Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen for Paderup Gymnasium."

Transkript

1 Paderup d. 3. november Indkaldelse til 15. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 9. november 2009 kl Forud for mødet er bestyrelsen inviteret til at deltage i 2. halvdel af et møde i Pædagogisk Råd: kl på lærerværelset. Efter bestyrelsesmødet er der julemiddag! Dagsorden 1. Godkendelse af referat og dagsorden 2. Budgetopfølgning 3. Bygningssituationen 4. Budget Udbud af studieretninger Ferieplan for skoleåret Resultatlønskontrakter Procedure for udpegning til næste bestyrelsesperiode 9. Orienteringer 10. Eventuelt Med venlig hilsen Karsten Pedersen Bestyrelsesformand Jan Becher Sørensen Rektor Side 1 af 30

2 d. 3. november 2009 Paderup Gymnasium Bestyrelsesmøde nr. 15 Mandag d. 9. november 2009 Sagsfremstilling Punkt 1 Sagsbehandler: JB Godkendelse af dagsorden og referat Vedlagte bilag: Bilag 1.1 Referat fra bestyrelsesmødet d. 15. september 2009 Bilag 1.2 Underskrevet referat fra bestyrelsesmødet d. 18. juni 2009 Referatet fra mødet d. 15. september 2009 blev udsendt på mail til kommentarer. Der er var ingen kommentarer, og referatet er vedlagt til endelig godkendelse og underskrift. Side 2 af 30 Side 1 af 1

3 Paderup 16. september Referat af 14. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Onsdag d. 15. september 2009 kl Fraværende: Roger Buch 1. Godkendelse af referat og dagsorden. Referatet fra mødet d. 18. juni 2009 blev underskrevet på mødet. Dagsordenen blev godkendt. 2. Budgetopfølgning. Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning. 3. Vedtægtsændring 70-års reglen. Bestyrelsen besluttede at vente med en ændring af vedtægterne. 4. Målopfyldelse resultatløn Bestyrelsen tog rapporten og målopfyldelsen til efterretning. 5. Indsatsområder resultatløn Bestyrelsen var positiv overfor de foreslåede indsatsområder (bilag 5.4). Der blev desuden foreslået, at konkrete samarbejdsprojekter med andre skoler skulle indgå som et indsatsområde. Daniel ønskede studieparathed og Stigende ansøgertal som 1. prioritet, Fleksibel anvendelse af lærerressourcer og Effektiv institutionsdrift som 2. prioritet og endelig Samarbejdsaftaler med andre skoler og Bygninger som 3. prioritet. René gjorde opmærksom på, at for ham er effektiv institutionsdrift med budgetoverholdelse alfa og omega. Han fandt at med sidste års gode resultater in mente måtte ambitionsniveauet gerne hæves. Gunhild fandt at skolens ledelse gennem årene havde vist, at institutionen drives effektivt, og derfor kunne dette punkt fjernes fra kontrakten, og man kunne i stedet benytte punktet fra ministeriets retningslinjer om fokus på synlig ledelse. Side 3 af 30 Side 1 af 3

4 Bestyrelsen bemyndigede formanden til at indgå en resultatlønskontrakt med rektor på baggrund af debatten. Bestyrelsen bemyndigede desuden rektor til at indgå resultatslønskontrakter med de 3 øvrige ledere. 6. Bygningssituationen. Jan orienterede om den kommende bygningsovertagelse samt om den nye tilbygning. Hvis Firkøverskolens bygning indgår i de bygninger, som skolen skal købe, bad bestyrelsen ledelsen om at udarbejde et notat om de økonomiske konsekvenser af dette. 7. Finanslovforslag for Bestyrelsen tog orienteringen til efteretning. 8. Orienteringer. Jan fremlagde en oversigt over klassekvotienterne, og bestyrelsen drøftede problemerne omkring klasser med mere end 30 elever. Jan omdelte desuden et brev fra Arbejdstilsynet omkring slutevaluering på tiltagene omkring det psykiske arbejdsmiljø. Brevet vil som konsekvens have, at vi på dette punkt har opfyldt kravene fra Arbejdstilsynet. Jan mindede endvidere bestyrelsen om, at i forbindelse med næste bestyrelsesmøde deltager bestyrelsen i et Pr-møde for skolens lærere. Peter orienterede om, at renoveringen af naturfagsområdet påbegyndes i slutningen af uge 41. I samme forbindelse opsættes elektroniske tavler i naturfagsafdelingen samt alle 2g eres klasselokaler. 9. Eventuelt. Intet af betydning. Underskrevet på bestyrelsesmødet d. 9. Nov. Side 4 af 30 Side 2 af 3

5 Karsten Pedersen, formand René Skjøde Andersen Roger Buch Gunhild Husum Daniel Madié Per Henriksen Hanne Ernstsen Jonas Bruun Kjærsgaard Casper Grud Nielsen Jan Becher Sørensen, rektor Side 5 af 30 Side 3 af 3

6 Side 6 af 30

7 Side 7 af 30

8 Side 8 af 30

9 d. 3. november 2009 Paderup Gymnasium Bestyrelsesmøde nr. 15 Mandag d. 9. november 2009 Sagsfremstilling Punkt 2 Sagsbehandler: JB Budgetopfølgning (Orientering). Vedlagte bilag: Bilag 2.1 Budgetopfølgning pr. 30. september Budgetopfølgningen pr. 30. september er vedlagt i bilag 2.1. På mødet udleveres en opfølgning, som rækker til og med oktober. Årsresultatet ser ifølge budgetopfølgningen ud til at blive på ca. 1,9 mio. kr. Budgetopfølgningen gennemgås kort på mødet. Rektor indstiller: At bestyrelsen tager budgetopfølgningerne til efterretning Side 9 af 30 Side 1 af 1

10 Side 10 af 30

11 d. 3. november 2009 Paderup Gymnasium Bestyrelsesmøde nr. 15 Mandag d. 9. november 2009 Sagsfremstilling Punkt 3 Sagsbehandler: JB Bygningssituationen (drøftelse). Vedlagte bilag: Bilag 3.1 Bilag 3.2 Bilag 3.3 Bilag 3.4 Bilag 3.5 Tidsplan for overtagelsesprocessen Skitse af betalingsevnemodellen Foreløbigt skøn over Paderup Gymnasiums betalingsevne Skitse over tilbygning. Samlet skøn over pris og finansiering Dette punkt drejer sig om 2 ting, der hænger sammen: Køb af bygningerne og opførelse af tilbygning. Køb af bygningerne: Vedrørende køb af bygningerne har vi nu været til 3 informationsmøder afholdt af hhv. PriceWaterhouse, Undervisningsministeriet og Rektorforeningen. En skitse af den samlede købsproces er vedlagt i bilag 3.1. Købstilbuddet fra undervisningsministeriet forventes udsendt i november. Ifølge tidsplanen har bestyrelserne frem til d. 31. januar til at svare på købstilbuddet. Hvis købstilbuddet fra ministeriet trækker bare lidt længere ud primo november, kan den samlede tidsplan blive svær at nå. Under alle omstændigheder kan der blive behov for et bestyrelsesmøde i januar 2010 til endelig accept af købet og tilhørende finansiering. Vores endelige betalingsevne-elevtal har ministeriet fastsat til 452. Det er dette tal, som indgår som i betalingsevnemodellen til beregning af bygningstaxameterindtægten, Tallet svarer til vores nuværende elevtal. Sammenholdt med at vi selv har en forventning om et stigende elevtal i fremtiden, er dette et udmærket udgangspunkt. Den fremtidige udvikling i elevtallet afhænger både af vores egen evne til at tiltrække elever og af den generelle udvikling i Randers Syd. Umiddelbart vurderet ser opgaven bestemt ikke urealistisk ud. Side 11 af 30 Side 1 af 2

12 I bilag 3.3 er vedlagt et foreløbigt skøn over, hvad Paderup Gymnasiums betalingsevne bliver ud fra betalingsevnemodellen. I runde tal ser købsprisen herefter ud til at skulle ligge omkring mio. kr., alt efter hvordan ministeriet omregner fra den årlige ydelse til størrelsen på et fastforrentet 30-årigt 5 % lån. Det fremgår af bilag 3.3, at markedsværdien af bygningen er vurderet til 66 mio. kr. Overordnet set må købstilbuddet derfor vurderes at blive særdeles attraktivt. Bygningens markedsværdi har ikke betydning i forhold til betalingsevnemodellen, men har til gengæld betydning i forhold til muligheden for låneoptagelse, både nu og i fremtiden. Firkløverskolens bygning forventes indeholdt i købstilbuddet, og dermed også overtagelsen som udlejer i det nuværende lejemål. Bestyrelsen får på næste møde en særskilt redegørelse for forholdene og fremtids-scenarierne omkring Firkløverskolens bygning. Paderup Gymnasium har kontakt til 3 kreditforeninger mhp. at få tilbud på låneoptagelse. Kreditforeningerne skal naturligvis se købstilbuddet fra ministeriet før de kan udarbejde et tilbud. Udover at låne til køb af den nuværende bygning skal vi låne til den del af finansieringen af tilbygningen, som ikke dækkes af undervisningsministeriets tilskud og af vores egen likviditet. Likviditeten vurderes at kunne bære en finansiering på op til 5 mio. kr., hvilket sammen med ministeriets bevilling på 6,5 mio. kr. vil kunne bidrage med en samlet finansiering på ca. 11,5 mio. kr. Tilbygning I bilag 3.4 er vedlagt en skitse af tilbygningen og af arkitektfirmaets økonomiske overslag, sådan som det ser ud her kort før licitationen. Det økonomiske overslaget viser, at tilbygningen og renoveringerne skønsmæssigt vil komme til at koste ca. 14 mio. kr., afhængig af vores ambitionsniveau for inventar og udendørsarealer. Sammenholdt med en mulig finansiering fra bevilling og likviditet på 11,5 mio. kr. vil det efterlade et ekstra lånebehov på ca. 2,5 mio. i forhold til det store bygningslån. Hvis købsprisen fra ministeriet fx bliver 21 mio. kr., skal vi samlet set låne ca. 23,5 mio. kr. I bilag 3.5 er vedlagt et foreløbigt samlet gæt på udgifter, finansieringsbehov og konsekvenser, når både bygningsovertagelse, tilbygning og renoveringer er taget med i betragtning. Rektor indstiller: At bestyrelsen drøfter den samlede bygningssituation. Side 12 af 30 Side 2 af 2

13 Det videre forløb sagsgangen I UVM UVM UVM UBST Skolen UVM UVM UBST UBST UBST UBST UBST Skolerne Sender datagrundlag ud til skolen Skolen svarer tilbage Udarbejder og sender salgstilbud + skødeskabelon til skolen Overdrager tegningsmateriale, kontrakter, mv. til skolerne Opstiller budgetter, indhenter lånetilbud og bestyrelsen beslutter Skolen siger OK til tilbuddet (senest d. 31. januar 2010) Sender oplysning om OK fra den enkelte skole og grundlaget herfor til UBST Udarbejder udkast til skøde, der er betinget af betaling af købesummen og sender det til den enkelte skole Skolen underskriver og returnerer det betingede skøde til UBST Underskriver og sender betinget skøde til tinglysning Tinglyst betinget skøde retur til UBST Sender tinglyst betinget skøde til skolen Optager realkreditlån med det betingede skøde som grundlag for pantebrev, som skolen/realkreditinstitutionen får tinglyst Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 28 Side 13 af 30

14 Det videre forløb sagsgangen II UVM UBST UVM Skolen indbetaler købesum til UVM - og returnerer betinget skøde til UBST Meddeler UBST, at betaling er modtaget UBST UBST UBST UVM/UBST UVM Underskriver påtegning om endeligt skøde og sender skødet til tinglysning Tinglyst endeligt skøde retur til UBST Sender tinglyst endeligt skøde til skolen Udarbejder refusionsopgørelse og endelig opgørelse af leje (kvartalsvist fra 1/ til betaling af købesummen) og sender opgørelserne til skolen Skolen afregner med UVM Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 29 Side 14 af 30

15 Udgangspunkt for beregningen af skolernes betalingsevne 2010 bygningstaxametre omregnet til 2009 prisniveau Skolernes kapacitet og klassekvotient Undervisningsministeriets 2020 aktivitetsprognose eller gennemsnit af 2008 og 2020 prognosen Ejendomsskatter for 2009 Estimeret udgift til indvendig vedligehold: 106 kr. pr. normeret m2 Estimeret udgift til udvendig vedligehold: 134 kr. pr. m2 Dog intet fradrag til vedligeholdelse de første 10 år efter ibrugtagning af større nybyggeri. Administrationsbidrag: 20 kr. pr. normeret m2 Faste lejemål huslejeudgift i 2009 prisniveau Idrætslejemål: fradrages dog kun 60 pct. af lejeudgiften resterende 40 pct. dækker driftsudgifter Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 13 Side 15 af 30

16 Bilag 3.3 Foreløbigt skøn over betalingsevne Betalingsevne elevtal: 452 Bygningstaxameter 452* Lejeindtægt Firkøverskolen Lejeindtægt pedelbolig Samlede indtægter Udvendig vedligehold kvm*134 kr Indvendig vedligehold 452 elever *1484 kr Bygningsadministration skøn 452 elever *280 kr Ejendomsskat Samlede udgifter Midler til ydelse på lån Side 16 af 30

17 Tegn. nr.: 3.00 Snit A-A Fordelingsgang Not Enclosed Tegn. nr.: Snit B-B Lydstudie/Depot 30 m² Undervisning 1 71 m² Undervisning 2 62 m² Motionsrum 57 m² Tegn. nr.: Snit B-B MOBILT BORD Tegn. nr.: Snit A-A 3.00 Side 17 af 30

18 Byggesag: Tilbygning - Auditorie og musiklokaler mm. Sag nr.: Institution: Paderup Gymnasium Bygherre: UBST & Paderup Gymnasium Dato: Emne: Samlet økonomisk oversigt Ref: MC Tilbygning Auditoriet (9.300 kr/m2 a 750m2 erfaring fra Odder Gym) incl. ventilation, ekstra lydregulering af musikrum Inventar til Auditorie og musiklokaler Afsat Audieudstyr, tavler og smart board mm (CALAMUS) Afsat Mørklægningsgardin Afsat Landskabsarbejde og udvendig flise belægning mm. Afsat Terrænregulering og flytning af siv bassin Afsat Håndværkerudgifter i alt ekskl. moms kr Andre ydelser Arkitekt: Uforudseelige udgifter 10 % kr Teknikerhonorar excl. Landskab. 9,6 % af håndværker udgifter incl uforudsete udgifter kr Forarbejde i forbindelse med projektrådgivning kr Landskabsarkitekt 9,6% Landskabsarbejde kr Andre ydelser ingeniør: Akustiker Afsat kr Teknikerhonorar - varmetabsberegning Afsat kr Brandstrategiplan og drift Afsat kr Geoteknik Afsat kr Landmåler og afsætning Afsat kr Andre omkostninger: Bygge web Afsat kr Byggetilladelse Afsat kr Licitation annoncering i JP og Licitationen Afsat kr Samlede anlægsudgifter ekskl. moms kr Kunstnerisk udsmykning 1% af de samlede anlægsudgifter. kr Total kr Der er ikke afsat midler på 9 % til tilgængelighed fordi vi forudsætter at der er elevator, handicaptoilet, handicaptoilet, handicap. P. plads og niveaufri adgang. UBST s andel som er bevilliget ekskl. Moms kr Paderups andel ekskl. Moms kr Side 18 af 30

19 Bilag 3.5 Samlet skøn over udgifter og lånebehov Paderup Gymnasium Forventet købspris Tilbygning skøn Renovering skøn Samlet udgift Tilskud fra uvm Egen likviditet Til rådighed Lånebehov Side 19 af 30

20 d. 3. november 2009 Paderup Gymnasium Bestyrelsesmøde nr. 15 Mandag d. 9. november 2009 Sagsfremstilling Punkt 4 Sagsbehandler: JB Budget 2010 foreløbig udsigt (drøftelse). Bestyrelsen skal på mødet d. 14. december vedtage budget På nuværende tidspunkt kan der foretages et skøn over, hvordan 2010 kan se ud. Skønnet bygger på følgende forudsætninger, sådan som de er kendt pt. Finansloven for En aktivitetsstigning på undervisning til august 2010, som følge af 6 nye almindelige 1g-klasser med gennemsnitligt 27 elever i hver. En realistisk vurdering af udgiftsniveauet for øvrige poster. Overtagelse af bygningerne som beskrevet i punkt 3. Finansiering af tilbygning som beskrevet i punkt 3. Køb af elektroniske tavler i fase 2 til august Under disse forudsætninger kan der på nuværende tidspunkt skønnes et årsresultat for 2010 i omegnen af 1 mio. kr. Rektor indstiller: At bestyrelsen drøfter udsigterne og ønskerne til budget Side 20 af 30 Side 1 af 1

21 d. 3. november 2009 Paderup Gymnasium Bestyrelsesmøde nr. 15 Mandag d. 9. november 2009 Sagsfremstilling Punkt 5 Sagsbehandler: JB Udbud af studieretninger for årgang 2010 (Beslutning). Vedlagte bilag: Bilag 5.1 Forslag til studieretningsudbud for Fagligt udvalg har behandlet erfaringerne fra udbud og oprettelse af studieretninger fra indeværende år, og er nået frem til enkelte ændringer i Resultatet af fagligt udvalgs behandling er vedlagt i bilag 5.1. til bestyrelsens endelige godkendelse. Fagligt udvalg er enige om følgende ændringer i forhold til sidste år: Den oprindelige studieretning med Biologi ændres til en studieretning med Bioteknologi, hvilket bygger på elevinteressen i den nuværende 1c, hvor alle elever på nær et par tvivlere ønsker Bioteknologi. Studieretningen med Bioteknologi giver i modsætning til den med Biologi adgang til videregående studier på linje med studieretningen med matematik, fysik og kemi. Den forsøgsvise studieretning med Engelsk A Samfundsfag B Mediefag B / Psykologi B ændres tilbage til den oprindelige med Engelsk A Samfundsfag B Mediefag B. Årsagen til at vi forsøgte os med at udbyde både mediefag og psykologi var et håb om at kunne oprette 2 klasser med disse studieretninger. Sådan gik det ikke, og vi oplever nu elever, som sidder med forventninger, som måske ikke kan opfyldes. Desuden giver en deling mellem Me og Ps problemer i undervisningen i mediefag, hvor man i 1g ender op med elever, som skal afslutte faget efter 1g og elever, som skal fortsætte med faget i 2g. Rektor indstiller: At bestyrelsen godkender udbuddet af studieretninger for årgang Side 21 af 30 Side 1 af 1

22 Bilag 5.1 Studieretninger udbud 2010 Naturvidenskabelige: Matematik A Fysik B Kemi B Bioteknologi A Matematik A Fysik B Sproglige: Spansk A Engelsk A Tysk B Engelsk A Spansk A Samfundsfag B / Psykologi B Engelsk A Fransk A Samfundsfag B / Psykologi B Engelsk A Tysk A Samfundsfag B / Psykologi B Samfundsvidenskabelige: Matematik A Samfundsfag A Naturvidenskabeligt fag B Engelsk A Samfundsfag B Mediefag B Kunstneriske: Musik A Matematik A Fysik B Musik A Engelsk A Kunstnerisk fag C Side 22 af 30

23 d. 3. november 2009 Paderup Gymnasium Bestyrelsesmøde nr. 15 Mandag d. 9. november 2009 Sagsfremstilling Punkt 6 Sagsbehandler: JB Ferieplan for skoleåret (Beslutning). Vedlagte bilag: Bilag 6.1 Forslag til ferieplan for skoleåret Et forslag til ferieplan for skoleåret er vedlagt i bilag 6.1. Forslaget indebærer i alt 200 skoledage, som svarer til gennemsnittet over de seneste mange år. Forslaget høres i MIO-udvalget, i pædagogisk råd og i elevrådet. Bestyrelsen får resultatet af høringerne forelagt på mødet. Rektor indstiller: At bestyrelsen vedtager ferieplanen for skoleåret Side 23 af 30 Side 1 af 1

24 Side 24 af 30

25 d. 3. november 2009 Paderup Gymnasium Bestyrelsesmøde nr. 15 Mandag d. 9. november 2009 Sagsfremstilling Punkt 7 Sagsbehandler: JB Resultatlønskontrakt for (Orientering). Vedlagte bilag: Bilag 7.1 Resultatlønskontrakt for rektor for skoleåret Bestyrelsen drøftede på sidste møde d. 15. september indsatsområderne for resultatlønskontrakten for rektor for skoleåret Bestyrelsen bemyndigede bestyrelsesformanden til på baggrund af drøftelsen at indgå resultatlønskontrakt med rektor. Formanden har udsendt den underskrevne kontrakt til bestyrelsen på mail, og den er ligeledes vedlagt i bilag 7.1. Rektor har efterfølgende indgået tilsvarende resultatlønskontrakter (dog med lavere beløbsrammer), med de 3 pædagogiske ledere, således at hele ledelsesteamet arbejder på de samme mål. Bestyrelsesformanden indstiller: At bestyrelsen tager resultatlønskontrakten til efterretning Side 25 af 30 Side 1 af 1

26 Side 26 af 30

27 Side 27 af 30

28 Side 28 af 30

29 Side 29 af 30

30 d. 3. november 2009 Paderup Gymnasium Bestyrelsesmøde nr. 15 Mandag d. 9. november 2009 Sagsfremstilling Punkt 8 Sagsbehandler: JB Orienteringer Elektroniske tavler. De første Aktiv Boards er i ugerne efter efterårsferien blevet opsat i naturfagslokalerne og i 2g-klassernes stamlokaler. I alt i første fase opsat elektroniske tavler i 11 undervisningslokaler. Derudover er der opsat et tidligere eksemplar på lærerværelset. Det første kursus, som er indeholdt i købskontrakten med Calamus, blev afholdt d. 2. oktober. Valg til bestyrelsen. Den nuværende bestyrelses funktionsperiode løber ifølge vedtægterne frem til d. 1. maj Bestyrelsen skal på mødet i december beslutte en procedure for anmodning om udpegninger fra de udpegningsberettige organisationer samt for udpegningen ved selvsupplering. Rektor indstiller: At bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. Side 30 af 30 Side 1 af 1

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Dagsorden for møde den 18. december 2012

Dagsorden for møde den 18. december 2012 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering August 2013 BERETNING OM DEN OFFENTLIGE EJENDOMSVURDERING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A.

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Rosenlundskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Højagerskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere