Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dalumgård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "04761.01. Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01. Fredningen vedrører: Dalumgård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dalumgård Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 FREDNINGSNÆVNET>

3 Fredning Fyns amt. ~\'lol.o\ -- Lokalitet: Dalumgård Kommune: Odense Sogn Dalum Reg. nr.: : I Ejer Privat Areal ca. 50 ha Fredet FN 1/ Formål Landskabsbevaring. Indhold De fredede arealer må ikke yderligere bebygges. Dog er det tilladt at opføre en ridehal sydvest for de eksisterende avlsbygninger. Arealerne skal i princ~ppet anvendes som hidtil. Vandløb må ikke yderligere reguleres eller rørlægges. Der tillægges almenheden adgang til arealerne udlagt til idrætsfo mål samt til at færdes til fods på anlagte stier i området. Ridning er tilladt på særligt anlagte og afmærkede stier 1 området. Kommunen foretager den nødvendige naturpleje. 57

4 , G/.K-d. /3/.2..!i.,v~. \(l\l~lvst 2/6 l082, År 1982 den l. juni kl. Middelfart af nævnsformanden Frs-. 38/1981: Der afsagdes sålydende af foretoges på dommerkontoret i Fredning af en del af Od~nse Ådal (Dalumgård) i Odense Kommune, ;mfattende ejendommene matr:' nr. lebl og en del af matr. nr. l a, begge Kristiansdal Hovedgård, Dalum nævnet vedtagne KENDELSE om fredning af en del af Odense Ådal ( Dallli~gård)i Odense Kommune, omfattende ejendommene matr. nr. l cbr og en del af matr. nr. l at begge Kristi~~sdal Hovedgård, Dalum. Ved endeligt skøde tinglyst den 21. maj 1962 overdrog proprietær Olaf Andersen, Fruens Bøge, til Dalum Sogneråd på Dalum Kommunes vegne landbrugsejendoinl'd.en"dalumgaard" matr. nr. l a Kristiansdal Hovedgaard, Dalum s~~t matr. nr. e 12 c, 52 c og 52 e Sa~derum by, Sandertlm. Se~tidig med det betingede skødes tinglysning tinglystes som <' servitut på ejendo~~en blandt andet skødets 6, der har følgende r- -. r....- " n Som et vilkår for ha~de1en forpligter køber sig til at udlægge som grønt område den del af matr. nr. l ~ af Kristiansdal Hovedgaard i Dalum sogn, som på det under handelsforhand1ingerne benyttede kort er mærket "A". Det på det anførte kort med "Bilmærkede areal udlægge s til skoleformå1. Yderligere har køber forpligtet sig til at udlægge en 40 ( flreti) meter bred Alle fra FaaborgveJ' t;l ~ det

5 - 2 - i stk. l omtalte grønne område. Køber fastlægger efter eget valg denne Alle's beliggenhed. Af hensyn til opnåelsen af de formål af æstetisk og rekreativ karakter, der har motiveret sælgerens ønske om udlægning af et grønt område, er det fremdeles bestemt, at såvel det i stk. l omtal te areal (A) som "Dalumgaards Alle" og træerne i den såkaldte "Lille Alle" skal fredes. Den egentlige udlægning af det grønne område. som et for offentligheden tilgængeligt areal skal påbegyndes snarest muligt. Nærværende bestemmelser tinglyses servitutstiftende på vedkommende arealer, hvorved bemærkes, at de "A" og "B" kaldte arealer samt det areal, der udlægge s til den 40 m. brede alle, søges særskilt matrikuleret, hvorhos fornøden tinglysning foretages med hensyn til fredningskendelsen for "Dalurngaards Alle" og træerne i den "Lille Alle". Påtaleretten tilkommer proprietær Olaf Andersen og hustru og efter disses død det stedlige fredningunævn eller den institution, der måtte afløse dette. " samt følgende t~lføjelse: " Den foreskrevne fredning omfatter ikke alene træselve erne i den såkaldte "Lille Alle", men tillige alleen " J' I tilslutning hertil lod Dalum Kommune den 17. august 1968 tinglyse endn~ en dek~ration, hvori det blandt andet hedder: " Dalumgårds Alle som vist på vedhæftede skitse fredes, således at den nuværende træbevoksning, hvorom henvises til vedhæftede planer I og II, bevares og vedligeholdes og i fornødent omfang fornyes. "Den lille alle" som vist på vedhæftede skitse fredes, således at arealet mellem træbevoksningen bevares og således, at den nuværende træbevoksning, hvorom henvises til vedhæftede planer III og IV, bevares og vedligeholdes og i fornødent omfa.'i'lg fornye s.

6 - 3 - Såfremt de strækninger af de to alleer, hvorpå der ikke findes træer i øjeblikket, beplantes ved kommunens foranstaltning, er disse beplantninger at anse som bestanddele af de fredede trærækker. Påtaleberettiget er fru Kathrine Andersen, Dalumgård, og fredningsnævnet for Odense amtsrådskreds. II Som påtaleberettiget i henhold til tinglyste deklaratioper har fredningsnævnet i årene behandlet en ansøgning fr~,odense kommune om anlæg af 4 fodboldtræningsbaner umiddelbart sydøst for Dalumgaards Alle på det med B i det til fredningsservitutten hørende kort be~egne~e område, der efter servitutten var udlagt til skolefomål. Ved nævnets afgørelse af lo. j~~i 1974 godkendtes anlægget af de 4 fodboldbaner. Med baggnl~d i 6 i ovennæv~te skøde og de intentioner i det hele, der lå til grund for den d~yærende ejers overdragelse af Dalumgård til kommul~en, har Danmarks Naturfredningsforening ved skrive l se af 17. marts 1981 rejst fredningssag for et ca. 50 ha stort areal af "Dalumgård li omfattende matr. nr. l cbr og en del af l a Kristiansdal Hovedgård, Dalum. Fredningspåstanden, der er begrundet i æstetiske og rekreative formål, går i det væsentlige ud på bevarelse af status quo for området, der for størstedelens vedkommende for tiden anvendes som landbrug. I overensstemmelse med fredningspåstandens formål ønskes herefter bestemmelse om forbud mod bebyggelse m.v., om arealets benyttelse, om vandløb m.v., om de eksisterende park- og havearealer samt om almen - hedens adgang til de fredede arealer og om naturpleje. Fredningsforslaget har i henhold til naturfredningslovens 12 været offentliggjort i den lokale presse samt drøftet på et offentligt mode den 21. oktober 1980 med de implicerede parter i Odense Kongres-""l~ hus, Odense. Under indtryk af de udtalelser, der fremkom på det offentlige møde og efter henvendelser fra Vejdirektoratet af og er fredningsfors1aget ændret på en række punkter. Den sydvestlige fredningsgrænse er ændret, således at denne følger den kommende motorvejs nordlige kronekant, som vist på tegning nr udarbejdet den af Vejdirektoratet. Efter ønske fra Dalum Rideklub åbnes mulighed for at etablere en

7 - 4 - ridehal på arealet umiddelbart vest ~or de eksisterende avlsbygninger. Derudover skal det være muligt at etablere en sti langs Dalumgårds Alle samt at plante en lav hæk langs denne. Bekendtgørelse om ~~edningssagen har i henhold til naturfredningslovens 13, stk. l, ~undet sted i Jy11andsposten den 27. maj 1981 og i Statstidendende den 25.juni Danmarks Natur~redningsforening velse og motiveringen for ~redningen forslag anført: har om områdets beskri-' i det endelige ~rednings. II Forslagets område udgøres af en markant bakke, der skråner ned til Odense Å. Arealerne benyttes til landbrug, især som græsningsarealer. Den nordlige del af arealerne benyttes til idrætsformål. De arealer, der er beliggende nærmest åen, henligger som eng. Området er beplantet med spredte bevoksninger, og det ge~~emskæres af et net af gang- og ridestier. Langs traceen for den projekterede motorvej mod sydvest er der etableret et skærmende b eplantningsbæl te i en bredde af 175 m. Mod nordvest er Dalumgårds bygninger og:park beliggende. Grundet de betydelige højdeforske1le er der fra området en værdifuld udsigt mod syd over ådalen til de skovklædte bakkeskråninger på den modsatte side af åen. Motiveringen for at frede dette område skal bl.a~ ses på baggrund af, at Dalum kommune i et betinget skøde af 26. marts 1962 har forpligtet sig til at udlægge det som grønt omrme og til at sikre årealet ge~~em en fredning. I skødet hedder det bl.a. ( jfr..bilag 6): "Af hensyn ttl opnåelsen af de.formål af æstetisk og rekreativ karakter, der har motiveret sælgerens ønske om udlægning af et grønt område, er det fremy deles bestemt, at såvel det i stk. l omtalte areal (A) som "Dalumgårds Alle" og træerne i den',såkaldte

8 - 5 - Det er II "lille alle",skal fredes. Den egentlige udlægning af det grønne område som et for offentligheden tilgængeligt areal skal påbegyndes snarest muligt. n I skrivelse af ( bil.7) har Odense kommune erklæret sig enig i formålet med en fredning. II om de fredningsmæssige og byplanmæssige forhold..anført: størstedelen af området, d.v.s. de arealer d~r er beliggende nærmest åen, er i landskabsoniteringskortene,. ( udarbejdet af statens naturfrednings- og landskabskonsulent og fredningsplanudvalget) klassificeret som zone I, landområder af største interesse Den resterende del er klassificeret som zone II, landområder af stor interesse. En del af området er omfattet af naturfredningslovens byggelinier, jfr. kortbilaget. I fredningsplanud7a1gets landskabsanalyser fra 1975 udgør området en mindre del af et geologisk interesseområde, og det er udpeget som interesseområde for friluftslivet. Ildeskitsen fra 1976 udgør området en del af det trforbindelsesområde", der forløber fra Odense mod sydvest til det regionale naturområde syd for Verninge. Dette trforbindelsesområde" har i en række planer for Odense-området fået en mere konkret udformning ( IJ Odenseegnens landskaber og byens grønne områder" og dispositione planerne "Odense dispositionsplan" og "Odense.Syd-vest"). I disse planer benævnes Dalumgård-området som "bynært område", d.v.s. landzonearealer nær byen med særlige landskabskvaliteter, og det indgår i et "forslag til rekreativ udbygning af Odense ådal": Området er følgelig medtaget i de godkendte IS-rammer blandt de "bynære landskaber i landzone", som er udpeget til at fungere som større rekreative områder for en eller flere bydele, og hvorom det bl. a. hedder, at "arealerne forudsættes at forblive i landzonelf I den af amtsrådet vedtagne lfregionplan Retningslinier" er området udpeget som zone II-område, svarende til den områdetype, hvor naturfredningsinteresserne prioriteres næsthøjest. I regionplanen er der desuden

9 ,( e angivet et regionalt hovedstinet fra Odense centrum mod syd-vest. Dette hovedstinet passerer Dalumgård-området. udalumgård alle" og den såkaldte "lille alle" er fredet ved deklaration af " Til behandling af sagen har fredningsnævnet afholdt møde den 16. december 1981 på Dalumgård. I skrivelse af 8. januar 1982 har Fyns amtskommune, udvalget for teknik og miljø, udtalt: u Fyns amtskommune har tidligere udtalt sig til Danmarks Naturfredningsforening om et foreløbigt fredningsforslag og amtsrådets synspunkter, der kommer til udtryk gennem amtskommunen, jur./adm. afdelings skrivelse af 2. februar 1981 bilagt ekstraktudskrift fra Fyns amtsråds forhandlingsprotokol for mødet den 26. januar 1981, er optaget som bilag i det nu fremsendte endelige fredningsforslag. Det fremgår heraf, at Fyns amtsråd har tilsluttet sig det af Odense kommune, Magistratens 2. afdeling i skrivelse af 27. december 1979 anførte, og at det såfremt fredningen gennemføres må være en klar forudsætning, at der ikke herved gribes ind over for det kommende motorvejsanlæg. Af det endelige fredningsforslag fremgår, at der til forslagets hovedbestemmelse under p~_~t C 6 om forbud mod terrænændringer er indføjet undtagelsesbestemmelse, der tillader, at der foretages terrænregulering og bepla~tning i forbindelse med anlægget af den kommende motorvej og i tilknytning til stiover- eller underførsier ved vejen, og at det derudover er tilladt at etablere en gasledning i umiddelbar tilknytning til motorvejen. Samtidig er fredningsgrænsen mod sydvest ændret således, at grænsen i det endelige fredningsforslag forløber langs kronekanten for den kommende motorvej. Endvidere er der i det endelige frednings-

10 - 7 - forslag optaget bestemmelse om, at ridning skal være tilladt på særligt anlagte og afmærkede stier som ønsket af Odense kommune. Herudover ses der at være tilføjet enkelte nye bestemmelser, ligesom der er foretaget enkelte præsic~ringer med baggrund i det af Danmarks Naturfredningsfor~ning afholdte offentlige møde ' om sagen. Idet der i det endelige fredningsforslag er taget.. hensyn til den kommende motorvej, skal amtsrådets udvalg for teknik og miljø herved på amtsrådets vegne i overensstemmelse med amtsrådets tidligere tilslutning til Odense komm~~e, Magistratens 2. afdeling udtalelse meddele, at man ikke' herfra vil modsætte sig fredning af området, men at man på den anden side finder arealerne tilstrækkeligt sikret ved lokalplanlægning i henhold til kommuneplanloven samt ved de i skødet indholdte bestemmelser." Efter det foreliggende kan nævnet af de af Danmarks Naturfrednings foreningen anfør~e grunde tiltræde, at det omhandlede areal bør fredes i overensstemmelse med den nedlagte fredningspåstand og bestemmer herefter, at fredningen vil være at gennemføre som nedenfor bestemt. Fo~ fredningen ydes ingen erstatning. Kendelsen vil være at tinglyse servi~~tstiftende på ejendommen matr. nr. l a og 1 cbr Kristiansdal Hovedgaard, Dalum. T H I B E S T E M M E S: Til opfyldelse af de med rejsningen af fredningssagen tilsigtede formål, der går ud på at bevare de væsentlige landskabelige kvaliteter, der knytter sig til Dalumgård-området, samt at bevare dette som nærrel~reativt område for de tilstødende bykvarterer pålægges der det på vedhæftede kortbilag viste areal af ejendommen matr. nr. l a og l cbr I Kristiansdal Hovedgård, Dalum, følgende fredningsbestemmelser: A. Bestemmelser vedrørende bebyggelse m.v. l. De fredede arealer må ikke yderligere bebygges. Genopførelse samt ombygninger og mindre tilbygninger til de eksisterende huse ka.'"], foretages med fredningsnævnets godkendelse. Det for landbrugsdriften nødvendige byggeri af stalde, ladebygninger m.v. skal dog kunne foretages i umiddelbart tilknytnin til eksisterende bebyggelse uden godkendelse. Såfremt nogen del af til- og ombygningen til landbrugsformål ligger mere end 50 m fra nuværende bygninger eller overstiger en højde på lo ro, skal

11 - 8 - planer og tegninger forelægges fredningsnævnet til godkendelse Det skal derudover være tilladt, at der umiddelbart sydvest for de eksisterende avlsbygninger opføres en ridehal. Bebyggelsens udformning og placering skal godkendes af fredningsnævnet. 2. Der må ikke opstilles skure og andre letflyttelige indretninger af bygningsmæssig karakter samt vandforsy.ningsa~æg, ej heller campingvogne eller til beboelse tjenlige indretninger. 3. Der må ikke opstilles master, transformatorstationer i området, eller føres luftledninger hen over det fredede areal. El-master og transformatorstationer, som er nødvendige for ejendommens egen forsyning, skal dog kunne tillades af fredningsnævnet, men muligheden for kabelføring skal i sådanne tilfælde først undersøges. 4. Vindmøller må iy~e opføres. B. Bestemmelser vedrarende arealernes benyttelse. l. Pxealerne må i princippet anvendes som hidtil. De arealer, der er udlagt til idrætsformål, må ikke yderligere udvides. Fredningen skal ikke være til hinder for, at de sædvanlige dyrkningsmæssige ændringer indenfor landbrugsdriften kan finde sted, og at hidtil opdyrkede are~er overgår til overdrev. 2. Afva~ding eller opdyrkning af de udyrkede arealer langs åløbet må ikke finde sted. 3. Indgreb, der kan ændre vådområdernes karakter, må ikke foretages 4. Udenfor gårdsplads, have eller park må der ikke uden fredningsn~~ets tilladelse foretages tilplantning eller tils~~ing med træer eller buske. - Det skal dog ~~re tilladt at plante en lav hæk langs den østlige side af Dalumgårdsalle. Fritstående enkelttræer på markerne må ikke fældes, rodhugges eller på anden vis beskadiges. Alleerne opretholdes, s.åledes at forstå, at dør enkelttræer, skal de erstattes af nye. Eksisterende bevoksninger kan fornyes, dog alene med løvfældende træer og buske. 5.Levende hegn, stengærder og diger må ikke sløjfes.

12 - 9 -, ( e 6. På de fredede arealer er ændringer i terrænet eller terrænformerne, herunder udnyttelse af forekomster i jorden ( f.eks. ler, mergel eller grus) samt opfyldning og planering, ikke tilladt. Det skal dog være tilladt at foretage terrænregulering og beplantning i forbindelse med anlægget af den kommende motorvej og i tilknytning til stiover- eller underførsier ved vejen. Derudover skal det være tilladt at etablere en gasledning i tmiddel bar tilknytning til motorvej en..',. Projekter til ovennævnte anlæg forelægges nævnet til godkendel-' se. 7. Reklamering vedrørende næringsdrift må ikke finde sted. 8. De fredede arealer må ikke benyttes til motorbane, skydebane, flt~eplads, oplag s- eller lossepladser, bilophugningsplads eller lignende. eller til henkastning af affald. 9. Yderligere vej anlæg- og reguleringer må ikke finde sted. Det skal være tilladt at foretage en mindre udvidelse af den eksisterende parkeringsplads, eller at etablere en mindre parkeringsplads i umiddelbar tilknytning til de eksisterende bygninger. Plane~ forelægges nævnet til godkendelse. lo. Yderligere stier må ild{e ~~lægges uden fredningsnævnets tilladelse, ll. Gødskning og sprøjtning med herbi.cider og pesticider samt andre giftstoffer er ikke tilladt på de udyrkede arealer. c. Beste~~elser vedrørende v~~dløb m.v. 1. V~~dløb må i~e yderligere reguleres eller rørlægges. 2. D~brug m~ ikke etableres. D. Bestemmelser vedrørende park- og havearealer. I.Disse skal stedse opretholdes som såd~~e. 2.&~æg og bevoksninger af særlig æstetisk eller kulturhistorisk bety~~ing bør søges bevaret. E. Beste~uelser vedrørende almenhedens adgang til de fredede arealer. Der tillægges a1meil~eden adgang til arealerne udlagt til idrætsformål sam~ til at færdes til fods på anlagte stier i området. Ridning skal være tilladt på de særligt anlagte og afmærkede ridestier. Allerede anlagte veje kan benyttes som hidtil. F. BesteIT~elser vedrørende naturpleje. KommQ~en foretager den nødvendige naturpleje. Dog skal fredningsmyndighederne ud fra fredningsmæssige hensyn have mulighed for at planlægge kommunens gennemførelse af særlige plejeforanstaltninger.

13 - lo - Fredningsnævnet for Fyns amts nordlige fredningskreds, den l. juni l/plal). / H.P.Ye&-fWh. la., ". ~ -.-

14 Oversigtskort 1: Bilag 1 GI 1312 IV NØ og 1312 I NV Reproduceret m.d G.odatllk Del af Odense ådal (Dalumgård) Instituts tilladelse nr. A.4~3"13 Del af Kristiansdal Hovedgård, Dalum Odense Kommune Fyns Amtskommune Udfærd iget i ma rts 1979 Ændret i januar 1981 Kopiens rigtighed bekræftes København den 17 februar 1981 DN OHH IVen Landinspektør Målforhold 1: O II! l I I I I l I, I 100 I 200 I 300 I 400 m 4

15 Kirkegård <~ K irkegård $0: ~/ İS' byc ~ -N- lb O ll> C 3< ~ (D 1C\.., 1cbr r ll> :::l Q. (D < (D 11 Signaturforklarmg' )( )( )( elerlavsg rænse IIdllgere fredet område 1::102. I... byggelinie i h.t. naturfr.lc zonegrænse fredningsgrænse fre'iri~tm~f~ed neq!otog~afer.ng af matnketkort~ne- af. januar 1979 I m31forhojdet 1:' II

16 Ol DISPENSATIONER>, Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden:

17 ,,..,r., J. FREDNINGSNÆVNET REG. NR. FOR FYNS AMTS NORDLIGE 5500 Middelfart, den 5. januar FREDNINGSKREDS "MIDDELFART ~ I ~ r...\i~ ~~> ~.1 ~ \li,. \, ti,~ Journal nr. 160/1983 TINGHUSET, ALGADE 6 TELEFON Ved skrivelse af 29. november 1983 har De på vegne Dalum Rideklub med henvisning til punkt A l 3. afsnit i den af nævnet den l. juni 1982 afsagte kendelse om fredning af Dalumgaard i Odense Kommune ansøgt om tilladelse til opførelse af en en ridehal i overensstemmelse med nogle ~~gen vedlagte I tegninger og situationsplan, hvoraf fremgår, at der endviderl påregnes indrettet 49 parkeringspladser i gården. Den af ansøgeren påberåbte bestemmelse i fredningskende. 3en er sålydende: " Det skal derudover være tilladt, at der umiddelbart sydvest for de eksisterende avlsbygninger opføres en ridehal. Bebyggelsens udformning og placering skal godkendes af fredningsnævnet. " Fyns amtskommune, fredningsafdelingen, hvem sagen har været forelagt til udtalelse, har ved sagens tilbagesendelse udtalt: " Der ansøges om opførelse af en 9 1/2 rnhøj og m 2 stor ridehal e e e ( 74,36 m x 25,45 m) umiddelbart sydvest for de eksisterende avlsbygninger. Placeringen, der er i overensstemmelse med angivelsen i fredningskendelsen, ligger i byzone. Kendelsen ses ikke at indeholde bestemmelser om, hvor stor hallen må være eller om valg af materialer og farver. Valg af materialer samt farver på hallen er der ikke redegjort for i sagen, ligesom en begrundelse for hallens størrelse savnes. J. Juul ~~nsen, JH-Entreprise Odense A/S, har telefonisk supplerende oplyst, at hallens størrelse alene er begrundet i de internationale krav til målene for haller, der skal anvendes i konkurrenceøjemed ( springbaner). Hallen kan derfor ikke være mindre. Hvad angår materialevalg/farver har man ikke fra ansøgers Side lagt sig fast på noget bestemt endnu. Man forestiller sig eksempelvis, at der anvendes profilerede stålplader som beklædning - bortset fra gavlene, der tænkes opført i gule mursten. Tagkonstruktionen forestiller man sig beklædt med bølgeeternitplader. Af situationsplan i 1:500 ( tegn.nr. 1.01) fremgår, at der påregnes indrettet 49 parkeringspladser i gården. Dette kan formentlig betragtes

18 . ~, d at være i overensstemmelse med pkt. 8-9 i fredningskendelsen. Det fremgår ikke af sagen, om der vil blive tale om reklameskiltning og lignende i forbindelse med anvendelsen af hallen, jfr. forbuddet i kendeisens pkt Det fremgår ikke af sagen, hvorvidt Odense kommune mener, at det ansøgte udløser lokalplanpligt. Fredningsafdelingen skal under henvisning til foranstående foreslå, at fredningsnævnet indkalder de berørte parter i sagen til et. besigtigelsesmøde på stedet til afklaring af de tilbageværende spørgsmål, inden nævnte træffer endelig afgørelse i sagen. " Punkt 8 9 i fredningskendelsen lyder således: II Yderligere vejanlæg- og reguleringer må ikke finde sted Det skal være tilladt at foretage en mindre udvidelse af den eksisterende parkeringsplads, eller at etablere en mindre parkeringsplads i umiddelbar tilknytning til de eksisterende bygninger. Planen forelægges nævnet til godkendelse. II Nævnet har i sagens anledning foretaget besigtigelse. Om det herunder passerede henvises til vedlagte udskrift af nævnets forhandlingsprotokol. Således foranlediget skal man meddele, at nævnet ikke finder opførelse af ridehallen i strid med fredningens formål, og at nævnet herved godkender bebyggelsens placering og udformning. Det er herved en forudsætning, at e e e gavlene udføres i gule mursten, at tagkonstruktionen beklædes med mørke bølgeeternitplader, og at de profilerede stålplader, der skal udgøre facadevæggene bliver holdt i en brunlig farvetone. Nævnet godkender endvidere efter omstændighederne indretningen af de ovennævnte 49 parkeringspladser. Det er endelig en betingelse for godkendelserne, at den eksisterende randbeplantning af træer bevares uden om den projekterede ridehal. Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens 34~ 58 nævnte personel og myndigheder m.v. indbringes for Overfredningsnævnet. Herom, og om udnyttelse af en tilladelse inden ankefristens udløb, henvises til vedlagte genpart af nævnets fremsendelsesskrivelse af dags dato med uddrag af Naturfredningslovens 34 og 58. H.P.Pedersen JH-Entreprise Odense A/S Jupitervænget Odense NV

19 FREDNINGSNÆVNET FOR FYNS AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS MIDDELFART TINGHUSET, ALGADE 6 TELEFON REG. NR. V Middelfart, den 20. marts lj84 Journal nr. 159/1983 Vedrørende ansøgning om tilladelse til opsætning af lys i alleen til Dalumgård. Ved skrivelse af 21. november 1983 har De ansøgt nævnet om tilladelse til opsætning af fem nye lamper i selve alleen ved Dalumgård samt opsætning af lys på seks eksisterende træmaster med luftledninger. ". e e e I nævnets kendelse af l. juni 1982 om fredning af Dalumgård hedder det i pkt. A 3: " Der må ikke opstilles master, transformatorstationer i området, eller føres luftledninger hen over det fredede areal. El-master og transformatorstationer, som er nødvendige for ejendommens egen forsyning, skal dog kunne tillades af fredningsnævnet, men muligheden for kabelføring skal i sådanne tilfælde først undersøges~ 4. Vindmøller må ikke opføres. " Nævnet har foretaget besigtigelse sammen med repræsentanter for Odense kommune og Fyns amtskommune, fredningsafdelingen. Om det herunder passerede henvises til vedlagte udskrift af nævnets forhandlingsprotokol. Danmarks naturfredningsforening, lokalkomiteen for Odense, har i skrivelse af 23. januar 1984 anbefalet nævnet det ansøgte. Således foranlediget meddeler nævnet herved tilladelse til det ansøgte. Nævnets afgørelse kan påklages af de i naturfredningslovens 34, stk. 2 jfr. 13 stk. l nævnet personer og myndigheder, jfr. herom naturfredningslovens 58 stk Der henvises herom i det hele og om udnyttelse af en tilladelse inden ankefristens udløb til vedlagt e genpart af nævnets fremsendelsesskrivelse af dags dato med uddrag af Naturfredningslovens 13, 34 og 58. H.P.Pedersen Odense Magistrat 2. afdeling Stadsgartnerens Odense Slot 5000 Odense C. afdeling

20 FREDNINGSNÆVNET FOR FYNS AMT Toftevej 31, 5610 Assens Tlf Telefax REG.Nl 4'7~l.o I Dato: 6. marts 2000 Journal nr.: Frs. 60/99 Hermed sendes genpart af nævnets skrivelse af d.d. til Odense kommune Park- og Vejafdelingen Odense Slot Postboks Odense C. Nævnets afgørelse kan indbringes for Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K., inden 4 uger fra modtagelsen af nærværende meddelelse. J ~P.N'V d :,!.- I 7 I (jc{tl /Alice Knudsen kt.fm. [il«(/<-~ -(-1. Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø. 2. Fyns Amt, Miljø- og Arealafdelingen, Ørbækvej 100,5220 Odense Sø 3. Kommunalbestyrelsen i Odense, Rådhuset, 5000 Odense C. 4. Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø. 5. Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, v/kurt Due Johansen, Hjulets Kvarter 268, 5220 Odense Sø 6. DOF-FYN's Fredningsudvalg v/morten Nielsen, Valdemarsgade 16, 5700 Svendborg 7. Fyns Statsskovdistrikt, Sollerupvej 22, Korinth, 5600 Faaborg 8. Friluftsrådet, c/o amtsformand Carl Lohmann Frederiksen, Kirkegyden 30, Stige, 5270 Odense N. --,. (- " l \. ~ I

21 FREDNINGSNÆVNET FOR FYNS AMT Toftevej 31, 5610 Assens Tlf Telefax Dato: 6. marts Journal nr.: Frs. 60/99 Odense kommune Park- og Vej afdelingen Odense Slot Postboks Odense C. Ved skrivelse af 13. oktober j. nr GOl har Odense kommune ansøgt om tilladelse til fældning af nogle træer i Dalumgårds Alle og på Dalumgårds jorde mod genplantning. I ansøgningen ~edder det: "DALUM GÅRDS ALLE 9 stk. elmetræer i den lille alle. Træerne ønskes fældet, da de er angrebet af elmesyge. Træerne erstattes med Acer platanoides (størrelse 25-30). 8 stk. lind Lindene er plantet indenfor de sidste ca. 15 år. Træerne er plantet, dengang der var meget store træer i alleerne, og står derfor ikke i en lige linie. Dette er blevet meget synligt efter der er plantet ny lindetræer. Park- og Vej afdelingen ønsker derfor, at erstatte disse 8 '!ind med 8 nye træer, der placeres præcist i en lige linie med de i foråret 99 plantede træer. Der ønskes plantet Ti1ia vulgaris 'Pallida' Størrelse Samme størrelse og art som de i foråret 99 plantede træer. 1 stk. lind Linden er plantet for ca. 25 år siden. Den har været udsat for hærværk og må derfor udskiftes., 1 Flere af træerne ved staldbygningerne på Dalumgård har ligeledes lidt samme skæbne, men Park- og Vejafdelingen håber at disse klarer sig og vil derfor gerne vente med at erstatte disse. DALUM GÅRDS JORDE stk. bøg Efter brand i dommertårnet er det ca år gamle bøgetræ blevet så beskadiget på stammen at det bør fældes elmetræer

22 Træerne er hovedsagelig placeret rundt om haven og i de gamle markskel. Park- og Vej-afdelingen vil i løbet af år 2000 udarbejde en renoveringsplan for haven og de omliggende arealer. Planen vil senere blive fremsendt til godkendelse hos Fredningsnævnet. Målet med renoveringen er at genskabe de beplantede rammer om Dalumgård og haven. Rønnerække mellem Dalumgårds Alle og Odense Å Park- og Vej afdelingen har for en del år tilbage plantet en rønnerække mellem den lille alle og Odense Å. Det har desværre ikke været os muligt at finde godkendelsen fra Fredningsnævnet. Rønnetræerne er plantet som alletræer og virker derfor fremmede i landskabet der ellers domineres mere af det naturprægede blandede hegn bestående af buske og træer % af træerne er gået ud eller er i en dårlig tilstand. Park- og Vejafdelingen ønsker på den baggrund at fjerne alle de træer der ikke gror. De resterende rønnetræer (ca. 20 stk.) kan bevares og vil kunne udvikle sig til solitære træer mellem sti, marker og de blandede hegn. II Træerne er omfattet af en fredningskendelse af 1. juni 1982, hvoraf fremgår, at alleerne skal opretholdes, således at forstå, at dør enkelte træer, skal de erstattes af nye og endvidere, at fritstående enkelttræer på markerne ikke må fældes. Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen. Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til at fælde de foreslåede træer i Dalumgårds Alle mod genplantning, alt som beskrevet i ansøgningen. Endvidere meddeler fredningsnævnet tilladelse til fældning af yderligere 4 skadede lindetræer og 1 ahorntræ mod genplantning af samme træart som nabotræerne. Vedrørende træerne på Dalumgårds jorde meddeler fredningsnævnet ligeledes tilladelse til fældning i overensstemmelse med ansøgningen. Fredningsnævnet skal bemærke, at det ikke ses nødvendigt at meddele tilladelse til fældning af 1 stk. bøgetræ. Vedrørende de elmetræer meddeles tilladelsen på betingelse af, at der udarbejdes en renoveringsplan som foreslået, og at denne fremsendes til godkendelse hos fredningsnævnet, og at målet med renoveringen er at genskabe de beplantede rammer omkring Dalumgård og haven. Vedrørende rønnerækken mellem Dalumgårds Alle og Odense Å meddeler fredningsnævnet ligeledes tilladelse til fældning uden genplantning. Fredningsnævnet lægger til grund, at rønnerækken er plantet efter fredningskendelsen fra 1982, at det er uvist, hvad der har været af træer i alleen inden fredningskendelsen, at en alle det pågældende sted ikke falder harmonisk ind i omgivelserne, og at træerne i øjeblikket for en dels vedkommende svajer en del. Nævnets Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens 50, stk.!. afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens 78, stk. 2, indbringes for Naturklagenævnet af de i samme lovs 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen.

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen. 01187.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01 Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke e Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-12-1948 Kendelser Deklarationer ,e

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> . REG.Nl FRS 39/03 Råmosen Den 21. oktober

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia Jonna & Leif Andersen Spangvej 6 7000 Fredericia 10-09-2014 Sags id.: 14/7472 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12. Fredningen vedrører: Fodby Kirke. - Domme. Taksations kom miss io nen.

01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12. Fredningen vedrører: Fodby Kirke. - Domme. Taksations kom miss io nen. 01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12 Fredningen vedrører: Fodby Kirke - Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer e,

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning,

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, / ~ Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, - Gåsestræde 14 B, 5~7oo Svendborg. SVENDBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 81 for et område i Grasten ( Valborgs

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

01502.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00. Fredningen vedrører: Bækbo Dam. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01502.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00. Fredningen vedrører: Bækbo Dam. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 01502.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00 Fredningen vedrører: Bækbo Dam Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-03-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 Byplanvedtægt 10 Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRADE VED LYNGBY HOVEDGADE OG MØLLEDAMMEN 1 LYNGBY-TAARBÆK

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER ISSN 0909-1882 Tilbygning og udvidelse af aktivitet på virksomheder, der tidligere var etableret i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Efter planlovens

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere