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Anmodning Social- og Sundhedsudvalg 699.398 699.600 141.567 696.996-2.604-3.441

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Generelt om Socialudvalget. Ældreområdet

Generelt om Socialudvalget. Ældreområdet GENERELT Generelt om Socialudvalget Direktørområdet social og sundhed dækker områderne ældre, social, samt sundhed og forebyggelse. Nedenstående gives en kort beskrivelse af de enkelte områder. Ældreområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere