Rundskrivelse nr. 07/07

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rundskrivelse nr. 07/07"

Transkript

1 Rundskrivelse nr. 07/07 8. februar 2007 Afgørelser om selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse inden for 400 timer eller enkeltstående arbejdsopgaver, der har karakter af selvstændig virksomhed, i efterlønsperioden. Denne rundskrivelse indeholder en beskrivelse af direktoratets hidtidige praksis og anden information i forbindelse med, at a-kasserne fra 1. januar 2007 har kompetence til at give tilladelse til bibeskæftigelse inden for 400- timers-ordningen og enkeltstående arbejdsopgaver, der har karakter af selvstændig virksomhed. Reglerne findes i a-lovens 74 g og bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn med tilhørende vejledning. 1. Generelt om bibeskæftigelse indenfor 400 timer i perioden med efterløn Der er tre typesituationer, når der søges om en tilladelse. For alle tre situationer gælder, at der ikke kan gives tilladelse med tilbagevirkende kraft, men tidligst med virkning fra det tidspunkt hvor a-kassen har modtaget medlemmets ansøgning, og hvor medlemmet opfylder betingelserne for ordningen. Stormgade 10 Postboks København K Tlf Fax Vores sag MGJ Kontor Efterløn A. Påbegyndelse af ny virksomhed Tilladelse til en ny virksomhed som bibeskæftigelse inden for 400-timersordningen i efterlønsperioden kan gives, hvis medlemmets beskrivelse af virksomheden godtgør, at den varigt kan holdes inden for rammerne af ordningen. Ved en præcis beskrivelse af virksomheden forstås en opgørelse over egne og ansattes arbejdsopgaver, antallet af disse, betalingen pr. opgave, kundegrundlaget, annoncering m.v. Dertil kommer timeforbrug ved administrative opgaver, fx fakturering, bogføring, rengøring, transport o.a. B. Fortsat drift af en virksomhed, der allerede ligger inden for rammerne Tilladelse kan gives, hvis man inden overgangen til efterløn har drevet virksomheden i et omfang, der ligger inden for rammerne af ordningen. Det anses dermed sandsynliggjort, at virksomheden også i perioden med efterløn vil kunne holdes under 400 timer årligt og med et dækningsbidrag 1 (DB 1) på op til kr. pr. regnskabsår (2007-niveau). Det forudsætter, at der i øvrigt er sandsynliggjort en varig afgrænsning af virksomheden, således at medlemmet ikke alene ved sin egen beslutning herom kan øge omfanget af virksomheden ud over det tilladte i efterlønsperioden.

2 C. Virksomheden nedbringes ved overgangen til efterløn Der kan også gives tilladelse i tilfælde, hvor man kan dokumentere nedbringelse af såvel timeforbrug som dækningsbidrag 1 (DB 1) i en virksomhed, der inden overgang til efterløn har oversteget rammerne af ordningen. Virksomheden skal være varigt nedbragt og må således ikke kunne overstige rammerne af ordningen i efterlønsperioden. Virksomhedens omfang før og efter overgangen til efterløn skal beskrives således, at a-kassen får grundlag for at vurdere omfanget af den påtænkte reduktion, og om denne er tilstrækkelig for at kunne få tilladelsen. Dokumentationen kan fx ske ved at fremlægge en salgskontrakt eller en bortforpagtningsaftale. Er nedbringelsen sket ved indskrænkning af åbningstiden, kan dokumentationen fx bestå af kopi af annonceringen af den nye åbningstid. Er der tale om "ikke-fysisk" virksomhed, vil dokumentation kunne bestå af kopi af breve til kunder om samarbejdets ophør. 2. Vurdering af virksomhedens omfang I alle tre situationer, skal medlemmet på forhånd have givet en detaljeret og realistisk beskrivelse af virksomhedens drift med indtægter og vareforbrug, der er normale i forhold til brancheoplysninger og i forhold til omfanget af annonceringen for virksomheden (kundegrundlaget). A. Tidsforbrug Hvis man anvender anden arbejdskraft i virksomheden, eksempelvis en maskinstation, revisor, o.l., skal disses tidsforbrug indgå i opgørelsen af arbejdstiden i virksomheden. Ens egen erklæring om at holde virksomheden inden for rammerne anses ikke for en sandsynliggørelse af omfanget, idet omfanget hermed alene hviler på ens egen beslutning om, hvorvidt omfanget af arbejdsindsatsen i virksomheden skal være på fuldtid eller deltid. Oplysninger om, at virksomheden alene drives i få uger om året, er ligeledes at betragte som pågældendes egen erklæring om virksomhedens omfang. Det kan dog indgå i vurderingen, at der holdes ferie i et begrænset antal uger om året, og at virksomheden dermed kan være lukket i ferien. Da medlemmet skal sandsynliggøre, at virksomheden til enhver tid i perioden med efterløn kan holdes inden for rammerne af ordningen, tages der udgangspunkt i de maksimale angivelser i beskrivelsen af virksomheden. Hvis medlemmet fx oplyser 4-6 arbejdsopgaver pr. år, tages der udgangspunkt i 6 arbejdsopgaver pr. år. 2/10

3 B. Dækningsbidrag 1 (DB 1) Ved indtægt forstås dækningsbidrag 1 (DB 1). DB 1 er nettoomsætningen fratrukket vareforbrug - også kaldet direkte eller variable omkostninger. Hvad, der kan betragtes som virksomhedens vareforbrug, afhænger af, hvilken type virksomhed der er tale om. Men det vil altid være sådan, at disse omkostninger varierer sammen med omsætningen. Virksomhedens indtægt må som hovedregel ikke overstige det tilladte beløb i noget regnskabsår i efterlønsperioden. Hvis man indtil overgangen til efterløn har drevet selvstændig virksomhed som hoved- eller bibeskæftigelse i mindst 1 regnskabsår, kan man søge om at få forhøjet DB 1 i overgangsåret. Ansøgningen skal indgives inden overgangen til efterløn. Driver et medlem selvstændig virksomhed i form af et interessentskab, skal indtægten opgøres i forhold til medlemmets ideelle andel af virksomheden. Det fremgår udtrykkeligt af reglerne, at oplysninger om virksomhedens indtægt skal være attesteret af en registreret revisor, en statsautoriseret revisor eller en særligt sagkyndig, der er godkendt af Direktoratet for FødevareErhverv jf. 31, i bekendtgørelse nr af 9. december 2005 om Støtteordning for yngre jordbrugere. Listen over de særligt sagkyndige revideres jævnligt, oplysninger om hvem der er godkendte fås ved henvendelse til Direktoratet for FødevareErhverv. Medlemmet skal desuden efter forespørgsel fremlægge en attesteret specifikation af den attesterede indtægt. Tilladelse til videreførelse af en bibeskæftigelse, der har været drevet i et eller flere regnskabsår, kan ikke gives, uden at der foreligger korrekt attestation. En revisorattest kan ikke anerkendes, hvis revisoren har taget forbehold af nogen art, eller hvis revisor har deponeret sin bestalling. Ligeledes anerkendes en revisorattest ikke, hvis revisor må antages at være inhabil eller har attesteret for egen virksomhed. Ved den årlige oplysning om indtægt i virksomheden skal a-kassen være opmærksom på, at det er den indtægtsgrænse, der gjaldt på datoen for regnskabsårets afslutning, medlemmet skal overholde. Har virksomheden før været drevet med en nærmere angivet indtjening i forhold til et nærmere angivet aktivitetsniveau, vil dette forhold oftest danne grundlag for virksomhedens indtjening i perioden med efterløn. Hvis indtjeningen i forholdet til aktivitet og omsætning ændrer sig væsentligt ved overgangen til efterløn, bør a-kassen undersøge dette nærmere, inden en tilladelse gives. 3/10

4 C. Annoncering Der er typisk givet tilladelse, når der kun er annonceret i mindre grad for virksomheden, fx ved annoncering i lokale telefonbøger o.l. Derudover er der typisk givet tilladelse, når der alene er annonceret på Internettet ved opstart eller fortsat drift af virksomheder, der tidligere har været drevet inden for de tilladte rammer. Det er dog en betingelse, at der er klare rammer for driften af virksomheden, således at der ikke udbydes varer eller tjenesteydelser, som giver mulighed for et timeforbrug og et DB 1, der ligger over rammerne for ordningen. 3. A-kassens vurdering af sagen Når medlemmet henvender sig om drift af selvstændig virksomhed inden for 400 timer, skal a-kassen vejlede medlemmet om mulighederne herfor. A- kassen skal anvende de almindelige regler ved afgrænsningen af, om der er tale om selvstændig virksomhed. A-kassen bør også vejlede om; reglerne om fradrag for beskæftigelsen, reglerne om dækningsbidrag 1, kravet om attestation af regnskaber muligheden for forhøjet dækningsbidrag 1 for overgangsåret, og muligheden for at ophøre med drift af selvstændig virksomhed, ved eventuelt afslag på ansøgningen. A-kassen skal vurdere medlemmets oplysninger og indhente alle andre relevante oplysninger, til brug for en vurdering af sagen. A. A-kassens oplysning af sagen, søgemuligheder Ud over medlemmets egne oplysninger, kan a-kassen fx finde yderligere oplysninger følgende steder: For oplysninger om antal ha pr. matrikel nr. henvises til: For oplysninger om de registrerede og statsautoriserede revisorer, enkelte CVR. nr., anpartshavere, virksomhedens formål, branche, aktionærer o.l. henvises til: og For oplysninger om landbrugs besætninger i form af kvæg, svin, får o.l. herunder art, antal, alder, nuværende besætning og tidligere besætning henvises til: 4/10

5 For oplysninger om godkendte særligt sagkyndige henvises til Direktoratet for Fødeerhverv. Som bilag vedlægges liste over særligt sagkyndige fra 25. oktober For oplysninger om praksis og vejledning i sagens behandling henvises herudover til: 4. Direktoratets praksis Nedenstående gennemgang er generel og fordelt på brancher. For yderligere beskrivelse af direktoratets praksis henvises til Arbejdsmarkedspladsens Videnbank (ARVID). A. Fiskeri Der er tale om fangst fra små fartøjer, hvor fangstområdet er geografisk afgrænset, eller hvor fangstmetoden er afgrænset til enten kroge, garn eller ruser og med fangst af enkelte fiskearter samt mindre bifangster. Ifølge oplysninger om fangstture, fangstmetoder, kvoter for bierhvervsfiskere, kilopris for fisketyper og evt. sæsonafgrænsning overstiger det forventede timeforbrug inkl. tid til transport og administration m.v. og den forventede indtægt ikke det tilladte for ordningen. Medlemmets oplysninger om bådens størrelse, geografisk fangstområde, kvotens størrelse, fangstmetode, og lignende har ikke sandsynliggjort, at den samlede arbejdstid varigt i perioden med efterløn kan holdes under 400 timer pr. år, virksomhedens indtægt har tidligere været over det tilladte for ordningen, og der ikke er fremlagt dokumentation for en varig nedbringelse af DB 1. B. Landbrug Der er typisk tale om mindre landbrug, men der kan være udsving i timeforbruget, afhængig af arten af dyreholdet og hvilke afgrøder som dyrkes. Er der dyrehold på landbruget, afhænger tilladelsen af arten og antallet af dyr, ligesom det indgår i vurderingen, at der ved dyrehold altid i et eller andet omfang indgår dagligt tilsyn. Arealstørrelsen og besætningen af dyr er så stor, at opgaverne med pasning og tilsyn af dyrene samt pløjning og såning m.v. af markerne ikke vurderes at kunne varetages inden for rammerne af ordningen, når oplysningerne sammenholdes med det normale for branchen. 5/10

6 Hvad angår tidsforbruget tages der bl.a. udgangspunkt i praksis i sager om opfyldelse af beskæftigelseskravet, oplysninger om tidsforbrug og forventet indtægt fra landbrugets organisationer, samt normtimetal jf. bilag 2 i bekendtgørelse nr af 9. december 2005 om støtteordning for yngre jordbrugere. Der gives afslag, når medlemmets DB 1 er over rammerne for ordningen. Udbetaling af EU- støtte medregnes i nettoomsætningen. Har landbruget været medlemmets hovedbeskæftigelse, og ophører medlemmet med hovedbeskæftigelsen ved bortforpagtning eller udlejning, skal kravene i direktoratets bekendtgørelse om ophør med udøvelse af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse være opfyldt. Er der derimod tale om nedbringelse af en bibeskæftigelse, skal bortforpagtningen/udlejningen alene være gældende i hele perioden med efterløn. C. Terapeuter/alternative behandlere Antallet af patienter er lavt, og der annonceres normalt ikke eller kun begrænset - efter patienter. Virksomheden drives typisk fra bopælen, og åbningstiden er ofte begrænset til 1-2 dage om ugen i få timer eller til behandling af en allerede eksisterende fast patientkreds. Åbningstiden i virksomheden og antallet af behandlinger har et stort omfang.. Timeprisen sammenholdt med antallet af behandlinger gør, at DB 1 ved virksomheden må forventes at komme over rammerne for ordningen Direktoratet har til brug for afgørelserne, i det omfang det har været muligt, sammenlignet det almindelige tidsforbrug pr. behandling og timepriser for behandlingerne. Endelig vil aftaler med sygesikringen, Falck og andre større virksomheder tale imod en tilladelse, idet omfanget af kundegrundlaget så må antages at være uden klare grænser, som begrænser virksomheden. D. Salg/butik Der er tale om salg til en lille fast kundekreds, hvor salget foregår fra bopælen eller en mindre forretning med begrænset åbningstid. 6/10

7 Der sker kun begrænset annoncering i telefonbog eller lignende, og varerne er typisk af speciel interesse for en begrænset kundekreds (helse-the, genbrug m.v.). Regnskaberne for årene før overgang til efterløn viser et DB1 over det tilladte, og der er ikke fremlagt dokumentation for, at indtægten i virksomheden fremover ikke kan overstige det tilladte. Oplysningerne om åbningstid, antal markedsdage m.v. viser, at arbejdet i virksomheden alt sammenholdt, ikke varigt kan holdes inden for 400 timer pr. år. Typisk gives der også afslag ved salg i virksomhedsformer, hvor medlemmets omsætning er afhængig af andres arbejdsindsats. Eksempelvis ved home-party salg med uddannelse af nye sælgere, hvorfra medlemmet opnår provision af de nye sælgeres omsætning E. Kunstnere Der er tale om en virksomhed, hvor aktiviteten gennem flere år har været af begrænset omfang, eller hvor medlemmets forventning til aktivitetsniveau er begrænset og detaljeret beskrevet. Virksomheden drives typisk fra bopælen og har ikke været medlemmernes hovedbeskæftigelse. Medlemmet bruger få timer på virksomheden, og omsætningen har gennem en længere periode været meget lav. Sager giver ofte problemer i forhold til dokumentation for, at arbejdstiden kan holdes under 400 timer pr. år. Tilladelse gives derfor typisk i tilfælde, hvor medlemmet kan dokumentere, at virksomheden hidtil har været holdt under grænserne gennem en længere periode. Endvidere er der givet tilladelse til forfattervirksomhed, hvor virksomheden har været begrænset til færdiggørelse af et påbegyndt værk eller revidering af enkelte allerede færdiggjorte værker. Der gives afslag i de tilfælde, hvor antallet af arbejdstimer, antallet af udstillinger og antallet af producerede værker har et omfang som gør, at arbejdet ikke varigt i perioden med efterløn kan holdes inden for 400 timer pr. år. Endvidere gives der afslag i de tilfælde, hvor antallet af arbejdstimer til produktion kan holdes under 400 timer pr. år, men tidsforbruget til udstil- 7/10

8 ling, administration og transport gør, at virksomheden ikke kan holdes inden for 400 timer pr. år. Der gives også afslag i tilfælde, hvor antallet af udbudte værker sammenholdt med prisen på værkerne gør, at indtægten ved virksomheden må forventes at overstiger det tilladte. Endelig gives der afslag, hvis medlemmets kunstneriske virksomhed er på et så professionelt og kvalitetsmæssigt højt niveau, at det ikke findes sandsynligt, at medlemmet varigt kan holde DB 1 og timeforbruget under det tilladte. F. Udlejning Der er typisk tale om ganske små udlejningsejendomme, hvor udlejer ifølge lejekontrakten ikke står for indvendig eller udvendig vedligeholdelse, og hvor DB 1 ikke tidligere har oversteget det tilladte. Der er endvidere givet tilladelse til udlejning af værelser i turistsæsonen, hvis der er tale om udlejning af få værelser i en meget begrænset periode, og lejer selv forestår størstedelen af forplejningen, og hvor der i øvrigt ikke er annonceret for ubegrænset udlejning via turistforening eller andre formidlere af eksempelvis bed and breakfast ophold. Der er givet afslag, når antallet af udlejningsejendomme og antallet af lejere gør, at arbejdet med at administrere ejendommen ikke varigt i perioden med efterløn kan holdes inden for 400 timer pr. år. Endvidere er der givet afslag i de tilfælde, hvor medlemmet varetager andre opgaver end selve udlejningen, f.eks. som vicevært m.v., og timeforbruget herved overstiger 400 timer pr. år, samt hvor virksomhedens samlede timeforbrug varigt i perioden med efterløn overstiger rammerne for ordningen, f.eks. timer ved vedligeholdelse udført af anden arbejdskraft. Endelig gives der afslag, hvis DB 1 overstiger det tilladte. I den forbindelse gøres opmærksom på, at vareforbruget ved udlejning typisk alene vil bestå af ejendomsskat, forsikringer og almindelige vedligeholdelsesudgifter. Større udgifter ved udbedring/renovering af ejendommen kan således ikke anses for et vareforbrug, der kan modregnes lejeindtægten i perioden med efterløn. G. Konsulenter/liberale erhverv Der er typisk tale om få faste kunder, som der kun udføres mindre bestillingsopgaver for. 8/10

9 Ofte har medlemmet drevet virksomheden som hovedbeskæftigelse eller bibeskæftigelse. Ved overgangen til efterløn har medlemmet sandsynliggjort, at virksomheden er nedbragt til en beskæftigelse, der kan holdes under 400 timer årligt og med et DB 1 inden for rammerne af ordningen. Nedbringelsen af virksomheden er dokumenteret ved opsigelse af tidligere kundekreds og dokumentation for timeforbrug hos nuværende kunder. Ved påbegyndelse af en virksomhed som konsulent skal tidsforbruget dokumenteres ved en præcis beskrivelse af kundekredsen, arbejdsopgaverne, nettoomsætningen og vareforbruget, eventuelt suppleret med oplysninger fra kunder. Åbningstiden eller antallet af kunder er så omfattende, at arbejdet varigt i perioden med efterløn ikke vil kunne udføres inden for 400 timer pr. år. Oplysningerne om antallet af kunder og timeprisen medfører, at indtægten ved virksomheden vil være over det tilladte for ordningen. Vareforbruget skønnes betragteligt højere end tidligere eller højere end normalen for branchen. 5. Generelt om enkeltstående arbejdsopgave med karakter af selvstændig virksomhed Arbejdsopgaven skal klart fremstå som værende enkeltstående, og medlemmet skal ansøge inden påbegyndelse af opgaven. Medlemmet skal klart beskrive omfanget og arten af opgaven, herunder om opgaven kan udføres inden for 400 timer og inden for en periode på højst 6 måneder. Praksis Nedenstående gennemgang er generel. For yderligere beskrivelse af direktoratets praksis henvises til Arbejdsmarkedspladsens Videnbank (ARVID). Tilladelse er givet, når medlemmet klart har angivet begyndelsesdato og forventet slutdato på opgaven, og der er tale om en mindre opgave, der efter beskrivelsen sandsynligvis kan afsluttes inden for 6 måneder. Typisk er der givet tilladelse, når der er tale om en enkelt opgave for en specifik kunde, og den kan udføres inden for de angivne rammer. Som en undtagelse er der efter en konkret vurdering givet tilladelse til afvikling af en virksomhed efter afdød ægtefælle, hvor medlemmet ikke deltager i 9/10

10 den egentlige drift af virksomheden, men alene har opgaver relateret til afviklingen af virksomheden. Der gives afslag, når der er tale om afvikling af medlemmets egne igangværende virksomhed. Der gives også afslag, når medlemmet har foretaget handlinger, der tyder på etablering af vedvarende virksomhed. Endelig gives der afslag, når medlemmet tidligere har søgt om tilladelse til enkeltstående arbejdsopgave med karakter af selvstændig virksomhed til samme type opgave. 6. Erstatning af tidligere rundskrivelser Samtidig erstattes følgende: Rundskrivelse nr. 8 af 28. januar 2000 om praksis vedrørende selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse inden for 400 timer i perioden med efterløn og overgangsydelse. Rundskrivelse nr. 9 af 10. februar 2006 om indstillinger fra a- kasserne vedrørende selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse inden for 400 timer i efterlønsperioden. Med venlig hilsen Marianne Graff Jørgensen ekspeditionssekretær /10

Om At drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om At drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om At drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn 4 3. Selvstændig virksomhed

Læs mere

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn A-kassen LH 6 udgave, oktober 2018 Indhold Side 1. Forord 3 2. Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn 3 3. Selvstændig virksomhed i 400 timer

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 80,17

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½

Læs mere

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Arbejdsdirektoratet Oktober 2003 Pjecen fortæller i hovedpunkter om de muligheder, du har for at opstarte eller fortsætte en selvstændig virksomhed

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 574 784 af 2721. maj juni 20172010,

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1183 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 0. SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED - samtidig med efterløn

Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 0. SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED - samtidig med efterløn Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 0 SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED - samtidig med efterløn Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Muligheder for selvstændig

Læs mere

Ansøgning om drift af selvstændig virksomhed 400 timer om året i efterlønsperioden

Ansøgning om drift af selvstændig virksomhed 400 timer om året i efterlønsperioden Ansøgning om drift af selvstændig virksomhed 400 timer om året i efterlønsperioden 1. Generelle oplysninger Navn Cpr.nr. Adresse Postnr. By Tlf.nr. Jeg søger om tilladelse til at drive selvstændig virksomhed

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Januar 2015 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Det er muligt at nedtrappe arbejdet i din virksomhed og gå på Det er desværre ofte meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig virksomhed

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Januar 2012 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Det er muligt at nedtrappe arbejdet i din virksomhed og gå på efterløn. Det er desværre ofte meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig

Læs mere

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Arbejdsdirektoratet Februar 2007 Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. MULIGHEDER FOR SELVSTÆNDIG

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Oktober 2018 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Fritidsbeskæftigelse Nyt! Du har nu mulighed for at at have en såkaldt fritidsbeskæftigelse samtidig med, at du får Du må som udgangspunkt ikke

Læs mere

Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed

Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed Hvorfor skal jeg svare på så mange spørgsmål? Hvorfor hænger A-kassen sig i detaljer? Hvorfor spørger A-kassen om noget, der virker

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED

SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED INDHOLD Hvordan defineres selvstændig virksomhed 3 Hvordan bliver du medlem af en a-kasse som selvstændig 4 Ophør med selvstændig virksomhed 4 Såden optjener du ret til dagpenge

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Rundskrivelse nr. 27/04

Rundskrivelse nr. 27/04 Rundskrivelse nr. 27/04 20. august 2004 Stormgade 10 Postboks 1103 Direktoratet udsender følgende: - ny bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn - ny bekendtgørelse og vejledning om efterlønsbevis

Læs mere

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed Driver du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du på visse betingelser få supplerende dagpenge som medlem af a-kassen. Her kan

Læs mere

Rundskrivelse nr. 57/07

Rundskrivelse nr. 57/07 Rundskrivelse nr. 57/07 29. november 2007 Denne rundskrivelse er præciseret ved rundskrivelse nr. 02/2009, idet ordlyden af pkt. 1) nedenfor har givet anledning til misforståelser om, hvorvidt det konkrete

Læs mere

Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge

Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge Maj 2019 Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en erhvervsmæssig aktivitet som selvstændig efter den 1. oktober 2018, samtidig med at du er på Få

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Sådan er reglerne... Betingelser for at blive medlem af 3Fs a-kasse... Ægtefæller - registrerede partnere... Ret til dagpenge...

Læs mere

Selvstændig virksomhed

Selvstændig virksomhed F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e Selvstændig virksomhed 3 INDHOLD Selvstændig virksomhed side 3 Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse side 3 Selvstændig privat

Læs mere

Rundskrivelse nr. 44/02

Rundskrivelse nr. 44/02 Rundskrivelse nr. 44/02 17. oktober 2002 Ny bekendtgørelse om ophør med udøvelse af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse med tilhørende vejledning Direktoratet har som led i beskæftigelsesministerens

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Selvstændig virksomhed og efterløn

Selvstændig virksomhed og efterløn Selvstændig virksomhed og efterløn Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Eva Hansen og Mette Wiederholt Pedersen Illustration: Bob Katzenlson Dato: December 2011 Når man går på efterløn, kan

Læs mere

Rundskrivelse nr. 77/06

Rundskrivelse nr. 77/06 Rundskrivelse nr. 77/06 15. december 2006 Ny bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn Hermed udsendes i endelig korrektur ny bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn. Ændringerne er

Læs mere

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Maj 1999 Pjecen fortæller i hovedpunkter om de muligheder, du har for at fortsætte eller starte en selvstændig

Læs mere

Redegørelse for vejledende svar på spørgsmål vedrørende reglerne om ophør ved bortforpagtning i relation til EU-reformen

Redegørelse for vejledende svar på spørgsmål vedrørende reglerne om ophør ved bortforpagtning i relation til EU-reformen Rundskrivelse nr. 03/05 18. januar 2005 Redegørelse for vejledende svar på spørgsmål vedrørende reglerne om ophør ved bortforpagtning i relation til EU-reformen Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København

Læs mere

Om at være kombinationsforsikret

Om at være kombinationsforsikret Om at være kombinationsforsikret Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Pjecen fortæller i hovedpunkter om at blive kombinationsforsikret, og om de rettigheder og pligter dette indebærer. Betingelser for at blive

Læs mere

Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge

Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge September 2018 Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en erhvervsmæssig aktivitet som selvstændig efter den 1. oktober 2018, samtidig med at du er

Læs mere

EFTERLØN og Fremtidens Arbejdsmarked Reform Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019

EFTERLØN og Fremtidens Arbejdsmarked Reform Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019 EFTERLØN og Fremtidens Arbejdsmarked Reform 2018 - Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019 Notatet indeholder de delelementer, som væsentligt adskiller sig fra reglerne

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse Selvstændig virksomhed og dagpenge Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Rundskrivelse nr. 81/03

Rundskrivelse nr. 81/03 Rundskrivelse nr. 81/03 27. november 2003 Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2004 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Satsreguleringsprocenten

Læs mere

Efterløn For dig som er født efter Efterlønsbevis efterløn pensionsmodregning skattefri præmie mens du er på efterløn

Efterløn For dig som er født efter Efterlønsbevis efterløn pensionsmodregning skattefri præmie mens du er på efterløn Efterløn For dig som er født efter 1955 Efterlønsbevis efterløn pensionsmodregning skattefri præmie mens du er på efterløn Indholdsfortegnelse Betingelser for at gå på efterløn 4 Efterlønsbeviset 6 Udskydelsesreglen

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål til a-kassen. Læs og få svar på de ofte stillede spørgsmål til a-kassen.

Ofte stillede spørgsmål til a-kassen. Læs og få svar på de ofte stillede spørgsmål til a-kassen. Ofte stillede spørgsmål til a-kassen Læs og få svar på de ofte stillede spørgsmål til a-kassen. KE580 - Ofte stillede spørgsmål om a-kasse.indd 1 12/5/2013 11:05:13 AM OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL OM AT VÆRE

Læs mere

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.: 3336 4141 fax: 3391 9044 E-mail: akasse-kbh@prosa.dk, formand@prosa.dk

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Om beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige

Om beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige Om beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige A-kassen LH 7. udgave, juni 2017 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Betingelser for satsberegning... 3 3. Hvis du har drevet virksomheden i tre sammenhængende,

Læs mere

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE Denne pjece fortæller om muligheden for at få dagpenge samtidig med, at man driver selvstændig bibeskæftigelse. Her er en kort gennemgang af nogle af de vigtigste forhold. Kontakt

Læs mere

Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse FOA: A-kasse Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Er udgivet af forbundet af Offentligt Ansatte

Læs mere

Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018

Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018 IMPLEMENTERINGSSTØTTEPAPIR udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019 Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018 Kildemateriale: Bekendtgørelse nr. 1182

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Om at være kombinationsforsikret

Om at være kombinationsforsikret Om at være kombinationsforsikret Arbejdsdirektoratet Oktober 2001 Pjecen fortæller i hovedpunkter om at blive kombinationsforsikret, og om de rettigheder og pligter dette indebærer. Betingelser for at

Læs mere

effektiv sikring af selvstændige

effektiv sikring af selvstændige effektiv sikring af selvstændige information om dagpenge og efterløn Forord Driver du, eller har du drevet selvstændig virksomhed, kan du godt få udbetalt ydelser fra DSA, men du skal være opmærksom på,

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger. FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen.

Tandlægernes Tryghedsordninger. FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen. Tandlægernes Tryghedsordninger FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen. PFA Pension, 21. november 2011 Indhold 1. Spørgsmål med relevans for både ansatte og selvstændige tandlæger:...

Læs mere

Få svar på dine spørgsmål

Få svar på dine spørgsmål Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål om a-kasse for dig som selvstændig. erhverv Ofte stillede spørgsmål om at være medlem i Krifa Erhverv Hvornår er jeg selvstændig? Arbejde i egen

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Rundskrivelse nr. 45/08

Rundskrivelse nr. 45/08 Rundskrivelse nr. 45/08 2. december 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk EØS - lovvalg, konkurs og attest E 301 Da en del arbejdsgivere

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Rundskrivelse nr. 15/07

Rundskrivelse nr. 15/07 Rundskrivelse nr. 15/07 23. marts 2007 Spørgsmål om fortrydelsesordningen I forbindelse med ændringen af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (loven) pr. 1. januar 2007 har direktoratet modtaget nogle

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1)

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1) BEK nr 358 af 27/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0002647 Senere ændringer

Læs mere

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

KEN nr af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019

KEN nr af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019 KEN nr 10300 af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j. nr. 5100490-07 Senere ændringer

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

Om at få efterløn. (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999)

Om at få efterløn. (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999) Om at få efterløn (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999) Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Indledning Efterlønsordningen er ændret pr. 1. juli 1999. Men da du er fyldt 60 år før

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Om ret til dagpenge når du driver selvstændig virksomhed

Om ret til dagpenge når du driver selvstændig virksomhed Om ret til dagpenge når du driver selvstændig virksomhed A-kassen LH 11. udgave, oktober 2018 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Betingelser for at blive medlem... 3 2.1 Almindelige betingelser... 3 2.3 Ægtefæller,

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

KEN nr af 06/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 1. maj Senere ændringer til afgørelsen Ingen

KEN nr af 06/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 1. maj Senere ændringer til afgørelsen Ingen KEN nr 10079 af 06/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 1. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j. nr. 5100087-08 Senere ændringer

Læs mere

Skrivelse om deleøkonomi og arbejdsløshedsdagpenge

Skrivelse om deleøkonomi og arbejdsløshedsdagpenge SKR nr 9432 af 14/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/02397

Læs mere

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn SKR nr 9124 af 02/05/2011 Udskriftsdato: 26. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2011-0003032 Senere ændringer til forskriften VEJ

Læs mere

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste Skive Kommune Borgerservice og Ydelse Torvegade 10 7800 Skive Kontaktperson Navn Telefon 9915 5500 E-mail ue@skivekommune.dk Dato 13.06.2017 Sagsidentifikation - 5 708410 037207 Årsindtægt for selvstændigt

Læs mere

Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018

Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018 IMPLEMENTERINGSSTØTTEPAPIR udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Juli 2018 Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018 I. Baggrund Inden man afgør om et medlem skal ophøre

Læs mere

Information til ledige med selvstændig virksomhed

Information til ledige med selvstændig virksomhed Indhold 1. Forord 2. Hvad er selvstændig virksomhed? 3. Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse 4. Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse 5. Kombinationsforsikring Forord Mange oplever på et

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

krifa.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem.

krifa.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. krifa.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være medlem i Krifa som selvstændig Hvornår er jeg

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret

Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret Januar 2015 Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret 1. Indledning Betegnelsen ejendomsmægler kan anvendes af personer, der er optaget i ejendomsmæglerregisteret.

Læs mere

Foto: Jakob Carlsen. GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed

Foto: Jakob Carlsen. GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed Foto: Jakob Carlsen GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed INDHOLD: Jeg vil starte selvstændig virksomhed.. 3 Er din virksomhed din hovedeller bibeskæftigelse?.6 Fordele og ulemper ved selvstændig

Læs mere

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste Skive Kommune Borgerservice og Ydelse Torvegade 10 7800 Skive Kontaktperson Navn Telefon 9915 5500 E-mail ue@skivekommune.dk Dato 13.06.2017 Sagsidentifikation - 5 708410 037214 Årsindtægt for selvstændigt

Læs mere

Frit valg. Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Frit valg. Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Frit valg Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en

Læs mere

Om ret til dagpenge ved selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Om ret til dagpenge ved selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Om ret til dagpenge ved selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse A-kassen LH 7. udgave, juni 2017 Indhold 1. Forord... 3 2. Hvornår er der tale om selvstændig virksomhed?... 3 2.1 Personligt eller i

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler KONTRAKTBILAG 11 Krav om uddannelses- og praktikaftaler Sagsnummer.: 18/561 KRAV OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER Vejledning til tilbudsgiver/leverandør På baggrund af Regeringens og Danske Regioners

Læs mere

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem.

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem. Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være kunde i Krifa Erhverv Hvornår er jeg selvstændig? Arbejde

Læs mere

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2007-6869/the 29. maj 2008 Orientering om Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem.

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være medlem i Krifa Erhverv Hvornår er jeg

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Til denne hovedregel findes dog 2 undtagelser, som definerer en 2-aktivitet som en selvstændig bibeskæftigelse.

Til denne hovedregel findes dog 2 undtagelser, som definerer en 2-aktivitet som en selvstændig bibeskæftigelse. IMPLEMENTERINGSSTØTTEPAPIR udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere juli 2018 Hoved- eller bibeskæftigelse? I. Baggrund Fremover skal a-kassen hver gang et medlem skal indplaceres eller

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge

Arbejdsløshedsdagpenge 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 xx Arbejdsløshedsdagpenge Arbejdsløshedsforsikringen er frivillig for lønmodtagere og selvstændige. Forsikringsordningen administreres af arbejdsløshedskasserne, der ifølge loven

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v.

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. UDKAST Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. I medfør af 27, stk. 4, 32, stk. 2, 33, stk. 2, 34 og 36, stk. 4, i barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Rundskrivelse nr. 88/03

Rundskrivelse nr. 88/03 Rundskrivelse nr. 88/03 19. december 2003 Social sikring ved udsendelse eller arbejde i flere EØS-lande Det er hovedreglen i artikel 13, stk. 2, litra a), i forordning (EØF) nr. 1408/71, at en lønmodtager

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere