AFTALE Maj Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr tb/kkp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp"

Transkript

1 Sagsnr tb/kkp AFTALE Maj 2013 Aarhus Kommune og [ ] Bassin 7, Aarhus Ø Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads Aarhus C T F CVR-nr København Aarhus

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Præambel Hovedejendommen Aftale om betinget køb af Ejendom Aftale om betinget køberet til Ejendom Udviklingsplanen Ophør af samarbejdet vedrørende Udviklingsplanen Betingelser for Aftalen Generelt

3 Bilag Bilag 1: "Gentænk Bassin 7", Agenda april 2013 Bilag 2: Udbudsbrev (salgsprospekt) af maj 2013 Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6.1: Bilag 6.2: Bilag 6.3: Bilag 6.4: Bilag 6.5: Bilag 7: Bilag 8: Købers tilbud [vedlægges når Køber er identificeret] Tingbogsattester for matriklerne omfattet af Hovedejendommen Servituterklæring for matriklerne omfattet af Hovedejendommen Kvalitetshåndbog for De Bynære Havnearealer, Tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2001 (bilag ikke vedlagt - kan rekvireres via Aarhus Kommunes hjemmeside - se bilag 1, s. 9). De Bynære Havnearealer, Dispositionsplan for de nordlige områder (bilag ikke vedlagt - kan rekvireres via Aarhus Kommunes hjemmeside - se bilag 1, s. 9). Delområdeplaner 1-4 for de nordlige områder (bilag ikke vedlagt - kan rekvireres via Aarhus Kommunes hjemmeside - se bilag 1, s. 9). De Bynære Havnearealer, Trafikplan for de nordlige områder (bilag ikke vedlagt - kan rekvireres via Aarhus Kommunes hjemmeside - se bilag 1, s. 9). Højhuspolitik for Aarhus Kommune - Tillæg nr. 84 til Kommuneplan 2001(bilag ikke vedlagt - kan rekvireres via Aarhus Kommunes hjemmeside - se bilag 1, s. 9). Tekniske specifikationer med underbilag for Hovedejendommen Betinget salgsaftale for Ejendom 2 ved køberettens udnyttelse ( Købsaftalen for Ejendom 2 ) 3

4 Mellem Aarhus Kommune Rådhuset Rådhuspladsen Århus C ("Sælger") og [ ] CVR-nr. [ ] ("Køber") er der indgået denne aftale ( Aftalen ) om betinget køb af byggerettigheder, betinget køberet samt samarbejde om tilvejebringelse af udviklingsplan vedrørende Pier 4, Ø4, Nicoline Kochs Plads, samt havnebassin 7, Aarhus Ø ( Bassin 7, Aarhus Ø"). 1. Præambel 1.1 Sælger har ved visionen for Bassin 7, Aarhus Ø, "Gentænk Bassin 7", Agenda april 2013, jf. bilag 1, udarbejdet grundlag for kvalitet og målsætninger for udviklingen af Bassin 7, Aarhus Ø ("Hovedejendommen"). 1.2 Med henblik på realisering af udviklingen af Bassin 7, Aarhus Ø, har Sælger i et samlet offentligt udbud udbudt (i) betinget køb af en del af Hovedejendommen i form af byggerettigheder til bylivsaktiviteter på etagemeter ("Ejendom 1") og (ii) betinget køberet til en del af Hovedejendommen i form af byggerettigheder på etagemeter til bolig - og/eller erhvervsformål ("Ejendom 2"). 1.3 Udover erhvervelsen af rettighederne og forpligtelserne i relation til byggerettighederne for Ejendom 1 og Ejendom 2, indebærer udbuddet, at den vindende tilbudsgiver i et samarbejde med Sælger skal tilvejebringe en udviklingsplan ("Udviklingsplanen") for Hovedejendommen i overensstemmelse med den vindende tilbudsgivers tilbud og visionen for Bassin 7, Aarhus Ø, "Gentænk Bassin 7", Agenda april Udbuddet er gennemført i henhold til lov om kommunernes styrelse, 68, og bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens hhv. regionens faste ejendomme samt i overensstemmelse med de vilkår, der er fastlagt i udbudsbrev (salgsprospekt) af maj 2013 med tilhørende bilag, jf. bilag Køber er på baggrund af sit tilbud af den [ ], jf. bilag 3, valgt som den vindende tilbudsgiver i henhold til Aftalen. 4

5 1.6 Aftalen med bilag udgør i det hele parternes aftalegrundlag. 2. Hovedejendommen 2.1 Hovedejendommen er beliggende på matr.nr dh, Aarhus Bygrunde, del af matr.nr. 2148a, Aarhus Bygrunde, del af matr.nr dl, Aarhus Bygrunde og del af matr.nr. 2212, Aarhus Bygrunde. Som bilag 4 er vedlagt tingbogsattester af den 10. maj 2013 for matriklerne omfattet af Hovedejendommen. Som bilag 5 er vedlagt servituterklæring af den 10. maj 2013 udarbejdet af landinspektør Annette Bøgh for matriklerne omfattet af Hovedejendommen. 2.2 Det samlede areal for Hovedejendommen udgør ca m 2. Den samlede bebyggelsesmulighed for Hovedejendommen er, jf. De Bynære Havnearealer - Dispositionsplan for de nordlige områder, fastlagt til ca etagemeter. 2.3 Det planmæssige grundlag for Hovedejendommen, som danner grundlag for planlægningsprocessen, består, udover af "Gentænk Bassin 7", Agenda april 2013, tillige af følgende: Kvalitetshåndbog for De Bynære Havnearealer, Tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2001, jf. bilag 6.1, (bilag ikke vedlagt - kan rekvireres via Aarhus Kommunes hjemmeside - se bilag 1, s. 9). De Bynære Havnearealer - Dispositionsplan for de nordlige områder, jf. bilag 6.2, (bilag ikke vedlagt - kan rekvireres via Aarhus Kommunes hjemmeside - se bilag 1, s. 9). Delområdeplaner 1-4 for de nordlige områder, jf. bilag 6.3, (bilag ikke vedlagt - kan rekvireres via Aarhus Kommunes hjemmeside - se bilag 1, s. 9). De Bynære Havnearealer, Trafikplan for de nordlige områder, jf. bilag 6.4, (bilag ikke vedlagt - kan rekvireres via Aarhus Kommunes hjemmeside - se bilag 1, s. 9). Højhuspolitik for Aarhus Kommune - Tillæg nr. 84 til Kommuneplan 2001, jf. bilag 6.5. (bilag ikke vedlagt - kan rekvireres via Aarhus Kommunes hjemmeside - se bilag 1, s. 9). 2.4 Sælger har forud for udbuddet omfattet af Aftalen foranlediget udarbejdelse af tekniske specifikationer med underbilag for Hovedejendommen, jf. bilag 7. 5

6 3. Aftale om betinget køb af Ejendom Ejendom 1 Ved Aftalen overdrager Sælger Ejendom 1 til Køber med henblik på, at Køber skal udvikle Ejendom 1 og realisere bylivsaktiviteter på Ejendom 1 som forudsat ved udarbejdelsen af Udviklingsplanen, jf. pkt. 5 nedenfor. Ejendom 1's areal og placering på Hovedejendommen vil blive fastlagt i planlægningsprocessen med tilvejebringelse af Udviklingsplanen. Sælger foranlediger Ejendom 1 udstykket til et selvstændigt matrikelnummer i overensstemmelse med Udviklingsplanen og Sælger afholder omkostningerne hertil. Køber er forpligtet til at acceptere ændringer i Ejendom 1's areal og kan ikke gøre krav gældende mod Sælger i anledning heraf. Køber er dog ikke forpligtet til at tåle ændringer, som medfører en indskrænkning i byggerettighederne, jf. pkt. 3.2 nedenfor, uden at blive kompenseret herfor. Køber er ligeledes ikke forpligtet til at tåle ændringer, som medfører en ikke ubetydelig fordyrelse eller forsinkelse af Købers projekt i henhold til Udviklingsplanen, ligesom Køber ikke er forpligtet til at acceptere ændringer, som medfører en ikke ubetydelig forringet brugsværdi for Køber. Hvis udstykning af Ejendom 1 ikke er gennemført på overtagelsesdagen, jf. pkt nedenfor, indgår parterne en aftale om, at Sælger indestår for de omkostninger, som Køber fra overtagelsesdagen forgæves måtte afholde vedrørende Ejendom 1, hvis udstykning ikke senere gennemføres. 3.2 Byggerettigheder På Ejendom 1 skal der opføres i alt ca etagemeter, som nærmere fastlægges i planlægningsprocessen, og som indgår i Udviklingsplanen. Etagearealet er opgjort i henhold til Bygningsreglement Ved opgørelse af byggerettighederne medregnes kældre, tagterrasser, altaner og balkoner ikke. Købesummen for Ejendom 1, jf. pkt nedenfor, opgøres på baggrund af byggerettighederne for Ejendom 1. Køber er forpligtet til at opføre et byggeri, som opfylder kravene fastlagt i Udviklingsplanen, herunder Udviklingsplanens krav til tekniske specifikationer og beskrivelse af byggeriets disponering og arkitektoniske kvaliteter. Hvis Købers byggeri overstiger byggerettighederne, skal Køber hurtigst muligt orientere Sælger herom. Køber kan kun opføre byggeri på Ejendom 1 ud over byggerettighederne, hvis parterne særskilt indgår skriftlig aftale herom. 6

7 3.3 Ejendomsbyrder mv. Køber er forpligtet til at respektere byrder, herunder servitutter tinglyst på Hovedejendommen på tidspunktet for underskrift af Aftalen, jf. pkt Køber er videre forpligtet til at respektere andre deklarationer og servitutter mv., med eller uden pant, der er nødvendige eller sædvanlige i forbindelse med udstykning, kommunal ejendomsprojektering, og gennemførelse af byggeri, herunder vedtægter for grundejerforeninger, vedtægter for spildevandslaug, deklaration om affaldshåndtering, deklaration om spildevand mv., deklaration om parkeringsforhold, servitut om byggepligt, tilbagekøbsret og forbud mod videresalg, mv., jf. også nedenfor pkt Sælger oplyser, at der ikke påhviler Ejendom 1 utinglyste rettigheder eller forpligtelser. Ejendom 1 overdrages endvidere fri for lejemål og andre brugsrettigheder. 3.4 Grundejerforening Som led i planlægningsprocessen udarbejder Sælger vilkår for den grundejerforening, som påtænkes at gælde for Hovedejendommen og de byggefelter, som udstykkes fra Hovedejendommen i overensstemmelse med Udviklingsplanen, herunder Ejendom 1. Enhver tinglyst ejer af en ejendom inden for grundejerforeningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. Grundejerforeningens formål er bl.a. at forestå driften og vedligeholdelsen af fællesarealer og fælles installationer inden for grundejerforeningens område. Vedtægter for grundejerforeningen vil blive vedlagt Aftalen som bilag [udarbejdes under planlægningsprocessen] og vedtægterne tinglyses pantstiftende på Ejendom Geotekniske forhold, forurening mv Sælger har forud for udbuddet foretaget undersøgelser af Hovedejendommens geotekniske forhold og eksisterende konstruktioner i havnearealer. Resultaterne fremgår af pkt. 3 og pkt. 6 i de tekniske specifikationer med underbilag for Hovedejendommen, jf. bilag 7 med underbilag. Køber forestår selv fjernelse på Ejendom 1 af eksisterende konstruktioner i havnearealer og fundamentsrester, herunder bolværksrester, rester af kaj- eller havneanlæg mv. 7

8 Hvis Køber vedrørende Ejendom 1 konstaterer geotekniske forhold, fundamentsrester, herunder bolværksrester, rester af kaj- eller havneanlæg mv., udover hvad der fremgår af bilag 7 med underbilag, udarbejder Køber en opgørelse over omkostningerne til overvindelse af sådanne forhold. Hvis Købers omkostninger til foranstaltninger forbundet med de uforudsete hindringer vedrørende ejendom 1 overstiger ,00 kr. ekskl. moms, godtgør Sælger den del af omkostningerne hertil, som overstiger ,00 kr. ekskl. moms Sælger har forud for udbuddet foretaget en overordnet klassifikation af fyldet i jorden på Hovedejendommen. Der henvises til pkt. 4 i de tekniske specifikationer med underbilag for Hovedejendommen, jf. bilag 7 med underbilag. Som led i Købers byggemodningsforpligtelser for Ejendom 1, jf. også pkt. 3.7 nedenfor, forestår Køber bortskaffelse af forurening (kørsel og deponeringsafgift) på Ejendom 1. Købers dokumenterede omkostninger hertil refunderes af Aarhus Kommune, jf. pkt. 7.2 i de tekniske specifikationer med underbilag for Hovedejendommen, jf. bilag 7 med underbilag. Hvis der konstateres forhold på Ejendom 1 vedrørende forurening, som Køber ikke har eller burde have kendskab til på baggrund af bilag 7 med underbilag, og disse forhold fordyrer Købers byggeri, udarbejder Køber en opgørelse over omkostningerne til bortskaffelse af sådan uforudset forurening. Hvis omkostningerne til bortskaffelse af uforudset forurening vedrørende ejendom 1 overstiger ,00 kr. ekskl. moms, godtgør Sælger den del af omkostningerne hertil, som overstiger ,00 kr. ekskl. moms. Hvis Ejendom 1 viser sig at være forurenet i et omfang, som ikke fremgår af bilag 7 med underbilag, og den tidligere ejer af Hovedejendommen, Århus Havn, kan få et momsfradrag i forbindelse med fjernelse af den pågældende forurening, træffer parterne nærmere aftale om, hvordan der med Århus Havn kan indgås aftale om afholdelse af de omkostninger til fjernelse af forurening, som kan henføres til den tidligere af Århus Havn drevne virksomhed på Ejendommen. Den herved opnåede besparelse for Køber tilfalder Sælger. Det forudsættes, at fjernelse af sådan forurening ikke påfører Køber ekstraomkostninger eller væsentlig forsinkelse for Købers påtænkte projekt på Ejendommen Hvis Køber konstaterer fortidsminder på Ejendom 1, og dette fordyrer Købers byggeri på Ejendom 1, udarbejder Køber en opgørelse over omkostningerne til overvindelse af sådanne forhold. Hvis Købers samlede omkostninger hertil overstiger ,00 kr. ekskl. moms, refunderer Sælger den del af omkostningerne, der overstiger ,00 kr. ekskl. moms Hvis Køber konstaterer hindringer, som beskrevet i nærværende punkt 3.5, og Køber vurderer, at det kan føre til, at der vil blive fremsat krav mod Sælger om refusion, er Køber forpligtet til straks at orientere Sælger herom. 8

9 3.5.5 Med henblik på at begrænse de samlede omkostninger vedrørende Ejendom 1 mest muligt er Sælger berettiget til at deltage i forhandlinger med relevante myndigheder mv. Endvidere er Sælger berettiget til at anvise afværgeforanstaltninger, der kan begrænse det samlede tab, som Køber er forpligtet til at følge. Køber er dog ikke forpligtet til at følge afværgeforanstaltninger for Ejendom 1, (i) som medfører indskrænkning i byggerettighederne, jf. pkt. 3.2, eller (ii) som nødvendiggør ændringer i Købers byggeri på Ejendom 1, som fordyrer eller forsinker byggeprocessen på Ejendom 1, eller (iii) som medfører en forringet værdi eller anvendelighed af byggeriet for Køber på Ejendom 1, eller (iv) som på anden måde indebærer en fordyrelse for Køber på Ejendom Hvis det samlede refusionsbeløb efter nærværende pkt. 3.5, som Sælger er forpligtet til at betale til Køber, forventes at overstige 20 % af købesummen for Ejendom 1, jf. pkt nedenfor, ekskl. moms, er Sælger berettiget til at træde tilbage fra Aftalen. Parterne er enige om at afklare dette spørgsmål tidligst muligt, efter at det forventede refusionsbeløb kan opgøres, med henblik på at aftale, hvorvidt Sælger vil udnytte retten til at træde tilbage på de i nærværende bestemmelse fastlagte vilkår. I så fald skal Sælger betale Køber de dokumenterede eksterne omkostninger vedrørende Ejendom 1 og Ejendom 2, som Køber har afholdt i tillid til opfyldelsen af aftalen. Hvis Køber har betalt købesummen, er Sælger forpligtet til at tilbagebetale købesummen med tillæg af renter på 3 % p.a Købers krav efter nærværende pkt. 3.5 skal fremsættes skriftligt over for Sælger senest 1 år efter overtagelsesdagen, jf. pkt. 3.11, efter hvilket tidspunkt Købers krav bortfalder Udover hvad der fremgår af nærværende pkt. 3.5 påtager Sælger sig intet ansvar for Ejendom 1s geotekniske forhold og konstruktioner i havnearealer mv., forureningsmæssige stand, fortidsminder eller jordens bonitet i øvrigt. 3.6 Trafik og parkeringsforhold [Forhold vedrørende Sælgers og Købers forpligtelser vedrørende trafik og parkeringsforhold for Ejendom 1 afklares under planlægningsprocessen, bl.a. under hensynstagen til pkt. 9 i de tekniske specifikationer med underbilag for Hovedejendommen, jf. bilag 7 med underbilag og Delområdeplaner 1-4 for de nordlige områder, jf. bilag 6.3 og De Bynære Havnearealer, Trafikplan for de nordlige områder, jf. bilag 6.4. Deklaration vil forventeligt blive udarbejdet]. 3.7 Byggemodning og byggepladsforhold [Forhold vedrørende Købers og Sælgers byggemodningsforpligtelser for Ejendom 1 og byggepladsforhold på og omkring Ejendom 1 afklares under planlægningsprocessen, bl.a. under hensynstagen til pkt. 7 og 8 i de tekniske specifika- 9

