Studieordning for kandidattilvalg i Kønsstudier 2008-ordningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for kandidattilvalg i Kønsstudier 2008-ordningen"

Transkript

1 Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kønsstudier 2008-ordningen Curriculum for the Elective Studies within the Master s Programme in Gender Studies The 2008 Curriculum Rettet 2009 Justeret 2016 Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Københavns Universitet Faculty of Humanities Department of Nordic Studies and Linguistics University of Copenhagen

2 Kapitel 1 Hjemmel Studieordningen for kandidattilvalg i Kønsstudier, 2008-ordningen er fastsat med hjemmel i 67 i bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), 33 i bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) og 37 i bekendtgørelse nr. 32 af 29. januar 2008 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen). Kapitel 2 Formål og struktur 1. Normering Kandidattilvalget i Kønsstudier er normeret til 30 ECTS-point og indgår i en kandidatuddannelse på i alt 120 ECTS-point. Stk. 2. ECTS-point (European Credit Transfer System-point) angiver den arbejdstid, som gennemførelsen af et uddannelsesforløb er normeret til. 60 ECTS-point svarer til 1 års heltidsstudier svarende til 1650 arbejdsstimer. 2. Formål Formålet med tilvalg på kandidatuddannelserne er at udbygge den studerendes faglige viden og færdigheder samt øge de teoretiske og metodiske kompetencer i forhold til bacheloruddannelsen. Den studerende skal opnå en større selvstændighed og faglig fordybelse gennem de videregående elementer i fagområdets discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode. Kapitel 3 Adgangskrav og indskrivning 3. Adgangskrav For at blive indskrevet på kandidattilvalget i Kønsstudier skal den studerende være indskrevet på en kandidatuddannelse. Adgangskrav til det centrale fags kandidatuddannelse fremgår af den respektive studieordning. De studerende, som ikke har taget et eller flere kurser på BA-tilvalg i Kønsstudier eller tilsvarende, rådes til at tage modul 2: Kønsforskningens teori og praksis på kandidatniveau. 4. Indskrivning Studerende, der indskrives på kandidattilvalget i Kønsstudier pr. 1. september 2008 eller senere, skal studere efter denne ordning. Stk. 2. En studerendes indskrivning på en uddannelse betyder, at vedkommende er omfattet af de rettigheder og pligter, der gælder på den pågældende uddannelse. Det er den studerendes indskrivning, der giver ret til at gå til prøver på tilvalget. Den studerende er selv ansvarlig for at være indskrevet korrekt. 2

3 Kapitel 4 Studietekniske forhold 5. Læsning af tekster på fremmedsprog Det forudsættes, at den studerende kan læse dansk samt engelsk, moderne norsk (bokmål og nynorsk) og svensk. 6. Normalsidebegrebet En normalside i forbindelse med tekstopgivelser og aflevering af hjemmeopgaver/speciale svarer til 2400 typeenheder inkl. mellemrum, medmindre andet er fastsat. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, litteraturliste og bilag. Stk. 2. Ved opgivelse af primærtekster sker normalsideberegningen efter følgende retningslinjer: Lyrik: 1 lyrikside = 3 normalsider Drama: 1 side = 1 normalside Tekster der gøres til genstand for indgående sproglig analyse: 1 normalside = 480 typeenheder. Stk. 3. Ved opgivelse af audiovisuelt materiale svarer 1 minuts spilletid til 1 normalside og 1 billede til 10 normalsider. Enkeltsekvenser, udvalgt til næranalyse à max. 19 min., tæller ved opgivelse 3,5 normalsider pr. minut. Lydbånd tæller ved opgivelse 2,5 normalsider pr. minut. 7. Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af skriftlige hjemmeopgaver og speciale skrevet såvel på dansk som på et fremmedsprog skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den pågældende præstation. Hvis der er et særligt fokus på stave- og formuleringsevne, vil det også fremgå af det enkelte fagelement i Skriftligt materiale ved mundtlig eksamen: Ved mundtlig prøve har det skriftlige materiale karakter af en synopsis. Synopsen er det grundlag, den studerende i sin mundtlige sagsfremstilling taler ud fra. Den skal indeholde en præcis emnedefinition (beskrivelse og afgrænsning af emnet) samt en redegørelse for den synsvinkel, emnet er set under. Der skal vedlægges en punktvis opstilling af de områder, man vil komme ind på i den mundtlige sagsfremstilling (max. ½ normalside). Herudover vedlægges de godkendte pensumopgivelser. Synopsens samlede omfang er 3-5 normalsider, ekskl. pensumopgivelser, men inkl. punktopstilling. Eventuelle billeder, grafer eller lignende til brug ved mundtlige prøver vedlægges som bilag. Kapitel 5 Kompetenceprofil 9. Kompetenceprofil for tilvalget Kønsforskningen er en del af kulturforskningen, som forsøger at integrere det nutidige i det historiske perspektiv. Kønsforskning omfatter ikke kun kvindeforskning, men også ligestillingsforskning, mande- og maskulinitetsforskning samt forskning om fx etnicitet, race, klasse, seksualitet, inklusiv homo- og queerforskning. De studerende skal derfor lære at forstå sammenhængen mellem disse parametre (intersektionalitet). Den studerende, som har fuldført kandidattilvalget i Kønsstudier: 3

4 har indsigt i analytiske, metodiske og teoretiske aspekter af kønsforskningen; har et grundigt og alsidigt kendskab til kønsforskningens videnskabsteori og til forskellige måder at analysere køn på; kan bruge køn som en selvstændig analytisk kategori i forskellige sammenhænge; kan arbejde tværfagligt i videnskabelige sammenhænge og integrere køn i andre faglige sammenhænge, f.eks. i det centrale fag. De studerendes kompetencer er af relevans for forskning, undervisning, informations- og kulturformidling. Kandidattilvalget i Kønsstudier har også relevans for ligestillingspolitik i bred forstand, såvel inden for det offentlige som det private. Målgruppen er studerende, som stiler mod ansættelse inden for ligestillingspolitik og kulturpolitik i statsinstitutioner, regioner, kommuner, dokumentations- og informationsvirksomheder og inden for forskellige undervisningsinstitutioner. Kapitel 6 Uddannelsens struktur 10. Kandidattilvalget i Kønsstudier Kandidattilvalget i Kønsstudier er tilrettelagt således, at det placeres på første og andet semester af kandidatuddannelsen. Stk. 2. På kandidatuddannelsens første semester indgår et modul på. Stk. 3. På kandidatuddannelsens andet semester indgår et modul på. Stk. 4. Kandidattilvalgets anbefalede studieforløb, der sikrer en forløbsmæssig sammenhæng, fremgår af følgende oversigt: De enkelte prøver kan aflægges i vilkårlig rækkefølge, men det anbefales, at den studerende, som har taget kurser på BA-tilvalg i Kønsstudier, starter med Kønsforskningens videnskabsteoretiske aspekter, mens de, der ikke har taget kurser i kønsstudier tidligere, starter med Kønsforskningens teori og praksis. Modul Titel ECTSpoint Semeste Prøveform Bedømmelse Censur Fagtype r Modul 1 Køn og 15 Første videnskab Gender and Science Fagelementkode HKVK03111E Køn og videnskab Gender and Science 7-trins-skalaen Konstituerende 15 Første Fri, mundtlig sagsfremstilling med materiale. Free oral exam with material. Intern ved flere eksamina torer Modul 2 Kønsforskningens teori og praksis Gender Study: Theory and Practice Kønsforskningens teori og praksis Gender Study: Theory and Practice Særligt studeret emne A Thematical Topic A Fagelementkode HKVK03121E Modul 3 15 Første Første Fri, mundtlig sagsfremstilling med materiale. Free oral exam with material. 7-trins-skalaen Intern ved flere eksamina torer 15 Andet - Konstituerende 4

5 Fagelementkode HKVK03131E Særligt studeret emne A Thematical Topic A 15 Andet Fri, mundtlig sagsfremstilling med materiale. Free oral exam with material. 7-trins-skalaen Ekstern Konstituerende Modul 4 Særligt studeret emne B Thematical Topic B 15 Udbydes frit Fagelementkode HKVK03141E Særligt studeret emne B Thematical Topic B 15 Udbydes frit Fri hjemmeopgave. Free take-home assignment. 7-trins-skalaen Ekstern Konstituerende Modul 5 Projektorienteret forløb Academic Internship 15 Udbydes frit Fagelementkode HKVK03151E Projektorienteret forløb Academic Internship 15 Udbydes frit Fri hjemmeopgave Free take-home assignment. Bestået/Ikke bestået Intern ved én eksamina tor Konstituerende 11. Uddannelsens moduler Modul 1: Køn og videnskab Gender and Science Kompetencemål for modulet Den studerende opnår faglig indsigt i den moderne videnskabs historie med henblik på kønnets betydning i den videnskabshistoriske udvikling og kan redegøre for, hvordan der arbejdes med kønsforskningens historie og videnskabskritiske strategier samt centrale videnskabsteoretiske positioner og problemstillinger inden for kønsforskningen. Den studerende kan desuden formidle et videnskabsteoretisk og teoretisk stof. Køn og videnskab (konstituerende) Gender and Science (constituent) Fagelementkode HKVK03111E Faglige mål Eksaminanden skal kunne redegøre for og sammenligne fagets centrale begreber og teorier og reflektere over kønnets betydning i den videnskabshistoriske udvikling; kunne forholde sig kritisk til kønsforskningens historiske og videnskabsteoretiske grundlag og denne forsknings teoretiske positioner; kunne diskutere og kritisere aktuelle problemstillinger og debatter inden for køn og videnskabsteori; kunne formidle fagets teorier i et klart og korrekt sprog. 5

6 Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af øvelser og opgavebesvarelser. Forelæsningsformen kan også anvendes. Eksaminanden opgiver 1000 normalsider. Pensum skal være repræsentativt i forhold til kursets indhold. Der er mulighed for reduktion af pensum, se Særlige bestemmelser. Prøveform: Fri, mundtlig sagsfremstilling med materiale. Syge-/omprøve: Fri hjemmeopgave med et omfang på normalsider. Emne skal godkendes af eksaminator. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Der gives en samlet karakter for det skriftlige materiale, den mundtlige sagsfremstilling og den efterfølgende dialog. Eksamenssprog: Dansk. Censur: Intern ved flere eksaminatorer. Omfang: Prøven varer 30 min. inkl. censur. Der gives ingen forberedelsestid. Materialet består af en synopsis på 3-5 normalsider. Hjælpemidler: Til den mundtlige prøve må kun stikord til sagsfremstillingen samt det indleverede materiale medbringes. Gruppeprøvebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Pensum reduceres til 600 normalsider, hvis den studerende har afleveret og fået godkendt et essay (3-5 normalsider) og har holdt et mundtlig oplæg (10 minutter). Materialet og en punktvis opstilling (stikord) af de områder, man vil komme ind på i sin mundtlige sagsfremstilling, afleveres før prøven, jf. instituttets procedure for dette. De godkendte pensumopgivelser afleveres ligeledes før prøven. Proceduren fremgår af kunet.dk under Eksamen. Prøven har form som en mundtlig sagsfremstilling på 10 minutter efterfulgt af diskussion mellem eksaminator og eksaminand med udgangspunkt i eksaminandens fremlæggelse. Ved perspektiveringen vil eksaminandens øvrige opgivelser også kunne inddrages i dialogen/diskussionen. Der må ikke medbringes manuskript, men kun stikord til den mundtlige eksamen. Modul 2. Kønsforskningens teori og praksis Gender Study: Theory and Practice Kompetencemål for modulet Den studerende opnår et fagligt og dybtgående overblik over den aktuelle kønsforskning, viden om og en grundig indsigt i feminismens samt kønsforskningens historie samt et omfattende kendskab til kønsforskningens udvikling og til centrale teorier og begreber inden for samfunds- og kulturvidenskaberne generelt. Den studerende kan perspektivere den tilegnede viden til debatter, teorier og analyser inden for kønsforskning. Den studerende opnår desuden kompetence i forhold til relevant litteraturog informationssøgning. 6

7 Kønsforskningens teori og praksis (konstituerende) Gender Study: Theory and Practice (constituent) Fagelementkode HKVK03121E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Eksaminanden skal kunne anvende de centrale teorier og begreber inden for kønsforskningen og overskue store stofmængder og komplekse sammenhænge; via oplæg og udarbejdelse af notat/resumé af en artikel kunne formulere sig skriftligt og mundtligt; via et omfattende overblik over den aktuelle kønsforskning kunne analysere kulturelle fænomener og give en faglig vurdering på baggrund af analysen; kunne anskue et historisk forløb ud fra en samfundshistorisk, kulturhistorisk og litteraturhistorisk vinkel; omsætte teoretisk viden om køn i forhold til praktisk analytisk kunnen. Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af øvelser og opgavebesvarelser. Forelæsningsformen kan også anvendes. Eksaminanden opgiver 1500 normalsider. Pensum skal være repræsentativt i forhold til kursets indhold. Prøvebestemmelser Prøveform: Fri, mundtlig sagsfremstilling med materiale. Syge-/omprøve: Fri hjemmeopgave med et omfang på normalsider. Emne skal godkendes af eksaminator. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Der gives en samlet karakter for det skriftlige materiale, den mundtlige sagsfremstilling og den efterfølgende dialog. Eksamenssprog: Dansk. Censur: Intern ved flere eksaminatorer. Omfang: Prøven varer 30 min. inkl. censur. Der gives ingen forberedelsestid. Materialet består af en synopsis på 3-5 normalsider. Hjælpemidler: Til den mundtlige prøve må kun stikord til sagsfremstillingen samt det indleverede materiale medbringes. Gruppeprøvebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Særlige bestemmelser Materialet og en punktvis opstilling (stikord) af de områder, man vil komme ind på i sin mundtlige sagsfremstilling, afleveres før prøven, jf. instituttets procedure for dette. De godkendte pensumopgivelser afleveres ligeledes før prøven. Proceduren fremgår af kunet.dk under Eksamen. Prøven har form som en mundtlig sagsfremstilling på 10 minutter efterfulgt af diskussion mellem eksaminator og eksaminand med udgangspunkt i eksaminandens fremlæggelse. Ved perspektiveringen vil eksaminandens øvrige opgivelser også kunne inddrages i dialogen. Der må ikke medbringes manuskript, men kun stikord til den mundtlige prøve. Modul 3: Særligt studeret emne A Thematical Topic 7

8 Kompetencemål for modulet Den studerende kan selvstændigt udvælge og definere en problemstilling inden for et givet emne og behandle og formidle denne og de opnåede resultater på en velstruktureret, velargumenteret og overskuelig måde. Den studerende skal forholde sig til både primært og sekundært materiale og kunne behandle emnet, der er afgrænset kronologisk eller geografisk, ud fra et kønsforskningsperspektiv. Særligt studeret emne A (konstituerende) Thematical Topic A (constituent) Fagelementkode HKVK03131E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Eksaminanden skal kunne opsøge relevant supplerende data, litteratur og teori; kunne formulere og afgrænse en relevant problemstilling inden for faget; kritisk kunne vurdere og bedømme fagets teorier og begreber; kunne anvende kønsteorier på en udvalgt problemformulering; kunne forholde sig kritisk til egne og andres argumenter inden for en fagspecifik diskussion; kunne belyse og bearbejde en afrundet problemstilling vedrørende et tema eller et afgænset empirisk felt; beherske teoretisk og analytisk refleksivitet; kunne behandle og diskutere samfunds- og kønsteoretiske spørgsmål i forhold til et tema eller til konkrete empiriske forhold; kunne formidle egne og andres forskningsresultater i et klart og korrekt sprog samt forholde sig kritisk til disse. Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af øvelser og opgavebesvarelser. Forelæsningsformen kan også anvendes. Der har f.eks. været udbudt undervisning i følgende emnefelter:- Køn i opbrud i det moderne Europa, - Kvinders søgen efter identitet,- Køn og krop i ord og billeder,- Kvinder i Europæisk middelalder , - Forestillinger om kvindelighed og mandlighed i litterær belysning, - Seksualitetens kulturhistorie, - Køn og kærlighed omkring årtusindskiftet, - Kroppens politik, - Fra køn til queer, - Postfeministiske medier, - Journalistik, køn og medier, - Fra queer til crip, - Skam og kærlighed: følelsernes politik, - Postkolonialisme, køn og identitet. Pensum Prøvebestemmelser Eksaminanden opgiver 1600 normalsider. Pensum skal være repræsentativt i forhold til kursets indhold. Prøveform: Fri, mundtlig sagsfremstilling med materiale. Syge-/omprøve: Fri hjemmeopgave. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Der gives en samlet karakter for det skriftlige materiale, den mundtlige sagsfremstilling og den efterfølgende dialog. Eksamenssprog: Dansk. 8

9 Censur: Ekstern. Omfang: 30 min. inkl. censur. Der gives ingen forberedelsestid. Materialet består af en synopsis på 3-5 normalsider. Omfang ved syge-/omprøve: normalsider. Emne skal godkendes af eksaminator. Hjælpemidler: Til den mundtlige prøve må kun stikord til sagsfremstillingen samt det indleverede materiale medbringes. Gruppeprøvebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Særlige bestemmelser Materialet og en punktvis opstilling (stikord) af de områder, man vil komme ind på i sin mundtlige sagsfremstilling, afleveres før prøven, jf. instituttets procedure for dette. De godkendte pensumopgivelser afleveres ligeledes før prøve n. Proceduren fremgår af kunet.dk under Eksamen. Prøven har form som en mundtlig sagsfremstilling på 10 minutter efterfulgt af diskussion mellem eksaminator og eksaminand. Derefter følger en dialog/samtale mellem eksaminator og den studerende med udgangspunkt i eksaminandens fremlæggelse. Ved perspektiveringen vil eksaminandens øvrige opgivelser også kunne inddrages i dialogen. Der må ikke medbringes manuskript, men kun stikord til den mundtlige prøve. Modul 4: Særligt studeret emne B Thematical Topic B Kompetencemål for modulet Den studerende kan selvstændigt udvælge og definere en problemstilling inden for et givet emne og behandle og formidle denne og de opnåede resultater på en velstruktureret, velargumenteret og overskuelig måde. Den studerende skal forholde sig til både primært og sekundært materiale og kunne behandle emnet, der er afgrænset kronologisk eller geografisk, ud fra et kønsforskningsperspektiv. Særligt studeret emne B (konstituerende) Thematical Topic B (constituent) Fagelementkode HKVK03141E Faglige mål Eksaminanden skal kunne opsøge relevant supplerende data, litteratur og teori; kunne formulere og afgrænse en relevant problemstilling inden for faget; kunne anvende kønsteorier på en udvalgt problemformulering; kunne forholde sig kritisk til egne og andres argumenter indenfor en fagspecifik diskussion; kunne belyse og bearbejde en afrundet problemstilling vedrørende et tema eller et afgænset empirisk felt; beherske teoretisk og analytisk refleksivitet; kritisk kunne vurdere og bedømme fagets teorier og begreber; 9

10 kunne behandle og diskutere samfunds- og kønsteoretiske spørgsmål i forhold til et tema eller til konkrete empiriske forhold; kunne formidle egne og andres forskningsresultater i et klart og korrekt sprog samt forholde sig kritisk til disse. Undervisnings- og arbejdsformer Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af øvelser og opgavebesvarelser. Forelæsningsformen kan også anvendes. Der har f.eks. været udbudt undervisning i følgende emnefelter:- Køn i opbrud i det moderne Europa, - Kvinders søgen efter identitet,- Køn og krop i ord og billeder,- Kvinder i Europæisk middelalder , - Forestillinger om kvindelighed og mandlighed i litterær belysning, - Seksualitetens kulturhistorie, - Køn og kærlighed omkring årtusindskiftet, - Kroppens politik, - Fra køn til queer, - Postfeministiske medier, - Journalistik, køn og medier, - Fra queer til crip, - Skam og kærlighed: følelsernes politik, - Postkolonialisme, køn og identitet. Pensum Prøvebestemmelser Eksaminanden opgiver 1600 normalsider. Pensum skal være repræsentativt i forhold til kursets indhold. Prøveform: Fri hjemmeopgave. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Eksamenssprog: Dansk. Censur: Ekstern. Omfang: Hjemmeopgaven skal have et omfang på normalsider. Ved gruppeprøver med 2 deltagere fordobles sidetallet. Ved 3 deltagere forøges sidetallet yderligere med en tredjedel af det normerede sidetal for én eksaminand. Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler. Gruppeprøvebestemmelser: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve af op til 3 studerende, med individuel bedømmelse. Den enkelte deltagers bidrag skal være en afrundet helhed, der kan bedømmes for sig. Deltagernes fælles bidrag må ikke overstige 50 %. Syge-/omprøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve ud fra de samme bestemmelser som ved den ordinære prøve. Modul 5: Projektorienteret forløb Academic Internship Kompetencemål for modulet Den studerende opnår specifikke kompetencer inden for køn og ligestilling afhængigt af arbejdsstedet samt kompetencer i at formidle sine praktiske erfaringer. Projektorienteret forløb (konstituerende) Academic Internship (constituent) Fagelementkode HKVK03151E 10

11 Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Prøvebestemmelser Eksaminanden skal kunne redegøre for organisations- og kommunkationsteoretiske elementer; kunne dokumentere opholdet i form af en rapport, der beskriver det udvalgte arbejdssted, arbejdsopgaver og -forløb samt evaluere opholdet; kunne redegøre for det projektorienterede forløb og reflektere over egne arbejdsfunktioner; kunne redegøre for arbejdspladsens beslutningsprocesser; kunne fremlægge og diskutere en udvalgt arbejdsopgave eller opgavetype; kunne reflektere over egen rolle på arbejdspladsen under inddragelse af relevant teori. Den studerende skal gennemføre et projektorienteret forløb ved en institution, der er godkendt af studienævnet på baggrund af en kontrakt indgået mellem institutionen og studienævnet. Det projektorienterede forløb skal være af en varighed svarende til 3 måneders fuldtidsbeskæftigelse. Det faglige indhold og den studerendes funktion på arbejdsstedet skal defineres i kontrakten. Ved kontraktens underskrivelse tildeler studienævnet den studerende en vejleder blandt fagets lærere. Ved forløbets afslutning skal arbejdsstedet skriftligt attestere, at opholdets varighed opfylder kravet om 3 måneders fuldtidsbeskæftigelse. Arbejdsstedets attest er en forudsætning for, at prøven kan bestås. Når det projektorienterede forløb er afsluttet, skal den studerende udarbejde en skriftlig rapport over forløbet. Eksaminanden opgiver 600 normalsider. Denne litteratur skal bl.a. omfatte organisations- og kommunikationsteoretiske elementer, der tillader en diskussion af arbejdspladsen med hensyn til dens kommunikationsmønster, virksomhedskultur og interne organisation med særligt henblik på de krav der stilles til de arbejdsfunktioner, den studerende har stiftet bekendtskab med. Pensum godkendes af eksamensberettiget underviser. Prøveform: Fri hjemmeopgave. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelsesform: Bestået/Ikke bestået. Eksamenssprog: Dansk. Censur: Intern censur ved én eksaminator. Omfang: normalsider Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppebestemmelser: Denne prøve kan aflægges som individuel prøve eller som gruppeprøve (max. tre deltagere), i det omfang omstændighederne gør det naturligt. I så fald øges rapportens sideantal med 6 ekstra sider pr. medlem af gruppen. Ved gruppeprøve skal hver enkelt deltagers bidrag være en afrundet helhed, der kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %. Syge-/omprøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve ud fra de samme bestemmelser som ved den ordinære prøve. 11

12 Særlige bestemmelser Studerende, som har gennemført et ophold af 3 måneders varighed, skal aflægge en prøve i form af en projektrapport, der udarbejdes dels på baggrund af opholdet, dels på baggrund af pensum. Rapporten skal indeholde en redegørelse for hovedfaser i opholdets forløb, herunder de arbejdsfunktioner, den studerende har udført, samt en redegørelse for beslutningsprocesser i forbindelse med de processer, den studerende har kendskab til. Ydermere skal en udvalgt arbejdsopgave, eller opgavetype, fra opholdet diskuteres i dybden med henblik på, hvordan løsningen af den har trukket på den studerendes baggrund og kvalifikationer; dvs. foruden specifikke faglige kvalifikationer tillige personlige kompetencer og humanistiske generalistkvalifikationer. Kapitel 7 Merit 12. Studienævnet kan efter ansøgning godkende, at beståede fagelementer fra en anden uddannelse på samme niveau træder i stedet for fagelementer i kandidattilvalget i Kønsstudier. Stk. 2. Fagelementer, der ønskes aflagt ved andre uddannelser på samme niveau, skal forhåndsgodkendes af studienævnet, inden den studerende tilmelder sig fagelementet. Kapitel 8 Prøver og bedømmelseskriterier 13. Reglerne i bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser finder anvendelse ved prøverne på kandidatuddannelsen. 14. Regler om prøver, herunder om tilmelding og afmelding, fremgår af fakultetets hjemmeside Prøverne skal aflægges på samme sprog, som undervisningen er foregået på, medmindre andet er fastsat af studienævnet. 16. Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler. Stk. 2. Studienævnet fastsætter nærmere regler for syge- og omprøver og kan beslutte, at syge- eller omprøven afholdes som en anden eksamensform end den ordinære prøve. 17. Ved bedømmelsen gives karakterer efter 7-trins-skalaen eller Bestået/Ikke bestået. Fuldstændig opfyldelse af de faglige mål for de enkelte fagelementer giver karakteren 12 (tolv). Stk. 2. En prøve er bestået, når bedømmelsen 02 (to) er opnået, eller når bedømmelsen Bestået er opnået. Stk. 3. Alle prøver skal bestås, for at kandidatgraden kan opnås. 18. Studienævnet kan fastsætte nærmere regler om særlige prøvevilkår til studerende, der kan dokumentere behov herfor, fx på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Kapitel 9 Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen 12

13 19. Studerende, som ikke har været studieaktive i ½ år, tilbydes vejledning. Stk. 2. Indskrivningen kan bringes til ophør for studerende, der ikke har været studieaktive i en sammenhængende periode på 2 år, jf. adgangsbekendtgørelsens 37. Stk. 3. Krav til studieaktivitet følger af universitetets regler herom. Stk. 4. Studienævnet kan dispensere fra studieaktivitetskravet, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 20. Den studerende skal senest have afsluttet sin kandidatuddannelse, herunder kandidattilvalget, 3 år efter studiestart. Stk. 2. Hvis en studerende ikke opfylder betingelsen i stk. 1, bringes den studerendes indskrivning til ophør. Stk. 3. Studienævnet fastsætter nærmere regler for afslutning af uddannelsen. Kapitel 10 Dispensation og andre regler 21. Studieordningen og regler samt mål og rammer udstedt med hjemmel i denne offentliggøres på fakultetets hjemmeside Studienævnet kan dispensere fra de regler i studieordningen, som er fastsat af studienævnet, når der foreligger usædvanlige forhold. 23. Studerende, der frit sammensætter kandidatuddannelsen, er selv ansvarlige for, at 2/3 af uddannelsen (80 ECTS-point) er bedømt med karakter og mindst 1/3 (40 ECTS-point) er bedømt med ekstern censur. Stk. 2. Studerende, der frit sammensætter kandidatuddannelsen, er endvidere selv ansvarlige for, at de opfylder kravene til uddannelsens sammensætning af centrale fag og tilvalg, jf. 1. Kapitel 11 Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser 24. Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2008 og gælder for studerende, der er indskrevet på kandidattilvalg i Kønsstudier den 1. september 2008 eller senere, jf. 4, stk. 1. Godkendt af studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, København d. 18. juni Godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet d. 29. august Justeret og godkendt af studienævnet for Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab d. 22. april Justering godkendt af dekanen ved Det Humanistiske Fakultet d. 22. marts

14 Ulf Hedetoft Dekan 14

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies within the Bachelor s Programme in Gender Studies The 2007 Curriculum

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies within the Bachelor s Programme in Gender Studies The 2007 Curriculum Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Kønsstudier 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for the Elective

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Creative Processes/Innovation The 2009 Curriculum

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Justeret

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Scandiavian

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Curriculum for elective studies within a Master s Programme in Cultural Heritage and Museum Theory The 2008

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Translation Studies The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Communication The 2008 Curriculum Justeret 2010

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Studerende, der indskrives på et tilvalg i Kønsstudier pr. 1. september 2007 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der indskrives på et tilvalg i Kønsstudier pr. 1. september 2007 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUWLOYDOJVVWXGLHWSn%$QLYHDX L. QVVWXGLHU RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKH(OHFWLYH6WXGLHV LQ*HQGHU6WXGLHV

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in The 2008 Curriculum Justeret 2010 og 2016 Det

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Auditory Culture The 2008 Curriculum Revideret 2010 Det Humanistiske

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen

Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen Curriculum for Interdisciplinary Topics in Connection

Læs mere

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Skabelon for UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Projectrelated Courses TEACH Det Humanistiske

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Performative Processes The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Religious Studies The 2008 Curriculum Rettet 2011 og 2013 Justeret 2012 Det Humanistiske

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kuratering og Kulturarv, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kuratering og Kulturarv, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kuratering og Kulturarv, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Curating and Cultural Heritage The 2008 Curriculum

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Kunsthistorie 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefag i Filosofi, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefag i Filosofi, 2008-ordningen for Studieordning for kandidatsidefag i Filosofi, 2008-ordningen Curriculum for the Minor at Master s Level in Philosophy The 2008 Curriculum Rettet 2012 og 2015 Rettet 2012 og 2015 Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nordiske sprog II (Færøsk og islandsk) 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i Kina- eller Japanstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i Kina- eller Japanstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatsidefaget i Kina- eller Japanstudier, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Chinese or Japanese Studies The 2008 Curriculum Rettet 2011 og 2013 Justeret

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: STUDIEORDNING for. Det 1/2-årige Kandidatstudium i Kvinde- og Kønsstudier ordningen

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: STUDIEORDNING for. Det 1/2-årige Kandidatstudium i Kvinde- og Kønsstudier ordningen Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: STUDIEORDNING for Det 1/2-årige Kandidatstudium i Kvinde- og Kønsstudier 2004-ordningen under Bekendtgørelsen om humanistiske uddannelser på universiteterne Nr.

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014 D E T H U M A N I S T I S K E FA K U LT E T K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Tysk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Institut for

Læs mere

Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Foreløbig version Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Formulering af studieelement til indsættelse i de respektive KA-studieordninger

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016 Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 Justeret 2017

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 Justeret 2017 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i dansk 2015-ordningen Revideret og rettet 2016 Justeret 2017

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i dansk 2015-ordningen Revideret og rettet 2016 Institut for

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen Curriculum for the elective studies in Practical and Theoretical

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum 28. 28Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet BA-niveau i Innovation og Iværksættelse 2009-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Finsk, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Finsk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatuddannelsen i Finsk, 2008-ordningen Curriculum for Master s Programme in Finnish The 2008 Curriculum Rettet 2009 Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske Studier

Læs mere

Tilvalgsstudieordning i Lingvistik Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Linguistics The 2007 Curriculum

Tilvalgsstudieordning i Lingvistik Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Linguistics The 2007 Curriculum Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Lingvistik 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Tilvalgsstudieordning i Lingvistik 2007 Faculty

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Minor Subject in Italian Studies, the 2012 curriculum Rettet 2014

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk, 2008-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies Aimed for the Danish Upper-Secondary School within a Master s Programme in French

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionssociologi, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionssociologi, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionssociologi, 2008-ordningen Curriculum for Master s Programme in Sociology of Religion The 2008 Curriculum Rettet 2011, 2013 og 2015 Justeret

Læs mere

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 13. maj 2008 og 2012 Rettet 2011

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 13. maj 2008 og 2012 Rettet 2011 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Italiensk sprog og kultur,

Italiensk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 20-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Pædagogik, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015 Institut for

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Design og Arkitektur, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Design og Arkitektur, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Design og Arkitektur, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Design and Architecture The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Tværkulturelle studier, 2009-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Tværkulturelle studier, 2009-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i Tværkulturelle studier, 2009-ordningen Curriculum for Master s Programme in Cross-Cultural Studies The 2009 Curriculum Rettet 2011 Justeret 2013, 2014 og 2016 Det

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i litteraturvidenskab 2014-ordningen Justeret 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i Latin, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i Latin, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatsidefaget i Latin, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Latin The 2008 Curriculum Justeret 2009 og 2018 Rettet 2012 og 2013 Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i teater- og performancestudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i teater- og performancestudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatsidefaget i teater- og performancestudier, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Theatre and Performance Studies The 2008 Curriculum Rettet 2012 og

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i Oldtidskundskab, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i Oldtidskundskab, 2008-ordningen Studieordning for kandidatsidefaget i Oldtidskundskab, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Classical Civilisation The 2008 Curriculum Justeret 2009 Rettet 2012 og 2013 Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Billedkunst 2014-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

dansk som andet- og fremmedsprog,

dansk som andet- og fremmedsprog, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i dansk som andet- og fremmedsprog, 2016-ordningen Rettet 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget i historie ved Aarhus Universitet er et humanistisk

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Curriculum for the Programme of the Upper Secondary School Master s Minor in Spanish Studies, the 20112curriculum

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018 KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i billedkunst 2014-ordningen Justeret 2016 og 2018 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på BA-niveau i Kommunikation og it, 2009-ordningen

Studieordning for det centrale fag på BA-niveau i Kommunikation og it, 2009-ordningen Studieordning for det centrale fag på BA-niveau i Kommunikation og it, 2009-ordningen Curriculum for the BA-Programme with Main Subject in Communication and IT, the 2009 Curriculum Justeret 2012 Adjusted

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i. Etnologisk og antropologisk kulturanalyse

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i. Etnologisk og antropologisk kulturanalyse Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Etnologisk og antropologisk kulturanalyse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Justeret 2018 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det

Læs mere

Film- og Medievidenskab,

Film- og Medievidenskab, Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Film- og Medievidenskab, 2013-ordningen Justeret 2014 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i finsk, 2017-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Sprogpsykologi, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Sprogpsykologi, 2008-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i Sprogpsykologi, 2008-ordningen Curriculum for Master s Programme in the Psychology of Language The 2008 Curriculum Justeret 2008, 2009, 2011, 2013 og 2014 Rettet

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen til Underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge 2008-ordningen

Studieordning for Uddannelsen til Underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for Uddannelsen til Underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge 2008-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Teaching Danish as a Second and Foreign

Læs mere

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Hebrew The 2007 Curriculum

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Hebrew The 2007 Curriculum Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Hebraisk 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for

Læs mere

digital kommunikation og æstetik,

digital kommunikation og æstetik, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i digital kommunikation og æstetik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Fomidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Danish as a Second Language The 2007 Curriculum

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Danish as a Second Language The 2007 Curriculum vskabelon Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Dansk som andet- og fremmedsprog 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere