FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet"

Transkript

1 FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet

2 Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: ISBN: ISBN: (e-udgave) Tryk: Rosendahls - Schultz Grafisk A/S

3 BIND 3 Kapitel 4 Byrådet (kommunalbestyrelsen) Indholdsfortegnelse 4. Byrådet Indledning Den retlige ramme Det kommunale selvstyre Den politiske ledelse Kommunalbestyrelsen Udvalgene Borgmesteren Ændringer i lovbestemmelser mv. efter undersøgelsesperioden Indsigt i den kommunale administration Arbejdstilrettelæggelse Styrelsesvedtægt og forretningsorden Information og uddannelse Farum Byråd og dets udvalg Regelsæt Styrelsesvedtægten Styrelsesvedtægten fra 1990 med ændringer Styrelsesvedtægten pr. 1. januar Udvalgsstrukturen i oversigtsform Forretningsordenen Kasse- og regnskabsregulativet Byrådets sammensætning

4 Byrådsmedlemmernes forudsætninger Forklaringer Sammenfatning og vurdering Byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår Afholdelse af og deltagelse i byrådsmøder Den retlige ramme Antal byrådsmøder (1992) Antal byrådsmøder (1998) Antal byrådsmøder og annoncering (2002) Udeblivelse (byrådsmøde 12. marts 2002) Udeblivelse (byrådsmøde 28. april 2002) Forklaringer Beslutningsprocessen og sagsoplysning Den retlige ramme Byrådssekretariatet Mødemateriale (økonomiudvalgsmøde 4. februar 1992) Byrådsmedlemmers forberedelse (marts 1992) Byrådsmedlemmers adgang til at gennemse sager (oktober 1996) Byrådsmedlemmers forberedelse (byrådsmøde 16. december 1997) Procedure for afholdelse af møder (byrådsmøde 6. oktober 1998) Mødemateriale - adgang for ikke-medlemmer og tidsfrist (1998) En række svar til tilsynsrådet (byrådsmøder 11. april og 9. maj 2000) Korrespondance med tilsynsrådet og protokoller Tilsynsrådets afgørelser Begrænsninger i adgang til embedsværket (17. maj 2000) Beslutningsgrundlag (byrådsmøde 30. januar 2001) Beslutningsgrundlag (byrådsmøde 19. juni 2001) Afvigende mening (byrådsmøde 9.oktober 2001) Foreløbig afgørelse om suspension af borgmesteren (6. maj 2002) Dagsordener og bilag (byrådsmøde 30. januar 2001) Optagelse af punkt på dagsorden - initiativret (29. januar 2002) Anmodninger om sagsindsigt (frem til foråret 2002)

5 Aftaler med FIH og Farum Boldklub A/S Aftale med Team Danmark Aftaler vedrørende svømmehal Paltholmvej Repræsentationskonti Rørmosegård Efter Farum-sagens opkomst Oplæsning af beslutningsprotokol (byrådsmøde 18. april 2002) Forberedelsestid vedr. suspension (byrådsmøde den 22. april 2002) Sagsindsigt vedr. handlingsplan (byrådsmøde 23. april 2002) Beslutningsgrundlag generelt (byrådsmøde 17. september 2002) Forklaringer Byrådsmedlemmer Embedsmænd Andre Afvikling af byrådsmøder Den retlige ramme Afstemningstema (byrådsmøde 8. december 1998) Lydoptagelser fra byrådsmøder Farum Boldklub og nyt stadion (byrådsmøde 18. januar 1999) Team Danmark-aftaler (byrådsmøde 12. juni 2001) Grundlag for suspension (byrådsmøder 9. og 30. oktober 2001) Paltholmvej 102 (byrådsmøde 4. december 2001) Tonen på byrådsmøderne Efterforløbet Forklaringer Offentlighed Retlig ramme Åbne/lukkede møder Statistik Svar til tilsynsrådet (byrådsmøder 11. april og 9. maj 2000) Regnskaber (byrådsmøde 13. marts 2001)

6 Rugmarken (byrådsmøde 15. maj 2001) Klage fra Åbenhedskomitéen (2000 og 2001) Aktindsigt og tvangsbøder (byrådsmøde 28. april 2002) Spørgetid Spørgetid (oktober - november 2002) Efterforløbet Udvalgenes sammensætning og kompetence Den retlige ramme Konstitueringsaftale og valgforbund Metax-sagen og en udvalgsformands kompetence Forklaringer Nye retningslinjer i Sammenfatning og vurdering Afholdelse af og deltagelse i byrådsmøder Beslutningsproces og sagsoplysning Afvikling af byrådsmøder Offentlighed Særlige problemstillinger Byrådsmedlemmers tilsyns- og reaktionspligt Inhabilitet Den retlige ramme Kommunedata (byrådsmøde 30. oktober 2001) Paltholmvej 102 (byrådsmøde 4. december 2001) Inhabilitet vedrørende Farum Boldklub A/S Inhabilitet og selvinkriminering (byrådsmøde 17. september 2002) Økonomiske ydelser til byrådsmedlemmer Tabt arbejdsfortjeneste mv Henrik Jerger Erik Fuchs Byrådsmedlemmers forbrug af mobiltelefoner Advokatbistand Advokatbistand i injuriesag (1992)

7 Advokatbistand i injuriesag (1996) Advokatbistand i suspensionssag (2002) Vejledende udtalelser om udgifter til advokatbistand (2003) Partshøring ved politianmeldelse (byrådsmøde 8. april 2003) Sagen om de mærkede breve Sammenfatning og vurdering

8 Kapitel 4 4. Byrådet 4.1. Indledning I beretningen omtales kommunalbestyrelsen i Farum Kommune i almindelighed som byrådet og kommunalbestyrelsesmedlemmer som byrådsmedlemmer svarende til betegnelserne i styrelsesvedtægten for Farum Kommune. 1 I dette kapitel behandles navnlig den kritik, som nogle byrådsmedlemmer i oppositionen 2 har rejst og viderebragt både i medierne og over for tilsynsrådet over deres arbejdsvilkår, herunder af mulighederne for at forberede sager på byrådets dagsorden. Endvidere behandles kritik om manglende offentlighed i form af dørlukning og manglende offentliggørelse af sagsfortegnelser over lukkede møder. Herudover behandles en række særlige problemstillinger vedrørende byrådsmedlemmernes funktion som sådan. I dette som i øvrige kapitler beskrives tilsynsmyndighedernes rolle i forløbet. Fra medieomtalen kan til illustration af kritikken nævnes en artikel i Berlingske Tidende den 21. februar 1999 under overskriften Farum A/S, hvori det bl.a. hedder: 3 Ifølge flere lokalpolitikere og lokale samfundsdebattører, er Farum Park sagen ikke enestående. 4 Den er blot èt eksempel på en administration præget af uigennemsigtige aftaler og en borgmester, der eskalerer i antallet af personlige angreb på de politiske modstandere for at fremme egne mål. Helene Lund fra SF har siddet 13 år i Farum Byråd. Hun siger:»jeg synes, at han er ond i sulet. Når vi er til møde, ved jeg aldrig, hvorfra et angreb kommer, men jeg kan være sikker på, at det kommer. Angrebene er i øvrigt sjældent af politisk karakter, som jeg 1 Styrelsesvedtægten benytter betegnelsen Farum Byråd og Byrådet (35-1). Efter 3 i lov om kommunernes styrelse fastsættes kommunalbestyrelsens benævnelse i styrelsesvedtægten. I praksis benyttes enten betegnelsen byråd eller kommunalbestyrelse, jf. Hans B. Thomsen, Pernille Christensen og Lise Brandi-Hansens kommentarer til loven 2010 side 60 (i det følgende betegnet som styrelsesloven og lovkommentaren). 2 Senest i perioden før Farum-sagens opkomst også Lars Gram (V) og Morten Pflug (V) ,f1,b Af Michael Grønnegaard og Lars Abild. 4 Om stadionprojektet, Farum Park, jf. bind 7, kapitel

9 oplever det.«helene Lund siger videre, at den uigennemsigtige administration også er kendetegnet ved, at et stigende antal sager bliver flyttet fra den åbne til den lukkede dagsorden på byrådsmøderne. En udvikling der tog fart i løbet af 1998.»Jeg starter hvert byrådsmøde med at forsøge at få flyttet sager fra den lukkede til den åbne dagsorden. Så får jeg at vide, at der er et navn i sagen, hvorfor det skal være på den lukkede dagsorden. Dernæst forsøger jeg at få det principielle i sagen på den åbne dagsorden, men da der altid er et flertal imod SF, lykkes det ikke. Det skal dog ikke forhindre mig i at fortsætte - om ikke andet så for princippet om det åbne demokratis skyld,«siger Helene Lund. En trofast tilhører til byrådsmøderne siger samtidig, at møderne er så korte, at det næsten ikke kan betale sig at tage jakken af. Peter Brixtofte har forsøgt at skære antallet af byrådsmøder ned til seks om året, hvilket dog var mere, end Tilsynsrådet ville være med til. Helene Lund er en af de få kritikere af Peter Brixtofte, der overhovedet tør stå frem med kritik. Og årsagen til at de øvrige holder sig tilbage er enkel: Frygt for borgmesterens repressalier. Et byrådsmedlem forklarer, at det bliver et»helvede«, hvis man siger noget. Samstemmende beretter flere byrådsmedlemmer om, hvordan de bliver overvåget, når de vil gennemse kommunale dokumenter på Rådhuset. At komme til at tage kopier af dem er så godt som umuligt. Kommunale dokumenter, rapporter mv. udleveres kun nødtvunget til folk uden for byrådet. Politikerne er - belært af tidligere erfaringer - bange for, at papirerne kan være mærkede, så eventuelle lækager kan spores. Venstres partiformand i Farum mener dog, at kritikken blot skyldes de små partiers manglende indflydelse.»jeg har ikke specielt meget lyst til at kommentere det. Men en generel kommentar fra min side er, at det er rygter, som ikke har noget som helst på sig. Det er politiske påstande om et parti, som tre til fire gange i træk har fået et meget stort mandat. Det er selvfølgelig ikke særlig rart for de partier, som kun har et, to eller tre byrådsmedlemmer, og som aldrig vil kunne få noget gennemført,«siger Jens Hoffmeyer. Han slår fast, at Venstre i Farum har fuld tiltro til Peter Brixtofte. Ugebrevet Mandag Morgen bragte den 25. februar 2002 et interview med tidligere byrådsmedlem Poul Winckler (A) under overskriften Poul Winckler: Jeg var ikke Brixtoftes marionet med underrubrikken Selverkendelse. Det er usmageligt, når mange forsøger at løbe fra ansvaret i Farum-skandalen - Det er endda dem, der åd Brixtofte råt, der har mest travlt ved håndvasken - Det fastslår FOA-formand Poul Winckler, der vedkender sig sit ansvar for beslutningerne i Farum Byråd og ikke fortryder sin rolle. Artiklen omtaler bl.a. det interne opgør i det socialdemokratiske bagland. Det hedder om borgmesteren: 1 Barnlig, anarkistisk - og lærerig - Er Brixtofte en politisk anarkist, der er ligeglad, bare han får sine resultater? ,b Af Jasper Steen Winkel og Ruine Slothuus

10 Jeg vil sige, at han har virket sådan i de sidste par år. Men i min første tid i byrådet, og inden jeg kom ind, var han faktisk meget åben og demokratisk. Når oppositionen vender sig mod alting, tager borgmesteren jo ikke folk ind. Men han havde faktisk et ønske om at være den brede og favnende. Hans største modstander er ham selv, fordi han er så hurtig, at han ikke altid har tid til at vente på, at der er forlig. Alle i Venstres gruppe var med, men jeg tror inderst inde, at han ønskede de andre partier med også. Men han har også brugt sit flertal, og det har han jo ret til, forklarer Winckler. - Kan man lære noget af Brixtofte? Utrolig meget. Han optræder ærligt, er reel i sin fremtoning og taler pænt. Det han vil, vil han, og han vil det forhåbentlig alene på grund af sagen. Sådan vil jeg helst have, at mit indtryk af ham skal fortsætte. - På byrådsmøderne taler han jo ikke altid så pænt... Der var situationer, hvor han krængede over. Der, hvor han mener, at oppositionen taler mod bedre vidende. Han fornægter ikke, at han er kongen. Dér har han sin svageste side. Han bliver lidt barnlig efter faconen: Æh-bæh-buh. Hvis du siger noget, så skal jeg sørme sige noget tilbage. Der var situationer, hvor jeg tænkte - det gælder både oppositionen og ham - hvordan kan de som voksne mennesker opføre sig sådan i et byråd, der skal styre mennesker? husker Winckler. Peter brænder for den politiske sag, stor eller lille. Han fortsætter med at brænde for den, til den er løst. Han går ikke på kompromis. Det synes jeg, man kan lære af. Og så er han jo opfindsom. Men der var ingen i hans gruppe, der kunne kontrollere ham. Et menneske, der har ti ideer om dagen, skal holdes nede. Peters spontanitet spiller jo også ind. Han sagde altid, at det her beslutter vi på tirsdag - og det blev så besluttet på byrådsmødet. Men om søndagen var der måske ingen, der vidste, hvad det var, der skulle besluttes. Her fik han alt for lang løbeplads. - Hvordan kunne du finde dig i det? Der må I da have sagt, at den måde at drive by på går ikke? Jeg fandt mig heller ikke i det. I forhold til pensionistrejserne protesterede vi. Vi bad om at få det analyseret bedre, inden vi traf beslutningen. Politisk er det svært at vende sig mod et udspil af den karakter. Det var blevet vedtaget med eller uden min hjælp. Hvis vi ville have indflydelse, måtte vi være med, understreger FOAformanden og tilføjer: For mig var det nyt ikke at sidde ved bordenden. Fra første færd undrede jeg mig over den manglende oplysning. Jeg kommer fra et forbund med sagsbehandling, hvor man lægger dokumenter og indstillinger frem. Men det var lidt af en mangelvare i Farum. Jeg skulle lære, at som byrådsmedlem har man jo ret til at gå ind i sagerne og læse på dem, siger Poul Winckler

11 Uddrag af medieomtalen i øvrigt er gengivet i det følgende. Se også medieomtalen i bind 2, kapitel 3, om Farum-sagens opkomst. Byrådets arbejdsvilkår illustreres af sager omtalt både i dette kapitel og i beretningens emneopdelte kapitler. Særligt om borgmesterens rolle henvises til bind 4, kapitel 5. Kommissionen har i det generelle afhøringstema til byrådsmedlemmer bl.a. anført: 1 Kommissionen ønsker som gennemgående tema navnlig at belyse arbejdsvilkårene for en kommunalpolitiker. Dette tema må således antages utvivlsomt at være af almenvigtig betydning. Kommissionen vil under gennemgangen af forløbet bl.a. interesse sig for, hvilket beslutningsgrundlag De som medlem af kommunalbestyrelsen i byråd og udvalg har fået forelagt i skriftlig og mundtlig form, herunder analyser eller vurderinger vedrørende økonomi og andre konsekvenser foretaget af forvaltningen eller eksterne rådgivere. De vil blive spurgt, om De konkret har været tilfreds med det forelagte beslutningsgrundlag og haft tilstrækkelig tid til at sætte Dem ind i materialet eller om De har anmodet om flere oplysninger eller bedt om udsættelse og om sådanne anmodninger er blevet imødekommet. Virket som formand og næstformand for kommunalbestyrelsen og som formand for udvalg ønskes særskilt belyst. Der vil endvidere som gennemgående afhøringstema blive stillet spørgsmål om, hvorvidt spillereglerne for kommunalbestyrelsens virke efter den kommunale styrelseslov m.v. er fulgt, herunder vedrørende kommunens økonomiske forvaltning, og spørgsmål om i hvilket omfang forvaltningen og politikerne har foretaget opfølgning på konsekvenserne af de trufne beslutninger. Afhøringstemaet er i vidneindkaldelserne angivet således: 3. Arbejdsvilkårene som kommunalbestyrelsesmedlem og kommunalpolitiker Der vil med udgangspunkt i styrelsesvedtægten og byrådets forretningsorden blive stillet spørgsmål til belysning af de faktiske arbejdsvilkår for Deres virke i kommunalbestyrelsen Særligt om byrådsmøder Der vil herunder blive stillet spørgsmål om tilstrækkeligheden af de udsendte dagsordner og mødemateriale som grundlag for Deres forberedelse af byrådsmødet, om adgangen til yderligere information og den partipolitiske forberedelse samt om afviklingen af byrådsmøderne, herunder mødeledelse og debat, samt førelsen af byrådsprotokol. Virket som formand og næstformand for kommunalbestyrelsen ønskes særskilt belyst ,f2,b

12 3.2. Særligt om udvalgsmøder, udvalgsstruktur m.v. Der vil herunder blive stillet spørgsmål om tilstrækkeligheden af de udsendte dagsordner og mødemateriale som grundlag for Deres forberedelse af møderne i de udvalg De har været medlem af, om adgangen til yderligere information og den partipolitiske forberedelse samt om afviklingen af udvalgsmøderne, herunder mødeledelse og debat, samt førelsen af udvalgsprotokol og om embedsmændenes deltagelse og rolle under udvalgsmøderne. Virket som formand for udvalg ønskes særskilt belyst. Der vil blive stillet spørgsmål om baggrunden for ændringerne af styrelsesvedtægten vedrørende udvalgsstruktur Særligt om andre hverv knyttet til byrådsarbejdet Der vil i det omfang De har haft sådanne hverv blive stillet spørgsmål om hvervets karakter og samspillet med byråds- og udvalgsarbejdet. Det fremkomne i undersøgelsesmaterialet og under afhøringerne vedrørende afhøringstema 3.3. har ikke givet anledning til særskilt omtale i beretningen Den retlige ramme Som generel retlig ramme for kommissionens undersøgelse og fremadrettede forslag omtales i dette afsnit i hovedtræk principperne for det kommunale selvstyre Det kommunale selvstyre Danske kommuner har selvstyre, men ikke uden begrænsninger. Det kommunale selvstyre omtales i grundlovens 82 således: Kommunernes ret til under statens tilsyn selvstændigt at styre deres anliggender ordnes ved lov. Negativt afgrænset betyder det i hvert fald, at det kommunale selvstyre ikke af lovgivningsmagten kan gøres indholdsløst. Positivt afgrænset er det næppe muligt efter grundloven at udpege opgaver, som skal varetages af kommunerne. En afgrænsning af kommunernes opgaver kan følge af lovgivningen, enten ved at en opgave udtrykkeligt er henlagt til kommunen

13 eller omvendt ikke kan udføres af kommunen, da opgaven efter loven er tillagt statslige myndigheder eller andre, hvorfor det modsætningsvis ikke kan være en kommunal opgave. Lovgivning kan enten medføre, at en kommune skal udføre en given opgave, dvs. gøre opgaven obligatorisk, eller give hjemmel til at kommunen kan udføre opgaven, dvs. gøre opgaven fakultativ. I begge situationer vil der være tale om en lovlig kommunal opgave, og i førstnævnte tilfælde endvidere en lovpligtig kommunal opgave. På en række områder har kommunerne påtaget sig opgaver på ulovbestemt grundlag med tilsynsmyndighedernes accept samt i et fåtal af tilfælde efter domstolsafgørelse. Denne tilsynspraksis om kommunernes ulovbestemte opgaver betegnes traditionelt som kommunalfuldmagten. Såfremt loven udtømmende regulerer varetagelsen af en opgave, antages det, at kommunalfuldmagten fortrænges, hvorfor kommunen er bundet af de muligheder, loven angiver. Kommunerne kan således efter det almindelige legalitetsprincip kun varetage opgaver, hvis der er hjemmel hertil i loven, forstået som skreven ret, eller i den uskrevne adgang til kommunal opgavevaretagelse, benævnt som kommunalfuldmagten. Under hensyn til at finansieringen af de kommunale udgifter sker ved skatteudskrivning samt ved tilskud fra staten og til principielle overvejelser om grundlaget for kommunal opgavevaretagelse, er det fast antaget, at de opgaver, en kommune kan løse på ulovbestemt grundlag, skal opfylde tre kriterier: Almennyttekriteriet, lokalitetskriteriet og opgavefordelingskriteriet. Almennyttekriteriet medfører, at de ydelser en kommune tilbyder, som udgangspunkt skal stilles til rådighed for samtlige kommunens borgere. Hvis ydelsen ikke stilles til rådighed for alle, skal afgrænsningen ske efter saglige kriterier. Almennyttekriteriet bunder i den almindelige forvaltningsretlige lighedsgrundsætning

14 Lokalitetskriteriet medfører, at en kommune i almindelighed alene må stille ydelser til rådighed for sine egne beboere. 1 Denne grundsætning begrundes i, at fordelingen af opgavevaretagelsen er sket ved inddelingen i kommuner, samt til at udligning mellem kommunerne skal ske via den lovpligtige kommunale udligningsordning. Opgavefordelingskriteriet medfører, at en kommune ikke lovligt kan varetage en opgave, som ved lov eller med hjemmel i lov er tillagt en anden myndighed. Det afgøres ved almindelig lovfortolkning, om en lov udtømmende gør op med fordelingen af en opgave. Ovennævnte tre kriterier skal være opfyldt, for at en opgave, der varetages på ulovbestemt grundlag, udgør lovlig kommunal virksomhed. Udover de her nævnte grundsætninger gælder et princip om økonomisk forsvarlig forvaltning. Dette princip danner en grænse for det kommunale selvstyre, der i øvrigt giver en betydelig frihed til økonomisk at disponere, herunder eksempelvis træffe beslutning om hvorvidt en opgave skal udføres af kommunalt ansatte eller udliciteres eller beslutning om ikke at vælge den billigste løsning. I beretningen omtales en række afgørelser fra tilsynsrådet, senere tilsynet. Om det kommunale tilsyn er det væsentligt at bemærke, at det er et retligt tilsyn (legalitetstilsyn). Tilsynet tilser, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter der er udstedt i medfør af denne lovgivning. Tilsynet kan ikke tage stilling til, om kommunernes dispositioner er rimelige eller hensigtsmæssige, eller til spørgsmål om skønsudøvelse, så længe skønnet udøves inden for de rammer, der er fastsat i lovgivningen. 2 Tilsynets rolle er generelt behandlet i bind 16, kapitel Den politiske ledelse Loven om kommunernes styrelse (styrelsesloven) udgør den væsentligste lovregulering af kommunernes forhold, jf. grundlovens 82. Lovens bestemmelser finder anvendelse 1 Et eksempel på det modsatte er bibliotekssamarbejde om udlån på tværs af kommunegrænser. 2 Udtrykket "lovgivningen" i kommunestyrelseslovens 50 a m.fl. - tidligere 61 - skal forstås som gældende ret i almindelighed, det vil sige både skreven og uskreven ret, herunder f.eks. offentligretlige retsgrundsætninger, jf. omtalen i bind 16, kapitel

15 medmindre andet særligt er hjemlet i lovgivningen, jf. 1. Særlige kommunale styrelsesregler findes bl.a. i folkeskoleloven og den sociale lovgivning. De nærmere regler om kommunens styrelse fastsættes i en styrelsesvedtægt, der vedtages af byrådet tillige med en forretningsorden. Siden 1989 er der gennemført adskillige ændringer i den kommunale styrelseslov med det sigte at øge muligheden for lokalt selvstyre inden for lovens rammer. De fleste lovmæssige bindinger vedrørende kommunernes udvalgsstruktur blev således ophævet i 1989, hvilket Farum Kommune i lighed med mange andre kommuner har benyttet sig af. Den kommunale styrelseslov indeholder i kapitlerne II - IV bestemmelser om kommunalbestyrelse, udvalgene og kommunalbestyrelsens formand (borgmesteren). I det følgende foretages en kort gennemgang af lovgrundlaget og praksis samt en generel beskrivelse af byrådets virke, men med hovedvægt på de emner der har betydning for Farum-sagen. I øvrigt henvises til faglitteraturen, herunder navnlig lovkommentaren til styrelsesloven. Når ikke andet angives nedenfor svarer henvisninger til bestemmelser i styrelsesloven til bestemmelser, der har været gældende i hele undersøgelsesperioden og som fortsat er gældende, jf. senest lovbekendtgørelse nr af 1. november For citerede lovbestemmelser, der er ændret efter undersøgelsesperioden, er gældende lov angivet i kantet parentes med note om ændringsloven. Ændringer ved lov nr. 318 af 28. maj 2003, til dels i lyset af Farum-sagen, samt andre lovændringer med særlig relevans for kommissionens arbejde omtales særskilt, jf. afsnit Kommunalbestyrelsen Det følger af styrelseslovens 5, at kommunalbestyrelsens medlemstal skal fastsættes i styrelsesvedtægten, og at medlemstallet i kommuner med under indbyggere skal være 1 Som ændret ved lov nr. 510 af 6. juni 2007, lov nr. 156 af 26. februar 2011 og lov nr. 606 af 14. juni

16 ulige og mindst 9 og højst Medlemstallet har betydning for bl.a. mindre vælgergruppers mulighed for repræsentation i byråd og udvalg, kommunens udgifter til vederlag mv. Efter styrelsesvedtægten for Farum Kommune var medlemstallet 21 indtil 1. januar 1994, herefter 15 indtil 1. januar 1998 og derefter 19. Efter 6 skal den nyvalgte kommunalbestyrelse afholde sit konstituerende møde i tidsrummet december i det år, hvori valget afholdes. På det konstituerende møde vælger kommunalbestyrelsen formand og næstformand (næstformænd) til at fungere i formandens forfald. Valgene har virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Kommunalbestyrelsen kan efter anmodning fritage formand og næstformand for deres hverv for resten af funktionstiden. Når en formand eller næstformand fritages for sit hverv, dør eller udtræder af kommunalbestyrelsen, foretages nyt valg for resten af kommunalbestyrelsens funktionstid, jf. 7. Disse bestemmelser fandt anvendelse, da Peter Brixtofte den 13. maj 2002 blev fritaget for sit hverv og udtrådte af byrådet, hvorefter Lars Carpens blev valgt som ny borgmester, jf. bind 15, kapitel Styrelsesloven indeholder følgende bestemmelser om byrådets møder: 8. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, når og hvor ordinære møder skal afholdes, og der indrykkes i begyndelsen af hvert regnskabsår bekendtgørelse herom i den lokale presse efter kommunalbestyrelsens bestemmelse. I bekendtgørelsen angives tillige, på hvilke steder i kommunen der vil være fremlagt sagsfortegnelse samt udskrift af beslutningsprotokollen, jf. stk. 6. Ordinært møde afholdes som regel mindst en gang om måneden og bekendtgøres forud i den lokale presse efter kommunalbestyrelsens bestemmelse. [ 8. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. Mødeplanen offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår. Ordinært møde afholdes som regel mindst en gang om måneden. Tid og sted for mødet offentliggøres.] 2 Stk. 2. Ekstraordinære møder afholdes, når borgmesteren finder det fornødent, eller mindst en tredjedel af medlemmerne forlanger det. Borgmesteren fastsætter tid og sted for de ekstraordinære møders afholdelse, og møderne bekendtgøres så vidt muligt forud for kommunens beboere. 1 Mindstegrænsen blev i 1993 forhøjet fra 7 til 9. 2 Som affattet ved lov nr af 27. december 2009 (i kraft 1. januar 2010)

17 [Stk. 2. Ekstraordinære møder afholdes, når borgmesteren finder det fornødent, eller mindst en tredjedel af medlemmerne forlanger det. Borgmesteren fastsætter tid og sted for de ekstraordinære møders afholdelse, hvilket så vidt muligt offentliggøres.] 1 Stk Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om varigheden af sine møder. Stk Borgmesteren sørger for, at der så vidt muligt senest 4 hverdage inden kommunalbestyrelsens møder udsendes en dagsorden til medlemmerne, og at det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen, så vidt muligt er tilgængeligt for medlemmerne mindst 3 hverdage inden mødet. Medlemmerne har med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, endvidere ret til at gennemse det fremlagte materiale sammen med personer, der ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen. Stk Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at medlemmerne skal have tilsendt sagsmateriale til brug for behandlingen af sagerne, herunder eventuelle sagsbeskrivelser og indstillinger. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, hvorvidt og på hvilken måde medlemmerne kan forlange, at der til brug for behandlingen af sagerne tilvejebringes oplysninger eller ydes teknisk bistand fra administrationen. Stk. 6. En fortegnelse over de sager, der vil komme til behandling på kommunalbestyrelsens møde, samt en udskrift af beslutningsprotokollen skal med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, så vidt muligt være fremlagt et eller flere steder i kommunen. [Stk. 6. En fortegnelse over de sager, der vil komme til behandling på kommunalbestyrelsens møde, samt en udskrift af beslutningsprotokollen skal med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, så vidt muligt offentliggøres.] 5 [ 8 a. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at materiale, som skal være tilgængeligt for eller sendes til et eller flere medlemmer af kommunalbestyrelsen, kun formidles elektronisk. Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse godtgøre medlemmernes udgifter til det fornødne udstyr m.v. eller stille dette udstyr m.v. til rådighed for medlemmerne.] Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen har som led i varetagelsen af sit hverv ret til at gennemse sagsmateriale, der i endelig form foreligger i kommunens administration. 1 Som affattet ved lov nr af 27. december 2009 (i kraft 1. januar 2010). 2 Indsat ved lov nr. 380 af 14. juni 1995 (i kraft 1. januar 1996). 3 Som affattet ved lov nr af 29. december 1997 (i kraft 1. januar 1998). 4 Indsat ved lov nr. 380 af 14. juni 1995 (i kraft 1. januar 1996). 5 Som affattet ved lov nr af 27. december 2009 (i kraft 1. januar 2010). 6 Indsat ved lov nr af 27. december 2009 (i kraft 1. januar 2010). 7 Indsat ved lov nr. 380 af 14. juni 1995 (i kraft 1. januar 1996)

18 Stk. 2. Begæring om sagsindsigt efter stk. 1 skal rettes til borgmesteren og angive den sag eller det materiale i en sag, som ønskes gennemset. [Stk. 2. Begæring om sagsindsigt efter stk. 1 skal rettes til borgmesteren.] 1. Stk. 3. Borgmesteren kan begrænse retten til sagsindsigt, når det er nødvendigt af hensyn til sagernes ekspedition, eller når en adgang til sagsindsigt i øvrigt vil være forbundet med uforholdsmæssigt store vanskeligheder. Stk. 4. Et medlem har ret til efter anmodning at få tilsendt kopi af sagsmateriale, hvori den pågældende har ret til sagsindsigt, jf. stk Kommunalbestyrelsen kan dog fastsætte nærmere retningslinjer for udøvelsen af retten til at få tilsendt sagsmateriale, herunder begrænsninger i retten hertil, når dette findes nødvendigt. 9A. 2 Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om afholdelse af seminarer for kommunalbestyrelsens medlemmer vedrørende kommunens årsbudget eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning. Kommunalbestyrelsens beslutning herom skal så vidt muligt træffes i forbindelse med fastlæggelsen af mødeplanen, jf. 8, stk. 1. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at andre deltager i eller overværer seminarer. Stk. 3. På seminarer kan der ikke træffes beslutninger. 10. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at en sag skal behandles for lukkede døre, når dette findes nødvendigt på grund af sagens beskaffenhed. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af kommunalbestyrelsen eller formanden. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tillade personer, der er ansat i kommunens tjeneste, at overvære behandlingen af sager for lukkede døre. Kommunalbestyrelsen kan tilkalde andre personer til at overvære en sags behandling for lukkede døre, når det er ønskeligt af hensyn til sagens oplysning. 11. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan for denne indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom. Udvalgene og kommunalbestyrelsens formand skal meddele kommunalbestyrelsen de oplysninger, denne forlanger, og er - med de begrænsninger, som er fastsat i lovgivningen - i enhver henseende undergivet kommunalbestyrelsens beslutninger. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 1 Som affattet ved lov nr. 381 af 28. maj 2003 (i kraft 1. januar 2004). 2 Indsat ved lov nr. 380 af 14. juni 1995 (i kraft 1. januar 1996)

19 Stk. 3. Beslutninger træffes ved stemmeflertal, hvor intet andet særligt er bestemt. 12. En sags vedtagelse kræver kun en behandling i kommunalbestyrelsen, medmindre andet særligt er bestemt Kommunalbestyrelsens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol, der efter hvert møde underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. I Københavns Kommune underskrives protokollen dog alene af Borgerrepræsentationens formand og sekretær. Stk. 2. Ethvert medlem, som har deltaget i mødet, kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til en anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt. Styrelsesloven indeholder endvidere følgende bestemmelser om inhabilitet og stedfortrædere: Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at han er udelukket fra at deltage i kommunalbestyrelsens forhandling og afstemning om sagen. Stk. 2. Et medlem skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om hans habilitet. Stk. 3. Når et medlem må forventes at blive erklæret for inhabilt i forhold til en sag, der skal behandles i kommunalbestyrelsens møde, jf. stk. 1, kan de medlemmer, der er valgt på den pågældende kandidatliste, kræve stedfortræderen indkaldt til at deltage i sagens behandling. Stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen træffer beslutning om et medlems inhabilitet, uden at stedfortræderen er indkaldt, kan de medlemmer, der er valgt på den pågældende kandidatliste, kræve sagen udsat til det efterfølgende møde. Udsættelse kan dog ikke ske, hvis 2/3 af de tilstedeværende medlemmer modsætter sig dette, eller hvis udsættelse vil medføre overskridelse af frister, der er fastsat i lovgivningen eller af andre myndigheder. Der findes i øvrigt i 15 bestemmelser om forfald på grund af helbredstilstand. 3 1 Som affattet ved lov nr. 231 af 2. april 1997 (i kraft 1. januar 1998). 2 Der findes endvidere i 29 særlige bestemmelser om udvalgsmedlemmers interesser i det område udvalget varetager. 3 Nyt 2. pkt. indsat ved lov nr af 27. december 2009 (i kraft 1. januar 2010)

20 I 16-16e findes reglerne om faste vederlag og udvalgsvederlag samt diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mv. til kommunalbestyrelsens medlemmer Udvalgene Kommunalbestyrelsen er den øverste instans, men udvalgsarbejdet er i praksis meget afgørende for det kommunale virke. Styrelsesloven indeholder i kapitel III. Udvalg mv. bestemmelser om udvalgene: 17. Til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender nedsættes et økonomiudvalg samt et eller flere stående udvalg, hvis sammensætning og myndighedsområde fastsættes i styrelsesvedtægten. Udvalgenes medlemstal skal være ulige og kan ikke overstige halvdelen af kommunalbestyrelsens medlemstal. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger medlemmer af de udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori kommunalbestyrelsen eller kommunen i henhold til andre bestemmelser skal være repræsenteret. Stk. 3. Valg af medlemmer til de i stk. 1 og 2 nævnte udvalg mv. finder sted umiddelbart efter valg af kommunalbestyrelsens formand og næstformand (næstformænd). Valgene har virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed. [Stk. 5. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om, i hvilke tilfælde kommunalbestyrelsen skal nedsætte et udvalg til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg i sager vedrørende det tyske mindretal i Sønderjylland, samt om udvalgets sammensætning og virksomhed.] 2 Stk. 5. [stk. 6]. Medlemmerne af kommunalbestyrelsen er pligtige at modtage valg til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende samt til at udføre øvrige hverv, som kommunalbestyrelsen måtte tildele dem. Kommunalbestyrelsen kan også, medmindre andet særligt er bestemt, overlade hverv til andre af kommunens beboere, som er villige dertil. 1 Ændret ved lov nr. 381 af 28. maj 2003 (i kraft 1. januar 2004) og lov nr. 510 af 6. juni 2007 (i kraft 1. januar 2008). 2 Indsat ved lov nr. 540 af 24. juni 2005 (kommunalreformen). Stk. 5 og 6 blev herefter stk. 6 og

Forretningsorden for Økonomiudvalget

Forretningsorden for Økonomiudvalget Forretningsorden for Økonomiudvalget 1 Udvalgets møder Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Dog kan udvalget i særlige tilfælde beslutte, at en sag kan afgøres ved skriftlig cirkulation, såfremt der

Læs mere

Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg

Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd Forretningsorden for Fredensborg Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog beslutte at behandle enkelte sager for lukkede døre. Stk. 2. Byrådet behandler følgende sager for lukkede døre, medmindre

Læs mere

Lov om kommunernes styrelse. Kapitel I Almindelige bestemmelser. Kapitel II Kommunalbestyrelsen

Lov om kommunernes styrelse. Kapitel I Almindelige bestemmelser. Kapitel II Kommunalbestyrelsen 581 af 24/06 2009. Lov om kommunernes styrelse (Kommunale styrelseslov) Lov om kommunernes styrelse (Kommunale styrelseslov) Nr. 223 af 31. maj 1968 Indenrigsministeriet Jf. lovbek. nr. 581 af 24. juni

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Forretningsorden for Regionsrådet

Forretningsorden for Regionsrådet Forretningsorden for Regionsrådet Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 51 i lov om regioner og om nedlæggelse

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591 Side 1 af 19 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel I Almindelige bestemmelser Kapitel II Kommunalbestyrelsen Kapitel III Udvalg m.v. LBK nr 581 af 24/06/2009 Gældende (Kommunestyrelsesloven) Offentliggørelsesdato:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS ØKONOMIUDVALG

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS ØKONOMIUDVALG FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS ØKONOMIUDVALG Sagsnummer: 480-2012-115709 Dokumentnummer: 480-2012-257201 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Kim Weel Sørensen Forretningsorden for Økonomiudvalget

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Byrådsmøder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 10 i lov om kommunernes

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune FORRETNINGSORDEN for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Vordingborg Kommune Godkendt på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den.. 2 Valg til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1 Udvalgets

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE

FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE Kommunalbestyrelsens møder 1. Stk. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Varde Kommune

FORRETNINGSORDEN. Varde Kommune FORRETNINGSORDEN FOR BEREDSSKABSKOMMISIONEN i Varde Kommune 24. januar 2007. FORRETNINGSORDEN for Beredskabskommissionen i Varde Kommune. 1. Konstituerende møde. =========================== Holdes af den

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 HERNING BYRÅD HERNING KOMMUNE

FORRETNINGSORDEN. SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 HERNING BYRÅD HERNING KOMMUNE FORRETNINGSORDEN For SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 og herefter HERNING BYRÅD I HERNING KOMMUNE Præambel: I 2006 forstås ved "byrådet" Sammenlægningsudvalget og ved "borgmesteren" Sammenlægningsudvalgets

Læs mere

Offentligt S 523 endeligt svar

Offentligt S 523 endeligt svar .i w u. no==ä=mma xo33::m_:a

Læs mere

Vedtægt for lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq. Kapitel 1 Formål

Vedtægt for lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq. Kapitel 1 Formål Vedtægt for lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq I medfør af 31, stk. 3 i inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse, som senest ændret ved inatsisartutlov nr. 6 af 29. november

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE Forretningsordenen for Hvidovre Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Beslutningsdygtighed, mødeledelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse LBK nr 769 af 09/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-3732 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder.

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder. Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002380 Enhed: Ledelsessekretariatet 15. august 2011 Initialer: MM Forretningsorden for bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsens forretningsorden ARC - I/S Amager Ressourcecenter Bestyrelsens forretningsorden I medfør af 11, stk. 2, i vedtægten fastsættes denne forretningsorden for bestyrelsen for ARC - I/S Amager

Læs mere

Som medlem af Enhedslisten i Vordingborg Kommunalbestyrelse har De rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Det kommunale Tilsyn.

Som medlem af Enhedslisten i Vordingborg Kommunalbestyrelse har De rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Det kommunale Tilsyn. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Vordingborg Kommunes borgmester har handlet i overensstemmelse med styrelseslovens 8, stk. 4 ved at sammenskrive et forslag til dagsordenen 24-09- 2008 Som medlem

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 18. november 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 18. november 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 18. november 2008 til en borger Denne sag vedrører spørgsmålet om lovligheden af en indkaldelse til et ekstraordinært møde i et stående udvalg. Det er statsforvaltningens opfattelse,

Læs mere

Forretningsorden for Aarhus Byråd

Forretningsorden for Aarhus Byråd Forretningsorden for Aarhus Byråd Forretningsorden for Aarhus Byråd Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

B y r å d s m e d l e m m e r n e s r e t t i g h e d e r o g p l i g t e r

B y r å d s m e d l e m m e r n e s r e t t i g h e d e r o g p l i g t e r B y r å d s m e d l e m m e r n e s r e t t i g h e d e r o g p l i g t e r Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Byrådsmedlemmers rettigheder... 2 - om sagsindsigt, initiativret og standsningsret.

Læs mere

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C 06-12- 2010 TILSYNET Statsforvaltningen modtog den 5. oktober 2009 en henvendelse fra byrådsmedlem Mogens Nyholm, der er formand for Randers Byråds udvalg for miljø

Læs mere

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1 ~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Forretningsorden for Helsingør Byråd FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD

Forretningsorden for Helsingør Byråd FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD Forretningsorden for Helsingør Byråd FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD BYRÅDETS MØDER 1 Byrådets ordinære møder afholdes sædvanligvis

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet Bestyrelsen for Danmarks Farmaceutiske Universitet har den 17. november 2004 vedtaget følgende standardforretningsorden

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Sahl-Gullev sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

Vedtægt. for. menighedsrådet

Vedtægt. for. menighedsrådet Vedtægt for menighedsrådet Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet fastsatte forretningsorden

Læs mere

Vejledning om. rettigheder og pligter for medlemmer af kommunalbestyrelsen. og om. møder i kommunalbestyrelsen og udvalg

Vejledning om. rettigheder og pligter for medlemmer af kommunalbestyrelsen. og om. møder i kommunalbestyrelsen og udvalg Vejledning om rettigheder og pligter for medlemmer af kommunalbestyrelsen og om møder i kommunalbestyrelsen og udvalg 1 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Medlemsrettigheder 2.1. Sagsindsigt... 4 2.2. Initiativret...

Læs mere

I den kommunale styrelseslov er der to paragraffer med særlig relevans for dette notat:

I den kommunale styrelseslov er der to paragraffer med særlig relevans for dette notat: NOTAT Forespørgsler fra politikere til forvaltningen Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Indledende bemærkninger I

Læs mere

Forretningsorden for Movias bestyrelse

Forretningsorden for Movias bestyrelse Forretningsorden for Movias bestyrelse Gældende tekst Forslag til ny tekst A. Bestyrelsens møder 1 Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Der fastsættes inden 1. november en mødeplan for bestyrelsens

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (Lov nr. 537 af 24. juni 2005) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Forretningsorden for KL s bestyrelse

Forretningsorden for KL s bestyrelse Forretningsorden for KL s bestyrelse c KL 2014 Forretningsorden for KL s bestyrelse I henhold til KL loves 7, stk. 3, 4. punktum, fastsættes herved følgende forretningsorden for KL s bestyrelse: 1 Straks

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN. Kapitel 1. Regionsrådet

STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN. Kapitel 1. Regionsrådet 1 STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN Kapitel 1 Regionsrådet 1. Regionsrådet består af 41 medlemmer, jfr. 8 i lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner m.v. (i det følgende kaldet regionsloven). 2.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt SKOLESTYRELSESVEDTÆGT FOR HEDENSTED KOMMUNE Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af: 5 forældrerepræsentanter på skoler uden overbygning 7 forældrerepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold Greve Fodbold Bestyrelsens Forretningsorden Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold 1. Formål 1.1 Nærværende forretningsorden fastlægger rammerne for Greve Fodbolds bestyrelses ageren under iagttagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten BEK nr 1428 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om forretningsorden

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Gribskov Gymnasium.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler 1 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...3 SKOLEBESTYRELSEN...3 SAMMENSÆTNING OG VALG...3 MØDEVIRKSOMHED...5 KAPITEL 2...7 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER...7 KAPITEL 3...8

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

SAMSPILLET I EN POLITISK LEDET ORGANISATION

SAMSPILLET I EN POLITISK LEDET ORGANISATION SAMSPILLET I EN POLITISK LEDET ORGANISATION Egedal Byråds seminar fredag den 15. april 2016 Eftermiddagens emner Arbejdsdelingen i den politiske organisation Borgmesterens og udvalgsformændenes roller

Læs mere

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne.

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne. DEFF 15/334 Forretningsorden for DEFF s styregruppe Fastsat i henhold til vedtægter for DEFF af 15. august 2014. Ordinære og ekstraordinære møder, skriftlig behandling 1 Styregruppen udøver sin virksomhed

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet

Forretningsorden for Byrådet Forretningsorden for Byrådet Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager

Læs mere

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole 1 Bestyrelsen består af: 7 forældrevalgte medlemmer 2 medarbejdere valgt af og blandt skolens medarbejdere 2 elever valgt af og blandt skolens elever.

Læs mere

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Vedtægter, Forretningsorden samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Marts 2014 Retsgrundlag. Ifølge Folkeoplysningsloven 34 og 35 fastsætter

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Studienævnets møder. 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle

Læs mere

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium.

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium. Forretningsorden for bestyrelsen ved Aurehøj Gymnasium Bilag 1 Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Denne forretningsorden bygger på Bekendtgørelse 907 af 22/06-2011 om styrelse af det kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA)

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Vedtægter for Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Foreningen er stiftet den 14. maj 2013 ved fusion af følgende foreninger Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforening Grønbjerg Idrætsforening Grønbjerg

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg

Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg Enhed Kommunaljura Sagsbehandler LBH Koordineret med Sagsnr. 2014-17894 Doknr. 164890 Dato 04-09-2014 Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg En

Læs mere

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12.

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12. Forretningsorden for bestyrelsen for University College Sjælland I henhold til bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelse nr. 215 af 27. februar 2013 og vedtægt for Professionshøjskolen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet har telefonisk besvaret spørgsmål med følgende indhold fra en kommune:

Social- og Indenrigsministeriet har telefonisk besvaret spørgsmål med følgende indhold fra en kommune: Enhed Kommunaljura og Valg Sagsbehandler LBH Koordineret med Sagsnr. 2015-8007 Doknr. 285071 Dato 06-11-2015 Ekstrakt af telefonnotat til besvarelse af en kommunes spørgsmål om økonomiudvalgets sammensætning

Læs mere

Lemvig Kommune. Styrelsesvedtægt. for kommunale anliggender

Lemvig Kommune. Styrelsesvedtægt. for kommunale anliggender Lemvig Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale anliggender INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I Kommunalbestyrelsen 4 Kapitel II Borgmesteren 4 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for deres

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR NORDJYLLANDS BEREDSKAB I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR NORDJYLLANDS BEREDSKAB I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR NORDJYLLANDS BEREDSKAB I/S Vedtagelse. Som led i etablering af et nyt samlet beredskab for Nordjylland, Nordjyllands Beredskab med virkning fra 1. januar 2016 fastsætter

Læs mere

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk Den 28. januar 2010 Dokument nr.: 2258/10 Sagsbeh.: AL/bq Forretningsorden for

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Ung Fredericia er etableret efter reglerne om fælles ledelse i Folkeskoleloven (nr. LBK 665 af 20. juni 2014) 24b. Ungdomsskoletilbuddet er etableret efter Ungdomsskoleloven

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN FAVRSKOV KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN FAVRSKOV KOMMUNE FAVRSKOV KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN I FAVRSKOV KOMMUNE 1 INDHOLD: Kapitel I. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning. Kapitel II. Valg til ungdomsskolebestyrelsen. Kapitel III

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Styrelsesvedtægt 2015

TÅRNBY KOMMUNE Styrelsesvedtægt 2015 TÅRNBY KOMMUNE Styrelsesvedtægt 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Kapitel I... 3 Kommunalbestyrelsen... 3 Kapitel II... 3 Borgmesteren... 3 Kapitel III... 4 Nedsættelse af udvalg og almindelige

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Vedtægter for KANUKOKA

Vedtægter for KANUKOKA Vedtægter for KANUKOKA Navn og formål 1. Foreningens navn er KANUKOKA med binavn De grønlandske kommuners Landsforening. Foreningens formål er at sikre og styrke kommunernes indflydelse og handlefrihed

Læs mere

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Vedtægt for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Norddjurs Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.1.2007 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Niels Christian Lundsager Krogen 2 Langemark 8305 Samsø. Henvendelse om Samsø Kommune

Niels Christian Lundsager Krogen 2 Langemark 8305 Samsø. Henvendelse om Samsø Kommune Niels Christian Lundsager Krogen 2 Langemark 8305 Samsø Henvendelse om Samsø Kommune 13-07- 2010 Du har ved brev af 15. december 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver Styrelsesvedtægt for Center for Kommunikation & Undervisning, CKU Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver 1 Institutionens navn er Center for Kommunikation og

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec Socialforvaltningen

Notat. Århus Kommune. Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec Socialforvaltningen Notat Emne Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec. 2011 1. NAVN OG HJEMSTED Århus Kommune De kommunale tilbuds navne er Center Lyngå s Ungdomsskoler og

Læs mere