Hovedudvalget REFERAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedudvalget REFERAT"

Transkript

1 Hovedudvalget REFERAT Sted: Rådsalen Dato: Mandag den 18 august 2014 Start kl: 13:00 Slut kl: 16:00 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Kommunaldirektør) (Formand) Eva Iversen (Økonomidirektør) Kenneth Koed Nielsen (Velfærdsdirektør) Kim Kofod Hansen (Udviklingsdirektør) Kim Bruun Nielsen (Sekretariatschef) Hanne Nielsen (Socialchef) Søs Fuglsang (Sundhed- og omsorgschef) Lotta Sandsgaard (Byg- og miljøchef) Finn Mikkelsen (Skole- og dagtilbudschef) Ellen Birthe Christensen (FOA) (Næstformand) Carsten Willadsen (AC) Jytte Skiffard (HK) Ole Andersen (3F) Laila Christensen (AMR) Carsten Povlsen (HK) Anni Hovmann Nielsen (FOA) Vibeke Binnerup (DSR) Michael Aagaard Laursen (DLF) Tinne Christiansen (BUPL) Kirsten Højgaard (DS) Kennet Hansen (AMR) Hanne Helt Kevy (SL) Norddjurs Kommune

2 Fraværende: Finn Mikkelsen (Skole- og dagtilbudschef) Carsten Willadsen (AC) Jytte Skiffard (HK) Carsten Povlsen (HK) Kennet Hansen (AMR)

3 Indholdsfortegnelse Side 1 Godkendelse af referat fra 12 maj Information vedr budgetopfølgningerne og konsekvenser for arbejds- og personaleforhold 2 3 Budget Arbejdsmiljø 5 5 Personalepolitisk status 1 halvår Kommunikationsstrategi for personalepolitik og ledelsesgrundlag10 7 Trivselsmålinger på forvaltningsområder12 8 Rettelser i MED-aftalen 13 9 Information fra ledelsen14 10 Information fra medarbejderne Information og kommunikation Kommende møder18 13 Eventuelt 19 Bilagsoversigt20 Norddjurs Kommune

4 1 Godkendelse af referat fra 12 maj 2014 Åben sag Opfølgning fra sidste møde: Der har været afholdt et møde mellem formanden, næstformanden og HKs fællestillidsrepræsentant med henblik på at drøfte håndteringen af punktet vedr distancearbejdspladser, som var på hovedudvalgets dagsorden på det sidste møde Konklusionen på mødet blev, at ledelsen fremover vil involvere hovedudvalget i forbindelse med revidering af procedurer eller retningslinjer fastsat af ledelsen, som påvirker medarbejdere Videreførelsen af drøftelsen fra sidste møde, vedr trivselsmålinger på tværs af institutioner på de enkelte forvaltningsområder, tages op særskilt under punkt 7 Formanden indstiller, at referatet godkendes Beslutning i Hovedudvalget den Referatet blev godkendt 1

5 2 Information vedr budgetopfølgningerne og konsekvenser for arbejds- og personaleforhold Åben sag Det fremgår af MED-aftalen, at hovedudvalget skal informeres om budgetopfølgningerne Der foretages budgetopfølgning hver måned, som forelægges økonomiudvalget Juni måneds budgetopfølgning afløses dog af halvårsregnskabet Halvårsregnskabet og tre af budgetopfølgningerne går videre til behandling i kommunalbestyrelsen Det drejer sig om budgetopfølgningerne ultimo juni, ultimo juli og ultimo oktober I halvårsregnskab ultimo juni 2014, forventes et samlet mindreforbrug på 71,5 mio kr i forhold til korrigeret budget inkl ældrebolighandlingsplanen Mindreforbruget fordeler sig med 34 mio kr i mindreforbrug på driften, 46,8 mio kr i mindreforbrug på anlæg og en mindreindtægt/merudgift på 9,2 mio kr på de finansielle områder Mindreforbruget på driften på 34 mio kr vedrører primært arbejdsmarkedsudvalgets område, hvor udgifterne til forsikrede ledige, sygedagpenge, førtidspension, mv er blevet lavere end forventet Mindreforbruget på anlæg vedrører primært byggerier af institutioner på børne- og ungdomsudvalget, og voksen- og plejeudvalget, der først står endelig færdig i 2015 Mindreforbruget forventes overført til 2015 Mindreindtægten/merudgiften på de finansielle områder vedrører primært tilbagebetaling af ejendomsskyld på et sommerhusområde i Bønnerup for årene , samt en forventet mindreindtægt på låneoptagelse primært pga at Norddjurs Kommune ikke har fået tilsagn om lånedispensationer for 2014 Driftsudgifterne er opdelt i to kategorier indenfor og udenfor servicerammen Regeringen udmelder hvert år en ramme for serviceudgifterne, som kommunerne skal holde sig indenfor 2

6 Norddjurs Kommune forventer ved udgangen af juni måned at overholde den udmeldte serviceramme for 2014 Såfremt der er personalemæssige konsekvenser af budgetopfølgningerne orienterer formanden om disse Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning Beslutning i Hovedudvalget den Formanden informerede om budgetopfølgningerne Der er ingen personalemæssige konsekvenser afledt af budgetopfølgningerne Informationen blev taget til efterretning 3

7 3 Budget 2015 Åben sag Formanden gennemgår det tekniske budget samt processen frem mod budget 2015 Der henvises i øvrigt til Norddjurs Kommunes hjemmeside, hvor alt materiale vedrørende budget 2015 løbende offentliggøres, samt til økonomiudvalgets behandling af det tekniske budget d 12 august 2014 på følgende link ØK Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning Bilag: 1 Åben Budgetbalance /14 2 Åben Budgetproces /14 Beslutning i Hovedudvalget den Økonomidirektøren informerede om det tekniske for budget Informationen blev taget til efterretning Hovedudvalget indkaldes til orienteringsmøde om budgettet d 27 august 2014 kl 1100 Der sendes invitation ud efter mødet Høringsperioden er fra den 27 august 2014 og den 15 september

8 4 Arbejdsmiljø Åben sag I henhold til MED-aftalen planlægger, leder og koordinerer hovedudvalget det overordnede arbejdsmiljøarbejde Hovedudvalget afholder fast den lovpligtige årlige arbejdsmiljødrøftelse på det ordinære møde i tredje kvartal, hvor der samles op på arbejdsmiljørapporter fra områdeudvalgene Derudover behandler hovedudvalget kvartalsvise sygefraværs- og arbejdsskadestatistikker Arbejdsskadestatistik Vedlagt dagsordenen findes arbejdsskadestatistikken for 2 kvartal 2014 Som det fremgår af oversigten på side et i arbejdsskadestatistikken er der registreret 53 skader i perioden, hvilket har resulteret i 428 sygedage Til information er der tale om en ny arbejdsskadestatistik som automatisk tilpasser sig registreringerne og kun viser de områder, hvor der rent faktisk er blevet registreret skader Dette giver et mere overskueligt materiale Fraværsstatistik Fraværsstatistikken for 2 kvartal 2014 eftersendes grundet tekniske vanskeligheder Arbejdsmiljørapporter Hovedudvalget har modtaget arbejdsmiljørapporter fra områdeudvalgene samt fra entreprenørgården med henblik på at gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse, herunder prioritere eventuelle indsatsområder for 2015, i form af temaer for de supplerende arbejdsmiljøuddannelser Nogle af de udfordringer, der går igen på flere områder, er pres på medarbejderne i forbindelse med forandringer afledt af reformer, høj arbejdsmængde, pres på arbejdsmiljøet grundet eksterne faktorer, såsom politisk involvering, høje krav og trusler fra borgere og pårørende Derudover er der en række fysiske emner herunder røg hos borgere 5

9 Efter mødet sendes alle arbejdsmiljørapporter, samt hovedudvalgets konklusion på arbejdsmiljødrøftelsen til kommunalbestyrelsen Formanden indstiller, at hovedudvalget gennemfører den årlige arbejdsmiljødrøftelse og udvælger eventuelle emner, til næste års supplerende arbejdsmiljøkurser Bilag: 1 Åben Arbejdsskadestatistik 2 kvartal /14 2 Åben Arbejdsmiljørapport fra områdeudvalget for administrationen /14 3 Åben Arbejdsmiljørapport fra områdeudvalget for sundhed og omsorg /14 4 Åben Arbejdsmiljørapport fra områdeudvalget for socialområdet /14 5 Åben Arbejdsmiljørapport fra områdeudvalget for skole- og dagtilbud /14 6 Åben Arbejdsmiljørapport fra entreprenørgården /14 7 Åben Fravær /14 Beslutning i Hovedudvalget den Hovedudvalget udtrykte tilfredshed med den nye arbejdsskadestatistik Derudover aftalte man, at arbejdsmiljørepræsentanterne i hovedudvalget, ved henvendelse i HR, kan få adgang til de konkrete skadesindberetninger Hovedudvalget gennemførte herefter den årlige arbejdsmiljødrøftelse med udgangspunkt i arbejdsmiljørapporterne fra områdeudvalgene Hovedudvalget konkluderer, at arbejdsmiljørapporterne vidner om, at der er en villighed til at arbejde seriøst med arbejdsmiljøet i hele organisationen Dette gælder såvel lokalt i de enkelte arbejdsmiljøgrupper, men også på områdeudvalgsniveau, hvor der bliver samlet op og igangsat tværgående initiativer Derudover er der en oplevelse af, at der handles hurtigt på opstående problemer og at områdeudvalgenes arbejdsmiljødage bruges til at sætte fokus på netop disse emner 6

10 De primære udfordringer som arbejdsmiljørapporterne peger på er pres på medarbejderne i forbindelse med forandringer afledt af reformer, høj arbejdsmængde, pres på arbejdsmiljøet grundet eksterne faktorer, såsom politisk involvering, høje krav og trusler fra borgere og pårørende Derudover er der en række fysiske emner, herunder røg hos borgere og pladsmangel flere steder Hovedudvalget vurderer, at det er afgørende, at Norddjurs Kommune til hver en tid har en arbejdsmiljøorganisation, der arbejder seriøst med arbejdsmiljøet for at kunne løse fremtidige udfordringer på arbejdsmiljøområdet På baggrund af arbejdsmiljødrøftelsen foreslog hovedudvalget, at der arbejdes videre med følgende emner til de supplerende arbejdsmiljøkurser i 2015: Psykisk arbejdsmiljø, nænsom nødværge og genopfriskning af generelle arbejdsmiljøregler og forpligtigelser for arbejdsmiljørepræsentanter- og grupper Derudover drøftede hovedudvalget emnet tillid, som der også vil blive sat fokus på, på hovedudvalgets seminar i november 7

11 5 Personalepolitisk status 1 halvår G01 13/13646 Åben sag Hovedudvalget forelægges en personalepolitisk status for første halvår 2014 Den personalepolitiske status er blevet forelagt økonomiudvalget d 12 august 2014 Den halvårlige personalepolitiske status gør rede for aktuelle personalepolitiske fokusområder blandt andet: Implementering af nyt ledelsesgrundlag og personalepolitik Ny projektlederuddannelse Arbejdsmiljøindsatsen Sygefravær Derudover indeholder den personalepolitiske status en række aktuelle nøgletal for Norddjurs Kommune, herunder aldersgennemsnit for de store medarbejdergrupper, aldersfordeling, lønniveau og beskæftigelsesformer Formanden indstiller, at redegørelsen drøftes Bilag: 1 Åben Personalepolitisk status 1 halvår /14 8

12 Beslutning i Hovedudvalget den Formanden informerede om den personalepolitiske status Som noget nyt er der et ekstra fokus på elever og i hvilket omfang de går videre i job efter endt uddannelsen Hovedudvalget konstaterede, at den personalepolitiske status vidner om, at Norddjurs Kommune er inde i en positiv udvikling på en lang række områder I forhold til alderssammensætningen bemærkede man, at det er glædeligt, at man formår at fastholde så mange af de attraktive erfarne medarbejdere 9

13 6 Kommunikationsstrategi for personalepolitik og ledelsesgrundlag A50 14/10513 Åben sag Det er hovedudvalgets opfattelse, at mange arbejdspladser har taget personalepolitikken og ledelsesgrundlaget til sig og arbejder med, og forholder sig til emnerne deri Dog har hovedudvalget ønsket, at sætte ekstra fokus på elementerne i de to udgivelser og sikre sig, at de også på lang sigt er en del af arbejdspladsernes hverdag Derfor blev der, på hovedudvalgsmødet d 12 maj 2014, nedsat en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde et oplæg til en kommunikationsstrategi til udbredelse af personalepolitikken og ledelsesgrundlaget i hele organisationen Arbejdsgruppen har udarbejdet et oplæg, der er vedhæftet dagsordenen til drøftelse Oplægget fokuserer på rammer og værktøjer, der kan understøtte det lokale arbejde med personalepolitik og ledelsesgrundlag samt at nytænke kommunikationskanaler, der i højere grad kan nå ud til alle medarbejdere og ledere Formanden indstiller, at mulighederne i oplægget drøftes Bilag: 1 Åben Kommunikationsstrategi for personalepolitik og ledelsesgrundlag 97463/14 Beslutning i Hovedudvalget den Arbejdsgruppen præsenterede overvejelserne bag oplægget Der var enighed om, at der er tale om en kompleks kommunikationsopgave, og det er vigtigt at have fokus på, at formidlingen skal være nærværende for de enkelte aftaleenheder 10

14 Hovedudvalget drøftede desuden mulighederne for at understøtte den lokale formidling med brugen af andre kommunikationskanaler, herunder eksempelvis sociale medier, apps eller lignende Det blev aftalt, at HR udarbejder oplæg, der konkretiserer aktiviteterne i oplægget 11

15 7 Trivselsmålinger på forvaltningsområder Åben sag På forrige møde drøftede hovedudvalget trivselsmålinger, herunder trivselsmålinger lokalt i modsætning til overordnede trivselsmålinger Medarbejdersiden ønskede muligheden for at eksempelvis et områdeudvalg kan lave en samlet trivselsmåling for eget område Formanden fastholdt, med udgangspunkt i hovedudvalgets tidligere beslutning vedr afholdelse af trivselsmålinger, at initiativet skal komme fra lokaludvalgene og kan foretages i forbindelse med APV, eventuelt suppleret med de andre materialer, der stilles til rådighed af HR Formanden betonede, at trivselsmålinger skal laves for arbejdspladsens skyld og give mening der Både i forhold til metode, indhold og timing, da det er lokalt, at resultaterne skal omsættes til handleplaner Hovedudvalget besluttede, at medarbejdersiden undersøger hvor stor interessen for at gennemføre overordnede trivselsmålinger er på de enkelte områder, hvorefter drøftelsen genoptages på det kommende hovedudvalgsmøde Formanden indstiller, at drøftelsen genoptages Beslutning i Hovedudvalget den Hovedudvalget genoptog drøftelsen og konkluderer, at den oprindelige beslutning om at gennemføre trivselsmålinger lokalt fastholdes 12

16 8 Rettelser i MED-aftalen Åben sag KL, KTO og sundhedskartellet har gennemgået samtlige kommuners MED-aftaler, da det har vist sig, at der har været usikkerhed om hvorledes AMO bekendtgørelsen om samarbejde og sundhed skal indskrives i de lokale aftaler Bekendtgørelsen drejer sig om arbejdsmiljøarbejdets organisering KL, KTO og sundhedskartellet har vurderet, at der skal gennemføres enkelte rettelser i teksten i Norddjurs Kommunes MED-aftale Da der skal ændres i ordlyden i MED-aftalen betyder det, at der skal indkaldes et forhandlingsorgan bestående af repræsentanter udpeget af hovedorganisationerne HR udarbejder en revideret version af MED-aftalen, der alene adresserer de ændringer, som KL, KTO og sundhedskartellet har påpeget Den reviderede udgave forelægges forhandlingsorganet til godkendelse Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning Beslutning i Hovedudvalget den HR informerede om, at KL og KTO har påpeget et behov for enkelte rettelser i Norddjurs Kommunes MED-aftale i forhold til organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Der er tale om meget små rettelser Når rettelserne er godkendt af et forhandlingsorgan vil der efter al sandsynlighed i første omgang blive udarbejdet et rettelsesark til de eksisterende MEDaftaler 13

17 9 Information fra ledelsen Åben sag Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning Beslutning i Hovedudvalget den Formanden informerede om, at der vil blive ansat en arbejdsmiljøkonsulent Stillingen bliver oprettet i direktionssekretariatet og HR Velfærdsdirektøren informerede om aktuelle emner på området, herunder social rammeaftale, sundhedsaftale og ansøgning om midler til ældreområdet Derudover informerede velfærdsdirektøren om, at folkeskolereformen er kommet godt fra start i Norddjurs Kommune 14

18 10 Information fra medarbejderne Åben sag Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning Beslutning i Hovedudvalget den Medarbejdersiden ønskede at vide, hvorvidt der var midler til at de kunne deltage i en konference, der afholdes af FTF, OAO og FOA, omhandlende MED-udvalgets strategiske rolle Formanden bekræftede, at der var midler til konferencen Medarbejderne udtrykte tilfredshed med, at organisationerne og MED-udvalgene på skole- og dagtilbudsområdet fortsat var tæt involveret i processen omkring implementering af den nye folkeskolereform Medarbejdersiden roste referatet fra dialogmødet med økonomiudvalget d 12 august 2014, hvor det blev tydeliggjort, at medarbejderne ønsker at der vises tillid til dem og at de har ro til at udføre deres arbejde 15

19 11 Information og kommunikation Åben sag Formålet med punktet er, at hovedudvalget drøfter om der, på baggrund af mødet, er emner, der skal informeres ud til resten af organisationen Formanden indstiller, at hovedudvalget drøfter om der er emner, der skal informeres om Beslutning i Hovedudvalget den Indsamling af retningslinjer fra lokaludvalgene Hovedudvalget informerer om, at der vil blive igangsat en indsamling af personalepolitiske retningslinjer fra aftaleenhederne Det vil sige retningslinjer som er aftalt i lokaludvalgene, og som omhandler eller regulerer personalets vilkår Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Hovedudvalget har gennemført den årlige arbejdsmiljødrøftelse med udgangspunkt i arbejdsmiljørapporterne fra områdeudvalgene Hovedudvalget konkluderer, at arbejdsmiljørapporterne vidner om, at der er en villighed til at arbejde seriøst med arbejdsmiljøet i hele organisationen Dette gælder såvel lokalt i de enkelte arbejdsmiljøgrupper, men også på områdeudvalgsniveau, hvor der bliver samlet op og igangsat tværgående initiativer Derudover er der en oplevelse af, at der handles hurtigt på opstående problemer og at områdeudvalgenes arbejdsmiljødage bruges til at sætte fokus på netop disse emner 16

20 De primære udfordringer som arbejdsmiljørapporterne peger på er pres på medarbejderne i forbindelse med forandringer afledt af reformer, høj arbejdsmængde, pres på arbejdsmiljøet grundet eksterne faktorer, såsom politisk involvering, høje krav og trusler fra borgere og pårørende Derudover er der en række fysiske emner, herunder røg hos borgere og pladsmangel flere steder Hovedudvalget vurderer, at det er afgørende, at Norddjurs Kommune til hver en tid har en arbejdsmiljøorganisation, der arbejder seriøst med arbejdsmiljøet for at kunne løse fremtidige udfordringer på arbejdsmiljøområdet Personalepolitisk status Hovedudvalget konstaterer, at den personalepolitiske status vidner om, at Norddjurs Kommune er inde i en positiv udvikling på en lang række områder Rettelser i MED-aftalen Der vil blive foretaget enkelte rettelser i Norddjurs Kommunes MED-aftale i forhold til organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Der er tale om meget små rettelser Når rettelserne er godkendt af et forhandlingsorgan vil der efter al sandsynlighed i første omgang blive udarbejdet et rettelsesark til de eksisterende MED-aftaler 17

21 12 Kommende møder Åben sag Hovedudvalget afholder en temadag d 21 november 2014 Der er nedsat en arbejdsgruppe, der udarbejder et program for dagen Hovedudvalget vil på de kommende møder danne sig et overblik over og behandle retningslinjer, udarbejdet på de enkelte arbejdspladser Formanden indstiller, at hovedudvalget drøfter, om der er andre emner, der skal tages op på kommende møder Beslutning i Hovedudvalget den Det blev besluttet allerede nu at påbegynde indsamlingen af personalepolitiske retningslinjer fra arbejdspladserne 18

22 13 Eventuelt Åben sag 19

23 Bilagsoversigt 3 Budget Budgetbalance (101096/14) 2 Budgetproces 2015 (101097/14) 4 Arbejdsmiljø 1 Arbejdsskadestatistik 2 kvartal 2014 (101021/14) 2 Arbejdsmiljørapport fra områdeudvalget for administrationen (101036/14) 3 Arbejdsmiljørapport fra områdeudvalget for sundhed og omsorg (101028/14) 4 Arbejdsmiljørapport fra områdeudvalget for socialområdet (101025/14) 5 Arbejdsmiljørapport fra områdeudvalget for skole- og dagtilbud (101031/14) 6 Arbejdsmiljørapport fra entreprenørgården (101129/14) 7 Fravær (114897/14) 5 Personalepolitisk status 1 halvår Personalepolitisk status 1 halvår 2014 (100606/14) 6 Kommunikationsstrategi for personalepolitik og ledelsesgrundlag 1 Kommunikationsstrategi for personalepolitik og ledelsesgrundlag (97463/14) 20

24 Underskriftsside Jesper Kaas Schmidt (Kommunaldirektør) (Formand) Kenneth Koed Nielsen (Velfærdsdirektør) Kim Bruun Nielsen (Sekretariatschef) Søs Fuglsang (Sundhed- og omsorgschef) Finn Mikkelsen (Skole- og dagtilbudschef) Carsten Willadsen (AC) Ole Andersen (3F) Carsten Povlsen (HK) Vibeke Binnerup (DSR) Tinne Christiansen (BUPL) Kennet Hansen (AMR) Eva Iversen (Økonomidirektør) Kim Kofod Hansen (Udviklingsdirektør) Hanne Nielsen (Socialchef) Lotta Sandsgaard (Byg- og miljøchef) Ellen Birthe Christensen (FOA) (Næstformand) Jytte Skiffard (HK) Laila Christensen (AMR) Anni Hovmann Nielsen (FOA) Michael Aagaard Laursen (DLF) Kirsten Højgaard (DS) Hanne Helt Kevy (SL) 21

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 12. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 14:00 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Kommunaldirektør) (Formand) Eva Iversen (Økonomidirektør)

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Møllehjemmet Auning Dato: Mandag den 13. maj 2013 Start kl.: 13:00 (Medarbejdersiden holder formøde fra kl. 11.00) Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Formand) Kenneth

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget. Møde nr. : 12/05 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 16.08.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget. Møde nr. : 12/05 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 16.08.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00 Hovedudvalget Møde nr. : 12/05 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 16.08.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00 BESLUTNINGSREFERAT Medlemmer (Ledelse) Deltog Medlemmer (Medarbejdere) Deltog Jesper Kaas Schmidt

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Mandag den 9. maj 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Kommunaldirektør) (Formand) Kenneth Koed Nielsen (Velfærdsdirektør)

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet DAGSORDEN

Områdeudvalg socialområdet DAGSORDEN Områdeudvalg socialområdet DAGSORDEN Sted: Gjerrild Vandrehjem, Dyrehavevej 9, Gjerrild, 8500 Grenaa. Formøde for medarbejderne fra kl. 08.00 til 10.00. Dato: Onsdag den 21. maj 2014 Start kl.: 8:00 Slut

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget. Møde nr. : 12/01 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 09.02.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget. Møde nr. : 12/01 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 09.02.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00 Hovedudvalget Møde nr. : 12/01 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 09.02.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00 BESLUTNINGSREFERAT Medlemmer (Ledelse) Deltog Medlemmer (Medarbejdere) Deltog Jesper Kaas Schmidt

Læs mere

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 9 december 2015 Start kl: 12:30 Slut kl: 15:00 Medlemmer: Fraværende: Eva Iversen (Formand) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Lars Toft Pedersen

Læs mere

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK)

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK) BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 12 marts 2014 Start kl: 12:30 Slut kl: 15:00 Medlemmer: Eva Iversen (Formand) Peter Kirchhoff Larsen (HK) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Carsten

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet REFERAT

Områdeudvalg socialområdet REFERAT Områdeudvalg socialområdet REFERAT Sted: Norddjurs Børnecenter Dato: Torsdag den 12. marts 2015 Start kl.: 8:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Hanne Nielsen Bo Lindballe Frode Lerdahl Annette Kristensen

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Mandag den 16. februar 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Kommunaldirektør) (Formand) Eva Iversen (Økonomidirektør)

Læs mere

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK)

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK) BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 3 december 2014 Start kl: 12:30 Slut kl: 13:15 Medlemmer: Eva Iversen (Formand) Peter Kirchhoff Larsen (HK) Kim Bruun Nielsen (Ledelse)

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget. Møde nr. : 02/2011 Sted : Kysthotellet, Grenaa Dato : 07.04.11 Start kl. : 10:00 Slut kl.

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget. Møde nr. : 02/2011 Sted : Kysthotellet, Grenaa Dato : 07.04.11 Start kl. : 10:00 Slut kl. Hovedudvalget Møde nr. : 02/2011 Sted : Kysthotellet, Grenaa Dato : 07.04.11 Start kl. : 10:00 Slut kl. : 12:00 BESLUTNINGSREFERAT Medlemmer (Ledelse) Deltog Medlemmer (Medarbejdere) Deltog Jesper Kaas

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet REFERAT

Områdeudvalg socialområdet REFERAT Områdeudvalg socialområdet REFERAT Sted: Norddjurs Børnecenter Dato: Torsdag den 12. marts 2015 Start kl.: 8:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Hanne Nielsen Bo Lindballe Frode Lerdahl Annette Kristensen

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter Dato: Mandag den 6. februar 2017 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Kommunaldirektør) (Formand) Kenneth Koed Nielsen

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet REFERAT

Områdeudvalg socialområdet REFERAT Områdeudvalg socialområdet REFERAT Sted: Skovstjernen Tove Ditlevsens vej 4, 8500 Grenaa Medarbejdersiden holder formøde mellem kl. 8.00 til 10.00. Mødet afsluttes med frokost. Dato: Tirsdag den 6. december

Læs mere

Områdeudvalg administrationen REFERAT

Områdeudvalg administrationen REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 4. december 2013 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 14:15 Medlemmer: Eva Iversen (Formand) Peter Kirchhoff Larsen (HK) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Carsten

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 2. oktober 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Områdeudvalg administrationen

BESLUTNINGSREFERAT. Områdeudvalg administrationen Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 05/2012 Sted : Mødelokale 2, Grenaa Dato : 5. december 2012 Start kl. : 12.30 Slut kl. : 15.00 Medarbejdersiden holder formøde samme dag, samme

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 9, Glesborg Dato: Onsdag den 3. december 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Finn Nørskov Mikkelsen, formand Anni Hovmann

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget Hovedudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 05/11 Sted : Grenaa Dato : 18. august 2011 Start kl. : 10:00 Slut kl. : 12:30 efter frokost er der møde med økonomiudvalget frem til kl. 14. Medlemmer (Ledelse)

Læs mere

Områdeudvalg administrationen REFERAT

Områdeudvalg administrationen REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Tirsdag den 4 juni 2013 Start kl: 12:30 Slut kl: 15:30 Medlemmer: Eva Iversen (Formand) Peter Kirchhoff Larsen - (HK) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Carsten Povlsen

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 8, Glesborg Dato: Onsdag den 11. marts 2015 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Finn Nørskov Mikkelsen, formand Birgit Underbjerg (AMR)

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg socialområdet BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg socialområdet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Norddjurs Børnecenter Trekanten 34, 8500 Grenaa. Formøde for medarbejderne fra kl. 08.00 til 10.00 Mødet slutter med frokost. Dato: Onsdag den 26. februar

Læs mere

REFERAT. Lederforum. Tove Ditlevsens vej 4, 8500 Grenaa. Dato: Onsdag den 13. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00

REFERAT. Lederforum. Tove Ditlevsens vej 4, 8500 Grenaa. Dato: Onsdag den 13. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00 Lederforum REFERAT Sted: Skovstjernen Tove Ditlevsens vej 4, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 13. november 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør

Læs mere

DAGSORDEN. Hovedudvalget. Møde nr. : 01/2009 Sted : Rådhuset i Grenaa - Rådssalen Dato : 19. februar 2009 Start kl. : Slut kl. : 16.

DAGSORDEN. Hovedudvalget. Møde nr. : 01/2009 Sted : Rådhuset i Grenaa - Rådssalen Dato : 19. februar 2009 Start kl. : Slut kl. : 16. Hovedudvalget Møde nr. : 01/2009 Sted : Rådhuset i Grenaa - Rådssalen Dato : 19. februar 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.00 DAGSORDEN Formøde for medarbejderne fra kl. 12.00 til kl. 14.00 Formøde

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen Områdeudvalget for Administrationen DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Mødelokale 2, Rådhuset i Grenaa Dato : 14. maj 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jesper Kaas Schmidt (Ledelse) Ove

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Onsdag den 7. maj 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 9, Glesborg (Formøde for medarbejdersiden kl. 10.00-12.00) (Medarbejdersiden udarbejder høringssvar kl. 15.00-15.30) Dato: Mandag den 2. september 2013 Start kl.: 12:30

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Område MED På skole- og dagtilbudsområdet

Område MED På skole- og dagtilbudsområdet Område På skole- og dagtilbudsområdet Denne folder handler om område på skole- og dagtilbudsområdet. Her kan du læse om, hvem vi er, hvad der er vores formål og opgaver, og hvordan vi løser dem. Formålet

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 26. august 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 9, Glesborg (Formøde for medarbejdersiden kl. 10.00-12.00) (Medarbejdersiden udarbejder høringssvar kl. 15.00-15.30) Dato: Mandag den

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 07/2011 Sted : Gæstekantinen, rådhuset i Grenaa Dato : 21. september 2011 Start kl. : Slut kl. : 11.

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 07/2011 Sted : Gæstekantinen, rådhuset i Grenaa Dato : 21. september 2011 Start kl. : Slut kl. : 11. BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 07/2011 Sted : Gæstekantinen, rådhuset i Grenaa Dato : 21. september 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 8, Glesborg Der er formøde for medarbejdersiden kl. 15.00-15.30 Dato: Mandag den 17. juni 2013 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:00 Medlemmer:

Læs mere

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00 Direktionen REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Borgmester Jan Petersen deltog i behandlingen af punkt 1. på dagsordenen.

BESLUTNINGSREFERAT. Borgmester Jan Petersen deltog i behandlingen af punkt 1. på dagsordenen. Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 26/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. november 2012 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand)

Læs mere

Norddjurs Kommune Områdeudvalg administrationen 9. marts 2011 BESLUTNINGSREFERAT

Norddjurs Kommune Områdeudvalg administrationen 9. marts 2011 BESLUTNINGSREFERAT BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 02/2011 Sted : Grenaa Dato : 9. marts 2011 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Eva Holm Iversen (Formand) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Hans Carsten Rasmussen (Ledelse)

Læs mere

Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet.

Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet. Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet. 1. Motivation / baggrund for projektet På mødet i hovedudvalget den 18. februar 2013 drøftedes etablering af et pilotprojekt, i samarbejde

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) skal du sammen med din leder og arbejdsmiljøgruppen (AMG) / lokaludvalget (LMU) være med til at sikre et sundt og godt

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Mandag den 22. august 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Kommunaldirektør) (Formand) Kenneth Koed Nielsen (Velfærdsdirektør)

Læs mere

Områdeudvalg kultur, biblioteker og fritid DAGSORDEN

Områdeudvalg kultur, biblioteker og fritid DAGSORDEN DAGSORDEN Sted: Mødelokale 15, Allingåbro Kirkestien 1 8961 Allingåbro Dato: Tirsdag den 5. december 2017 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 10:00 Medlemmer: Trine Grejsen ((Formand)) Finn Rosenløv ((Ledelse))

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT REFERAT Sted: Rådssalen, Rådhuset Rådhuset Grenaa Dato: Onsdag den 3. december 2014 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen Anne Aastrup Dorte Bitsch

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Områdeudvalg børn og unge

BESLUTNINGSREFERAT. Områdeudvalg børn og unge Områdeudvalg børn og unge BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 08/2011 Sted : Mødelokal 8, Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 13. september 2011 Start kl. : 9:00 Slut kl. : 11:15 Medlemmer (Ledelsen) Deltog

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 31. august 2016 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 8, Glesborg Dato: Mandag den 28. januar 2013 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Fraværende: Adrienne Mc Nally Jensen Anni Hovmann

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

Procedureretningslinjer

Procedureretningslinjer Procedureretningslinjer DATO 14-04-2011 SAGSNR. 326-2011-18747 SAGSANSVARLIG Rita Jeppesen HR og Personale HR og Personale I henhold til Kalundborg Kommunes lokale MED-aftale er der udarbejdet nedenstående

Læs mere

REFERAT. Områdeudvalg børn og unge

REFERAT. Områdeudvalg børn og unge Områdeudvalg børn og unge REFERAT Møde nr. : 2/09 Sted : Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 4. maj 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 15.55 Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen kl.

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Mandag den 16. november 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Kommunaldirektør) (Formand) Eva Iversen (Økonomidirektør)

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør Eva Holm Iversen

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødedato: 13. marts kl. 10.00-12.00 Mødested: Møderum 1 Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødelokalet er reserveret fra kl.9.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne-

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt foreslog, at der indsættes et nyt punkt 2 Orientering om udvalgsmøder, hvilket direktionen godkendte.

DAGSORDEN. Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt foreslog, at der indsættes et nyt punkt 2 Orientering om udvalgsmøder, hvilket direktionen godkendte. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 32/2207 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 7. november 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Direktionen. Møde nr. : 11/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 18. maj 2011 Start kl. : Slut kl. : 13.

BESLUTNINGSREFERAT. Direktionen. Møde nr. : 11/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 18. maj 2011 Start kl. : Slut kl. : 13. Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 11/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 18. maj 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 13.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 03/2010 Sted : Mødelokale 101 Dato : 16. september 2010 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 15:30 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse) Birte Kousted

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 14:

Kommissorium for arbejdsgruppe 14: Kommissorium for arbejdsgruppe 14: Faglige vejledere Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Mandag den 11. maj 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Kommunaldirektør) (Formand) Eva Iversen (Økonomidirektør)

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere

DAGSORDEN. Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen kl. 13.00. Der er sandwich til medarbejderne kl.. 12.30 i mødelokalet.

DAGSORDEN. Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen kl. 13.00. Der er sandwich til medarbejderne kl.. 12.30 i mødelokalet. Områdeudvalg børn og unge DAGSORDEN Møde nr. : 04/2010 Sted : Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 8. november 2010 Start kl. : 14:00 Slut kl. : Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 34/2009 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 25. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 34/2009 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 25. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 34/2009 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 25. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.30 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne-

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Møllehjemmet Auning Dato: Mandag den 13. maj 2013 Start kl.: 13:00 (Medarbejdersiden holder formøde fra kl. 11.00) Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Formand) Kenneth

Læs mere

Dato 14-03-2013 j./sagsnr. 87.00.00-P35-1-13. Referat af centerudvalgsmødet den 20. maj 2014. Notat udarbejdet af: Simon Bjerrum

Dato 14-03-2013 j./sagsnr. 87.00.00-P35-1-13. Referat af centerudvalgsmødet den 20. maj 2014. Notat udarbejdet af: Simon Bjerrum Center for Børn & Familie Dato 14-03-2013 j./sagsnr. 87.00.00-P35-1-13 Referat af centerudvalgsmødet den 20. maj 2014 Medlemmer af Centerudvalget: Notat udarbejdet af: Simon Bjerrum Jens Zachariasen Inge

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Miljø- og kulturdirektørens kontor Dato: Onsdag den 11. oktober 2017 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand)

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 10. august 2016 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 25. februar 2009 Start kl. : Slut kl. : 11.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 25. februar 2009 Start kl. : Slut kl. : 11. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 25. februar 2009 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 11.20 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne-

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 21. september 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 29. september 2014 kl. 9.30-14.00 Mødested: Møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.15 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 12:

Kommissorium for arbejdsgruppe 12: Kommissorium for arbejdsgruppe 12: Kompetenceudvikling Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Program

VELKOMMEN TIL. Program SOCIAL & ARBEJDSMARKED VELKOMMEN TIL Arbejdsmiljø Årsmøde 2013 SOCIAL & ARBEJDSMARKED Program 8.00 Ankomst/registrering af: Arbejdsmiljørepræsentanter der skal deltage i valget til Områdeudvalg 8.20 Valg

Læs mere

Beslutningsreferat. Hovedudvalget. Møde nr. : 01/2010 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 4. marts 2010 Start kl. : Slut kl. : 16.

Beslutningsreferat. Hovedudvalget. Møde nr. : 01/2010 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 4. marts 2010 Start kl. : Slut kl. : 16. Hovedudvalget Møde nr. : 01/2010 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 4. marts 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.00 Beslutningsreferat Medlemmer (Ledelse) Deltog Medlemmer (Medarbejdere)

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Direktionen

BESLUTNINGSREFERAT. Direktionen Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 07/2011 Sted : Administrationsbygningen, Allingåbro Dato : 30. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand)

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT ÅBEN DAGSORDEN

BESLUTNINGSREFERAT ÅBEN DAGSORDEN Dato 16. juni 2013 Lokaludvalg Ungnorddjurs BESLUTNINGSREFERAT Deltagere: Anne Grethe Grann, Leif Andersen, Michael Matthiesen, Michael Quist, Janne Karlsson (til kl. 12,30), Henrik Stougaard Larsen, Bente

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 26. marts 2015. Afbud: Åse Ladefoged

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 26. marts 2015. Afbud: Åse Ladefoged Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 26. marts 2015. Afbud: Åse Ladefoged 1. Bemærkninger

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Hovedudvalget. Referat

Hovedudvalget. Referat Hovedudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 03-12-2013 Starttidspunkt for møde: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: : Jørgen Christiansen, Anne-Lene Haveløkke, Kurt Habekost,

Læs mere

Hovedudvalget. Referat

Hovedudvalget. Referat Hovedudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 26-06-2012 Starttidspunkt for møde: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Jørgen Christiansen, Anne-Lene Haveløkke, Kurt

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 1/2009 Sted : Mødelokale 3, Rådhuset i Grenaa Dato : 5. januar 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.00 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse)

Læs mere

DAGSORDEN. Ældrerådet. Mødelokale 3, rådhuset. Dato: Torsdag den 30. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 11:30

DAGSORDEN. Ældrerådet. Mødelokale 3, rådhuset. Dato: Torsdag den 30. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 11:30 Ældrerådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. november 2017 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Birgit Lindgaard Ingeborg Kyed Pedersen Hans Erik Nielsen Yvonne Karnø Benthe

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

Områdeudvalg for Børn og Unge. Referat

Områdeudvalg for Børn og Unge. Referat Områdeudvalg for Børn og Unge Referat Mødedato: Tirsdag den 08-12-2015 Starttidspunkt for møde: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 4+5 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Lone Bjerregaard, Henrik Petersen,

Læs mere

Referat fra mødet i HovedUdvalget

Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødedato: 13. april 2015 kl. 9.30-12.15 Mødested: Møderum 2 Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.15 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 20. juni 2014 kl. 10:00-12:30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 1 Referat fra møde i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.30 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 36 Sted : Allingåbro Dato : 9. december 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.10

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 36 Sted : Allingåbro Dato : 9. december 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.10 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 36 Sted : Allingåbro Dato : 9. december 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.10 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne- og ungedirektør Finn Byrialsen

Læs mere

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med De centrale parters fælles vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

DAGSORDEN. MTSU Administrationen. Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 10. april 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. MTSU Administrationen. Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 10. april 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12. MTSU Administrationen DAGSORDEN Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 10. april 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Keld Overgaard Jensen (Ledelse) Finn Mikkelsen (Ledelse)

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud DAGSORDEN

Områdeudvalg skole- og dagtilbud DAGSORDEN DAGSORDEN Sted: Mødelokale 8, Glesborg Dato: Tirsdag den 6. december 2016 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Finn Nørskov Mikkelsen, formand Birgit Underbjerg (AMR) Christian Sloth, Distriktsleder,

Læs mere

Referat. Referat fra møde i HovedMED d. 27. august 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15

Referat. Referat fra møde i HovedMED d. 27. august 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15 Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Mette Herbert, Direktør Pernille Halberg Salamon, Direktør Klaus Poulsen, Arbejdsleder

Læs mere