FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet"

Transkript

1 FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet

2 Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: ISBN: ISBN: (e-udgave) Tryk: Rosendahls - Schultz Grafisk A/S

3 BIND 3 Kapitel 4 Byrådet (kommunalbestyrelsen) Indholdsfortegnelse 4. Byrådet Indledning Den retlige ramme Det kommunale selvstyre Den politiske ledelse Kommunalbestyrelsen Udvalgene Borgmesteren Ændringer i lovbestemmelser mv. efter undersøgelsesperioden Indsigt i den kommunale administration Arbejdstilrettelæggelse Styrelsesvedtægt og forretningsorden Information og uddannelse Farum Byråd og dets udvalg Regelsæt Styrelsesvedtægten Styrelsesvedtægten fra 1990 med ændringer Styrelsesvedtægten pr. 1. januar Udvalgsstrukturen i oversigtsform Forretningsordenen Kasse- og regnskabsregulativet Byrådets sammensætning

4 Byrådsmedlemmernes forudsætninger Forklaringer Sammenfatning og vurdering Byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår Afholdelse af og deltagelse i byrådsmøder Den retlige ramme Antal byrådsmøder (1992) Antal byrådsmøder (1998) Antal byrådsmøder og annoncering (2002) Udeblivelse (byrådsmøde 12. marts 2002) Udeblivelse (byrådsmøde 28. april 2002) Forklaringer Beslutningsprocessen og sagsoplysning Den retlige ramme Byrådssekretariatet Mødemateriale (økonomiudvalgsmøde 4. februar 1992) Byrådsmedlemmers forberedelse (marts 1992) Byrådsmedlemmers adgang til at gennemse sager (oktober 1996) Byrådsmedlemmers forberedelse (byrådsmøde 16. december 1997) Procedure for afholdelse af møder (byrådsmøde 6. oktober 1998) Mødemateriale - adgang for ikke-medlemmer og tidsfrist (1998) En række svar til tilsynsrådet (byrådsmøder 11. april og 9. maj 2000) Korrespondance med tilsynsrådet og protokoller Tilsynsrådets afgørelser Begrænsninger i adgang til embedsværket (17. maj 2000) Beslutningsgrundlag (byrådsmøde 30. januar 2001) Beslutningsgrundlag (byrådsmøde 19. juni 2001) Afvigende mening (byrådsmøde 9.oktober 2001) Foreløbig afgørelse om suspension af borgmesteren (6. maj 2002) Dagsordener og bilag (byrådsmøde 30. januar 2001) Optagelse af punkt på dagsorden - initiativret (29. januar 2002) Anmodninger om sagsindsigt (frem til foråret 2002)

5 Aftaler med FIH og Farum Boldklub A/S Aftale med Team Danmark Aftaler vedrørende svømmehal Paltholmvej Repræsentationskonti Rørmosegård Efter Farum-sagens opkomst Oplæsning af beslutningsprotokol (byrådsmøde 18. april 2002) Forberedelsestid vedr. suspension (byrådsmøde den 22. april 2002) Sagsindsigt vedr. handlingsplan (byrådsmøde 23. april 2002) Beslutningsgrundlag generelt (byrådsmøde 17. september 2002) Forklaringer Byrådsmedlemmer Embedsmænd Andre Afvikling af byrådsmøder Den retlige ramme Afstemningstema (byrådsmøde 8. december 1998) Lydoptagelser fra byrådsmøder Farum Boldklub og nyt stadion (byrådsmøde 18. januar 1999) Team Danmark-aftaler (byrådsmøde 12. juni 2001) Grundlag for suspension (byrådsmøder 9. og 30. oktober 2001) Paltholmvej 102 (byrådsmøde 4. december 2001) Tonen på byrådsmøderne Efterforløbet Forklaringer Offentlighed Retlig ramme Åbne/lukkede møder Statistik Svar til tilsynsrådet (byrådsmøder 11. april og 9. maj 2000) Regnskaber (byrådsmøde 13. marts 2001)

6 Rugmarken (byrådsmøde 15. maj 2001) Klage fra Åbenhedskomitéen (2000 og 2001) Aktindsigt og tvangsbøder (byrådsmøde 28. april 2002) Spørgetid Spørgetid (oktober - november 2002) Efterforløbet Udvalgenes sammensætning og kompetence Den retlige ramme Konstitueringsaftale og valgforbund Metax-sagen og en udvalgsformands kompetence Forklaringer Nye retningslinjer i Sammenfatning og vurdering Afholdelse af og deltagelse i byrådsmøder Beslutningsproces og sagsoplysning Afvikling af byrådsmøder Offentlighed Særlige problemstillinger Byrådsmedlemmers tilsyns- og reaktionspligt Inhabilitet Den retlige ramme Kommunedata (byrådsmøde 30. oktober 2001) Paltholmvej 102 (byrådsmøde 4. december 2001) Inhabilitet vedrørende Farum Boldklub A/S Inhabilitet og selvinkriminering (byrådsmøde 17. september 2002) Økonomiske ydelser til byrådsmedlemmer Tabt arbejdsfortjeneste mv Henrik Jerger Erik Fuchs Byrådsmedlemmers forbrug af mobiltelefoner Advokatbistand Advokatbistand i injuriesag (1992)

7 Advokatbistand i injuriesag (1996) Advokatbistand i suspensionssag (2002) Vejledende udtalelser om udgifter til advokatbistand (2003) Partshøring ved politianmeldelse (byrådsmøde 8. april 2003) Sagen om de mærkede breve Sammenfatning og vurdering

8 Kapitel 4 4. Byrådet 4.1. Indledning I beretningen omtales kommunalbestyrelsen i Farum Kommune i almindelighed som byrådet og kommunalbestyrelsesmedlemmer som byrådsmedlemmer svarende til betegnelserne i styrelsesvedtægten for Farum Kommune. 1 I dette kapitel behandles navnlig den kritik, som nogle byrådsmedlemmer i oppositionen 2 har rejst og viderebragt både i medierne og over for tilsynsrådet over deres arbejdsvilkår, herunder af mulighederne for at forberede sager på byrådets dagsorden. Endvidere behandles kritik om manglende offentlighed i form af dørlukning og manglende offentliggørelse af sagsfortegnelser over lukkede møder. Herudover behandles en række særlige problemstillinger vedrørende byrådsmedlemmernes funktion som sådan. I dette som i øvrige kapitler beskrives tilsynsmyndighedernes rolle i forløbet. Fra medieomtalen kan til illustration af kritikken nævnes en artikel i Berlingske Tidende den 21. februar 1999 under overskriften Farum A/S, hvori det bl.a. hedder: 3 Ifølge flere lokalpolitikere og lokale samfundsdebattører, er Farum Park sagen ikke enestående. 4 Den er blot èt eksempel på en administration præget af uigennemsigtige aftaler og en borgmester, der eskalerer i antallet af personlige angreb på de politiske modstandere for at fremme egne mål. Helene Lund fra SF har siddet 13 år i Farum Byråd. Hun siger:»jeg synes, at han er ond i sulet. Når vi er til møde, ved jeg aldrig, hvorfra et angreb kommer, men jeg kan være sikker på, at det kommer. Angrebene er i øvrigt sjældent af politisk karakter, som jeg 1 Styrelsesvedtægten benytter betegnelsen Farum Byråd og Byrådet (35-1). Efter 3 i lov om kommunernes styrelse fastsættes kommunalbestyrelsens benævnelse i styrelsesvedtægten. I praksis benyttes enten betegnelsen byråd eller kommunalbestyrelse, jf. Hans B. Thomsen, Pernille Christensen og Lise Brandi-Hansens kommentarer til loven 2010 side 60 (i det følgende betegnet som styrelsesloven og lovkommentaren). 2 Senest i perioden før Farum-sagens opkomst også Lars Gram (V) og Morten Pflug (V) ,f1,b Af Michael Grønnegaard og Lars Abild. 4 Om stadionprojektet, Farum Park, jf. bind 7, kapitel

9 oplever det.«helene Lund siger videre, at den uigennemsigtige administration også er kendetegnet ved, at et stigende antal sager bliver flyttet fra den åbne til den lukkede dagsorden på byrådsmøderne. En udvikling der tog fart i løbet af 1998.»Jeg starter hvert byrådsmøde med at forsøge at få flyttet sager fra den lukkede til den åbne dagsorden. Så får jeg at vide, at der er et navn i sagen, hvorfor det skal være på den lukkede dagsorden. Dernæst forsøger jeg at få det principielle i sagen på den åbne dagsorden, men da der altid er et flertal imod SF, lykkes det ikke. Det skal dog ikke forhindre mig i at fortsætte - om ikke andet så for princippet om det åbne demokratis skyld,«siger Helene Lund. En trofast tilhører til byrådsmøderne siger samtidig, at møderne er så korte, at det næsten ikke kan betale sig at tage jakken af. Peter Brixtofte har forsøgt at skære antallet af byrådsmøder ned til seks om året, hvilket dog var mere, end Tilsynsrådet ville være med til. Helene Lund er en af de få kritikere af Peter Brixtofte, der overhovedet tør stå frem med kritik. Og årsagen til at de øvrige holder sig tilbage er enkel: Frygt for borgmesterens repressalier. Et byrådsmedlem forklarer, at det bliver et»helvede«, hvis man siger noget. Samstemmende beretter flere byrådsmedlemmer om, hvordan de bliver overvåget, når de vil gennemse kommunale dokumenter på Rådhuset. At komme til at tage kopier af dem er så godt som umuligt. Kommunale dokumenter, rapporter mv. udleveres kun nødtvunget til folk uden for byrådet. Politikerne er - belært af tidligere erfaringer - bange for, at papirerne kan være mærkede, så eventuelle lækager kan spores. Venstres partiformand i Farum mener dog, at kritikken blot skyldes de små partiers manglende indflydelse.»jeg har ikke specielt meget lyst til at kommentere det. Men en generel kommentar fra min side er, at det er rygter, som ikke har noget som helst på sig. Det er politiske påstande om et parti, som tre til fire gange i træk har fået et meget stort mandat. Det er selvfølgelig ikke særlig rart for de partier, som kun har et, to eller tre byrådsmedlemmer, og som aldrig vil kunne få noget gennemført,«siger Jens Hoffmeyer. Han slår fast, at Venstre i Farum har fuld tiltro til Peter Brixtofte. Ugebrevet Mandag Morgen bragte den 25. februar 2002 et interview med tidligere byrådsmedlem Poul Winckler (A) under overskriften Poul Winckler: Jeg var ikke Brixtoftes marionet med underrubrikken Selverkendelse. Det er usmageligt, når mange forsøger at løbe fra ansvaret i Farum-skandalen - Det er endda dem, der åd Brixtofte råt, der har mest travlt ved håndvasken - Det fastslår FOA-formand Poul Winckler, der vedkender sig sit ansvar for beslutningerne i Farum Byråd og ikke fortryder sin rolle. Artiklen omtaler bl.a. det interne opgør i det socialdemokratiske bagland. Det hedder om borgmesteren: 1 Barnlig, anarkistisk - og lærerig - Er Brixtofte en politisk anarkist, der er ligeglad, bare han får sine resultater? ,b Af Jasper Steen Winkel og Ruine Slothuus

10 Jeg vil sige, at han har virket sådan i de sidste par år. Men i min første tid i byrådet, og inden jeg kom ind, var han faktisk meget åben og demokratisk. Når oppositionen vender sig mod alting, tager borgmesteren jo ikke folk ind. Men han havde faktisk et ønske om at være den brede og favnende. Hans største modstander er ham selv, fordi han er så hurtig, at han ikke altid har tid til at vente på, at der er forlig. Alle i Venstres gruppe var med, men jeg tror inderst inde, at han ønskede de andre partier med også. Men han har også brugt sit flertal, og det har han jo ret til, forklarer Winckler. - Kan man lære noget af Brixtofte? Utrolig meget. Han optræder ærligt, er reel i sin fremtoning og taler pænt. Det han vil, vil han, og han vil det forhåbentlig alene på grund af sagen. Sådan vil jeg helst have, at mit indtryk af ham skal fortsætte. - På byrådsmøderne taler han jo ikke altid så pænt... Der var situationer, hvor han krængede over. Der, hvor han mener, at oppositionen taler mod bedre vidende. Han fornægter ikke, at han er kongen. Dér har han sin svageste side. Han bliver lidt barnlig efter faconen: Æh-bæh-buh. Hvis du siger noget, så skal jeg sørme sige noget tilbage. Der var situationer, hvor jeg tænkte - det gælder både oppositionen og ham - hvordan kan de som voksne mennesker opføre sig sådan i et byråd, der skal styre mennesker? husker Winckler. Peter brænder for den politiske sag, stor eller lille. Han fortsætter med at brænde for den, til den er løst. Han går ikke på kompromis. Det synes jeg, man kan lære af. Og så er han jo opfindsom. Men der var ingen i hans gruppe, der kunne kontrollere ham. Et menneske, der har ti ideer om dagen, skal holdes nede. Peters spontanitet spiller jo også ind. Han sagde altid, at det her beslutter vi på tirsdag - og det blev så besluttet på byrådsmødet. Men om søndagen var der måske ingen, der vidste, hvad det var, der skulle besluttes. Her fik han alt for lang løbeplads. - Hvordan kunne du finde dig i det? Der må I da have sagt, at den måde at drive by på går ikke? Jeg fandt mig heller ikke i det. I forhold til pensionistrejserne protesterede vi. Vi bad om at få det analyseret bedre, inden vi traf beslutningen. Politisk er det svært at vende sig mod et udspil af den karakter. Det var blevet vedtaget med eller uden min hjælp. Hvis vi ville have indflydelse, måtte vi være med, understreger FOAformanden og tilføjer: For mig var det nyt ikke at sidde ved bordenden. Fra første færd undrede jeg mig over den manglende oplysning. Jeg kommer fra et forbund med sagsbehandling, hvor man lægger dokumenter og indstillinger frem. Men det var lidt af en mangelvare i Farum. Jeg skulle lære, at som byrådsmedlem har man jo ret til at gå ind i sagerne og læse på dem, siger Poul Winckler

11 Uddrag af medieomtalen i øvrigt er gengivet i det følgende. Se også medieomtalen i bind 2, kapitel 3, om Farum-sagens opkomst. Byrådets arbejdsvilkår illustreres af sager omtalt både i dette kapitel og i beretningens emneopdelte kapitler. Særligt om borgmesterens rolle henvises til bind 4, kapitel 5. Kommissionen har i det generelle afhøringstema til byrådsmedlemmer bl.a. anført: 1 Kommissionen ønsker som gennemgående tema navnlig at belyse arbejdsvilkårene for en kommunalpolitiker. Dette tema må således antages utvivlsomt at være af almenvigtig betydning. Kommissionen vil under gennemgangen af forløbet bl.a. interesse sig for, hvilket beslutningsgrundlag De som medlem af kommunalbestyrelsen i byråd og udvalg har fået forelagt i skriftlig og mundtlig form, herunder analyser eller vurderinger vedrørende økonomi og andre konsekvenser foretaget af forvaltningen eller eksterne rådgivere. De vil blive spurgt, om De konkret har været tilfreds med det forelagte beslutningsgrundlag og haft tilstrækkelig tid til at sætte Dem ind i materialet eller om De har anmodet om flere oplysninger eller bedt om udsættelse og om sådanne anmodninger er blevet imødekommet. Virket som formand og næstformand for kommunalbestyrelsen og som formand for udvalg ønskes særskilt belyst. Der vil endvidere som gennemgående afhøringstema blive stillet spørgsmål om, hvorvidt spillereglerne for kommunalbestyrelsens virke efter den kommunale styrelseslov m.v. er fulgt, herunder vedrørende kommunens økonomiske forvaltning, og spørgsmål om i hvilket omfang forvaltningen og politikerne har foretaget opfølgning på konsekvenserne af de trufne beslutninger. Afhøringstemaet er i vidneindkaldelserne angivet således: 3. Arbejdsvilkårene som kommunalbestyrelsesmedlem og kommunalpolitiker Der vil med udgangspunkt i styrelsesvedtægten og byrådets forretningsorden blive stillet spørgsmål til belysning af de faktiske arbejdsvilkår for Deres virke i kommunalbestyrelsen Særligt om byrådsmøder Der vil herunder blive stillet spørgsmål om tilstrækkeligheden af de udsendte dagsordner og mødemateriale som grundlag for Deres forberedelse af byrådsmødet, om adgangen til yderligere information og den partipolitiske forberedelse samt om afviklingen af byrådsmøderne, herunder mødeledelse og debat, samt førelsen af byrådsprotokol. Virket som formand og næstformand for kommunalbestyrelsen ønskes særskilt belyst ,f2,b

12 3.2. Særligt om udvalgsmøder, udvalgsstruktur m.v. Der vil herunder blive stillet spørgsmål om tilstrækkeligheden af de udsendte dagsordner og mødemateriale som grundlag for Deres forberedelse af møderne i de udvalg De har været medlem af, om adgangen til yderligere information og den partipolitiske forberedelse samt om afviklingen af udvalgsmøderne, herunder mødeledelse og debat, samt førelsen af udvalgsprotokol og om embedsmændenes deltagelse og rolle under udvalgsmøderne. Virket som formand for udvalg ønskes særskilt belyst. Der vil blive stillet spørgsmål om baggrunden for ændringerne af styrelsesvedtægten vedrørende udvalgsstruktur Særligt om andre hverv knyttet til byrådsarbejdet Der vil i det omfang De har haft sådanne hverv blive stillet spørgsmål om hvervets karakter og samspillet med byråds- og udvalgsarbejdet. Det fremkomne i undersøgelsesmaterialet og under afhøringerne vedrørende afhøringstema 3.3. har ikke givet anledning til særskilt omtale i beretningen Den retlige ramme Som generel retlig ramme for kommissionens undersøgelse og fremadrettede forslag omtales i dette afsnit i hovedtræk principperne for det kommunale selvstyre Det kommunale selvstyre Danske kommuner har selvstyre, men ikke uden begrænsninger. Det kommunale selvstyre omtales i grundlovens 82 således: Kommunernes ret til under statens tilsyn selvstændigt at styre deres anliggender ordnes ved lov. Negativt afgrænset betyder det i hvert fald, at det kommunale selvstyre ikke af lovgivningsmagten kan gøres indholdsløst. Positivt afgrænset er det næppe muligt efter grundloven at udpege opgaver, som skal varetages af kommunerne. En afgrænsning af kommunernes opgaver kan følge af lovgivningen, enten ved at en opgave udtrykkeligt er henlagt til kommunen

13 eller omvendt ikke kan udføres af kommunen, da opgaven efter loven er tillagt statslige myndigheder eller andre, hvorfor det modsætningsvis ikke kan være en kommunal opgave. Lovgivning kan enten medføre, at en kommune skal udføre en given opgave, dvs. gøre opgaven obligatorisk, eller give hjemmel til at kommunen kan udføre opgaven, dvs. gøre opgaven fakultativ. I begge situationer vil der være tale om en lovlig kommunal opgave, og i førstnævnte tilfælde endvidere en lovpligtig kommunal opgave. På en række områder har kommunerne påtaget sig opgaver på ulovbestemt grundlag med tilsynsmyndighedernes accept samt i et fåtal af tilfælde efter domstolsafgørelse. Denne tilsynspraksis om kommunernes ulovbestemte opgaver betegnes traditionelt som kommunalfuldmagten. Såfremt loven udtømmende regulerer varetagelsen af en opgave, antages det, at kommunalfuldmagten fortrænges, hvorfor kommunen er bundet af de muligheder, loven angiver. Kommunerne kan således efter det almindelige legalitetsprincip kun varetage opgaver, hvis der er hjemmel hertil i loven, forstået som skreven ret, eller i den uskrevne adgang til kommunal opgavevaretagelse, benævnt som kommunalfuldmagten. Under hensyn til at finansieringen af de kommunale udgifter sker ved skatteudskrivning samt ved tilskud fra staten og til principielle overvejelser om grundlaget for kommunal opgavevaretagelse, er det fast antaget, at de opgaver, en kommune kan løse på ulovbestemt grundlag, skal opfylde tre kriterier: Almennyttekriteriet, lokalitetskriteriet og opgavefordelingskriteriet. Almennyttekriteriet medfører, at de ydelser en kommune tilbyder, som udgangspunkt skal stilles til rådighed for samtlige kommunens borgere. Hvis ydelsen ikke stilles til rådighed for alle, skal afgrænsningen ske efter saglige kriterier. Almennyttekriteriet bunder i den almindelige forvaltningsretlige lighedsgrundsætning

14 Lokalitetskriteriet medfører, at en kommune i almindelighed alene må stille ydelser til rådighed for sine egne beboere. 1 Denne grundsætning begrundes i, at fordelingen af opgavevaretagelsen er sket ved inddelingen i kommuner, samt til at udligning mellem kommunerne skal ske via den lovpligtige kommunale udligningsordning. Opgavefordelingskriteriet medfører, at en kommune ikke lovligt kan varetage en opgave, som ved lov eller med hjemmel i lov er tillagt en anden myndighed. Det afgøres ved almindelig lovfortolkning, om en lov udtømmende gør op med fordelingen af en opgave. Ovennævnte tre kriterier skal være opfyldt, for at en opgave, der varetages på ulovbestemt grundlag, udgør lovlig kommunal virksomhed. Udover de her nævnte grundsætninger gælder et princip om økonomisk forsvarlig forvaltning. Dette princip danner en grænse for det kommunale selvstyre, der i øvrigt giver en betydelig frihed til økonomisk at disponere, herunder eksempelvis træffe beslutning om hvorvidt en opgave skal udføres af kommunalt ansatte eller udliciteres eller beslutning om ikke at vælge den billigste løsning. I beretningen omtales en række afgørelser fra tilsynsrådet, senere tilsynet. Om det kommunale tilsyn er det væsentligt at bemærke, at det er et retligt tilsyn (legalitetstilsyn). Tilsynet tilser, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter der er udstedt i medfør af denne lovgivning. Tilsynet kan ikke tage stilling til, om kommunernes dispositioner er rimelige eller hensigtsmæssige, eller til spørgsmål om skønsudøvelse, så længe skønnet udøves inden for de rammer, der er fastsat i lovgivningen. 2 Tilsynets rolle er generelt behandlet i bind 16, kapitel Den politiske ledelse Loven om kommunernes styrelse (styrelsesloven) udgør den væsentligste lovregulering af kommunernes forhold, jf. grundlovens 82. Lovens bestemmelser finder anvendelse 1 Et eksempel på det modsatte er bibliotekssamarbejde om udlån på tværs af kommunegrænser. 2 Udtrykket "lovgivningen" i kommunestyrelseslovens 50 a m.fl. - tidligere 61 - skal forstås som gældende ret i almindelighed, det vil sige både skreven og uskreven ret, herunder f.eks. offentligretlige retsgrundsætninger, jf. omtalen i bind 16, kapitel

15 medmindre andet særligt er hjemlet i lovgivningen, jf. 1. Særlige kommunale styrelsesregler findes bl.a. i folkeskoleloven og den sociale lovgivning. De nærmere regler om kommunens styrelse fastsættes i en styrelsesvedtægt, der vedtages af byrådet tillige med en forretningsorden. Siden 1989 er der gennemført adskillige ændringer i den kommunale styrelseslov med det sigte at øge muligheden for lokalt selvstyre inden for lovens rammer. De fleste lovmæssige bindinger vedrørende kommunernes udvalgsstruktur blev således ophævet i 1989, hvilket Farum Kommune i lighed med mange andre kommuner har benyttet sig af. Den kommunale styrelseslov indeholder i kapitlerne II - IV bestemmelser om kommunalbestyrelse, udvalgene og kommunalbestyrelsens formand (borgmesteren). I det følgende foretages en kort gennemgang af lovgrundlaget og praksis samt en generel beskrivelse af byrådets virke, men med hovedvægt på de emner der har betydning for Farum-sagen. I øvrigt henvises til faglitteraturen, herunder navnlig lovkommentaren til styrelsesloven. Når ikke andet angives nedenfor svarer henvisninger til bestemmelser i styrelsesloven til bestemmelser, der har været gældende i hele undersøgelsesperioden og som fortsat er gældende, jf. senest lovbekendtgørelse nr af 1. november For citerede lovbestemmelser, der er ændret efter undersøgelsesperioden, er gældende lov angivet i kantet parentes med note om ændringsloven. Ændringer ved lov nr. 318 af 28. maj 2003, til dels i lyset af Farum-sagen, samt andre lovændringer med særlig relevans for kommissionens arbejde omtales særskilt, jf. afsnit Kommunalbestyrelsen Det følger af styrelseslovens 5, at kommunalbestyrelsens medlemstal skal fastsættes i styrelsesvedtægten, og at medlemstallet i kommuner med under indbyggere skal være 1 Som ændret ved lov nr. 510 af 6. juni 2007, lov nr. 156 af 26. februar 2011 og lov nr. 606 af 14. juni

16 ulige og mindst 9 og højst Medlemstallet har betydning for bl.a. mindre vælgergruppers mulighed for repræsentation i byråd og udvalg, kommunens udgifter til vederlag mv. Efter styrelsesvedtægten for Farum Kommune var medlemstallet 21 indtil 1. januar 1994, herefter 15 indtil 1. januar 1998 og derefter 19. Efter 6 skal den nyvalgte kommunalbestyrelse afholde sit konstituerende møde i tidsrummet december i det år, hvori valget afholdes. På det konstituerende møde vælger kommunalbestyrelsen formand og næstformand (næstformænd) til at fungere i formandens forfald. Valgene har virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Kommunalbestyrelsen kan efter anmodning fritage formand og næstformand for deres hverv for resten af funktionstiden. Når en formand eller næstformand fritages for sit hverv, dør eller udtræder af kommunalbestyrelsen, foretages nyt valg for resten af kommunalbestyrelsens funktionstid, jf. 7. Disse bestemmelser fandt anvendelse, da Peter Brixtofte den 13. maj 2002 blev fritaget for sit hverv og udtrådte af byrådet, hvorefter Lars Carpens blev valgt som ny borgmester, jf. bind 15, kapitel Styrelsesloven indeholder følgende bestemmelser om byrådets møder: 8. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, når og hvor ordinære møder skal afholdes, og der indrykkes i begyndelsen af hvert regnskabsår bekendtgørelse herom i den lokale presse efter kommunalbestyrelsens bestemmelse. I bekendtgørelsen angives tillige, på hvilke steder i kommunen der vil være fremlagt sagsfortegnelse samt udskrift af beslutningsprotokollen, jf. stk. 6. Ordinært møde afholdes som regel mindst en gang om måneden og bekendtgøres forud i den lokale presse efter kommunalbestyrelsens bestemmelse. [ 8. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. Mødeplanen offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår. Ordinært møde afholdes som regel mindst en gang om måneden. Tid og sted for mødet offentliggøres.] 2 Stk. 2. Ekstraordinære møder afholdes, når borgmesteren finder det fornødent, eller mindst en tredjedel af medlemmerne forlanger det. Borgmesteren fastsætter tid og sted for de ekstraordinære møders afholdelse, og møderne bekendtgøres så vidt muligt forud for kommunens beboere. 1 Mindstegrænsen blev i 1993 forhøjet fra 7 til 9. 2 Som affattet ved lov nr af 27. december 2009 (i kraft 1. januar 2010)

17 [Stk. 2. Ekstraordinære møder afholdes, når borgmesteren finder det fornødent, eller mindst en tredjedel af medlemmerne forlanger det. Borgmesteren fastsætter tid og sted for de ekstraordinære møders afholdelse, hvilket så vidt muligt offentliggøres.] 1 Stk Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om varigheden af sine møder. Stk Borgmesteren sørger for, at der så vidt muligt senest 4 hverdage inden kommunalbestyrelsens møder udsendes en dagsorden til medlemmerne, og at det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen, så vidt muligt er tilgængeligt for medlemmerne mindst 3 hverdage inden mødet. Medlemmerne har med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, endvidere ret til at gennemse det fremlagte materiale sammen med personer, der ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen. Stk Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at medlemmerne skal have tilsendt sagsmateriale til brug for behandlingen af sagerne, herunder eventuelle sagsbeskrivelser og indstillinger. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, hvorvidt og på hvilken måde medlemmerne kan forlange, at der til brug for behandlingen af sagerne tilvejebringes oplysninger eller ydes teknisk bistand fra administrationen. Stk. 6. En fortegnelse over de sager, der vil komme til behandling på kommunalbestyrelsens møde, samt en udskrift af beslutningsprotokollen skal med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, så vidt muligt være fremlagt et eller flere steder i kommunen. [Stk. 6. En fortegnelse over de sager, der vil komme til behandling på kommunalbestyrelsens møde, samt en udskrift af beslutningsprotokollen skal med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, så vidt muligt offentliggøres.] 5 [ 8 a. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at materiale, som skal være tilgængeligt for eller sendes til et eller flere medlemmer af kommunalbestyrelsen, kun formidles elektronisk. Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse godtgøre medlemmernes udgifter til det fornødne udstyr m.v. eller stille dette udstyr m.v. til rådighed for medlemmerne.] Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen har som led i varetagelsen af sit hverv ret til at gennemse sagsmateriale, der i endelig form foreligger i kommunens administration. 1 Som affattet ved lov nr af 27. december 2009 (i kraft 1. januar 2010). 2 Indsat ved lov nr. 380 af 14. juni 1995 (i kraft 1. januar 1996). 3 Som affattet ved lov nr af 29. december 1997 (i kraft 1. januar 1998). 4 Indsat ved lov nr. 380 af 14. juni 1995 (i kraft 1. januar 1996). 5 Som affattet ved lov nr af 27. december 2009 (i kraft 1. januar 2010). 6 Indsat ved lov nr af 27. december 2009 (i kraft 1. januar 2010). 7 Indsat ved lov nr. 380 af 14. juni 1995 (i kraft 1. januar 1996)

18 Stk. 2. Begæring om sagsindsigt efter stk. 1 skal rettes til borgmesteren og angive den sag eller det materiale i en sag, som ønskes gennemset. [Stk. 2. Begæring om sagsindsigt efter stk. 1 skal rettes til borgmesteren.] 1. Stk. 3. Borgmesteren kan begrænse retten til sagsindsigt, når det er nødvendigt af hensyn til sagernes ekspedition, eller når en adgang til sagsindsigt i øvrigt vil være forbundet med uforholdsmæssigt store vanskeligheder. Stk. 4. Et medlem har ret til efter anmodning at få tilsendt kopi af sagsmateriale, hvori den pågældende har ret til sagsindsigt, jf. stk Kommunalbestyrelsen kan dog fastsætte nærmere retningslinjer for udøvelsen af retten til at få tilsendt sagsmateriale, herunder begrænsninger i retten hertil, når dette findes nødvendigt. 9A. 2 Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om afholdelse af seminarer for kommunalbestyrelsens medlemmer vedrørende kommunens årsbudget eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning. Kommunalbestyrelsens beslutning herom skal så vidt muligt træffes i forbindelse med fastlæggelsen af mødeplanen, jf. 8, stk. 1. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at andre deltager i eller overværer seminarer. Stk. 3. På seminarer kan der ikke træffes beslutninger. 10. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at en sag skal behandles for lukkede døre, når dette findes nødvendigt på grund af sagens beskaffenhed. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af kommunalbestyrelsen eller formanden. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tillade personer, der er ansat i kommunens tjeneste, at overvære behandlingen af sager for lukkede døre. Kommunalbestyrelsen kan tilkalde andre personer til at overvære en sags behandling for lukkede døre, når det er ønskeligt af hensyn til sagens oplysning. 11. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan for denne indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom. Udvalgene og kommunalbestyrelsens formand skal meddele kommunalbestyrelsen de oplysninger, denne forlanger, og er - med de begrænsninger, som er fastsat i lovgivningen - i enhver henseende undergivet kommunalbestyrelsens beslutninger. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 1 Som affattet ved lov nr. 381 af 28. maj 2003 (i kraft 1. januar 2004). 2 Indsat ved lov nr. 380 af 14. juni 1995 (i kraft 1. januar 1996)

19 Stk. 3. Beslutninger træffes ved stemmeflertal, hvor intet andet særligt er bestemt. 12. En sags vedtagelse kræver kun en behandling i kommunalbestyrelsen, medmindre andet særligt er bestemt Kommunalbestyrelsens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol, der efter hvert møde underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. I Københavns Kommune underskrives protokollen dog alene af Borgerrepræsentationens formand og sekretær. Stk. 2. Ethvert medlem, som har deltaget i mødet, kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til en anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt. Styrelsesloven indeholder endvidere følgende bestemmelser om inhabilitet og stedfortrædere: Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at han er udelukket fra at deltage i kommunalbestyrelsens forhandling og afstemning om sagen. Stk. 2. Et medlem skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om hans habilitet. Stk. 3. Når et medlem må forventes at blive erklæret for inhabilt i forhold til en sag, der skal behandles i kommunalbestyrelsens møde, jf. stk. 1, kan de medlemmer, der er valgt på den pågældende kandidatliste, kræve stedfortræderen indkaldt til at deltage i sagens behandling. Stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen træffer beslutning om et medlems inhabilitet, uden at stedfortræderen er indkaldt, kan de medlemmer, der er valgt på den pågældende kandidatliste, kræve sagen udsat til det efterfølgende møde. Udsættelse kan dog ikke ske, hvis 2/3 af de tilstedeværende medlemmer modsætter sig dette, eller hvis udsættelse vil medføre overskridelse af frister, der er fastsat i lovgivningen eller af andre myndigheder. Der findes i øvrigt i 15 bestemmelser om forfald på grund af helbredstilstand. 3 1 Som affattet ved lov nr. 231 af 2. april 1997 (i kraft 1. januar 1998). 2 Der findes endvidere i 29 særlige bestemmelser om udvalgsmedlemmers interesser i det område udvalget varetager. 3 Nyt 2. pkt. indsat ved lov nr af 27. december 2009 (i kraft 1. januar 2010)

20 I 16-16e findes reglerne om faste vederlag og udvalgsvederlag samt diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mv. til kommunalbestyrelsens medlemmer Udvalgene Kommunalbestyrelsen er den øverste instans, men udvalgsarbejdet er i praksis meget afgørende for det kommunale virke. Styrelsesloven indeholder i kapitel III. Udvalg mv. bestemmelser om udvalgene: 17. Til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender nedsættes et økonomiudvalg samt et eller flere stående udvalg, hvis sammensætning og myndighedsområde fastsættes i styrelsesvedtægten. Udvalgenes medlemstal skal være ulige og kan ikke overstige halvdelen af kommunalbestyrelsens medlemstal. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger medlemmer af de udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori kommunalbestyrelsen eller kommunen i henhold til andre bestemmelser skal være repræsenteret. Stk. 3. Valg af medlemmer til de i stk. 1 og 2 nævnte udvalg mv. finder sted umiddelbart efter valg af kommunalbestyrelsens formand og næstformand (næstformænd). Valgene har virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed. [Stk. 5. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om, i hvilke tilfælde kommunalbestyrelsen skal nedsætte et udvalg til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg i sager vedrørende det tyske mindretal i Sønderjylland, samt om udvalgets sammensætning og virksomhed.] 2 Stk. 5. [stk. 6]. Medlemmerne af kommunalbestyrelsen er pligtige at modtage valg til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende samt til at udføre øvrige hverv, som kommunalbestyrelsen måtte tildele dem. Kommunalbestyrelsen kan også, medmindre andet særligt er bestemt, overlade hverv til andre af kommunens beboere, som er villige dertil. 1 Ændret ved lov nr. 381 af 28. maj 2003 (i kraft 1. januar 2004) og lov nr. 510 af 6. juni 2007 (i kraft 1. januar 2008). 2 Indsat ved lov nr. 540 af 24. juni 2005 (kommunalreformen). Stk. 5 og 6 blev herefter stk. 6 og

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591 Side 1 af 19 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel I Almindelige bestemmelser Kapitel II Kommunalbestyrelsen Kapitel III Udvalg m.v. LBK nr 581 af 24/06/2009 Gældende (Kommunestyrelsesloven) Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Kapitel I. Kapitel II

Kapitel I. Kapitel II Styrelsesvedtægt INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I... 1 Kommunalbestyrelsen... 1 KAPITEL II... 1 Borgmesteren... 1 KAPITEL III... 2 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v... 2

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE RØNBJERG/DALGASSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Fælles møde Referat af mødet ONSDAG DEN 9. APRIL 2008 PÅ LÆRERVÆRELSET Jeg vil foreslå at vi todeler mødet. Et for den nye bestyrelse og i forlængelse heraf et fællesmøde.

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Kapitel I Byrådet 1 Aalborg Byråd består af 31 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester efter reglerne i Styrelseslovens 65,

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune

Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune Kapitel I Byrådet 1. Favrskov Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og en anden viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes styrelse.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler 1. august 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Byrådets ansvar... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 4 Kapitel 3: Skolebestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Hjemsted og formål

Vedtægter. Hjemsted og formål -1- Vedtægter for den selvejende institution Frijsendal Friskole Hjemsted og formål 1 Frijsendal Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Favrskov kommune. Skolen er

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Indsigt i den kommunale administration

Indsigt i den kommunale administration Indsigt i den kommunale administration for kommunalbestyrelsen, revisionen, kommunaltilsynet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet Betænkning afgivet af den af indenrigs- og sundhedsministeren i maj 2002

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. TEKNIKIMIK ILINNIARFIK er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse, jf.

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Ungdomsskolens styrelsesvedtægt Kapitel I Kommunalbestyrelsen side 3 Kapitel II Ungdomsskolebestyrelsen side 3 Kapitel III Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

Vedtægter. for. Deponi.net

Vedtægter. for. Deponi.net dato 25. juni 2008 sagsnr 08060007 reference FC/LN Vedtægter for Deponi.net Godkendt på stiftende møde den 17. juni 2008 Korrigeret i forhold til bemærkninger fra Herning Kommune af 20. juni 2008 1. Selskabet

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. Side 1. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted. 2. Selskabets formål. 3. Andelshavere. 4. Andelshavernes økonomiske ansvar. 5. Ejendomsret til

Læs mere