VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken."

Transkript

1 ADVOKATGÅRDEN Nygade Næstved Telefon (+45) Telefax (+45) Homepage: CVR: DK Giro nr.: Fin Krog Aage Advokat Sag nr /FA/LH Sekr.: Lena Harpelund VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Lundebakken.

2 1. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Lundebakken. Dens område består af 71 parceller, vejarealer og fællesarealer udstykket fra matr.nr. 17 a, Karrebæk by, Karrebæk, nu matrikuleret som matr.nr. 17 h, 17 i, 17 k, 17 l, 17 m, 17 n, 17 o, 17 p, 17 q, 17 r, 17 s, 17 t, 17 u, 17 v, 17 x, 17 y, 17 z, 17 æ, 17 ø, 17 aa, 17 ab, 17 ac, 17 ad, 17 ae, 17 af, 17 ag, 17 ah, 17 ai, 17 ak, 17 al, 17 am, 17 an, 17 ao, 17 ap, 17 aq, 17 ar, 17 as, 17 at, 17 au, 17 av, 17 ax, 17 ay, 17 az, 17 aæ, 17 aø, 17 ba, 17 bb, 17 bc, 17 bd, 17 be, 17 bf, 17 bg, 17 bh, 17 bi, 17 bk, 17 bl, 17 bm, 17 bn, 17 bo, 17 bp, 17 bq, 17 br, 17 bs, 17 bt, 17 bu, 17 bv, 17 bx, 17 by, 17 bz, 17 bæ, 17 bø, 17 ca alle Karrebæk by, Karrebæk. 2. Hjemsted. Foreningens hjemsted er Næstved kommune. 3. Formål. Foreningens formål er i overensstemmelse med lokalplan F2.2-1, som er endeligt vedtaget af Næstved Byråd den 16/6 1998, at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser såvel udadtil som indadtil, herunder bl.a. at administrere og vedligeholde de private veje, fællesarealer m.v. Foreningen kan til enhver tid uden vedtægtsændring efter generalforsamlingens beslutning tilslutte sig en sammenslutning af grundejerforeninger i Næstved eller en hovedorganisation af grundejerforeninger. 4. Medlemmer. Foreningens medlemmer er ejerne af de ovenfor nævnte parceller. Samtlige ejere af ejendomme i foreningens område er forpligtet til at være medlem af foreningen, jfr. lokalplan F Medlemmerne er pligtige at meddele ejerskifte til foreningen. Medlemsskabet indtræder den dag, den pågældende ejers skøde, betinget eller endeligt anmeldes til tinglysning, og gælder fra overtagelsesdagen. Ved foreningens stiftelse er medlemsskabet dog indtrådt allerede ved underskrift på købsaftalen med Inger Tüchler. Medlemsskabet ophører fra overtagelsesdagen ved salg af ejendommen. Den tidligere ejers forpligtelser overfor foreningen ophører dog først, når den nye ejers skøde er endeligt tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, og der er givet ejerforeningen underretning herom.

3 Den til enhver tid værende ejer af ejendommen hæfter for alle forpligtelser overfor foreningen, også selvom forpligtelserne er opstået i en tidligere ejers tid. 5. Ejerforhold En ejendomsejer har en ejers fulde rådighed over ejendommen. Ejerens rådighed over ejendommen er alene underlagt de begrænsninger, der yder af lovgivningen, det offentliges beslutninger, den ovenfor nævnte lokalplan samt de beslutninger fra det offentliges og foreningens side, som yder deraf. Uanset anvendelsen, herunder evt. udleje, hæfter ejeren til enhver tid over for foreningen for enhver forpligtelse, der påhviler ejendommen overfor foreningen. Ejeren er endvidere ansvarlig overfor foreningen og øvrige ejere for skade på disses ejendom, der er forvoldt af ejeren eller personer, denne har givet adgang til ejendommen, eller som udspringer af ejendommen i øvrigt. 6. Benyttelse. En ejendomsejer har den fulde benyttelsesret til ejendommen, for så vidt benyttelsen ikke medfører gene for foreningen, dens medlemmer eller øvrige beboere. I henhold til den ovenfor nævnte lokalplan må de i foreningens område beliggende ejendomme dog alene anvendes til fritidsbeboelse (sommerhusområde). Medlemmet og de personer, der opholder sig i dennes ejendom, må efterkomme de af bestyrelsen fastsatte og af generalforsamlingen godkendte ordensregler og beslutninger. Medlemmerne må endvidere nøje følge de regler med hensyn til bebyggelse, benyttelse, beplantning, færdsel m.v., der fremgår af lokalplanen. 7. Vedligeholdelse af fællesarealer Vedligeholdelsen af fællesarealer påhviler foreningen. Foreningen kan til varetagelsen heraf antage fornøden arbejdskraft eller selvstændigt virkende professionelle. Samtlige medlemmer er forpligtet til at bidrage økonomisk til vedligeholdelsen. 8. Vedligeholdelse af de enkelte ejendomme Vedligeholdelsen af den enkelte ejendom med derpå værende bebyggelse og beplantning, påhviler den enkelte ejer. Alle ejendoms ejere under foreningen er forpligtet til at vedligeholde deres respektive ejendomme, således at området altid fremstår harmonisk og vel vedligeholdt, hvilket blandt andet vil sige, at grundene skal renholdes og vegetationen på ubebyggede grunde skal som minimum slås 2 gange årligt - 1. gang inden Sct. Hans og 2. gang inden udgangen af september måned. Med hensyn til farve- og materialevalg samt hegn og beplantning skal de i lokalplanen optagne bestemmelser herom følges nøje.

4 Særligt henvises til lokalplanens 8, område A, hvorefter levende hegn højst må være 1,8 m. høje. Beplantning må ikke være til ulempe for naboer, og skal bestå af mindre træer og buske, der naturligt er hjemmehørende i kystområdet. På den enkelte grund må højst være 2 træer, der kan nå en højde af indtil 5 m, og øvrig beplantning skal holdes under 2 meters højde. Såfremt disse regler ikke overholdes, er foreningen ved dens bestyrelse bemyndiget til, efter forudgående forgæves påkrav til ejeren, at lade beplantningen beskære på ejerens bekostning. Udgifterne hertil kan om nødvendigt dækkes ind ved den nedenfor under 20 nævnte sikkerhed i ejendommen. Hvis en ejendom i øvrigt groft forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget indenfor en fastsat frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen sætte ejendommen i stand for medlemmets regning og udgifterne hertil kan om nødvendigt dækkes ind ved den nedenfor under 20 nævnte sikkerhed i ejendommen. 9. Generalforsamling. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes i Næstved kommune. Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned. Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt til samtlige medlemmer. Varslet til en generalforsamling skal være mindst 2 og højest 6 uger. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingens afholdelse samt angive, hvorvidt der er tale om en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Med indkaldelses skal følge de forslag, der agtes fremsat under generalforsamlingen, og for så vidt angår den ordinære generalforsamling det reviderede årsregnskab. De af bestyrelsen trufne beslutninger kan af ethvert medlem, hvem beslutningen direkte vedrører, indbringes for en generalforsamling. Ethvert medlem kan fremsætte forslag til behandling på en generalforsamling. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 1. februar så forslagene kan tilsendes medlemmerne sammen med indkaldelsen. Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig, bortset fra de nedennævnte tilfælde. Uanset antallet af ejere af en ejendom, har hver ejendom kun een stemme, og det betyder at hvis ere ejere af en ejendom giver møde, har de een stemme til fælles. Stemmeret kan udøves af myndige personer, der har modtaget gyldig fuldmagt dertil af stemmeberettigede. Ethvert medlem eller myndige medlemmer af deres husstand kan alene afgive een stemme ifølge fuldmagt udover egen stemme.

5 Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindelige stemme erhed bortset fra i de nedennævnte tilfælde. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, såfremt 2/3 af alle stemmeberettigede stemmer derfor. Hvis over halvdelen af de fremmødte stemmer for vedtægtsændringen, men 2/3 af alle stemmeberettigede ikke er mødt eller repræsenteret på generalforsamlingen, kan vedtægtsændringen vedtages med tilslutning af over halvdelen af de stemmeberettigede på en generalforsamling, der er indkaldt med denne sag på dagsordenen, og som afholdes mindst 2 uger, højst 6 uger efter. 10. Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Bestyrelsens forslag til budget for næste år, samt fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 9. Eventuelt. Det reviderede regnskab for det forløbne år samt forslag til budget for det kommende år skal følge med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. 11. Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden, når det skønnes nødvendigt. Formanden er forpligtet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når det kræves af et ertal af bestyrelsen eller af mindst 1/4 af samtlige stemmeberettigede medlemmer eller når det er besluttet af en tidligere generalforsamling.

6 12. Dirigent og protokol Generalforsamlingen vælger ved simpel stemme erhed en dirigent, der forestår generalforsamlingen. Dirigenten træffer afgørelse om alle formelle spørgsmål under generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan dog altid afsætte dirigenten og vælge en ny. Der optages et kort referat om forhandlingerne på generalforsamlingen, og referatet underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen. 13. Bestyrelsen. Til at lede foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægt og generalforsamlingens beslutninger vælger generalforsamlingen en bestyrelse på 5 medlemmer bestående af 1 formand og 4 bestyrelsesmedlemmer. Formanden vælges på den ordinære generalforsamling, hvor også bestyrelsesmedlemmerne vælges. Valgperioden for formanden og bestyrelsesmedlemmerne er 2 år, og genvalg kan nde sted. På foreningens første ordinære generalforsamling vælges dog halvdelen af de menige bestyrelsesmedlemmer kun for et år, for at opnå den fornødne kontinuitet i bestyrelsen. Desuden vælges for et år ad gangen 2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Valgbare er foreningens medlemmer og myndige medlemmer af disses husstande selv om de ikke er medskødehavere. Der kan kun vælges en repræsentant for hver parcel. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen fastsætter iøvrigt selv sin forretningsorden, og fører referat over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger. Referaterne underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen, i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor det skønnes nødvendigt, f.eks. assistance af advokat, ingeniør eller landinspektør. Det tilkommer bestyrelsen at drage omsorg for ansættelse af lønnet hjælp til vedligeholdelse og renholdelse af veje og fællesarealer. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, men der tillægges dog formand, næstformand og kasserer en passende godtgørelse for de med hvervet forbundne positive udgifter, og positive udgifter bl.a. i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøder honoreres efter regning. Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå

7 af medlemmer udenfor bestyrelsen, idet dog udvalgsformanden altid skal være et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller et bestyrelsesmedlem forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 ud af 5 medlemmer, hvoraf den ene er formand eller næstformand er til stede. Formanden eller i hans fravær næstformanden leder bestyrelsesmøderne, og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, kommer under værgemål eller ud af rådighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt konstituere sig med en suppleant. Konstitueringen er gældende indtil næste ordinære generalforsamling. Dersom formanden eller næstformanden i henhold til ovenstående måtte udtræde af foreningen, skal hans a øser konstitueres indenfor de resterende bestyrelsesmedlemmer, og dersom ingen ønsker at påtage sig hvervet, skal bestyrelsen foranledige indkaldt til ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder. 14. Tegningsregel Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder, som overfor private. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne, og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Foreningen tegnes af formanden i forbindelse med et af bestyrelsens medlemmer. 15. Hæftelse Medlemmernes hæftelse overfor tredjemand er begrænset til deres indestående del af foreningsformuen. 16. Regnskab Hvert år udarbejder bestyrelsen et regnskab over foreningens indtægter og udgifter samt en status over aktiver og passiver. Regnskabsåret er fra 1/1 til 31/12. Regnskabet forelægges i revideret stand for generalforsamlingen til godkendelse. Generalforsamlingen bestemmer efter bestyrelsens indstilling, hvordan et eventuelt overskud skal anvendes eller et underskud skal inddækkes. Det kan på en generalforsamling vedtages, at der skal ske henlæggelser til bestemte formål, fx fornyelser og istandsættelser. Endvidere kan det på en generalforsamling vedtages, at foreningen optager lån.

8 17. Revision. Foreningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan nde sted. Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som han nder af betydning for udførelsen af sit hverv. 18. Budget. Bestyrelsen påser, at der udarbejdes et budget for det kommende år, hvori angives, hvilke større vedligeholdelsesarbejder eller eventuelle forandringer der forventes udført. Budgettet skal endvidere angive, hvorledes de forventede udgifter tænkes nansieret. Budgettet skal indeholde bestemmelse om medlemmernes à conto bidrag. 19. Medlemsbidrag. Foreningens udgifter inddækkes ved medlemsbidrag, der fordeles lige mellem medlemmerne. Medlemmerne betaler kontingent helårligt den 1. april. Indbetalingerne nder sted på den af bestyrelsen fastsatte måde. Ved for sen betaling af a conto bidrag, er bestyrelsen berettiget til at opkræve et gebyr, som kan dække de ved forsinkelsen forårsagede udgifter. Bestyrelsen er endvidere berettiget til at foretage retsforfølgning af medlemmer, der er i restance og at afholde de dermed forbundne udgifter. 20. Sikkerhed Ved udstedelse af første skøde på de enkelte parceller, tinglyses skødet pantstiftende for et beløb på kr ,00 Med 1. prioritets panteret, til sikkerhed for ethvert krav, som foreningen måtte få mod den til enhver tid værende ejer af ejendommen.

9 21. Ikrafttrædelse. Nærværende vedtægter træder i kraft den 1. maj Nærværende vedtægter skal godkendes af Næstved Kommune.

10

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK FOR MARTOETE VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Martofte Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kerteminde Kommune. Selskabets formal er

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

P~ ~.~2 ~ 4 bu, 4 by, 4 bx, 4 CV, 4 ai, 4 cn,

P~ ~.~2 ~ 4 bu, 4 by, 4 bx, 4 CV, 4 ai, 4 cn, KRISTIAN MOGENSEN LÅN DSR E TS 5 ÅG Fø RER Ejendommene: 4 bh, 4 bl, 4 bl, 4 br, 4 bs, 4 bt, P.z~ ~ Pa ~ ~ s4~i ~!a~ ~ 5 q, 5 ae, 4 el, 4 4 ~, 4 os, 12 ao, 12 h, 12 af, 12 ~, 12 al, 12 am, 12 an 60, 61,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere