Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge."

Transkript

1 Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme med tilhørende vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge. Det skal bemærkes, at Lejre Kommune har erhvervet grunden på tvangsauktion den 31. januar 2012 og derfor ikke har detailkendskab til grunden og ikke iflg. tingbogen er anført som ejer. Lejre Kommune vil for denne grund overdrage retten til auktionsskøde til køberen. Mindste pris Grunden udbydes til en mindste udbudspris på kr. inkl. moms. 2. Generelle vilkår Købsaftale samt dokumentet Oplysning om fortrydelsesret skal udfyldes, underskrives og overbringes i lukket kuvert mærket: Tilbud Tilbud vedrørende Nordager 1, Kr. Hyllinge Til: Lejre Kommune Rådhuset i Allerslev Center for Ejendomme & Trafik Lejrevej Lejre Att.: Mette Elmkjær Tilbuddet afleveres personligt: Mandag fra 08:00 10:00 Torsdag fra 16:00 18:00

2 Såfremt det ikke er muligt indenfor ovennævnte tidsrum, skal dette aftales særskilt ved henvendelse til Mette Elmkjær på tlf Køber gøres opmærksom på, at der sammen med den underskrevne købsaftale skal vedlægges legitimation i form af kopi af kørekort, pas eller sygesikringsbevis. Køber skal samtidig vedlægge dokumentation for, at køber kan erlægge den købesum som køber har tilbudt Lejre Kommune. Denne dokumentation er opfyldt ved, at købers bank i mail eller skrivelse, anfører at køber er godkendt til at købe grund afhængig af købers tilbud. Der er ikke adgang til at overvære tilbudsåbningen. Såfremt tilbudsgiver er et selskab skal der udover tilbuddet vedlægges en tegningsudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som ikke er ældre end 3 måneder. Tilbud der ikke angiver en fast kontantpris vil ikke komme i betragtning. Et tilbud, der eksempelvis lyder på: kr. over højest bydende, betragtes som ugyldigt. Tilbuddet skal lyde på et præcist kontant beløb. Indtil salg har fundet sted er købstilbuddene fortrolige. Når salg har fundet sted, kan det accepterede tilbud og navnet på køber blive offentliggjort. Kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud. Salg til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste tilbud, kan ske såfremt der herved varetages en saglig kommunal interesse. Der sælges kun én grund pr. husstand/virksomhed. Fortrydelsesret Der henvises til dokumentet Oplysning om fortrydelsesret. Så længe et købstilbud ikke er accepteret af Lejre Kommune, kan køber tilbagekalde sit tilbud ved at give underretning til Lejre Kommune, Center for Side 2 af 9

3 Ejendomme & Trafik. Er købstilbuddet accepteret af Lejre Kommune kan køber fortryde sit køb. Fortrydelsesretten er betinget af, at køber senest 6 hverdage efter, at Lejre Kommunes accept af købstilbuddet er kommet frem til køber skriftligt giver underretning til Lejre Kommune, Center for Ejendomme & Trafik om, at køber vil træde tilbage fra handelen samt inden samme frist ligeledes betaler en godtgørelse på 1 pct. af købesummen til Lejre Kommune. Købesum Grundene sælges kontant, hvorfor køber selv skal sørge for finansiering. Købesummen forfalder uden yderligere påkrav til betaling på overtagelsesdagen. Dette sker ved deponering på en særskilt skødekonto i kommunens bank: Danske Bank Finanscenter Sjælland Nord Munkeengen Hillerød Att.: Pernille Mynderup Tlf.: / mail: i Lejre Kommunes navn att.: Mette Elmkjær samt adressen på den købte grund. Køber opretter deponeringskontoen og afholder eventuelt gebyr til pengeinstitut vedrørende deponeringskontoen. Der skal dog stilles bankgaranti, hvis ejendommen ikke overtages den 1. i måneden efter kommunens godkendelse af salget se nedenfor under Overtagelse. Bankgarantien skal i dette tilfælde stilles senest den 1. i måneden efter kommunens godkendelse af salget. Bankgarantien erstattes af kontant deponering på overtagelsesdagen. Såfremt købesummen ikke er deponeret senest på Side 3 af 9

4 overtagelsesdagen, forrentes købesummen efter rentelovens bestemmelser herom. Til brug for aktionsskøde: Tvangsauktionen blev afholdt den 31. januar Retten i Roskilde Helligkorsvej Roskilde Ved udarbejdelse af transportskøde fremsendes der alene panthavererklæringer og attest på at Lejre Kommune har erhvervet grunden på auktion. Der fremsendes ikke udskrift fra auktionsbogen, da Retten i Roskilde har oplyst at dette ikke er nødvendigt. For yderligere oplysninger kontakt Retten i Roskilde på tlf fra 8:30-15:00, dog fredag til kl. 14:00. Overtagelse Berigtigelse Ejendommen overtages den 1. i måneden efter kommunens godkendelse af salg. Køber er forpligtet til at benytte bestallingshavende advokat ved handlens berigtigelse. Såfremt køber ikke opfylder denne betingelse, har kommunen ret til for købers regning at udpege en advokat. Den der skal udstede skøde skal sikre, at overdragelse af ejendommen til køber sker ved en transportkøbekontrakt, idet Lejre Kommune ikke har taget skøde på grundene. Den der skal udstede skøde, er pligtig til at have dette klar til kommunens og købers signering senest 1 måned efter, at køber har modtaget kommunes accept af tilbuddet. Kommunen og køber er pligtig til at signere endeligt skøde senest 2 uger efter, at købers advokat har meddelt, at skødet er klar til signering, dog tidligst når købesummen er deponeret. Den der skal udstede skøde skal anmelde dette til tinglysning senest 1 uge efter, at kommunen og køber har signeret skødet. Side 4 af 9

5 Tinglysningsafgift vedrørende skøde betales af køber. Udstedelse og tinglysning af skøde betales af køber. Udarbejdelse af refusionsopgørelse betales af køber. Handlens berigtigelse i øvrigt betales af køber. Byggepligt og Videresalg Køber foranstalter og afholder udgiften til at nedenstående servitut tinglyses samtidig med tinglysning af skødet. Der pålægges den solgte byggegrund følgende servitut, der begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommen med respekt af de på ejendommen tidligere tinglyste servitutter og byrder: A) Byggepligt På parcellen skal byggeri af bolig være påbegyndt senest 2 år efter overtagelsesdagen, og byggeriet af bolig skal være afsluttet senest 3 år efter overtagelsesdagen, dog senest 1 år efter at byggetilladelsen er udstedt, inden hvilken tidsfrist byggeriet skal være færdigmeldt. Overtrædelse af denne bestemmelse betragtes som misligholdelse af handlen og sælger er berettiget til med 8 dages varsel at ophæve den indgåede handel. Skyldes undladelsen alene forhold, som køber ikke har kunnet forudse, såsom krig, krigslignende tilstande, byggerestriktioner pålagt af det offentlige, lovlig strejke hos leverandører af byggematerialer og lignende eller lovlig lockout, må køber inden fristens udløb skriftligt underrette sælger, uden at denne dog derved forpligtes til at forlænge fristen. Hvis sælger i henhold til de ovenfor anførte bestemmelser kræver parcellen tilbageskødet, er køber pligtig som leje at betale et beløb på 10 % af købesummen for det tidsrum, parcellen har stået til hans rådighed, og sælger yder ingen godtgørelse til køber af renter, skatter og omkostninger af nogen Side 5 af 9

6 art, ligesom tilbageskødning skal ske ved sælgers foranstaltning, men for købers regning, hvilken sidstnævnte bestemmelse tillige skal være gældende, hvis sælger måtte ønske at rydde parcellen. B) Videresalg Hvis køber ønsker at afhænde den ubebyggede parcel, kan salg kun ske til en pris og på vilkår i øvrigt, som kan godkendes af sælger, som dog under alle omstændigheder har forkøbsret til parcellen til samme pris, som køber har erlagt. For tilbageskødning gælder det i punkt A anførte. C) Påtaleret Påtaleretten med hensyn til den herved pålagte servitut tilkommer Lejre Kommunes Kommunalbestyrelse, som ligeledes er eneberettiget til at meddele eventuelle dispensationer fra bestemmelserne. I tilfælde af, at servitutbestemmelserne ikke opfyldes, er Kommunalbestyrelsen uden videre berettiget til for ejerens regning at træffe fornødne foranstaltninger til servitutbestemmelsernes opfyldelse. 3. Oplysninger vedrørende grundene Jordbund 3.1 Tilstand Grunden overtages som den henligger, og overtagelse sker uden garanti eller ansvar fra kommunens side for jordbundens egnethed til bebyggelse. Køber kan for egen regning selv lade foretage en jordbundsundersøgelse. Køber er berettiget til at træde tilbage fra handlen, hvis køber senest 20 dage efter købsaftalens indgåelse giver meddelelse herom til Lejre Kommune, Center for Ejendomme & Trafik, samtidig med at det ved geoteknisk rapport dokumenteres, at der kræves ekstrafundering (jf. SBI anvisning nr. 231) / pilotering. Det skal tillige af rapporten eller Side 6 af 9

7 bilag til denne fremgå, hvad omkostningerne til denne ekstrafundering / pilotering forventes at ville udgøre. Lejre Kommune er dog berettiget til at fastholde handlen, såfremt Lejre Kommune inden 10 dage efter at have modtaget rapport og omkostningsoverslag, accepterer at betale udgifterne til den nødvendige ekstrafundering og/eller pilotering. Lejre Kommunes andel af udgifterne til ekstrafundering / pilotering kan ikke overstige det nævnte overslag med mere end 10 %, idet beløb herudover afholdes af køber. Beløbet kan alene udbetales til det firma, som har udført arbejdet, mod behørig attesteret regning. Attestationen skal foreligge i form af bekræftelse fra køber på, at arbejdet er udført tilfredsstillende og at køber ikke kan gøre yderligere krav gældende vedrørende ekstrafundering og/eller pilotering. Forurening Grunden ligger i byzone, der jf. Jordforureningslovens 50 a, klassificeres som områder, der kan være lettere forurenet. Lettere forurening er forurening, som ligger over et defineret mindstekriterium, men under kriterierne for kortlægning som forurening. Region Sjælland har ingen oplysninger om jordforurening på grundene. Fortidsminder Roskilde Museum har den 3. oktober 2012 oplyst: Roskilde Museum har tidligere prøvegravet de udstykkede grunde på Vestervang. Der var en del fortidsminder, som efterfølgende er blevet undersøgt ved en større udgravning. Efter Roskilde Museum var færdige med undersøgelserne blev grundene byggemodnet. Plangrundlag 3.2 Anvendelse Grunden er beliggende i byzone. Grunden er i dag omfattet af lokalplan Grundejerforening Grundejerne har pligt til at danne og indmelde sig i en grundejerforening. De nærmere betingelser og forpligtelser fremgår af lokalplan Side 7 af 9

8 Servitutter Der henvises til de på grunden tinglyste servitutter. Køber skal respektere, at der på grunden tinglyses servitutter af offentligretlig karakter samt servitut vedrørende byggepligt og videresalg i ubebygget stand. Byggepligt Køber er forpligtet til at påbegynde bebyggelse af grunden inden 2 år fra overtagelsen. Køber kan ikke videresælge grunden i ubebygget stand uden særlig tilladelse fra kommunen. Der henvises til den ovenfor anførte servitut, der skal tinglyses på grunden. Lån der overtages Byggemodning 3.3 Økonomi Grunden overtages uden lån. Grunden er byggemodnet. Stikledninger for vand og kloak er ført ca. 1 meter inden for skel, hvorfra køber for egen regning må fremføre ledninger. Elforsyningskabler er ført til kabelstandere i fortove, hvorfra køber for egen regning må fremføre kabler. Forsyning Kloak Tilslutningsbidrag til el, kloak, vand, varme, telefon, antenne mv. betales af køber efter gældende takst, med mindre andet fremgår nedenfor. Der henvises til forsyningsselskaberne, for oplysning om takster, leveringsbetingelser samt betalingsbetingelser. Forsyningsselskabet er Lejre Forsyning, hvortil der henvises. Tilslutningsbidrag til kloak er betalt. Vand Forsyningsselskabet er Kirke Hyllinge Vandværk, hvortil der henvises. Tilslutningsbidrag til vand er betalt. Fællesantenneanlæg Ejendomme indenfor lokalplanområdet skal være Side 8 af 9

9 tilsluttet fællesantenneanlæg, jf. 9 i lokalplan De nærmere forhold omkring tilslutning til fællesantenne kan studeres på Varme Forsyningsselskabet er HMN Naturgas I/S, Gladsaxe Ringvej 11, 2820 Søborg. Der er iflg. lokalplan 1.13 tilslutningspligt til naturgasnettet i Kirke Hyllinge By. Der er forbud mod elopvarmning med undtagelse af eldrevne varmepumper. Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune kan jf. 17, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 690 af 21. juni 2011 meddele dispensation fra tilslutningspligt til naturgasnettet for ny bebyggelse, der opføres som lavenergibygninger. El Forsyningsselskabet er Dong Energy. Side 9 af 9

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde.

Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde. Tvangsauktioner over fast ejendom. Her følger en vejledning om, hvordan tvangsauktioner foregår ved Retten i Roskilde, og hvad man især skal være opmærksom på, navnlig hvis man tænker på at byde på ejendom,

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

UDBUD. Resdal Bakke 11, Silkeborg. Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg. 12 ledige boliger til samlet salg. Tilbudsfrist tirsdag mandag. kl. 12.

UDBUD. Resdal Bakke 11, Silkeborg. Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg. 12 ledige boliger til samlet salg. Tilbudsfrist tirsdag mandag. kl. 12. UDBUD Resdal Bakke 11, Silkeborg Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg Samlet Bebygget grundareal 930 893 m 2 Tilbudsfrist tirsdag mandag 20. 26. december august 2013 2011 kl. 12.00 12 ledige boliger til samlet

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup ½- SALGSPROSPEKT Arealer Grundareal 23.234 m 2 Pris Kontantpris kr. 2.900.000,- excl. moms ERHVERVSGRUND MED UNIK FACADEBELIGGENHED MIDT I DANMARK TIL 125 KR. PR. M² Beliggende ved afkørsel 55 (Aarup)

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere