AFFALDSPLAN PLANLÆGNINGS- OG MÅLSÆTNINGSDEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFFALDSPLAN PLANLÆGNINGS- OG MÅLSÆTNINGSDEL"

Transkript

1 AFFALDSPLAN PLANLÆGNINGS- OG MÅLSÆTNINGSDEL

2 Indholdsfortegnelse Indledning Side 2 Status og målsætninger Side 4 Initiativer Side 6 Tidsplan Side 15 Kolofon Side 16 Affaldsplan

3 Indledning I Dragør Kommune vil vi sammen med borgerne sikre, at ressourcerne i affaldet bliver udnyttet mest muligt og bidrage til at opfylde de nationale mål for affald i den kommende planperiode. Det vil vi gøre ved at øge andelen af affald til genanvendelse og reducere mængden til forbrænding gennem en række initiativer i planperioden Baggrund for affaldsplanen Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden er 12 år, og planen skal revideres hvert 6. år. Den kommunale affaldsplan skal indeholde en kortlægningsdel og en planlægningsdel, som skal udarbejdes i overensstemmelse med Regeringens nationale plan for håndtering af affald. Danmark uden affald Regeringen udsendte i 2013 en national plan for affald med titlen Danmark uden affald. Den hidtidige praksis med forbrænding af dagrenovation har givet miljøvenlig energi, men har samtidig betydet et væsentligt tab af ressourcer og materialer. Affald skal fremover betragtes som en potentiel ny ressource, der skal genanvendes. Derfor er planen navngivet Ressourcestrategien. Regeringen har i den kommende planperiode fokus på at: Forbrænde mindre for en bedre udnyttelse af ressourcerne Reducere miljøpåvirkningen fra håndteringen af affaldet Øge kvaliteten i genanvendelsen, hvor miljøproblematiske stoffer håndteres separat Øge samarbejdet mellem kommuner og virksomheder om udvikling af nye affaldsløsninger Krav om øget genanvendelse Med baggrund i Ressourcestrategien har Regeringen en forventning om, at det som minimum resulterer i følgende nationale målsætning (grøn tekst) og effekter (blå tekst): Genanvendelse af bioaffald, brændbart, dagrenovation, glas, metal, pap, papir, plast, storskrald og træ på 50% i 2022 fra husholdningerne Genanvendelse af bioaffald fra servicesektoren på 60% i Genanvendelse af emballageaffald, herunder papir, pap, glas, plast og metal fra servicesektoren på 70% i Energiudnyttelse af haveaffald på 25% i Indsamling af batterier på 55% og elektronikaffald på 65% i 2018 fra både erhverv og husholdninger. Nyttiggørelse af shredderaffald på 70% i Genanvendelse af fosfor i spildevandsslam på 80% i Nyttiggørelse af byggeaffaldet på 70% i De nationale mål kan kun nås med borgernes og virksomhedernes hjælp og engagement. Muligheden for at udnytte ressourcerne i affaldet er afhængig af korrekt sortering og indsamling af affaldet. Det er derfor afgørende, for at indfri Ressourcestrategiens mål, at borgerne bakker op og bidrager aktivt til implementering af nye ordninger og muligheder, som Dragør Kommune i den kommende planperiode vil tilbyde, for at kunne indfri den nationale målsætning om, at ressourcerne i affaldet fra husholdningerne i højere grad skal genanvendes. Affaldsplan

4 Indledning Samarbejde og fællesskab I Dragør Kommune er vi sammen med Frederiksberg, Hvidovre, Københavns og Tårnby Kommune en del af affaldsselskabet Amager Ressourcecenter (ARC), det tidligere Amagerforbrænding. Amagerforbrænding skiftede navn i 2013 og med affaldsselskabets navne- og imageskift har kommunerne sendt et stærkt signal om, at affaldet nu skal betragtes som en ressource, både som materialer, der kan genavendes, men også som et energiholdigt brændsel, som bliver til el og varme. Navneskiftet blev vedtaget i det kommunale fællesskab i 2012, hvor der blev indgået en aftale om at investere i et nyt tidssvarende forbrændingsanlæg, som skal afløse det nuværende. Samtidig har kommunerne forpligtet sig til at reducere mængden af affald per indbygger til forbrænding. Det er en ambitiøs aftale, som kommunerne har indgået, da affaldsmængden indtil nu er steget i takt med at borgernes velstand er øget. Dragør Kommune har med aftalen forpligtet sig til at arbejde for at reducere mængden af brændbar dagrenovation per indbygger i 2030 med 20 procent. For at løfte den ambitiøse opgave, er det vigtigt at vi bygger videre på eksisterende viden og erfaringer, så vi kan anvende de bedste løsninger til at håndtere og sortere affaldet, som produceres i vores kommune. Samarbejdet med de københavnske kommuner og ARC betragter vi derfor som en styrke. Med fælles løsninger og udviklingsprojekter får vi mulighed for at håndteringen af affaldet fra borgere og virksomheder sker med en fortsat stigende høj miljøteknisk standard og en god økonomi. Sammenhæng med øvrige planer Vi har vedtaget en miljøpolitik i Dragør Kommune, som fokuserer på, at Dragør Kommune skal udvikles i en bæredygtig retning. Den nationale målsætning og aftale med ARC indfrier visionen i miljøpolitikken, om at begrænse og genanvende affaldet. I Dragør Kommune vil vi sammen med de øvrige kommuner sikre, at sortering og fastholdelse af ressourcer bliver en økonomisk ansvarlig løsning, som bidrager til at Dragør Kommune forbliver en attraktiv kommune at etablere virksomhed i og bosætte sig i. Der skal arbejdes for en bæredygtig udvikling, hvor der tages størst mulig hensyn til såvel borgernes levevilkår, som natur og miljø. Herunder er fokus rettet på at: - Anvendelse og spild af energi, vand og andre ressourcer skal begrænses -Affaldsmængden skal søges reduceret og bortskaffet med henblik på størst mulig genanvendelse Uddrag fra Dragør Kommunes miljøpolitik i Kommuneplan Affaldsplan

5 Status og målsætninger Affaldsplanen er delt op i to dele. I kortlægningsdelen fremgår status for Dragør Kommunes affaldshåndtering, som inkluderer en opgørelse af mængder og økonomi fra henholdsvis husholdninger og erhverv, udpegning af mulige initiativer, samt fremskrivninger af affaldsmængder og økonomi. Nærværende planlægnings- og målsætningsdel beskriver baggrunden for fremtidige initiativer og planer, som er vedtaget for at realisere Dragør Kommunes målsætning med affaldshåndteringen i den kommende planperiode. Hvordan kan vi øge genanvendelsen? I kortlægningsdelen fremgår det, at borgerne i Dragør Kommune allerede nu flittigt benytter muligheden for at sortere store mængder genanvendeligt affald, som er omfattet af den nationale målsætning. Der indsamles i gennemsnit 30% af brændbart, bioaffald, dagrenovation, glas, metal, pap, papir, plast og træ til genanvendelse fra husholdningerne mod landsgennemsnittet på 22%. Men der er fortsat et betydeligt potentiale for at genanvende øgede mængder affald, samt mulighed for at optimere på indsamlingsordningerne, så vi kan genanvende yderligere ressourcer i affaldet. Hver dag smider vi genanvendeligt affald ud sammen med øvrigt brændbart affald i dagrenovationen. Dragør Kommune har analyseret, hvilke fraktioner og hvor stor andel genanvendeligt affald der findes i dagrenovationen, som udgangspunkt for initiativerne i den kommende planperiode. Figuren illustrerer andelen og arten af affald fra en borger i Dragør Kommune. Lagkagen viser den forholdmæssige fordeling af de udvalgte fraktioner i 2013 fra Dragørs husholdninger. Højre figur illustrerer andelen af de Træ 11% Plast 1% Storskrald 14% Glas 4% Jern og metal 4% Pap 2% Papir 8% Dagrenovation 56% Papir, pap, plast mv. 5% Forbrændingsegnet 14% Bioaffald 37% målsatte fraktioner i dagrenovationen. Der er et potentiale for at kildesortere og genanvende over to tredjedele af dagrenovationen, som sendes til forbrænding i 2013, hvoraf det meste er bioaffaldet. Det er altså i de daglige vaner og rutiner, at vi i Dragør Kommune kan blive endnu bedre til at udnytte og genanvende ressourcerne, hvis vi målrettet arbejder sammen i Målsætninger I Dragør Kommune vil vi bakke op om Regeringens målsætning i Ressourcestrategien, samt opfylde den fælles forpligtelse, som vi har tiltrådt i forbindelse med aftalen om det nye forbrændingsanlæg. Det kan vi ved, som minimum at kildesortere og genanvende bioaffaldet. Dragør Kommunes målsætninger i affaldsplan er: Genanvende 50 procent i 2022 af de udvalgte fraktioner brændbart, bioaffald, dagrenovation, glas, metal, pap, papir, plast og træ Reducere dagrenovationen med 20 procent i Affaldsplan

6 Status og målsætninger 700 Vi vægter miljøet højt i Dragør Kommune og ønsker at genanvende mest muligt affald. Samtidig ønsker vi at fastholde en høj service over for borgerne. Dragør Kommune vil sammen med borgerne og virksomhederne arbejde for at realisere målsætningerne i affaldsplanen gennem otte initiativer, som er vedtaget i planperioden Når inititiverne er implementeret forventer vi, at udviklingen af affaldsmængderne fra husholdningerne går i en positiv retning i overensstemmelse med vores miljøpolitik og affaldshierarkiet. Ved at implementere initiativerne realiserer vi målsætningen om, at genanvende 50 procent af affaldet fra husholdningerne i 2022, øge udnyttelsen af ressourcerne fra husholdningsaffaldet i planperioden og samtidig indfri Dragør Kommunes forpligtende aftale med ARC, om at reducere mængden af brændbart af dagrenovation per indbygger med 20 procent i Initiativer Borgertilfredshed 2. Helhedsorienteret affaldssystem 3. Genanvendelse af bioaffald 4. Elektronikaffald og batterier 5. Information og samarbejde 6. Gode affaldsvaner 7. Dialog med virksomheder Kg/indbygger/år Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald Dagrenovation Brændbart storskrald Genanvendeligt affald 50% genavendelse 20% reduktion* * Referenceår for opgørelse af reduktionsmålet er middelværdien af 2012/2013 grundet statistiske fejl i datagrundlaget i 2010 og Affaldsplan

7 1. Borgertilfredshed Målgruppe: Borgere Baggrund I 2009 gennemførte Dragør Kommune en undersøgelse, hvor borgerne blev spurgt om hvor høj grad de var tilfredse med ordningerne. Efterfølgende er undersøgelsen blevet fulgt op af en supplerende undersøgelse, som afdækker hvordan borgere, som har fået udleveret en kompostbeholder anvender og oplever tilfredshed med genanvendelse af vegetabilsk affald ved hjemmekompostering. Begge undersøgelser har vist, at hovedparten af borgerne er tilfredse med de nuværende ordninger og Dragør Kommunes service. Der var dog også borgere, som mente at det var muligt at forbedre affaldsindsamlingen ved at tilbyde mulighed for at sortere yderligere. Med denne affaldsplan har vi ambitioner om at genanvende yderligere affald og det kan vi kun gøre, hvis vi samarbejder med tilfredse borgere, som ser meningen og fordelen ved de ordninger, som tilbydes i kommunen. Hvad vil vi gøre Gennemføre en undersøgelse af borgernes tilfredshed med og viden om affaldsordningerne. Evaluere og vurdere parameter, som har betydning for borgertilfredsheden. Undersøge om det er muligt at etablere et forum, skal bidrage med at komme med forslag og forbedringer af det eksisterende system. Hvornår Ultimo 2015 vil der blive gennemført en borgertilfredshedsundersøgelse. Omkostninger Initiativet kan indeholdes i renovationsbudgettet. Vi tilbyder borgere indsamling af dagrenovation, haveaffald, papir, storskrald ved husstanden. Emballageglas og batterier kan eksempelvis afleveres ved supermarkeder og på genbrugspladsen, mens øvrigt affald kan afleveres på genbrugspladser drevet af ARC. I 2009 var borgerne generelt meget tilfredse med affaldsordningerne. Fra borgerundersøgelse, 2009: Det hele kører fint Affaldsplan

8 2. Helhedsorienteret affaldssystem Målgruppe: Borgere Baggrund Hvis ressourcerne fra affaldet skal udnyttes bedst muligt, så er det vigtigt at affaldssystemet kan håndtere affaldet, så det kan blive til nye produkter. Derfor vil vi, inden vi iværksætter nye indsamlingsløsninger afklare, hvilken kvalitet affaldet skal sorteres i og hvilken emballage, som borgerne skal aflevere affaldet i, så det kan imødekomme krav fra behandlingsanlæggene. Sammen med ARC og de øvrige kommuner i affaldsselskabet skal vi undersøge, hvordan teknologien kan bidrage til en øget genanvendelse og kvalitet i det affald, som indsamles fra borgerne i Dragør Kommune. Vi ved at vi skal sortere yderligere affald fra til genanvendelse, men uanset om det skal ske ved husstanden eller om behandlingsanlæggene kan adskille blandede affaldsfraktioner, så skal kvaliteten og kvantiteten af affaldet være høj, samtidig med at borgerne opleve en god service. Initiativet skal danne grundlag for det kommende affaldssystem i Dragør Kommune. Hvad vil vi gøre Vurdere afsætningsmulighederne for indsamlet plastaffald. Opstille mulige scenarier for forskellige løsninger for indsamling af affald fra borgerne, blandt andet som grundlag for udbud af indsamlingen af affald i 2018, herunder muligheden for øget sortering ved husstanden. Følge undersøgelsen i forbindelse med sorteringsanlæg til tørre fraktioner og bioaffald i samarbejde med ARC med fokus på de samlede økonomiske konsekvenser. Hvornår Afsætningsmulighederne af plast vil blive gennemført i I vil mulige scenarier for indsamlingssystemet kunne opstilles, når der er truffet beslutning om eventuelle fælles behandlingsløsninger i ARC. Omkostninger Initiativet kan afholdes i det ordinære renovationsbudget. Det kunne være rart at komme af med pap, på samme måde som papir Borgerundersøgelse 2009 I Dragør Kommune indsamler vi mange sorterede fraktioner, som i øjeblikket afsættes til genanvendelse på veletablerede anlæg. I samarbejde med ARC undersøger vi, om den økonomiske og miljømæssige bedste løsning forsat er sortering ved husstanden eller på et centralt anlæg. Affaldsplan

9 3. Genanvendelse af bioaffald Målgruppe: Borgere Baggrund Bioaffaldet kan genanvendes enten ved kompostering eller produktion af biogas, hvor resterne efter processen anvendes som erstatning for gødning. Borgere, der komposterer bioaffald, er meget tilfredse med ordningen, og synes at det giver mening af fastholde ressourcerne i bioaffaldet. Andre giver udtryk for, at det er svært at afsætte tid eller de mangler kræfter til at passe kompostbeholderen. Derfor er disse borgere stoppet med at sortere bioaffaldet fra til genanvendelse på trods af at lysten til at sortere er tilstede. For Dragør Kommune er det vigtigt, at fastholde en god service for borgerne og tilbyde dem en kompostbeholder, men også gøre det muligt for de borgere, som ikke har have eller har overskud til at vedligeholde en kompostbeholder, at kunne genanvende bioaffaldet. Det vil samtidig bidrage til en øget udnyttelse af ressourcerne og mulighed for at opfylde Dragør Kommunes målsætning om øget genanvendelse og reduktion af brændbart affald, og ikke mindst fremme det forpligtende miljøsamarbejde med Tårnby Kommune. Hvad vil vi gøre Fastholde ordningen for kompostering. Vurdere potentialet for bioaffald, eventuelt ved forsøgordning som grundlag for design af indsamlingsløsningen. Etablere indsamlingsordning i fællesskab med Tårnby Kommune og/eller ARC. Udarbejde grundlag for nyt udbud med indsamling af bioaffald til genavendelse. Evaluere effekten i forhold til målsætningerne. Hvornår Senest i 2016 vil en indsamlingsordning i udvalgte områder i et forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune blive implementeret. Evaluering og nyt udbudsmateriale gennemføres i 2017 Omkostninger Ved implementering vil der være investeringsomkostning til nyt materiel, som afhænger af indsamlingsmetode. Det vil blive fremlagt inden opstart af ordningen. Den muld som hentes ud fra beholderen, det er den bedste muld man kan forestille sig. Det er så kraftigt og roserne de bliver 3 meter høje. Borgerundersøgelse 2014 Bioaffald er rester fra planter og kød. I Dragør Kommune kan borgerne allerede genanvende resterne fra frugt og grønsager i en kompostbeholder, som de kan få udleveret af Dragør Kommune. I 2013 udgjorde bioaffaldet 167 kilo af dagrenovationen per indbygger i Dragør Kommune. Det afleveres til forbrænding, men kan genanvendes. Affaldsplan

10 4. Elektronikaffald og batterier Målgruppe: Borgere Baggrund Sjældne metaller fra elektronikaffald og batterier er en eftertragtet ressource, som kan bruges flere gange. Metallerne er nødvendige i en række produkter, hvor eksempelvis nikkel fra batterierne kan bruges som legering i stålindustriens produktion. Nogle metaller er så sjældne, så der snart ikke kan udvindes flere rene metaller fra naturlige kilder. Ud over at indeholde værdifulde, sjældne metaller, kan batteriernes og elektronikaffaldets indhold af tungmetaller give problemer, hvis de spredes i naturen, hvor de kan blive optaget af dyr og planter. Hvis affaldet afleveres i dagrenovationsbeholderen vil tungmetallerne blive brændt sammen med øvrigt brændbart affald og metallerne vil blive bundet i restprodukterne fra forbrændingsanlægget. Det kan forhindre at restprodukterne fra forbrænding kan genanvendes i anlægsarbejder på en miljøvenlig måde. Derfor skal affaldet afleveres til genanvendelse, når produkterne ikke længere fungerer eller gamle modeller udskiftes til nye modeller. Hvad vil vi gøre Etablere en ordning, hvor småt elektronik kan afleveres sammen med eller ligesom batterier i klare plastposer på låget af papircontaineren. Undersøge om borgernes vaner når de afleverer småt elektronikaffald eller batterier, herunder hvilken ordning de benytter. Evaluere effekten af ordningen ud fra indsamlede mængder. Hvornår Undersøgelse af afsætning af fraktionerne undersøges i 2015 og ordningen kan etableres i midten af Analysen vil blive udført ultimo 2015, mens evaluering vil ske primo Omkostninger Initiativet kan afholdes i det ordinære renovationsbudget. Der burde blive udleveret beholdere til glas, metal, batterier, madaffald skabe incitament. Især til lejlighedskomplekser, der ikke har areal til at stille det udenfor Borgerundersøgelse 2014 I Dragør Kommune indsamler vi batterier i klare poser, som kan afleveres på låget af papirbeholderen. Der blev i 2013 indsamlet et halvt kilo batterier per indbygger i Dragør Kommune. Det vurderes, at der stadig afleveres et halvt kilo batterier og tre kilo elektronikaffald i dagrenovationen. Affaldsplan

11 5. Information og samarbejde Målgruppe: Borgere og virksomheder Baggrund Sortering af affaldet er første skridt på affaldets vej tilbage i en en cyklus, og dermed afgørende for at gøre affald til en ressource. Sortering af affaldet er en naturlig del af de daglige vaner for mange i Dragør Kommune. Når affaldet sorteres rigtigt, så kan vi genanvende affaldet, som indsamles i Dragør Kommune. Hvis affaldet skal afleveres korrekt, skal det være nemt at finde ud af hvordan, hvor og hvornår det er muligt at aflevere affaldet. Dragør Kommune vil støtte borgere, erhverv og kommunale institutioner i at sortere korrekt, så det bliver nemt og enkelt - selv i en travl hverdag. Motivation og opbakning er vigtig for affaldsplanens succes. Vi skal sikre at vores kommunikation er tydelig og tilgængelig på alle tidspunkter. Det er muligt at benytte moderne medier somkommunikationsplatform, som eksempelvis smartphones, men samtidig er det vigtigt, at borgere uden adgang til elektroniske medier kan få at vide, hvordan de kan komme af med affaldet. Hvad vil vi gøre Opdatere hjemmesiden til en nyere platform. Undersøge muligheden for at etablere et dialogforum, hvor nye initiativer kan diskuteres og borgerne kan komme med input. Udarbejde informations- og dialogmateriale, som er let tilgængelig for alle og informativ med udgangspunkt i viden indhentet i Initiativ 1. Hvornår Den nye hjemmeside og afdækning af muligheden for dialogforum vil blive gennemført i Udarbejdelse af informationsmateriale vil ske løbende i planperioden. Omkostninger Udgifter til ny hjemmeside og informationsmateriale afholdes af opsparingen på affaldsområdet. Bedre oplysning om sortering - der er fin information på genburugspladsen, men nogle gange skal det skæres ud i pap herhjemme med hensyn til dagrenovationen og aflevering af plast, papir og pap. Borgerundersøgelse 2009 På Dragør Kommunes hjemmeside kan borgerne finde information om sortering af affaldet. I 2014 blev det muligt for borgerne at se hvilke ordninger, de er tilmeldt med på adressen, få oplysninger om næste afhentning, samt rette henvendelse direkte til Pla og Teknik i forbindelse med kommunens affaldsordninger. Affaldsplan

12 6. Gode affaldsvaner Målgruppe: Børn og unge Baggrund Gode vaner starter tidligt - også affaldsvaner. Børnene i Dragør Kommune skal tidligt lære at affald er en ressource, og at affaldsressourcer kan blive til nye nyttige ting og materialer, når det bliver afleveret det rette sted. Skolebørn skal gennem leg og viden indarbejde gode affaldsvaner. I samarbejde med ARC er der udarbejdet undervisningsmateriale og der tilbydes undervisning på genbrugspladser og anlæg ejet af fællesskabet til skoleklasser. Børnene får adgang til information om og kendskab til belastningen af jordens ressourcer ved produktion af nye produkter, hvordan affaldet behandles og hvilke ressourcer der er gemt i affaldet. Undervisningen fokuserer på, hvordan børnene kan reducere de negative virkninger, som et stort forbrug af nye produkter betyder for klodens miljøtilstand, samt hvad affaldet kan erstatte, når det genanvendes. Hvad vil vi gøre Støtte op om undervisningstiltagene på ARC. Etablere et samarbejde med Skoleafdelingen om integration af undervisningsmuligheder målrettet børnene om affald. Evaluere om tiltagene har medført, at børnene har få bedre affaldsvaner, når de har lært om affaldssortering. Hvornår Samarbejdet med Skoleafdelingen vil blive etableret i 2016 og evalueringen gennemføres i Omkostninger Initiativet kan afholdes i det ordinære renovationsbudget. I 2013 var der i Dragør Kommune cirka 2000 skolebørn mellem 6 og 16 år, som gik i grundskolen. Hvis børnene bidrager til at sortere kan det betyde, at forældrenes sorteringseffektivitet stiger. Det kan betyde at cirka en tredjedel af indbyggerne i Dragør Kommune får bedre affaldsvaner og sorterer mere. Foto: ARC 2013 Materialerne og undervisningen skal så vidt muligt målrettes skolernes trinmål i Natur/ Teknik. Efter vi fik 5 børn har vi hverken haft tid eller overskud til at bruge kompostbeholderen Borgerundersøgelse 2014 Affaldsplan

13 7. Dialog med virksomheder Målgruppe: Virksomheder Baggrund Virksomheder med en stor strøm af varer og mange ansatte har ofte meget emballageaffald og madaffald fra fx kantinedrift. Det kan sorteres fra det brændbare affald og genanvendes - til fordel for miljøet. Vi vil sammen med tilsynet i Tårnby Kommune bidrage til at det lokale erhvervsliv får et øget fokus på miljøet, når de skal af med affaldet. Vi vil informere om mulighederne for at genanvende affaldet, når det lokale erhvervsliv, eksempelvis servicevirksomheder og industri, skiller sig af med overflødige materialer. Dragør Kommune vil via tilsynet sikre, at informationen er målrettet den enkelte virksomheds affaldsproduktion. Ambitionen er, at skabe kontakt med virksomhederne gennem målrettet informationsmateriale. Hvad vil vi gøre Deltage i ARC s arbejdsgruppe Øget genanvendelse af erhvervsaffald. Deltage i fælles branchekampagner, udarbejdelse af eventuelt relevant vejledningsmateriale og ved kommunikation rettet mod virksomhederne. Udarbejde procedure med ARC s arbejdsgruppe for bedre koordineret modtagekontrol på ARC og efterfølgende opfølgning i kommunen. I forbindelse med tilsyn hos serviceerhverv skal der lægges vægt på om informationen medfører øget genanvendelse. Hvornår Samarbejdet er allerede startet op i 2014 og vil fortsætte i planperioden. Omkostninger Initiativet kan afholdes i det ordinære renovationsbudget. I 2013 var der omtrent virksomheder, hvoraf cirka 600 producerer væsentlige mængder affald. I 2013 blev der afleveret en tredjedel affald til forbrænding fra virksomhederne. På genbrugspladsen blev der kun afleveret en sjettedel til forbrænding. Der er et potentiale for øget genanvendelse af affald fra virksomhederne i Dragør Kommune, som benytter private ordninger. Mange virksomheder er ikke opmærksomme på de mulige gevinster og besparelser, som øget genanvendelse kan give Regeringens Ressourcestrategi 2013 Affaldsplan

14 8. Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald Målgruppe: Virksomheder Baggrund Nedrivninger og renoveringer af bygninger skaber store mængder af bygge- og anlægsaffald. På grund af høje krav til funktionalitet og levetid og tidligere tiders uvidenhed, indeholder mange byggematerialer farlige stoffer, blandt andet PCB, bly og kviksølv. I mange år har store mængder bygge- og anlægsaffald været genanvendt og vi har betragtet det, som godt for miljøet, når det var rene fraktioner af mursten, beton og andre stenmaterialer. Imidlertid har tidligere brug af kemikalier til at sikre levetiden på byggeriet betydet, at det kan skjule på en forurening fra farlige stoffer. Genanvendelse uden omtanke kan altså føre til spredning af miljøgifte, når bygge- og anlægsaffald bruges som vejopfyld eller lignende. Dragør Kommune vil sammen med Tårnby Kommune udarbejde nye retningslinjer for sagsbehandling i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde. Vi vil sprede kendskabet til miljørisici ved håndteringen af bygge- og anlægsaffaldet. Hvad vil vi gøre Dragør Kommune vil følge retningslinjerne fra den tværministerielle handlingsplan for PCB i bygninger og Miljøstyrelsens kommende udredning af andre farlige stoffer i beton, tegl og asfalt. Opstille nye retningslinjer for korrekt håndtering af bygge og anlægsaffald. Indføre digital anmeldelse af renoveringsog nedrivningsprojekter Hvornår De nye retningslinjer forventes at blive udarbejdet i 2016, når resultaterne fra udredningsarbejdet foreligger, samtidig med den digitale anmeldelse implementeres. Omkostninger Initiativet kan afholdes i det ordinære renovationsbudget. Vi skal øge kvaliteten i genanvendelsen af byggeog anlægsaffald og sikre, at farlige stoffer ikke blive spredt til miljøet Regeringens Ressourcestrategi 2013 På Dragør genbrugsplads modtog vi over ton bygge- og anlægsaffald fra aktiviteter i Dragør Kommune i Vi skal sikre, at affaldet der genanvendes, ikke indeholder PCB, bly eller kviksølv i fuger, malingen eller andre dele af affaldet, som kan forringe miljøet. Affaldsplan

15 Tidsplan Initiativ Borgertilfredshed 2. Helhedsorienteret affaldssystem 3. Genanvendelse af bioaffald Målsætningen om at genanvende 50% af husholdningsaffaldet i 2022 og reducere mængden af dagrenovation til forbrænding i 2030 vil kunne realiseres gennem en række initiativer i planperioden. Hermed omsættes målsætninger til virkelighed. 4. Elektronikaffald og batterier 5. Information og samarbejde 6. Gode affaldsvaner 7. Dialog med virksomheder 8. Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald Affaldsplan

16 Kolofon Affaldsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem Dragør Kommune og PlanEnergi i Fotos: Søren Bundgaard Poulsen, PlanEnergi og ARC. Tekst: Louise Kreilgård, PlanEnergi. Layout: Louise Kreilgård og Søren Bundgaard Poulsen, PlanEnergi. Dato: 27. april Affaldsplan

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

AFFALDSPLAN 2015-2024 FORSLAG PLANLÆGNINGS- OG MÅLSÆTNINGSDEL. Tømning af dagrenovation. Foto: Nomi4s

AFFALDSPLAN 2015-2024 FORSLAG PLANLÆGNINGS- OG MÅLSÆTNINGSDEL. Tømning af dagrenovation. Foto: Nomi4s AFFALDSPLAN 2015-2024 PLANLÆGNINGS- OG MÅLSÆTNINGSDEL Tømning af dagrenovation. Indhold Indledning side 3 Planens fokusområder side 5 Tidsplan for udmøntning af fokusområderne side 7 Fokusområde 1: Øget

Læs mere

Affaldsplan 2015-2024

Affaldsplan 2015-2024 Affaldsplan 2015-2024 Planlægnings- og Målsætningsdel Tømning af dagrenovation. Foto: Nomi4s Indhold Indledning side 3 Planens fokusområder side 5 Tidsplan for udmøntning af fokusområderne side 7 Fokusområde

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Hovedplan 1 INDLEDNING... 2 2 MÅL... 3 2.1 Kommunens overordnede målsætninger... 4 INDHOLDS- FORTEGNELSE Affalds- og

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

AFFALDSPLAN 2015-2024

AFFALDSPLAN 2015-2024 AFFALDSPLAN 2015-2024 PLANLÆGNINGS- OG MÅLSÆTNINGSDEL Ballen Havn, 2014 SAMSØ KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indledning Status og målsætninger Initiativer Tidsplan Kolofon Affaldsplan 2015-2024 Side Side

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen?

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Mette Marie Nielsen & Alan Sørensen Miljøstyrelsen De 4 tog - Input til ny affaldsplan Advisory board for CØ EU s CØpakke Evaluering af RS1

Læs mere

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 Bofa en virksomhed i Bornholms E-mail: Regionskommune

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem Mere energi Mindre CO2 Sund økonomi Affald som ressource bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Hovedplan Indhold 1 Indledning...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer... 7 2.1.1 Regeringens affaldsstrategi... 7 2.1.2 EU's affaldspolitik...

Læs mere

FOTO Mike Reuter. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge AFFALDSPLAN. www.koege.dk raadhus@koege.dk T: 56 67 67 67

FOTO Mike Reuter. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge AFFALDSPLAN. www.koege.dk raadhus@koege.dk T: 56 67 67 67 FOTO Mike Reuter AFFALDSPLAN 2014 2024 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk raadhus@koege.dk T: 56 67 67 67 FORORD Affald er ikke bare affald affald er en ressource. Med disse ord har jeg hermed

Læs mere

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan 2014 AFFALDSPLAN 2024 Fra affald til ressource Kom med dine idéer til den nye affaldsplan Affaldet luner i stuen Frem til den 9. februar 2015 er Vejen Kommunes nye affaldsplan i høring, og du er velkommen

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

Er det ikke sådan et Danmark

Er det ikke sådan et Danmark Er det ikke sådan et Danmark Affaldsplaner vi gerne vil have? for Danmark AFFALDSPLANER FOR DANMARK Affaldsplaner for Danmark VIBORG KOMMUNE Affaldschef Poul Møller Oktober 2013 Er det ikke sådan et Danmark

Læs mere

Notat. Udkast til høringssvar til Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, høringsudkast, november 2013

Notat. Udkast til høringssvar til Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, høringsudkast, november 2013 Notat Udkast til høringssvar til Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, høringsudkast, november 2013 8. januar 2014 Dok.nr.: 2013/0024904-3 Indledningsvist skal Frederiksberg

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Affaldsplanlægningens retlige hierarki

Affaldsplanlægningens retlige hierarki Affaldsplanlægningens retlige hierarki Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Disposition Hvoraf udspringer det retlige grundlag for lægningen, herunder navnlig i lyset af - affaldsdirektivet - miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Ressource- og Affaldsplan Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller

Ressource- og Affaldsplan Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller København - Intet spild af ressourcer Ressource- og Affaldsplan 2019-2024 Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller Kg Fakta om København 2017: Boliger i København

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling November 2014. Teknik-

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM MERE ENERGI MINDRE CO2 SUND ØKONOMI BÆREDYGTIG OMLÆGNING Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i Syd-

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Disposition Indsatser og mål/effekter Genanvendelse af organisk dagrenovation Genanvendelse af plast Statslige initiativer og projekter EU Meddelelse

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013 Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG 2013 INDLEDNING - BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL FOR OMRÅDET... 4 OPGØRELSER... 5 KONKLUSION - BESKRIVELSE AF UDVIKLING... 7 OPGØRELSER/GENBRUGSPLADSERNE... 8 KONKLUSION

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

RESSOURCEPLAN

RESSOURCEPLAN RESSOURCEPLAN 2015-2024 PLANLÆGNINGS- OG MÅL- SÆTNINGSDEL Ballen Havn, 2014 SAMSØ KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indledning Side 2 Status og målsætninger Side 4 Initiativer Side 6 Tidsplan Side 12 Kolofon

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Bilag INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MÅL 1.1 Dagrenovation 1.2 Papir 1.3 Storskralds 1.4 Haveaffalds 1.5 Glascontainere 1.6 Genbrugspladser

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune

Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune Lov om miljøvurdering Lov om miljøvurdering af planer og programmer har til formål at fremme en bæredygtig udvikling ved at

Læs mere

KØBENHAVN OG AFFALDET

KØBENHAVN OG AFFALDET KØBENHAVN OG AFFALDET En del af hverdagen Når vi køber det, er det en vare. Når vi har brugt det, er det affald. Det bliver til meget i løbet af et år. Derfor er det en god idé at genbruge og at sørge

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Affaldsforbrænding Kort over affaldsforbrændingsanlæg 29 affaldsforbrændings-anlæg i Danmark. Kapaciteten varier

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

BILAG 1 En uddybende beskrivelse af samtlige initiativer og flagskibe i RAP18

BILAG 1 En uddybende beskrivelse af samtlige initiativer og flagskibe i RAP18 BILAG 1 En uddybende beskrivelse af samtlige initiativer og flagskibe i RAP18 Indsatser Initiativer TEMA 1: MINDRE AFFALD Mere skal bruges igen Madspildet skal reduceres Indkøb skal være ressource-bevidste

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan

Sorø Kommunes affaldsplan Page 1 of 24 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Page 2 of 24 Page 3 of 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Sorø Kommunes målsætninger for planperioden 2010-2020 5 Sorø Kommunes

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt

sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt / Overvejelser vedrørende central sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt DAKOFA konference 20. januar 2015 / Hvem er vi? 9 ejerkommuner 400.000 indbyggere / 20.000 virksomheder Gadstrup

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Affaldsplan Dragør Kommune. Hovedplan

Affaldsplan Dragør Kommune. Hovedplan Affaldsplan 2010 Dragør Kommune Hovedplan Side 1 Side 2 Indhold 1 Indledning...5 1.1 Status...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer...7 2.1.1 Affaldsbekendtgørelse 2010...7 2.1.2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 AFFALDSPLAN 2014-2018 (2024) Målsætninger og planlægning Hvidovre Kommune FORORD (Af borgmesteren) (Indsættes i den endelige version af affaldsplanen) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Danmarkudenaffald.dk Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Organisk affald Jette Skaarup Justesen, Miljøstyrelsen Vi skal genanvende mere og forbrænde mindre. Visionen er et Danmark uden affald,

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 340 Offentligt 7. oktober 2010 hjo/j.nr. 02.01.0011-12 Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Der har længe været

Læs mere

Ressourceplan 2014 December 2015

Ressourceplan 2014 December 2015 December 2015 Forord Billund Kommune, Teknik og Miljø har udarbejdet denne ressourceplan med udspring i Regerings ressourcestrategi fra oktober 2013; Danmark uden afflad. Med Danmark uden affald lægger

Læs mere

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 AFFALDSPLAN 2014-2018 (2024) Kortlægning Hvidovre Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. AFFALDSORDNINGER OG MODTAGEANLÆG...

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

NYT FRA PILOTFORSØGET

NYT FRA PILOTFORSØGET NYT FRA PILOTFORSØGET DECEMBER 2012 GODT I GANG! Kære pilotdeltager Du har nu været i gang med at sortere affald til genbrug i godt fire måneder, og vi håber, at det er blevet en del af din dagligdag.

Læs mere

Indkomne høringsbesvarelser

Indkomne høringsbesvarelser Notat om høringsbesvarelser til forslag til Ressource- og affaldsplan 2015-2024 Byrådet vedtog på sit møde den 24. november 2014 at udsende forslag til Ressource- og affaldsplan i den lovpligtige offentlige

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018)

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Tema-møde med TMU 6.maj 2013 01 2011 Side 1 Lovgivning Affaldsbekendtgørelsen - ressourcestrategien Affaldsdirektivet affaldshierarkiet (genbrug, genanvendelse, nyttiggørelse,

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Ressourcestrategi og affaldsstrømme

Ressourcestrategi og affaldsstrømme Ressourcestrategi og affaldsstrømme Seminar on Automation in Waste Handling systems May 13th, 2013 Inge Werther, DAKOFA Ressourceeffektivitet affaldet som ressource Miljøminister Ida Auken 2 kriser, der

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Ikast-Brande Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk

Læs mere

KERTEMINDE. Side 1 af 44

KERTEMINDE. Side 1 af 44 KERTEMINDE Side 1 af 44 Kerteminde Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Opfølgning på mål Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere