Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF STRANDEN Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF STRANDEN Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:"

Transkript

1 Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF STRANDEN Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe

2 Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger om tilbuddet 4 Resultat af tilsynet 5 Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet 5 Vurdering af temaet Uddannelse og beskæftigelse 6 Vurdering af temaet Selvstændighed og relationer 8 Vurdering af temaet Målgruppe, metoder og resultater 11 Vurdering af temaet Organisation og ledelse 19 Vurdering af temaet Kompetencer 23 Vurdering af temaet Økonomi 25 Vurdering af temaet Fysiske rammer 28 Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 30 Rapporten er udskrevet

3 Læsevejledning Tilsynsrapportens indhold Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne er hentet fra Tilbudsportalen, hvor tilbuddet selv har indberettet bl.a. stamoplysninger. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Udover en samlet vurdering af kvaliteten hos tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af de syv temaer fra Kvalitetsmodellen, hvor der kan være lagt særligt fokus på udvalgte temaer. Et tilsyn kan godt indeholde mere end ét tilsynsbesøg, eksempelvis hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet været administrativt og ikke indeholde et konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten hvorvidt der har været et fysisk tilsynsbesøg, hvor henne og hvorvidt de var anmeldt eller uanmeldt. Efter endt høringsperiode vil udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten blive publiceret på Tilbudsportalen. Det drejer sig om den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår. Kvalitetsmodellen Socialtilsynet vurderer kvaliteten hos tilbuddet ud fra en Kvalitetsmodel, som er beskrevet i Bekendtgørelse om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet. Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af 6, stk. 2, i lov om socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål for indsatsen i tilbuddene. For hvert kriterium er fastlagt en eller flere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet, som er udtrykt i kriteriet, forekommer i praksis. Vurderingen af et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe. n af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets samlede vurdering af, om tilbuddet har den fornøden kvalitet. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden for rammerne af temaet. Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer og kriterier bedømmes ved henholdsvis godkendelse og det driftsorienterede tilsyn. Temaer - Uddannelse og beskæftigelse - Selvstændighed og relationer - Målgruppe, metoder og resultater - Organisation og ledelse - Kompetencer - Økonomi - Fysiske rammer I kvalitetsmodellen er både 'Gennemsnitlig bedømmelse' på temaniveau og '' på indikatorniveau angivet ud fra følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. 3

4 Stamoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn SUF STRANDEN Hovedadresse Amager Strandvej København S Kontaktoplysninger Tlf: Hjemmeside: Tilbudsleder Mads Richmond CVR nr Virksomhedstype Privat Tilbuddet er en del af en koncern Tilbudstyper 107 (midlertidigt botilbud til voksne) Pladser i alt 30 Målgrupper 18 til 35 år (opmærksomhedsforstyrrelse, angst, personlighedsforstyrrelse, misbrug af cannabis, omsorgssvigt) 18 til 35 år () 18 til 35 år (personlighedsforstyrrelse) 18 til 35 år (tilknytningsforstyrrelse) 18 til 35 år (angst) 18 til 35 år (depression) 4

5 Resultat af tilsynet Status for godkendelse Godkendt Tilsynet er gennemført Tilsynet er udført af Tilsynskonsulenter Indebar tilsynet et fysisk besøg Dato for tilsynsbesøg Socialtilsyn Syd Vinnie Loft Holdt (Tilsynskonsulent) Ja : Amager Strandvej 222, 2300 København S (Anmeldt) Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet I forbindelse med driftsorienteret tilsyn har Socialtilsyn Syd vurderet, at tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, jf. lov om socialtilsyn 6. Særligt fokus i tilsynet I forbindelse med tilsynsbesøget var der særlig fokus på temaerne målgruppe, metoder og resultater samt fysiske rammer. Herunder igen et særlig fokus på genhusningen af borgerne fra Århusgade. Det er derfor ovenstående temaer, der er belyst i herværende rapport. Der var ikke forhold ved tilsynsbesøget, der gav anledning til belysning af øvrige temaer og disse er derfor overført fra tidligere tilsynsrapport. Opmærksomhedspunkter Renovering af Århusgade 20 og 22 forventes færdig februar I forbindelse med næste tilsynsbesøg bør der være besigtigelse af lejlighederne og fællesfaciliteterne i Århusgade. 5

6 Vurdering af temaet Temavurdering Uddannelse og beskæftigelse Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og /eller beskæftigelse er et væsentligt aspekt heri. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er for de enkelte borgere, og under hensyn til borgernes behov og forudsætninger stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på at understøtte paratheden og mulighederne for uddannelse og/eller beskæftigelse for borgerne, herunder at tilbuddet i forhold til børn og unge understøtter, at de får en god skolegang socialt og fagligt. Desuden er det vigtigt, at tilbuddet forpligter sig i de samarbejdsrelationer, der er nødvendige for at understøtte, at målene for borgernes uddannelse og/eller beskæftigelse opnås. Vurdering af tema Temaet er overført uændret fra seneste tilsynsrapport, idet behandling på indikator- og kriterieniveau ikke har været nødvendig for en vurdering af tilbuddets samlede kvalitet. "Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad er opmærksom på vigtigheden af, at borgerne deltager i en form for uddannelse og / beskæftigelse i forbindelse med indskrivning i tilbuddet. Der udarbejdes mål og delmål heromkring i samarbejde med borgerne, hvor der tages udgangspunkt i borgernes ønsker og ressourcer. Desuden er der meget ofte et tæt samarbejde med Jobcenteret heromkring. Socialtilsynet vurderer, at der i forhold til de borgere, der aktuelt ikke deltager i eksterne tilbud, udarbejdes der struktur og indsats, der på sigt gør borgerne klar til at deltage i et eksternt tilbud. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse og der til dels sker en dokumentation af den indsats, der gøres heromkring. Socialtilsynet vurderer, at der sker en kontinuerlig opfølgning af indsatsen der gøres i forhold til dette tema samt at opfølgningen sker i samarbejde med borgerne og relevante samarbejdspartnere." Gennemsnitlig vurdering 4 Udviklingspunkter Socialtilsynet anbefaler tilbuddet, at fortsætte den nuværende implementering af dokumentation af mål og delmål i logbogssystemet samt med fokus på dokumentation af evalueringen af de forskellige mål. Kriterium 01 Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse af kriterium Med baggrund i det fremsendte materiale samt interview med ledelse, medarbejdere og borgere vurderer socialtilsynet, at tilbuddet er meget opmærksom på vigtigheden af, at de indskrevne borgere deltager i en form for skolegang, uddannelse og / eller beskæftigelse eller, at der sker tiltag, der gør borgerne "klar" til deltagelse i uddannelse og / eller beskæftigelse. Ved interview med borgerne oplyses det, at de oplever, at der til dels er udarbejdet mål og delmål omhandlende uddannelse og beskæftigelse. Dette bekræftes af de fremsendte indsatsplaner samt logbogsnotater. Borgerne oplyser, at selv om, der ikke er udarbejdet mål og delmål omhandlende dette tema opleves der alligevel en indsats og opmærksomhed heromkring fra tilbuddet. På tilsynstidspunktet deltager alle på nær 2 borgere i tilbuddet i et eksternt uddannelse eller beskæftigelsesforløb. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse og dette gøres i samarbejde med borgerne samt relevante samarbejdspartnere. 6

7 Indikator 01.a af Indikator 01.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå 4 (i høj grad opfyldt) Socialtilsynet bedømmer denne indikator til at være opfyldt i middel grad. I bedømmelsen vægtes, at der ved interview med borgerne oplyses, at de oplever, at der som udgangspunkt er udarbejdet mål omhandlende deltagelse i uddannelse eller beskæftigelse. Der kan dog også være situationer, hvor der ikke er udarbejdet mål. Men borgerne oplever, at der på trods af, at der ikke er udarbejdet mål omkring dette tema, alligevel er en indsats heromkring. Borgerne oplever, at målene udarbejdes sammen med dem samt at der hyppigt sker en opfølgning heraf. De interviewede medarbejdere oplyser, at borgerne i tilbuddet meget ofte er forsørget af kontanthjælp og som følge heraf tilknyttet Jobcenteret. Tilbuddet har et tæt samarbejde med Jobcenteret omkring mulighederne for uddannelse og beskæftigelse. Medarbejderne vurderer, at der i dette samarbejde er fokus på borgernes individuelle ønsker og ressourcer. Der kan blandt andet i forløbet være mulighed for motiverende samtaler med borgerne med henblik på at støtte borgerne i erkendelse af egne ressourcer. I disse forløb tages der udgangspunkt i recoverymetoden. Der udarbejdes delmål og disse dokumenteres i logbogen. Medarbejderne oplyser, at udarbejdelse af delmål sker i samarbejde med borgerne. Af det fremsendte dokumentation i form af indsatsmål og logbog fremgår der mål vedr. uddannelse og beskæftigelse vedr. 1 borger, hvor der er fremsendt materiale vedr. i alt 4 borgere. Socialtilsynet bedømmer derfor denne indikator til at være opfyldt i høj grad. Indikator 01.b af Indikator 01.b Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud 4 (i høj grad opfyldt) Socialtilsynet bedømmer denne indikator til at være opfyldt i høj grad. I bedømmelsen er det vægtet, at der af den fremsendte konceptfaktura fremgår, at der aktuelt er 2 borgere, der ikke deltager i et ekstern uddannelse eller beskæftigelsesforløb. Dette bekræftes af ledelsen ved interview den 3. februar. Ledelsen oplyser, at der er udarbejdet individuel struktur for de borgere, der aktuelt ikke deltager i beskæftigelse eller uddannelse. Denne struktur kan blandt andet bestå af ADL træning samt der kan være konkrete aftaler med eksterne samarbejdspartnere, såsom læge, psykiater, Jobcenter mv. Derudover tilbydes borgerne deltagelse i forskellige aktiviteter, blandt andet er der mulighed for deltagelse i læsegruppe, yoga mv. 7

8 Vurdering af temaet Temavurdering Selvstændighed og relationer Et mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og fællesskaber, og at borgerne opnår de sociale kompetencer, som deltagelse i aktiviteter og sociale relationer og netværk kræver. Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod dette mål, og at det afspejles i aktiviteter i dagligdagen, i personalets adfærd, i de metoder, der anvendes, og afspejles i tilbuddets åbenhed mod og involvering i og af det omkringliggende lokal- og civilsamfund. Det er ligeledes centralt for borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet understøtter borgernes kontakt til og samvær med familie og netværk. Vurdering af tema Temaet er overført uændret fra seneste tilsynsrapport, idet behandling på indikator- og kriterieniveau ikke har været nødvendig for en vurdering af tilbuddets samlede kvalitet. "Socialtilsynet vurderer, at der i tilbuddet udarbejdes individuelle og konkrete mål vedrørende den enkelte borger, der er medvirkende til at skabe en udvikling omkring borgerens sociale kompetencer, selvstændighed og relationer både i tilbuddet, i forhold til det omkringliggende samfund i form af deltagelse ved fritidsaktiviteter samt i forhold til borgernes pårørende. Socialtilsynet vurderer, at borgerne i tilbuddet har mulighed for kontakt til familie, pårørende og venner med udgangspunkt i deres egne ønsker og behov. Tilbuddet inviterer til pårørendearrangementer flere gange årligt. Socialtilsynet vurderer, at dette tiltag er udviklende ift. at fremme et samarbejde med pårørende / øvrigt netværk." Gennemsnitlig vurdering 4,3 Udviklingspunkter Socialtilsynet anbefaler, at der i tilbuddet tages initiativ til fællesaktiviteter i tilbuddet med henblik på styrkelse af borgernes fællesskabsfølelse ift. tilbuddet. 8

9 Kriterium 02 Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed af kriterium Med baggrund i interview med borgere og medarbejdere samt det fremsendte datamateriale vurderes Socialtilsynet, at den pædagogiske indsats i tilbuddet i høj grad er medvirkende til at udvikle og styrke borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Der udarbejdes konkrete og individuelle mål i samarbejde med borgerne, hvor fokus er udvikling af borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Borgerne oplever at blive mere selvstændige som følge af den støtte de modtager i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at borgerne i tilbuddet har mulighed for at indgå i sociale relationer i det omgivende samfund. Dette sker i overensstemmelse med borgernes egne ønsker og behov herfor samt med fokus på, at borgerne indgår i "sunde" relationer. Socialtilsynet vurderer jf. udtalelser fra borgerne, at der igennem en periode har været utrygt for nogle borgere at være i tilbuddet, men på baggrund af enkelte borgeres fraflytning er dette nu ændret til igen at være mere positivt. Socialtilsynet anbefaler derfor tilbuddet, at ledelse og medarbejdere tager initiativ til etablering af fællesaktiviteter i tilbuddet med henblik på at styrke sammenholdet i borgergruppen. Socialtilsynet vurderer, at borgerne med udgangspunkt i deres ønsker og behov har mulighed for kontakt til familie og venner. Tilbuddet støtter borgerne i at have en relation til familie, blandt andet i form af invitation til pårørendearrangementer hver 3. måned. Indikator 02.a af Indikator 02.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Socialtilsynet bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen vægtes det, at der af det fremsendte datamateriale dokumenteres mål og delmål omhandlende udvikling af borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Jf. indikator 1a er det oplyst af borgerne, at målene der udarbejdes sker i samarbejde med borgerne. Derudover oplever de, at der sker en opfølgning af målene. En borger udtaler: "Jeg oplever at være blevet mere selvstændig, bedre til at tro på mig selv og bedre til at tage ansvar". Af datamaterialet fremgår der både overordnede mål og mere konkrete delmål omhandlende udvikling af borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Indikator 02.b af Indikator 02.b Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund 3 (i middel grad opfyldt) Socialtilsynet bedømmer denne indikator til at være opfyldt i middel grad. I bedømmelsen er det vægtet, at der ved interview med borgerne oplyses, at de har kontakt til venner, der ikke er en del af tilbuddet. Derudover har de sociale relationer i forhold til de beskæftigelse og uddannelsestilbud de deltager i. Ved interview med medarbejderne oplyses det, at der arbejdes narrativt med udvikling af borgernes sociale relationer i forhold til det omgivende samfund. Medarbejderne oplever at støtte borgerne i at have venskaber og bevare "sunde" relationer i det omgivende samfund. Medarbejderne oplyser, at tilbuddet er et "åbent" hus, hvor borgerne i tilbuddet har mulighed for at invitere venner og der kan blandt andet holdes fest i kælderen. Borgerne oplyser, at de aktuelt oplever, at det kan være problematisk at have venner på besøg på Amager Strandvej 222. Dette med baggrund i, at det kan være utrygt for andre, at være i tilbuddet. Borgerne oplyser, at nogle deltager i både fælles træning samt fællesspisning i tilbuddet, men det har været meget svingende i den seneste periode, med baggrund i, at der har været borgere, der har været dominerende i fællesskabet. Disse borgere bor ikke længere i tilbuddet og borgerne har nu et ønske om, at der kunne være mere sammenhold i tilbuddet. Herunder, at der bliver taget initiativ hertil fra ledelse og medarbejdere. Borgerne forslår, at der evt. kan være fællesaktiviteter i form af deltagelse i debatgrupper, biografture mv. Borgernes ønske om et bedre sammenhold / fællesskab i tilbuddet er medvirkende til, at denne indikator ikke bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. Indikator 02.c Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen 9

10 af Indikator 02.c Socialtilsynet bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er det vægtet, at borgerne oplyser, at det er med udgangspunkt i deres egne ønsker og behov kontakten til venner og familie foregår. Derudover oplyses der ved interview med medarbejderne, at tilbuddet afholder arrangement for pårørende hver 3. måned. 10

11 Vurdering af temaet Temavurdering Målgruppe, metoder og resultater Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og at tilbuddets metode medvirker til at sikre borgernes trivsel og resulterer i den ønskede udvikling for borgerne. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets målsætning, målgruppe(r) og metoder. Herunder er det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de mål, som i samarbejde med borgerne er sat for de enkelte borgeres udvikling og trivsel. Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv effekt. Tilbuddet skal som væsentlige overordnede elementer af kvaliteten respektere og sikre borgernes medinddragelse, medbestemmelse og indflydelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet. Tilbuddet skal understøtte borgernes fysiske og mentale sundhed samt forebygge magtanvendelser og overgreb. Vurdering af tema Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddets aktuelle indskrevne borgere er i overensstemmelse med tilbuddets godkendelse. Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet er blevet mere konkrete omkring deres faglige tilgange og metoder og disse vurderes i meget høj grad relevante for tilbuddets målgruppe. Ligeledes har tilbuddet i indeværende år iværksat nye tiltag med henblik på en mere struktureret og systematisk dokumentation af den pædagogiske indsats i forhold til de aftalte mål og delmål omkring den enkelte borger. Dette er medvirkende til, at der sker en tydelig dokumentation omkring den pædagogiske indsats og Socialtilsyn Syd kan konstatere, at dokumentationen er medvirkende til at skabe positive resultater for borgerne og disse er i overensstemmelse med de opstillede mål fra visiterende myndighed. Socialtilsynet vurderer, at borgerne i tilbuddet bliver og føler sig hørt, respekteret og anerkendt af medarbejdere og ledelse. Der afholdes månedlige borgerrådsmøder, hvor borgerne bliver orienteret, medinddraget og har mulighed for medindflydelse. Der er stor mødedeltagelse ved disse møder. Socialtilsyn Syd vurderer med baggrund i interview med borgerne, at de i meget høj grad trives i tilbuddet. Ligeledes vurderer Socialtilsyn Syd, at tilbuddet i meget høj grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed. Tilbuddet er understøttende og motiverende for, at borgerne frekventerer relevante sundhedsydelser. Derudover er tidligere kostprojekt indarbejdet som pædagogisk metode, hvor der er fokus på kost, døgnrytme, motion mv. Derudover er der etableret læsegruppe i tilbuddet, som vurderes udviklende og understøttende for borgernes mentale sundhed. Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddets valgte faglige tilgange og metoder i høj grad er understøttende for forebyggelse af magtanvendelser og overgreb i tilbuddet. Tilbuddet henvender sig til en målgruppe, hvor der kan være hyppige forekomster af situationer, der kunne medføre magtanvendelser eller andre oplevelser af overgreb mellem borgere eller borgere og medarbejdere. Tilbuddet er meget opmærksom på forebyggelsen heraf og socialtilsynet vurderer, at dette er baggrunden for det meget lave antal af bla. magtanvendelser. Gennemsnitlig vurdering 5 Udviklingspunkter Socialtilsyn Syd anbefaler, at tilbuddet fortsætter aktuelle udvikling omkring dokumentation og udarbejdelse af pædagogiske planer, mål og delmål. Herunder anbefales det, at man i højere grad beskriver de faglige metoder og tilgange, der benyttes i forhold til de enkelte mål og delmål. 11

12 Kriterium 03 Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne af kriterium Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet i høj grad arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, som fører til positive resultater for borgerne. Socialtilsyn Syd vurderer, at der i tilbuddet er sket en intensiv indsats med henblik på, at dokumentation i højere grad systematiseres og sker med udgangspunkt i mål og delmål, der er udarbejdet omkring borgerne. De mål og delmål, der udarbejdes er i overensstemmelse med myndighedsplanen samt borgernes ønsker. Ligeledes er der sket en konkretisering af de overordnede faglige tilgange og metoder i tilbuddet og disse vurderes relevante for tilbuddets målgruppe. Med baggrund i det fremsendte materiale, interview med borgerne samt udtalelse fra visiterende myndigheder vurderer Socialtilsyn Syd, at tilbuddet opnår positive resultater i overensstemmelse med de opstillede mål fra myndighed samt borgere. Socialtilsyn Syd vurderer det positivt for tilbuddets resultater samt indskrevne borgere, at tilbuddet i højere grad er opmærksom på, at de ikke kan varetage en pædagogisk indsats overfor borgere med massive misbrugsproblematikker. Ligeledes vurderes det hensigtsmæssigt for afklaring af misbrugs omfang, at der i forbindelse med indskrivning af borgere med evt. misbrug indledes et konkret samarbejde med Stofrådgivningen heromkring. Socialtilsyn Syd anbefaler tilbuddet, at man i højere grad dokumenterer og beskriver de faglige tilgange og metoder, der benyttes i forhold til de enkelte mål og delmål. Indikator 03.a af Indikator 03.a Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er det vægtet, at tilbuddets aktuelle indskrevne borgere er omfattet af tilbuddets godkendte målgruppe. Aktuelt er der 28 indskrevne borgere i tilbuddet og derudover har tilbuddet en ekstern ydelse i form af 85 støtte til en borger. Aktuelt har tilbuddet et par borgere, der har været indskrevet i 9 år samt en borger, der nærmer sig aldersgrænsen for tilbuddets godkendelse. Tilbuddets ledelse er opmærksom heromkring og det oplyses, at borgernes myndigheder ligeledes er opmærksom på udskrivning af tilbuddet. Dog er udskrivningen særlig udfordret med baggrund i manglende tilbud og lejligheder i Københavnsområdet. Socialtilsyn Syd bemærker, at der på Tilbudsportalen er sket en konkretisering af tilbuddets målgruppe, således at målgruppen omhandler de væsentligste problemstillinger hos de indskrevne borgere samt den målgruppe, som tilbuddet ønsker at frekventere. Ved interview med ledelsen oplyses det, at der er større opmærksomhed på ikke at indskrive borgere med massive misbrugsproblemer. Det bekræftes yderligere ved interview med borgerne, der fortæller at de oplever en mere tryg og rolig gruppe i tilbuddet, som ikke længere er præget af uhensigtsmæssig adfærd fra enkelte borgere. Medarbejderne oplyser, at de oplever at der er fællesbetegnelser for målgruppen i tilbuddet, herunder blandt andet at borgerne har brug for massiv støtte i forhold til bo- og behandling vedr. personlige problemstillinger. Derudover ydes der ofte støtte til problematiske familie relationer. Medarbejderne oplever den aktuelle borgergruppe i tilbuddet mere indadvendt og stille. Medarbejderne fortæller endvidere, at tilgange og metoder vurderes individuelt ift. den enkelte borger, men der tages udgangspunkt i anerkendende og relations pædagogik samt den kognitive metode. Ligeledes benyttes der recovery i forhold til enkelte borgere. Socialtilsyn Syd vurderer, at de oplyste faglige tilgange og metoder på tilbudsportalen er i overensstemmelse med de oplyste fra medarbejderne. Ligeledes bemærkes det, at tilgangene og metoderne også i højere grad end tidligere inddrages i tilbuddets dokumentation. De valgte tilgange og metoder vurderes i meget høj grad relevante for tilbuddets målgruppe. Indikator 03.b af Indikator 03.b Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 4 (i høj grad opfyldt) 12

13 Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i høj grad. I bedømmelsen er det vægtet, at der af det fremsendte datamateriale samt ved interview med medarbejderne bekræftes, at der er sket en stor udvikling vedrørende dokumentation af indsatsen i forhold til borgerne. Ligeledes fremvises tilbuddets elektroniske journaliseringssystem, som tilbuddet i samarbejde med andet SUF tilbud er selvudviklende på. I systemet skabes der et hurtigt overblik over borgernes mål, defineret i myndighedsplan, pædagogisk plan og mål samt delmål. Ligeledes kan dagbogsnotater søges i forhold til de enkelte delmål og mål. Af det fremsendte materiale fremgår der mål og konkrete mål for borgerne og det fremgår ligeledes en beskrivelse af hvilken indsats, der skal være i forhold til de enkelte mål. Endelig er der en samlet oversigt med procentsats for hvor langt indsatsen er i forhold til de enkelte pædagogiske mål. Beskrivelse af indsatsen i forhold til delmålene sker i nogle situationer med oplysninger om valgte faglige tilgange og metoder. I datamaterialet fremgår der en tydelig sammenhæng mellem målene defineret af myndigheden samt mål og delmål udarbejdet i tilbuddet. Mål og delmål udarbejdes i samarbejde med borgerne. En medarbejder har blandt andet anmodet borgerne om at udarbejde egen pædagogisk plan og disse ønsker og overvejelser er indarbejdet i planen udarbejdet af medarbejderen. Ved interview med borgerne bekræfter alle samstemmende, at de er bekendte med egen mål og delmål samt har været inddraget i forbindelse med udarbejdelse af disse. Ligeledes deltager borgerne ved BUS-samtalerne, hvor der sker evaluering af målene samt aftales fremtidige udviklingsmål. Medarbejderne fortæller, at de har oplevet ændringerne ift. dokumentation som en dynamisk proces, men også som en tilvænning i forhold til at dokumentere mere struktureret og systematisk. Men de oplever, at ændringer har en positiv indflydelse på det pædagogiske arbejde. Pædagogiske planer er styrende for indsatsen i forhold til borgerne og dokumentationsarbejdet er blevet mere overskueligt. Aktuelt er logbogen fast punkt på personalemøderne med henblik på gennemgang af notater og drøftelse af dokumentationens relevans samt system. Når indikatoren ikke bedømmes i meget høj grad sker det med baggrund i, at der fortsat kan ske yderligere dokumentation af tilbuddets valgte tilgange og metoder i forhold til de enkelte mål og delmål samt den samlede indsats i forhold til borgerne. Indikator 03.c af Indikator 03.c Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er det vægtet, at der af udleveret datamateriale beskrives en positiv udvikling ift. de opstillede mål i myndighedsplanen. Derudover er det yderligere bekræftet ved udtalelse fra en myndighed, hvor det blandt andet oplyses, at det "for så vidt opleves positiv udvikling". Ligeledes oplyses det af myndigheden, at "resultatdokumentation sker i forhold til status på enkelte indsatsmål". Anden myndighed oplyser, at det kan være vanskeligt at udtale sig omkring, da borgeren blot har været indskrevet i kort tid. Tilbuddet oplyser dog, at der i dette tilfælde er fremsendt statusbeskrivelse efter 3 måneder. Ved samtale med 3. myndighed oplyses det, at myndigheden har et positivt indtryk af tilbuddet og deres evne til at skabe positive resultater. Det oplyses, at på trods af, at der ikke er udarbejdet 141 handleplan, har tilbuddet efter ganske kort tid udarbejdet mål vedr. borgeren. Derudover oplever myndigheden at blive løbende orienteret om borgerens aktuelle udvikling. Endelig oplyser myndigheden, at medarbejderne i tilbuddet er meget engageret i opgaven og problemstillingen. Ved interview med borgerne oplyses det, at de oplever at der sker en udvikling hos dem med baggrund i, at de bor i tilbuddet. En borger udtaler, at hun "ikke længere svømmer rundt i vasketøj". Ligeledes fortæller borgerne om den udvikling de oplever hos hinanden. Siden sidste tilsyn er der i alt 6 borgere, der er udskrevet fra tilbuddet. Udskrivningsårsagen har i 3 situationer været med baggrund i færdigbehandling i tilbuddet og de øvrige 3 er sket med baggrund i massivt misbrug. Socialtilsyn Syd vurderer det positivt, at tilbuddet i højere grad end tidligere træffer beslutning om ophør af opgaver, hvor misbrug er så massivt, at det er hindrende for den øvrige pædagogiske indsats. Indikator 03.d Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte at målene for borgerne opnås. 13

14 af Indikator 03.d Socialtilsynet bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. n tager udgangspunkt i interview med borgere, medarbejdere og ledelse i tilbuddet, hvor det oplyses af alle parter, at der sker et samarbejde med eksterne aktører med henblik på at støtte og motivere borgerne til udvikling samt sikring af, at målene vedrørende målene opnås. Samarbejdet kan blandt andet være med Jobcenteret, psykolog, psykiatri, læge mv. Senest har tilbuddet indledt et konkret samarbejde med Stofrådgivningen i Københavns kommune og borgere med en form for misbrug introduceres til dette i forbindelse med indskrivning i tilbuddet. Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet af kriterium Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet i meget høj grad understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. Det viser sig blandt andet ved, at borgerne fortæller, at de i meget høj grad føler sig hørt, respekteret og anerkendt. Ligeledes fortæller medarbejderne, at den anerkendende tilgang er udgangspunkt for al kontakt med borgerne. Borgerne oplever at kunne give udtryk for deres ønsker og behov. Ligeledes føler de sig ligeværdig behandlet. De oplever, at de har mulighed for indflydelse og kan være med til at bestemme i tilbuddet. Der afholdes månedlige borgerrådsmøder. Ved beboerrådsmøderne gives der overordnet orientering om aktuelle forhold i tilbuddet. Ved mødet den 16. november omhandlede det renoveringsproces ift. Århusgade samt information omkring kommende ungeportal. Socialtilsyn Syd får bekræftet ved mødet, at borgerne gerne byder ind med spørgsmål og ønsker. Der observeres en jævnbyrdig samtale mellem alle deltagere og borgerne virker trygge ved deltagelse i mødet. Det observeres ligeledes, at der kan være ønsker fra borgerne, der ikke kan imødekommes af tilbuddet. Indikator 04.a Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt af Indikator 04.a Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at borgerne fortæller, at de i meget høj grad oplever, at blive hørt, respekteret og anerkendt i tilbuddet. De oplever at blive respekteret. Blandt andet har de ved den seneste ferie oplevet, at der i meget høj grad blev taget udgangspunkt i deres ønsker og behov. Derudover oplever de et "fantastisk personale som taler på niveau" med borgerne. Borgerne fortæller desuden, at de oplever det som en fordel, at personalegruppen er meget alsidig - det betyder, at borgerne kan få hjælp ved de forskellige efter hvilket behov borgeren har. Udgangspunktet er dog deres egen kontaktperson. Borgerne oplever en god relation og tillid til kontaktpersonen og de vil altid kunne sige, hvis der er noget de ønsker anderledes. Medarbejderne oplyser, at der i forhold til borgerne tages udgangspunkt i anerkendelse og det viser sig ved, at borgerne får mulighed for valg og dette respekteres og er udgangspunkt for indsatsen og kontakten med borgerne. Der kan være situationer, hvor borgeren beder om medarbejdernes beslutning, i disse situationer opnås der også altid en eller anden form for bruger inddragelse. Medarbejdernes udgangspunkt er i høj grad respekt for borgerne. Medarbejderne oplyser, at det er vigtigt, at man hører borgerne og de lærer at udtrykke deres holdninger og ønsker. Indikator 04.b af Indikator 04.b Borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er det vægtet, at tilbuddets værdi er, at man tager udgangspunkt i borgernes ønsker og holdninger samt at den anerkendende tilgang benyttes. Derudover vægtes det, at der jf. indikator 3b også sker inddragelse af borgernes ønsker om udvikling ved udarbejdelse af pædagogiske planer, mål mv. Borgerne deltager i evalueringerne af de enkelte mål samt ved de årlige BUS samtaler. Borgerne fortæller, at de oplever BUS samtalerne som gode, og oplever nu er mere fokus på mål og delmål. Borgerne fortæller, at de selv er med til at bestemme og definere målene. Derudover er de glade for, at de læser alt materiale omkring dem, inden det fremsendes til eksterne samarbejdspartnere. 14

15 Generelt oplever borgerne i høj grad at have indflydelse og blive spurgt. I tilbuddet afholdes der som udgangspunkt månedlige beboerrådsmøder, der afholdes særskilt, således at borgere fra Stranden og Engvej har fælles møde og borgerne fra Århusgade deres eget møde, som afholdes på Århusgade. I forbindelse med aktuel renovering af Århusgade afholdes møderne på Stranden og blot en gang hver anden måned. Som udgangspunkt er der god tilslutning til møderne, hvor alle borgere deltager og såfremt det ikke er muligt for dem melder de afbud. En borger oplever det problematisk, at det som udgangspunkt er obligatorisk at komme til møderne. Og særligt nu, hvor møderne afholdes på Stranden og der kan være lang transporttid for ganske kort mødetid. Socialtilsyn Syd deltager ved beboerrådsmødet den 16. november, hvor det er i forhold til borgerne på Århusgade. Ved mødet deltager 6 borgere, 3 medarbejdere og lederen i tilbuddet. Mødet omhandler primært den aktuelle renovering samt orientering om forventet indflytning på Århusgade. Borgerne er optaget af, hvor de kommer til at bo. På mødet fremgår det, at der som udgangspunkt er oplyst, at borgerne flytter tilbage til samme lejlighed, som de havde tidligere. Dog er der lavet anden aftale ift. konkret borger, som giver anledning til, at andre borgere også kan have ønske om anden lejlighed. Dette afværges ved mødet med baggrund i, at der så vil være mange særlige hensyn der skal tages og det er ikke muligt. Derudover orienteres der kort om kommende ungeportal, hvor borgere er inddraget omkring udvikling af denne. Ungeportalen giver mulighed for, at man kan logge sig ind og læse fælles beskeder omkring fællesspisning, møder og aktiviteter. Der vil være administrator i forhold til portalen og blandt andet med henblik på at sikre en god omgangstone på portalen. Socialtilsyn Syd bemærker ved beboerrådsmødet, at borgerne blot byder ind når de har kommentarer eller ønsker. Dette bekræftes efterfølgende af borgerne og de oplyser, at de føler sig trygge ved denne metode. De borgere, der ikke siger så meget har det også godt med denne metode. Det oplyses, at når de ikke siger så meget handler det om, at de er enige i det sagte. Borgerne oplever at der er et relevant indhold på møderne og er glade for, at møderne varetages af lederen i tilbuddet. Generelt fortæller borgerne, at de også oplever, at reglerne i tilbuddet ikke længere er så strenge. Herunder blandt andet i forhold til besøg / ophold af kærester. Borgerne tror det kan handle om, at tilbuddet også er blevet bedre til at indskrive borgere, der passer ind i gruppen i tilbuddet. Ligeledes fortæller borgerne, at de lige har været med på den bedste tur nogensinde med tilbuddet. De var i alt 20 borgere af sted. Borgerne vurderer, at turen blev en succes fordi der var en oplevelse af et "fedt fællesskab" blandt borgerne og personale. Derudover oplever borgerne, at personalet havde gjort sig gode overvejelser om, hvilke borgere der skulle deltage. Hvorvidt der var arrangeret tur for de øvrige borgere samt deres oplevelse af ikke skulle med på turen er Socialtilsynet ikke bekendt med. Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel af kriterium Socialtilsyn Syd vurderer med baggrund i interview med borgerne, at borgerne i høj grad trives i tilbuddet. I tilbuddet er der et kontinuerligt samarbejde med distriktspsykiatrisk center samt stofrådgivningen i forhold til de borgere, hvor det vurderes relevant. Derudover er tilbuddet i høj grad motiverende for, at borgerne frekventerer relevante sundhedsydelser. Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet i høj grad har fokus på borgernes fysiske sundhed samt hvilken betydning kost og motion har for denne. Tidligere kostprojekt er nu under implementering som pædagogisk metode i tilbuddet. Derudover er der tilbud om læsegruppe i tilbuddet, som vurderes udviklende for borgernes mentale sundhed. Indikator 05.a af Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet 15

16 Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er det vægtet, at alle interviewede borgere giver udtryk for, at de trives i tilbuddet. De er tilfreds med den indsats, der gøres fra tilbuddet og de oplever at der sker en udvikling på baggrund i af indsatsen jf. indikator 3c. Borgerne fortæller, at trivslen i tilbuddet aktuelt er meget høj, da det opleves en god og tryk beboergruppe. Borgerne oplever, at tilbuddet er blevet bedre til "at sortere i indskrivningen" og det vurderes positivt. Derudover glæder en del af borgerne sig til kommende "tilbageflytning" til Århusgade. Dette på trods af, at de aktuelt har større lejligheder end dem de flytter tilbage til. Men de vil gerne tilbage til fællesskabet og trygheden ved at bo samlet og hvor der er fællesfaciliteter på samme adresse. Ligeledes har borgerne for nylig været af sted på den bedste tur nogensinde, jf. indikator 4b. Ved interview med medarbejderne bekræftes, at der aktuelt er en rigtig god beboergruppe i tilbuddet og det vurderes, at de trives. Indikator 05.b af Indikator 05.b Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er det vægtet, at der ved tidligere tilsynsbesøg er oplyst, at tilbuddet er opmærksom på at støtte borgerne i at have adgang til relevante sundhedsydelser. Aktuelt er der en indsats i forhold til konkret borger, der skal re opereres. Her omhandler det støtte til borgeren med henblik på at kontakte relevante sundhedsfaglige personer. Derudover er der et kontinuerligt samarbejde med DPC samt stofrådgivningen i forhold til de borgere, hvor det vurderes aktuelt. Indikator 05.c af Indikator 05.c Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er det vægtet, at tilbuddet i gennem de senere år har haft et intensivt fokus på hvilken betydning sund kost og motion har for borgernes livskvalitet samt evt. medicinering. Der har tidligere været et særlig projekt heromkring, men dette er afsluttet. Medarbejderne oplyser ved interview, at kostprojektet har bevirket, at man nu har opmærksomhed på tiltagene derfra som metode i den pædagogiske praksis. Blandt andet er der en "tag" i logbogen, der omhandler kost og motion. Ved gennemsyn af dagbogsnotaterne bemærker Socialtilsyn Syd, at denne ofte benyttes. Ligeledes er der modtaget materiale, hvoraf der fremgår mål og delmål omhandlende borgernes fysiske sundhed. Medarbejderne oplyser, at de i deres pædagogiske tilgang har opmærksomhed omkring borgernes døgnrytme, kost, motion og afspænding. Ligeledes er der aktiviteter i tilbuddet som mindfullness og yoga. Medarbejder og leder er rollemodeller for indsatsen og inviterer borgerne til deltagelse ved selv at være aktive i de forskellige aktiviteter. Der henvises yderligere til avisartikel samt pjece vedr. tilbuddets praksis heromkring. Derudover er der etableret læsegruppe i tilbuddet, hvor der er oplæsning af forskellige litterære tekster med efterfølgende analysering og diskussion. Der er ansat medarbejder med særlige kompetencer inden for dette område og læsegruppen varetages af denne medarbejder. Det er endnu ikke alle borgere, der har deltaget i dette, men de borgere der har deltaget fortæller begejstret heromkring og opfordrer øvrige borgere til deltagelse. Socialtilsyn Syd vurderer, at dette tiltag i høj grad er understøttende for borgernes mentale sundhed. 16

17 Kriterium 06 Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser af kriterium Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddets valgte faglige tilgange og metoder i meget høj grad er forebyggende for magtanvendelser i tilbuddet. Ligeledes er medarbejdernes opmærksomhed på konfliktnedtrapning i konkrete situationer samt den generelle respekt for borgerne og borgernes eget ansvar. Dette vurderes ligeledes baggrunden for, at der ikke sker magtanvendelser i tilbuddet, på trods af en målgruppe, der i svære situationer kunne være til fare for sig selv eller andre. Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet løbende drøfter forebyggelse af magtanvendelser, både på et generelt niveau samt i forhold til konkrete situationer. Indikator 06.a Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås af Indikator 06.a Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er det vægtet, at der løbende sker en drøftelse og forebyggelse af magtanvendelser. Drøftelse sker ligeledes i forbindelse med indskrivning af nye borgere. Derudover sker den faglige drøftelse med henblik på konfliktnedtrapning i konkrete situationer eller i situationer, hvor en psykotisk tilstand er ved at indtræffe. Medarbejderne vurderer, at deres afslappede og anerkendende tilgang til borgerne er forebyggende for, at der ikke sker magtanvendelser. I vanskelige situationer er der opmærksomhed på konfliktnedtrapning og at der ikke skal stilles krav til borgerne. Medarbejderne er opmærksom på, at der skal være tale om et samarbejde mellem borgerne og medarbejderne - på samme vis som mellem voksne mennesker. Medarbejdernes fokus er, at man arbejder med relation, tillid samt frihed under ansvar og derudover oplever medarbejderne, at én af deres fornemste arbejdsredskaber er at trække sig fra en konflikt. Dog er det ikke ofte de oplever dette nødvendigt. En medarbejder har oplevet det én gang i løbet af 8 år. I særlige situationer vælger man også at være 2 om opgaven, evt. i forhold til svære samtaler eller "lukning" af en fest. Indikator 06.b af Indikator 06.b Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er det vægtet, at der ikke er sket magtanvendelser indenfor det seneste år i tilbuddet. Derudover er det i bedømmelsen vægtet, at tilbuddet har fået udarbejdet beredskabsplan, hvori det blandt andet fremgår en procedurebeskrivelse for indberetning af magtanvendelser. Kriterium 07 Tilbuddet forebygger overgreb af kriterium Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddets faglige tilgange samt metoder i meget høj grad er understøttende for, at der ikke sker overgreb i tilbuddet. Ligeledes vurderes den aktuelle borgergruppe som medvirkende til, at borgerne oplever en tryghed ved at være i tilbuddet. I tilbuddet er der udarbejdet beredskabsplan og denne er kendt af medarbejderne. Ligeledes er der udarbejdet registreringssystem for vold og trusler og retningslinjer heromkring er ligeledes beskrevet i beredskabsplanen. Der er ikke sket indberetning eller registrering af vold og trusler siden sidste tilsyn. Indikator 07.a af Indikator 07.a Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er det vægtet, at tilbuddets tilgange og metoder i høj grad er understøttende for forebyggelse af 17

18 overgreb, både borgerne imellem samt i forhold til medarbejderne. Både medarbejdere og borgere oplyser, at de ikke har oplevet nogen former for overgreb, vold eller trusler inden for det seneste år. Både borgere og medarbejdere vurderer ligeledes, at den nuværende borgergruppe i tilbuddet er mere stille og borgerne føler sig trygge i tilbuddet. Medarbejderne oplyser, at der kan opstå uenigheder imellem borgerne, men det håndteres med udgangspunkt i den anerkendende tilgang. Ved fremvisning af tilbuddets logbogssystem kan det ligeledes konstateres, at der ikke er sket registreringer i forhold til vold og trusler i perioden siden sidste tilsyn. Indikator 07.b af Indikator 07.b Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er det vægtet, at der i tilbuddet er udarbejdet ny beredskabsplan, hvor der er udarbejdet retningslinjer for håndtering af forskellige situationer, herunder vold, trusler og seksuelle overgreb / krænkelser. Beredskabsplanen henvender sig til tilbuddets målgruppe. Medarbejderne oplyser, at de er præsenteret for beredskabsplanen på personalemøde. 18

19 Vurdering af temaet Temavurdering Organisation og ledelse En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig organisering og en kompetent og ansvarlig ledelse. En ledelse, der driver tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt, og som både sætter rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetager den daglige ledelse. Vurdering af tema Temaet er overført uændret fra seneste tilsynsrapport, idet behandling på indikator- og kriterieniveau ikke har været nødvendig for en vurdering af tilbuddets samlede kvalitet. "Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet har en kompetent ledelse og denne er i udvikling i form af aktuel deltagelse i lederuddannelse. Det vurderes, at der i tilbuddet er god mulighed for kontinuerlig ekstern supervision samt faglig sparring for både ledelse samt medarbejdere. Socialtilsynet vurderer, at der er tale om et godt og konstruktivt samarbejde mellem tilbuddet og dennes bestyrelse. I tilbuddet er størstedelen af medarbejderne ansat som socialkonsulenter, som bevirker at de i form af deres ansættelse står til rådighed for målgruppen i alle døgnets 24 timer. Det betyder, at målgruppen altid kan få telefonisk kontakt til en socialkonsulent, når der ikke er konsulenter fysisk til stede i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at borgerne i tilbuddet har tilstrækkelig mulighed for kontakt til personale med relevante kompetencer. Socialtilsynet vurderer, at der i tilbuddet er tale om en mindre personalegennemstrømning end ved tilsvarende tilbud. Socialtilsynet vurderer, at der med baggrund i oplysningerne på Tilbudsportalen er tale om et højt sygefravær i tilbuddet." Gennemsnitlig vurdering 4,2 Udviklingspunkter Socialtilsynet anbefaler tilbuddet at sikre, at der er overensstemmelse med det faktiske sygefravær samt det oplyste på tilbudsportalen. Det samme gør sig gældende vedr. indberetning af antal ansatte i tilbuddet, da der er uoverensstemmelse mellem de fremsendte oplysninger i datamaterialet samt det oplyste på tilbudsportalen. 19

20 Kriterium 08 Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse af kriterium Med baggrund i lederens uddannelse, erfaring samt udtalelser fra medarbejdere vurderes det, at der fremkommer oplysninger, der bekræfter, at lederen i meget høj grad er kompetent til varetagelse af ledelsen i tilbuddet. Lederen har mulighed for faglig sparring i ledelsesnetværk, deltagelse i supervision samt mulighed for individuel supervision ved behov. Ift. medarbejderne er der ekstern supervision 10 gange årligt og derudover mulighed for individuel supervision ved behov. Medarbejderne mødes i teams en gang ugentlig med henblik på faglig sparring. Derudover oplever medarbejderne, at der er mulighed for faglig sparring og vidensdeling i dagligdagen. Der er tale om et tæt og gensidigt samarbejde i bestyrelsen, hvor der opleves et stort engagement og interesse fra bestyrelsen. Bestyrelsens sammensætning er i overensstemmelse med tilbuddets vedtægter samt lov om Socialtilsyn 13 og 14. Indikator 08.a Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet af Indikator 08.a 4 (i høj grad opfyldt) Socialtilsynet bedømmer denne indikator til at være opfyldt i høj grad. I bedømmelsen er det vægtet, at lederen i tilbuddet er pædagogisk uddannet og har været ansat som leder i tilbuddet siden tilbuddets start i Lederen har igennem flere år opbygget en stor erfaring både med målgruppen og som leder i tilbuddet. Lederen er aktuelt i gang med en diplomuddannelse i ledelse sammen med den øvrige ledergruppe i Den Sociale Udviklingsfond. Ved tilsynsbesøget den 3. februar oplyses det både af ledelse og medarbejdere, at lederen ikke længere fungerer som socialkonsulent for unge i tilbuddet. Lederen oplyser, at han ønsker at have øget fokus på ledelse. Forøget tid hertil bevirker, at han oplever at påtage mere ledelse og ansvar i tilbuddet. Medarbejderne oplyser ved interview, at de oplever at have stor respekt for deres leder og de oplever ham som en ildsjæl for tilbuddet og tilbuddets målgruppe. De oplever, at lederen er tilgængelig samt at hans lederstil er meget dynamisk og nærværende. De føler sig inddraget og lyttet til som medarbejder. Med baggrund i, at lederen endnu ikke er færdig med lederuddannelsen bedømmes indikatoren til at være opfyldt i høj grad. Indikator 08.b af Indikator 08.b Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere Socialtilsynet bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. Lederen deltager i regionsforum med øvrige ledere fra Københavnsområdet. Der er tale om et internt netværk i Den Sociale Udviklingsfond. Lederen oplever at have mulighed for supervision og faglig sparring i dette forum. Derudover vil der være mulighed for rekvirering af individuel supervision ved behov. Medarbejderne oplyser, at de modtager ekstern supervision ca. 10 gange årligt. Til forberedelse af supervisionen planlægges der drøftelse af 2 sager. Derudover sker der kollegial supervision på personalemøder, der afholdes hver mandag. Men tager udgangspunkt i samme supervisionsstruktur som ved den eksterne supervision. Medarbejderne oplever, at de har mulighed for og hele tiden benytter sig af vidensdeling både med ledelse og kollegaer. De oplever, at der er mulighed for at træffe hurtige beslutninger. I tilbuddet arbejder man i teams med henblik på at sikre en fælles viden og vidensdeling omkring borgerne og den pædagogiske indsats. Indikator 08.c af Indikator 08.c Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse Socialtilsynet bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. n sker med baggrund i oplysninger fra tilbuddets leder om, at det opleves, at tilbuddet har en 20

21 kompetent og aktiv bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne er udvalgt med baggrund i de kompetencer, der vurderes vigtige for tilbuddets bestyrelse. Lederen i tilbuddet oplever et godt samarbejde med bestyrelsen, hvor der også er mulighed for faglig sparring. Aktuel bestyrelse består af i alt 4 medlemmer, hvoraf den ene er lederen: Michael Hansen - bestyrelsesformand - direktør i SUF Margrethe Langer - udviklingskonsulent SUF Keld Olsen - uvildigt medlem Jon Krog - branchedirektør i Selveje Danmark - uvildigt medlem Der er udarbejdet vedtægter for bestyrelsens arbejde. Socialtilsynet vurderer, at bestyrelsessammensætningen samt vedtægterne er i overensstemmelse med retningslinjerne herfor i lov om socialtilsyn 13 og 14. Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent af kriterium Ud fra de indsamlede oplysninger samt interview fremkommer der oplysninger, der indikerer, at der er tale om en god normering i tilbuddet sammenholdt med, at en meget stor del af de ansatte er ansat som socialkonsulenter, som bevirker, at de står til rådighed i alle døgnets 24 timer. Ift. personalegennemstrømning og sygefravær fremkommer der oplysninger ved interview som indikerer, at der ikke er tale om et højt sygefravær samt en stor personalegennemstrømning. Af tilbudsportalen fremgår det, at der er en personalegennemstrømning på 7,69, der er svarende til en medarbejder. Ift. sygefravær fremgår det på tilbudsportalen, at der er tale om et sygefravær på i alt 18,4 %. Socialtilsynet vurderer, at der ud fra tilbudsportalen er tale om et højt sygefravær. Indikator 09.a af Indikator 09.a Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer 4 (i høj grad opfyldt) Socialtilsynet vurderer, at borgerne i tilbuddet i høj grad i forhold til deres behov har tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer. n sker med udgangspunkt i, at borgerne oplyser ved interview,, at de oplever det bedste i tilbuddet er den måde man har kontakt til sin socialkonsulent på. Man kan altid kontakte egen socialkonsulent. Det betyder, at der kan være andre socialkonsulenter til stede i tilbuddet, men borgeren kontakter alligevel egen socialkonsulent. Borgerne oplever, at de altid kan få kontakt til deres socialkonsulent. I forbindelse med ferie er de oplyst om, hvem de skal kontakte i stedet. Borgerne oplever, at socialkonsulenternes tilgang til dem er god. Der er ingen faste regler og rammer for støtten. Skal der være regler eller rammesætning omkring aftalerne er man som borger selv med til at bestemme disse. Af dataindsamling fremgår det, at der aktuelt er ansat 13 medarbejdere i tilbuddet incl. leder. Alle socialkonsulenter har en grunduddannelse i form af pædagog eller psykoterapeut. Derudover er der tilknyttet 3 timelønnede vikarer til tilbuddet. Af efteruddannelse blandt medarbejderne er der følgende kompetencer psykoterapi, DAT-terapeut, systemisk familieterapi, kognitiv terapi uddannelse, kunstterapi, tankefeltsterapi, mentaliseringsbaseret terapi, mindfulness baseret stress reduktion, positiv psykologi og 1 årig kognitiv Wattar uddannelse. Af tilbudsportalen fremgår det, at der i alt er 17 medarbejdere incl. leder i tilbuddet. Ved interview med medarbejdere oplyses det, at der aktuelt benyttes vikar i tilbuddet dagligt. Dette sker med baggrund i en ny opgave, hvor der er tilført ekstra ressourcer. Medarbejderne oplever, at der ikke ofte benyttes vikar i tilbuddet. Og benytter man vikar vil det være en vikar fra det faste vikarkorps, som har været tilknyttet tilbuddet i gennem flere år. Socialtilsynet vurderer, at borgerne i meget høj grad har tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer, men med baggrund i, at der ikke er overensstemmelse mellem det oplyste på tilbudsportalen omkring 21

22 antal af ansatte medarbejdere samt i dataindsamlingen vurderes denne indikator til at være opfyldt i høj grad. Indikator 09.b af Indikator 09.b Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser 4 (i høj grad opfyldt) Socialtilsynet bedømmer denne indikator til at være opfyldt i høj grad. Det oplyses ved ledelsen, at der siden sidste tilsynsbesøg er sket en opsigelse og dermed også en ny ansættelse pr. 1. november. De interviewede medarbejdere oplyser, at de er meget glade for deres arbejdsplads. De oplever, at socialkonsulentfunktionen giver gode muligheder, både i forhold til arbejdet samt privatliv. De oplever det som meget positivt, at der er mulighed for selvtilrettelæggelse samt metodefrihed i tilbuddet. Indikator 09.c af Indikator 09.c Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser 3 (i middel grad opfyldt) Socialtilsynet vurderer, at denne indikator er opfyldt i middel grad. I bedømmelsen er det vægtet, at der af Tilbudsportalen fremgår, at sygefraværet i tilbuddet er 18,4 %. Det vurderes værende højt. Det oplyses af tilbuddets ledelse, at der aktuelt har været en længerevarende sygemelding, men hvor pågældende medarbejder er på vej tilbage til arbejdspladsen igen. 22

23 Vurdering af temaet Temavurdering Kompetencer Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de kompetencer, det vil sige uddannelse, erfaring eller viden, der er nødvendige i forhold til tilbuddets målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender samt borgernes aktuelle behov. Herunder skal børn og unge sikres en tryg hverdag og opvækst med nære og stabile relationer. Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det vigtigt, at tilbuddet har et strategisk fokus på, hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som langt sigt, samt hvordan eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes. Det er et vigtigt aspekt af kvaliteten af et tilbud, at medarbejderne på en etisk måde forholder sig til og handler i forhold til borgerne. Herunder at medarbejderne møder borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på borgernes retssikkerhed. Vurdering af tema Temaet er overført uændret fra seneste tilsynsrapport, idet behandling på indikator- og kriterieniveau ikke har været nødvendig for en vurdering af tilbuddets samlede kvalitet. "Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere i meget høj grad besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppen og tilbuddets metoder. Socialtilsynet vurderer, at der er i meget høj grad er mulighed for kompetenceudvikling og man i tilbuddet har fokus på, at kompetenceudviklingen sker i overensstemmelse med målgruppens behov. Det er afspejlet i borgernes og medarbejdernes kontakt og relation til hinanden, at medarbejderne besidder relevante kompetencer til varetagelse af borgernes særlige behov." Gennemsnitlig vurdering 5 Udviklingspunkter Kriterium 10 Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder af kriterium Alle medarbejdere i tilbuddet har en pædagogisk eller terapeutisk uddannelse. For nogle er der både tale om en pædagogisk uddannelse samt terapeutisk efteruddannelse. Tilbuddet sikrer, at alle medarbejdere har en kognitiv efteruddannelse, idet dette er en metode, der prioriteres i tilbuddet. Der planlægges undervisning vedr. ny metode, der ønskes implementeret i tilbuddet. Medarbejdere og borgere oplever, at medarbejderne har relevante kompetencer til udførelse af deres arbejdsopgaver og borgerne oplever at få den nødvendige støtte. Medarbejderne oplyser, at de oplever en stor grad af mulighed for kompetenceudvikling og ledelsen sikrer, at dette har en relevans ift. tilbuddets målgruppe. Socialtilsynet vurderer, at det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer. 23

24 Indikator 10.a af Indikator 10.a Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder Socialtilsynet bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er det vægtet, at alle socialkonsulenter har en grunduddannelse i form af pædagog eller psykoterapeut. Derudover er der tilknyttet 3 timelønnede vikarer til tilbuddet. Af efteruddannelse blandt medarbejderne er der følgende kompetencer psykoterapi, DAT-terapeut, systemisk familieterapi, kognitiv terapi uddannelse, kunstterapi, tankefeltsterapi, mentaliseringsbaseret terapi, mindfulness baseret stress reduktion, positiv psykologi, kognitiv terapi samt 1 årig kognitiv Wattar uddannelse. Ved tilsynsbesøg den 3. februar oplyses det af tilbuddets ledelse, at der aktuelt tilbydes deltagelse i et diplommodul vedr. psykiatri. 3 medarbejdere har gennemført dette i efteråret og 2 påbegynder modulet i foråret. Derudover har alle medarbejdere i tilbuddet deltaget i en temadag vedr. voldsforebyggelse og konflikthåndtering, udvidet førstehjælp samt påbegynder undervisning vedr. Illness Management and Recovery, som er en ny metode, man ønsker at have fokus på i tilbuddet. Derudover imødekommes medarbejderes ønsker om endagskurser, såfremt kurset har relevans for tilbuddets metoder og målgruppe. Ved interview med medarbejderne bekræftes det, at de oplever god mulighed for kompetenceudvikling i tilbuddet. Medarbejderne oplever at have opdateret viden og erfaring med tilbuddets metoder og målgruppe. Indikator 10.b af Indikator 10.b Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer Socialtilsynet bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen vægtes det, at borgerne oplyser, at de oplever at få en god støtte og hjælp fra socialkonsulenterne og de har erfaring og viden omkring borgernes problemstillinger. Medarbejderne oplyser, at de oplever hurtigt at kunne finde en god dialog med borgerne og de oplever et godt samarbejde. De oplever, at de er god til at vidensdele heromkring samt trække på hinandens erfaring heromkring. I udtalelse fra visiterende myndighed oplyses følgende: "Vi oplever, at tilbuddet er faglig kompetente til at varetage målgruppen unge med psykiatriske diagnoser. Vi oplever tilbuddet som værende meget kompetente og grundige i deres samtaler med borgeren inden indflyttelse på tilbuddet, således at tilbuddet kan give en grundig tilbagemelding vedr. hvorvidt de kan arbejde målrettet og konstruktivt med denne borger". I forbindelse med socialtilsynets observationer af samspillet mellem borgere og socialkonsulenter samt ledelse observeres det, at der er en let og naturlig tilgang mellem både borgere og socialkonsulenterne. Borgernes adfærd afspejler, at de er trygge ved samværet og relationen til socialkonsulenter og ledelse. 24

25 Vurdering af temaet Temavurdering Økonomi Det er afgørende, at tilbuddene har en bæredygtig økonomi, da det har store konsekvenser for beboerne i døgntilbud, hvis tilbuddet må lukke af økonomiske grunde, fordi det kan betyde, at borgerne må flytte. Samtidig er det afgørende, at tilbuddet har økonomiske forudsætninger for fortløbende at kunne udvikle sig, og at der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og den fastsatte takst. Det skal derfor sikres, at der stilles relevante krav til tilbuddets økonomi, herunder med hensyn til gennemsigtighed i økonomien. Vurdering af tema Temaet er overført uændret fra seneste tilsynsrapport, idet behandling på indikator- og kriterieniveau ikke har været nødvendig for en vurdering af tilbuddets samlede kvalitet. "Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets økonomi er gennemskuelig og bæredygtigt i forhold til de aktiviteter der er på stedet, og at den giver tilbuddet den fornødne kvalitet i forhold til deres målgruppe." Gennemsnitlig vurdering 4,2 Udviklingspunkter Kriterium 11 Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt af kriterium Det vurderes, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt, og tilbuddets budget er udarbejdet på grundlag af de opstillede forudsætninger. Det vurderes, at tilbuddets budget afspejler de aktiviteter der er på stedet, og som giver tilbuddet den fornødne kvalitet i forhold til deres målgruppe. Indikator 11.a af Indikator 11.a Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport 2 (i lav grad opfyldt) Der har ikke været fokus på denne indikator ved herværende tilsyn og bedømmelsen tager derfor udgangspunkt i oplysninger fra tidligere tilsyn, hvor der blev redegjort følgende: "Socialtilsynet bedømmer indikatoren til at være opfyldt i lav grad. Vurderingen er lavet på baggrund af årsregnskabet for 2014 og revisionsprotokollatet. Påtegningen er uden forbehold, men med supplerende oplysninger om, at det i resultatopgørelsen medtagne budgettal for 2014 ikke har været underlagt revision. 25

26 Tilbuddet har en negativ egenkapital pr 31/ på t kr og der forventes ikke at være going concern problemer, jfr. revisors påtegning. Årets resultatet udgør et underskud på t kr Af ledelsesberetningen fremfår at selskabets resultat ikke anses for tilfredsstillende. Selskabskapitalen forventes reetableret ved fremtidig indtjening og/eller konvertering af gæld til egenkapital. I protokollatet afsnit 3.1 Likviditet og kapitalberedskab fremgår, at revisor er enig i regnskabet kan aflægges med fortsat drift for øje. Det er ledelsens vurdering, at virksomheden vil have tilstrækkelig likviditet til at sikre driften i regnskabsåret Revisor tilslutter sig denne vurdering, og har endvidere fået forelagt budgetter for regnskabsåret I protokollatets afsnit Øvrig drift fremgår, at der ved en belægningsprocent på 91,89 er en budgetafvigelse på t kr. 743 (merforbrug). Revisor opfordre virksomheden til at have øget fokus på budgetopfølgning vedr. øvrig drift. Socialtilsynet bemærker, at der ved fremtidig budgetlægning skal tages højde for reetablering af egenkapitalen." Indikator 11.b af Indikator 11.b Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget Der har ikke været fokus på denne indikator ved herværende tilsyn og bedømmelsen tager derfor udgangspunkt i oplysninger fra tidligere tilsyn, hvor der blev redegjort følgende: "Socialtilsynet bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. Det vurderes, at budgettet for 2015 afspejler aktiviteterne på tilbuddet og giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til målgruppen. Ledelsen oplyser ved tilsynsbesøg den 19. maj 2015, at tilbuddets fysiske rammer i Århusgade på et tidspunkt bliver omfattet af en større renovering fra udlejer. Dette betyder, at der vil kunne være øgede udgifter i forhold til genhusning af borgerne, der bor i Århusgade." Indikator 11.c af Indikator 11.c Tilbuddets soliditetsgrad (nøgletal) er rimelig set i forhold til tilbuddets alder og specialiseringsgrad 1 (i meget lav grad opfyldt) Der har ikke været fokus på denne indikator ved herværende tilsyn og bedømmelsen tager derfor udgangspunkt i oplysninger fra tidligere tilsyn, hvor der blev redegjort følgende: "Socialtilsynet bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget lav grad. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at tilbuddet har en negativ soliditetsgrad på -9,95, der ansættes til 0." Kriterium 12 Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe af kriterium Det vurderes, at tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe og aktiviteterne på stedet. Det vurderes, at det samlede budget giver mulighed for den nødvendige kvalitet i forhold til målgruppen. Indikator 12.a af Indikator 12.a Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer 26

27 Der har ikke været fokus på denne indikator ved herværende tilsyn og bedømmelsen tager derfor udgangspunkt i oplysninger fra tidligere tilsyn, hvor der blev redegjort følgende: "Socialtilsynet bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. Der er lagt vægt på at tilbuddets budget 2015 afspejler tilbuddets målgruppe og aktiviteterne på stedet, og det giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til målgruppen. Personale: Den primære udgift er relateret til løn svarende til 51,1 % af omsætningen. Der er budgetteret med 30 pladser i et tilbud efter SEL 107. Jfr. Tilbudsportalen er der en normering svarende til 14,01 fuldtidsstillinger som fast personale for Ud fra en vurdering af lønudgifterne i det indsendte og godkendte budget vurderes budgetteret at være retvisende. Kompetenceudvikling: Der er samlet afsat kr til kompetenceudvikling, hvilket udgør 6,7 % af omsætningen, hvilket vurderes i den høje ende. Heri indgår koncernudgift til netværk & intern udvikling kr Aktivitetsomkostninger: Der er budgetteret med kr til aktivitets-omkostninger svarende til 12,8 % af omsætningen, hvilket ligger i den høje ende sammenlignet med lignende tilbud. Ejendomsudgifter: Der er budgetteret med ejendomsomkostninger på kr svarende til 14,6 % af omsætningen." Kriterium 13 Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner af kriterium Styringen af tilbuddets økonomi er fastlagt i retningslinjerne i styringsaftalen for Region Syddanmark. Overordnet set anses tilbuddet økonomi derfor for værende gennemskuelig for Socialtilsyn Syd. Indikator 13.a af Indikator 13.a Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Der har ikke været fokus på denne indikator ved herværende tilsyn og bedømmelsen tager derfor udgangspunkt i oplysninger fra tidligere tilsyn, hvor der blev redegjort følgende: "Socialtilsynet bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. Nøgletallene i årsrapporten på Tilbudsportalen kan afstemmes til den indsendte årsrapport for 2014." Indikator 13.b af Indikator 13.b Pengestrømmene mellem en koncerns enkelte virksomheder kan følges i budget og regnskab Der har ikke været fokus på denne indikator ved herværende tilsyn og bedømmelsen tager derfor udgangspunkt i oplysninger fra tidligere tilsyn, hvor der blev redegjort følgende: "Socialtilsynet bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. Af årsrapporten 2014 fremgår tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder t kr. 6 og gæld til tilknyttede virksomheder t kr. 47. Der fremgår ikke kritiske bemærkninger i revisionsprotokollatet. Koncernnote vedr. interne handler fremgår af budgettet med kr " 27

28 Vurdering af temaet Temavurdering Fysiske rammer De fysiske rammer udgør en central del af et tilbud, både som ramme om borgernes liv og som ramme om den indsats, der finder sted. Det er derfor væsentligt, at tilbuddets omgivelser, udformning, indretning, faciliteter og stand er velegnede samt hensigtsmæssige i forhold til tilbuddets målgruppe samt understøtter indsatsens formål og indhold. Det er vigtigt, at de fysiske rammer inde og ude tilgodeser borgernes behov, interesser og rettigheder blandt andet i forhold til at sikre borgernes trivsel, ret til privatliv, udfoldelsesmuligheder og mulighed for at opretholde sociale netværk. Vurdering af tema Socialtilsyn Syd vurderer, at de fysiske rammer i tilbuddet er indrettet med udgangspunkt i målgruppen og deres særlige ønsker og behov. Tilbuddets fysiske rammer fremstår hjemlige. Indretningen i tilbuddets fællesfaciliteter bærer præg af borgernes ønsker og aldersgruppe. Borgernes lejligheder er personlig indrettet og borgerne betragter disse som deres hjem. Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel i anbringelsesforløbet. Dette sikres også ved, at i takt med borgernes udvikling er der mulighed for flytning internt i tilbuddet, hvor der kan flyttes til lejligheder, hvormed borgerne har en oplevelse af, at være mere selvstændige og have et større ansvar. Gennemsnitlig vurdering 5 Udviklingspunkter Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel af kriterium Med udgangspunkt i Socialtilsyn Syds besigtigelse af de fysiske rammer i tilbuddet samt interview med borgerne fremgår det tydeligt i tilbuddets fællesfaciliteter, at disse henvender sig til målgruppen og tilbuddets fysiske rammer fremstår hjemligt. Der er indrettet fællesfaciliteter, der tager højde for borgernes ønsker, aldersgruppe og behov - bla. bio og festlokale i kælderen. Borgernes lejligheder bærer præg af, at det er deres hjem. De er personlig indrettet og borgerne har en oplevelse af, at det er deres hjem. Det oplyses og observeres, at borgerne trives i de forskellige afdelinger og i tilbuddet generelt. Borgernes flytning internt i tilbuddet vurderes meningsfuld for borgernes personlige udvikling og proces med henblik på udskrivning til mere selvstændig bolig. Socialtilsyn Syd vurderer, at borgerne der er omfattet af genhusningen har fået tildelt tilsvarende lejligheder og for nogens vedkommende og så større lejligheder. Dette vurderes dog ikke hindrende for tilbageflytningsprocessen, da de interviewede borgere giver udtryk for, at de glæder sig til at flytte tilbage til Århusgade og det fællesskab, der er mulighed for denne adresse. Indikator 14.a Borgerne trives med de fysiske rammer 28

29 af Indikator 14.a Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. I tilbuddet er der forskellige former for fysiske rammer. På hovedadressen er der 8 værelser, hvor der er 2 fælles bad og toiletter. Derudover er der selvstændigheder lejligheder på Engvej, som er beliggende ca. 500 meter fra hovedadressen. I disse lejligheder deler 2 borgere om køkken og bad. Derudover er der lejligheder i Århusgade, hvor borgerne bor i lejligheder med bad på gangen samt brusekabine i soveværelse eller køkken. Lejlighederne i Århusgade er under aktuel renovering som følge af byfornyelse i Københavns kommune. Borgerne er derfor genhuset i lejligheder på forskellige adresser i København. I forbindelse med tilsynet den 16. november besigtiger tilsynet 4 af disse lejligheder samt 6 lejligheder på Engvej. Ligeledes er er besigtigelse af fællesfaciliteterne på Amager Strandvej, hvor der blandt andet er lavet 2 nye badeværelser. I forbindelse med besigtigelse af lejlighederne er der samtale med de borgere, der bor i lejlighederne. Borgerne bekræfter alle, at de er glade for lejlighederne og betragter disse som deres hjem. Dette gør sig også gældende for de borgere, der er genhuset. Genhusningen er sket i lejligheder, der er større end borgernes lejligheder i Århusgade, men borgerne vurderer ikke, at dette er hindrende for at de ønsker at flytte tilbage til Århusgade. Alle borgere oplyser, at de glæder sig til at flytte tilbage i Århusgade samt til fællesskabet, som kan tilbydes der. Indikator 14.b af Indikator 14.b De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er det vægtet, at der i de fysiske rammer på Amager Strandvej samt Århusgade findes der fælles faciliteter, hvor borgerne kan opholde sig, spise sammen, holde fest, se film mv. Socialtilsyn Syd vurderer med baggrund i besigtigelsen af de fysiske rammer, at de fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov, hvor der blandt andet i indretningen af fælles faciliteterne er taget udgangspunkt i målgruppens alder samt interesser. Af udtalelse fra visiterende myndigheder oplyses det, at de oplever at de fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes behov. Dog oplyser den ene myndighed, at der kan stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt boligerne på Århusgade kan betragtes som et 107 tilbud, da støtten er svarende til 85. Men oplever samtidig muligheden for udvikling også ift. boligform og støttens intensitet som en fordel. Indikator 14.c af Indikator 14.c De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er det vægtet, at der ved besigtigelse af i alt 10 lejligheder samt fælles faciliteter i tilbuddet den 16. november fremstår disse alle indrettet efter borgernes egne ønsker eller med udgangspunkt i borgernes behov. Borgerne oplyser ved samtale, at de betragter deres lejligheder som deres hjem. Socialtilsyn Syd vurderer, at de borgere der er genhuset har fået lejligheder i svarende til eller i bedre stand end de lejligheder de havde i Århusgade. Herunder også større lejligheder end de tidligere. Men med baggrund i borgernes ønske om at komme tilbage til Århusgade og fællesskabet der, vurderer Socialtilsyn Syd, at denne proces vil forløbe positivt og borgerne vil igen have mulighed for at indrette kommende lejligheder i Århusgade som deres eget hjem. På borgerrådsmødet den 16. november fremkommer der oplysninger om, at der er enkelte borgere, der med baggrund i særlige forhold ikke flytter tilbage til "egen" lejlighed i Århusgade. Enkelte andre borgere udtrykker ligeledes et ønske om skift, men dette kan ikke imødekommes til en større gruppe, da lejlighedsfordelingen derved ikke vil gå op. 29

30 Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. Dokumenter Observation Konceptfaktura oversigt over aktuelle borgere Lejlighedsoversigt pr. 30. september 2016 Oplysning om genhusningsadresser pr. 5. oktober 2016 Oplysninger om udskrevne borgere i perioden februar - oktober 2016 Myndighedshandleplan, delmålsbeskrivelser samt BUSreferat vedr. 3 borgere Logbogsnotater vedr. 3 borgere i perioden 1. november november Statusbeskrivelse vedr. 1 borger (anden skabelon end BUS) Udtalelse fra 2 visiterende myndigheder "Appetit på livet" - kost- og motionsvaner i den socialpædagogiske praksis Artikel fra Politiken den 23. juli 2016 vedr. kost og motion Beredskabsplan for Bostedet Stranden I forbindelse med tilsynsbesøget var der besigtigelse af følgende lejligheder: Engvej 79, st. og 1. sal, Engvej 89, st. og 1. sal, Engvej 93, st. og 1. sal samt nyrenoverede badeværelser og kælderen på Amager Strandvej 222. Derudover var der besigtigelse af følgende genhusningslejligheder: Böhmensgade 5, Lübeckgade 21, st. tv, Meklenborggade 1, 1.tv, og Meklenborggade 1, 2. tv. Derudover deltog tilsynet i beboerrådsmøde med borgerne fra Århusgade. Interview I forbindelse med tilsynsbesøget var der interview med i alt 11 borgere, 3 medarbejdere samt ledelsen repræsenteret ved Mads Richmond og Line Mathiesen. Derudover er der modtaget udtalelse fra 2 visiterende myndigheder. Interviewkilder Anbringende kommune Beboere Ledelse Medarbejdere Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer. Formålet med illustrationen er, at give tilbuddet et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den samlede rapport. De (scoringerne) repræsenterer derfor ikke det fulde indblik i tilsynet. Spindelvævet er først og fremmest ment som et dialogredskab mellem socialtilsynet og tilbuddet. 30

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Aflastningshjemmet Rendbjerg 04-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. KFUM s Sociale Arbejde i Danmark - Borgerskolen Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. KFUM s Sociale Arbejde i Danmark - Borgerskolen Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: KFUM s Sociale Arbejde i Danmark - Borgerskolen 14-12-2016 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Det lille Opholdssted Egholt 05-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej 20 02-11-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kompetencekollegiet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kompetencekollegiet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kompetencekollegiet 10-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet 06-03-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Støttecentret i Vorbasse Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Støttecentret i Vorbasse Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Støttecentret i Vorbasse 20-10-2016 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år)

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) 1 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) Socialtilsyn Midt tilbyder pædagogisk tilsyn med kommunale dagtilbud, selvejende dagtilbud samt private pasningsordninger, hvori der indgår kommunal finansiering

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: ADHD botilbud Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: ADHD botilbud Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: ADHD botilbud 14-10-2016 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Bofællesskabet Egeparken 62. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Bofællesskabet Egeparken 62. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Egeparken 62 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Midt Papirfabrikken 38 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for voksne med særlige behov Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Center for voksne med særlige behov Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Center for voksne med særlige behov 23-11-2016 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostøtte Gramrolighed. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostøtte Gramrolighed. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostøtte Gramrolighed Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Socialpsykiatrisk Botilbud, Kommandanthøjen. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Socialpsykiatrisk Botilbud, Kommandanthøjen. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Socialpsykiatrisk Botilbud, Kommandanthøjen Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. BOFÆLLESSKABET SKOVVÆNGET Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. BOFÆLLESSKABET SKOVVÆNGET Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: BOFÆLLESSKABET SKOVVÆNGET 21-12-2016 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Børne og ungdomspensionen Brummersvej. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Børne og ungdomspensionen Brummersvej. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Børne og ungdomspensionen Brummersvej Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostøtte Østergade 54. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostøtte Østergade 54. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostøtte Østergade 54 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Udsigten. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Udsigten. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Udsigten Godkendt Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vester-Bo APS. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vester-Bo APS. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vester-Bo APS Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger om

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Ekkenberg i Olufsgade 29-09-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Børne og ungdomspensionen Brummersvej. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Børne og ungdomspensionen Brummersvej. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Børne og ungdomspensionen Brummersvej Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdstedet Aabyhus. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdstedet Aabyhus. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdstedet Aabyhus Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Dyrskuevej. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Dyrskuevej. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Dyrskuevej Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Børne og ungdomspensionen Brummersvej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Børne og ungdomspensionen Brummersvej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Børne og ungdomspensionen Brummersvej 16-05-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Projektskibet EDUKAT Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Projektskibet EDUKAT Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Projektskibet EDUKAT 04-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Ekkenberg i Olufsgade 26-06-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Lysningen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Lysningen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Lysningen Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Fonden Opholdsstedet Firkløveren. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Fonden Opholdsstedet Firkløveren. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Opholdsstedet Firkløveren Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Grenen - Hjemmestøtte til personer med Aspergers Syndrom. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Grenen - Hjemmestøtte til personer med Aspergers Syndrom. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Grenen - Hjemmestøtte til personer med Aspergers Syndrom Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poseidon Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poseidon Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poseidon 20-03-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport BOFÆLLESSKABET SKOVVÆNGET. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport BOFÆLLESSKABET SKOVVÆNGET. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: BOFÆLLESSKABET SKOVVÆNGET Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Det lille Opholdssted Egholt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Concura - Huset i Tveje Merløse Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostedet Brunebjerg. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostedet Brunebjerg. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostedet Brunebjerg Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Grenen - Hjemmestøtte til personer med Aspergers Syndrom. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Grenen - Hjemmestøtte til personer med Aspergers Syndrom. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Grenen - Hjemmestøtte til personer med Aspergers Syndrom Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport. De Socialpsykiatriske Bosteder og Broen Egedal Kommune Godkendt med vilkår. Tilbuddets navn:

Tilsynsrapport. De Socialpsykiatriske Bosteder og Broen Egedal Kommune Godkendt med vilkår. Tilbuddets navn: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: De Socialpsykiatriske Bosteder og Broen Egedal Kommune 13-12-2016 Godkendt med vilkår Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet 03-01-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017 Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag Orienteringsdag, januar 2017 1. Baggrund og rammer for justeringer af kvalitetsmodellen Baggrund og proces for justeringerne Aftale om politisk opfølgning

Læs mere