Køb og salg af fast ejendom i Dubai, UAE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køb og salg af fast ejendom i Dubai, UAE"

Transkript

1 Køb og salg af fast ejendom i Dubai, UAE Af advokat Christian Kirk Zøllner Nærværende artikel søger at bibringe en overordnet forståelse af, hvordan køb og salg af fast ejendom er reguleret i Dubai, De Forenede Arabiske Emirater (UAE), og hvilke risici en man bør være opmærksom på ved køb og salg af fast ejendom i Dubai. Dubais ejendomsmarked har de seneste 5 år gennemgået en rivende udvikling, hvilket er årsag til, at jeg som dansk uddannet advokat, med speciale i erhvervsretlige forhold og særligt fast ejendom og entrepriseret, har valgt at sætte sig ind i de juridiske forhold vedrørende fast ejendom og entrepriseret i Dubai og den øvrige del af de arabiske emirater. I Dubai hvor enorme pengesummer dagligt skifter hænder særligt i forbindelse med handel af fast ejendom synes det imidlertid besynderligt, hvor få personer herunder et stort antal danskere investorer der egentligt har sat sig grundigt ind i de juridiske regler, som regulerer ejendomsmarkedet i Dubai, og ej heller anvender advokater til gennemgå købsaftalens dokumenter og gennemføre transaktionen. Jeg håber derfor, at nærværende artikel kan give et overordnet indblik i de juridiske regler og henlede opmærksomheden på de mulige faldgruber der er, om end jeg vil anbefale alle købere af ejendom i Dubai, at kontakte en advokat med speciale i køb og salg af fast ejendom før en given købsaftale underskrives. Love og administrative reguleringer i Dubai og i de øvrige arabiske emirater kan ændre sig ganske hurtigt (ved et kongeligt lovdekret) herunder med tilbagevirkende kraft, og man kan derfor ikke forvente, at proceduren som reguleres af de juridiske regler vil være den samme i forbindelse med alle overdragelser af faste ejendomme. Land Department i Dubai og Hans Kongelige Højhed, Sheikh Mohammed bin Khalifa Al Maktoum Land Department i Dubai som ud over at forestå adkomstregistreringen mv. til ejendomme i Dubai, tillige forestår planlægningen af fremtidige byggerier for staten mv. ledes i dag af Hans Kongelige Højhed, Sheikh Mohammed bin Khalifa Al Maktoum, med hvilken jeg havde et møde med vedrørende nærværende artikel. Hans Kongelige Højhed, Sheikh Mohammed bin Khalifa Al Maktoum som ofte kommer til Aalborg for at købe falke til jagt er blandt andet en af hovedpersonerne bag det enorme ejendomsprojekt ved navn Dubailand som sælges på projektlejlighedsbasis i Danmark, og der er ikke mange ejendomsprojekter på statsejet jord hvis overhovedet nogen som ikke har været forbi hans kontor, forinden disse bliver realiseret.

2 Kan udlændige købe ejendomme over alt i Dubai? Hovedårsagen til Dubais eksplosive udvikling skyldes ud over enorme olieindtægter 1 hovedsageligt, at Dubai som et af de første lande i UAE, har tilladt at ejendomme og virksomheder i bestemte områder kan ejes af udlændige uden krav om nationalt medejerskab 2, og at man blot ved køb af en ejendom, har ret til opholdstilladelse, vel og mærke uden at betale indkomstskat til staten 3. Dubai er inddelt i flere forskellige sektorer, som hver har forskellige begrænsninger 4. Da Dubai v/hans Kongelige Højhed Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Ruler of Dubai, and Vicepresident of UAE, som udgangspunkt ejer al den jord som ikke er solgt, vil den jord som bliver solgt til udlændinge, ofte blive solgt af et af Hans Kongelige Højheds ejendomsselskaber. Udlændinge kan kun købe faste ejendomme 5, i free hold Areas og kun leje ejendomme på maksimalt 99 år i lease hold areas. I Community Areas er det kun statsborgere fra Dubai eller UAE som kan købe ejendomme 6. I henhold til gældende praksis, oplyser Land Department ikke hvem som ejer en given ejendom, idet sådanne oplysninger betragtes som omfattet af privatlivets fred 7. Er ejendomme i Dubai matrikuleret? Enhver fast ejendom herunder ejerlejligheder har sit eget registreringsblad hos Land Department hvorpå opmåling og optegningen af ejendommen fremgår (matrikelkort). Ejerlejligheder registreres på et særskilt blad under hovedejendommen, med anførelse af hvilken ideelandel af hovedejendommen særejendommens ejer er medejer af 8. Ejerlejlighedskortene og matrikelkortene ligner til forveksling de danske matrikelkort med opmåling af ejendommen og optegning af tilstødende ejendomme. 1 I år 1958 blev der fundet olie i Abu Dhabi som i dag har 10 % af verdenens oliereserver og I år 1966 blev der fundet olie i Dubai. 2 Der stilles forsat krav om nationalt medejerskab inden for enkelte forretningssektorer. 3 Regering overvejer for tiden, om køb af fast ejendom forsat skal give ret til ophold i Dubai, eller om der for fremtiden kun skal udstedes investorvisas. 4 Nærværende artikel behandler ikke lokalplansbegrænsninger i de forskellige sektorer i Dubai. 5 Ved fast ejendom forstås fast ejendom i tinglysningslovens forstand, herunder ejerlejligheder. 6 Law No.7/2006 Concerning Land Registration in the, Emirate of Dubai, article 4, litra a and b. 7 The Land Department will not disclose information on its clients due to the privacy policy 8 Law No.7/2006 Concerning Land Registration in the, Emirate of Dubai, Chapter Eight, Article (15), (1) For the purpose of the registration of Land Units and Land Areas, the following maps shall be relied upon: (a) typographic master map; (b) map of Land Unit; and (c) map of Land Area. (2) Each Land Area shall have its own separate map indicating the Land Units located on it and the numbers thereof. (3) Each Land Unit shall have its own separate map indicating its site, boundaries, width and length, area, its features, constructions located on it and the numbers given for its neighbouring units.

3 Kan der tinglyses skøde på ejendomme i Dubai? I henhold til Lov nr. 7/2006 vedrørende registrering af ejendomsret i Emiratet Dubai, artikel 4 og 9 9, skal enhver adkomst over faste ejendomme registreres hos Land Department, som i den forbindelse er at betragte som et tinglysningskontor. Dette gælder også successive overdragelse kendt fra projektsalg i Danmark, hvor en ejendom kan overdrages flere gange inden bygningen på ejendommen er opført. Hver eneste køber i omsætningskæden skal registrere sin ret for at være beskyttet mod pantsættelser eller en evt. klassiske dobbeltsalgssituation mv. Ved enhver overdragelse betales 1 % af købesummen i gebyr (tinglysningsafgift) til staten, og ligesom i Danmark hvor der udarbejdes et skøde, skal parterne ud over købsaftalen underskrive en blanket (skøde) til Land Department. Om end der alene betales 1 % i tinglysningsafgift til staten, er det i købsaftalerne ofte aftalt, at sælger ofte skal have 1 3 % af købesummen i overdragelsesgebyr. Kan der tinglyses pant i ejendomme i Dubai? Om end Dubai ikke har et obligationslånesystem, som det vi kender fra Danmark, kan der godt tinglyses pant i ejendomme. Renten på de lån som lokale banker giver, kan imidlertid være meget høj grundet en inflationsprocent på 11,1 % 10 (år 2007), hvilken inflationsprocent man også skal have for øje, når projektudbydere lover forrentninger på mellem 15 og 20 procent årligt. Danske banker kan dog som udgangspunkt ikke få tinglyst lån i Dubai, idet det kun er nationale banker med tilladelse fra Hans Kongelige Højhed Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Ruler of Dubai, and Vicepresident of UAE, der kan lave lån med sikkerhed i fast ejendom. Panterettigheder skal registreres hos Land Department for at være sikret på samme måde som i Danmark mod konkurrerende panterettigheder mv. Proceduren for køb af en ejendom med registreret pant i er, at banken forinden overdragelsen kan ske, skal underskrive et dokument som fastslår, at lånet er indfriet. Køber kan som udgangspunkt ikke overtage sælgers lån og overdragelsen af ejendommen kan ikke registreres før bankens godkendelse foreligger. 9 Law No.7/2006 Concerning Land Registration in the, Emirate of Dubai, article 9; All transactions that create, transfer, change or cancel rights over Land shall be recorded in the Land Register and final judgments confirming those Transactions shall also be likewise registered. No transaction shall have any effect unless registered in the Land Register. 10 Inflationsprocenten for år 2007 er oplyst af Hans Kongelige Højhed Sheik Mohammed Bin Kalifa Al Maktoum, Chairman of Land Department den 17. juni I første kvartal af år 2008 er inflationsprocenten i UAE steget til 14,6 %, Gulf News, Business, den 22. juni 2008, p 1.

4 Hvordan sikres det, at købesummen ikke frigives, før der er endeligt skøde på ejendommen? Da ejendomsoverdragelser ikke kan registreres med anmærkning som i Danmark, skal alle panthavere være indfriet forinden adkomsten kan registreres. Det bør således i videst muligt omfang aftales, at købesummen først frigives når købers endelige adkomst er registreret evt. ved købesummen deponering i sælgers pengeinstitut. Hos Land Department er der ligeledes mulighed for, at selve ejendomsoverdragelsen og indfrielse af lån med pant i ejendommen, kan ske hos selve Land Department samtidigt. Det kan således aftales, at alle parter inkl. banker møder op hos Land Department og gennemfører transaktionen. Særligt vedrørende bygninger under opførelse (projektsalgsejendomme) De fleste af de ejendomme i Dubai som sælges i Danmark, er såkaldte projektsalg, hvorom gælder, at disse typisk etageejendomme med ejerlejligheder ikke er færdigbygget, før disse bliver solgt. For at sikre køber af en projektsalgsejerlejlighed mod developers og entreprenørens konkurs, er der indført et Escrow account-system. Dette Escrow account-system sikre, at købesummen ikke frigives før bygningen på ejendommen er færdigbygget 11. Det er developeren/entreprenøren som opretter escrow accounten hos Land Department, og såfremt et givent projektsalg ikke anvender dette escrow account-system må det frarådes, at der frigives selv en lille del af købesummen, da køber ikke er sikker på at få sin betaling retur i tilfælde af developers/entreprenørs konkurs. Ved enhver videreoverdragelse af en uopført ejendom skal der betales 1 % i registreringsafgift til staten, hvilke regler for nylig er blevet præciseret af regeringen, efter en generel tvivl herom. Foranlediget af en række eksempler hvor den samme ejendom er blevet solgt flere gange til forskellige købere 12, vil der formentligt inden udgangen af juli 2008 blive indført regler om, at ejendomme ikke må sælges, før de er blevet præregistreret hos Land Department 13. Ved præregistrering sikres det, at ejerens adkomst til ejendommen bliver registreret, desuagtet at bygningen på ejendommen endnu ikke er færdigbygget. Det forventes, at denne yderligere gennemsigtighed i registreringssystemet hos Land Department, vil være positiv for prisudviklingen på ejendomsmarkedet i Dubai. Ydermere påregnes det, at en lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom snarligt vil blive vedtaget. Loven vil hvis den træder i kraft regulerer kompensations- / erstatningskravet for forbrugere, som køber en projektsalgslejlighed, såfremt entreprenøren/developeren ændrer ved det oprindelige projekt, efter at ejendommen er blevet solgt Trust Account lovgivningen finder i nogen tilfælde anveldelse ex tunc (med tilbagevirkende kraft), Mohammed Kamal, Partner at Al Tamimi & Company Legal Consultants in Dubai, Property Weekly, p. 74, 18. juni th Floor building sold twice, 7Days, onsdag den 23. juli 2008, p Editor, Manoj Nair, Property weekly, p. 38, af 18. juni Failed promises by Angela Giuffrida, The National, Business, p. 1, 20. juni 2008.

5 Accessoriske forpligtelser ud over købesummen De fleste købsaftaler på faste ejendomme herunder ejerlejligheder indeholder regler om accessoriske betalingsforpligtelser til vedligehold af fællesarealer, hvilke betalingsforpligtelser kan sammenlignes med dem, som kendes fra danske grundejer- eller ejerforeningsforpligtelser. Imidlertid kan disse betalingsforpligtelser let beløbe sig til AED årligt (ca D.kr.) til vanding af fællesarealer, græsslåning og renholdelse mv., da Dubai som bekendt ligger i en ørken med en gennemsnitlig dagtemperatur på over 40 grader om sommeren. Da de accessoriske betalingsforpligtelser ud over købesummen ofte ikke er fastsat i købsaftalerne, bør disse i videst muligt omfang søges præciseret forinden købeaftalen underskrives. Bør der foretages due diligence- og byggesagkyndige undersøgelser af ejendommene? Due Diligence undersøgelser skal altid sættes i forhold til hvilke økonomiske værdier som sættes på spil. Men selv på mindre ejendomshandler, bør der foretages besigtigelser af køber og en uvildig byggesagkyndig undersøgelse af en bygningsingeniør. Byggeskader med hertil hørende problemer forekommer jo alle steder hvor der bygges. Ligegyldigt om det er i Dubai eller i Danmark. Desuagtet de i salgsmaterialet ofte flot skitserede ejendomsprojekter, som garanterer op mod 10 % i årlige lejeindtægt, skal man ikke lade sig forblinde af, at mange af de nye projekter i fx International City, Dubai, har alvorlige problemer som fx underdimensionering af kloaker og anvendelse af billige byggematerialer. Dermed ikke sagt, at der ikke er meget attraktive ejendomsprojekter, med forrentninger op imod % årligt fx i Dubai Marina, men man bør som køber, undersøge markedet nærmere forinden man vælger et givet ejendomsprojekt, og i øvrigt alliere sig med rådgivere som kender til de lokale forhold. Ofte vil der af developeren blive fremlagt byggesagkyndige rapporter, og i det omfang at disse er uddybende og udført af en uvildig anerkendt ingeniør, må det vurderes, hvorvidt yderligere undersøgelser bør foretages. Jeg anbefaler dog, at købere altid for foretaget byggesagkyndige undersøgelser af en bygningsingeniør, og gennemgang af ejendomshandlens dokumenter af en advokat, selv i mindre ejendomshandler ligesom i Danmark. Ved køb af større ejendomme giver det sig selv, at der naturligvis bør foretages gennemgående undersøgelser af egne bygningsingeniører og advokater. Generelle entrepriseretlige regler i Dubai Dubai og de omkringliggende emirater var under britisk beskyttelse indtil år 1971, hvor landene fik selvstændighed og følgelig formede De Forenede Arabiske Emirater. Den britiske indflydelse har ud over at sikre, at forretningssproget hovedsageligt er engelsk medført, at handelsretten er inspireret af engelsk ret, om end straffe- og familiearveret i høj grad beror på sharialoven. Entrepriseretlige regler er i mangel af Federal lovgivning fra UAE eller lokal lovgivning fra Dubai inspireret af engelsk kontraktsret og engelske retsgrundsætninger.

6 Vigtige huskeråd ved køb af fast ejendom i Dubai Værdistigningerne på ejendomme afhænger i høj grad af hvor ejendommen er beliggende Udlændinge kan ikke købe ejendomme alle steder i Dubai Love og administrative forskrifter kan ændres hurtigt Ved projektsalgskøb bør der anvendes escrow accounts I juli 2008 forventes regler om præregistrering af adkomst at blive vedtaget Accessoriske forpligtelser ud over købesummen bør præciseres inden købsaftalen underskrives Enhver adkomst til en fast ejendom skal registreres hos Land Department Der skal betales 1 % af købesummen i registreringsgebyr til Land Department Der kan registreres pant, men kun fra lokale banker Købesummen bør ikke frigives inden købers adkomst på ejendommen er registreret Der bør foretages byggesagkyndig gennemgang af ejendommen Ejendomshandlens dokumenter bør gennemgås af en advokat med speciale i køb og salg af fast ejendom KIRK ADVOKATER Advokat Christian Kirk Zøllner Hammerensgade 1, 2.sal 1267 København K Tlf.: Fax: (artiklen er udarbejdet i juni 2008)

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

Vejledning om køb og salg af heste

Vejledning om køb og salg af heste Vejledning om køb og salg af heste Af landskonsulent Eric Clausen I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan købeloven som udgangspunkt stiller dig som køber eller sælger af en hest, og hvilke undersøgelser

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Boligejerskabsmodeller

Boligejerskabsmodeller Boligejerskabsmodeller I Danmark findes syv forskellige typer boligfællesskaber, hvor beboerne er medejere af ejendommen de såkaldte boligejerskabsmodeller: Andelsboliger, Boligaktieselskaber, Boliganpartsselskaber,

Læs mere

Styrket indsats mod skattely

Styrket indsats mod skattely Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse og skattelykonstruktioner November 2014 Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Sale and lease back HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010 Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Vejleder: Per Henrik Lindrup Forord Denne afhandling er udarbejdet af Lotte Vinding Jensen, HD studerende

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Bygning på lejet grund - et stedbarn i den danske ejendomsregistrering

Bygning på lejet grund - et stedbarn i den danske ejendomsregistrering - et stedbarn i den danske ejendomsregistrering Badebroejer Brugsretsaftaler Kolonihavehusejer Tinglysning og beskatning? Vindmølleejer Michael Frederiksen og Trine Thomsen Afgangsprojekt 2013 Landinspektør,

Læs mere

Købers undersøgelsespligt ved erhvervelse af fast ejendom Kit Purkær Madsen & Iben Albrechtsen Aalborg Universitet 2013

Købers undersøgelsespligt ved erhvervelse af fast ejendom Kit Purkær Madsen & Iben Albrechtsen Aalborg Universitet 2013 Købers undersøgelsespligt ved erhvervelse af fast ejendom Kit Purkær Madsen & Iben Albrechtsen Aalborg Universitet 2013 1 af 73 Titelblad til kandidatspeciale Eksamen: Kandidateksamen Uddannelsessted:

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Aalborg Universitet. Procesvalg, rekvisition og forberedelse Skovsgaard, Tanja. Published in: Tidsskrift for Kortlægning og Arealforvaltning

Aalborg Universitet. Procesvalg, rekvisition og forberedelse Skovsgaard, Tanja. Published in: Tidsskrift for Kortlægning og Arealforvaltning Aalborg Universitet Procesvalg, rekvisition og forberedelse Skovsgaard, Tanja Published in: Tidsskrift for Kortlægning og Arealforvaltning Publication date: 2014 Document Version Forlagets endelige version

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Valg af virksomhedsform Under hensyntagen til den erhvervsdrivendes skatteretlige og selskabsretlige stilling.

Læs mere

Udarbejdet af Merete Andersen

Udarbejdet af Merete Andersen Udarbejdet af Merete Andersen Side 1 af 78 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Summary... 5 3. Indledning... 6 3.1 Indledning... 6 3.2 Problemformulering... 7 3.3 Afgrænsning... 8 3.4 Model- og metodevalg...

Læs mere

Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele

Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele Advokat Gorrissen Federspiel I artiklen redegøres for sikringsakterne ved pantsætning af kapitalandele, der ikke er udstedt gennem en værdipapircentral. I

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere