Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dalumgård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "04761.01. Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01. Fredningen vedrører: Dalumgård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dalumgård Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 FREDNINGSNÆVNET>

3 Fredning Fyns amt. ~\'lol.o\ -- Lokalitet: Dalumgård Kommune: Odense Sogn Dalum Reg. nr.: : I Ejer Privat Areal ca. 50 ha Fredet FN 1/ Formål Landskabsbevaring. Indhold De fredede arealer må ikke yderligere bebygges. Dog er det tilladt at opføre en ridehal sydvest for de eksisterende avlsbygninger. Arealerne skal i princ~ppet anvendes som hidtil. Vandløb må ikke yderligere reguleres eller rørlægges. Der tillægges almenheden adgang til arealerne udlagt til idrætsfo mål samt til at færdes til fods på anlagte stier i området. Ridning er tilladt på særligt anlagte og afmærkede stier 1 området. Kommunen foretager den nødvendige naturpleje. 57

4 , G/.K-d. /3/.2..!i.,v~. \(l\l~lvst 2/6 l082, År 1982 den l. juni kl. Middelfart af nævnsformanden Frs-. 38/1981: Der afsagdes sålydende af foretoges på dommerkontoret i Fredning af en del af Od~nse Ådal (Dalumgård) i Odense Kommune, ;mfattende ejendommene matr:' nr. lebl og en del af matr. nr. l a, begge Kristiansdal Hovedgård, Dalum nævnet vedtagne KENDELSE om fredning af en del af Odense Ådal ( Dallli~gård)i Odense Kommune, omfattende ejendommene matr. nr. l cbr og en del af matr. nr. l at begge Kristi~~sdal Hovedgård, Dalum. Ved endeligt skøde tinglyst den 21. maj 1962 overdrog proprietær Olaf Andersen, Fruens Bøge, til Dalum Sogneråd på Dalum Kommunes vegne landbrugsejendoinl'd.en"dalumgaard" matr. nr. l a Kristiansdal Hovedgaard, Dalum s~~t matr. nr. e 12 c, 52 c og 52 e Sa~derum by, Sandertlm. Se~tidig med det betingede skødes tinglysning tinglystes som <' servitut på ejendo~~en blandt andet skødets 6, der har følgende r- -. r....- " n Som et vilkår for ha~de1en forpligter køber sig til at udlægge som grønt område den del af matr. nr. l ~ af Kristiansdal Hovedgaard i Dalum sogn, som på det under handelsforhand1ingerne benyttede kort er mærket "A". Det på det anførte kort med "Bilmærkede areal udlægge s til skoleformå1. Yderligere har køber forpligtet sig til at udlægge en 40 ( flreti) meter bred Alle fra FaaborgveJ' t;l ~ det

5 - 2 - i stk. l omtalte grønne område. Køber fastlægger efter eget valg denne Alle's beliggenhed. Af hensyn til opnåelsen af de formål af æstetisk og rekreativ karakter, der har motiveret sælgerens ønske om udlægning af et grønt område, er det fremdeles bestemt, at såvel det i stk. l omtal te areal (A) som "Dalumgaards Alle" og træerne i den såkaldte "Lille Alle" skal fredes. Den egentlige udlægning af det grønne område. som et for offentligheden tilgængeligt areal skal påbegyndes snarest muligt. Nærværende bestemmelser tinglyses servitutstiftende på vedkommende arealer, hvorved bemærkes, at de "A" og "B" kaldte arealer samt det areal, der udlægge s til den 40 m. brede alle, søges særskilt matrikuleret, hvorhos fornøden tinglysning foretages med hensyn til fredningskendelsen for "Dalurngaards Alle" og træerne i den "Lille Alle". Påtaleretten tilkommer proprietær Olaf Andersen og hustru og efter disses død det stedlige fredningunævn eller den institution, der måtte afløse dette. " samt følgende t~lføjelse: " Den foreskrevne fredning omfatter ikke alene træselve erne i den såkaldte "Lille Alle", men tillige alleen " J' I tilslutning hertil lod Dalum Kommune den 17. august 1968 tinglyse endn~ en dek~ration, hvori det blandt andet hedder: " Dalumgårds Alle som vist på vedhæftede skitse fredes, således at den nuværende træbevoksning, hvorom henvises til vedhæftede planer I og II, bevares og vedligeholdes og i fornødent omfang fornyes. "Den lille alle" som vist på vedhæftede skitse fredes, således at arealet mellem træbevoksningen bevares og således, at den nuværende træbevoksning, hvorom henvises til vedhæftede planer III og IV, bevares og vedligeholdes og i fornødent omfa.'i'lg fornye s.

6 - 3 - Såfremt de strækninger af de to alleer, hvorpå der ikke findes træer i øjeblikket, beplantes ved kommunens foranstaltning, er disse beplantninger at anse som bestanddele af de fredede trærækker. Påtaleberettiget er fru Kathrine Andersen, Dalumgård, og fredningsnævnet for Odense amtsrådskreds. II Som påtaleberettiget i henhold til tinglyste deklaratioper har fredningsnævnet i årene behandlet en ansøgning fr~,odense kommune om anlæg af 4 fodboldtræningsbaner umiddelbart sydøst for Dalumgaards Alle på det med B i det til fredningsservitutten hørende kort be~egne~e område, der efter servitutten var udlagt til skolefomål. Ved nævnets afgørelse af lo. j~~i 1974 godkendtes anlægget af de 4 fodboldbaner. Med baggnl~d i 6 i ovennæv~te skøde og de intentioner i det hele, der lå til grund for den d~yærende ejers overdragelse af Dalumgård til kommul~en, har Danmarks Naturfredningsforening ved skrive l se af 17. marts 1981 rejst fredningssag for et ca. 50 ha stort areal af "Dalumgård li omfattende matr. nr. l cbr og en del af l a Kristiansdal Hovedgård, Dalum. Fredningspåstanden, der er begrundet i æstetiske og rekreative formål, går i det væsentlige ud på bevarelse af status quo for området, der for størstedelens vedkommende for tiden anvendes som landbrug. I overensstemmelse med fredningspåstandens formål ønskes herefter bestemmelse om forbud mod bebyggelse m.v., om arealets benyttelse, om vandløb m.v., om de eksisterende park- og havearealer samt om almen - hedens adgang til de fredede arealer og om naturpleje. Fredningsforslaget har i henhold til naturfredningslovens 12 været offentliggjort i den lokale presse samt drøftet på et offentligt mode den 21. oktober 1980 med de implicerede parter i Odense Kongres-""l~ hus, Odense. Under indtryk af de udtalelser, der fremkom på det offentlige møde og efter henvendelser fra Vejdirektoratet af og er fredningsfors1aget ændret på en række punkter. Den sydvestlige fredningsgrænse er ændret, således at denne følger den kommende motorvejs nordlige kronekant, som vist på tegning nr udarbejdet den af Vejdirektoratet. Efter ønske fra Dalum Rideklub åbnes mulighed for at etablere en

7 - 4 - ridehal på arealet umiddelbart vest ~or de eksisterende avlsbygninger. Derudover skal det være muligt at etablere en sti langs Dalumgårds Alle samt at plante en lav hæk langs denne. Bekendtgørelse om ~~edningssagen har i henhold til naturfredningslovens 13, stk. l, ~undet sted i Jy11andsposten den 27. maj 1981 og i Statstidendende den 25.juni Danmarks Natur~redningsforening velse og motiveringen for ~redningen forslag anført: har om områdets beskri-' i det endelige ~rednings. II Forslagets område udgøres af en markant bakke, der skråner ned til Odense Å. Arealerne benyttes til landbrug, især som græsningsarealer. Den nordlige del af arealerne benyttes til idrætsformål. De arealer, der er beliggende nærmest åen, henligger som eng. Området er beplantet med spredte bevoksninger, og det ge~~emskæres af et net af gang- og ridestier. Langs traceen for den projekterede motorvej mod sydvest er der etableret et skærmende b eplantningsbæl te i en bredde af 175 m. Mod nordvest er Dalumgårds bygninger og:park beliggende. Grundet de betydelige højdeforske1le er der fra området en værdifuld udsigt mod syd over ådalen til de skovklædte bakkeskråninger på den modsatte side af åen. Motiveringen for at frede dette område skal bl.a~ ses på baggrund af, at Dalum kommune i et betinget skøde af 26. marts 1962 har forpligtet sig til at udlægge det som grønt omrme og til at sikre årealet ge~~em en fredning. I skødet hedder det bl.a. ( jfr..bilag 6): "Af hensyn ttl opnåelsen af de.formål af æstetisk og rekreativ karakter, der har motiveret sælgerens ønske om udlægning af et grønt område, er det fremy deles bestemt, at såvel det i stk. l omtalte areal (A) som "Dalumgårds Alle" og træerne i den',såkaldte

8 - 5 - Det er II "lille alle",skal fredes. Den egentlige udlægning af det grønne område som et for offentligheden tilgængeligt areal skal påbegyndes snarest muligt. n I skrivelse af ( bil.7) har Odense kommune erklæret sig enig i formålet med en fredning. II om de fredningsmæssige og byplanmæssige forhold..anført: størstedelen af området, d.v.s. de arealer d~r er beliggende nærmest åen, er i landskabsoniteringskortene,. ( udarbejdet af statens naturfrednings- og landskabskonsulent og fredningsplanudvalget) klassificeret som zone I, landområder af største interesse Den resterende del er klassificeret som zone II, landområder af stor interesse. En del af området er omfattet af naturfredningslovens byggelinier, jfr. kortbilaget. I fredningsplanud7a1gets landskabsanalyser fra 1975 udgør området en mindre del af et geologisk interesseområde, og det er udpeget som interesseområde for friluftslivet. Ildeskitsen fra 1976 udgør området en del af det trforbindelsesområde", der forløber fra Odense mod sydvest til det regionale naturområde syd for Verninge. Dette trforbindelsesområde" har i en række planer for Odense-området fået en mere konkret udformning ( IJ Odenseegnens landskaber og byens grønne områder" og dispositione planerne "Odense dispositionsplan" og "Odense.Syd-vest"). I disse planer benævnes Dalumgård-området som "bynært område", d.v.s. landzonearealer nær byen med særlige landskabskvaliteter, og det indgår i et "forslag til rekreativ udbygning af Odense ådal": Området er følgelig medtaget i de godkendte IS-rammer blandt de "bynære landskaber i landzone", som er udpeget til at fungere som større rekreative områder for en eller flere bydele, og hvorom det bl. a. hedder, at "arealerne forudsættes at forblive i landzonelf I den af amtsrådet vedtagne lfregionplan Retningslinier" er området udpeget som zone II-område, svarende til den områdetype, hvor naturfredningsinteresserne prioriteres næsthøjest. I regionplanen er der desuden

9 ,( e angivet et regionalt hovedstinet fra Odense centrum mod syd-vest. Dette hovedstinet passerer Dalumgård-området. udalumgård alle" og den såkaldte "lille alle" er fredet ved deklaration af " Til behandling af sagen har fredningsnævnet afholdt møde den 16. december 1981 på Dalumgård. I skrivelse af 8. januar 1982 har Fyns amtskommune, udvalget for teknik og miljø, udtalt: u Fyns amtskommune har tidligere udtalt sig til Danmarks Naturfredningsforening om et foreløbigt fredningsforslag og amtsrådets synspunkter, der kommer til udtryk gennem amtskommunen, jur./adm. afdelings skrivelse af 2. februar 1981 bilagt ekstraktudskrift fra Fyns amtsråds forhandlingsprotokol for mødet den 26. januar 1981, er optaget som bilag i det nu fremsendte endelige fredningsforslag. Det fremgår heraf, at Fyns amtsråd har tilsluttet sig det af Odense kommune, Magistratens 2. afdeling i skrivelse af 27. december 1979 anførte, og at det såfremt fredningen gennemføres må være en klar forudsætning, at der ikke herved gribes ind over for det kommende motorvejsanlæg. Af det endelige fredningsforslag fremgår, at der til forslagets hovedbestemmelse under p~_~t C 6 om forbud mod terrænændringer er indføjet undtagelsesbestemmelse, der tillader, at der foretages terrænregulering og bepla~tning i forbindelse med anlægget af den kommende motorvej og i tilknytning til stiover- eller underførsier ved vejen, og at det derudover er tilladt at etablere en gasledning i umiddelbar tilknytning til motorvejen. Samtidig er fredningsgrænsen mod sydvest ændret således, at grænsen i det endelige fredningsforslag forløber langs kronekanten for den kommende motorvej. Endvidere er der i det endelige frednings-

10 - 7 - forslag optaget bestemmelse om, at ridning skal være tilladt på særligt anlagte og afmærkede stier som ønsket af Odense kommune. Herudover ses der at være tilføjet enkelte nye bestemmelser, ligesom der er foretaget enkelte præsic~ringer med baggrund i det af Danmarks Naturfredningsfor~ning afholdte offentlige møde ' om sagen. Idet der i det endelige fredningsforslag er taget.. hensyn til den kommende motorvej, skal amtsrådets udvalg for teknik og miljø herved på amtsrådets vegne i overensstemmelse med amtsrådets tidligere tilslutning til Odense komm~~e, Magistratens 2. afdeling udtalelse meddele, at man ikke' herfra vil modsætte sig fredning af området, men at man på den anden side finder arealerne tilstrækkeligt sikret ved lokalplanlægning i henhold til kommuneplanloven samt ved de i skødet indholdte bestemmelser." Efter det foreliggende kan nævnet af de af Danmarks Naturfrednings foreningen anfør~e grunde tiltræde, at det omhandlede areal bør fredes i overensstemmelse med den nedlagte fredningspåstand og bestemmer herefter, at fredningen vil være at gennemføre som nedenfor bestemt. Fo~ fredningen ydes ingen erstatning. Kendelsen vil være at tinglyse servi~~tstiftende på ejendommen matr. nr. l a og 1 cbr Kristiansdal Hovedgaard, Dalum. T H I B E S T E M M E S: Til opfyldelse af de med rejsningen af fredningssagen tilsigtede formål, der går ud på at bevare de væsentlige landskabelige kvaliteter, der knytter sig til Dalumgård-området, samt at bevare dette som nærrel~reativt område for de tilstødende bykvarterer pålægges der det på vedhæftede kortbilag viste areal af ejendommen matr. nr. l a og l cbr I Kristiansdal Hovedgård, Dalum, følgende fredningsbestemmelser: A. Bestemmelser vedrørende bebyggelse m.v. l. De fredede arealer må ikke yderligere bebygges. Genopførelse samt ombygninger og mindre tilbygninger til de eksisterende huse ka.'"], foretages med fredningsnævnets godkendelse. Det for landbrugsdriften nødvendige byggeri af stalde, ladebygninger m.v. skal dog kunne foretages i umiddelbart tilknytnin til eksisterende bebyggelse uden godkendelse. Såfremt nogen del af til- og ombygningen til landbrugsformål ligger mere end 50 m fra nuværende bygninger eller overstiger en højde på lo ro, skal

11 - 8 - planer og tegninger forelægges fredningsnævnet til godkendelse Det skal derudover være tilladt, at der umiddelbart sydvest for de eksisterende avlsbygninger opføres en ridehal. Bebyggelsens udformning og placering skal godkendes af fredningsnævnet. 2. Der må ikke opstilles skure og andre letflyttelige indretninger af bygningsmæssig karakter samt vandforsy.ningsa~æg, ej heller campingvogne eller til beboelse tjenlige indretninger. 3. Der må ikke opstilles master, transformatorstationer i området, eller føres luftledninger hen over det fredede areal. El-master og transformatorstationer, som er nødvendige for ejendommens egen forsyning, skal dog kunne tillades af fredningsnævnet, men muligheden for kabelføring skal i sådanne tilfælde først undersøges. 4. Vindmøller må iy~e opføres. B. Bestemmelser vedrarende arealernes benyttelse. l. Pxealerne må i princippet anvendes som hidtil. De arealer, der er udlagt til idrætsformål, må ikke yderligere udvides. Fredningen skal ikke være til hinder for, at de sædvanlige dyrkningsmæssige ændringer indenfor landbrugsdriften kan finde sted, og at hidtil opdyrkede are~er overgår til overdrev. 2. Afva~ding eller opdyrkning af de udyrkede arealer langs åløbet må ikke finde sted. 3. Indgreb, der kan ændre vådområdernes karakter, må ikke foretages 4. Udenfor gårdsplads, have eller park må der ikke uden fredningsn~~ets tilladelse foretages tilplantning eller tils~~ing med træer eller buske. - Det skal dog ~~re tilladt at plante en lav hæk langs den østlige side af Dalumgårdsalle. Fritstående enkelttræer på markerne må ikke fældes, rodhugges eller på anden vis beskadiges. Alleerne opretholdes, s.åledes at forstå, at dør enkelttræer, skal de erstattes af nye. Eksisterende bevoksninger kan fornyes, dog alene med løvfældende træer og buske. 5.Levende hegn, stengærder og diger må ikke sløjfes.

12 - 9 -, ( e 6. På de fredede arealer er ændringer i terrænet eller terrænformerne, herunder udnyttelse af forekomster i jorden ( f.eks. ler, mergel eller grus) samt opfyldning og planering, ikke tilladt. Det skal dog være tilladt at foretage terrænregulering og beplantning i forbindelse med anlægget af den kommende motorvej og i tilknytning til stiover- eller underførsier ved vejen. Derudover skal det være tilladt at etablere en gasledning i tmiddel bar tilknytning til motorvej en..',. Projekter til ovennævnte anlæg forelægges nævnet til godkendel-' se. 7. Reklamering vedrørende næringsdrift må ikke finde sted. 8. De fredede arealer må ikke benyttes til motorbane, skydebane, flt~eplads, oplag s- eller lossepladser, bilophugningsplads eller lignende. eller til henkastning af affald. 9. Yderligere vej anlæg- og reguleringer må ikke finde sted. Det skal være tilladt at foretage en mindre udvidelse af den eksisterende parkeringsplads, eller at etablere en mindre parkeringsplads i umiddelbar tilknytning til de eksisterende bygninger. Plane~ forelægges nævnet til godkendelse. lo. Yderligere stier må ild{e ~~lægges uden fredningsnævnets tilladelse, ll. Gødskning og sprøjtning med herbi.cider og pesticider samt andre giftstoffer er ikke tilladt på de udyrkede arealer. c. Beste~~elser vedrørende v~~dløb m.v. 1. V~~dløb må i~e yderligere reguleres eller rørlægges. 2. D~brug m~ ikke etableres. D. Bestemmelser vedrørende park- og havearealer. I.Disse skal stedse opretholdes som såd~~e. 2.&~æg og bevoksninger af særlig æstetisk eller kulturhistorisk bety~~ing bør søges bevaret. E. Beste~uelser vedrørende almenhedens adgang til de fredede arealer. Der tillægges a1meil~eden adgang til arealerne udlagt til idrætsformål sam~ til at færdes til fods på anlagte stier i området. Ridning skal være tilladt på de særligt anlagte og afmærkede ridestier. Allerede anlagte veje kan benyttes som hidtil. F. BesteIT~elser vedrørende naturpleje. KommQ~en foretager den nødvendige naturpleje. Dog skal fredningsmyndighederne ud fra fredningsmæssige hensyn have mulighed for at planlægge kommunens gennemførelse af særlige plejeforanstaltninger.

13 - lo - Fredningsnævnet for Fyns amts nordlige fredningskreds, den l. juni l/plal). / H.P.Ye&-fWh. la., ". ~ -.-

14 Oversigtskort 1: Bilag 1 GI 1312 IV NØ og 1312 I NV Reproduceret m.d G.odatllk Del af Odense ådal (Dalumgård) Instituts tilladelse nr. A.4~3"13 Del af Kristiansdal Hovedgård, Dalum Odense Kommune Fyns Amtskommune Udfærd iget i ma rts 1979 Ændret i januar 1981 Kopiens rigtighed bekræftes København den 17 februar 1981 DN OHH IVen Landinspektør Målforhold 1: O II! l I I I I l I, I 100 I 200 I 300 I 400 m 4

15 Kirkegård <~ K irkegård $0: ~/ İS' byc ~ -N- lb O ll> C 3< ~ (D 1C\.., 1cbr r ll> :::l Q. (D < (D 11 Signaturforklarmg' )( )( )( elerlavsg rænse IIdllgere fredet område 1::102. I... byggelinie i h.t. naturfr.lc zonegrænse fredningsgrænse fre'iri~tm~f~ed neq!otog~afer.ng af matnketkort~ne- af. januar 1979 I m31forhojdet 1:' II

16 Ol DISPENSATIONER>, Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden:

17 ,,..,r., J. FREDNINGSNÆVNET REG. NR. FOR FYNS AMTS NORDLIGE 5500 Middelfart, den 5. januar FREDNINGSKREDS "MIDDELFART ~ I ~ r...\i~ ~~> ~.1 ~ \li,. \, ti,~ Journal nr. 160/1983 TINGHUSET, ALGADE 6 TELEFON Ved skrivelse af 29. november 1983 har De på vegne Dalum Rideklub med henvisning til punkt A l 3. afsnit i den af nævnet den l. juni 1982 afsagte kendelse om fredning af Dalumgaard i Odense Kommune ansøgt om tilladelse til opførelse af en en ridehal i overensstemmelse med nogle ~~gen vedlagte I tegninger og situationsplan, hvoraf fremgår, at der endviderl påregnes indrettet 49 parkeringspladser i gården. Den af ansøgeren påberåbte bestemmelse i fredningskende. 3en er sålydende: " Det skal derudover være tilladt, at der umiddelbart sydvest for de eksisterende avlsbygninger opføres en ridehal. Bebyggelsens udformning og placering skal godkendes af fredningsnævnet. " Fyns amtskommune, fredningsafdelingen, hvem sagen har været forelagt til udtalelse, har ved sagens tilbagesendelse udtalt: " Der ansøges om opførelse af en 9 1/2 rnhøj og m 2 stor ridehal e e e ( 74,36 m x 25,45 m) umiddelbart sydvest for de eksisterende avlsbygninger. Placeringen, der er i overensstemmelse med angivelsen i fredningskendelsen, ligger i byzone. Kendelsen ses ikke at indeholde bestemmelser om, hvor stor hallen må være eller om valg af materialer og farver. Valg af materialer samt farver på hallen er der ikke redegjort for i sagen, ligesom en begrundelse for hallens størrelse savnes. J. Juul ~~nsen, JH-Entreprise Odense A/S, har telefonisk supplerende oplyst, at hallens størrelse alene er begrundet i de internationale krav til målene for haller, der skal anvendes i konkurrenceøjemed ( springbaner). Hallen kan derfor ikke være mindre. Hvad angår materialevalg/farver har man ikke fra ansøgers Side lagt sig fast på noget bestemt endnu. Man forestiller sig eksempelvis, at der anvendes profilerede stålplader som beklædning - bortset fra gavlene, der tænkes opført i gule mursten. Tagkonstruktionen forestiller man sig beklædt med bølgeeternitplader. Af situationsplan i 1:500 ( tegn.nr. 1.01) fremgår, at der påregnes indrettet 49 parkeringspladser i gården. Dette kan formentlig betragtes

18 . ~, d at være i overensstemmelse med pkt. 8-9 i fredningskendelsen. Det fremgår ikke af sagen, om der vil blive tale om reklameskiltning og lignende i forbindelse med anvendelsen af hallen, jfr. forbuddet i kendeisens pkt Det fremgår ikke af sagen, hvorvidt Odense kommune mener, at det ansøgte udløser lokalplanpligt. Fredningsafdelingen skal under henvisning til foranstående foreslå, at fredningsnævnet indkalder de berørte parter i sagen til et. besigtigelsesmøde på stedet til afklaring af de tilbageværende spørgsmål, inden nævnte træffer endelig afgørelse i sagen. " Punkt 8 9 i fredningskendelsen lyder således: II Yderligere vejanlæg- og reguleringer må ikke finde sted Det skal være tilladt at foretage en mindre udvidelse af den eksisterende parkeringsplads, eller at etablere en mindre parkeringsplads i umiddelbar tilknytning til de eksisterende bygninger. Planen forelægges nævnet til godkendelse. II Nævnet har i sagens anledning foretaget besigtigelse. Om det herunder passerede henvises til vedlagte udskrift af nævnets forhandlingsprotokol. Således foranlediget skal man meddele, at nævnet ikke finder opførelse af ridehallen i strid med fredningens formål, og at nævnet herved godkender bebyggelsens placering og udformning. Det er herved en forudsætning, at e e e gavlene udføres i gule mursten, at tagkonstruktionen beklædes med mørke bølgeeternitplader, og at de profilerede stålplader, der skal udgøre facadevæggene bliver holdt i en brunlig farvetone. Nævnet godkender endvidere efter omstændighederne indretningen af de ovennævnte 49 parkeringspladser. Det er endelig en betingelse for godkendelserne, at den eksisterende randbeplantning af træer bevares uden om den projekterede ridehal. Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens 34~ 58 nævnte personel og myndigheder m.v. indbringes for Overfredningsnævnet. Herom, og om udnyttelse af en tilladelse inden ankefristens udløb, henvises til vedlagte genpart af nævnets fremsendelsesskrivelse af dags dato med uddrag af Naturfredningslovens 34 og 58. H.P.Pedersen JH-Entreprise Odense A/S Jupitervænget Odense NV

19 FREDNINGSNÆVNET FOR FYNS AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS MIDDELFART TINGHUSET, ALGADE 6 TELEFON REG. NR. V Middelfart, den 20. marts lj84 Journal nr. 159/1983 Vedrørende ansøgning om tilladelse til opsætning af lys i alleen til Dalumgård. Ved skrivelse af 21. november 1983 har De ansøgt nævnet om tilladelse til opsætning af fem nye lamper i selve alleen ved Dalumgård samt opsætning af lys på seks eksisterende træmaster med luftledninger. ". e e e I nævnets kendelse af l. juni 1982 om fredning af Dalumgård hedder det i pkt. A 3: " Der må ikke opstilles master, transformatorstationer i området, eller føres luftledninger hen over det fredede areal. El-master og transformatorstationer, som er nødvendige for ejendommens egen forsyning, skal dog kunne tillades af fredningsnævnet, men muligheden for kabelføring skal i sådanne tilfælde først undersøges~ 4. Vindmøller må ikke opføres. " Nævnet har foretaget besigtigelse sammen med repræsentanter for Odense kommune og Fyns amtskommune, fredningsafdelingen. Om det herunder passerede henvises til vedlagte udskrift af nævnets forhandlingsprotokol. Danmarks naturfredningsforening, lokalkomiteen for Odense, har i skrivelse af 23. januar 1984 anbefalet nævnet det ansøgte. Således foranlediget meddeler nævnet herved tilladelse til det ansøgte. Nævnets afgørelse kan påklages af de i naturfredningslovens 34, stk. 2 jfr. 13 stk. l nævnet personer og myndigheder, jfr. herom naturfredningslovens 58 stk Der henvises herom i det hele og om udnyttelse af en tilladelse inden ankefristens udløb til vedlagt e genpart af nævnets fremsendelsesskrivelse af dags dato med uddrag af Naturfredningslovens 13, 34 og 58. H.P.Pedersen Odense Magistrat 2. afdeling Stadsgartnerens Odense Slot 5000 Odense C. afdeling

20 FREDNINGSNÆVNET FOR FYNS AMT Toftevej 31, 5610 Assens Tlf Telefax REG.Nl 4'7~l.o I Dato: 6. marts 2000 Journal nr.: Frs. 60/99 Hermed sendes genpart af nævnets skrivelse af d.d. til Odense kommune Park- og Vejafdelingen Odense Slot Postboks Odense C. Nævnets afgørelse kan indbringes for Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K., inden 4 uger fra modtagelsen af nærværende meddelelse. J ~P.N'V d :,!.- I 7 I (jc{tl /Alice Knudsen kt.fm. [il«(/<-~ -(-1. Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø. 2. Fyns Amt, Miljø- og Arealafdelingen, Ørbækvej 100,5220 Odense Sø 3. Kommunalbestyrelsen i Odense, Rådhuset, 5000 Odense C. 4. Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø. 5. Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, v/kurt Due Johansen, Hjulets Kvarter 268, 5220 Odense Sø 6. DOF-FYN's Fredningsudvalg v/morten Nielsen, Valdemarsgade 16, 5700 Svendborg 7. Fyns Statsskovdistrikt, Sollerupvej 22, Korinth, 5600 Faaborg 8. Friluftsrådet, c/o amtsformand Carl Lohmann Frederiksen, Kirkegyden 30, Stige, 5270 Odense N. --,. (- " l \. ~ I

21 FREDNINGSNÆVNET FOR FYNS AMT Toftevej 31, 5610 Assens Tlf Telefax Dato: 6. marts Journal nr.: Frs. 60/99 Odense kommune Park- og Vej afdelingen Odense Slot Postboks Odense C. Ved skrivelse af 13. oktober j. nr GOl har Odense kommune ansøgt om tilladelse til fældning af nogle træer i Dalumgårds Alle og på Dalumgårds jorde mod genplantning. I ansøgningen ~edder det: "DALUM GÅRDS ALLE 9 stk. elmetræer i den lille alle. Træerne ønskes fældet, da de er angrebet af elmesyge. Træerne erstattes med Acer platanoides (størrelse 25-30). 8 stk. lind Lindene er plantet indenfor de sidste ca. 15 år. Træerne er plantet, dengang der var meget store træer i alleerne, og står derfor ikke i en lige linie. Dette er blevet meget synligt efter der er plantet ny lindetræer. Park- og Vej afdelingen ønsker derfor, at erstatte disse 8 '!ind med 8 nye træer, der placeres præcist i en lige linie med de i foråret 99 plantede træer. Der ønskes plantet Ti1ia vulgaris 'Pallida' Størrelse Samme størrelse og art som de i foråret 99 plantede træer. 1 stk. lind Linden er plantet for ca. 25 år siden. Den har været udsat for hærværk og må derfor udskiftes., 1 Flere af træerne ved staldbygningerne på Dalumgård har ligeledes lidt samme skæbne, men Park- og Vejafdelingen håber at disse klarer sig og vil derfor gerne vente med at erstatte disse. DALUM GÅRDS JORDE stk. bøg Efter brand i dommertårnet er det ca år gamle bøgetræ blevet så beskadiget på stammen at det bør fældes elmetræer

22 Træerne er hovedsagelig placeret rundt om haven og i de gamle markskel. Park- og Vej-afdelingen vil i løbet af år 2000 udarbejde en renoveringsplan for haven og de omliggende arealer. Planen vil senere blive fremsendt til godkendelse hos Fredningsnævnet. Målet med renoveringen er at genskabe de beplantede rammer om Dalumgård og haven. Rønnerække mellem Dalumgårds Alle og Odense Å Park- og Vej afdelingen har for en del år tilbage plantet en rønnerække mellem den lille alle og Odense Å. Det har desværre ikke været os muligt at finde godkendelsen fra Fredningsnævnet. Rønnetræerne er plantet som alletræer og virker derfor fremmede i landskabet der ellers domineres mere af det naturprægede blandede hegn bestående af buske og træer % af træerne er gået ud eller er i en dårlig tilstand. Park- og Vejafdelingen ønsker på den baggrund at fjerne alle de træer der ikke gror. De resterende rønnetræer (ca. 20 stk.) kan bevares og vil kunne udvikle sig til solitære træer mellem sti, marker og de blandede hegn. II Træerne er omfattet af en fredningskendelse af 1. juni 1982, hvoraf fremgår, at alleerne skal opretholdes, således at forstå, at dør enkelte træer, skal de erstattes af nye og endvidere, at fritstående enkelttræer på markerne ikke må fældes. Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen. Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til at fælde de foreslåede træer i Dalumgårds Alle mod genplantning, alt som beskrevet i ansøgningen. Endvidere meddeler fredningsnævnet tilladelse til fældning af yderligere 4 skadede lindetræer og 1 ahorntræ mod genplantning af samme træart som nabotræerne. Vedrørende træerne på Dalumgårds jorde meddeler fredningsnævnet ligeledes tilladelse til fældning i overensstemmelse med ansøgningen. Fredningsnævnet skal bemærke, at det ikke ses nødvendigt at meddele tilladelse til fældning af 1 stk. bøgetræ. Vedrørende de elmetræer meddeles tilladelsen på betingelse af, at der udarbejdes en renoveringsplan som foreslået, og at denne fremsendes til godkendelse hos fredningsnævnet, og at målet med renoveringen er at genskabe de beplantede rammer omkring Dalumgård og haven. Vedrørende rønnerækken mellem Dalumgårds Alle og Odense Å meddeler fredningsnævnet ligeledes tilladelse til fældning uden genplantning. Fredningsnævnet lægger til grund, at rønnerækken er plantet efter fredningskendelsen fra 1982, at det er uvist, hvad der har været af træer i alleen inden fredningskendelsen, at en alle det pågældende sted ikke falder harmonisk ind i omgivelserne, og at træerne i øjeblikket for en dels vedkommende svajer en del. Nævnets Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens 50, stk.!. afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens 78, stk. 2, indbringes for Naturklagenævnet af de i samme lovs 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00133.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00 Fredningen vedrører: Troense Kyst Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-08-1924 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

I. Domme 02348.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02348.00. Fredningen vedrører: Asum Alleer. Naturklagenævnet. Overfred nings nævnet

I. Domme 02348.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02348.00. Fredningen vedrører: Asum Alleer. Naturklagenævnet. Overfred nings nævnet ., 02348.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02348.00 I. Domme Fredningen vedrører: Asum Alleer Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet I Fredningsnævnet 03-04-1957 Kendelser Deklarationer

Læs mere

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07506.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00 Fredningen vedrører: Dyndeby Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02850.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02850.00 Fredningen vedrører: Ryebakke Domme la ksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-08-1963 Fredningsnævnet 06-09-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen.

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen. 05658.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00 Fredningen vedrører: Marienlyst Nord Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-07-1973 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. / 01763.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00 Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet - 21-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en. 01785.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01785.00 Fredningen vedrører: Højeise Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-07-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 07902.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07902.00 Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 01-06-1954

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: -----_ Bøgetræer. Domme. la ksations kom m iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: -----_ Bøgetræer. Domme. la ksations kom m iss ionen. -----_. ----- 00854.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00854.00 Fredningen vedrører: Bøgetræer I e Domme la ksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 11-11-1942 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n.

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n. 04212.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00 Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-11-1967 Fredningsnævnet 01-12-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet 03593.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03593.00 Fredningen vedrører: Nyrup Bugt Domme Taksationskomrri issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-05-1967 Fredningsnævnet 11-01-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen.

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen. 02238.00 ' Afgørelser - Reg. nr.: 02238.00 Fredningen vedrører: Otterup Kirke Domme la ksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1955 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01851.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00 Fredningen vedrører: Arslev Kirke Domme Taksatio nskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-02-1953 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Søbysøgård Træer. Domme. Taksations komm iss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Søbysøgård Træer. Domme. Taksations komm iss ione n. 04921.01 Afgørelser - Reg. nr.: 04921.01 Fredningen vedrører: Søbysøgård Træer Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-12-1969 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet 07819.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00 Fredningen vedrører: Sølyst Domme Taksations kom miss io nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 29-07-1956 DEKLARATIONER>

Læs mere

02328.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02328.00. Fredningen vedrører: Mesinge Kirke 31-10-1956. Domme. Taksations kom miss io nen.

02328.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02328.00. Fredningen vedrører: Mesinge Kirke 31-10-1956. Domme. Taksations kom miss io nen. 02328.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02328.00 Fredningen vedrører: Mesinge Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-03-1957, 06-11-1956, 31-10-1956 Kendelser

Læs mere

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 04497.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00 Fredningen vedrører: Ravnsbakke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 15-07-1969 Fredningsnævnet 11-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen.

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen. 01187.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01 Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke e Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-12-1948 Kendelser Deklarationer ,e

Læs mere

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n.

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n. 01134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00 Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse Domme Taksati ons komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 14-02-1944 DEKLARATIONER>

Læs mere

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en.

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en. 02760.04 Afgørelser - Reg. nr.: 02760.04 Fredningen vedrører: Langtved Klit,e Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-02-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en. 06642.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06642.00 Fredningen vedrører: Tinglev Byskov Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-04-1978 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> .' 1,./#7'" r 1a tr.nr.: 5052 Kvarter:

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dalumgård Alleer. Domme. la ksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dalumgård Alleer. Domme. la ksations kom miss ionen. 04761.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04761.00 Fredningen vedrører: Dalumgård Alleer Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-07-1968 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen.

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen. 00893.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00 Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde Domme la ksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-10-1943, 13-10-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

07446.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07446.00. Fredningen vedrører: Kjul Strand. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07446.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07446.00. Fredningen vedrører: Kjul Strand. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07446.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07446.00 Fredningen vedrører: Kjul Strand Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-12-1981 Kendelser Deklarationer I FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET> UDSKRFT af REG. NR. r:f"~ (/

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørvig Skov. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørvig Skov. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02417.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02417.00 Fredningen vedrører: Rørvig Skov Domme Taksationskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-10-1958 Kendelser Deklarationer , FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> ! UDSKRIFTaf Forhandlingsprotokollen

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01345.06 Afgørelser - Reg. nr.: 01345.06 Fredningen vedrører: GIesborg Kirke Domme Taksati ans kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-07-1950 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet 'e 05593.03 Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03 Fredningen vedrører: v. Engklit Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-07-1988 Fredningsnævnet 20-12-1985 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen. 03320.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03320.00 Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 09-04-1965 Fredningsnævnet 20-04-1964 Kendelser

Læs mere

02790.07. Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07. Fredningen vedrører: Øregårds Park. Domme. Taksatio ns kom miss ione n.

02790.07. Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07. Fredningen vedrører: Øregårds Park. Domme. Taksatio ns kom miss ione n. 02790.07 Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07 Fredningen vedrører: Øregårds Park Domme Taksatio ns kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-06-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet 03672.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03672.00 Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose Domme la ksations kom missio nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-09-1965 Fredningsnævnet 30-03-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02800.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02800.00. Fredningen vedrører: Nørre Lyndelse Træer. Domme. Taksations kom miss ionen.

02800.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02800.00. Fredningen vedrører: Nørre Lyndelse Træer. Domme. Taksations kom miss ionen. 02800.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02800.00 Fredningen vedrører: Nørre Lyndelse Træer Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 27-06-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindet Mølledam. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindet Mølledam. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 05894.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05894.00 Fredningen vedrører: Lindet Mølledam Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-07-1975 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dunkehus. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dunkehus. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02988.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02988.00 Fredningen vedrører: Dunkehus Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 22-04-1963 DEKLARATIONER>

Læs mere

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen.

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen. '. 01425.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03 Fredningen vedrører: Vivild Kirke I. Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-11-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

07911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00. Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler. Domme. Taksations komm iss ionen.

07911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00. Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler. Domme. Taksations komm iss ionen. 07911.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00 Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-11-1997 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg--:-nr.: Fredningen vedrører: Linde Alle. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg--:-nr.: Fredningen vedrører: Linde Alle. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet ,e 02708.00 - Afgørelser - Reg--:-nr.: 02708.00 Fredningen vedrører: Linde Alle e Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-08-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01841.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01841.00 Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-02-1953 Kendelser Deklarationer e FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01889.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01889.01. Fredningen vedrører: Set. Klemens Kilde. Domme. la ksati onskomm iss ione n.

01889.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01889.01. Fredningen vedrører: Set. Klemens Kilde. Domme. la ksati onskomm iss ione n. 01889.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01889.01 Fredningen vedrører: Set. Klemens Kilde Domme la ksati onskomm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 23-01-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

LOKALPLANGRÆNSE LOKALPLAN NR 67 KONTROLLERET LOSSEPLADS PÅ ANHOLT

LOKALPLANGRÆNSE LOKALPLAN NR 67 KONTROLLERET LOSSEPLADS PÅ ANHOLT LOKALPLANGRÆNSE GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR 67 KONTROLLERET LOSSEPLADS PÅ ANHOLT GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 67 Lokalplan for en kontrolleret losseplads på Anholt. Lokalplanen er udarbejdet i 1986 af

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

00840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00840.00. Fredningen vedrører: Næsbyhovedskoven. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00840.00. Fredningen vedrører: Næsbyhovedskoven. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00840.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00840.00 Fredningen vedrører: Næsbyhovedskoven e Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 27-06-1942 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01547.07 Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07 Fredningen vedrører: Ørslev Kirke Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme. Taksations kom miss io nen.

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg Øen Domme. Taksations kom miss io nen. 06421.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00 Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1979 Fredningsnævnet 19-07-1977 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Tilladelse til opførelse af ny halmlade og udvidelse af eksisterende lade Tvedslundvej 19, 5471 Søndersø

Tilladelse til opførelse af ny halmlade og udvidelse af eksisterende lade Tvedslundvej 19, 5471 Søndersø Genopførelse og udvidelse af Stormskadet lade Ny halmlade Tilladelse til opførelse af ny halmlade og udvidelse af eksisterende lade Tvedslundvej 19, 5471 Søndersø 27. februar 2014 Afgørelse vedr. opførelse

Læs mere

05591.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05591.03. Fredningen vedrører: Dyssegårdsparken. Domme. Taksatio ns kom miss ion en.

05591.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05591.03. Fredningen vedrører: Dyssegårdsparken. Domme. Taksatio ns kom miss ion en. 05591.03 Afgørelser - Reg. nr.: 05591.03 Fredningen vedrører: Dyssegårdsparken Domme Taksatio ns kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-12-1972 Kendelser Deklarationer

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. maj 2014 J.nr.: NMK-522-00190 Ref.: MEH-NMKN AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang

Læs mere

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01530.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02 Fredningen vedrører: Gerlev Kirke e Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet e Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stubbæk Kristtorn. Domme. la ksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stubbæk Kristtorn. Domme. la ksations kom miss ionen. 05509.02 Afgørelser - Reg. nr.: 05509.02 Fredningen vedrører: Stubbæk Kristtorn Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-09-1983 Kendelser Deklarationer

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01863.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00 Fredningen vedrører: Rom Kirke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01977.00. Fredningen vedrører: Nørre Åby Kirke. Domme. Taksati ons kom miss ion en.

01977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01977.00. Fredningen vedrører: Nørre Åby Kirke. Domme. Taksati ons kom miss ion en. 01977.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01977.00 Fredningen vedrører: Nørre Åby Kirke Domme Taksati ons kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00 Fredningen vedrører: Tviskloster Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-05-1969 Fredningsnævnet 04-03-1969 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse TEKNIK OG MILJØ Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej 29 7400 Herning Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Landzonetilladelse Vedr.: Ejendommen Mindelundvej 18, 7400 Herning.

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr.

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kagsmosen - Ophævet se Domme. Taksations kom miss io nen

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kagsmosen - Ophævet se Domme. Taksations kom miss io nen 06277.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06277.00 Fredningen vedrører: Kagsmosen - Ophævet se 07878.00 Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet 28-06-1996 Overfred nings nævnet Fredningsnævnet 07-06-1993

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 07841.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07841.00 e Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-01-1993 Kendelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Vedr. etablering af sommerfolde m. m., indtil arbejdet med udvidelse af Helsingørmotorvejen er afsluttet.

Vedr. etablering af sommerfolde m. m., indtil arbejdet med udvidelse af Helsingørmotorvejen er afsluttet. FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby Telefon: 99 68 48 00 Telefax: 99 68 48 99 Den 1.D"SEP. 2013 FRS nr. 22/2013 Dok 22-2013A Rudersdal Kommune Byplan Plan

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Engelsholm Slot. Taksationskomm issionen.

I. Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Engelsholm Slot. Taksationskomm issionen. 00881.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00881.00 I. Domme Fredningen vedrører: Engelsholm Slot Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-07-1943 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300 Partiel Byplan 3 For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.06.1975 3011502PB0300 BJERGSTED KOMMUNE Partiel Byplanvedtægt nr. 3, for dele af Havnsø og Egemarke

Læs mere

Afgørelse i sagen om Københavns Amts afslag til reklamebærende buslæskærm på Skodsborg Strandvej.

Afgørelse i sagen om Københavns Amts afslag til reklamebærende buslæskærm på Skodsborg Strandvej. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 16. maj 2006 J.nr.: 03-132/150-0024 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

02647.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00. Fredningen vedrører: Møllemarken. Domme. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet

02647.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00. Fredningen vedrører: Møllemarken. Domme. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet e 02647.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00 Fredningen vedrører: Møllemarken e Domme Taksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-02-1962 Fredningsnævnet 30-01-1961 Kendelser Deklarationer

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stadil Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stadil Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01523.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01523.00 Fredningen vedrører: Stadil Kirke Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1951, 09-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 2o omfattende offentlig område 2D.ol i Hvide Sande syd. I henhold til kommuneplanloven (miljøministeriets bekendtgørelse nr. 734 af 21. december 1982) fastsættes herved

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Michael Bay Hansen Bogøvej 44 5900 Rudkøbing Udvikling og Læring Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 09-06-2015

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

01543.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01543.00. Fredningen vedrører: Hornbæk Kirke 17-04-1951. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01543.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01543.00. Fredningen vedrører: Hornbæk Kirke 17-04-1951. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. 01543.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01543.00 Fredningen vedrører: Hornbæk Kirke Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNING~NÆVNET>

Læs mere

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 01352.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00 I. Domme Fredningen vedrører: Lysnet Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-01-1951 Fredningsnævnet 29-07-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

LOKALPLAN 5. For Folkeparken i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 5. For Folkeparken i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 5 For Folkeparken i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 5 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen. 01005.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01005.01 Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 12-12-1952

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

I DEKLARATIONER> I I I

I DEKLARATIONER> I I I 01238.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01238.01 Fredningen vedrører: Allerød Hytter Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 10-11-1949, 01-07-1951

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det.

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det. Matr. nr.: la Borupgård Egebæksvang sogn Anmelder: Tikøb Sogneråd Espergærde Deklaration Tikøb kommune pålægger herved de kommunen tilhørende parceller nr. 2-243 af matr. nr. la Borupgård følgende servitutter,

Læs mere

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01164.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01 Fredningen vedrører: Linde Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-06-1948, 17-12-1948 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05830.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05830.00. Fredningen vedrører: Lærkereden. Domme. Taksations kom miss ionen. Natu rklagenævnet

05830.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05830.00. Fredningen vedrører: Lærkereden. Domme. Taksations kom miss ionen. Natu rklagenævnet 05830.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05830.00 Fredningen vedrører: Lærkereden Domme Taksations kom miss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet 15-09-1978 Fredningsnævnet 15-10-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

J.nr Gribskov Kommunes 3 registrering af matr. nr. 1y m.fl. Dronningemølle

J.nr Gribskov Kommunes 3 registrering af matr. nr. 1y m.fl. Dronningemølle Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København V Jens Flensborg Advokat Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 09-10400 - 7 jfl@energiogmiljo.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en halmlade ved Voldby i Nørre Djurs Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af en halmlade ved Voldby i Nørre Djurs Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 9. februar 2004 J.nr.: 03-31/700-0059 mam Afgørelse i sagen

Læs mere

I. Domme 00875.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00875.00. Fredningen vedrører: Ordrup Mose. la ksations kom m iss ionen.

I. Domme 00875.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00875.00. Fredningen vedrører: Ordrup Mose. la ksations kom m iss ionen. - ---------- 00875.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00875.00 I. Domme Fredningen vedrører: Ordrup Mose la ksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet le Fredningsnævnet 26-05-1943 Kendelser

Læs mere

02177.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02177.00. Fredningen vedrører: Drigstrup Kirke. Domme. la ksations komm iss io nen.

02177.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02177.00. Fredningen vedrører: Drigstrup Kirke. Domme. la ksations komm iss io nen. 02177.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02177.00 Fredningen vedrører: Drigstrup Kirke Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet ~ Fredningsnævnet 29-07 -1954, 15-09-1954 Kendelser

Læs mere

Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård

Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Merete Garic Dir: +4579755689 Mob: e-mail: Merete.Garic @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-112-13 27.11.2014

Læs mere

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt.

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt. 01314.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01314.00 Fredningen vedrører: Kregme Kirke Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-05-1950 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02247.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02247.00. Fredningen vedrører: Højby Kirke 07-06-1956. Domme. Taksations kom miss ion en.

02247.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02247.00. Fredningen vedrører: Højby Kirke 07-06-1956. Domme. Taksations kom miss ion en. 02247.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02247.00 Fredningen vedrører: Højby Kirke Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 13-05-1955, 20-05-1955, 07-06-1956 Kendelser

Læs mere

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Forfatter: Nordfyns Kommune Meddelt den 25. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-244286 Sags nr. 480-2015-87719 Afgørelse vedr. etablering

Læs mere