10 tioner med underbilag for Hovedejendommen, jf. bilag 7 med underbilag. Deklaration vil forventeligt blive udarbejdet]. 3.8 Forsyningsforhold mv. [Forhold vedrørende Købers og Sælgers forpligtelser vedrørende ejendommens forsyningsforhold mv. for Ejendom 1 afklares under planlægningsprocessen, bl.a. under hensynstagen til pkt. 2 i de tekniske specifikationer med underbilag for Hovedejendommen, jf. bilag 7 med underbilag. Deklaration vil forventeligt blive udarbejdet]. 3.9 Byggepligt Køber respekterer, at der på Ejendom 1 udarbejdes og tinglyses en deklaration vedrørende frister for Købers byggeri i henhold til Udviklingsplanen og Sælgers ret til at tilbagekøbe Ejendom 1, hvis Køber ikke overholder de pågældende frister, jf. også pkt. 3.3 ovenfor [udarbejdes under planlægningsprocessen] Forbud mod videresalg Køber er uberettiget til at videresælge Ejendom 1 eller en del heraf uden at have opført byggeri på Ejendom 1 i overensstemmelse med Udviklingsplanen, jf. dog nærmere nedenfor i nærværende pkt. Køber er dog berettiget til at videresælge Ejendom 1 i ubebygget stand, hvis overdragelsen sker til selskaber inden for Købers koncern. I tilfælde heraf skal køber af Ejendom 1 være forpligtet til at indtræde i Aftalen, og Køber skal indestå for den indtrædende købers opfyldelse af samtlige forpligtelser i henhold til Aftalen. Hvis Køber er en juridisk person, kan der alene ske overdragelse af den bestemmende indflydelse i selskabet, jf. lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 7, hvis Sælger forinden har samtykket hertil. Køber respekterer, at der på Ejendom 1 tinglyses servitut om forbud mod videresalg, jf. også pkt. 3.3 ovenfor [udarbejdes under planlægningsprocessen] Overtagelsesdag Overtagelsesdagen for Ejendom 1 vil være 8 dage efter endelig og upåankelig lokalplan i henhold til Udviklingsplanen jf. pkt. 5 nedenfor. Fra overtagelsesdagen henligger Ejendom 1 i enhver henseende for Købers regning. 10

11 3.12 Købesummen Købesummen for Ejendom 1 fastsættes på baggrund af den i udbudsbrevet af maj 2013, pkt. 3, side 5 anførte intervaloversigt over byggeretspriser ekskl. moms pr. etagemeter på Hovedejendommen, afhængigt af Ejendom 1's placering på Hovedejendommen i henhold til Udviklingsplanen. Den mellem parterne fastlagte købesum vil af Sælger blive forelagt Sælgers ejendomsmægler med henblik på at sikre, at købesummen er i overensstemmelse med markedsprisen Købesummen tillægges moms i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom Når den endelige købesum kendes, reguleres den fra tidspunktet for Udviklingsplanens godkendelse af Aarhus Kommune indtil 2 måneder før overtagelsesdagen, jf. pkt nedenfor. Regulering sker i overensstemmelse med udviklingen i det af Danmark Statistik beregnede nettoprisindeks baseret på stigningen i nettoprisindekset fra [dato for Udviklingsplanens godkendelse af Aarhus Kommune] til 2 måneder før overtagelsesdagen Købesummen deponeres på overtagelsesdagen på deponeringskonto i Sælgers bank, Nordea, reg.nr. [ ] konto nr. [ ]. Sælger skal senest 3 dage før overtagelsesdagen udstede momsfaktura til Køber på Købers betaling af købesummen. Fra overtagelsesdagen tilfalder renter af deponerede beløb Sælger. Købesummen og kontantdepot forrentes med den rente, som tilskrives deponeringskontoen Den deponerede købesum står til sikkerhed for ethvert krav, som Sælger måtte få mod Køber i henhold til Aftalen. Den berigtigende advokat er berettiget til ved træk på deponeringskontoen at foranledige betaling af følgende: Pantegæld, der ikke overtages af Køber Restancer Forfalden refusionssaldo i Købers favør Beløb som skal betales af Sælger eller modregnes i købesummen Sælgers andel af handlens omkostninger Disse betalinger kan dog tidligst ske, når Købers adkomst er fri for præjudicerende anmærkninger, eller hvis depositar indestår for, at sådanne kan slettes. 11

12 Købesummen frigives til Sælger alene med fradrag af de anførte udgifter, når endeligt skøde på Ejendom 1 er tinglyst uden præjudicerende anmærkninger, dog tidligst på overtagelsesdagen Gæld uden for købesummen Køber overtager ingen gæld uden for købesummen, udover det, der fremgår af Aftalen Refusionsopgørelse Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse vedrørende Ejendom 1's indtægter og udgifter. Refusionssaldoen betales kontant ved påkrav. Hvis Ejendom 1 ikke er selvstændigt ejendomsvurderet på overtagelsesdagen, forestår Sælger betaling af ejendomsskatter for Hovedejendommen, hvorfra Ejendom 1 er udstykket. Fra overtagelsesdagen og indtil det kalenderår, hvor Ejendom 1 er selvstændigt ejendomsvurderet og pålignet ejendomsskatter, betaler Køber en forholdsmæssig andel af de samlede ejendomsskatter, der er pålignet Hovedejendommen. Andelen beregnes på baggrund af et forholdstal på i forhold til det samlede antal etagemeter, som det gældende plangrundlag for Hovedejendommen giver mulighed for at opføre på Hovedejendommen. Køber er forpligtet til løbende at foretage acontobetalinger af sin andel af ejendomsskatter i henhold til opgørelser udarbejdet af Sælger. Acontobetalinger forfalder til betaling samtidig med forfaldstidspunktet for de på Hovedejendommen pålignede ejendomsskatter og med samme sidste rettidige indbetalingsdag Yderligere udbygning af Hovedejendommen og Aarhus Ø Køber kan ikke fremsætte krav om erstatning, forholdsmæssigt afslag eller hæve Aftalen, hvis Hovedejendommen og Aarhus Ø ikke udbygges eller ikke udbygges i den takt, som Køber har forudsat ved indgåelsen af Aftalen. Dette gælder, selvom den manglende udbygning af Aarhus Ø skyldes Sælgers forhold Erklæring i henhold til lov om sommerhus og campering Køber erklærer under henvisning til lov nr. 207 af 7. juni 1972 og senere bekendtgørelse og lovbekendtgørelse nr. 920 af 22. december 1989 om sommerhuse og campering, at Ejendom 1 skal anvendes i et erhvervsøjemed, der ikke er omfattet af lovens 1, da Ejendom 1 erhverves med henblik på ejendomsprojektering. 12

13 3.18 Berigtigelse Handlen berigtiges af Sælgers advokat, Torben Brøgger, Frue Kirkeplads 4, 8000 Aarhus C, der udfærdiger skøde, refusionsopgørelse mv., og som forestår tinglysning af skødet og de i pkt. 3.3 omtalte deklarationer og servitutter. Af omkostninger ved handlens berigtigelse skal Køber betale tinglysningsafgift til skødet og omkostninger til egen advokat. Sælger er forpligtet til at medvirke til, at tinglysningen gennemføres på den for Køber mest hensigtsmæssige måde. Endeligt skøde udfærdiges af Sælger, og Køber er efter påkrav fra Sælger forpligtet til at tage endeligt skøde på Ejendom 1 uden unødigt ophold, når betingelserne herfor er opfyldt Betingelser for overdragelsen af Ejendom 1 Overdragelsen af Ejendom 1 er fra Sælgers side betinget af følgende: 1. Udarbejdelse af en Udviklingsplan i overensstemmelse med pkt. 5., som kan godkendes af Aarhus Kommune 2. Dokumentation for, at Køber kan realisere bylivsaktiviteter på Ejendom 1 i en kontinuerlig proces efter overtagelsesdagen og i henhold til aftalt tidsplan herfor. 3. At der foreligger endelig, upåanket og upåankelig lokalplan, der muliggør realisering af bylivsaktiviteterne på Ejendom Aarhus Byråds godkendelse af overdragelsen af Ejendom 1. Overdragelsen af Ejendom 1 er fra såvel Købers som Sælgers side betinget af følgende: 5. Endelig udstykning af Ejendom 1, jf. pkt. 3.1, som er godkendt af Kort og Matrikelstyrelsen. Hvis én eller flere af betingelserne ovenfor ikke er opfyldt eller frafaldet, kan den part, der har stillet den enkelte betingelse skriftligt meddele den anden part, at Aftalen bortfalder, uden at parterne kan gøre krav gældende mod hinanden i den anledning. 4. Aftale om betinget køberet til Ejendom Ejendom Ved Aftalen meddeler Sælger betinget køberet til Køber til Ejendom 2 med henblik på, at Køber skal udvikle Ejendom 2 i overensstemmelse med Udviklingsplanen. 13

14 Ejendom 2 er en del af Hovedejendommen og består af et byggefelt til bolig- og/eller erhvervsformål på etagemeter. Ejendom 2 's areal og placering på Hovedejendommen vil blive fastlagt i planlægningsprocessen med tilvejebringelse af Udviklingsplanen. Udnyttelse af køberetten til Ejendom 2 sker ved oprettelse af betinget salgsaftale i henhold til bilag 8, der fastlægger vilkårene for Sælgers overdragelse af Ejendom 2 til Køber ( Købsaftalen for Ejendom 2 ). 4.2 Udnyttelse af køberetten Købesummen for Ejendom 2 fastsættes på baggrund af den i udbudsbrevet af maj 2013, pkt. 3, side 5 anførte intervaloversigt over byggeretspriser ekskl. moms pr. etagemeter på Hovedejendommen, afhængigt af Ejendom 2's placering på Hovedejendommen i henhold til Udviklingsplanen. Den mellem parterne fastlagte købesum vil af Sælger blive forelagt Sælgers ejendomsmægler med henblik på at sikre, at købesummen er i overensstemmelse med markedsprisen Købesummen tillægges moms i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom Udnyttelse af køberetten til Ejendom 2 sker ved Købers skriftlige meddelelse til Sælger herom Køber stiller på tidspunktet for sin meddelelse om køberettens udnyttelse garanti eller anden tilsvarende sikkerhed for købesummens betaling. Garantivilkår og garantistiller skal kunne godkendes af Sælger Når den endelige købesum kendes, reguleres den fra tidspunktet for Udviklingsplanens godkendelse af Aarhus Kommune indtil 2 måneder før overtagelsesdagen for Ejendom 2. Regulering sker i overensstemmelse med udviklingen i det af Danmark Statistik beregnede nettoprisindeks baseret på stigningen i nettoprisindekset fra [dato for Udviklingsplanens godkendelse af Aarhus Kommune] til 2 måneder før overtagelsesdagen Køberetten skal udnyttes af Køber senest [fristdato fastsættes af Aarhus Kommune senest på datoen for Udviklingsplanens godkendelse af Aarhus Kommune]. I modsat fald bortfalder køberetten automatisk uden varsel. 4.3 Betingelser for køberettens udnyttelse Udnyttelse af køberetten til Ejendom 2 er fra Sælgers side betinget af følgende: 1. At Køber stiller garanti for købesummen for Ejendom 2 jf. pkt. 4.2 ovenfor. 14

15 2. At betingelserne for Købers erhvervelse af Ejendom 1 er opfyldt, jf. ovenfor pkt Hvis én eller flere af betingelserne ovenfor ikke er opfyldt eller frafaldet, kan Sælger skriftligt meddele Køber, at Aftalen bortfalder, uden at parterne kan gøre krav gældende mod hinanden i den anledning. 5. Udviklingsplanen 5.1 Grundlaget for Udviklingsplanen - Planlægningsprocessen Sælger har udarbejdet "Gentænk Bassin 7", Agenda april 2013, jf. bilag 1. Agendaen indeholder målsætningerne og dermed visionen for udviklingen af Hovedejendommen. Som det fremgår af "Gentænk Bassin 7", Agenda april 2013, er det Sælgers vurdering, at Hovedejendommen rummer et betydeligt, og i forhold til de øvrige byggefelter i Aarhus Ø, anderledes potentiale. Sælger har ved udbuddet lagt afgørende vægt på, at Køber besidder en række kompetencer og erfaringer i relation til, at udviklingsopgaven stiller krav til både indhold og udformning af området, byrum og skala, men også til den økonomiske og organisatoriske udvikling af Hovedejendommen. Med "Gentænk Bassin 7", Agenda april 2013, har Sælger signaleret, at planlægningsprocessen for Hovedejendommen, herunder Ejendom 1 og Ejendom 2, skal gennemføres i et tæt samarbejde mellem Sælger og Køber. Planlægningsprocessen skal resultere i Udviklingsplanen, som med udgangspunkt i visionen beskrevet i "Gentænk Bassin 7", Agenda april 2013, skal fastlægge en etapeog tidsplan, en økonomisk plan, en fysisk plan og en strategisk plan for realisering af først Ejendom 1 og Ejendom 2, og dernæst Hovedejendommen. Grundlaget for planlægningsprocessen er, udover "Gentænk Bassin 7", Agenda april 2013, det planmæssige grundlag for Hovedejendommens planlægningsproces jf. pkt. 2.3 ovenfor. Køber har ved sit tilbud, jf. bilag 3, besvaret de spørgsmål, som Sælger har stillet via udbudsprocessen, herunder spørgsmål vedrørende de udfordringer, som er defineret i "Gentænk Bassin 7", Agenda april Købers svar og spørgsmål indgår sammen med "Gentænk Bassin 7", Agenda april 2013, i det materiale, som planlægningsprocessen tager afsæt i. 15

16 5.2 Planlægningsprocessen - Inddragelse af nye værktøjer og samarbejdsformer Det er et væsentligt element i planlægningsprocessen, og dermed tilvejebringelsen af Udviklingsplanen, at der udvikles en strategi for udvikling af byliv på Hovedejendommen, som sandsynliggør bylivsaktiviteter og disses effekt. Udviklingsplanen forudsættes således at indeholde konkrete initiativer og forslag til bylivsaktiviteter, der kan understøtte restaurations- og kulturliv, og som sikrer bylivsaktiviteter på forskellige årstider. Strategien forudsætter en økonomisk bæredygtighed i forhold til et dokumenteret markedsgrundlag, en dokumenteret forretningsplan og et sandsynliggjort driftskoncept. Denne gentænkning af funktionalitet skal sammen med den fysiske og arkitektoniske planlægning i øvrigt, samt "Gentænk Bassin 7", Agenda april 2013, være omdrejningspunktet for den dialogproces, som Køber sammen med Sælger og de øvrige relevante parter skal gennemføre i planlægningsprocessen. Det påhviler Køber at gennemføre planlægningsprocessen i overensstemmelse med de i Aftalen fastlagte rammer og ved anvendelse af de værktøjer, som er beskrevet i "Gentænk Bassin 7", Agenda april 2013, og under hensyntagen til de krav til gentænkning af beboersammensætning, funktionalitet, byrum og landskab, trafik og parkering, skala og arkitektur samt bæredygtighed, som er beskrevet i "Gentænk Bassin 7", Agenda april Køber er således forpligtet til i planlægningsprocessen at anvende metoder og værktøjer, som er beskrevet i "Gentænk Bassin 7", Agenda april 2013, i det omfang Aarhus Kommune anmoder herom under planlægningsprocessen. Det er Købers forpligtelse at sikre, at metoder og værktøjer indgår som grundlæggende elementer i arbejdet med tilvejebringelsen af Udviklingsplanen. Sælger forventer, og stiller krav om, at Køber ved tilrettelæggelse af planlægningsprocessen er opmærksom på, at planlægningsprocessen til stadighed anvender de metoder og værktøjer, som er beskrevet i "Gentænk Bassin 7", Agenda april 2013 og Aftalen. 5.3 Købers organisation Sælger har ved valg af Køber som vindende tilbudsgiver lagt afgørende vægt på de kompetencer og erfaringer, som Køber besidder. Køber er forpligtet til i planlægningsprocessen, og i overensstemmelse med Købers forslag til organisering og samarbejde i øvrigt at stille de nøglepersoner, som er beskrevet i Købers tilbud, jf. bilag 3, til rådighed i planlægningsprocessen, således at de 16

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Punkt 1.2 - Punkt 2 - Punkt 4 - Punkt 4.1 - Punkt 4.2 - Punkt 4.3 - Punkt 5 - Krav 12.2 - Krav 12.3 - Krav 12.4 - Krav

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere