Demonstrationsmøller ved Frederikshavn Æstetisk vurdering og visualisering Delrapport til VVM-redegørelse Januar 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Demonstrationsmøller ved Frederikshavn Æstetisk vurdering og visualisering Delrapport til VVM-redegørelse Januar 2008"

Transkript

1 Demonstrationsmøller ved Frederikshavn Æstetisk vurdering og visualisering Delrapport til VVM-redegørelse Januar 2008

2 Forord Dette hæfte redegør for - og vurderer - de landskabelige og visuelle konsekvenser ved at opsætte seks store vindmøller på havet ud for Frederikshavn i en afstand af godt fire km fra kysten. Vindmøllernes størrelse og design kendes ikke, da vindmølleområdet er et demonstrationsområde, der vil blive udnyttet efterhånden som Dong Energy får behov for nærmere at afprøve modeller til vindmøller og fundamenter på havet. I dag forventer Dong Energy, at vindmøllerne kan blive op til 200 m høje til øverste vingespids. Hæftet er en delrapport til den VVM-redegørelse, som Energistyrelsen udarbejder i samarbejde med Dong Energy. VVM er et begreb og en forkortelse for vurdering af virkningen på miljøet. Rapporten er udarbejdet af landskabsarkitektfirmaet SJ-Consult for Dong Energy. Visualiseringspunkterne er udvalgt i samarbejde med By- og Landskabsstyrelsen, Frederikshavn Kommune og Dong Energy. Arbejdet er hovedsagelig udført i august - december 2007 og afsluttet i december

3 Indhold Indledning 4 Projektet 4 Vindmøller 4 Opstillingsmønster 4 Landskabet 5 Bevoksning 7 Bebyggelse 7 Infrastruktur 7 Eksisterende vindmøller 7 Kulturlandskabet 8 Synlighed 9 Det åbne landskab 9 Udsigt fra byerne 10 Udsigt fra rekreative områder ved kysten 10 Udsigt fra højdepunkter 10 Udsigt fra indfaldsveje 10 Lysafmærkning 11 Visualisering 11 Afstandszoner 11 Valg af visualiseringspunkter 11 Metode for visualisering 12 Metode for natvisualisering 12 Nærzone 14 Mellemzone 18 Fjernzone 46 Natvisualisering 60 Vurdering af den visuelle påvirkning 62 Nærzonen 62 Mellemzonen 62 Fjernzonen 64 Konklusion 64 Referenceliste 65 Oversigt over figurer, kort og tabeller 65

4 Indledning Figur 1 Forskellige design på danske og udenlandske vindmøller NearshoreLAB A/S i Frederikshavn ønsker at afprøve nye fundamentstyper på havet ud for Frederikshavn. På seks af de fundamenter, der bliver permanent etableret, ønsker DONG Energy at opstille demonstrationsvindmøller med en totalhøjde på m. Der er afgrænset et område for opstilling af møllerne. En indledende geofysisk undersøgelse af bundforholdene i området har sammen med indledende visuelle vurderinger placeret vindmøllerne på en lang række. I denne rapport er vindmøllernes visuelle påvirkning af omgivelserne vurderet blandt andet gennem visualisering af vindmøllerne fra fastlandet, havet og Hirsholmene. Den visuelle vurdering indgår som en delrapport til en samlet vurdering af virkningen på miljøet, den såkaldte VVM-redegørelse. Kort 1 Vindmøllernes placering Eksisterende møller Figur 1 viser forskellig design på danske og udenlandske vindmøller, som de muligvis vil blive ved Frederikshavn. Det er dansk design på de to vindmøller til højre, mens udenlandske fabrikaters design er illustreret med de tre møller til venstre. Projektet Vindmøller Det vides ikke med bestemthed, hvorledes vindmøllerne vil komme til at se ud. De seks vindmøller kan få et ret forskelligt udseende. Det kan både dreje sig om danske vindmøllers design og udenlandske fabrikaters design. Figur 1 viser nogle mulige design. Møllernes størrelse er ikke kendt. Det forventes, at de kan blive op til 200 m høje til øverste vingespids. Det forventes ligeledes, at de første vindmøller mod syd bliver opstillet inden udgangen af Det er i visualiseringen af projektet forudsat, at vindmøllernes størrelse vil øges med tiden, og kronologien i møllerne følger nummereringen på kort 1. Vindmøllerne i visualiseringerne har følgende udformning: Vindmølle nr 1 og 2: Totalhøjde 150,0 m. Rotordiameter 110 m. Vindmølle nr 3: Totalhøjde 150,0 m. Rotordiameter 120 m. Vindmølle nr 4: Totalhøjde 167,5 m. Rotordiameter 135 m. Vindmølle nr 5: Totalhøjde 196,5 m. Rotordiameter 152 m. Vindmølle nr 6. Totalhøjde 200,0 m. Rotordiameter 170 m. Opstillingsmønster Vindmøllerne står på en enkelt lige række fra syd til nord med en indbyrdes afstand på 700 m. Der er ikke andre anlæg, som for eksempel målemaster, tilknyttet vindmøllerne. 4

5 Figur 2 Sammenlignelige størrelser 250 m 200 m 150 m 100 m 50 m 0 m Landsbykirke 20 m Mindre mølle Totalhøjde 43 m Vindmølle med 90 m rotor Totalhøjde 125 m Vindmølle med 122 m rotor Totalhøjde 152 m Nordjyllandsværket Skorsten 170 m Vindmølle med 152 m rotor Totalhøjde 182 m Østbroen Storebælt Pylon 254 m Et alternativ, hvor rækken er drejet mod øst omkring den sydlige mølle, og de tre nordlige møller derefter er flyttet mod vest, er visualiseret på side Landskabet Vindmøllerne vil stå lige syd for Hirsholmene, en gruppe småøer på østsiden af et flak, syv km nordøst for Frederikshavn. De største øer er Græsholm og Hirsholm. Øerne er marint forland dannet siden stenalderen og består fortrinsvis af sten dækket af et tyndt muldlag. Det højeste punkt er 6 m. Græsholm er den største af de små øer med et areal på 32 ha, mens Hirsholm er på 11 ha. Reference /2/ Frederikshavn ligger neden for den nordøstligste del af et moræneplateau fra sidste istid, der har ligget som en ø i ishavet, som vist på kort 2. Mod øst og sydøst afslutter markante randmoræner moræneplateauet med ishavets stejle kystskrænter. Umiddelbart syd for Frederikshavn ligger Pikkerbakke og syd herfor Gedebjerg på en randmoræne, der løber næsten parallelt med kysten. Mod sydvest ligger Flade Bakker på en anden randmoræne, der har de højeste partier nord for Jyske Ås med højder på op til 122 m. Mellem de to bakkepartier skærer Bangsbo Å sig ned i terrænet og skaber en dramatisk dal med meget kuperede og uregelmæssige sider omkring åens slyngede løb. Fra den østlige randmoræne er der fri udsigt over havet. Moræneplateauet er omgivet af et slettelandskab, der består af hævet havbund og marint forland langs kysterne syd for Frederikshavn. Nord for byen breder det marine forland sig ud i en flade fra Ålbæk Bugt til Tannis Bugt. Nord for Ålbæk 5

6 Kort 2 Landskabets dannelse Kort 3 Terræn og synlighed Hulsig Højder: Under 0 m Klitlandskab 0-20 m Hævet havbund fra sidste istid m m Yoldiahavets bund m Moræne fra sidste istid med overvejende sand Ålbæk m m Randmoræne Stenalderhavets kystlinie Yoldiahavets kystlinie Kunstigt tørlagt areal Ålbæk Bugt Møller ikke synlige Møller ikke synlige Møller ikke synlige Møller ikke synlige Per Smed Strandby Frederikshavn Nye møller Eksisterende møller, 100 m Skov og levende hegn Veje Bymæssig bebyggelse Målestok 1: Sæby

7 overtager klitlandskabet på Grenen, hvor klitheden når sit højeste punkt i Råbjerg mile med ca 40 m. Ud for kysten ligger Hirsholmene syv km nordøst for Frederikshavn og 1,2 km nordvest for møllerækken. Læsø ligger godt 25 km sydøst for møllerækken. Bevoksning Langs kysten er der en del bevoksning med klitplantager og hegn på slettelandskabet mod nord. Mod syd, specielt syd for Sæby, er der en del skove og hegn. På moræneplateauet er der en del skovbevoksning, især på de højeste partier. Bebyggelse I nærzonen er der bebyggelse på Hirsholm bestående af fyrtårn, boliger, kirke og en informationshytte. Frederikshavn har store erhvervsarealer i havneområdet. Syd for havnen er der boligområder langs kysten. Umiddelbart nord for havnen ligger der boligområder, mens der langs kysten længere mod nord er blandet bebyggelse med Søfartsskole, museum og en større etageboligbebyggelse. De centrale dele af byen ligger lavt, men terrænet stiger mod vest og syd. Mod sydvest ligger boligområdet Kilden højt på bakkeskråningen. Syd for møllerne er der i Sæby boligområder orienteret mod kysten, mens byerne Strandby og Ålbæk mod nord ligger trukket tilbage fra kysten med havnearealer eller strand-enge ud mod kysten. Langs Ålbæk Bugt ligger flere sommerhusområder, hvor de nærmeste er Apholmen lige nord for Frederikshavn og Bratten Strand nord for Strandby. samt en væsentlig aktivitet på et reparationsværft. Havnen ligger mellem havet og hele den centrale bydel og er præget af færger, industri og - mod syd - marinen. Hovedfærdselsårerne går mod Ålborg i syd og Skagen i nord, og mod vest til Hjørring samt til Brønderslev mod sydvest. Motorvejen fra Aalborg skærer sig ned gennem moræneplateauet nord for Gedebjerg og løber langs kysten fra Sulbæk til Frederikshavn. Mod nord går hovedvejen parallelt med Ålbæk Bugt, hvor den ligger 1 2 km bag kysten, mens den nord for Ålbæk ligger tæt på kysten. Jernbanen krydser moræneplateauet fra Hjørring til Frederikshavn og løber herfra næsten parallelt med hovedvejen til Skagen. Eksisterende vindmøller På og ved den nordligste del af havnen i Frederikshavn står fire vindmøller med totalhøjde 125 m. Endvidere står der en mindre vindmølle nord for byen, tæt på hovedvejen. Disse fem vindmøller er de mest markante. Infrastruktur I nærzonen passerer færger og andre skibe. På Hirsholm ligger en lille havn for postbåd og mindre skibe. Det mest markante infrastrukturanlæg er Frederikshavn havn, hvor en livlig trafik af store færger til Sverige og Norge lægger til kaj. Yderligere er der en stor mængde godstransport med for eksempel sten, grus og skrot, Foto 1. Randmorænen syd for Frederikshavn omkring Understed set mod nordøst. Et rigt varieret og kuperet landskab. For at se ud over havet mod de nye vindmøller skal man bevæge sig op på toppen af den østlige bakkekam, som ses i billedets venstre halvdel.

8 Kort 4 Hirtsholmene og den nordligste vindmølle Øvrige eksisterende vindmøller, som man mest bemærker fra havet, er en mellemstor mølle med totalhøjde 61 m, højt i bakkerne syd for Frederikshavn, og flere 70 m høje vindmøller sydvest for Sæby. Der er ikke flere vindmøller, som markerer sig i landskabet set i relation til vindmøllerne på havet ud for Frederikshavn. Nordligste ny vindmølle Alternativ Forslag Kulturlandskabet I nærzonen ligger Hirsholm som det eneste kulturområde. Hirsholm eller Hælsholmæ betyder øen med halsen. Reference /5/ Holmene, der i 1938 blev fredet som naturvidenskabeligt reservat, er især kendt for deres rige fugleliv. Der er kun adgang til Hirsholm. Adgangen sker med postbåden fra Frederikshavn tre gange om ugen. Reference /4/ Hirsholm er den eneste bebyggede ø af Hirsholmene. Da aktiviteten på øen var på sit højeste omkring 1870, var der ca 225 indbyggere, hvoraf de fleste ernærede sig ved fiskeri. På den tid var der både kro og skole. Skolen blev nedlagt ved kommunalreformen i 1970, da øen kom ind under Frederikshavn Kommune. I dag er der følgende bygninger tilbage: Et granitfyr fra 1886, en lille kirke fra omkring 1640 og kirkegård, tidligere fyrmesterbolig og flere tidligere boliger for indbyggere, der har ernæret sig som lods og længere tilbage med stenbrud, hvor stenene blandt andet blev anvendt til Viborg Domkirke og fyret på Hirsholm. Efter fyret blev automatiseret ved årsskiftet 1995/96, bor der kun ganske få mennesker på øen. Øen har besøgende om året. Der er 15 tilbageblevne boliger, der næsten alle anvendes som fritidsboliger. Endvidere er der et par bunkers fra anden verdenskrig. Inden for molen ligger en tillægsbro, hvor sejlskibe kan finde lidt læ på de forblæste øer. Til sejlerne og øvrige besøgende er der en lille toiletbygning øst for havnen, solidt bygget i kampesten. Kirkens ydre ligner boligerne på øen og var oprindelig opført i bindingsværk og mursten, men blev senere grundmuret. Dens indre er speciel derved, at meget af 8

9 Foto 3. Nogle af øens karakteristiske huse. interiøret stammer fra Flade Kirke. Kirken ligger mellem de øvrige huse nordvest for fyret. Kirkegården ligger adskilt fra kirken og er stadig i brug og markerer, at nogle stadig er hjemehørende på øen. Synlighed Det åbne landskab Hirsholmene Hirsholm ligger 1,2 km nordvest for vindmøllerne. Vindmøllerne vil kunne ses fra det meste af øen. Se visualisering nr. 1. Havet Vindmøllerne vil blive set fra havet, hvor de fra sydøst vil stå foran Hirsholmene og fra øst foran Frederikshavn. Oplevelsen fra ret tæt hold på havet, fra sejlruten, er skildret på to panoramaer fra nordøst og sydøst på visualisering nr 2 og 3. Fastlandet Landskabet ved hovedvej 40 nord for Frederikshavn langs kysten virker generelt ret lukket. Der er åbne områder ved Ålbæk, ved Jerup og syd for Strandby øst for jernbanen. Kysten fra Sæby og sydpå er præget af fladt land med klitrækker ved kysten. Der er en del bevoksning, hvil- Foto 2. Udsigt fra Hirsholm mod Græsholm. Foto 4. Udsigt fra bunkers nordvest på øen. Foto 5. Stengærde og udsigt til øens havn og de eksisterende vindmøller ved Frederikshavn. Foto 6. Den lille kirkegård ligger på nordvestsiden af Hirsholm, omgivet af høje stengærder. 9

10 ket medfører, at man oplever udsigten over havet primært fra selve klitterne. Bag kysten syd for Frederikshavn rejser bakkerne sig, og der er flere markante udsigtspunkter på den østligste bakkekam, blandt andet ved Øksnebjerg. Vindmøller ude på havet, fire fem km øst for Frederikshavn vil kunne ses fra stranden langs hele Ålbæk Bugt og mod syd til Stensnæs syd for Lyngså samt på de vestlige dele af Læsø. Endvidere vil vindmøllerne kunne ses fra de åbne, kystnære områder og fra højdepunkter på moræneplateauet og på klitheden på Grenen. Nord for Ålbæk og syd for Sæby vil afstandene dog blive så store, at vindmøllerne ikke vil optage en væsentlig del af synsvinklen, og de vil kun ses i helt klart vejr. I de situationer vil de ofte blive oplevet sammen med de fire eksisterende vindmøller på havnen. De eksisterende vindmøller bliver i dag især oplevet fra selve byen. Fra nord bliver de oplevet langs kysten helt frem til Skagen og fra højdepunkter bag kysten som klittoppe og Råbjerg Mile. Oplevelsen af de nye møller fra kysten ved Jerup Strand er visualiseret fra fotopunkt 21. Herfra står de markant, men som et tydeligt, enkeltstående anlæg mellem Frederikshavn havneanlæg med de eksisterende vindmøller og Hirsholmene, hvor fyret særligt markerer sig. På moræneplateauet vest for Flade Bakker vil de høje randmoræner med bevoksning generelt skærme for udsyn til møllerne, men fra nogle af de højeste punkter vil der være udsigt til dem. Se visualisering nr 20 fra Tolne Bakker. Udsigt fra byerne I Frederikshavn by ligger havnen foran møllerne, hvilket medfører, at de ikke vil ses fra gadeplan, men fra øvre etager i de boliger og kontorer, der er vendt mod havnen. Her vil møllerne være delvist skjult og stå bag havnens industribygninger, kraner og færger samt de eksisterende vindmøller. Syd og nord for havnen vil der være villaer, som vil kunne se de nye møller fra boligen. Afstanden vil være minimum 5,5 km og dermed på grænsen af mellemzonen. Udsigten fra parkeringsdækket over Føtex er visualiseret på fotostandpunkt 6. Herfra er de eksisterende vindmøller dominerende, og halvdelen af rotoren på de nye vindmøller ses sporadisk over byens tage og bevoksning i en afstand på godt seks km. Sydøst for byen ligger Kilden på de østvendte bakkesider med boligområder orienteret mod havet. Herfra vil vindmøllerne blive set bag byen med industrihavnen og de eksisterende vindmøller. Fra de højereliggende dele af Hjørringvej vil man endvidere kunne se dele af vindmøllerne over byens bygninger, mens man fra Brønderslevvej, lidt nedenfor Cloostårnet, har udsigt mod havet og dermed også de nye vindmøller. Se visualisering nr. 8 og 9, hvor visualisering 9 også er parallel til oplevelsen fra Kilden. I Strandby er udsigten mod sydøst skærmet af fiskerihavn og bevoksning. Herfra vil man ved kysten kunne se både de eksisterende og de nye møller. Fra selve byen vil man fra den øverste del af etageboliger lige vest for havnen kunne se de nye vindmøller over fiskerbådene i en afstand på godt otte km. Sæby ligger lavt, så der er primært udsigt over havet fra havne- og kystområderne samt fra et grønt anlæg lige nord for havnen. Udsigt fra rekreative områder ved kysten De nærmeste lystbådehavne ligger ved Bangsbo, syd for marinehavnen, og ved Rønnerhavnen, nord for byen. Syd for den sidstnævnte ligger den offentlige badestrand, Palmestranden. Fra stranden og lystbådehavnene oplever man trafikken og anlæggene på den eksisterende havn, og de nye vindmøller vil stå klart adskilte fra disse, men vil indgå markant i den samlede oplevelse, hvori færgerne, der vil sejle uden om vindmølleområdet, også er et væsentligt element. Oplevelsen fra Rønnerhavnen er skildret på et panorama i fotopunkt 7. På visualiseringen indgår Hirsholmen ikke, da den ligger uden for vinklerne. Den ople- ves dog tydeligt fra stedet, men der vil være stor afstand fra øen til vindmøllerne. Udsigt fra højdepunkter Det nærmeste udsigtspunkt er Pikkerbakken, der er 71 m høj og ligger på randmorænen lige syd for Frederikshavn. Derfra har man et storslået panorama over byen og havnen med dens mange anlæg samt færgerne, der ankommer og afgår fra havnen. Oplevelsen fra Pikkerbakken er vist på fotopunkt 11. Herfra skaber de nye vindmøller yderligere dynamik i en udsigt præget af havneanlæg, vindmøller og færger. En lige så storslået udsigt har man fra Bunkermuseet og Øksnebjerg længere mod syd på den østligste randmoræne. Disse udsigter er vist på visualisering 12 og 15. Udsigt fra indfaldsveje Teoretisk vil vindmøllerne blive oplevet fra indfaldsvejene mod nord og syd. Fra nord ligger vejen op til to km bag kysten og med spredt bevoksning på østsiden. Enkelte steder mellem afkørslen til Strandby og Frederikshavn vil man kunne se de nye møller over bevoksningen. Specielt vil de være tydelige i den mørke del af døgnet på grund af deres lysafmærkning. Fra syd vil man på motorvejen, på en kort strækning ud for Sulbæk, se de nordligste møller i opstillingsmønsteret med en lang række. Motorvejen ligger på de højeste dele i en afgravning, så de sydlige møller ikke ses. Neden for morænebakkerne er der helt frit udsyn til havnen og de nye vindmøller. Udsigten fra indfaldsvejen er vist på fotopunkt 14. Fra stedet ser man ud over et teknisk landskab af vejanlæg, havn og færge - med Hirsholmene mellem lygtepælene. De nye vindmøller forøger udbredelsen af de tekniske anlæg, men kan flytte fokus fra de mange havneanlæg til det mere enkle og entydige vindmølleanlæg. Hirsholmene vil ses mellem møllerne og havnen og øerne vil være adskilte fra de nye vindmøller. 10

11 Lysafmærkning Møllerne bliver højere end 150 m, og de skal derfor forsynes med lysafmærkning af hensyn til flysikkerheden. Afmærkningen skal aftales med - og godkendes af - Statens Luftfartsvæsen. Da der bliver tale om møller af varierende højde, og da møllerne bliver opstillet i flere etaper over en årrække, vil hver enkelt mølle sandsynligvis skulle lysafmærkes. Lysafmærkningen af hensyn til flysikkerheden vil formodentlig bestå i et hvidt blinkende lys på til Candela. En sådan belysning vil fra områderne nord og syd for havnen være meget markant, specielt i situationer, hvor man ikke har de mange lys fra byen og den eksisterende havn inde i synsfeltet. Mest markant vil lysafmærkningen blive oplevet fra Hirsholm, hvor man også har lyset fra fyret. Lysafmærkningen vil nord for Frederikshavn blive oplevet sammen med lyset fra fyret på Hirsholm, som vist på visualisering 4n fra fotopunkt 4. Lysafmærkning af hensyn til skibstrafik vil formodentlig bestå i et fast gult lys, ca 5 m over havoverfladen. Denne lysafmærkning forventes ikke at give gener på land. Visualisering Afstandszoner Omgivelserne til vindmølleparken er opdelt i tre zoner for at systematisere vurderingen af den visuelle påvirkning. 1. Nærzonen 0 5 km I nærzonen på 5 km er vindmøllerne dominerende. Nærzonen til vindmøllerne ud for Frederikshavn omfatter det østligste af havnen, havområdet og Hirsholmene. 2. Mellemzonen 5 13 km I mellemzonen fra 5 til 13 km er vindmøllerne på grund af afstanden mindre markante og ikke dominerende. Detaljerne i den enkelte vindmølle kan være svær at opfatte, og vindmøllernes størrelse vil harmonere med de øvrige landskabselementer, som man altid oplever tættere på. Ofte kan det være svært at vurdere vindmøllernes størrelse, idet afstanden til vindmøllerne ikke kendes. Bevoksning og terræn er afgørende for, om vindmøllerne er synlige. Sigtbarheden spiller en stor rolle. 3. Fjernzonen over 13 km I fjernzonen over 13 km vil vindmøllerne blive oplevet fra kysterne og fra højdepunkter bag kysterne. Sigtbarheden spiller en afgørende rolle. I fjernzonen vil man ikke se vindmøllernes detaljer, og vingerne vil ofte forsvinde mod baggrunden. Vindmøllernes størrelse i forhold til andre landskabselementer i samme afstand fra beskueren vil træde tydeligt frem. Samspillet med de eksisterende vindmøller vil træde tydeligt frem. Foto 7. De flade hede- og moseområder nordvest for Frederikshavn. I det flade landskab med meget bevoksning, vil de nye vindmøller ikke komme over bevoksningen. Lysninger og bevoksning har ofte retning mod Frederikshavn, så man nogle steder får afstand nok til bevoksningen til at se toppen af de eksisterende vindmøller på havnen i Frederikshavn. Valg af visualiseringspunkter Der er visualiseret fra steder, hvor folk færdes, hvor de bor, og hvor de tilbringer fritiden - og fra udsigtspunkter. Visualiseringspunkterne ligger i byerne langs kysten, på Hirsholm, på havet og på diverse udsigtspunkter bag kysten fra Sæby til Skagen. Der er flest visualiseringspunkter i mellemzonen, da nærzonen kun berører den østligste del af havneområderne i Frederikshavn. 11

12 Nærzonen 1. Hirsholm, fra sti mellem havnen og fyret. 2. Havet nordøst for vindmøllerne. 3. Havet sydøst for vindmøllerne. Mellemzonen Frederikshavn 4. Nordstrands Skanse, historisk voldanlæg der ligger tæt på boliger. 5. Kirkepladsen tæt ved havnen, hvor havnens mange anlæg tager meget af udsynet. 6. Parkeringsdæk på Føtex i centrum af Frederikshavn, hvor man kan se hen over byen med havneanlæg og vindmøller i baggrunden. 7. Rønnerhavnen, lystbådehavn og ferieby i den nordlige del af byen. 8. Vest for rundkørsel på Hjørringvej i erhvervsområde med detailhandel. 9. Øst for Cloostårnet på Brønderslevvej. 10. Lystbådehavnen syd for centrum. 11. Udsigtspunktet på Pikkerbakken. 12. Ved Bunker museet. Strandby 13. Strandby på havnen. Overordnede veje 14. Ved den sydlige indfaldsvej. 15. På bro over motorvejen syd for Halbjerg. Udsigtspunkter 16. Øksnebjerg på den østlige bakkekam. Fjernzonen 17. Sæby fra havneområdet. 18. Sønderklit ved Lyngså. 19. Hjørringvej cirka ti km vest for Frederikshavn. 20. Udsigtshøjen Bålhøj i Tolne Bakker. 21. Kysten ved Jerup Strand. 22. Råbjerg Mile. 23. Skagen havn. Metode for visualisering De anvendte fotografier til visualiseringerne på de følgende sider er, hvor det har været muligt i nær- og mellemzonen, optaget med et såkaldt normalobjektiv med et digitalt kamera. Normalobjektivet gengiver mest realistisk den oplevelse, det menneskelige øje har af landskabets dybde, samt det felt, mennesket oplever tydeligt. Billederne er forstørret ca fem gange, så de kan iagttages uden fortegning af perspektivet på en afstand af ca 40 cm. Fra to standpunkter, punkt 2 og 3, er der udarbejdet panoramaer ved at sammensætte flere foto taget med normalobjektiv. Den bedste betragtningsafstand for at få en perspektivoplevelse, som når man står der selv, er ca 25 cm for disse billeder. I fjernzonen er billederne fra de fire fjerneste punkter, nr. 18, 20, 22 og 23, optaget med en svag telelinse på 80 mm. Betragtningsafstanden til disse billeder vil være ca 70 cm. Teleobjektivet er brugt i fjernzonen, da et kamera med normalobjektiv ikke kan gengive synsoplevelsen af det, som øjet ser på større afstande. Fotopunkterne er fastlagt ved måling af GPS-koordinater. Seks af fotografierne er taget i februar 2007 og resten i august og september 2007 under lidt forskellige vejrforhold, der illustrerer den varierende synlighed af møllerne. Samtlige visualiseringer er præsenteret i forholdsvis klart vejr, men billederne er taget på forskellige tider af døgnet, og afspejler dermed lysets og sigtbarhedens skiften. Alle visualiseringer er udført i programmet WindPro, hvor hver enkelt er kontrolleret ud fra kendte elementer i landskabet. Det drejer sig især om eksisterende vindmøller. Hvor der har været usikkerhed, er der udarbejdet et snit i landskabet fra møllerne til fotopunktet. Hvor de eksisterende møller er svære at se på grund af vejrforholdene eller afstanden, er de genoptegnet. Det kan de også være blevet for at gengive en stilling på møllevingerne, en rotorstilling, der illustrerer værste eksempel for både de gamle og de nye møller. Endvidere vil møllerne ofte være overdrevent tydelige på visualiseringerne sammenlignet med et normalt foto. Det er gjort for bedre at kunne vurdere møllernes indvirkning på landskabet i de situationer, hvor man har en usædvanlig god sigt. Metode for natvisualisering Der er udarbejdet en enkelt natvisualisering fra mellemzonen, da oplevelsen af lyset vil være stærkest fra nærmeste hold på kysten ved Frederikshavn. Der er visualiseret lys på alle møller, dels midt på masten dels ovenpå kabinen. Visualiseringen er fotograferet fra Nordstrands Skanse en sen aften i september. Punktet er repræsentativt for indtrykket fra kysten ved Frederikshavn. Visualiseringen af lysafmærkningen er vurderet dels ved at se, hvorledes det anvendte foto gengiver hvidt lys, dels ved at reducere fotoet for kameraets opfattelse i forhold til øjets opfattelse. På natfotografi 4n, der er optaget med en eksponeringstid omkring 30 sekunder, bliver lyset større og dermed mere iøjnefaldende, end det opleves i virkeligheden. Belysningen på masterne og møllerne er tilsvarende gengivet større, end det opleves. Dette er gjort for at illustrere den dominans, som blinket vil give. Gengivelsen af natbelysning på et fotografi er ofte behæftet med stor usikkerhed. Et natfoto er taget på lang tid og vil derfor gengive lys meget intensivt. Øjet skelner langt flere nuancer end fotoet. Et foto kan ikke gengive blinkene, der giver den største dominans af lyset og virker generende, afhængig af frekvensen på blinkene. Lysene vil blive afskærmet mod jorden med en krave under lysgiveren, således at intensiteten af lyset vil være betydeligt reduceret set fra terræn. Det betyder, at lyset mest vil blive oplevet som en oplysning af himlen. I diset vejr, vil vandpartiklerne omkring lysgiveren være oplyst og dermed virke som en mere synlig oplysning af luftrummet over vindmøllerne. Lyset midt på mølletårnet kan opleves som en delbelysning af tårnet. 12

13 Kort 5 Fotovinkler i nær-, mellem- og fjernzone Foto nr og Kort 6 Yderligere fotovinkler i fjernzone Foto nr. 18 og

14 1 Hirsholm Nærzone Afstand til nye møller: 1,6 km Betragtningsafstand af foto: 40 cm Eksisterende forhold 14

15 Hirsholm Nærzone 1 Visualisering 15

16 Havet nordøst 2 Nærzone Afstand til nye møller: ca 1 km Afstand til eksisterende møller: 6,5 km Betragtningsafstand af foto: 25 cm Eksisterende forhold Havet sydøst 3 Nærzone Afstand til nye møller: 1,2 km Betragtningsafstand af foto: 25 cm Eksisterende forhold 16

17 Havet nordøst 2 Nærzone Visualisering Havet sydøst 3 Nærzone Visualisering 17

18 Frederikshavn, Nordstrand Skanse 4 Mellemzone Afstand til nye møller: 5,6 km Afstand til eksisterende møller: ~1 km Betragtningsafstand af foto: 40 cm Eksisterende forhold 18

19 Frederikshavn, Nordstrand Skanse Mellemzone 4 Visualisering 19

20 5 Frederikshavn, Kirkepladsen Mellemzone Afstand til nye møller: 6,0 km Afstand til eksisterende møller: 1,4 km Betragtningsafstand af foto: 40 cm Eksisterende forhold 20

21 Ny mølle indsat foran havnebygninger Frederikshavn, Kirkepladsen Mellemzone 5 Visualisering 21

22 Frederikshavn, Føtex P 6 Mellemzone Afstand til nye møller: 6,4 km Afstand til eksisterende møller: 1,8 km Betragtningsafstand af foto: 40 cm Eksisterende forhold 22

23 Frederikshavn, Føtex P Mellemzone 6 Ny vindmølle Ny vindmølle Ny vindmølle Visualisering 23

24 Frederikshavn, Rønnerhavn 7 Mellemzone Afstand til eksisterende møller: 2,3 km Betragtningsafstand af foto: 40 cm Eksisterende forhold, panorama s

25 Frederikshavn, Rønnerhavn Mellemzone 7 Eksisterende forhold, panorama s

26 Frederikshavn, Rønnerhavn 7 Mellemzone Afstand til nye møller: 6,1 km Afstand til eksisterende møller: 2,3 km Betragtningsafstand af foto: 40 cm Visualisering, panorama s

27 Frederikshavn, Rønnerhavn Mellemzone 7 Visualisering, panorama s

28 Frederikshavn, Hjørringvej 8 Mellemzone Afstand til nye møller: 8,8 km Afstand til eksisterende møller: 3,9 km Betragtningsafstand af foto: 40 cm Eksisterende forhold 28

29 Frederikshavn, Hjørringvej Mellemzone 8 Ny vindmølle Eksisterende vindmøller Visualisering 29

30 Frederikshavn, Cloostårnet 9 Mellemzone Afstand til nye møller: 10,3 km Afstand til eksisterende møller: 5,9 km Betragtningsafstand af foto: 40 cm Eksisterende forhold 30

31 Frederikshavn, Cloostårnet Mellemzone 9 Visualisering 31

32 Frederikshavn, Marina 10 Mellemzone Afstand til nye møller: 6,8 km Afstand til eksisterende møller: 2,9 km Betragtningsafstand af foto: 40 cm Eksisterende forhold 32

33 Frederikshavn, Marina Mellemzone 10 Ny vindmølle Ny vindmølle Ny vindmølle Ny vindmølle Ny vindmølle Ny vindmølle Visualisering 33

34 Frederikshavn, Pikkerbakken 11 Mellemzone Hirsholm Afstand til nye møller: 8,0 km Afstand til eksisterende møller: 4,3 km Betragtningsafstand af foto: 40 cm Eksisterende forhold 34

35 Frederikshavn, Pikkerbakken Mellemzone 11 Visualisering 35

36 Frederikshavn, Bunkersmuseum 12 Mellemzone Hirsholm Afstand til nye møller: 8,1 km Afstand til eksisterende møller: 4,7 km Betragtningsafstand af foto: 40 cm Eksisterende forhold 36

37 Frederikshavn, Bunkersmuseum Mellemzone 12 Visualisering 37

38 13 Strandby Mellemzone Hirsholm Afstand til nye møller: 8,6 km Afstand til eksisterende møller: 6,1 km Betragtningsafstand af foto: 40 cm Eksisterende forhold 38

39 Strandby 13 Mellemzone Visualisering 39

40 Frederikshavn, Indfaldsvej Syd 14 Mellemzone Hirsholm Afstand til nye møller: 9,5 km Afstand til eksisterende møller: 6,6 km Betragtningsafstand af foto: 40 cm Eksisterende forhold 40

41 Frederikshavn, Indfaldsvej Syd Mellemzone 14 Visualisering 41

42 Gadholt Motorvejsbro 15 Mellemzone Eksisterende vindmøller Afstand til nye møller: 11,9 km Afstand til eksisterende møller: 9,3 km Betragtningsafstand af foto: 40 cm Eksisterende forhold 42

43 Gadholt Motorvejsbro Mellemzone 15 Nye vindmøller Visualisering 43

44 Øksnebjerg 16 Mellemzone Eksisterende vindmøller Afstand til nye møller: 10,9 km Afstand til eksisterende møller: 7,6 km Betragtningsafstand af foto: 40 cm Eksisterende forhold 44

45 Øksnebjerg Mellemzone 16 Nye vindmøller Visualisering 45

46 Sæby Havn 17 Fjernzone Afstand til nye møller: 13,5 km Afstand til eksisterende møller: 12,1 km Betragtningsafstand af foto: 40 cm Eksisterende forhold 46

47 Sæby Havn Fjernzone 17 Visualisering 47

48 Sønderklit v. Lyngså 18 Fjernzone Afstand til nye møller: 21,2 km Afstand til eksisterende møller: 21,2 km Betragtningsafstand af foto: 70 cm Eksisterende forhold 48

49 Sønderklit v. Lyngså Fjernzone 18 Visualisering 49

50 Hjørringvej (v. 25 km) 19 Fjernzone Afstand til nye møller: 16,1 km Afstand til eksisterende møller: 11,2 km Betragtningsafstand af foto: 40 cm Eksisterende forhold 50

51 Hjørringvej (v. 25 km) Fjernzone 19 Eksisterende vindmøller Nye vindmøller Visualisering 51

52 Tolne Bålhøj 20 Fjernzone Afstand til nye møller: 18,5 km Afstand til eksisterende møller: 13,9 km Betragtningsafstand af foto: 70 cm Eksisterende forhold 52

53 Tolne Bålhøj Fjernzone 20 Visualisering 53

54 Jerup Strand 21 Fjernzone Afstand til nye møller: 14,4 km Afstand til eksisterende møller: 12,9 km Betragtningsafstand af foto: 40 cm Eksisterende forhold 54

55 Jerup Strand Fjernzone 21 Visualisering 55

56 Råbjerg Mile 22 Fjernzone Afstand til nye møller: 23,2 km Afstand til eksisterende møller: 23,6 km Betragtningsafstand af foto: 70 cm Eksisterende forhold 56

57 Råbjerg Mile Fjernzone 22 Visualisering 57

58 23 Skagen Fjernzone Eksisterende vindmøller Afstand til nye møller: 26,8 km Afstand til eksisterende møller: 29,6 km Betragtningsafstand af foto: 70 cm Eksisterende forhold 58

59 Skagen 23 Fjernzone Nye vindmøller Visualisering 59

60 Frederikshavn, Nordstrand Skanse 4n Mellemzone Afstand til nye møller: 5,6 km Afstand til eksisterende møller: ca 1 km Betragtningsafstand af foto: 40 cm Natvisualisering 60

61 Frederikshavn, Nordstrand Skanse Mellemzone 4n Natvisualisering 61

62 Visualisering af alternativ opstilling Opstillingen i det første forslag visualiseret på de foregående sider, giver nogle gener for fiskeriet. Derfor er der i januar 2008 udarbejdet en alternativ opstilling, som giver mindre gener for fiskeriet Opstillingsmønster Vindmøllerne opstilles i sildebensmønster, hvor den sydligste vindmølle står i samme position som tidligere. Rækken er drejet få grader mod øst og de tre nordligste vindmøller er herefter forskudt mod vest. Opstillingsmønsteret bliver mindre let at opfatte og vil blive oplevet forskelligt afhængig af beskuerens standpunkt. Alternaivet er visualiseret fra Hirsholmen, hvorfra man vil opleve den største forandring set i forhold til det oprindelige opstillingsmønster. Endvidere er det visualiseret fra Sæby i syd til Råbjerg Mile mod nord, for at illustrere oplevelsen af opstillingsmønsteret fra forskellige vinkler. Fra syd (se side 64) vil opstillingen blive oplevet som to parallelle rækker med tre møller. Bevæger man sig mod nord fra Sæby vil den blive oplevet som en lang række, med et stort mellemrum ved de to midterste møller (se side 65 og 66). Mellemrummet vil blive mindre og mindre (se side 67), indtil man kommer nord for rækken, hvor de to midterste vindmøller vil glide ind over hinanden, og man vil opleve en række med uregelmæssige mellemrum (se side 68). Kort 7 Alternativt opstillingsmønster 62

63 Hirsholm Nærzone 1 Visualisering af alternativ 63

64 Sæby Havn 17 Fjernzone Visualisering alternativ 64 Visualisering forslag

65 Frederikshavn, Indfaldsvej Syd Mellemzone 14 Visualisering alternativ Visualisering forslag 65

66 Frederikshavn, Pikkerbakken 11 Mellemzone Visualisering alternativ 66 Visualisering forslag

67 Frederikshavn, Rønnerhavn Mellemzone 7 Visualisering alternativ Visualisering forslag 67

68 Jerup Strand 21 Fjernzone Visualisering alternativ 68 Visualisering forslag

69 Råbjerg Mile Fjernzone 22 Visualisering alternativ Visualisering forslag 69

70 Vurdering af den visuelle påvirkning Vurderingen er udarbejdet på baggrund af landskabsanalysen og visualiseringerne. Den er opdelt på de tre afstandszoner, nærzonen op til 5 km, mellemzonen fra 5 til 13 km og fjernzonen over 13 km. Nærzonen Vindmøller og opstillingsmønster I nærzonen er forskellene i vindmøllernes design tydelige. Hvis der bliver opstillet møller med forskellig design, kan det give et uroligt indtryk på tæt hold, og nogle af vindmøllerne kan måske virke tunge og lidt klodsede. Opstillingsmønsteret i en lang række med indbyrdes lige stor afstand mellem møllerne giver et roligt og letopfatteligt mønster. Kort 8 Udsnit af zonekort Alternativ opstillingsmønster Det alternative opstillingsmønster i to forskudte rækker giver en mindre harmonisk opstilling. I mellemzonen vil der være enten et meget stort eller et meget lille mellemrum ved de midterste vindmøller. Fra sydsydvest og nordnordøst vil vindmøllerne blive oplevet som to rækker. Det er vurderet, at det alternative opstillingsmønster er mindre harmonisk og letopfatteligt; men det giver ikke alvorlige visuelle gener. Afværgeforanstaltninger: For at gøre indtrykket mest mulig roligt, bør vindmøllerne have samme farve. En lys grå farve tonet let blå vil falde bedst ind i havmiljøet, viser et tidligere studie af farver på vindmøller på havet. Reference /6/ 13 Synlighed, dominans og skala. Vindmøllerne er i kraft af deres størrelse og placering på havet dominerende og synlige overalt i nærzonen, med mindre man befinder sig bag bygninger eller bevoksning på Hirsholm. I situationer, hvor vindmøllerne står mellem beskueren og kysten vil vindmøllerne overtone både oplevelsen af de markante bakker syd for Frederikshavn og oplevelsen af de mange tekniske anlæg på havnen. Påvirkning af Hirsholm Fra Hirsholm vil vindmøllerne være store og dominerende. De vil stå over bevoksning og bygninger og virke meget voldsomme. De er specielt voldsomme, fordi størrelsen på vindmøllerne vokser mod nord. Fra Hirsholm virker det alternative opstillingsmønster væsentligt mindre harmonisk end det oprindelige. Da man er tæt på møllerne kan man dog opfatte, at der er to rækker bag hinanden. Hvor øen i dag virker uforstyrret af tekniske anlæg, bortset fra fyret og nærheden til Frederikshavn, som opleves næsten overalt på øen, vil der blive en kraftig påvirkning fra de moderne vindmøller. Vindmøllerne kan understrege den historiske udvikling fra et driftigt samfund på Hirsholm til et samfund med ganske få beboere og et lille antal fritidsboliger. Fremtiden ligger ikke i de små isolerede samfund, men i de større bysamfund og store tekniske anlæg. Vindmøllerne vil understrege, at kulturelementerne på Hirsholm tilhører historien Afværgeforanstaltninger: Man kan mindske den visuelle påvirkning på Hirsholm ved at placere de første og laveste vindmøller mod nord. Det vil til gengæld betyde, at møllerne vil blive større, når man ser dem fra Frederikshavn. Lysafmærkning Lysafmærkning på alle møllerne vil i de mørke timer give en kraftig dominans. Det højintensive hvide lys vil give de største gener i nærzonen. Lyset vil blive set overalt i de mørke timer, og især blinkene vil være iøjnefaldende. Den hvide farve vil dog være mindre generende 70

71 end andre farver, der er blevet brugt til lysafmærkning. Specielt, når det er stjerneklart. Lyset fra vindmøllerne vil blive oplevet sammen med lyset fra fyret på Hirsholm samt lysene i Frederikshavn og fra de passerende færger og andre skibe. Der vil være en kraftig forøgelse af lyspåvirkningen set mod sydøst. Mellemzonen Synlighed I mellemzonen på land vil vindmøllerne blive synlige fra kysterne og i større eller mindre grad fra steder inde i landet. De vil især blive oplevet på østsiden af bakkerne ved og syd for Frederikshavn, samt fra mindre bakker vest for byen. Oplevelsen fra Frederikshavn Oplevelsen inde fra byen Frederikshavn by breder sig fra fem km til ni km vest for vindmøllerne. Cirka en trediedel af kysten er optaget af havneanlæg, som ligger ud for byens centrale dele. Byen er domineret af lavt byggeri, men nogle steder vil vindmøllerne være synlige over byen, som vist på visualisering 6 og 8. I de centrale dele af byen, der er vendt mod havnen, kan man fra gadeplan reelt ikke se de nye møller over havneanlæggene. Se visualisering 5 fra Kirkepladsen. Situationen er den samme ved Scandic Hotel. Umiddelbart vest for den gamle bykerne ligger Føtex med parkering på taget. Herfra kan man se de eksisterende vindmøller ved havnen. Nogle af de nye vindmøller vil kunne ses herfra, idet vingerne viser sig over hustage og træer, når der ikke er blade på bevoksningen. Se visualisering nr 6. De nye vindmøller virker ubetydelige i forhold til de eksisterende vindmøller. Fra Hjørringvej ved rundkørslen i byens vestlige udkant, hvor større detailhandel fylder bybilledet med skilte og nyere forretninger, kan man se det øverste af et par af de eksisterende vindmøller. Vingespidsen fra et par af de nye vindmøller vil kunne anes over bygningerne, men vindmøllerne vil ikke på nogen måde være påfaldende i det forvirrede bybillede. Oplevelsen fra kysterne ved Frederikshavn Fra kysterne syd for byen vil vindmøllerne stå til højre for, eller delvis bag, havnen og de eksisterende vindmøller, som vist på visualisering 10 og 14. De nye vindmøller står i en rolig opstilling som modspil til det mindre overskuelige, aktive havneområde, når man er ved, eller syd for, Bangsbostrand. Mellem Bangsbostrand og Frederikshavn havn vil de nordligste af de nye vindmøller stå bag havnen, tæt på de eksisterende vindmøller, eller mellem de mange master ved lystbådehavnen, som vist på visualisering nr 10. Herfra er det svært at adskille de mange tekniske anlæg. Når man bevæger sig langs lystbådehavnens område, vil man dog klart fornemme, at der stå to adskilte rækker vindmøller. Nord for havnen vil man enten se mod øst mod Hirsholm og de nye vindmøller eller mod sydøst mod de eksisterende vindmøller, som illustreret på visualisering 4 og 7. Herfra er de nye vindmøller mest markante. De står klart adskilt fra Hirsholm, men overskygger oplevelsen af øen. Ved Nordstrands Skanse bliver en meget stor del af synsfeltet fyldt med vindmøller. For oplevelsen af selve skanseanlægget giver de nye vindmøller ingen væsentlige gener, mens de eksisterende vindmøller er meget markante. Se visualisering 4. Oplevelsen fra højtliggende dele af byen og udsigtspunkter Umiddelbart sydvest for Frederikshavn ligger Kilden med villakvarterer på de østvendte bakker. Herfra vil der være udsigt til de nye vindmøller, som vil stå bag byen med den aktive havn og de eksisterende vindmøller. Se visualisering nr. 9 fra Brønderslevvej mellem Cloostårnet og Kilden, hvor de nye vindmøller står bag de eksisterende. Herfra er afstanden til de nye godt 10 km og til de eksisterende knap seks km. Med de afstande virker vindmøllerne som to parallelle rækker med omtrent samme størrelse vindmølle. Dis, havgus og tåge vil dog medføre, at de fjerneste vindmøller vil stå mindre tydelige end de nærmeste, så man kan fornemme, at der er stor afstand. Fra udsigtspunkterne Pikkerbakken og bunkermuseet er der en betagende udsigt over Frederikshavn by. Udsigten fra de to punkter er næsten ens og er vist på visualisering nr. 11 og 12. Herfra oplever man den travle trafikhavn og de nye vindmøller vil stå som et roligt og dynamisk element i modspil med erhvervshavnen. Oplevelsen fra Strandy I Strandby vil man primært se vindmøllerne syd for Hirsholm fra selve havnen og enkelte etageboliger ved havnen. Selve byen er omgivet af bevoksning, og bygningerne er lave. Udsigten fra havnen er vist på visualisering nr. 13, hvor de nordligste vindmøller er synlige over den ydre havnemole, 8,6 km borte. De står tydeligt, og opstillingsmønsteret opfattes klart. Til venstre for vindmøllerne ser man Hirsholm med fyret. Oplevelsen fra hovedfærdselsårer Den sydlige indfaldsvej, motorvej E45, passerer højdedragene mod sydvest, og først, idet motorvejen passerer den østvendte bakke, tæt ved kysten dukker havet op forude på en kort strækning. E45s linieføring har retning nord om de nye vindmøller, så de vil ikke blive set fra selve motorvejen, men derimod fra en mindre landevej, der vest for Sulbæk er ført over motorvejen. Herfra ser man enkelte af vindmøllerne, mens de fleste er skjult af bevoksning. Se visualisering nr 15. Først når man kommer helt ned til kysten, oplever man tydeligt vindmøllerne som tidligere omtalt ved visualisering nr 14. De nordlige indfaldsveje til Frederikshavn ligger lavt og trukket tilbage fra kysten, så der ikke er gener fra vindmøllerne ved færdsel på disse veje. Oplevelsen fra den sydlige bakkekam På den sydlige bakkekam ved Øksnebjerg er der en vidunderlig udsigt over de bølgede bakker med skovbælter og havet nedenfor. Herfra kan man se de eksisterende vindmøller stikke vingerne op over bakken. De nye vindmøller vil stå større og tydeligere over bakken, som vist på visualisering nr. 16. De vil virke som forlængelse af rækken med de eksisterende vindmøller. 71

72 Påvirkningen fra tekniske anlæg på udsigten vil være væsentligt forøget. Vindmøllerne virker harmoniske og i skalaoverensstemmelse med landskabet. Samspil med eksisterende vindmøller I mellemzonen bliver møllerne ofte oplevet sammen med de eksisterende vindmøller på Frederikshavn havn. De eksisterende møller ses flere steder i Frederikshavn over byens tage, både lige vest for havneområdet og fra højereliggende dele af byen, samt fra Hjørringvej. De nye vindmøller står derimod så langt - 4,3 til 5,7 km - fra de eksisterende og bymidten, at de nye møller virker ubetydelige i forhold til de eksisterende i de situationer, hvor man ser dem over tagene. Se visualisering 5, 6 og 8. Fra kysten og udsigtspunkter ser man ofte begge anlæg, men de står klart adskilte. Se visualisering 4, 7 og 10. Der er i mellemzonen ikke fundet punkter, hvor der er et uheldigt samspil med de eksisterende vindmøller. Lysafmærkning Lysafmærkningen vil være synlig i mellemzonen, men styrken i lyset vil være aftaget meget med afstanden. Lyset vil således ikke være dominerende, men vil kunne fange opmærksomheden, når blikket bliver rettet mod vindmøllerne. Sammen med lysene i Frederikshavn og fyret på Hirsholm vil de oplyse nattehimlen og markere det moderne industrisamfund. Fjernzonen I fjernzonen vil man ved kysterne fra Lyngså Sønderklit til Skagen kunne se vindmøllerne, som vist på visualisering nr. 17, 18, 21 og 23. Desuden vil man kunne se møllerne fra flere højdepunkter bag kysten, som vist på visualisering nr. 19, 20 og 22. Ved Skagen skal man ud på den sydøstligste del af havnen for at se vindmøllerne, der står 26 km borte. Kun i meget klart vejr vil man se vindmøllerne, som på denne afstand er ubetydelige. Visualisering nr. 19 på Hjørringvej viser, at man kan se det øverste af vingerne over bevoksningen. Visualisering nr. 20 fra Tolne Bålhøj, der er et markant højdepunkt i Tolne Bakker, viser, at både de eksisterende og de nye vindmøller samt høje bygninger i Frederikshavn kan ses over trætoppene. Fra Råbjerg Miles højeste punkter ser man ligeledes både de eksisterende vindmøller og de nye møller, der står 23 km borte, som det fremgår af visualisering nr. 22. Også i fjernzonen vil man kunne opleve lysafmærkningen. Den vil dog være aftaget meget i styrke på grund af afstanden, og lysne vil blive oplevet sammen med det øvrige lys langs kysten og specielt i Frederikshavn. Lysafmærkningen vil derfor ikke være dominerende. Der er ikke i fjernzonen fundet et visuelt uheldigt indtryk af vindmøllerne syd for Hirsholm, da afstanden medfører, at deres dominans er aftaget betydeligt. Konklusion Mølledesign og opstillingsmønster I nærzonen vil vindmøllernes forskellige design være tydelig. Opstillingen i en lang række med indbyrdes lige stor afstand mellem møllerne giver et roligt og enkelt billede. For at gøre forskellene i design mindst mulig, bør vindmøllerne have samme farve. En lys grå farve knækket i blå vil virke harmonisk og diskret på havet. Det alternative opstillingsmønster er mindre harmonisk end det oprindelige. Det er vurderet, at det alternative opstillingsmønster er mindre harmonisk og letopfatteligt; men det giver ikke alvorlige visuelle gener. Nærzonen Vindmøllerne er dominerende i nærzonen. Fra havet øst for vindmøllerne vil de overtone oplevelsen af de markante bakker syd for Frederikshavn samt industrihavnen med alle dens anlæg. Fra Hirsholm vil vindmøllerne blive store og dominerende. Vindmøllerne vil understrege udviklingen, hvor de små samfund affolkes, og fremtiden ligger i de store bysamfund med tilhørende store, tekniske anlæg. Ved at placere de største vindmøller mod syd kan indtrykket blive mindre voldsomt på øen, mens møllerne så vil være større set fra den sydvestlige del af mellemzonen på fastlandet, specielt i Frederikshavn, hvorfra flest mennesker vil opleve vindmøllerne. Lysafmærkningen af vindmøllerne vil sammen med fyret og lysene fra Frederikshavn give en kraftig forøgelse af lyspåvirkningen på Hirsholm, specielt når man ser mod sydøst. Mellemzonen I mellemzonen er vindmøllerne synlige fra kysten og højdepunkter inde i landet. Oplevelsen fra Frederikshavn I Frederikshavn ligger havnen foran de centrale dele af byen. Vindmøllerne vil derfor kun ses i mindre grad over bygninger og bevoksning i byens centrale dele. Det er vurderet, at der ikke vil være gener fra vindmøllerne set fra selve byen. Fra kysterne syd for Frederikshavn vil vindmøllerne blive set mere eller mindre forskudt for de eksisterende vindmøller på havnen, og møllerne vil stå som et roligt og letopfatteligt teknisk anlæg i modsætning til de nuværende havnearealer. Fra de nordlige kyster vil vindmøllerne syd for Hirsholm være de mest markante elementer, og de vil ofte overskygge oplevelsen af Hirsholm. Ved Nordstrands Skanse vil udsigten være domineret af vindmøller, idet de eksisterende vindmøller står ret tæt på Skansen. De nye vindmøller vil ikke forhindre, at man kan opleve Skanseanlægget. I byens udkant vil vindmøllerne være mest synlige fra boligområder i Kilden, fra højdepunkter og fra udsigtspunkter. Derfra vil man opleve de nye vindmøller i samspil med de eksisterende møller og med industrihavnen foran byen. De nye vindmøller vil stå som et roligt og dynamisk modspil til havnen. Enkelte steder i byen vil man kunne opleve vingespidser over bygningerne, som for eksempel fra rundkørslen på Hjørringvej. Vindmøllerne på havet vil ikke give væsentlige gener. Oplevelsen fra Strandby 72

73 I Strandby vil der ikke være væsentlige visuelle gener fra vindmøllerne, der primært vil blive oplevet fra havnen og enkelte etageboliger ved havnen. Oplevelsen fra hovedfærdselsårer Der er ikke fundet visuelle gener fra hovedfærdselsårer. Oplevelsen fra de sydlige bakkekamme Fra den sydlige bakkekam ser man kun få tekniske anlæg, bortset fra de eksisterende vindmøller i Frederikshavn. Herfra vil de nye vindmøller give en væsentlig forøgelse af påvirkningen fra tekniske anlæg. Der er dog skalmæssig overensstemmelse, og vindmøllerne virker harmoniske. Samspil med eksisterende vindmøller Der er ikke fundet punkter, hvor der er et uheldigt samspil med eksisterende vindmøller. Lysafmærkning Lysafmærkningen af vindmøllerne vil i mellemzonen føje endnu et element til det moderne industrisamfunds visuelle fremtræden, og give en forøgelse af lyspåvirkningen i de mørke timer. Fjernzonen I fjernzonen kan man i klart vejr se vindmøllerne fra kysten fra Lyngså til Skagen og fra højdepunkter inde i landet. Specielt fra Tolne Bakker vil der være en mærkbar forøgelse af tekniske anlæg i det fjerne, hvor man også kan se Frederikshavn og de eksisterende vindmøller. I fjernzonen er vindmøllerne ikke markante, og deres relativt beskedne udbredelse medfører, at der ikke er fundet noget visuelt uheldigt indtryk af vindmøllerne syd for Hirsholm. Referenceliste /1/ J.P.Trap, Danmark, femte udgave, Hjørring Amt, bind VI, I, G.E.C. Gads Forlag /2/ Svend Sørensen, Politikens bog om Nordjylland, Politikens Forlag A/S udgave, 1. oplag. /3/ /4/ Skov og Naturstyrelsens hjemmeside dk/jagt/reservatfoldere/hirsholm/hirsholmene.html /5/ Natur/Attraktion aspx /6/ Farve på vindmøller på havet, Møller & Grønborg A/S for SEAS, december Oversigt over figurer og kort Kort 1 Vindmøllernes placering 4 Figur 1 Forskellige design på danske og udenlandske vindmøller 4 Figur 2 Sammenlignelige størrelser 5 Kort 2 Landskabets dannelse 6 Kort 3 Terræn og synlighed 6 Kort 4 Hirtsholmene og den nordligste vindmølle 8 Kort 5 Fotovinkler i nær-, mellem- og fjernzone 13 Kort 6 Yderligere fotovinkler i fjernzone 13 Kort 7 Alternativt opstillingsmønster 62 Kort 8 Udsnit af zonekort 70 73

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt ved Lerchenborg. Kalundborg Kommune September 2010

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt ved Lerchenborg. Kalundborg Kommune September 2010 Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt ved Lerchenborg Kalundborg Kommune September 2010 N 11 21 10 9 2 1 6 3a 3b 4a 4b 12 5 7 8 2 km Fotopunkter til visualisering i nærzonen N 17 19 15 14 13 16 20

Læs mere

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt nord for Ørslev. Kalundborg Kommune September 2010

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt nord for Ørslev. Kalundborg Kommune September 2010 Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt nord for Ørslev Kalundborg Kommune September 2010 Fotopunkter til visualisering i nærzonen N 14 13 3 2 1 4 12 11 5 9 10 7 6 8 20 Fotopunkter til visualisering

Læs mere

Visualisering af seks nye vindmøller ved Gedmose Møllepark. November 2014

Visualisering af seks nye vindmøller ved Gedmose Møllepark. November 2014 Visualisering af seks nye vindmøller ved Gedmose Møllepark November 2014 Visualisering og visuel vurdering Dette hæfte indeholder seks visualiseringer til vurdering af de visuelle konsekvenser der er ved

Læs mere

Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (venstre del) VINDMØLLER VED VINDTVED

Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (venstre del) VINDMØLLER VED VINDTVED Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (venstre del) Mølle 6 Mølle 5 Mølle 4 Mølle 3 VINDMØLLER VED VINDTVED 64 Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (højre del) Mølle 2 Mølle

Læs mere

Vindmøller ved Stokhøjvej

Vindmøller ved Stokhøjvej til miljørapport for Vindmøller ved Stokhøjvej Visualiseringer af projektets landskabelige påvirkninger VVM-redegørelse og miljøvurdering November 2016 VVM-redegørelse og miljøvurdering af Vindmølleprojekt

Læs mere

Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune. Skitse juli 2009

Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune. Skitse juli 2009 Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune Skitse juli 2009 Indhold Forord 2 Visualisering og landskabelig vurdering 2 Visualisering fra Kalveboderne syd 4 Visualisering fra Amager

Læs mere

Fotopunkt 14 - Grenzstraße øst for Ellhöft (nærzone)

Fotopunkt 14 - Grenzstraße øst for Ellhöft (nærzone) Fotopunkt 14 - Grenzstraße øst for Ellhöft (nærzone) Eksisterende forhold Fotoet er taget fra Grenzstraße lidt øst for Ellhöft. På billedet ses flere af de eksisterende tyske møller. 14 VINDMØLLER VED

Læs mere

Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk

Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk December 2014 Indledning Dette notat er en uddybning af afsnit

Læs mere

2005. For at visualiseringerne er sammenlignelige

2005. For at visualiseringerne er sammenlignelige 2005. For at visualiseringerne er sammenlignelige er de gengivet i samme forstørrelse. Eneste undtagelse er enkelte af de viste panoramaer, hvor det har været nødvendigt at formindske billedformatet for

Læs mere

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012 Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov 4. juni 2012 1 Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov PlanEnergi har som konsulent

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 2 Visualiseringer naboer Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Kolofon Bilag til Miljøvurdering indeholdende

Læs mere

Bilag 1 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Bilag 1 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 1 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For fire forsøgsmøller ved Velling Mærsk, Ringkøbing-Skjern Kommune Oktober 2014 Visualiseringer landskab Kolofon Bilag til Miljøvurdering

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr /15 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr /15 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 107 933/15 MJOH Dato: 2. oktober 2015 Aalborg kommune By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Lokalplanlægger: Peter Serup Sendt via mail

Læs mere

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område.

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Kære alle Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Jeg vil anbefale Jer alle at deltage i det offentlige høringsmøde d. 20 maj på Lemvig Gymnasium fra 19.00

Læs mere

Vindmøllepark på Mejlflak. Ideoplæg juni 2009

Vindmøllepark på Mejlflak. Ideoplæg juni 2009 Vindmøllepark på Mejlflak Ideoplæg juni 2009 Indhold Forord 2 Udformning af vindmøllepark på Mejlflak 2 Visualiseringer 4 Forord Initiativgruppen for Århusbugtens Vindmøllelaug ved Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Visualiseringer - vindmølleområder

Visualiseringer - vindmølleområder Visualiseringer - vindmølleområder 2 Udarbejdet af Sweco Architects A/S for Norddjurs Kommune 2010 Visualiseringer af valgte vindmøller. Område 2, vindmøller ved Tørslev standpunkt B. Eksisterende forhold

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Mejlflak havmøllepark. Vurdering af påvirkningen af landskabsoplevelsen Delrapport til VVM-redegørelse Februar 2012

Mejlflak havmøllepark. Vurdering af påvirkningen af landskabsoplevelsen Delrapport til VVM-redegørelse Februar 2012 Mejlflak havmøllepark Vurdering af påvirkningen af landskabsoplevelsen Delrapport til VVM-redegørelse Februar 2012 Mejlflak havmøllepark Vurdering af påvirkningen af landskabsoplevelsen Delrapport til

Læs mere

Miljørapport Kapitel 3. Landskabelige forhold

Miljørapport Kapitel 3. Landskabelige forhold Miljørapport Kapitel 3. Landskabelige forhold - Miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 360-21 Forsøgsvindmøller ved Kappel Juni 2009 Indhold Landskabelige

Læs mere

Bilag 1: Visualiseringer af stationer

Bilag 1: Visualiseringer af stationer BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER 1 Bilag 1: Visualiseringer af stationer Indhold 1 Visualiseringer 2 1.1 Metode og forudsætninger 2 1.1.1 Beplantningsbælte 3 1.2 Valg af fotopunkter 3 1.2.1 Station

Læs mere

Notat. Vindmøller på Mejlflak supplerende oplysninger. Til Aarhus Byråd. Planlægning og Byggeri. Den 10. oktober 2012

Notat. Vindmøller på Mejlflak supplerende oplysninger. Til Aarhus Byråd. Planlægning og Byggeri. Den 10. oktober 2012 Notat Til Aarhus Byråd Den 10. oktober 2012 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Vindmøller på Mejlflak supplerende oplysninger 1. Konklusion Dette notat indeholder redegørelser og svar

Læs mere

SPODSBERG / FOTOSTANDPUNKT 12 VURDERING, 8MW-OPSTILLING. 40 Vestas V MW. Afstand til nærmeste mølle: m. Fjernzone

SPODSBERG / FOTOSTANDPUNKT 12 VURDERING, 8MW-OPSTILLING. 40 Vestas V MW. Afstand til nærmeste mølle: m. Fjernzone SPODSBERG / FOTOSTANDPUNKT 12 Langeland 40 Vestas V164-8.0MW Afstand til nærmeste mølle: 16400 m Kamera (meter over havet): 3,2 m VURDERING, 8MW-OPSTILLING Vindmøllerne fremstår med enkelte grupperinger,

Læs mere

Køge Unitterminal. VVM-redegørelse og miljøvurdering BILAG

Køge Unitterminal. VVM-redegørelse og miljøvurdering BILAG Køge Unitterminal VVM-redegørelse og miljøvurdering BILAG Marts 2015 Køge Unitterminal VVM Bilag 1 Bilag 1 Anlægstidsplan Køge Unitterminal VVM Bilag 1 Køge Unitterminal VVM Bilag 2 Bilag 2 Støjkonturkort

Læs mere

Visualiseringspunkter

Visualiseringspunkter Visualiseringspunkter Nærzone, 0 4,5 kilometer Nærmeste byer 1. Hogager er den nærmest beliggende by. Der er visualiseret fra den sydlige udkant fra Langgade. 2. Hodsager ligger i Herning Kommune cirka

Læs mere

ONSEVIG, NAT / FOTOSTANDPUNKT 11 VURDERING, 8MW-OPSTILLING. 40 Vestas V MW. Afstand til nærmeste mølle: 6021 m. Nærzone

ONSEVIG, NAT / FOTOSTANDPUNKT 11 VURDERING, 8MW-OPSTILLING. 40 Vestas V MW. Afstand til nærmeste mølle: 6021 m. Nærzone ONSEVIG, NAT / FOTOSTANDPUNKT 11 Omø Syd Havmøllepark 40 Vestas V164-8.0MW Afstand til nærmeste mølle: 6021 m Nærzone VURDERING, 8MW-OPSTILLING Lysmarkeringerne i opstillingen bidrager til aflæsningen

Læs mere

Miljørapport Kapitel 3. Landskabelige forhold - Miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljørapport Kapitel 3. Landskabelige forhold - Miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljørapport Kapitel 3. Landskabelige forhold - Miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 360-21 Forsøgsvindmøller ved Kappel Juni 2009 Indhold Landskabelige

Læs mere

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112 Hovedforslag 4 stk. SWT113 Alternativ 3 stk. V112 y Visualisering af hovedforslag (4 stk. SWT113) og alternativ (3 stk. V112) set fra Barløsevej 18. 6aNærzone. Afstanden til de nye vindmøller er ved begge

Læs mere

AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER

AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER MARTS 2013 FORMÅL, BAGGRUND OG METODE FORMÅL Lejre kommune har i et debatoplæg udpeget 24 potentielle vindmølleområder som har været sendt i offentlighed. Efterfølgende

Læs mere

Notat. Vindmøller i større uforstyrret landskab ved Kastrup og Tiset Enge i Haderslev Kommune

Notat. Vindmøller i større uforstyrret landskab ved Kastrup og Tiset Enge i Haderslev Kommune Notat Vindmøller i større uforstyrret landskab ved Kastrup og Tiset Enge i Haderslev Kommune Juni 2015 Notat Vindmøller i større uforstyrret landskab ved Kastrup og Tiset Enge i Haderslev Kommune Indledning

Læs mere

BILAG 6 VISUELLE FORHOLD

BILAG 6 VISUELLE FORHOLD BILAG 6 VISUELLE FORHOLD UDVALGTE FOTOSTANDPUNKTER FOTOSTANDPUNKT N1 BUNKERMUSEET FOTOSTANDPUNKT N2 ROSHAGEVEJ FOTOSTANDPUNKT N3 UDSIGTEN, HELSHAGEVEJ FOTOSTANDPUNKT N4 THISTEDVEJ FOTOSTANDPUNKT N5 KYSTVEJEN,

Læs mere

GLÆNØ / FOTOSTANDPUNKT 8 VURDERING, 8MW-OPSTILLING. 40 Vestas V MW. Afstand til nærmeste mølle: m. Fjernzone

GLÆNØ / FOTOSTANDPUNKT 8 VURDERING, 8MW-OPSTILLING. 40 Vestas V MW. Afstand til nærmeste mølle: m. Fjernzone GLÆNØ / FOTOSTANDPUNKT 8 40 Vestas V164-8.0MW Afstand til nærmeste mølle: 21641 m Kamera(meter over havet): 3,3 m VURDERING, 8MW-OPSTILLING Størstedelen af vindmøllerne fremstår med rotorblade fuldt synlige

Læs mere

Omø Syd Havmøllepark SKAL DER EN MARKERING + TEKST IND, DER ANGIVER HVOR MØLLENE ER??

Omø Syd Havmøllepark SKAL DER EN MARKERING + TEKST IND, DER ANGIVER HVOR MØLLENE ER?? SKÆLSKØR / FOTOSTANDPUNKT 4 40 Vestas V164-8.0MW Afstand til nærmeste mølle: 17377 m Kamera (meter over havet): 6,5 m SKAL DER EN MARKERING + TEKST IND, DER ANGIVER HVOR MØLLENE ER?? VURDERING, 8MW-OPSTILLING

Læs mere

Anmeldelse om opstart af VVM arbejde i henhold til VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse om opstart af VVM arbejde i henhold til VVM bekendtgørelsen Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Att.: Louise Rom Weikert Tel +45 5195 8742 casper@jyskvindenergi.dk Anmeldelse om opstart af VVM arbejde i henhold til VVM bekendtgørelsen I henhold

Læs mere

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for:

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for: N O T A T Afdeling Planlægning Direkte telefon 99741392 E-post tine.reimer@rksk.dk Dato 15. august 2016 Sagsnummer 16-018874 Indhold i miljørapport scoping for: Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 Thurø Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt. Sammensat jordbrugslandskab, med skrånende terræn, og rransparente hegn med varierende

Læs mere

Visualiseringssamling

Visualiseringssamling Visualiseringssamling Syv vindmøller ved Binderup set fra Vestervangsvej og Dalbyneder kirkegård Oversigtskort med fotostandpunkter 1:12.500 / A3 Udpeget fotostandpunkt. Fra Vestervangsvej med kig i østlig

Læs mere

BILAG 3 VISUALISERINGER - FOTOMATERIALE. Side i VVM-rapporten. Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn

BILAG 3 VISUALISERINGER - FOTOMATERIALE. Side i VVM-rapporten. Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn BILAG 3 VISUALISERINGER - FOTOMATERIALE Side 68-87 i VVM-rapporten Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn 1 Kysten nord for Køge Havn - Eksisterende forhold Fjernzone Figur 21.

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Sydvest Mors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Landskabskarakterområdet Sydvestmors omfatter

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170

Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170 Teknik & Miljø Lone Zeuthen Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170 Farum, 25.3.2014 Bemærkninger til partshøring vedr. husstandsmølle, Nejrupvej

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven ved Knaplundvej, Hejmdal/Påbøl og Barslund Mose

Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven ved Knaplundvej, Hejmdal/Påbøl og Barslund Mose Returadresse Land, By og Kultur Planlægning Smed Sørensenvej 1, 6950 Ringkøbing Dato 21. september 2015 Sagsnummer 15-007089 Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven

Læs mere

OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING

OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING Udvidelse af Endrup Transformerstation Udarbejdet for Energinet.dk Landskabsrådgiver:

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

Bilag A Kort og visualiseringer

Bilag A Kort og visualiseringer Regionplan 2001-2012 Forslag til TILLÆG 13 Bilag A Kort og visualiseringer Ændring af international containerterminal og etablering af lokalhavn ved Stigsnæs Skælskør Kommune August 2004 Bilag A Kort og

Læs mere

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm NOTAT Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Ansøgers oplysninger:

Læs mere

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Udlæg af nye arealer til byzone, Industriområde Nord redegørelse for forholdet til beskyttelsesinteresser Halsnæs Kommune ønsker i forbindelse med Kommuneplan

Læs mere

Bilag 1 Visuelle forhold

Bilag 1 Visuelle forhold Nuværende forhold Det nuværende kystlandskab på Østamager er lavt med kun små højdevariationer. Amager Strandvej ligger ca. 2 m over daglig vande, og de åbne græs-, sand og klitflader ud mod vandet ligger

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103 Avernakø Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på omkring 5km 2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 4-4,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø,

Læs mere

visualiseringer vindmøller, horns rev 2 havmøllepark bilag til vvm-redegørelse

visualiseringer vindmøller, horns rev 2 havmøllepark bilag til vvm-redegørelse visualiseringer vindmøller, horns rev 2 havmøllepark bilag til vvm-redegørelse OKTOBER 2006 0. Indledning Denne rapport beskriver de visuelle forhold i forbindelse med den planlagte vindmøllepark ud for

Læs mere

Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie. Juni 2013

Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie. Juni 2013 Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie Juni 2013 Oprindelig placering v. nuv. station Alternativ placering 2 KRIEGERS FLAK

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 339-4 Landsbyen Hjembæk Beskrivelse Byen har kun 6-7 gårde liggende i byen (26 gårde i 1682), men mange gode eksempler på gadehuse langs gaden i en karakteristisk bebyggelse omkring

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 4, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015 Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015 Vedr.: VVM for Vesterhav Nord Havmøllepark, j.nr. NST 131 00168. Undertegnede 3 sommerhus grundejerforeninger Vejlby Stand Grundejerforening,

Læs mere

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 6 Favrbjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Vindmøller ved Vålse. Visuelt-landskabelig vurdering af sammenhængen mellem Kippinge Kirke ved opstilling af nye vindmøller i et område ved Vålse

Vindmøller ved Vålse. Visuelt-landskabelig vurdering af sammenhængen mellem Kippinge Kirke ved opstilling af nye vindmøller i et område ved Vålse Vindmøller ved Vålse Visuelt-landskabelig vurdering af sammenhængen mellem Kippinge Kirke ved opstilling af nye vindmøller i et område ved Vålse Vindmøller ved Vålse Visuelt-landskabelig vurdering af sammenhængen

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

UDVIDELSE AF RØNNE HAVN VISUALISERINGSRAPPORT

UDVIDELSE AF RØNNE HAVN VISUALISERINGSRAPPORT UDVIDELSE AF RØNNE HAVN VISUALISERINGSRAPPORT 6. oktober 2016 Denne visualiseringsrapport er udført som bilag til VVM for udvidelse af Rønne Havn 2016. I rapporten redegøres for processen med at finde

Læs mere

Landgangsbro i Helsingør Visuel vurdering. 23. august 2016

Landgangsbro i Helsingør Visuel vurdering. 23. august 2016 Landgangsbro i Helsingør Visuel vurdering 23. august 2016 Dokumentnavn: 2016-08-23 - Visuel vurdering_landgangsbro Helsingoer Version: 4 Dato: 2016-08-23 Godkendt af: Annette Lützen Møller (Sweco) KS af:

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer SCOPING NOTAT Forventede hovedproblemer i VVM/Miljøundersøgelse for vindmølleprojekt i den tidligere Gårdbo Sø, vest

Læs mere

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt.

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt. Højtliggende dyrket flade Højtliggende dyrket flade 12 Højtliggende dyrket flade ikke endeligt fastlagt Grænse Nøglekarakter Store dyrkede flader inddelt af levende hegn. I landskabet ses også enkelte

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Afslag på ansøgning om husstandsmølle på Geddalvej 51, 7830 Vinderup

Afslag på ansøgning om husstandsmølle på Geddalvej 51, 7830 Vinderup Side 1/5 DANSK VINDMØLLEFORMIDLING APS Oddesundvej 183 7755 Bedsted Thy Dato: 06-06-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-75-15 Henv. til: Rikke Rasmussen Byggeri og Ejendomme Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.:9611

Læs mere

Vindmøller ved Øster Hassing Kær

Vindmøller ved Øster Hassing Kær Vindmøller ved Øster Hassing Kær Mio Schrøder / PlanEnergi, Århus Runa Hyldegård Jepsen / PlanEnergi, Århus VVM-udarbejdelse og planlægning i samarbejde med Aalborg Kommune 1. VVM 2. Projektforslag 3.

Læs mere

Appendiks II Visualiseringer

Appendiks II Visualiseringer Appendiks II Visualiseringer Overordnet er fotopunkterne til visualiseringerne udvalgt, så de illustrerer, hvordan vindmøllerne vil fremstå fra væsentlige udsigtspunkter, hvor mange mennesker normalt har

Læs mere

Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD. November 2013, offentlig høring

Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD. November 2013, offentlig høring - Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD November 2013, offentlig høring 1 af 17 Del 1 Forslag til Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM redegørelse

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleområde 8 kommuneplanområde

Læs mere

REDSKABER TIL PLANLÆGNING AF VINDMØLLEOMRÅDER NORDVIND, 27. NOVEMBER 2008, REDSKABER TIL VINDMØLLEPLANLÆGNING

REDSKABER TIL PLANLÆGNING AF VINDMØLLEOMRÅDER NORDVIND, 27. NOVEMBER 2008, REDSKABER TIL VINDMØLLEPLANLÆGNING REDSKABER TIL PLANLÆGNING AF VINDMØLLEOMRÅDER Placeringsmuligheder set ud fra afstand til beboelse Vindenergien bedst mod vest Kort 5 Vindenergi Kort 3 Afstande til nabobeboelse Mindstefstande til beboelse

Læs mere

Side 13tekst 2,5 Fjernelse af vinger, møllehat, osv. vurderes ikke at udgøre nogen væsentlig miljøbelastning

Side 13tekst 2,5 Fjernelse af vinger, møllehat, osv. vurderes ikke at udgøre nogen væsentlig miljøbelastning Side 13tekst 2,5 Fjernelse af vinger, møllehat, osv. vurderes ikke at udgøre nogen væsentlig miljøbelastning Hvem vurdere om 300 ton glasfiber vinger er et problem. 14Tekst 2,7 Landskab. Særligt fra Sorvad

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 06 NAKKEBØLLE FJORDOMRÅDE Nakkebølle Fjordområde er et tidligere kunstigt tørlagt fjordområde, som nu er naturgenoprettet. Området ligger ved den sydøstlige grænse af Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Høringssvar til VVM-redegørelsen om opstilling af 20 havvindmøller i Aarhus-bugten sydvest for Mejlflak

Høringssvar til VVM-redegørelsen om opstilling af 20 havvindmøller i Aarhus-bugten sydvest for Mejlflak Kommuner 1 2 Odder den 21. september 2012 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Høringssvar til VVM-redegørelsen om opstilling af 20 havvindmøller i Aarhus-bugten sydvest for Mejlflak På byrådsmødet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013

Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Kommuneplanrammerne 4.E.04, 4.E.05 og 4.E.11 Februar 2016 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk

Læs mere

Februar 2015 VINDMØLLER PÅ ODENSE NY HAVNETERMINAL VED MUNKEBO. Bilag 2: Visualiseringer

Februar 2015 VINDMØLLER PÅ ODENSE NY HAVNETERMINAL VED MUNKEBO. Bilag 2: Visualiseringer Februar 2015 VINDMØLLER PÅ ODENSE NY HAVNETERMINAL VED MUNKEBO Bilag 2: Visualiseringer PROJEKT BILAG 2 NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 8000 Aarhus C CVR-nr. 37295728 Tilsluttet FRI T: +45 8732

Læs mere

Bilag 2 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Bilag 2 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 2 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For fire forsøgsmøller ved Velling Mærsk, Ringkøbing-Skjern Kommune Oktober 2014 Visuelle forhold ved naboboliger Kolofon Bilag til

Læs mere

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 36 Ordrup Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg Rumlig

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha. Notat Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled, Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland Natur og Friluftsliv J.nr. Ref. kve Den 7. marts 2008 Projektområdet til skovrejsning ligger syd

Læs mere

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Modtager: Attention: Kopi til: Femern A/S Henrik Bay, Femern A/S Christian Henriksen, Femern A/S Sag: 01-05-01B_Ad hoc support to ENV Udarbejdet af: Martin

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 8, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Vedsted Kirke. Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Vedsted Sogn. Foto 1

Vedsted Kirke. Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Vedsted Sogn. Foto 1 Vedsted Kirke Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Vedsted Sogn Beliggenhed Vedsted Kirke ligger i byen Birkelse sydøst for Vedsted Kær i den sydvestlige del af Vendsyssel. Birkelse

Læs mere

Skriftlige bemærkninger til VVM-redegørelsen for Sejerø Bugt havmøllepark, j.nr. NST-131-00171 fra Grundejerforeningen Brombærvej, Vollerup

Skriftlige bemærkninger til VVM-redegørelsen for Sejerø Bugt havmøllepark, j.nr. NST-131-00171 fra Grundejerforeningen Brombærvej, Vollerup Til Naturstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø e-post: nst@nst.dk Skriftlige bemærkninger til VVM-redegørelsen for Sejerø Bugt havmøllepark, j.nr. NST-131-00171 fra Grundejerforeningen Brombærvej,

Læs mere

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Spor 1 Område Ny anvendelse Nuværende Begrundelse Problemstilling Bjergvej 145 boliger. Området forventes planlagt til 2 grupper af klyngehuse. Klyngehusene

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 101 Bjørnø Bjørnø ligger i den vestlige del af det Sydfynske Øhav i en afstand fra kysten af Fyn og Faaborg på omkring 2,5km. Øen ligger i de indre dele af Øhavet med Horne

Læs mere

Amagerforbrænding. Nyt affaldsbehandlingscenter

Amagerforbrænding. Nyt affaldsbehandlingscenter Amagerforbrænding Nyt affaldsbehandlingscenter Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke-tekniske resumé Del 3 VVM-redegørelse - Bilag 4 Visualiseringsrapport Visualiseringsrapport Amagerforbrænding

Læs mere

HUSSTANDSVINDMØLLER VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR OPSTILLING I DET ÅBNE LAND. Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN

HUSSTANDSVINDMØLLER VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR OPSTILLING I DET ÅBNE LAND. Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN UDVIKLINGSFORVALTNINGEN HUSSTANDSVINDMØLLER VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR OPSTILLING I DET ÅBNE LAND Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Vejledende

Læs mere

7. marts 2013 LBA/HKU

7. marts 2013 LBA/HKU Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Asylvej 2, 7700 Thisted som følge af opstilling af vindmøller i Thisted Kommune i henhold til lov nr. 647 af 15. juni 2010 som ændret ved lov

Læs mere

Faaborg Kommune. Horne Sommerland.

Faaborg Kommune. Horne Sommerland. Faaborg Kommune Horne Sommerland. 1 Horne Sommerland Udvidelsesområdet ligger i Faaborg Kommune på den sydlige side af halvøen Horne Land umiddelbart bag ved det nuværende Horne Sommerland. Horne Sommerland

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 102 Lyø Lyø ligger i den sydvestlige del af Det Sydfynske Øhav ud for Horne Land. Øens vestlige og sydlige kyster ligger ud mod Lillebælt mens dens østlige og nordlige kyster

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Biersted Kirke > > Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn

Biersted Kirke > > Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn Biersted Kirke Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn 3 > > > Kortet viser Biersted Kirke, markeret med rødt samt fotovinkler. 1 2 Beliggenhed Biersted Kirke ligger ca.

Læs mere

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 11 Gislinge Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere