FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet"

Transkript

1 FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet

2 Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: ISBN: ISBN: (e-udgave) Tryk: Rosendahls - Schultz Grafisk A/S

3 BIND 3 Kapitel 4 Byrådet (kommunalbestyrelsen) Indholdsfortegnelse 4. Byrådet Indledning Den retlige ramme Det kommunale selvstyre Den politiske ledelse Kommunalbestyrelsen Udvalgene Borgmesteren Ændringer i lovbestemmelser mv. efter undersøgelsesperioden Indsigt i den kommunale administration Arbejdstilrettelæggelse Styrelsesvedtægt og forretningsorden Information og uddannelse Farum Byråd og dets udvalg Regelsæt Styrelsesvedtægten Styrelsesvedtægten fra 1990 med ændringer Styrelsesvedtægten pr. 1. januar Udvalgsstrukturen i oversigtsform Forretningsordenen Kasse- og regnskabsregulativet Byrådets sammensætning

4 Byrådsmedlemmernes forudsætninger Forklaringer Sammenfatning og vurdering Byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår Afholdelse af og deltagelse i byrådsmøder Den retlige ramme Antal byrådsmøder (1992) Antal byrådsmøder (1998) Antal byrådsmøder og annoncering (2002) Udeblivelse (byrådsmøde 12. marts 2002) Udeblivelse (byrådsmøde 28. april 2002) Forklaringer Beslutningsprocessen og sagsoplysning Den retlige ramme Byrådssekretariatet Mødemateriale (økonomiudvalgsmøde 4. februar 1992) Byrådsmedlemmers forberedelse (marts 1992) Byrådsmedlemmers adgang til at gennemse sager (oktober 1996) Byrådsmedlemmers forberedelse (byrådsmøde 16. december 1997) Procedure for afholdelse af møder (byrådsmøde 6. oktober 1998) Mødemateriale - adgang for ikke-medlemmer og tidsfrist (1998) En række svar til tilsynsrådet (byrådsmøder 11. april og 9. maj 2000) Korrespondance med tilsynsrådet og protokoller Tilsynsrådets afgørelser Begrænsninger i adgang til embedsværket (17. maj 2000) Beslutningsgrundlag (byrådsmøde 30. januar 2001) Beslutningsgrundlag (byrådsmøde 19. juni 2001) Afvigende mening (byrådsmøde 9.oktober 2001) Foreløbig afgørelse om suspension af borgmesteren (6. maj 2002) Dagsordener og bilag (byrådsmøde 30. januar 2001) Optagelse af punkt på dagsorden - initiativret (29. januar 2002) Anmodninger om sagsindsigt (frem til foråret 2002)

5 Aftaler med FIH og Farum Boldklub A/S Aftale med Team Danmark Aftaler vedrørende svømmehal Paltholmvej Repræsentationskonti Rørmosegård Efter Farum-sagens opkomst Oplæsning af beslutningsprotokol (byrådsmøde 18. april 2002) Forberedelsestid vedr. suspension (byrådsmøde den 22. april 2002) Sagsindsigt vedr. handlingsplan (byrådsmøde 23. april 2002) Beslutningsgrundlag generelt (byrådsmøde 17. september 2002) Forklaringer Byrådsmedlemmer Embedsmænd Andre Afvikling af byrådsmøder Den retlige ramme Afstemningstema (byrådsmøde 8. december 1998) Lydoptagelser fra byrådsmøder Farum Boldklub og nyt stadion (byrådsmøde 18. januar 1999) Team Danmark-aftaler (byrådsmøde 12. juni 2001) Grundlag for suspension (byrådsmøder 9. og 30. oktober 2001) Paltholmvej 102 (byrådsmøde 4. december 2001) Tonen på byrådsmøderne Efterforløbet Forklaringer Offentlighed Retlig ramme Åbne/lukkede møder Statistik Svar til tilsynsrådet (byrådsmøder 11. april og 9. maj 2000) Regnskaber (byrådsmøde 13. marts 2001)

6 Rugmarken (byrådsmøde 15. maj 2001) Klage fra Åbenhedskomitéen (2000 og 2001) Aktindsigt og tvangsbøder (byrådsmøde 28. april 2002) Spørgetid Spørgetid (oktober - november 2002) Efterforløbet Udvalgenes sammensætning og kompetence Den retlige ramme Konstitueringsaftale og valgforbund Metax-sagen og en udvalgsformands kompetence Forklaringer Nye retningslinjer i Sammenfatning og vurdering Afholdelse af og deltagelse i byrådsmøder Beslutningsproces og sagsoplysning Afvikling af byrådsmøder Offentlighed Særlige problemstillinger Byrådsmedlemmers tilsyns- og reaktionspligt Inhabilitet Den retlige ramme Kommunedata (byrådsmøde 30. oktober 2001) Paltholmvej 102 (byrådsmøde 4. december 2001) Inhabilitet vedrørende Farum Boldklub A/S Inhabilitet og selvinkriminering (byrådsmøde 17. september 2002) Økonomiske ydelser til byrådsmedlemmer Tabt arbejdsfortjeneste mv Henrik Jerger Erik Fuchs Byrådsmedlemmers forbrug af mobiltelefoner Advokatbistand Advokatbistand i injuriesag (1992)

7 Advokatbistand i injuriesag (1996) Advokatbistand i suspensionssag (2002) Vejledende udtalelser om udgifter til advokatbistand (2003) Partshøring ved politianmeldelse (byrådsmøde 8. april 2003) Sagen om de mærkede breve Sammenfatning og vurdering

8 Kapitel 4 4. Byrådet 4.1. Indledning I beretningen omtales kommunalbestyrelsen i Farum Kommune i almindelighed som byrådet og kommunalbestyrelsesmedlemmer som byrådsmedlemmer svarende til betegnelserne i styrelsesvedtægten for Farum Kommune. 1 I dette kapitel behandles navnlig den kritik, som nogle byrådsmedlemmer i oppositionen 2 har rejst og viderebragt både i medierne og over for tilsynsrådet over deres arbejdsvilkår, herunder af mulighederne for at forberede sager på byrådets dagsorden. Endvidere behandles kritik om manglende offentlighed i form af dørlukning og manglende offentliggørelse af sagsfortegnelser over lukkede møder. Herudover behandles en række særlige problemstillinger vedrørende byrådsmedlemmernes funktion som sådan. I dette som i øvrige kapitler beskrives tilsynsmyndighedernes rolle i forløbet. Fra medieomtalen kan til illustration af kritikken nævnes en artikel i Berlingske Tidende den 21. februar 1999 under overskriften Farum A/S, hvori det bl.a. hedder: 3 Ifølge flere lokalpolitikere og lokale samfundsdebattører, er Farum Park sagen ikke enestående. 4 Den er blot èt eksempel på en administration præget af uigennemsigtige aftaler og en borgmester, der eskalerer i antallet af personlige angreb på de politiske modstandere for at fremme egne mål. Helene Lund fra SF har siddet 13 år i Farum Byråd. Hun siger:»jeg synes, at han er ond i sulet. Når vi er til møde, ved jeg aldrig, hvorfra et angreb kommer, men jeg kan være sikker på, at det kommer. Angrebene er i øvrigt sjældent af politisk karakter, som jeg 1 Styrelsesvedtægten benytter betegnelsen Farum Byråd og Byrådet (35-1). Efter 3 i lov om kommunernes styrelse fastsættes kommunalbestyrelsens benævnelse i styrelsesvedtægten. I praksis benyttes enten betegnelsen byråd eller kommunalbestyrelse, jf. Hans B. Thomsen, Pernille Christensen og Lise Brandi-Hansens kommentarer til loven 2010 side 60 (i det følgende betegnet som styrelsesloven og lovkommentaren). 2 Senest i perioden før Farum-sagens opkomst også Lars Gram (V) og Morten Pflug (V) ,f1,b Af Michael Grønnegaard og Lars Abild. 4 Om stadionprojektet, Farum Park, jf. bind 7, kapitel

9 oplever det.«helene Lund siger videre, at den uigennemsigtige administration også er kendetegnet ved, at et stigende antal sager bliver flyttet fra den åbne til den lukkede dagsorden på byrådsmøderne. En udvikling der tog fart i løbet af 1998.»Jeg starter hvert byrådsmøde med at forsøge at få flyttet sager fra den lukkede til den åbne dagsorden. Så får jeg at vide, at der er et navn i sagen, hvorfor det skal være på den lukkede dagsorden. Dernæst forsøger jeg at få det principielle i sagen på den åbne dagsorden, men da der altid er et flertal imod SF, lykkes det ikke. Det skal dog ikke forhindre mig i at fortsætte - om ikke andet så for princippet om det åbne demokratis skyld,«siger Helene Lund. En trofast tilhører til byrådsmøderne siger samtidig, at møderne er så korte, at det næsten ikke kan betale sig at tage jakken af. Peter Brixtofte har forsøgt at skære antallet af byrådsmøder ned til seks om året, hvilket dog var mere, end Tilsynsrådet ville være med til. Helene Lund er en af de få kritikere af Peter Brixtofte, der overhovedet tør stå frem med kritik. Og årsagen til at de øvrige holder sig tilbage er enkel: Frygt for borgmesterens repressalier. Et byrådsmedlem forklarer, at det bliver et»helvede«, hvis man siger noget. Samstemmende beretter flere byrådsmedlemmer om, hvordan de bliver overvåget, når de vil gennemse kommunale dokumenter på Rådhuset. At komme til at tage kopier af dem er så godt som umuligt. Kommunale dokumenter, rapporter mv. udleveres kun nødtvunget til folk uden for byrådet. Politikerne er - belært af tidligere erfaringer - bange for, at papirerne kan være mærkede, så eventuelle lækager kan spores. Venstres partiformand i Farum mener dog, at kritikken blot skyldes de små partiers manglende indflydelse.»jeg har ikke specielt meget lyst til at kommentere det. Men en generel kommentar fra min side er, at det er rygter, som ikke har noget som helst på sig. Det er politiske påstande om et parti, som tre til fire gange i træk har fået et meget stort mandat. Det er selvfølgelig ikke særlig rart for de partier, som kun har et, to eller tre byrådsmedlemmer, og som aldrig vil kunne få noget gennemført,«siger Jens Hoffmeyer. Han slår fast, at Venstre i Farum har fuld tiltro til Peter Brixtofte. Ugebrevet Mandag Morgen bragte den 25. februar 2002 et interview med tidligere byrådsmedlem Poul Winckler (A) under overskriften Poul Winckler: Jeg var ikke Brixtoftes marionet med underrubrikken Selverkendelse. Det er usmageligt, når mange forsøger at løbe fra ansvaret i Farum-skandalen - Det er endda dem, der åd Brixtofte råt, der har mest travlt ved håndvasken - Det fastslår FOA-formand Poul Winckler, der vedkender sig sit ansvar for beslutningerne i Farum Byråd og ikke fortryder sin rolle. Artiklen omtaler bl.a. det interne opgør i det socialdemokratiske bagland. Det hedder om borgmesteren: 1 Barnlig, anarkistisk - og lærerig - Er Brixtofte en politisk anarkist, der er ligeglad, bare han får sine resultater? ,b Af Jasper Steen Winkel og Ruine Slothuus

10 Jeg vil sige, at han har virket sådan i de sidste par år. Men i min første tid i byrådet, og inden jeg kom ind, var han faktisk meget åben og demokratisk. Når oppositionen vender sig mod alting, tager borgmesteren jo ikke folk ind. Men han havde faktisk et ønske om at være den brede og favnende. Hans største modstander er ham selv, fordi han er så hurtig, at han ikke altid har tid til at vente på, at der er forlig. Alle i Venstres gruppe var med, men jeg tror inderst inde, at han ønskede de andre partier med også. Men han har også brugt sit flertal, og det har han jo ret til, forklarer Winckler. - Kan man lære noget af Brixtofte? Utrolig meget. Han optræder ærligt, er reel i sin fremtoning og taler pænt. Det han vil, vil han, og han vil det forhåbentlig alene på grund af sagen. Sådan vil jeg helst have, at mit indtryk af ham skal fortsætte. - På byrådsmøderne taler han jo ikke altid så pænt... Der var situationer, hvor han krængede over. Der, hvor han mener, at oppositionen taler mod bedre vidende. Han fornægter ikke, at han er kongen. Dér har han sin svageste side. Han bliver lidt barnlig efter faconen: Æh-bæh-buh. Hvis du siger noget, så skal jeg sørme sige noget tilbage. Der var situationer, hvor jeg tænkte - det gælder både oppositionen og ham - hvordan kan de som voksne mennesker opføre sig sådan i et byråd, der skal styre mennesker? husker Winckler. Peter brænder for den politiske sag, stor eller lille. Han fortsætter med at brænde for den, til den er løst. Han går ikke på kompromis. Det synes jeg, man kan lære af. Og så er han jo opfindsom. Men der var ingen i hans gruppe, der kunne kontrollere ham. Et menneske, der har ti ideer om dagen, skal holdes nede. Peters spontanitet spiller jo også ind. Han sagde altid, at det her beslutter vi på tirsdag - og det blev så besluttet på byrådsmødet. Men om søndagen var der måske ingen, der vidste, hvad det var, der skulle besluttes. Her fik han alt for lang løbeplads. - Hvordan kunne du finde dig i det? Der må I da have sagt, at den måde at drive by på går ikke? Jeg fandt mig heller ikke i det. I forhold til pensionistrejserne protesterede vi. Vi bad om at få det analyseret bedre, inden vi traf beslutningen. Politisk er det svært at vende sig mod et udspil af den karakter. Det var blevet vedtaget med eller uden min hjælp. Hvis vi ville have indflydelse, måtte vi være med, understreger FOAformanden og tilføjer: For mig var det nyt ikke at sidde ved bordenden. Fra første færd undrede jeg mig over den manglende oplysning. Jeg kommer fra et forbund med sagsbehandling, hvor man lægger dokumenter og indstillinger frem. Men det var lidt af en mangelvare i Farum. Jeg skulle lære, at som byrådsmedlem har man jo ret til at gå ind i sagerne og læse på dem, siger Poul Winckler

11 Uddrag af medieomtalen i øvrigt er gengivet i det følgende. Se også medieomtalen i bind 2, kapitel 3, om Farum-sagens opkomst. Byrådets arbejdsvilkår illustreres af sager omtalt både i dette kapitel og i beretningens emneopdelte kapitler. Særligt om borgmesterens rolle henvises til bind 4, kapitel 5. Kommissionen har i det generelle afhøringstema til byrådsmedlemmer bl.a. anført: 1 Kommissionen ønsker som gennemgående tema navnlig at belyse arbejdsvilkårene for en kommunalpolitiker. Dette tema må således antages utvivlsomt at være af almenvigtig betydning. Kommissionen vil under gennemgangen af forløbet bl.a. interesse sig for, hvilket beslutningsgrundlag De som medlem af kommunalbestyrelsen i byråd og udvalg har fået forelagt i skriftlig og mundtlig form, herunder analyser eller vurderinger vedrørende økonomi og andre konsekvenser foretaget af forvaltningen eller eksterne rådgivere. De vil blive spurgt, om De konkret har været tilfreds med det forelagte beslutningsgrundlag og haft tilstrækkelig tid til at sætte Dem ind i materialet eller om De har anmodet om flere oplysninger eller bedt om udsættelse og om sådanne anmodninger er blevet imødekommet. Virket som formand og næstformand for kommunalbestyrelsen og som formand for udvalg ønskes særskilt belyst. Der vil endvidere som gennemgående afhøringstema blive stillet spørgsmål om, hvorvidt spillereglerne for kommunalbestyrelsens virke efter den kommunale styrelseslov m.v. er fulgt, herunder vedrørende kommunens økonomiske forvaltning, og spørgsmål om i hvilket omfang forvaltningen og politikerne har foretaget opfølgning på konsekvenserne af de trufne beslutninger. Afhøringstemaet er i vidneindkaldelserne angivet således: 3. Arbejdsvilkårene som kommunalbestyrelsesmedlem og kommunalpolitiker Der vil med udgangspunkt i styrelsesvedtægten og byrådets forretningsorden blive stillet spørgsmål til belysning af de faktiske arbejdsvilkår for Deres virke i kommunalbestyrelsen Særligt om byrådsmøder Der vil herunder blive stillet spørgsmål om tilstrækkeligheden af de udsendte dagsordner og mødemateriale som grundlag for Deres forberedelse af byrådsmødet, om adgangen til yderligere information og den partipolitiske forberedelse samt om afviklingen af byrådsmøderne, herunder mødeledelse og debat, samt førelsen af byrådsprotokol. Virket som formand og næstformand for kommunalbestyrelsen ønskes særskilt belyst ,f2,b

12 3.2. Særligt om udvalgsmøder, udvalgsstruktur m.v. Der vil herunder blive stillet spørgsmål om tilstrækkeligheden af de udsendte dagsordner og mødemateriale som grundlag for Deres forberedelse af møderne i de udvalg De har været medlem af, om adgangen til yderligere information og den partipolitiske forberedelse samt om afviklingen af udvalgsmøderne, herunder mødeledelse og debat, samt førelsen af udvalgsprotokol og om embedsmændenes deltagelse og rolle under udvalgsmøderne. Virket som formand for udvalg ønskes særskilt belyst. Der vil blive stillet spørgsmål om baggrunden for ændringerne af styrelsesvedtægten vedrørende udvalgsstruktur Særligt om andre hverv knyttet til byrådsarbejdet Der vil i det omfang De har haft sådanne hverv blive stillet spørgsmål om hvervets karakter og samspillet med byråds- og udvalgsarbejdet. Det fremkomne i undersøgelsesmaterialet og under afhøringerne vedrørende afhøringstema 3.3. har ikke givet anledning til særskilt omtale i beretningen Den retlige ramme Som generel retlig ramme for kommissionens undersøgelse og fremadrettede forslag omtales i dette afsnit i hovedtræk principperne for det kommunale selvstyre Det kommunale selvstyre Danske kommuner har selvstyre, men ikke uden begrænsninger. Det kommunale selvstyre omtales i grundlovens 82 således: Kommunernes ret til under statens tilsyn selvstændigt at styre deres anliggender ordnes ved lov. Negativt afgrænset betyder det i hvert fald, at det kommunale selvstyre ikke af lovgivningsmagten kan gøres indholdsløst. Positivt afgrænset er det næppe muligt efter grundloven at udpege opgaver, som skal varetages af kommunerne. En afgrænsning af kommunernes opgaver kan følge af lovgivningen, enten ved at en opgave udtrykkeligt er henlagt til kommunen

13 eller omvendt ikke kan udføres af kommunen, da opgaven efter loven er tillagt statslige myndigheder eller andre, hvorfor det modsætningsvis ikke kan være en kommunal opgave. Lovgivning kan enten medføre, at en kommune skal udføre en given opgave, dvs. gøre opgaven obligatorisk, eller give hjemmel til at kommunen kan udføre opgaven, dvs. gøre opgaven fakultativ. I begge situationer vil der være tale om en lovlig kommunal opgave, og i førstnævnte tilfælde endvidere en lovpligtig kommunal opgave. På en række områder har kommunerne påtaget sig opgaver på ulovbestemt grundlag med tilsynsmyndighedernes accept samt i et fåtal af tilfælde efter domstolsafgørelse. Denne tilsynspraksis om kommunernes ulovbestemte opgaver betegnes traditionelt som kommunalfuldmagten. Såfremt loven udtømmende regulerer varetagelsen af en opgave, antages det, at kommunalfuldmagten fortrænges, hvorfor kommunen er bundet af de muligheder, loven angiver. Kommunerne kan således efter det almindelige legalitetsprincip kun varetage opgaver, hvis der er hjemmel hertil i loven, forstået som skreven ret, eller i den uskrevne adgang til kommunal opgavevaretagelse, benævnt som kommunalfuldmagten. Under hensyn til at finansieringen af de kommunale udgifter sker ved skatteudskrivning samt ved tilskud fra staten og til principielle overvejelser om grundlaget for kommunal opgavevaretagelse, er det fast antaget, at de opgaver, en kommune kan løse på ulovbestemt grundlag, skal opfylde tre kriterier: Almennyttekriteriet, lokalitetskriteriet og opgavefordelingskriteriet. Almennyttekriteriet medfører, at de ydelser en kommune tilbyder, som udgangspunkt skal stilles til rådighed for samtlige kommunens borgere. Hvis ydelsen ikke stilles til rådighed for alle, skal afgrænsningen ske efter saglige kriterier. Almennyttekriteriet bunder i den almindelige forvaltningsretlige lighedsgrundsætning

14 Lokalitetskriteriet medfører, at en kommune i almindelighed alene må stille ydelser til rådighed for sine egne beboere. 1 Denne grundsætning begrundes i, at fordelingen af opgavevaretagelsen er sket ved inddelingen i kommuner, samt til at udligning mellem kommunerne skal ske via den lovpligtige kommunale udligningsordning. Opgavefordelingskriteriet medfører, at en kommune ikke lovligt kan varetage en opgave, som ved lov eller med hjemmel i lov er tillagt en anden myndighed. Det afgøres ved almindelig lovfortolkning, om en lov udtømmende gør op med fordelingen af en opgave. Ovennævnte tre kriterier skal være opfyldt, for at en opgave, der varetages på ulovbestemt grundlag, udgør lovlig kommunal virksomhed. Udover de her nævnte grundsætninger gælder et princip om økonomisk forsvarlig forvaltning. Dette princip danner en grænse for det kommunale selvstyre, der i øvrigt giver en betydelig frihed til økonomisk at disponere, herunder eksempelvis træffe beslutning om hvorvidt en opgave skal udføres af kommunalt ansatte eller udliciteres eller beslutning om ikke at vælge den billigste løsning. I beretningen omtales en række afgørelser fra tilsynsrådet, senere tilsynet. Om det kommunale tilsyn er det væsentligt at bemærke, at det er et retligt tilsyn (legalitetstilsyn). Tilsynet tilser, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter der er udstedt i medfør af denne lovgivning. Tilsynet kan ikke tage stilling til, om kommunernes dispositioner er rimelige eller hensigtsmæssige, eller til spørgsmål om skønsudøvelse, så længe skønnet udøves inden for de rammer, der er fastsat i lovgivningen. 2 Tilsynets rolle er generelt behandlet i bind 16, kapitel Den politiske ledelse Loven om kommunernes styrelse (styrelsesloven) udgør den væsentligste lovregulering af kommunernes forhold, jf. grundlovens 82. Lovens bestemmelser finder anvendelse 1 Et eksempel på det modsatte er bibliotekssamarbejde om udlån på tværs af kommunegrænser. 2 Udtrykket "lovgivningen" i kommunestyrelseslovens 50 a m.fl. - tidligere 61 - skal forstås som gældende ret i almindelighed, det vil sige både skreven og uskreven ret, herunder f.eks. offentligretlige retsgrundsætninger, jf. omtalen i bind 16, kapitel

15 medmindre andet særligt er hjemlet i lovgivningen, jf. 1. Særlige kommunale styrelsesregler findes bl.a. i folkeskoleloven og den sociale lovgivning. De nærmere regler om kommunens styrelse fastsættes i en styrelsesvedtægt, der vedtages af byrådet tillige med en forretningsorden. Siden 1989 er der gennemført adskillige ændringer i den kommunale styrelseslov med det sigte at øge muligheden for lokalt selvstyre inden for lovens rammer. De fleste lovmæssige bindinger vedrørende kommunernes udvalgsstruktur blev således ophævet i 1989, hvilket Farum Kommune i lighed med mange andre kommuner har benyttet sig af. Den kommunale styrelseslov indeholder i kapitlerne II - IV bestemmelser om kommunalbestyrelse, udvalgene og kommunalbestyrelsens formand (borgmesteren). I det følgende foretages en kort gennemgang af lovgrundlaget og praksis samt en generel beskrivelse af byrådets virke, men med hovedvægt på de emner der har betydning for Farum-sagen. I øvrigt henvises til faglitteraturen, herunder navnlig lovkommentaren til styrelsesloven. Når ikke andet angives nedenfor svarer henvisninger til bestemmelser i styrelsesloven til bestemmelser, der har været gældende i hele undersøgelsesperioden og som fortsat er gældende, jf. senest lovbekendtgørelse nr af 1. november For citerede lovbestemmelser, der er ændret efter undersøgelsesperioden, er gældende lov angivet i kantet parentes med note om ændringsloven. Ændringer ved lov nr. 318 af 28. maj 2003, til dels i lyset af Farum-sagen, samt andre lovændringer med særlig relevans for kommissionens arbejde omtales særskilt, jf. afsnit Kommunalbestyrelsen Det følger af styrelseslovens 5, at kommunalbestyrelsens medlemstal skal fastsættes i styrelsesvedtægten, og at medlemstallet i kommuner med under indbyggere skal være 1 Som ændret ved lov nr. 510 af 6. juni 2007, lov nr. 156 af 26. februar 2011 og lov nr. 606 af 14. juni

16 ulige og mindst 9 og højst Medlemstallet har betydning for bl.a. mindre vælgergruppers mulighed for repræsentation i byråd og udvalg, kommunens udgifter til vederlag mv. Efter styrelsesvedtægten for Farum Kommune var medlemstallet 21 indtil 1. januar 1994, herefter 15 indtil 1. januar 1998 og derefter 19. Efter 6 skal den nyvalgte kommunalbestyrelse afholde sit konstituerende møde i tidsrummet december i det år, hvori valget afholdes. På det konstituerende møde vælger kommunalbestyrelsen formand og næstformand (næstformænd) til at fungere i formandens forfald. Valgene har virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Kommunalbestyrelsen kan efter anmodning fritage formand og næstformand for deres hverv for resten af funktionstiden. Når en formand eller næstformand fritages for sit hverv, dør eller udtræder af kommunalbestyrelsen, foretages nyt valg for resten af kommunalbestyrelsens funktionstid, jf. 7. Disse bestemmelser fandt anvendelse, da Peter Brixtofte den 13. maj 2002 blev fritaget for sit hverv og udtrådte af byrådet, hvorefter Lars Carpens blev valgt som ny borgmester, jf. bind 15, kapitel Styrelsesloven indeholder følgende bestemmelser om byrådets møder: 8. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, når og hvor ordinære møder skal afholdes, og der indrykkes i begyndelsen af hvert regnskabsår bekendtgørelse herom i den lokale presse efter kommunalbestyrelsens bestemmelse. I bekendtgørelsen angives tillige, på hvilke steder i kommunen der vil være fremlagt sagsfortegnelse samt udskrift af beslutningsprotokollen, jf. stk. 6. Ordinært møde afholdes som regel mindst en gang om måneden og bekendtgøres forud i den lokale presse efter kommunalbestyrelsens bestemmelse. [ 8. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. Mødeplanen offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår. Ordinært møde afholdes som regel mindst en gang om måneden. Tid og sted for mødet offentliggøres.] 2 Stk. 2. Ekstraordinære møder afholdes, når borgmesteren finder det fornødent, eller mindst en tredjedel af medlemmerne forlanger det. Borgmesteren fastsætter tid og sted for de ekstraordinære møders afholdelse, og møderne bekendtgøres så vidt muligt forud for kommunens beboere. 1 Mindstegrænsen blev i 1993 forhøjet fra 7 til 9. 2 Som affattet ved lov nr af 27. december 2009 (i kraft 1. januar 2010)

17 [Stk. 2. Ekstraordinære møder afholdes, når borgmesteren finder det fornødent, eller mindst en tredjedel af medlemmerne forlanger det. Borgmesteren fastsætter tid og sted for de ekstraordinære møders afholdelse, hvilket så vidt muligt offentliggøres.] 1 Stk Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om varigheden af sine møder. Stk Borgmesteren sørger for, at der så vidt muligt senest 4 hverdage inden kommunalbestyrelsens møder udsendes en dagsorden til medlemmerne, og at det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen, så vidt muligt er tilgængeligt for medlemmerne mindst 3 hverdage inden mødet. Medlemmerne har med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, endvidere ret til at gennemse det fremlagte materiale sammen med personer, der ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen. Stk Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at medlemmerne skal have tilsendt sagsmateriale til brug for behandlingen af sagerne, herunder eventuelle sagsbeskrivelser og indstillinger. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, hvorvidt og på hvilken måde medlemmerne kan forlange, at der til brug for behandlingen af sagerne tilvejebringes oplysninger eller ydes teknisk bistand fra administrationen. Stk. 6. En fortegnelse over de sager, der vil komme til behandling på kommunalbestyrelsens møde, samt en udskrift af beslutningsprotokollen skal med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, så vidt muligt være fremlagt et eller flere steder i kommunen. [Stk. 6. En fortegnelse over de sager, der vil komme til behandling på kommunalbestyrelsens møde, samt en udskrift af beslutningsprotokollen skal med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, så vidt muligt offentliggøres.] 5 [ 8 a. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at materiale, som skal være tilgængeligt for eller sendes til et eller flere medlemmer af kommunalbestyrelsen, kun formidles elektronisk. Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse godtgøre medlemmernes udgifter til det fornødne udstyr m.v. eller stille dette udstyr m.v. til rådighed for medlemmerne.] Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen har som led i varetagelsen af sit hverv ret til at gennemse sagsmateriale, der i endelig form foreligger i kommunens administration. 1 Som affattet ved lov nr af 27. december 2009 (i kraft 1. januar 2010). 2 Indsat ved lov nr. 380 af 14. juni 1995 (i kraft 1. januar 1996). 3 Som affattet ved lov nr af 29. december 1997 (i kraft 1. januar 1998). 4 Indsat ved lov nr. 380 af 14. juni 1995 (i kraft 1. januar 1996). 5 Som affattet ved lov nr af 27. december 2009 (i kraft 1. januar 2010). 6 Indsat ved lov nr af 27. december 2009 (i kraft 1. januar 2010). 7 Indsat ved lov nr. 380 af 14. juni 1995 (i kraft 1. januar 1996)

18 Stk. 2. Begæring om sagsindsigt efter stk. 1 skal rettes til borgmesteren og angive den sag eller det materiale i en sag, som ønskes gennemset. [Stk. 2. Begæring om sagsindsigt efter stk. 1 skal rettes til borgmesteren.] 1. Stk. 3. Borgmesteren kan begrænse retten til sagsindsigt, når det er nødvendigt af hensyn til sagernes ekspedition, eller når en adgang til sagsindsigt i øvrigt vil være forbundet med uforholdsmæssigt store vanskeligheder. Stk. 4. Et medlem har ret til efter anmodning at få tilsendt kopi af sagsmateriale, hvori den pågældende har ret til sagsindsigt, jf. stk Kommunalbestyrelsen kan dog fastsætte nærmere retningslinjer for udøvelsen af retten til at få tilsendt sagsmateriale, herunder begrænsninger i retten hertil, når dette findes nødvendigt. 9A. 2 Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om afholdelse af seminarer for kommunalbestyrelsens medlemmer vedrørende kommunens årsbudget eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning. Kommunalbestyrelsens beslutning herom skal så vidt muligt træffes i forbindelse med fastlæggelsen af mødeplanen, jf. 8, stk. 1. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at andre deltager i eller overværer seminarer. Stk. 3. På seminarer kan der ikke træffes beslutninger. 10. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at en sag skal behandles for lukkede døre, når dette findes nødvendigt på grund af sagens beskaffenhed. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af kommunalbestyrelsen eller formanden. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tillade personer, der er ansat i kommunens tjeneste, at overvære behandlingen af sager for lukkede døre. Kommunalbestyrelsen kan tilkalde andre personer til at overvære en sags behandling for lukkede døre, når det er ønskeligt af hensyn til sagens oplysning. 11. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan for denne indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom. Udvalgene og kommunalbestyrelsens formand skal meddele kommunalbestyrelsen de oplysninger, denne forlanger, og er - med de begrænsninger, som er fastsat i lovgivningen - i enhver henseende undergivet kommunalbestyrelsens beslutninger. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 1 Som affattet ved lov nr. 381 af 28. maj 2003 (i kraft 1. januar 2004). 2 Indsat ved lov nr. 380 af 14. juni 1995 (i kraft 1. januar 1996)

19 Stk. 3. Beslutninger træffes ved stemmeflertal, hvor intet andet særligt er bestemt. 12. En sags vedtagelse kræver kun en behandling i kommunalbestyrelsen, medmindre andet særligt er bestemt Kommunalbestyrelsens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol, der efter hvert møde underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. I Københavns Kommune underskrives protokollen dog alene af Borgerrepræsentationens formand og sekretær. Stk. 2. Ethvert medlem, som har deltaget i mødet, kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til en anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt. Styrelsesloven indeholder endvidere følgende bestemmelser om inhabilitet og stedfortrædere: Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at han er udelukket fra at deltage i kommunalbestyrelsens forhandling og afstemning om sagen. Stk. 2. Et medlem skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om hans habilitet. Stk. 3. Når et medlem må forventes at blive erklæret for inhabilt i forhold til en sag, der skal behandles i kommunalbestyrelsens møde, jf. stk. 1, kan de medlemmer, der er valgt på den pågældende kandidatliste, kræve stedfortræderen indkaldt til at deltage i sagens behandling. Stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen træffer beslutning om et medlems inhabilitet, uden at stedfortræderen er indkaldt, kan de medlemmer, der er valgt på den pågældende kandidatliste, kræve sagen udsat til det efterfølgende møde. Udsættelse kan dog ikke ske, hvis 2/3 af de tilstedeværende medlemmer modsætter sig dette, eller hvis udsættelse vil medføre overskridelse af frister, der er fastsat i lovgivningen eller af andre myndigheder. Der findes i øvrigt i 15 bestemmelser om forfald på grund af helbredstilstand. 3 1 Som affattet ved lov nr. 231 af 2. april 1997 (i kraft 1. januar 1998). 2 Der findes endvidere i 29 særlige bestemmelser om udvalgsmedlemmers interesser i det område udvalget varetager. 3 Nyt 2. pkt. indsat ved lov nr af 27. december 2009 (i kraft 1. januar 2010)

20 I 16-16e findes reglerne om faste vederlag og udvalgsvederlag samt diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mv. til kommunalbestyrelsens medlemmer Udvalgene Kommunalbestyrelsen er den øverste instans, men udvalgsarbejdet er i praksis meget afgørende for det kommunale virke. Styrelsesloven indeholder i kapitel III. Udvalg mv. bestemmelser om udvalgene: 17. Til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender nedsættes et økonomiudvalg samt et eller flere stående udvalg, hvis sammensætning og myndighedsområde fastsættes i styrelsesvedtægten. Udvalgenes medlemstal skal være ulige og kan ikke overstige halvdelen af kommunalbestyrelsens medlemstal. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger medlemmer af de udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori kommunalbestyrelsen eller kommunen i henhold til andre bestemmelser skal være repræsenteret. Stk. 3. Valg af medlemmer til de i stk. 1 og 2 nævnte udvalg mv. finder sted umiddelbart efter valg af kommunalbestyrelsens formand og næstformand (næstformænd). Valgene har virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed. [Stk. 5. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om, i hvilke tilfælde kommunalbestyrelsen skal nedsætte et udvalg til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg i sager vedrørende det tyske mindretal i Sønderjylland, samt om udvalgets sammensætning og virksomhed.] 2 Stk. 5. [stk. 6]. Medlemmerne af kommunalbestyrelsen er pligtige at modtage valg til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende samt til at udføre øvrige hverv, som kommunalbestyrelsen måtte tildele dem. Kommunalbestyrelsen kan også, medmindre andet særligt er bestemt, overlade hverv til andre af kommunens beboere, som er villige dertil. 1 Ændret ved lov nr. 381 af 28. maj 2003 (i kraft 1. januar 2004) og lov nr. 510 af 6. juni 2007 (i kraft 1. januar 2008). 2 Indsat ved lov nr. 540 af 24. juni 2005 (kommunalreformen). Stk. 5 og 6 blev herefter stk. 6 og

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Farumkommissionens beretning var den pengene værd?

Farumkommissionens beretning var den pengene værd? Farumkommissionens beretning var den pengene værd? Af Carsten Henrichsen Professor, dr.jur., Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet 1. Farum-sagens baggrund Farum-sagen har sin baggrund i et

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Konkurrencelovgivningen i Danmark

Konkurrencelovgivningen i Danmark ERHVERVS MINISTERIET Konkurrencelovgivningen i Danmark Bind 2 Bilag Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1259 Aktivering og arbejdsløshed - måling og afgrænsning i statistikken 1260 Betænkning om

Læs mere

Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1

Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1 62 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2012, 89. årgang Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1 Af professor, dr.jur. Carsten Henrichsen, Det Juridiske Institut, Københavns Universitet

Læs mere

BETÆNKNING 1472. Ytringsfrihed og meddeleret for offentligt ansatte. Betænkning fra Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret

BETÆNKNING 1472. Ytringsfrihed og meddeleret for offentligt ansatte. Betænkning fra Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret BETÆNKNING 1472 Ytringsfrihed og meddeleret for offentligt ansatte Betænkning fra Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret MARTS 2006 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2005 1457

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Kommunalvalget 2013 Indholdsfortegnelse Udvalg, råd og nævn m.v.... 4 Kapitel I:... 7 Udpegelser og indstillinger,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

BETÆNKNING om tvangsindgreb uden for strafferetsplejen. Afgivet af udvalget vedrørende visse forvaltningsretlige spørgsmål

BETÆNKNING om tvangsindgreb uden for strafferetsplejen. Afgivet af udvalget vedrørende visse forvaltningsretlige spørgsmål BETÆNKNING om tvangsindgreb uden for strafferetsplejen Afgivet af udvalget vedrørende visse forvaltningsretlige spørgsmål BETÆNKNING NR. 1039 KØBENHAVN 1985 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-5496-5 Stougaard

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber.

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber. DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse Afgivet af Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber December

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere