Ringsted Kommunes affaldsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringsted Kommunes affaldsplan"

Transkript

1 Side 1 af 24 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan Hovedplanen

2 Side 2 af 24

3 Side 3 af 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Ringsted Kommunes målsætninger 4.1 Kommunens konkrete målsætninger for perioden Ringsted Kommunes målsætninger for affaldshåndteringen i perioden Handleplaner 6 Handleplan i korte træk 6.1 Husholdninger Dagrenovation Haveaffald Emballageaffald: Papir/pap Emballageaffald: Glas Emballageaffald: Plast Emballageaffald: Jern og metal Storskrald Farligt affald Affaldsvejledning for boligforeninger 6.2 Erhverv Emballageaffald Bygge- og anlægsaffald Farligt affald Prioritering af tilsyn med virksomheder Erhvervsaffaldskonsulentordning 6.3 Tværgående initiativer Genbrugsplads Information og kampagner Direkte genbrug Optimering af affaldsordninger Fokus på klimapåvirkningen fra affaldshåndteringen Krav til behandling af affaldet Modvirke henkastet affald

4 Side 4 af 24 1 Forord Normalt opfatter vi affald som alt det, vi smider væk, men meget affald er også en brugbar ressource, der ikke må gå tabt. For fremtiden bliver udfordringen derfor at begrænse tabet af ressourcer mest muligt og at gøre det på en måde, som tager hensyn til både miljø og økonomi. Hensigten med affaldsplanen er også at lægge en plan for, hvordan vi mindsker miljøbelastningen ved indsamling, behandling og bortskaffelse af affaldet. Affaldsplan er den femte i rækken og indeholder planer for, hvordan Ringsted Kommune vil prioritere indsatsen på affaldsområdet i de kommende år. Ringsted Kommune er interessent i affaldsselskabet I/S FASAN, og et af hovedformålene med dette samarbejdet er at sikre, at kommunen har den nødvendige forbrændings- og deponeringskapacitet. Derudover er der et kontinuert samarbejde mellem kommunerne i I/S FASAN, herunder forskellige arbejdsgrupper. Denne affaldsplan er således blevet til i et samarbejde mellem I/S FASAN og kommunerne og med arbejdsgruppen Affaldsplanlægning som bindeleddet. Der er en række fordele forbundet hermed, bl.a. at fælles initiativer kan koordineres, der udarbejdes fælles affaldskortlægning og affaldsprognose etc., som sikrer sammenhæng mellem kommunens plan og behandlingskapacitet. Grontmij Carl Bro har været konsulent på opgaven. I affaldsplanen nævnes en lang række steder, at initiativerne udføres i/at der samarbejdes i fælles regi, hvilket refererer til samarbejdet mellem de de fire I/S FASAN-kommuner og I/S FASAN. Affaldsplan er vedtaget af Kommunalbestyrelsen d

5 Side 5 af 24 2 Indledning Denne affaldsplan er et værktøj for Ringsted Kommune i planlægningen og prioriteringen af det daglige arbejde på affaldsområdet. Affaldsplanen dækker perioden og indeholder konkrete initiativer for perioden Planen beskriver således, hvilke aktiviteter kommunen vil gennemføre, og der er sat en tidsplan for gennemførelse af opgaverne. Miljøministeren har udskudt fristen for færdiggørelsen af de kommunale affaldsplaner frem til 1. januar 2010, idet den nye affaldsstrategi ikke er udarbejdet. Den kortsigtede plan dækker perioden , den langsigtede plan dækker perioden Ringsted Kommunes affaldsplan er udarbejdet med udgangspunkt i affaldsbekendtgørelsen, i 1. delstrategi af Affaldsstrategi af 18. marts 2009, den tidligere affaldsstrategi og udmeldinger fra Miljøministeren. Miljøministeren har bl.a. udmeldt følgende med relevans for udarbejdelse af kommunernes affaldsplaner: De eksisterende målsætninger for behandlingen af affald i Affaldsstrategi fastholdes som udgangspunkt Regeringens ny affaldsstrategi skal være fleksibel: Planer kan udarbejdes trinvist, når grundlaget er modent for nye initiativer og løbende opdatering af planerne Fokus i affaldsplanerne: Husholdningsaffald af hensyn til harmonisering af kommunernes affaldsordninger pr Regeringens affaldsstrategi - del 1 indeholder: Regeringens affaldspolitik og prioriteringer Strategi for henkastet affald Kapacitetsplan for forbrændingsanlæg Regelgrundlag på affaldsområdet. Del 2 til Affaldsstrategien kommer, når lovforslaget om den ny organisering er vedtaget - og vil indeholde: En udmelding til kommuner og virksomheder om gennemgørelsen af den nye organisering af affaldssektoren Kapacitetsplan for deponeringsanlæg Indsats for at forebygge og øge genanvendelsen af erhvervsaffald. Del 3 til Affaldsstrategien kommer, når Affaldsdirektivet er trådt i kraft - og implementeret i dansk lovgivning, dette vil bl.a. betyde: Nye målsætninger for genanvendelse af visse fraktioner af husholdningsaffaldet og af bygge- og anlægsaffald Fokus på affaldsforebyggelse. Affaldsstartegiens del 2 og del 3 forventes udsendt inden udgangen af Regeringens overordnede affaldspolitik har tre ben: 1. Ressourcepolitik 2. Klimapolitik 3. Beskyttelse af miljø og sundhed. Af høringsnotat om udkast til 1. del af Affaldsstrategi (herefter høringsnotat) fremgår, at der ikke er foretaget en rangordning af de 3 ben - de er efter Miljøstyrelsens opfattelse ligestillet. Ud over de tre ben bygger regeringens affaldspolitik for på 7 grundelementer: 1. Vi skal forebygge affaldsdannelsen, både mængden og farligheden 2. Vi skal reducere tabet af ressourcer 3. Vi skal reducere emissionerne af klimagasser fra affaldshåndtering 4. Vi skal reducere den samlede miljøbelastning fra affald 5. Vi skal sikre mest miljø for pengene 6. Vi skal øge kvaliteten i affaldsbehandlingen 7. Vi skal sikre en effektiv affaldssektor Af høringsnotatet fremgår en henvisning til Affaldsstrategi vedrørende mål og prioritering af initiativer. Af 1. delstrategi fremgår, at grundelementerne skal omsættes til virkelighed gennem forskellige virkemidler, der kombinerer hensynet til miljø og økonomi. Og videre pointeres, at det er vigtigt at have fokus på øget genbrug og genanvendelse samt sikre, at kvalitet i affaldsbehandlingen øges, og ressourcerne i affaldet udnyttes, og farlige stoffer i affaldet udskilles - gennem udvikling af behandlingsteknologierne. Endelig henvises til gennemførelse af den ny organisering af affaldssektoren, hvor formålet er at opnå en mere effektiv affaldshåndtering, herunder en mere smart og effektiv forvaltining

6 af miljøreglerne, så der opnås væsentlige administrative lettelser - også for virksomhederne jf. nedenfor om udkast til ændring af miljøbeskyttelsesloven. For 2012 er opstillet mål for genanvendelsen af de samlede affaldsmængder på 65 % og højst 6 % til deponering. Der er udsendt høringsudkast til ændring af miljøbeskyttelsesloven. Lovforslaget er fremsat den 26. februar en for lovforslaget er, at der den 21. juni 2007 blev indgået en politisk aftale om organisering af affaldssektoren med udgangspunkt i anbefalinger fra 3 nedsatte grupper om henholdsvis "Ændret organisering af affaldssektoren", "Forbrændings- og deponeringsanlæg" og "EU-jura". Lovforslaget indeholder bl.a.: Ny model for genanvendeligt erhvervsaffald Paradigmer for kommunale regulativer Nyt system for affaldsdata Nye principper for gebyrfastsættelse Innovation Funktionsopdelte regnskaber for forbrændings- og deponeringsanlæg Benchmarking af forbrændings- og deponeringsanlæg. Side 6 af 24 Lovforslaget får konsekvenser for affaldsområdet, men da det "kun" er et lovforslag, er der ikke taget specifikt højde for det i denne affaldsplan.

7 Side 7 af 24 3 Affaldsplanens opbygning Ringsted Kommunes affaldsplan består af 3 dele: en hovedplan og to bilag. Hovedplan Denne del er hovedplanen. I hovedplanen findes bl.a. Kommunens målsætninger Korte resumeer af planens forslag til initiativer Kommunens handleplan i korte træk En samlet tids- og aktivitetsplan for alle initiativerne i planen. I bilag 1 og 2 findes mere detaljerede oplysninger. Bilag 1 Planopslag Bilag 1 er udarbejdet som et opslagsværk over Ringsted Kommunes affaldsplan og beskriver de enkelte initiativer detaljeret. Beskrivelserne er udformet som tosidede opslag, der indeholder informationer om: Hvilke initiativer der er tale om Hvilke krav der skal opfyldes Hvor vi står i dag Hvad planen er (hvilke initiativer/handlinger skal sættes i værk) Hvor initiativerne fører os hen, herunder udviklingen i affaldsmængderne. Bilag 1 er opdelt i initiativer for husholdninger, erhverv og tværgående initiativer. Bilag 2 Prognose, målopfyldelse, ordningsstatus, affaldskortlægning Bilag 2 indeholder: Prognoser for affaldsmængderne Behov for behandlingskapacitet Planens økonomiske konsekvenser Målopfyldelse Status for affaldsordninger Kortlægning af affaldsmængder og affaldets fordeling på behandlingsformer. Affaldsplanen med bilag er trykt/udgivet i 3 separate dele og findes også på kommunens hjemmeside

8 Side 8 af 24 4 Ringsted Kommunes målsætninger Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden Ringsted Kommune ønsker at bidrage til at forebygge, at affald opstår, og til at arbejde for, at ressourcerne i affaldet udnyttes ved at arbejde for øget genanvendelse af affaldet. Samtidig ønsker kommunen at arbejde for at hindre, at miljøbelastende stoffer ender i naturen. Ringsted Kommune ønsker at bidrage til en bæredygtig udvikling og i den forbindelse samarbejde med øvrige kommuner i I/S FASAN og støtte nationale initiativer, der er rettet mod affaldsforebyggelse. I det følgende er Ringsted Kommunes målsætninger for planperioden beskrevet. Ringsted Kommune vil i planperioden sætte fokus på : 1. Affaldsforebyggelse Igennem de seneste år har affaldsmængderne været stigende i højkonjunkturens Danmark. Højkonjunktur og øgede affaldsmængder hænger historisk sammen. Der er dog indikationer på, at den aktuelle finanskrise betyder faldende affaldsmængder, men i hvor stor grad det vil slå igennem, kan der ikke siges noget om endnu. For at fremme et fald i affaldsmængderne og imødegå fremtidige stigninger i affaldsmængderne afhængigt af kommende højkonjunkturer ønsker Ringsted Kommune, ligesom i de foregående planperioder, at have fokus på initiativer til affaldsforebyggelse. Et fald i mængden af affald vil få positive konsekvener for miljøet og herunder klimaet og udledning af CO 2. Dette gælder såvel i forbindelse med transport af affaldet som i forbindelse med affaldsbehandlingen. Et af virkemidlerne til at nedbringe affaldsmængderne er holdningsbearbejdning. Holdningsbearbejdning er en langsigtet strategi. Det tager tid at ændre os menneskers adfærd, når vi forbruger varer og smider dem væk som affald. Ringsted Kommune ønsker at medvirke til holdningsbearbejdning i samarbejde med kommunerne og I/S FASAN og støtte op om nationale initiativer. Ringsted Kommune vil i den kommende planperiode også samarbejde med kommunerne og I/S FASAN, og evt. om kampagnerøvrige samarbejdsrelationer om affaldsforebyggelse, vejledning af virksomheder og udarbejdelse af undervisningsmateriale til skoleklasser mv. Kommunen vil i videst muligt omfang arbejde for at begrænse mængden af affald. I den forbindelse vil kommunen arbejde med følgende delmål: Tage initiativ til etablering af ordninger for direkte genbrug herunder arbejde for at optimere affaldssortering, således at direkte genbrug af materialer optimeres. Motivere husstande til at hjemmekompostere organisk affald, herunder haveaffald vurderes forinden ift. CO 2 -problematik. Holdningsbearbejdning: I I/S FASAN-regi, udarbejde undervisningsmateriale til skoleklasser og andre relevante målgrupper om affaldsminimering. Medvirke til at vejlede virksomheder om miljøstyring, grønne regnskaber og renere teknologis indvirkning på affaldsdannelsen herunder fremme af intern genanvendelse på virksomheder. Udarbejde et idékatalog i I/S FASAN-regi om affaldsforebyggende initiativer til inspiration mellem kommunerne. Kampagner årlige temakampagner om affaldsforebyggelse over for borgere og virksomheder i I/S FASAN-området ønskes viderebragt til nationalt plan: nationale kampagner. Derudover bakkes op om nationale planer og kampagner. 2. Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt For at udnytte ressourcerne i affaldet vil Ringsted Kommune først og fremmest tage initiativer til at fremme genanvendelsen. Dernæst skal energiindholdet i affaldet udnyttes. Eksisterende genanvendelsesordninger skal optimeres. Ved at sikre at affaldet får den mest optimale behandling, sparer vi energi og ressourcer og nedbringer samtidig de miljøbelastninger, der opstår ved affaldshåndteringen. Øget genanvendelse vil som oftest betyde en gevinst for miljøet i form af reduktion af udledningen af CO 2, idet der anvendes mindre energi til at genanvende fx papir og pap end at fremstille nyt.

9 Det er kommunens mål at øge genanvendelsen og reducere mængden af affald, der går til deponi. Side 9 af 24 Kommunen vil arbejde for, at materialerne i videst muligt omfang genanvendes i deres oprindelige form. Der lægges vægt på bedre sortering, indsamling tæt ved kilden og information om ordningerne. For materialer, hvor direkte genanvendelse ikke er mulig, vil kommunen arbejde med følgende delmål: Materialerne genanvendes i anden form. Alle ikke-genanvendelige, men brændbare materialer og produkter energiudnyttes. Vurdering af nuværende ordninger kan noget gøres bedre, der vil bl.a. være fokus på fraktionerne: Plast Metal Farligt affald. Alle virksomheder/erhverv skal motiveres til øget genbrug af erhvervsaffald. Alle husstande sorterer organisk affald fra til genanvendelse via fx hjemmekompostering, fælleskompostering mv. - vurderes i relation til CO 2 -problematik. Det nuværende høje genanvendelsesniveau for bygge- og anlægsaffald fastholdes. Kildesortering af byggeaffald i forbindelse med nedrivning fremmes fortsat, blandt andet via vilkår i kommunens nedrivningstilladelse. Kun materialer og produkter, der ikke kan genanvendes eller forbrændes, må deponeres, under forudsætning af at deponeringen finder sted efter de til enhver tid gældende retningslinjer. 3. Miljøbelastningen fra affaldet skal nedsættes Kommunen vil arbejde for at reducere miljøbelastningen fra affaldet, og indsatsen vil være rettet mod de mest problematiske stoffer i affaldet. Indsatsen vedrører hele processen, fra affaldet produceres, til det slutbehandles. I den forbindelse vil kommunen arbejde med følgende delmål/initiativer: Kommunen vil regulere og informere om, at affald til specialbehandling herunder farligt affald - holdes adskilt fra øvrigt affald og bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Kommunen vil medvirke til, at miljøbelastende stoffer erstattes med mindre miljøbelastende stoffer fx ved: Regulering af spild og affald i miljøgodkendelserne Henstilling i forbindelse med tilsyn Om nødvendigt ved påbud i samarbejde med miljøtilsynsmedarbejdere i kommunen. Overveje kampagner i samarbejde med fx I/S FASAN for indsamling af miljøtunge fraktioner (fx kobber) fx via genbrugsstationerne. Minimere klimapåvirkningen af affaldshåndteringen via: 4. Øget kvalitet i affaldshåndteringen At stille krav til køretøjernes miljøbelastning ved affaldsindsamlingen Ordningernes organisering, herunder om det er en genbrugsstationsløsning, storskraldsløsning etc. for en given affaldsfraktion IT-værktøjer til styring af valg af affaldsløsninger, herunder værktøjer til beregning af økonomiske og miljømæssige konsekvenser Information og dialog om affaldshåndteringen med borgere og virksomheder. Kommunen vil fortsætte arbejdet for øget kvalitet i affaldshåndteringen, når der vælges løsninger på affaldsområdet. At øge kvaliteten i kommunens affaldsordninger betyder bl.a., at kommunen ønsker at give borgerne en god service såvel i forbindelse med aflevering af affald på kommunens genbrugsstationer som i forbindelse med kommunens øvrige affaldsordninger. Et væsentligt led i at øge kvaliteten i affaldshåndteringen er at informere og samarbejde med kommunens borgere, virksomheder mv. om, hvordan affaldet håndteres, så det gør mindst mulig skade på klima og miljø. I den forbindelse vil kommunen arbejde med følgende delmål/initiativer:

10 Side 10 af 24 Ved udbud af affaldsindsamlingen vil kommunen stille krav om, at transportøren yder en god service og håndterer affaldet i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler. Fokus på virksomhedsgodkendelser og tilsyn. Genbrugspladsen optimere genanvendelsen og reducere mængden til forbrænding og deponi. Samarbejde med "ambassadører" i foreninger, offentlige institutioner og boligforeninger, som medvirker til at optimere affaldshåndteringen. At stille krav om højere kvalitet i behandlingen af affaldet i samarbejde med I/S FASAN. Fokus på drift og vedligehold af kommunens affaldsordninger det skal være let at komme af med affaldet, og affaldssystemerne skal være smidige. Fokus på bedre service og minimering af administrationen i forbindelse med affaldshåndtering i mindre virksomheder via: Rådgivning om intern koordinering på virksomheden Affaldstilsyn Information Erhvervsaffaldskonsulentordning fastholdes og styrkes som vejledende og rådgivende funktion. 4.1 Kommunens konkrete målsætninger for perioden Ud fra de initiativer, der tages i kommunens affaldsplan, og ud fra det nuværende niveau for at genbruge, forbrænde og deponere affald har kommunen udarbejdet en prognose. Prognosen beskriver forventningerne til udviklingen i affaldsmængderne og behandlingen heraf i planperioden. Disse forventninger udgør samtidig kommunens konkrete mål for udviklingen i affaldsmængderne i planperioden. I bilag 2 findes de detaljerede opgørelser. Figur 2 viser: Status for den samlede mængde affald fordelt på genanvendelse, forbrænding og deponering i 2007 for Ringsted Kommune. Den forventede samlede mængde affald fordelt på genanvendelse, forbrænding og deponering for 2012 for Ringsted Kommune og for de nationale mål. Det ses af figuren, at affaldet forventes genanvendt i mindre omfang i forhold til de nationale mål, mens forbrændingsandelen forventeligt vil være større. Hovedårsagen til, at den samlede genanvendelse ikke vokser, er, at affald fra byggeri og anlæg som følge af de anvendte vækstforudsætninger forventes at udgøre en faldende del af den samlede affaldsmængde i kommunen. Da en meget stor del af affald fra byggeri og anlæg genanvendes, vil en relativt mindre andel af affald herfra påvirke den samlede genanvendelse negativt. Hos kommunen forventes der et fald i mængden af affald til genanvendelse og en tilsvarende stigning i mængden til forbrænding fra 2007 til I figur 2 er fordelingen på behandlingsformer angivet i %, til sammenligning hermed er angivet de tilsvarende nationale mål. Figur 2: Kommunens status for 2007 og målsætningerne for 2012 i forhold til de nationale mål.

11 Figur 2: Kommunens status for 2007 og målsætningerne for 2012 i forhold til de nationale mål. Side 11 af Ringsted Kommunes målsætninger for affaldshåndteringen i perioden Målsætningerne for perioden er en videreførelse af målsætningerne for perioden , herunder fortsat udvikling og optimering af affaldshåndteringen. Ligeledes vil fokus fortsat være på genanvendelse og affaldsforebyggelse, og hensynet til miljø og klima vil stå centralt, når der vælges løsninger på affaldsområdet.

12 Side 12 af 24 5 Handleplaner De målsætninger, der er opstillet i kapitel 4, søges opfyldt, ved at kommunen iværksætter en række handleplaner/initiativer, som er beskrevet detaljeret i bilag 1 og resumeret i det følgende kapitel. Kommunens handleplaner/initiativer tager udgangspunkt i - og viderefører - nogle af de initiativer, der blev igangsat i den sidste planperiode, derudover tages udgangspunkt i udmeldinger fra Miljøministeren, bl.a. i forbindelse med udsendelse af høringsudkast til 1. del af affaldsstrategien, som er nærmere beskrevet under kapitel 2.1. Kommunens handleplaner/initiativer i affaldsplanen er opdelt i tre hovedgrupper: 1. Initiativer rettet mod husholdninger 2. Initiatver rettet mod erhverv 3. Tværgående initiativer. For de fleste af initiativerne er der planlagt en øget informationsindsats i forhold til borgere, virksomheder, renovationsarbejdere, viceværter mv. Information er et vigtigt virkemiddel, når fx en ny ordning skal igangsættes. Informationsindsatsen er afgørende for, at ordningen bliver kendt og benyttet af borgerne. Selve måden at informere på er også vigtig for at sikre, at budskabet når ud til målgruppen. Det kan være vanskeligt at måle, hvorvidt informationen har medført, at der fx er indsamlet mere affald til genanvendelse. Information kan have langsigtede effekter, som ikke kan måles umiddelbart.

13 Side 13 af 24 6 Handleplan i korte træk Husholdninger Dagrenovation Affaldsforebyggelse Der sættes fokus på hjemmekompostering af den vegetabilske del af den organiske dagrenovation samt øget udsortering af emballageaffald til genanvendelse. Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt Der sættes fokus på at øge genanvendelsen af det affald, der bortskaffes med dagrenovationen - herunder emballageaffald og den organiske del af dagrenovationen. Miljøbelastningen fra affaldet skal nedsættes Der sættes fokus på at undgå, at farligt affald bortskaffes med dagrenovationen. Kommunens eget initiativ og regeringens affaldspolitik Husholdninger Haveaffald Affaldsforebyggelse Kommunen vil vurdere hjemmekompostering i forhold til udslip af CO 2. Kampagner og kompostdag på Genbrugspladsen overvejes. Kommunens eget initiativ

14 Side 14 af 24 Husholdninger Emballageaffald: Papir/pap Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt Indsatsen retter sig mod at øge genanvendelsen af papir og pap via kampagner. Affaldsforebyggelse Kommunen overvejer at fremme kampagner for "Nej tak til reklamer". Kommunens eget initiativ som opfølgning på sidste affaldsplan, hvor genanvendelse af emballageaffald var i fokus. Husholdninger Emballageaffald: Glas Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt Indsatsen retter sig mod at øge genanvendelsen af glas via kampagner og optimere indsamlingen af glas evt. ved at øge kubetætheden. Kommunens eget initiativ som opfølgning på sidste affaldsplan, hvor genanvendelse af emballageaffald var i fokus.

15 Side 15 af 24 Husholdninger Emballageaffald: Plast Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt Kommunen vil undersøge muligheder og erfaringer med den mest optimale indsamlingsmetode for plast. Det undersøges, om indsamlingen via Genbrugspladsen er tilstrækkelig. Kommunens eget initiativ som opfølgning på sidste affaldsplan, hvor genanvendelse af emballageaffald var i fokus. Husholdninger Emballageaffald: Jern og metal Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt Kommunen vil undersøge muligheder og erfaringer med den mest optimale indsamlingsmetode for emballageaffald af jern og metal. Det undersøges, om indsamlingen via Genbrugspladsen er tilstrækkelig. Kommunens eget initiativ som opfølgning på sidste affaldsplan, hvor genanvendelse af emballageaffald var i fokus.

16 Side 16 af 24 Husholdninger Storskrald Øge kvalitet i affaldshåndteringen Kommunen vil evt. undersøge, om Genbrugspladsen er tilstrækkelig for bortskaffelse af storskrald. Der iværksættes samtidig et samarbejde med 'ambassadører' i foreninger, offentlige institutioner og boligforeninger, med henblik på at øge direkte genbrug. Desuden fokuseres der på drift og vedligehold af kommunens affaldsordninger, og der orienteres om Kommunens eget initiativ. Husholdninger Farligt affald Miljøbelastningen fra affaldet skal nedsættes Kommunen igangsætter kampagne for, at farligt affald og småt elektronik ikke bortskaffes med dagrenovationen. Kommunen overvejer indsamling af småt elektronik og batterier og informerer om kommunens ordninger for farligt affald. Kommunens eget initiativ og opfølgning på sidste affaldsplan.

17 Side 17 af 24 Husholdninger Affaldsvejledning for boligforeninger Øget kvalitet i affaldshåndteringen Kommunen vil tage initiativ til et samarbejdsprojekt med ambassadører i foreninger, offentlige institutioner og boligforeninger. Kommunen sætter fokus på optimering af affaldsordningerne, herunder kildesorteringen af affaldet gennem bl.a. information, kampagner mv. Kommunen vil ligeledes øge kendskabet til direkte genbrug. Kommunens eget initiativ.

18 Side 18 af 24 Erhverv Emballageaffald Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt Kommunen vil motivere virksomheder til at øge genanvendelsen af emballageaffald - særligt metal-, plast- og træemballage. Indsatsen rettes mod virksomheder/brancher med store mængder. Kommunens eget initiativ og opfølgning fra sidste planperiode, hvor emballageaffald var i fokus. Erhverv Bygge- og anlægsaffald Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt Kommunen vil fastholde det høje genanvendelsesniveau for bygge- og anlægsaffald og vil have øget opmærksomhed på PCB-holdigt affald. Der undersøges muligheder og erfaringer med den mest optimale indsamlingsmetode for PCB-holdigt affald. Kommunens eget initiativ.

19 Side 19 af 24 Erhverv Farligt affald Miljøbelastningen fra affaldet skal nedsættes Der sættes fokus på, at virksomhederne erstatter miljøbelastende stoffer med mindre miljøbelastende stoffer, og at virksomhederne håndterer farligt affald adskilt fra øvrigt affald og miljømæssigt forsvarligt. Kommunens eget initiativ og opfølgning fra sidste planperiode, hvor farligt affald var i fokus. Erhverv Prioritering af tilsyn med virksomheder Affaldsforebyggelse Der sættes fokus på vejledning om affaldsforebyggelse og den økonomiske gevinst herved samt dialog om "Grøn profilering", social ansvarlighed mv. Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt Virksomheder skal motiveres til at øge genanvendelsen af emballageaffald. Indsatsen rettes mod virksomheder/brancher med store mængder. Kommunen vil fastholde det høje genanvendelsesniveau for bygge- og anlægsaffald og øge opmærksomheden på PCB-holdigt affald. Øget kvalitet i affaldshåndteringen Kommunen sætter fokus på kvalitet i affaldshåndteringen i forbindelse med virksomhedsgodkendelser og tilsyn, særligt i mindre virksomheder. Kommunens eget initiativ og opfølgning fra sidste planperiode, hvor tilsyn var i fokus. Miljøbelastningen fra affaldet skal nedsættes Kommunen sætter fokus på, at virksomhederne erstatter miljøbelastende stoffer med mindre miljøbelastende stoffer, og at virksomhederne håndterer farligt affald adskilt fra øvrigt affald og miljømæssigt forsvarligt.

20 Side 20 af 24 Erhverv Erhvervsaffaldskonsulentordning Øget kvalitet i affaldshåndteringen Kommunen vil fastholde og evt. udvide den vejledende og rådgivende erhvervsaffaldskonsulentordning. Brancheopdelte kampagner, problematiske affaldsfraktioner, affaldsminimering og sortering af erhvervsaffald prioriteres. Kommunens eget initiativ.

21 Side 21 af 24 Tværgående initiativer Genbrugsplads Øget kvalitet i affaldshåndteringen Kommunen vil optimere sorteringen af affaldet på Genbrugspladsen for at øge genanvendelsen og reducere mængden af affald til forbrænding og deponi. Kommunens eget initiativ. Tværgående initiativer Information og kampagner Affaldsforebyggelse Kommunen planlægger: Temakampagner rettet mod husholdningers forbrug og affaldsbortskaffelse. Evt. at oprette en hjemmeside med tips o.l. til borgerne og virksomheder om affaldsforebyggelse. Information om sammenhængen mellem forbrug og produktion af affald i regi af lokalt Agenda 21-arbejde. Temakampagner rettet mod virksomheders muligheder for affaldsforebyggelse. Overveje at initiere benchmarking og awards for virksomheder. Udarbejdelse af undervisningsmateriale til skoler og institutioner om affaldsforebyggelse. At medvirke ved etablering af netværk for kommunens affaldsmedarbejdere på tværs af kommuner og affaldsselskaber. At medvirke ved udarbejdelse af idékatalog om affaldsforebyggelse, også i I/S FASAN-regi At medvirke ved temakampagner i I/S FASAN-kommunerne om affaldsforebyggelse. Samtidig vil kommunen bakke op om nationale kammpagner om affaldsforebyggelse. Alle inititativer vil blive forsøgt udarbejdet i samarbejde med I/S FASAN-kommunerne og I/S FASAN. Kommunens eget initiativ i samarbejde med I/S FASAN. Miljøbelastningen fra affaldet skal nedsættes Kommunen vil sætte fokus på information, dialog og kampagner over for såvel borgere som virksomheder.

22 Side 22 af 24 Tværgående initiativer Direkte genbrug Kommunen planlægger at forbedre mulighederne for direkte genbrug. Kommunen vil undersøge udviklingsmuligheder i den eksisternede ordning, hvor genbrugelige effekter overtages af forskellige frivillige organisationer. Kommunen vil evt. overveje at etablere fælles byttecentraler med øvrige kommuner i I/S FASAN's opland. Kommunens eget initiativ i samarbejde med FASAN. Tværgående initiativer Optimering af affaldsordninger Øget kvalitet i affaldshåndteringen Kommunen vil samarbejde med 'ambassadører' i foreninger, offentlige institutioner og boligforeninger og vil fokusere på drift og vedligehold af kommunens affaldsordninger. Samtidig stilles krav ved udbud af affaldsindsamlingen om transportørens serviceniveau. Kommunens eget initiativ.

23 Side 23 af 24 Tværgående initiativer Fokus på klimapåvirkningen fra affaldshåndteringen Miljøbelastningen fra affaldet skal nedsættes Kommunen vil ved udbud af transport af affald fra husholdninger stille krav til køretøjerne og arbejde for, at håndteringen af affaldet sker med mindst mulig belastning af klima og miljø. Der skal desuden ske en prioritering af genanvendelse frem for forbrænding og deponering i forbindelse med affaldsbehandlingen. Kommunens eget initiativ og regeringens affaldspolitik. Tværgående initiativer Krav til behandling af affaldet Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt Kommunen undersøger alternative løsninger til deponering for udvalgte fraktioner. En evt. ændret praksis vurderes ift. konsekvenser for miljø og økonomi. Øget kvalitet i affaldshåndteringen Kommunen vil i samarbejde med I/S FASAN stille krav til behandlingen af affaldet, når der indgås aftale med modtage- og behandlingsanlæg herom. Kommunens eget initiativ i samarbejde med I/S FASAN og opfølgning på sidste planperiode.

24 Side 24 af 24 Tværgående initiativer Modvirke henkastet affald Miljøbelastningen fra affaldet skal nedsættes Kommunen vil iværksætte en kampagne imod henkastet affald. Regeringens første delstrategi til Affaldsstrategi

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan

Sorø Kommunes affaldsplan Page 1 of 24 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Page 2 of 24 Page 3 of 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Sorø Kommunes målsætninger for planperioden 2010-2020 5 Sorø Kommunes

Læs mere

Slagelse Kommunes affaldsplan

Slagelse Kommunes affaldsplan Hovedplanen http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=1 Side 1 af 22 Slagelse Kommune - forslag Slagelse Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Hovedplanen http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=1

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Ikast-Brande Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 Bofa en virksomhed i Bornholms E-mail: Regionskommune

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Side 1 af 54 Vordingborg Kommune Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 Side 2 af 54 Side 3 af 54 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 2 of 41 Skive Kommunes affaldsplan Planen Page 3 of 41 Page 4 of 41 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Den nationale affaldsstrategi 4.1 Forholdet til EU 5 Organisering af affaldsområdet

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Hovedplan Indhold 1 Indledning...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer... 7 2.1.1 Regeringens affaldsstrategi... 7 2.1.2 EU's affaldspolitik...

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

gladsaxe.dk Affaldsplan

gladsaxe.dk Affaldsplan gladsaxe.dk Affaldsplan 2009-2012 2 2 Holdningsbearbejdning, information og teknologi er vejen frem Økonomisk vækst skaber affald det er man ikke i tvivl om, når man ser tallene for de sidste 5 år, hvor

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 6 3 NORDFYNS KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 3.1 Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden 2009-2012

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Affaldsplan

Høje-Taastrup Kommune. Affaldsplan Affaldsplan 2005-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 2 1 INDLEDNING 3 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 4 3 DEN NATIONALE AFFALDSSTRATEGI 6 4 HØJE-TAASTRUP KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 4.1 Høje-Taastrup Kommunes

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Høje-Taastrup Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens kortlægning

Læs mere

affaldsplan 2009-2020

affaldsplan 2009-2020 affaldsplan 2009-2020 Indhold Forord.... 3 Furesø Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012.... 5 Sammenhæng mellem mål og initiativer fra holdning til handling.... 7 Baggrund for Furesø Kommunes mål og

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Oplæg. til. Affaldsplan

Oplæg. til. Affaldsplan Oplæg til Affaldsplan 2009-2020 Indhold side Forord 3 Furesø Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012 4 Sammenhæng mellem mål og initiativer fra holdning til handling 5 Baggrund for Furesø Kommunes mål

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Affaldsplan Forslag i hørring indtil 28. februar 2005

Affaldsplan Forslag i hørring indtil 28. februar 2005 Affaldsplan 2005 Forslag i hørring indtil 28. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 5 3 NÆSTVED KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 7 3.1 Næstved Kommunes målsætninger

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2012 53 indhold Frederikssund Kommune og affaldet........ 3 Frederikssund Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012............... 5 Sammenhæng mellem mål og initiativer..... 7 Baggrund

Læs mere

Affaldsplan Dragør Kommune. Hovedplan

Affaldsplan Dragør Kommune. Hovedplan Affaldsplan 2010 Dragør Kommune Hovedplan Side 1 Side 2 Indhold 1 Indledning...5 1.1 Status...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer...7 2.1.1 Affaldsbekendtgørelse 2010...7 2.1.2

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

Affaldsplanlægningens retlige hierarki

Affaldsplanlægningens retlige hierarki Affaldsplanlægningens retlige hierarki Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Disposition Hvoraf udspringer det retlige grundlag for lægningen, herunder navnlig i lyset af - affaldsdirektivet - miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018)

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Tema-møde med TMU 6.maj 2013 01 2011 Side 1 Lovgivning Affaldsbekendtgørelsen - ressourcestrategien Affaldsdirektivet affaldshierarkiet (genbrug, genanvendelse, nyttiggørelse,

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren MILJØstyrelsen 14. december 2004 Jord & Affald CFM; MHY Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren Baggrunden for arbejdsgruppen gennemgås kort

Læs mere

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012 Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2 Roskilde Kommune November 0 INDHOLD 1. Indledning... 3 Planens initiativer... 3 Affaldsmængder... 3 2. Affaldsplanens initiativer... 3 Generelle

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Hovedplan 1 INDLEDNING... 2 2 MÅL... 3 2.1 Kommunens overordnede målsætninger... 4 INDHOLDS- FORTEGNELSE Affalds- og

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Affaldsplan 2009-2013. Maj 2009

Affaldsplan 2009-2013. Maj 2009 Affaldsplan 2009-2013 Maj 2009 Kerteminde Kommunes Affaldsplan 2009-2013 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 5 2 Baggrund 6 3 Affaldsplanens opbygning 7 4 Sammenfatning 9 5 Rammer for affaldsplanen 13 51

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Bilag INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MÅL 1.1 Dagrenovation 1.2 Papir 1.3 Storskralds 1.4 Haveaffalds 1.5 Glascontainere 1.6 Genbrugspladser

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

Er det ikke sådan et Danmark

Er det ikke sådan et Danmark Er det ikke sådan et Danmark Affaldsplaner vi gerne vil have? for Danmark AFFALDSPLANER FOR DANMARK Affaldsplaner for Danmark VIBORG KOMMUNE Affaldschef Poul Møller Oktober 2013 Er det ikke sådan et Danmark

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem Mere energi Mindre CO2 Sund økonomi Affald som ressource bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

KERTEMINDE. Side 1 af 44

KERTEMINDE. Side 1 af 44 KERTEMINDE Side 1 af 44 Kerteminde Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Opfølgning på mål Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen?

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Mette Marie Nielsen & Alan Sørensen Miljøstyrelsen De 4 tog - Input til ny affaldsplan Advisory board for CØ EU s CØpakke Evaluering af RS1

Læs mere

Affaldsplan 2009 Billund Kommune

Affaldsplan 2009 Billund Kommune Affaldsplan 2009 Billund Kommune 26. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Læsevejledning 4 3. Regeringens Affaldsstrategi 2009-12 5 3.1 Regeringens overordnede affaldspolitik 7 4. Status

Læs mere

Ressource- og Affaldsplan Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller

Ressource- og Affaldsplan Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller København - Intet spild af ressourcer Ressource- og Affaldsplan 2019-2024 Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller Kg Fakta om København 2017: Boliger i København

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk Næstved Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 5 Dagrenovation

Læs mere

KØBENHAVN OG AFFALDET

KØBENHAVN OG AFFALDET KØBENHAVN OG AFFALDET En del af hverdagen Når vi køber det, er det en vare. Når vi har brugt det, er det affald. Det bliver til meget i løbet af et år. Derfor er det en god idé at genbruge og at sørge

Læs mere

Status for gennemførelse af Affaldsplan

Status for gennemførelse af Affaldsplan Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 28. april 2016 Status for gennemførelse af Affaldsplan 2014-2024 Reno Djurs ejerkommuner godkendte i efteråret 2014 1 den fælles Affaldsplan 2014-2024. I henhold

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Affaldsplan 2009-2012 Sylvester Hvid & Co. Nr. 19886 www.shc.dk Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse T +45 7259 6000 E kommune@egekom.dk W www.egedalkommune.dk 56 57 1 Egedal Kommune og affaldet

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2012 Kortlægning og prognoser for Gentofte Kommune KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008... 4

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Roskilde Kommune Affaldshandlingsplan 2014-2018

Roskilde Kommune Affaldshandlingsplan 2014-2018 Affaldshandlingsplan 2014-2018 Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 13. december 2012 besluttet, at følgende målsætninger skal være grundlaget for affaldsområdet i perioden 2014 2018. A: Ressourcerne

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 08-12-2009 Dato: 20-11-2009 Sag nr.: KB 214 Sagsbehandler: Poul Jessen Petersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Mille Kofoed J. nr.: Dato: Afsluttende status for Affaldsplan

Mille Kofoed J. nr.: Dato: Afsluttende status for Affaldsplan Mille Kofoed J. nr.: 153-2008-180039 Dato: 06-12-2012 Sagsbeh.: Afsluttende status for Affaldsplan 2009-2020 Initiativ Målsætning: Vi vil sikre en god service for borgere og virksomheder 1. Undersøgelse

Læs mere

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune Forslag til Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 50 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 2 Side 2 af 50 Side 3 af 50 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Udviklingen i affaldsmængder

Læs mere

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Hvad er Amagerforbrænding til for? Amagerforbrænding er en integreret del af det kommunale affaldssystem og har til opgave at opfylde og sikre ejernes

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 og 1. Forord... 2 1.1. Administrative forhold... 2 2. Grundlag for affaldsplan... 7 2.1. Regeringens overordnede affaldspolitik... 7 2.2. Prioriteringen på affaldsområdet... 8 3.

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013 Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG 2013 INDLEDNING - BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL FOR OMRÅDET... 4 OPGØRELSER... 5 KONKLUSION - BESKRIVELSE AF UDVIKLING... 7 OPGØRELSER/GENBRUGSPLADSERNE... 8 KONKLUSION

Læs mere

Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1)

Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1) Alle kommuner Jord & Affald J.nr. 7759-00014 Ref. bpc, awd, cfm Den 10. juli 2009 Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1) Den 28. maj 2009 vedtog Folketinget en ændring

Læs mere

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM MERE ENERGI MINDRE CO2 SUND ØKONOMI BÆREDYGTIG OMLÆGNING Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i Syd-

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Vallensbæk Kommune. Affaldsplan

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Vallensbæk Kommune. Affaldsplan Bilag 1 Uddybning af initiativer Vallensbæk Kommune Affaldsplan 2009-2012 BILAG 1 INDHOLD UDDYBNING AF INITIATIVER I VALLENSBÆK KOMMUNES AFFALDSPLAN 2009-2012 3 AT FOREBYGGE DANNELSEN AF AFFALD 4 1: Brugerdreven

Læs mere

Affaldsplan. 2014-2024 Norddjurs og Syddjurs Kommuner september 2014. sammenfatning

Affaldsplan. 2014-2024 Norddjurs og Syddjurs Kommuner september 2014. sammenfatning Affaldsplan 2014-2024 Norddjurs og Syddjurs Kommuner september 2014 sammenfatning 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Status 5 2.1 Status i relation til tidligere planer 5 2.2 Kildegrundlag 6 2.3

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Bilag Side 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Opfyldelse af mål 2000-2012... 7 2.1 Mål... 7 2.2 Udviklingen i mængderne fra 2004-2007... 8 2.3 Initiativer... 10 2.3.1 Bemærkninger

Læs mere

?genbrugsstationer. Fremtidens affaldssektor. Idéoplæg om. retssikkerhed og opgavefordeling. farligt affald. regelforenkling

?genbrugsstationer. Fremtidens affaldssektor. Idéoplæg om. retssikkerhed og opgavefordeling. farligt affald. regelforenkling retssikkerhed og opgavefordeling?genbrugsstationer farligt affald regelforenkling genanvendeligt erhvervsaffald Idéoplæg om Fremtidens affaldssektor I N D H O Forord 3 Indledning 4 L D?Genbrugsstationer

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere