Ordbog for hushandel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordbog for hushandel"

Transkript

1 Ordbog for hushandel Danske juridiske udtryk kan være vanskelige nok for lægmand. Når så de er på svensk, bliver de en udfordring. Denne ordbog medtager de vigtigste ord i forbindelse med hushandel. Af advokat Lars Holm Rasmussen Indhold Hvad betyder de svenske udtryk?... 2 Hvilke myndigheder og andre parter er involveret?... 7 Tryk på dette symbol for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen Side 1 af 7

2 Hvad betyder de svenske udtryk? Amortering Anbud Annuitetslån Anslutningsavgift Arrende Avgäld Avlyft Avstyckning Basbelopp Besiktning Belåningsvärde Boarea Boendekalkyl eller Boendekostnads kalkyl Borgenär Afbetaling af gæld. Tilbud om at købe. Kun bindende, hvis det er forlangt af sælgeren, eller køberen selv angiver det. Langfristet lån med lave bidrag i begyndelsen. Summen af afdrag og rente er konstant under hele lånets løbetid. Afgift for at tilslutte ejendommen til kommunens vand, afløb, el og gas. Leje (forpagtning) af jord med eller uden bygninger, mod en vis månedlig eller årlig betaling. Afgift, for f.eks. rettighed til jord, leje, skat eller rentebetaling. Forhåndsbelåning, man får, ved byggesagens start; erstattes af lån (bottenlån s.d.). Deling af ejendom i flere parceller. Begreb fra loven om almen forsikring; følger de årlige ændringer i prisindexet. Anvendes som referencebeløb i mange sammenhænge. Teknisk undersøgelse, som udføres før de fleste hushandler, normalt på købers initiativ. Udføres af godkendt byggesagkyndig, der er ansvarsforsikret. Objektiv og forsigtig beregnet markedsværdi, som ligger til grund for bankens belåning, normalt ud fra vurderingen. BOA er brugsarealet i beboelsen Et beregnet budget for at bo i huset eller lejligheden, inklusive rente og driftsomk., skatteeffekt. Viser et rådighedsbeløb. Svenske mæglere kan (lovligt) bede en køber om at give afkald på denne ydelse. Kreditor. Kreditgiver med fordring, f eks bank og hypoteksinstitut (Sverige). Side 2 af 7

3 Borgensman En person som har kautioneret og bliver betalingsskyldig, hvis ikke låntageren betaler. Bostadsrätt Ret til leje af lejlighed i ejendom i ubegrænset tid som andel, og samtidig være medlem af bostadsrättsföreningen, som ejer ejendommen. Kan sammenlignes med andelsbolig i Danmark, men uden regler om maksimumspris ved salg. Bottenlån Lån med bedre sikkerhed i ejendom eller andel. Normalt indenfor 60 75% af markedsværdien. Denne type lån kan fås med fast rente. Bruksarea Bunden ränta Byggnadslov eller Bygglov Byggnadsnämnd Dolda fel Dödning Exekutiv försäljning Fastighetsmäklare Fastighetsregister Fastighetsskat Udnyttelsesgraden af den plads i beboelsen, som befinder sig indenfor de omsluttende vægges inderside. Rente som ligger fast på en bestemt rentesats i et bestemt tidsforløb. Kræves i princippet for al ny til og ombygning. Fås hos kommunens Byggnadsnämnd. Den kommunale forvaltning som behandler spørgsmål om byggetilladelser og planlægningsspørgsmål. (Skjulte fejl) Fejl på ejendommen, som køberen (eller køberens synsmand) ikke ved sin minutiøse gennemgang af ejendommen inden køb har kunnet opdage. Sælgeren vil da senere kunne blive draget til ansvar for disse. Ansvaret gælder i op til 10 år, hvis det konstateres, at fejlen var der ved købet. af pantebrev, servitut e.l., som ikke længere skal gælde. Svarer til mortifikation i dansk lovgivning. Tvangssalg gennem kronofogdemyndigheden. Ejendomsmægler. Lantmäteriets fortegnelse over alle ejendomme med oplysninger om areal, servitutter o.l. Ejendomsskat for ubebyggede grunde, grunde med huse under opførelse samt grunde med bygninger med vurdering under SEK. Udgør 1% af ejendomsværdien. Side 3 af 7

4 Fastighetsavgift Fri grund Försäkring Förköpsrätt Förmedlingsuppdrag Förvärvstillstånd Gravationsbevis Gäldenär Handpenning Hypotek Hypoteksinstitut Hypotekslån Högstbjudande Inskrivning Inskrivningsbevis Inskrivnings myndighet Inteckning Ejendomsskat for beboelseshuse. Udgør 0,75% af ejendomsværdien, højst SEK pr. år. Ejet grund. Forsikring. Forkøbsret. Kommunens ret til under visse omstændigheder, at træde i købers sted, når en ejendom er til salg. Sælgerens skriftlige aftale med ejendomsmægleren, om at godkende salg af ejendommen. Det er dog stadig kun sælger, der kan bestemme, om salget skal gennemføres. Købstilladelse. Kræves i visse områder ved køb af jordbrugs eller udlejningsejendom. Udstedes af länsstyrelsen henholdsvis kommunen. Skriftligt uddrag fra tingbogen med oplysning om ejere, eksisterende pantebreve, indskrevne rettigheder/servitutter m.m. Svarer til tingbogsattest i DK. Betegnelsen er nu afløst af fastighetsregisterbevis. Skyldner. Udbetaling. Sikkerhed, pant som ligger til grund for et lån i banken. Speciel långiver for belåning af en ejendom. Driver ingen bankvirksomhed i øvrigt. Bevilger lån med bunden rente og lang løbetid. Bottenlån (s.d.) i hypoteksforening eller institut. Højestbydende, som regel på auktion, men også huskøb. Tinglysningsekspedition Indtil september 2009 attest for, at juridiske forhold er registreret, f.eks. lagfart (adkomst til ejendommen) Tinglysningskontor, hvor ejerskab (køb), hæftelser (pantebreve) og servitutter og andre tinglyste dispositioner over fast ejendom registreres Hæftelse. Benævnelse for selve pantebrevet, dels selve behandlingen af pantebrevet. Side 4 af 7

5 Jordabalken Klyvning Köpekontrakt Köpebrev Lagfart Likvidavräkning Medgivande Nyttjanderätt Privatbostad Ränta Realisationsvinst / förlust Revers Ritning Serielån Servitut Stamfastighet Stämpelskatt Taxeringsbevis Lov som styrer de juridiske spørgsmål i forbindelse med fast ejendom. Deling af ejendom i nye enheder. Købsaftale, som når den er underskrevet af parterne udgør den bindende aftale Samme funktion som et endeligt skøde i en dansk handel. Kvittering for, at sælger har modtaget købesummen. Anvendes som grundlag for tinglysning af købet Tinglyst adkomst. Beskriver det forhold, at købers ejendomsret er registreret Den afsluttende økonomiske afregning mellem køber og sælger. Oprettes normalt af ejendomsmægleren på tiltrædelsesdagen. (Nødvendigt) samtykke fra ægtefælle til salg eller pantsætning af fast ejendom Brugsret Småhus, grund eller andel, som overvejende anvendes af ejeren eller nærtstående som permanent bolig eller fritidshus. Rente. Gevinstbeskatning eller skattereduktionsberettiget tab, som opstår ved salg af ejendom. Gældsbrev, som angiver lånestørrelse og vilkår. Tegning. Langfristede lån, som amorteres (afdrages) efter en i forvejen vedtaget plan. Skriftlig tilladelse til en rettighed for en anden, gælder f.eks. retten til at benytte en vej, at bruge vand fra en brønd osv. Ejendom, fra hvilken din grund er udstykket. Stempelafgift. Afgift ved tinglysning af köpebrev og pantebrev Vurderingsattest. Viser ejendommens offentligt fastsatte ejendomsværdi Side 5 af 7

6 Tillträdesdag Tomträtt Topplån Underrättelse Undersökningspligt Upplupen rente Upplysningsskyldig het Upplysningsplikt Uppskov Visning Värdeintyg Överränta Overtagelsesdag. Langtidsleje af grund, som regel hos offentlig instans Lån med mindre sikkerhed i ejendom eller andel. Normalt op til 100% af markedsværdien. Denne type lån kan kun optages i en bank, normalt kun med skiftende rente. ny betegnelse (fra september 2009) for tinglysningskontorets meddelelse om, at købet er registreret (tinglyst). Køberens pligt til nøje at undersøge alle tilgængelige dele af en ejendom med tilhørende bygninger. Renten på et lån som løber frem til en bestemt dato. Sælgerens pligt (overfor køber) til at redegøre for og pege på særlige omstændigheder på/ved ejendommen, som køber har ret til at vide før køb. Udsættelse. I skattemæssig forstand henstand med betaling af skat ved salg af privatbolig, som har været helårsbolig. Fremvisning (af hus). Værdierklæring. Nødvendig ved tinglysning af ejerskifte ved køb, hvis grunden ikke har selvstændig vurdering på dette tidspunkt. Udfærdiges af landmåler (Lantmäteriet) eller ejendomsmægler. Ekstra rente som pålægges ved for sen betaling. Side 6 af 7

7 Hvilke myndigheder og andre parter er involveret? Inskrivningsmyndigheten = regionalt tinglysningskontor. Sverige er opdelt i 7 distrikter. Nærmere oplysninger om funktion og adresser findes på Länsstyrelsen, svarer til Statsforvaltningen (de gamle Statsamter) i Danmark og fungerer som centraladministrationens regionale repræsentant. Har både selvstændige myndighedsopgaver inden for forskellig speciallovgivning (landbrug, EU støtte, kørekort osv.) og er klagemyndighed over kommunerne på en række af disses kompetenceområder, f.eks. bygge og planlovgivning. Lantmäteriet svarer til Kort og Matrikelstyrelsen i Danmark og har som sådan øverste myndighed mht. kortudstedelse, opmåling o.lign. Gennem sine regionale kontorer har Lantmäteriet desuden monopol på brugerbetalt landinspektør virksomhed. Endelig er Lantmäteriet registermyndighed for faste ejendommes forhold, dvs. det landsdækkende fastighetsregister føres her, og ovennævnte inskrivningsmyndigheter hører under Lantmäteriet. Skogsstyrelsen er den statslige specialmyndighed for tilsyn og planlægning vedr. skovbrug. Domstolene har efter den seneste revision af tinglysningssystemet (juni 2008) ikke længere rollen som tinglysningsmyndighed. I relation til fast ejendom har de lokale tingsrätter stadig visse opgaver vedr. mortifikation, fastlæggelse af ejendomsret o.lign. og er fortsat forum for retssager om fast ejendom. Side 7 af 7

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Vejledning om køb og salg af heste

Vejledning om køb og salg af heste Vejledning om køb og salg af heste Af landskonsulent Eric Clausen I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan købeloven som udgangspunkt stiller dig som køber eller sælger af en hest, og hvilke undersøgelser

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Boligejerskabsmodeller

Boligejerskabsmodeller Boligejerskabsmodeller I Danmark findes syv forskellige typer boligfællesskaber, hvor beboerne er medejere af ejendommen de såkaldte boligejerskabsmodeller: Andelsboliger, Boligaktieselskaber, Boliganpartsselskaber,

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere