UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle"

Transkript

1 Riisvej 3, 4540 Fårevejle UDBUD AF FRISKOLE Erhvervscenter Nordsjælland - Hillerød v/ Stephen Berthelsen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE Nordstensvej 9, 1. sal Postboks Hillerød Tlf Fax Danske Bank konto: CVR Arealer Etageareal m 2 Grundareal m 2 Prisidé Kontantpris kr ,- home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved Lyshøj Friskole Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle beliggende Riisvej 3, 4540 Fårevejle Til salg Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen Gennem vores internationale netværk er vi i kontakt med erhvervsejendomsmarkedet på verdensplan

2 . home Erhvervscenter Nordsjælland - Hillerød Mægler: Stephen Berthelsen Dato: 26. oktober 2010 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED: Adresse Riisvej Fårevejle Matr.nr. 1 A Veddinge By, Fårevejle 5 DQ Veddinge By, Fårevejle KOMMUNE: ANVENDELSE: Ejendomstype Anvendelse Odsherred Kontor Undervisning OPFØRT / OMBYGGET: Opførelsesår Ombygningsår 1992 AREALER: Grundareal m², heraf vej 0 m². Bebygget areal m² Erhvervsareal u/afskrivning m² Etageareal i alt m² Sekundære arealer 186 m² OFFENTLIG VURDERING: År 2009 Ejendomsværdi kr heraf grundværdi kr Ejendommen er ikke under omvurdering. ENERGIMÆRKNING: Ejendommen er omfattet af Lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Ejendommen skal regelmæssigt energimærkes hvert 5. år. Gyldig energimærke foreligger ikke p.t. Sag Riisvej 3, 4540 Fårevejle Side 2 af 20

3 GENEREL BESKRIVELSE EJENDOMSBESKRIVELSE: Den samlede ejendom består af i alt 5 bygninger som alle bruges til undervisning/administration og fremstår i en jævn vedligeholdelsesstand. Bygning 1: Opført i 1907/ombygget i 1992 Facader/gavle er opført med røde blanke mursten. Taget er sadeltag beklædt med betontagsten. Vinduer og døre er delvist udskiftede til nye med termoruder, resterende er ældre termovinduer/ovenlysvinduer på 1. sal. Bygningen fremstår i en jævn til nedslidt stand med gule klinkegulve i entre/toilet, parketgulve i stueetagen samt gulvtæpper på 1. sal. Indvendige skillevægge er malede gips/bræddevægge og lofter er pudsede/malede gipsplader. Toiletter og køkken fremstår nedslidt og trænger til renovering/udskiftning. Bygningen er beliggende for sig selv med stor have og selvstændig sø og vil sandsynligvis kunne omkonverteres til boligformål og fungere som en selvstændig enhed. Bygning 2: Opført i 1907 Facader/gavle er opført med massivt murværk og hvidpudset. Taget er sadeltag beklædt med eternitplader. Vinduer og døre er originale/delvist udskiftet og tyverisikret. Bygningen er en tidligere staldbygning og har været brugt til værksted. Der er indlagt vandinstallation i bygningen. Bygningen fremstår nedslidt og trænger til istandsættelse. Bygning 3 (soveblok B&C): Opført i 1969 Facader/gavle er opført med gule mursten og beklædt med eternitplader. Tagkonstruktionen er udført med limtræsdragere oprindeligt beklædt med tagpap, men senere renoveret med profilerede metaltagplader. Vinduer/facadepartier og udvendige døre er med termovinduer, men fremstår overalt i en meget dårlig stand og bør udskiftes/renoveres hurtigst muligt. Bygningerne som er opført med forskudte plan og svalegange fremstår i en jævn til nedslidt stand med linoleumsgulve i kantine og gangarealer, gulvtæpper i soverum/kontorer, stiftmosaik i toiletter/baderum samt klinkegulv i køkken. Køkken er godkendt som storkøkken med alt tænkeligt udstyr, ovne, køl, og service til ca personer. Indvendige skillevægge er murede/glasskillevægge i fællesområder og malede gipsskillevægge mellem soverum/kontorer og hvide flisevægge i toiletter. Lofter er overalt med træprofilbrædder eller pudsede og malede. Bygning 4: Opført i Facader/gavle er opført med gule mursten og beklædt med eternitplader. Tagkonstruktionen er udført med limtræsdragere oprindeligt beklædt med tagpap, men senere renoveret med profilerede metaltagplader. Vinduer/facadepartier og udvendige døre er med termovinduer, men fremstår overalt i en meget dårlig stand og bør udskiftes/renoveres hurtigst muligt. Bygningerne er opført med forskudt plan og fremstår i en jævn til nedslidt stand med linoleums- og Sag Riisvej 3, 4540 Fårevejle Side 3 af 20

4 parketgulve. Indvendige skillevægge er murede og lofter er beklædt medprofilerede træbrædder. Den samlede ejendom vurderes værende attraktiv primært til lignende eller beslægtede undervisningsbrugere, evt. for adfærdsvanskelige børn- og unge på grund af de rolige omgivelser eller alternativt til lokale virksomheder herunder håndværker eller mindre produktionsvirksomheder. SALGSVILKÅR KØBESUM: Kontantpris kr KAPITALBEHOV: Kontantpris kr Handelsomkostninger anslået kr Anslået kapitalbehov kr Udbudsvilkår: Regler: Ejendommen udbydes til salg i henhold til cirkulære nr. 158 af 13. december 2002 om salg af statens faste ejendomme, hvorefter salg først kan ske, efter at der har været foretaget offentligt udbud efter cirkulærets regler. Dog finder cirkulærets 7, stk 1 ikke fuldt ud anvendelse, idet det står sælger frit for at forkaste alle indkomne tilbud og fortsætte med et helt normalt salgsprocedure, hvor ejendommen averteres til salg via ejendomsmægler med opfordring til afgivelse af købstilbud på ejendommen. Tilbud, accept og sikkerhedsstillelse: Tilbudsgivere er bundet af deres bud indtil der er stillet sikkerhed, jf. nedenfor. Dette gælder dog ikke, hvis tilbuddet er forkastet eller afslået. Den tilbudsgiver, hvis bud indstilles til accept, er bundet af sit bud, indtil accept foreligger eller bud forkastes. Den tilbudsgiver, hvis bud indstilles til accept, skal inden en uge efter, at sælger har meddelt, at sælger vil acceptere eller indstille buddet til accept, deponere kr ,00 samt til at stille sikkerhed for hele købesummen. Sikkerheden stilles i form af uigenkaldelig bankgaranti på anfordringsvilkår. Sælger forbeholder sig ret til frit at vælge mellem alle indkomne tilbud og eventuelt at forkaste dem alle. Salget af ejendommen er fra sælgers side betinget af Lyshøj Friskoles godkendelse. Såfremt sælger har accepteret tilbudsgivers tilbud, er tilbudsgiver bundet af sit tilbud og pligtig at afvente Lyshøj Friskoles accept. Tilbudsgiver kan dog vælge at træde tilbage fra handlen, såfremt Lyshøj Friskoles accept ikke foreligger senest den Hvis tilbudsgiver vælger at træde tilbage fra handlen af denne årsag, kan ingen af parterne gøre nogen krav gældende mod hinanden. Tilbud afgives på den som bilag 10 vedlagte tilbudsblanket (købstilbud). Såfremt tilbudsgiver er et selskab medsendes tillige tegningsudskrift. Fristen for afgivelse af tilbud er fastsat til 4. Oktober 2010 kl Tilbud sendes eller overbringes i en lukket kuvert mærket "Tilbud Lyshøj Friskole" til: home Erhvervscenter Nordsjælland - Hillerød Nordstensvej 9, 1. sal Hillerød Att.: Indehaver, statsaut. Ejendomsmægler og valuar Stephen Berthelsen. De bydende har adgang til at overvære åbningen af tilbuddene den 4. Oktober 2010 kl hos home Erhvervscenter Nordsjælland og få oplysning om Sag Riisvej 3, 4540 Fårevejle Side 4 af 20

5 størrelsen af tilbuddene. ANSVARSFRASKRIVELSE: Ejendommen sælges som den er og forefindes og som beset af køber med de på grunden værende bygninger. Ejendommen sælges uden ansvar for opfyldelse af myndighedskrav såvel i relation til den nuværende som den fremtidige anvendelse af ejendommen. Det påhviler køber at indhente alle nødvendige tilladelser til den påtænkte fremtidige anvendelse af ejendommen. Køber er gjort særlig opmærksom på, at ejendommen sælges uden ansvar for sælger for fejl og mangler af enhver art, bortset fra vanhjemmel. Sælgers ansvarsfraskrivelse omfatter herunder, men er ikke begrænset til, skjulte fejl og mangler, miljøforhold, bundforhold og grundens beskaffenhed i øvrigt. Køber kan således ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for sælger som følge af mangler af en hvilken som helst art ved nogen del af ejendommen, det være sig i form af ophævelse af handlen, krav om erstatning, krav om forholdsmæssigt afslag eller andet. Køber opfordres derfor til at foretage en nøje gennemgang af ejendommen og ejendommens forhold med egne tekniske, økonomiske og juridiske rådgivere. Ansvarsfraskrivelsen omfatter både allerede kendte forhold og senere konstaterede forhold ved ejendommen samt faktiske såvel som retlige mangler, f.eks en begrænsning i ejendommens anvendelsesmuligheder. Køber opfordres derfor til at foretage en nøje gennemgang af ejendommen og ejendommens forhold med egne tekniske, økonomiske og juridiske rådgivere. Køber er forpligtet til at tegne de nødvendige bygningsforsikringer fra overtagelsesdagen. Sælger er uden ansvar for, om der kan tegnes forsikring, herunder forsikring der dækker skader som følge af svamp og insektangreb samt stormskader, og om en sådan forsikring kan tegnes uden forbehold og til sædvanlig præmie. Pantehæftelser og servitutter: Ejendommen overtages af køber fri for pantehæftelser, men med de rettigheder, byrder og servitutter, som fremgår af tingbogen, jf. bilag 1 Overtagelse og refusion: Overtagelsesdagen fastsættes til den 1. oktober Ejendommen henligger fra overtagelsesdagen for købers regning og risiko i enhver henseende. Ejendommen overtages fri for lejemål. Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo betales kontant senest 1 måned efter refusionsopgørelsens fremsendelse. Ved betaling efter dette tidspunkt tillægges renter i henhold til Renteloven. Parterne sørger i forening for aflæsning og afmåling af eventuelle leverancer fra forsyningsselskaber med overtagelsesdagen som skæringsdag. Købesum: Senest sidste hverdag før overtagelsesdagen deponeres restkøbesummen i sælgers pengeinstitut. Renter af deponerede beløb tilfalder sælger fra overtagelsesdagen. Af det deponerede beløb er berigtigende advokat eller depositar pligtig at foranledige betaling af: Pantegæld, der ikke skal overtages, Restancer, Forfalden refusionssaldo i købers favør, Beløb, som ifølge handlens vilkår skal betales af sælger eller modregnes i købesummen, Sælgers andel af handelsomkostningerne. Disse betalinger må dog først ske, når købers adkomst er fri for præjudicerende retsanmærkninger, eller hvis depositar indestår for, at retsanmærkningerne kan slettes. En sådan indeståelse vil kunne gives, når endeligt skøde er tinglyst med retsanmærkninger, og depositar har haft lejlighed til at vurdere disse. Berigtigende advokat har pligt til at frigive købesummen til sælger med fradrag af de anførte udgifter/indfrielser, når endeligt skøde er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, dog tidligst på overtagelsesdagen. Ved købesummens deponering bortfalder den stillede bankgaranti på købesummen. Berigtigelse og omkostninger: Købers advokat sørger for berigtigelse af handlen, og køber betaler alle omkostninger forbundet hermed, herunder udgifter til advokat, tinglysningsafgifter og udgifter til garantistillelse. Køber forpligter sig til at lade sig repræsentere af bestallingshavende advokat. Køber er forpligtet til at fremsende udkast til skøde og øvrige dokumenter i forbindelse med handlen til sælger senest 2 uger efter Lyshøj Friskoles godkendelse af salget. Hvis skødeudkast mv. ikke er modtaget Sag Riisvej 3, 4540 Fårevejle Side 5 af 20

6 hos sælger på dette tidspunkt, er sælger berettiget til at lade disse udarbejde ved bestallingshavende advokat for købers regning. Køber er forpligtet til at tage endeligt skøde på ejendommen senest på overtagelsesdagen. Bilag 1. Tingbogsoplysning af Servitut nr. 1, tinglyst Dok. til SEAS-NVE Net A/S om kabler og evt. transformerstation 3. Kommunalt ejendomsoplysningsskema af xx.xx.2010 ikkke modtaget endnu 4. BBR-ejermeddelelse af Skatter og afgifter Ejendomsvurdering 2008/ Oplysninger om jordforurening af skriftlig forespørgsel sendt ikke modtaget svar endnu 8. Købstilbudsblanket 9. Købsaftale af Salgsprospekt af PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i landzone. VEJ: Ejendommen er beliggende til privat vej. KLOAKFORHOLD: Kloakforholdene er noteret som offentlig. MILJØFORHOLD: Om miljøforhold oplyser ejer følgende: - at der ikke i ejers ejertid er etableret affaldsdepot eller losseplads på ejendommen - at der ejer bekendt ikke er uopfyldte krav om evt. registrering som affaldsdepot - at der ejer bekendt ikke tidligere er forurening Pr. 1. januar 2008 er samtlige ejendomme beliggende i byzone som udgangspunkt områdeklassificeret som lettere forurenet, jf. 1, i lov nr. 507 af 7. juni 2006 om ændring af lov om forurenet jord. Kommunen kan dog undtage større sammenhængende områder inden for byzoner, som den har viden om, ikke er lettere forurenede, hvilket i så fald skal ske gennem et kommunalt regulativ Ejendommen er ikke kortlagt som forurenet på Region Sjællands hjemmeside. SERVITUTTER: Der henvises til ejendommens blad i tingbogen. Udskrift af tingbogen foreligger som elektronisk tingbog af Servitut tinglyst Anden servitut med tillægstekst Dok. til SEAS-NVE Net A/S om kabler og evt. transformerstation mv. Sag Riisvej 3, 4540 Fårevejle Side 6 af 20

7 . home Erhvervscenter Nordsjælland - Hillerød TEKNISKE INSTALLATIONER / LØSØRE EL, VAND OG VARME: Ejendommen opvarmes med oliefyr. LØSØRE OG INVENTAR: Alt løsøre medfølger med undtagelse af trailer. Bl.a. Køkken: ovne/køleskabe/service. Borde. Stole. Tavler. Reoler. Kopimaskine. Lamper. Havetraktor. Vaskemaskiner/tørretumbler. Listen er udtømmende. Alt løsøre overtages som det er og forefindes uden ansvar for sælger. DRIFTSUDGIFTER Ejendomsskatter (år 2010) kr Renovation / miljøafgifter kr Renholdelse / vicevært kr Udvendig vedligeholdelse, afsat kr Administration kr Forsikringer, præmie kr Driftsudgifter, i alt anslået kr BESIGTIGELSE HENVENDELSER BESIGTIGELSE: Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder aftale for besigtigelse, bedes efter aftale med ejeren venligst rettet til: home Erhvervscenter Nordsjælland - Hillerød, Nordstensvej 9, 1 sal, 3400 Hillerød Att.: Stephen Berthelsen, Statsaut. ejendomsmægler og valuar, MDE, tlf.: , Sag Riisvej 3, 4540 Fårevejle Side 7 af 20

8 BILLEDER Bygning 1 Sag Riisvej 3, 4540 Fårevejle Side 8 af 20

9 Bygning 2 Klasseværelse Sag Riisvej 3, 4540 Fårevejle Side 9 af 20

10 Klasseværelse Gymnastiksal Sag Riisvej 3, 4540 Fårevejle Side 10 af 20

11 Blok c administration Kantinen Sag Riisvej 3, 4540 Fårevejle Side 11 af 20

12 Sag Riisvej 3, 4540 Fårevejle Side 12 af 20

13 Blok A Sag Riisvej 3, 4540 Fårevejle Side 13 af 20

14 Blok B Sag Riisvej 3, 4540 Fårevejle Side 14 af 20

15 Blok C Sag Riisvej 3, 4540 Fårevejle Side 15 af 20

16 Blok D Sag Riisvej 3, 4540 Fårevejle Side 16 af 20

17 Den Gamle Skole Sag Riisvej 3, 4540 Fårevejle Side 17 af 20

18 X Bogmærke 1By g home Erhvervscenter Nordsjælland - Hillerød BILAG - Bygningsspecifikation BYGNING NR. 1 BBR-bygningsnr. 1 Opført / ombygget år 1907/ 1992 Bebygget areal 210 m² Antal etager 1 Anvendelse: Registreret som: Afskrivning: Undervisning/skole 351 m² Erhvervsareal Ja Beskrivelse Den Gamle Skole. Kostafdeling i en del af bygningen. BYGNING NR. 2 BBR-bygningsnr. 2 Opført / ombygget år 1907 Bebygget areal 66 m² Anvendelse: Registreret som: Afskrivning: Staldbygning 66 m² Erhvervsareal Ja BYGNING NR. 3 BBR-bygningsnr. 3 Opført / ombygget år 1969 Bebygget areal 850 m² Sekundære arealer 126 m² Antal etager 1 Anvendelse: Registreret som: Afskrivning: Undervisning/skole m² Erhvervsareal Ja Kælder 126 m² Sekundært areal Ja BYGNING NR. 4 BBR-bygningsnr. 4 Opført / ombygget år 1969 Bebygget areal 175 m² Antal etager 1 Anvendelse: Registreret som: Afskrivning: Motions/værksteds/depotrum 175 m² Erhvervsareal Ja BYGNING NR. 5 BBR-bygningsnr. 5 Opført / ombygget år 1981 Bebygget areal 30 m² Sekundære arealer 30 m² Antal etager 1 Anvendelse: Registreret som: Afskrivning: Udhus 30 m² Sekundært areal Nej Sag Riisvej 3, 4540 Fårevejle Side 18 af 20

19 BYGNING NR. 6 BBR-bygningsnr. 6 Opført / ombygget år 1981 Bebygget areal 30 m² Sekundære arealer 30 m² Antal etager 1 Anvendelse: Registreret som: Afskrivning: Udhus 30 m² Sekundært areal Nej Der er ikke foretaget særskilt opmåling af ejendommen i forbindelse med udarbejdelse af salgsprospekt. BILAG Likviditetsbudget Skattemæssigt: Likviditetsmæssigt: UDGIFTER: Driftsudgifter kr kr INDTÆGTER: kr. 0,00 kr. 0,00 1. år før afskrivning / skat kr kr Afskrivning 1. år, anslået kr Skattemæssigt resultat 1. år kr Likviditet 1. år før skat kr Skattevirkning ved skatteprocent på 35,58 % kr Likviditetsmæssigt resultat 1. år ved 35,58 % kr BILAG - Driftsudgifter, specificerede EJENDOMSSKATTER (år 2010): kr RENOVATION: Renovation kr RENHOLDELSE / VICEVÆRT: Renholdelse kr UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE: Afsat kr ADMINISTRATION: Administration kr FORSIKRINGER: Præmie årligt forsikring I kr Driftsudgifter, i alt anslået kr Sag Riisvej 3, 4540 Fårevejle Side 19 af 20

20 BILAG - Købesummens fordeling - Afskrivninger KONTANTOMREGNING AF KØBESUM: Udbetaling kr Kontantomregnet købesum kr Handelsomkostninger anslået: Tinglysningsafgift skøde kr Advokatsalær skøde kr Moms excl. evt. momsrefusion kr Kontantomregnet anskaffelsessum kr Kontantomregningen af købesummen er vejledende. Handelsomkostningerne er anslået. DEN KONTANTOMREGNEDE KØBESUM FORESLÅS FORDELT SOM FØLGER: Bygninger og installationer: Afskrivningsberettigede bygninger m/ evt. installationer kr Grundens værdi kr Kontantomregnet købesum kr AFSKRIVNINGSBEREGNING på basis af den kontantomregnede anskaffelsessum: Bygninger m/install., afsk.berettigede 4,00 % x kr = kr. Afskrivning 1. år kr Afskrivningsberegningen er vejledende. Købere henvises derfor til egen revisor, advokat eller anden rådgiver for at få foretaget fornødne skattetekniske undersøgelser og konsekvensberegninger for ejendommen. BILAG - Handelsomkostninger KØBERS HANDELSOMKOSTNINGER (ANSLÅET): Tinglysningsafgift skøde kr Advokatsalær skøde kr Moms kr Handelsomkostninger i alt incl. moms kr Sag Riisvej 3, 4540 Fårevejle Side 20 af 20

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Fussingsvej 29, 8700 Horsens

Fussingsvej 29, 8700 Horsens Fussingsvej 29, 8700 Horsens Velholdt boligudlejningsejendom sælges Samlet etageareal: 267 m² + kælder og tagetage 5 gode lejligheder Pænt nyt gårdmiljø og nye facadevinduer. Årlig lejeindtægt: kr. 232.680,-

Læs mere

Bragesgade 10, 2200 København N

Bragesgade 10, 2200 København N Bragesgade 10, 2200 København N Kontorejendom - 9 lejemål Samlet etageareal: 2.649 m² Årlige lejeindtægter: kr. 3.504.301, Afkast 1. år: 7,50 % Skitseprojekt til 25 "New Yorker" lejligheder medfølger Afskrivningsgrundlag:

Læs mere

Vibehaven 500, Nykøbing F

Vibehaven 500, Nykøbing F Vibehaven 500, Nykøbing F Gennemgribende renoveret hotel/konferencecenter sælges 90 store nyrenoverede dobbeltværelser, moderne konferencefaciliteter, restaurant m.v. Velbeliggende direkte til Guldborgsund

Læs mere

Scandiagade 15, København SV

Scandiagade 15, København SV Scandiagade 15, København SV Erhvervsudlejningsejendom i Sydhavnen sælges Samlet etageareal: 2.996 m² Stabile og stærke lejere Mulighed for skattemæssige afskrivninger Årlige lejeindtægter: kr. 4.177.731,-

Læs mere

Jessens Mole 12, 5700 Svendborg

Jessens Mole 12, 5700 Svendborg Jessens Mole 12, 5700 Svendborg Det tidligere toldkammer på Svendborg Havn sælges Samlet etageareal: 2.331 m² Beliggende på havnefronten kun 100 meter fra busterminalen og med 3 minutters gang til gågadesystemet

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

UDBUD. Resdal Bakke 11, Silkeborg. Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg. 12 ledige boliger til samlet salg. Tilbudsfrist tirsdag mandag. kl. 12.

UDBUD. Resdal Bakke 11, Silkeborg. Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg. 12 ledige boliger til samlet salg. Tilbudsfrist tirsdag mandag. kl. 12. UDBUD Resdal Bakke 11, Silkeborg Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg Samlet Bebygget grundareal 930 893 m 2 Tilbudsfrist tirsdag mandag 20. 26. december august 2013 2011 kl. 12.00 12 ledige boliger til samlet

Læs mere

Hejrevang 11, 3450 Allerød. Kontorareal: 1.626 m2 Kontantpris: kr. 10.900.000,-

Hejrevang 11, 3450 Allerød. Kontorareal: 1.626 m2 Kontantpris: kr. 10.900.000,- Hejrevang 11, 3450 Allerød Kontorareal: 1.626 m2 Kontantpris: kr. 10.900.000,- EJENDOMMEN ADRESSE Hejrevang 11, Invest 3450 Allerød MATR.NR. 8 ay Lillerød By, Lillerød KOMMUNE: Allerød ANVENDELSE: Kontorejendom

Læs mere

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup ½- SALGSPROSPEKT Arealer Grundareal 23.234 m 2 Pris Kontantpris kr. 2.900.000,- excl. moms ERHVERVSGRUND MED UNIK FACADEBELIGGENHED MIDT I DANMARK TIL 125 KR. PR. M² Beliggende ved afkørsel 55 (Aarup)

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Marselis Boulevard 28, Aarhus C

Marselis Boulevard 28, Aarhus C Marselis Boulevard 28, Aarhus C Restejerlejligheder i markant beliggende ikonbyggeri sælges Samlet etageareal: 4.072 m² - heraf 356 m² garager 38 stk. boligejerlejligheder samt 22 garageejerlejligheder

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

Strandvejen 328 2930 Klampenborg. Sags nr. 1198

Strandvejen 328 2930 Klampenborg. Sags nr. 1198 Sags nr. 1198 Strandvejen 328 2930 Klampenborg Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut,

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

HØJBY - Ellingevej 44, Ell Mark

HØJBY - Ellingevej 44, Ell Mark HØJBY - Ellingevej 44, Ell Mark Energirigtig ejendom i den skønneste natur. Flot omkringliggende natur Et rigt dyreliv Mange muligheder Sagsnr. V2380 Kontakt: Mikkel Engly Henriksen Indehaver og ejendomsmægler

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Pengestrømme i erhvervslejemål

Pengestrømme i erhvervslejemål Pengestrømme i erhvervslejemål Ved partner Andreas Antoniades Uddannelsesdagen 2014 Indledning Erhvervslejeloven baggrund og anvendelse ELL 1: Leje, herunder fremleje af lokaler, der udelukkende er udlejet

Læs mere

JUST-SOLD Stats.aut ejendomsmægler Godthåbsvej 34 B 2000 Frederiksberg Tlf. 53 56 90 50 CVR-nr. 35247432

JUST-SOLD Stats.aut ejendomsmægler Godthåbsvej 34 B 2000 Frederiksberg Tlf. 53 56 90 50 CVR-nr. 35247432 JUST-SOLD Stats.aut ejendomsmægler Godthåbsvej 34 B 2000 Frederiksberg Tlf. 53 56 90 50 CVR-nr. 35247432 Adresse Kongevej 3, 4450 Jyderup Kontantpris 1.050.000 Udbetaling 55.000 Brutto pr. md. 6.543 Netto

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Christiansholms Tværvej 3 2930 Klampenborg. Sags nr. 1232

Christiansholms Tværvej 3 2930 Klampenborg. Sags nr. 1232 Sags nr. 1232 Christiansholms Tværvej 3 2930 Klampenborg Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut,

Læs mere