Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede"

Transkript

1 Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn Morten Ebbeskov Holding ApS Gadlet Holding ApS Adresse l1f.priv.larb.lmobil e-rnail og Stilling Navn Adresse Sankt Peders Vej 1, Hellerup Borrehusvej Kolding f.priv.Iarb.lmobil e-maj] I Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet Ja~ Nej jf. salgsopstillingens side 2 Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andet Ja_X_ Nej jf. salgsopstillingens side 2 Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytningen til omsætning affast ejendom ~ Ja Nej Hvis ja, hvilke: Sælger er Morten Ebbeskov Holding ApS, som ligeledes er ejer af Ejendomsmaegleme.com ApS. Yderligere oplysninger på forlangende. I Handlens vilkår fremgår af følgende afsnit De med * markerede afsnit indgår ikke i parternes aftale. Ejendommen afsnit 1 Overtagelsesdag afsnit 2 Kontantpris... afsnit 3 Tilbehør.. afsnit 4 Ejendommens fysiske forhold afsnit 5 Forsikring afsnit 6 Offentlig ejendomsvurdering og ejendomsværdiskat... afsnit 7 Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. og energimærkning afsnit 8 Ejerlejlighed/* Boliglandbrug afsnit 9 Gæld udenfor købesummen afsnit 10 Overtagelse, aflevering og risikoovergang afsnit 11 Servitutter afsnit 12 Handelsomkostninger og vederlag afsnit 13 Refusionsopgørelse afsnit 14 Frister, berigtigelse og rådgivning afsnit 15 Individuelle vil~år ~ftalt mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer i standardvilkår afsn!t 16 Parternes pengemstitutter afsnit 17 Købesummen,... afsnit 18 Garanti for kontante betalinger afsnit 19 *Nuværende realkreditlån, der overtages afsnit 20 *Nuværende private pantebreve, der overtages afsnit 21 *Ejerskiftelån afsnit 22 *Anden finansiering og kreditoplysninger ihenhold til Lov om kreditaftaler afsnit 23 *Sælgerpantebrevet og kreditoplysninger i henhold til Lov om kreditaftaler afsnit 24 *Debitorgodkendelse af køber afsnit 25 *Reguleringsopgørelse mv. og købers valg af anden finansiering efter købsaftalens indgåelse mv afsnit 26 Handlens dokumenter afsnit 27 Fravigelser,,., ",.,..,.',, ',,', afsnit 28 Parternes accept og underskrifter " " " afsnit 29 Formular nr DECEMBER 2006 COPYRIGlIT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening side I

2 Sag nr./ref Dato 17. november 2011 I 1. Ejendommen Itlg. tinglyst adkomst tilhørende sælger Matr. Nr Udenbys Klædebo Kvarter, København ejerlej!.nr. 13 Beliggende Victor Bendix Gade 11, 1. tv., 2100 København ø Ejendoms nr af grundareal Kommune København Komm.nr. 101 Om ejendommens arealer, zonestatus og benyttelse henvises til vedhæftede salgsopstilling, der er en del af købsaftalen. I 2. Overtagelsesdag Ejendommen overtages af køber den I 3. Kontantpris Kontantprisen er aftalt til kr , Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger: se salgsopstilling. Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer medfølger ikke. Vedr. abonnementer (eksempelvis kabel-tv, alarmanlæg o.lign.) er det aftalt: Medfølgende hårde hvidevarer og løsøre afleveres i gældfri og brugbar stand. heraf vej Ejendommen sælges som den er og forefindes og som beset af køber med de på grunden værende bygninger, ledninger, installationer, varmeanlæg, hegn, træer, beplantninger m.m. Idet omfang, det findes på ejendommen, medfølger markiser, flagstang, legehus, drivhus, sanitet og alt i vægge og gulve monteret badeværelsesudstyr, faste indvendige lamper i køkken, bryggers og baderum og udvendige lamper, pejse og brændeovne, postkasse, renovationsstativer og beholdere, el-radiatorer, el- og gasvandvarmere, FM/1V-antenner og parabolantenner excl. Receiver. Haveskulpturer/- udsmykning medfølger ikke. Alle faste tæpper medfølger medmindre andet er aftalt I det omfang tyverialarmer med tilbehør, telelkabellaudioinstallationer og digital Tv-box tilhører sælger, medfølger de ikke, medmindre andet er aftalt. Idet omfang, tele/kabelinstallationer og tyverialarm tilhører forsyningsselskabet, forbliver de på hovedejendommen eller nedtages af forsyningsselskabet, Det er aftalt ovenfor om køber overtager evt. abonnementer. I 5. Ejendommens fysiske forhold Vandlvejlkloak : Se kommunalt oplysningsskema Nye tilslutnings- og anlægsarbejder : Ingen Regionsplan/lokalplan/byplanvedtægter/varmeplan.: Se kommunalt oplysningsskema Påbud eller verserende sager : Se kommunalt oplysningsskema Lejeforholdllejeindtægter/deposita : Ingen Varmeinstallation : Fjemvarrne/blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg) Olietank. Termoruder : Se energimærkning Sælger oplyser l.!!der sælger bekendt ikke fra det offentlige eller private er rejst sager eller krav, som ikke er opfyldt, 2. ru sælger ikke har begæret ejendommen omvurderet eller indgivet klage over den fastsatte vurdering, 3. ru der sælger bekendt ikke indenfor de seneste 10 år, dog højest i sælgers ejertid, har været konstateret eller afhjulpet skader på grund af svampe- og/eller insektangreb, medmindre andet er oplyst, 4.!!der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller forpligtelser, 5. ru al forfalden gæld vedr. anlægsarbejder og tilslutninger til vej, fortov, fællesanlæg, fællesantenne, el, gas, vand, kloak, rensningsog ledningsanlæg vil være betalt i forbindelse med handlens afslutning. Hvis andet ikke er oplyst ovenfor, er der sælger bekendt ikke udført arbejder eller truffet beslutninger, som senere vil medføre en udgift for ejendommen, 6.!!olietanken, hvis en sådan forefindes, sælger bekendt er lovlig. 7. ru de på ejendommen værende bygninger med installationer sælger bekendt er lovligt opført, indrettet og benyttet. Lovligheden af bygningsarbejder, der er omfattet afbygningsreglementet BR08, kapitel l, 1.8, stk. 3 (tidligere BR-98), kan ikke forventes dokumenteret ved ibrugtagningstilladelse, 8. ru der sælger bekendt ikke er skjulte fejl eller mangler ved ejendommen og at der er følgende kendte fejl og mangler ved ejendommen: I 6. Forsikring Nuværende brandforsikringsselskab Codan forsikring Nuværende bygningskasko-/grundejerforsikringsselskab Forsikringstilbud: Nej police nr police nr. Formular nr MARTS 2011 COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening side 2

3 Sag nr./ref Dato 17. november 2011 I 7. Offentlig ejendomsvurdering og ejendomsværdiskat Offentlig ejendomsvurdering kr heraf grundværdi kr pr Evt. ejerboligværdi kr. Grundlag for ejendomsværdibeskatning kr Ejendomsværdiskat er beregnet på basis af det laveste grundlag for ejendomsværdibeskatning, dvs. det laveste afbeløbene for 2001 vurderingen + 5%, 2002-vurderingen og den aktuelle vurdering. Hvis der efter disses udarbejdelse er foretaget ny-, om- eller tilbygningsarbejder, der kræver byggetilladelse eller er sket ændring i ejendommens anvendelse, vil der ved førstkommende vurdering efter ejerskiftet ske ansættelse af ejendomsværdien på 200 I- og 2002-vurderingernes niveau med de skete ændringer. Køber er gjort bekendt med, at dette kan medføre ændret ejendomsværdi skat i forhold til den der fremgår af salgsopsti IIingen, og at der ikke i den forbindelse kan rettes krav mod eiendomsmægler eller sælger. Det samme gælder for vurderinger, som fremkommer efter salgstidspunktet. I 8. Lov om forbrugerbeskytteise ved erhvervelse af fast ejendom mv. og energimærkning Fortrydelsesret Er handlen omfattet af reglerne om fortrydelsesret -L Nej Ja Hvis ja, er der udfærdiget et selvstændigt dokument herom. Bygningens fysiske forhold Er handlen omfattet af reglerne om muligheden for sælger via tilstandsrapport mv. at frasige sig ansvaret for bygningsrnangier Nej ~Ja Hvis nej, er sælger opfordret til og rådgivet om muligheden for en byggeteknisk gennemgang af ejendommen Hvis ja, afgiver sælger hermed nedenfor erklæring om at have fravalg! denne ordning. Da reglerne enten ikke har kunnet anvendes eller sælger har valgt ikke at anvende disse, er parterne gjort bekendt med, at der derfor gælder dansk rets almindelige regler om købers eventuelle krav mod sælger på grund af ejendommens tilstand, herunder den sædvanlige 10-årige forældelsesregel vedrørende sådanne forhold. Køber er udtrykkeligt opfordret til selv at lade ejendommen gennemgå med sagkyndig bistand og at køber kan rekvirere informationsmateriale udarbejdet af Erhvervs- og Byggestyreisen om byggeteknisk gennemgang og energimærkning på henholdsvis Hvis sælger har fravalgt ordningen, bekræfter sælger ved sin underskrift på købsaftalen ru være gjort bekendt med reglerne om tilstandsrapport, oplysninger om ejerskifteforsikring og tilbud om betaling af den halve forsikringspræmie i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv., kapitel l, efter hvilke regler jeg som sælger har mulighed for ved fremlæggelse af gyldig tilstandsrapport efter huseftersynsordningen, en forsikringsoplysning og en erklæring om at ville betale den halve forsikringspræmie at frigøre mig for det 10-årige ansvar for fysiske fejl ved bygningen, som normalt er gældende, ru sælger ikke har ønsket at bruge ordningen. Endvidere oplyser sælger, om der sælger bekendt 1. tidligere er udarbejdet byggeteknisk rapport eller tilstandsrapport vedrørende ejendommen: 2. har været tvister, retssager eller syns- og skønssager vedrørende fejl og mangler ved ejendommen: Energimærkning Er ejendommen omfattet af lov om fremme af energibespareiser i bygninger Hvisja Har køber fået udleveret gyldig energimærkning ~Nej Ja ~Nej Ja..lL,Ja N"j -L.Ta N"j Hvis ejendommen er omfattet af lov om fremme af energi besparelser i bygninger gøres køber opmærksom på, at sælger har ret til, at få ejendommens energimærkning udleveret af ejerforeningen til brug for opfyldelse af ovenstående pligt. Hvis køber ikke har fået udleveret gyldig energimærkning, har køber ret til efter påkrav, at lade energimærkningen udarbejde for foreningens regning, såfremt dette sker inden for en rimelig frist. Formular nr E l\-iaj 2011 COPYRlGIffDE - F"m,I.~ ~ autorisere af Dansk Ejendomsmæglerforening.~

4 Sag nr.lref Dato 17. november 201 l I 9. Ejerlejligheder Økonomi Sælger oplyser l. der for ejerlejligheden ikke består restancer af nogen art til ejerforeningen. 2. der ikke fra ejerforeningen er meddelt aktuelle forhold eller beslutninger, der vil indebære ekstraordinære forhøjelser af fællesudgifterne eller indebære fremtidige ekstraordinære engangsbetalinger, medmindre det fremgår af købsaftalens afsnit 16, 3. der i øvrigt henvises til ejerlejlighedsskema med oplysninger fra administrator eller bestyrelse. Ejerforening Køber erklærer at have modtaget og gjort sig bekendt med ejerforeningens vedtægter, oplysninger om finansiering og driftsudgifter, herunder seneste regnskab og budget samt referat fra seneste ordinære og evt. ekstraordinære generalforsamling. Ejerforeningens sikkerhed Idet omfang sikkerhed for forpligtelser overfor ejerforeningen ikke er stillet, og krav herom vil blive rettet ved denne handel, eller at eksisterende sikkerhed kræves forhøjet, betaler sælger udgiften hertil som omkostning i forbindelse med handlen. Afgift i forbindelse med tinglysning af rykningspåtegning på eventuelle tinglyste afgiftspantebreve afholdes dog af køber. Køber betaler eventuelle overtagelsesomkostninger tor allerede tinglyst sikkerhed. Ejerlejligheden sælges med andel efter fordelingstal i grunden og de på grunden værende bygninger, samt evt. fælles tilbehør, herunder ledninger, installationer, varrne-, vaskeri- og antenneanlæg, hegn, træer og beplantninger m.m. Ejerforeningen Køber har pligt til at være medlem af ejerforeningen og skal respektere Erhvervs- og ByggestyreIsens normal vedtægter eller de for lejligheden tinglyste vedtægter. Medmindre andet er anført i købsaftalen. bidrager ejerlejligheden til fællesudgifterne i forhold til tinglyst fordelingstal. Køber er bekendt med, at å contoindbetalinger løbende kan ændres på grund af almindelige reguleringer. Ændringer i fællesudgifter vedtaget efter købers underskrift på købsaftalen er sælger uvedkommende. Refusion Fællesudgifter refunderes alene i forhold til å contobetalinger for det regnskabsår, hvori der sker overtagelse. Efterbetaling/tilbagebetaling vedrørende tidligere regnskabsår påhviler/tilkommer sælger. Beløb overført til efterfølgende regnskabsår er dog sælger uvedkommende. Eventuelt indestående på ejendommens grundfond tilfalder køber uden vederlag. Såfremt ejendommen ikke er selvstændigt vurderet, betales ejendomsskatter efter tinglyst fordelingstal. Varmeudgifter refunderes efter den enkelte ejerforenings gældende regler for varmeregnskab Formular nr SEPTEMBER 2010 COPYRIGHT D' - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening skle~

5 Sag nr./ref Dato 17. november Gæld udenfor købesummen Udenfor købesummen overtager køber følgende gældsposter: Ejerforeningen har optaget fælleslån, men denne lejlighed HAR INDFRIET lejlighedens andel affæljeslånet (kr ) Gæld, som ikke overtages afkøber i henhold til købsaftalen, indfries af sælger i forbindelse med handlens berigtigelse. 11. Overtagelse, aflevering og risikoovergang Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kl på overtagelsesdagen, på hvilket tidspunkt forbrugsmålere og evt. oliebeholdning aflæses. Dette skal dog ske senest på en evt. aftalt dispositionsdag. Sælger afleverer samtidig samtlige nøgler, brugsanvisninger til fyr, hvidevarer mv., i det omfang disse forefindes. Køber overtager risikoen for ejendommen på overtagelsesdagen ejler på dispositionsdagen, hvis denne er tid Iigere end overtagelsesdagen. Hvis ejendommens bygninger er fuld- og nyværdi forsikrede mod brandskade, overgår risikoen herfor dog allerede til køber ved købsaftalens underskrift. Eventuel udgift til selvrisiko ved udbetaling af erstatning i forbindelse med brandskade afholdes af sælger. Køber er da berettiget til erstatningen fra brandforsikringen efter de herom gældende regler og forpligtet til at opfylde den indgåede handel. Sælger vedligeholder ejendommen forsvarligt i enhver henseende indtil dispositionsdagen. Inden køber disponerer over ejendommen, uanset om dette sker før ejler på overtagelsesdagen, skal - ajle bestemmelser vedr. debitorgodkendelse og gældsovertagelse være opfyldt - alle forpligtelser vedr. deponeringer og garantistilieiser være opfyldt - de køberen påhvilende handelsomkostninger være betalt eller deponeret - køber have signeret skøde, pantebreve og gældsovertagelseserklæringer - køber have tegnet forsikring for det købte, som skal være trådt i kraft; dette gælder ikke, hvis køber indtræder i rettigheder iflg. en fælles forsikring - køber have tegnet evt. ejerskifteforsikring - alle forbehold for handlens gennemførelse være afklaret Sælger eller dennes rådgiver - sender kopi af aflæsningsskema eller anden oplysning om aflæsning til den, der berigtiger handlen - meddeler ejerskifte og måleraflæsninger til de respektive forsyningsværker - foretager afmelding afpbs-ordning eller lignende ordning Køber indtræder fra overtagelsesdagenldispositionsdagen i sælgers rettigheder og forpligtelser overfor ejendommens forsyningsselskaber. Hvis der efter fortrydelsesrettens udløb og inden overtagelsesdagen afholdes generalforsamling i grund-lejerforening har køber fuldmagt fra sælger til at møde/stemme på generalforsamlingen i det omfang, dette kan ske i henhold til foreningens vedtægter. Sælger underretter køber om indkaldelse til generalforsamling. 12. Servitutter Ejendommen overtages med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere, i det omfang denne handel ikke ændrer disse forhold. Sælger må dog ikke aktivt medvirke til at påføre ejendommen nye byrder. Der henvises til vedlagte tingbogsattest eller elektronisk tingbogsudskrift, dateret den I øvrigt henvises til ejendommens blad i tingbogen. I 13. Handelsomkostninger og vederlag Tinglysningsafgift vedrørende skøde betales af køber Udstedelse og tinglysning af skøde betales af: køber Udarbejdelse af reguleringsopgørelse og refusionsopgørelse betales af køber Handlens berigtigelse i øvrigt betales af køber Omkostninger ved gældsovertagelse for realkreditlån betales af køber. Ejerskiftegebyr for private pantebreve indgår i kontantomregningen og udredes af provenuet. Omkostninger vedrørende ny finansiering fremgår af de respektive afsnit. Ved kontanthandel bærer køber selv alle omkostninger og risici ved en efterfølgende finansiering af ejendomskøbet. Vederlag til sælgers ejendomsmægler og udlæg foretaget af denne betales af sælger i henhold til formidlingsaftalen og som opgjort i salgsprovenuberegningen. Vederlag og omkostninger til sælgers evt. øvrige rådgivere betales af sælger. Vederlag til købers rådgivere betales af køber. Sælger er pligtig at give køber alle relevante oplysninger til brug for reduktion aftinglysningsafgift og eventuel kurstabsfradrag. For så vidt angår oprindelige pantebreve tinglyst/ør den I. juli 2007 må disse ikke uden skriftlig accept fra køber eller dennes rådgiver aflyses fra tingbogen, før dagen efter den i afsnit 15 anførte frist for anmeldelse af endeligt skøde til tinglysning. Ved aflysning af oprindelige pantebreve tinglyst den I. juli 2007 eller senere er sælger forpligtet til at tinglyse afgiftspantebreve for eventuelt ubenyttet afgiftsfritagelsesgrundlag på ejendommen. Sælger forpligter sig til ikke at aflyse evt. afgiftspantebreve, idet disse overtages af køber. Såfremt der er tale om en kontanthandel, er oplysning om sælgers indestående lån i vedlagte salgsopstilling alene givet til købers pengeinstituts beregning af evt. reduktion aftinglysningsafgift, idet det ikke for køber er muligt at overtage sælgers indestående lån. Såfremt det i købsaftalen er aftalt, at køber overtager indestående ejerpantebrev, skal sælger fremsende indestående ejerpantebrev til Tinglysningsretten med henblik på konvertering til et digitalt dokument, således at overdragelsespåtegning kan tinglyses. ".,1,,",. li56 SEPTEMBER2010 COPYRIGHTDE Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforenlng side~

6 Sag nr.lref Dato 17. november 2011 I 14. Refusionsopgørelse Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse over ejendommens indtægter og udgifter. Saldoen reguleres over den kontante udbetaling. Eventuelt forfaldne ydelser før eller på overtagelsesdagen betales af sælger, og de erlagte afdrag tillægges sælgerpantebrevet eller den kontante udbetaling. Ydelser, som forfalder før eller på overtagelsesdagen og som alene vedrører købers ejerperiode, betales af køber. Eventuelle differencer i restgæld på overtagne prioriteter medtages i den reguleringsopgørelse, som udarbejdes i overensstemmelse med afsnit 26. Vedrørende nyoptagne lån, der er optaget i sælgers navn og udbetalt før overtagelsesdagen, refunderer sælger fra udbetalingsdagen til overtagelsesdagen til køber med den rentesats og det administrationsbidrag, der er anført i købsaftalen. Dette gælder også, hvis køber efterfølgende vælger anden finansiering, optaget i sælgers navn. Hvis lånet optages i købers navn og udbetales forud for overtagelsesdagen, er forrentning heraf sælger uvedkommende. Køber udreder ydelser vedrørende sådanne lån fra udbetalingsdagen. Vedrørende nyoptagne lån i sælgers navn, der er udbetalt efter overtagelsesdagen, refunderer køber til sælger fra overtagelsesdagen til udbetalingsdagen en rente beregnet med den i købsaftalen anførte rentesats. Hvis der ikke i købsaftalen er stipuleret et ejerskiftelån, forrenter køber overfor sælger fra overtagelsesdagen til den dag, hvor pengene udbetales til sælger eller deponeres på en deponeringskonto i sælgers navn, med den til enhver tid fastsatte rentesats iht. rentelovens 5, stk. I beregnet af låneprovenuet, i lighed med den situation, hvor der er stillet bankgaranti. Evt.oliebeholdning overtages af køber til dagspris. Beløbet medtages i refusionsopgøreisen. Refusionsopgøreisen skal udarbejdes senest 30 dage efter overtagelsesdagen. Saldo i sælgers favør forfalder 8 dage efter, at refusionsopgørelsen foreligger uden indsigelse fra parterne. Saldo i købers favør forfalder, når refusionsopgøreisen foreligger uden indsigelse fra parterne, dog tidligst ved købesummens frigivelse, eller hvis depositar garanterer for, at retsanmærkningerne i købers adkomst slettes. Hvis beløbet ikke betales rettidigt, påløber renter fra forfaldsdagen med den til enhver tid fastsatte rentesats iht. rentelovens 5, stk. l. Køber kan ikke uden sælgers samtykke foretage modregning i refusionssaldoen for eventuelle mangelskrav. 15. Frister, berigtigelse og rådgivning Det er aftalt, at den der skal udstede skøde, er pligtig til at have dette klar til sælgers og købers signering senest den Det er aftalt, at sælger og køber er pligtig til at signere endeligt skøde senest den Hvis det ovenfor er aftalt, at der skal tinglyses betinget skøde, er endeligt skøde betinget af og sælger og køber er pligtig til at signere endeligt skøde senest Det er aftalt, at den der skal udstede skøde og/eller pantebrev(e), skal anmelde dette til tinglysning senest den Køber er berettiget til at kræve endeligt skøde, når alle betalinger og garantistilleiser er sket som forudsat i købsaftalen, og når eventuelle øvrige betingelser er opfyldt. Såfremt køber eller dennes rådgivers forhold medfører forsinkelse af frigivelse af købesummen, skal købesummen fratrukket bel øb anvendt til indfrielse af sælgers eksisterende lån, forrentes med den til enhver tid fastsatte rentesats iht. rentelovens 5, stk. I for forsinkelsesperioden. I beløbet fratrækkes rente tilskrevet deponeringskontoen i forsinkelsesperioden. Udstedelse af og tinglysning af skøde varetages af købers advokat Udstedelse af evt. sælgerpantebrev varetages af købers advokat Udarbejdelse afreguleringsopgørelse og refusionsopgørelse varetages af købers advokat Handlen berigtigelse i øvrigt varetages afkøbers advokat Arunelder sælgerpantebrev/efterfinansiering (udfyldes kun hvis berigtigelsen ikke varetages af ejendomsmægler eller advokat) købers advokat Såfremt det er aftalt, at køber overtager indestående ejerpantebrev/e, skal overdragelsen anmeldes til tinglysning straks efter anmeldelse af skøde, jf. ovennævnte frist, således at frigivelse af købesum ikke forsinkes. I modsat fald bortfalder retten til overtagelse af ejerpantebrev/e. Købers rådgiver(e) Køber er gjort bekendt med at medvirkende ejendomsmægler ikke kan være fonnidler for begge parter i samme handel. Køber er vejledt om behov og mulighed for at have egen rådgiver og er opfordret til at søge egen rådgiver. Sælgers evt. øvrige rådgivere Er overdragelsesdokumenterne og/eller refusionsopgørelsen mangelfulde eller foreligger disse ikke ved den aftalte frist ifølge købstilbuddet, er køber berettiget til enten at kræve, at sælger anvender ejendomsmægler/bestallingshavende advokat, eller at købers rådgiverlbestallingshavende advokat færdiggør berigtigelsen afhandlen for sælgers regning. Hvis dokumenteme herefter ikke foreligger eller foreligger i en form, der giver berettiget anledning til indsigelser senest 8 dage efter, at køberikøbers rådgiver har rykket for dokurnenterne eller gjort indsigelser mod indholdet af disse, kan køber uden yderligere varsel iværksætte udarbejdelse af dokumenteme for sælgers regning. Bestemmelsen gælder uanset, om sælger anvender ejcndomsmæglerlbestajlingshavende advokat til berigtigelsen. Ovenstående regelsæt gælder tillige for sælger, såfremt det er aftalt, at det er køber eller dennes rådgiver, som berigtiger handlen. Formular nr JANUAR 2010

7 Sag nr.lref Dato 17. november 2011 I 16. Individuelle vilkår aftalt mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til standardvilkår KØBSAFTALEN ER UDARBEJDET AF STATSAUTORISERET EJENDOMSMÆGELR & VALUAR MORTEN EBBESKOV SØRENSEN. KØBER ER GJORT OPMÆRKSOM PÅ, AT SÆLGER - MORTEN EBBESKOV HOLDING APS - LIGELEDES ER EJER AF EJENDOMSMAEGLERNE.COM. YDERLIGERE OPLYSNINGER pa FORLANGENDE. HANDLEN ER FØRST ENDELIG NAR BEGGE PARTER HAR UNDERSKREVET KØBSAFTALEN Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. Køber er et selskab og derfor ikke forbruger i lovens forstand, hvorfor der bla ikke er fortrydelsesret. Ved henvendelse af 18. maj 2011 til Region Hovedstanden Koncem Mijø, er det oplyst at ejendommen ikke er kortlagt som forurenet eller muligt forurenet. Køber gøres opmærksom på, at forrige ejer havde fået fjeme alle lejlighedens 3 radiatorer. Sælger har derfor fået monteret 3 nye radiatorer. Tidligere ejer, og nuværende ejer, betaler en a'conto udgift til varme på kr. 470, - pr måned, men der gives ingen garanti for at det kan dække det reele forbrug. Sælger sørger for at der monteres nye varmemålere på radiatorerne. Badeværelse er nyt og anmeldt til Københavns Kommune. Køber har modtaget kopi af byggeansøgning af 1. okotober Der er fremsendt kvittering fra Københavns Kommune af 31.oktober 2011 og sælgers WS'er har modtaget "anmeldelse af vandinstallationsarbejde". Sælger har betalt byggesagsgebyr, og ved hendeise til Københavns Kommune ( ) er det blevet oplyst at sagen (sagsnummer 45045) betragtes som aflsultet og badeværlset kan betragtes som anmeldt. Køber har modtaget sælgers ansøgning om badeværelse samt nævnte anmeldelse sendt til WS'eren. Der udstedes ikke ibrugtagningstilladelser længere. Betinget af købers rådgivers godkendelse af handlen i sin helhed Nærværende handel er fra købers side betinget af, at dennes advokat godkender handlen i sin helhed. Indsigelser skal være sælgers ejendomsmægler skriftligt i hænde senest d. 21. november Såfremt indsigelser ikke er fremkommet senest den anførte dato kl , er handlen bindende, bortset fra evt. fortrydelsesret efter Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. Der skal for god ordens skyld gøres opmærksom på, at fortrydelsesfristen efter loven løber sideløbende med indsigelsesfristen efter nærværende bestemmelse. Formular nr OKTOBER 2006

8 Sag nr./ref Dato 17. november Parternes en einstitutter Købers pengeinstitut: S 7 d l;cm'f (J (,~ ;,vz '1 c.j Sælgers pengeinstitut: Nordea Rådgiver Morten Rotvit, Jernbane Alle 47,2720 Vanløse, Tlf. nr , Mai!: 18. Købesummen Kontantprisen er aftalt til kr ,00 pr skriver kroner **EN*SYV*OTTE*FEM*NUL-NUL*NUL- 00/100 Købesummen berigtiges som følger Udbetaling 18.).1. Senest , dog tidligst ved sælgers underskrift afkøbsaftalen deponeres hos sælgers bank, Nordea Vanløse ) Senest, dog tidligst ved sælgers underskrift afkøbsaftalen deponeres hos sælgers bank, Nordea Vanløse ) Senest , dog tidligst ved sælgers underskrift af købsaftalen stiller køber pengeinstitutgaranti for Garantivilkår fremgår af afsnit Nuværende realkreditlån der overtages, overført fra afsnit Nuværende private pantebreve der overtages, overført fra afsnit Ejerskiftelån, overført fra afsnit Anden finansiering, overført fra afsnit Sælgerpantebrev, overført fra afsnit 24 Kontantværdi Kr ,00 Kr ,00 Finansieret iag. Handelsvilkår Købesum i alt Iflg. ovennævnte handelsvilkår udgør første års ydelser til prioriteter kr. 0,00 Kr ,00 Standardbetingelserne i henhold til bekendtgørelse om ejendomsformidling nr. 695 af 22. juni , stk. 2 nr. 5 er fraveget, idet det er aftalt, at depositar kan disponere over købesummen mod at indestå for, at retsanmærkningerne i skødet kan slettes jf. standardvilkår nedenfor. Endvidere er det, hvis der indgår optagelse af nyt realkreditlån, aftalt, at visse afvigelser i lånestørrelsen ikke medfører ret til at træde tilbage fra handlen, idet der reguleres over den øvrige finansiering eller udbetaling. Detaljerne i reguleringen fremgår af afsnit 22. Når der ses bort fra de nævnte fravigelser gælder bestemmelsen i bekendtgørelse om ejendomsformidling nr. 695 af22. juni , stk. 2 nr. 4, hvorefter køber kan træde tilbage fra handlen, hvis en forudsat afgørende finansiering ikke kan gennemføres. Køber gøres opmærksom på, at køber i henhold til ejendomsformidlingsbekendtgørelsen bærer den finansielle risiko, dvs. risikoen for at finansieringsvilkårene ændres p.g.a. renteændringer, straks fra udarbejdelse af købsaftalen. Køber gøres i den forbindelse særligt opmærksom på og respekterer, at der ved udarbejdelsen er anvendt de senest noterede officielle børskurser (alle handler, gennemsnitskurs) forud for udarbejdelsen. Det vil sige, at køber også bærer risikoen for såvel positive som negative kursudsving i perioden fra købsaftalens udarbejdelse og indtil finansieringen er endelig fastsat. Sælger bærer den økonomiske risiko forbundet med indestående lån, der skal indfries. Sælger og køber er gjort bekendt med muligheden for at foretage kurssikring af hhv. indestående og nye lån. Ejendomsmægiers modtagelse af deponerede midler I henhold til Økonomi- og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 164 af 22. februar 2007 må en ejendomsmægler, der som led i en ejendomshandel modtager betroede midler, højst modtage et beløb svarende til 7 % af købesummen, dog mindst kr og højest kr Beløb. som ejendomsmægleren herudover modtager, skal indsættes på en særskilt konto i et pengeinstitut. Kontoen skal oprettes i sælgers navn, og beløbet skal indsættes senest førstkommende bankdag efter modtagelsen. Ejendomsmægleren fremsender senest 8 dage efter beløbets modtagelse kopi af pengeinstituttets kvittering til køber og sælger. Ovennævnte regler gælder alle betroede midler, som ejendomsmægleren modtager, herunder den kontante købesum, provenu af omprioriteringer, provenu fra salg af pantebreve mv. Formular nr. 1159MARTS2011 COPYRlGlIT DE - Formularen u itoriseret af O, ns, Ejendornsm lerforeningside~

9 EJENDOMSMAEGLERNE,COM Sag nr.lref Dato 17. november 2011 Sælgers krav om deponering Sælger er kun berettiget til at stille krav om deponering, hvis sælger har underskrevet købsaftalen. Misligholdelse Såfremt deponering ikke sker rettidigt i henhold til punkt 18,1, l. og er sælger berettiget til efter påkrav at hæve handlen. Renter og gebyrer Såfremt intet andet fremgår afkøbsaftalens afsnit 16, finder nedenstående vilkår om forrentning af deponerede midler anvendelse. Beløb, der deponeres af køber, forrentes af sælger frem til overtagelsesdagen med den rente, der tilskrives deponeringskontoen. Såfremt handelen ikke gennemføres, og dette ikke skyldes købers misligholdelse, tilbagebetaler sælger deponerede beløb med tilskrevne renter. Renter af deponeringsbeløb i henhold til punkt og ti!falder sælger fra deponeringsdagen men afregnes af sælger overfor køber over refusionsopgøreisen for perioden fra deponeringsdagen tilovertagelsesdagen. Sælger afholder eventuelt gebyr til pengeinstitut vedrørende deponeringskonto. Hvis det er aftalt, at der i stedet for deponering helt eller delvist sker sikkerhedsstillelse ved bankgaranti, udgør forrentningen overfor sælger, hvis ikke andet er aftalt, med den til enhver tid fastsatte rentesats iht rentelovens 5, stk. I, beregnet fra overtageisesdagen til udbetalingsdagcn. Beløb, der deponeres hos ejendomsmægleren forrentes ikke. Dette gælder dog ikke, hvis beløbet der skal afregnes til sælger overstiger kr , i hvilket tilfælde renten svarer til Nationalbankens officielle udlånsrente, beregnet af afregningsbeløbet, Anvendelse af det deponerede beløb Den der berigtiger handlen, eller depositar har pligt til af midlerne fra punkt og at foranledige betaling af følgende: pantegæld, der ikke skal overtages, ejerskiftegebyr og ejerskifteafdrag med rente til betalingsdagen, restancer, forfalden refusionssaldo i købers favør, beløb, som ifølge handlens vilkår skal betales af sælger eller modregnes i købesummen, sælgers andel af handlens omkostninger, salgsvederlag og udlæg mv. ti! ejendomsmægler, hvis det under punkt 18. I.1. hos ejendomsmægleren deponerede beløb ikke er tilstrækkeligt til dækning heraf. Disse betalinger må dog først ske, når købers adkomst er fri for præjudicerende retsanmærkninger. eller hvis depositar vil indestå for, at retsanmærkningerne slettes. En sådan indeståelse kan tidligst gives, når endeligt skøde er tinglyst med retsanmærkninger. Hvis skødet er tinglyst med retsanmærkning, gives oplysninger herom til depositar, når det modtages fra tinglysning. Hvis beløb fra købsaftalens punkt og er utilstrækkelige til dækning af de ovenfor anførte udgifter, er den, der berigtiger handlen eller depositar berettiget til yderligere at a) sælge obligationer fra optagelse af ejerskiftelån resp. anvende provenu af kontantlån b) sælge anden finansiering, c) sælge sælgerpantebreve eller hvis sælger har bemyndiget andre til at afhænde obligationer, anden finansiering og sælgerpantebrove, da at disponere over provenuet af et sådant salg samt d) at disponere over beløb under punkt i købsaftalen i rækkefølgen a) - c). Frigivelse og tilbageholdelse af købesummen Den, der berigtiger handlen, eller depositar har pligt til at frigive købesummen til sælger alene med fradrag af de anførte udgifter/indfrielser, når endeligt skøde er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, dog tidligst på overtagelsesdagen. Dette gælder tillige frigivelse af ejerskiftelånets provenu, hvis sælger ikke tidligere har kunnet disponere herover jf. afsnit 22. Såfremt der er tinglyst anmærkning om et afgiftspantebrev, er denne anmærkning ikke præjudicerende. Køber er alene berettiget til at tilbageholde købesummen helt eller delvist, såfremt dette er aftalt under afsnit 16, og betingelserne herfor er opfyldt. 19. Garanti for kontante betalinger Garantistiller og garantitekst Er det aftalt i denne købsaftale, at køber til sælger kan eller skal stille garanti for betaling afkøbesummen eller dele heraf, skal garantien stilles af pengeinstitut eller forsikringsselskab og være i overensstemmelse med en standardgaranti udarbejdet af Dansk Ejendomsmæglerforening, Advokatrådet, Andelsboligernes Fællesrepræsentation, Dansk Byggeri, Finansrådet og Realkreditrådet, hvorfor disse vilkår er gældende, medmindre andet er aftalt under afsnit 16. Sælgers krav om garanti Garantierklæring kan kun kræves, hvis sælger har underskrevet købsaftalen. Garantierklæringen udstedes til sælger og fremsendes til dennes pengeinstitut, samt kopi til sælgers ejendomsmægler. Deponering af garantisummen Garantistiller skal uden påkrav deponere garantisummen i sælgers pengeinstimjf. afsnit 18, på overtagelsesdagen ifølge denne købsaftale. Såfremt overtagelsesdagen ikke falder på en bankdag, skal garantisummen deponcrcs seneste bankdag forud for overtagelsesdagen. Anvendelse og frigivelse af garantisummen Garantisummen kan anvendes og frigives i overensstemmelse med købsaftalens afsnit 18. Misligholdelse Såfremt garantistilleisen ikke sker rettidigt iht. afsnit , er sælger efter påkrav berettiget til at hæve handlen. Såfremt garantisummen ikke deponeres rettidigt, forrenter køber garantisummen overfor sælger i medfør afrentelovens 3, stk. I og 5, stk. l. Ved forsinket deponering, er sælger efter påkrav berettiget til at hæve handlen. Formular nr OKTOBER 2009 COPYRlGIIT.< - Formularen er autoriseret,f Dansk Ejendomsmæglerforening "~

10 Sag nr.lref Dato 17. november 2011 I 27. Handlens dokumenter Nærværende købsaftale er indgået på grundlag af salgsopstilling udarbejdet den Parterne er gjort opmærksom på, at der tidligere kan være udleveret salgsopstillinger, som efterfølgende er blevet korrigeret. Den salgsopstilling, der er vedhæftet denne købsaftale, er den gældende. Købsaftalen består af 10 sider. Herudover har køber modtaget Der henvises til købsaftalens punkt 16, Sælger bekræfter ved sin underskrift at have modtaget salgsprovenuberegning på handelsvilkårene. I 28. Fravigelser Købsaftalen er en standardformular. Vilkårene kan være fraveget i den individuelle tekst, i hvilket tilfælde fravigelsen er gældende. Al individuel tekst fremstår med afvigende typografi. Der er under afsnit 18 sket afvigelser til kravene i bekendtgørelse om ejendomsformidling nr. 695 af22.juni til standardkøbsaftaler. Tilsvarende gør sig gældende i de tilfælde, hvor købsaftalen omfatter afsnit 22. I 29. Partemes accept og underskrifter Legitimation Parterne er gjort opmærksom på at ejendomsmægleren i henhold tillovbekendtgørelse nr. 806 af6. august 2009 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme har pligt til at kræve at kunder legitimerer sig, når der optages en forretningsmæssig forbindelse med disse, og at opbevare disse oplysninger i mindst 5 år. Underskrevne parter, der er myndige og har fuld rådighed over vore boer, erkender på ovenfor fastsatte vilkår at have indgået bindende aftale om ejendommens overdragelse, og vi forpligter os til at opfylde denne købsaftale i alle dens ord og punkter. Cpr.nr. Parterne gøres opmærksom på, at ifølge lovbekendtgørelse nr. 158 af9. marts 2006 om tinglysning, skal et dokument, der anmeldes til tinglysning, indeholde oplysning om cpr-nummer på de ifølge dokumentet forpligtede og berettigede. Til brug for tinglysning af dokumenter i forbindelse med handlen, skal cpr-numre derfor oplyses nedenfor. Cpr-numre vil ikke blive gjort offentligt tilgængelige i forbindelse med tinglysning. Parterne gøres endvidere opmærksom på, at nærværende købsaftale og de oplysninger, som i øvrigt indhentes om sagens parter, herunder oplysning om parternes navn, adresse, cpr-numre og restgældsoplysninger, vil blive videregivet til parterne samt til og mellem de relevante aktører i handlen, herunder rådgivere, banker og realkreditinstitutter mv., i det omfang det er nødvendigt for handlens gennemførelse og for efterlevelse af kravene i tinglysningslovgivningen. Aktørerne beholder oplysningerne så længe, det er nødvendigt, fx for at kunne opfylde kravene i bogføringsloven eller indberetningspligten til SKAT. Herefter vil oplysningerne blive slettet. Handlens parter kan kontakte aktørerne og få at vide, hvilke oplysninger det konkret drejer sig om Hvis aktørerne bliver opmærksomme på, at der er fejl i oplysningerne, eller at disse er vildledende, retter eller sletter aktørerne straks oplysningerne. Idet omfang det er muligt, sørger aktørerne samtidig for at informere herom til andre, som eventuelt har modtaget oplysningerne. Køber og sælger er specielt gjort opmærksom på: L li! købsaftalen.hvis den alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, 2. li! sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selvom det måtte være i overensstemmelse med udbudsvi Ikårene, 3. li! ejendomsmægleren er forpligtet til at forelægge eventuelle andre tilbud for sælger, indtil købsaftalen er underskrevet af begge parter, 4. li! det står sælger frit at vælge, herunder at udbyde ejendommen i budrunde, hvis der - inden en endelig aftale er indgået - viser sig flere interesserede købere, sådan at alle interesserede får lejlighed til, inden en bestemt frist, at afgive sit tilbud i en lukket kuvert, 5. li! køberen - hvis denne er forbruger i henhold til Lovbekendtgørelse nr af28. september 2007 om Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse affast ejendom 7 stk. 2 - vederlagsfrit kan tilbagekalde sit tilbud, så længe et tilbud om køb ikke er antaget af sælgeren, 6. li! sælgers accept skal være kommet til købers kundskab inden 8 dage efter købers underskrift, medmindre andet er aftalt under afsnit 16. Er sælgers accept ikke kommet til købers kundskab inden 8 dage efter købers underskrift, bortfalder købstilbuddet. Dato!t,_ " Dato )...//f~j. vil.~ Sælger -t Køber Mll J-Ut {- 17f/Vtl Yh,SJ-;/l Navn... Navn. Cvr-nr ~orte flldin g 'is ~ Cvr-nr 3:~.7-1B4~dlet Holdi Sælger/sælgers ægtefæll 'I(' Køber.>. Navn.. '-\:;;./ Sælgers nye adresse ( Formular nr. 1173MARTS2011 COPYRIGHTDE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening side JO

11 Fra. Niels Holger Printz Emne Victor Bendix Gade 11, 1. tv Kbh ø Dato. 21. nov GMT+01:00 T:/' Cc "Anna Sofie Lading Stine la Cour Bentzon 2 bilag, 3,7 KB Hej Morten Jeg retter henvendelse til dig som advokat for køber af ovennævnte ejerlejlighed. Jeg har gennemgået købsaftalen med tilhørende bilag, og kan godkende handlen med følgende bemærkninger: 1. Jeg vil for god ordens skyld bede om at se ejerforeningens bekræftelse på, at de 2 fælles lån er fuldt udlignet. Jeg beder dig derfor have ulejlighed med at indhente dokumentation herfor. 2. Da du reelt også er sælger mener jeg det er mest korrekt, at også den kontante udbetaling deponeres på en særskilt deponeringskonto. Vil du få oprettet en sådan konto og sende mig kontooplysninger. Med venlig hilsen Niels Holger Printz DE COUR' DANIA

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

Strandvejen 328 2930 Klampenborg. Sags nr. 1198

Strandvejen 328 2930 Klampenborg. Sags nr. 1198 Sags nr. 1198 Strandvejen 328 2930 Klampenborg Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut,

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Christiansholms Tværvej 3 2930 Klampenborg. Sags nr. 1232

Christiansholms Tværvej 3 2930 Klampenborg. Sags nr. 1232 Sags nr. 1232 Christiansholms Tværvej 3 2930 Klampenborg Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut,

Læs mere

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere