Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360"

Transkript

1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 12. december 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) Resumé På baggrund af erfaringerne fra finanskrisen fremsatte Kommissionen den 3. juli 2012 en forbrugerpakke, der blandt andet indeholder en revision af Europa-parlamentet og Rådets direktiv om forsikringsformidling (2002/92/EF). Det overordnede mål med revisionen af direktivet er for det første at skabe lige konkurrencevilkår i medlemsstaterne, for det andet at skærpe forbrugerbeskyttelsen og for det tredje yderligere at harmonisere det indre marked for forsikringsformidling i EU. Med forslaget fokuserer Kommissionen på at sikre, at forbrugerne modtager de relevante oplysninger samt professionel rådgivning ved køb af forsikringsprodukter. Forventet ikrafttrædelse af direktivet fremgår ikke af forslaget. 2. Baggrund Det eksisterende Forsikringsformidlingsdirektiv blev vedtaget i 2002 og har til formål at skabe et harmoniseret marked for forsikringsformidling i EU. I lyset af finanskrisen ønsker Kommissionen at øge forbrugerbeskyttelsen på det finansielle område. Kommissionen fremsatte derfor den 3. juli 2012 en forbrugerpakke bestående af forslag til en forordning om dokumenter med central information om investeringsprodukter, KOM (2012) 352 (PRIPs), forslag om øget beskyttelse for købere af produkter fra investeringsinstitutter, KOM (2012) 350 (UCITS V), samt en revision af forsikringsformidlingsdirektivet (IMD). I nærværende notat behandles udelukkende IMD. Hensigten med Kommissionens revision af IMD er at øge harmoniseringen på området samt at sikre en generel forbedring af forbrugerbeskyttelsen i alle medlemsstater. Kommissionen fokuserer i forslaget på øget forbrugerinformation samt højere standarder for rådgivning. Kommissionen angiver i forslaget til revision af IMD, at der skal tages højde for de forhandlinger, der på nuværende tidspunkt pågår om revision af MiFID-direktivet, som regulerer markeder for finansielle instrumenter, KOM (2011) 656 og KOM (2011) 652. Således skal der ved regulering af

2 2/10 salgspraksis for livsforsikringsprodukter med investeringselementer være det samme niveau af forbrugerbeskyttelse i både IMD og MiFID. 3. Formål og indhold Traktatgrundlaget for forslaget er artikel 53(1) og 62 i TEUF. Det overordnede mål med revisionen af direktivet er for det første at skabe lige konkurrencevilkår i medlemsstaterne, for det andet at skærpe forbrugerbeskyttelsen og for det tredje yderligere at harmonisere det indre marked for forsikringsformidling i EU. IMD regulerer som den eneste EU-retsakt forbrugernes rettigheder ved køb af forsikringsprodukter. Kommissionen fremhæver, at finanskrisen har understreget behovet for at sikre forbrugerne ensartede rettigheder og beskyttelse. Revisionen af IMD skal ses i denne sammenhæng. Ligeledes har der internationalt været et pres for at øge forbrugerbeskyttelsen. Fx er det i regi af G20 blevet henstillet til blandt andet OECD og Financial Stability Board at formulere principper for bedre forbrugerbeskyttelse. Anvendelsesområde Direktivforslaget kræver, at der skal være ensartet forbrugerbeskyttelsesniveau uanset hvilken kanal, forbrugerne køber et forsikringsprodukt igennem dvs. uanset om forbrugeren køber et produkt fra en forsikringsmægler, direkte fra et forsikringsselskab eller indirekte fra en formidler af forsikringer, som er ansat af et forsikringsselskab. Det betyder, at forslagets anvendelsesområde udvides i forhold til det eksisterende direktiv, således at det fremover også omfatter forsikringsselskaber (såvel livs- som skadesselskaber) og sammenligningswebsites. Ved sammenligningswebsite menes en hjemmeside, hvor forbrugere direkte på hjemmesiden kan sammenligne oplysninger om forsikringer og foretage et køb direkte via hjemmesiden på baggrund af denne sammenligning. Krav til rådgivers kompetencer Kommissionen fremhæver, at en af forudsætningerne for god rådgivning i forbindelse med køb af forsikringer er at sikre, at forsikringsformidlere og de ansatte i forsikringsselskaberne har de nødvendige professionelle kvalifikationer og kompetencer, herunder ved salg af komplekse forsikringsprodukter. Forslaget stiller derfor krav om, at formidleren og de ansatte i forsikringssektoren løbende efteruddannes. Transparens og håndtering af interessekonflikter Forslaget fokuserer derudover på, at forbrugeren skal have et velinformeret grundlag at foretage en beslutning om køb af forsikringsprodukter på. Forslaget skal således bidrage til at sikre, at formidleren redegør for sit forhold til de selskaber, hvis produkter forbrugeren tilbydes. Dette skal medvirke til at give forbrugeren et samlet billede af produkter, priser og mulige interessekonflikter, så forbrugeren lettere kan sammenligne på tværs af forsikringsvirksomheder.

3 3/10 Endvidere indføres der et provisionsforbud for forsikringsformidlere og forsikringsselskaber, der oplyser, at de yder rådgivning på et uafhængigt grundlag, med det formål, at sikre, at rådgivningen reelt er uafhængig, dvs. disse forsikringsformidlere ikke må modtage provision fra forsikringsselskaberne i tilknytning til det enkelte kundeforhold, men skal i stedet aflønnes direkte af kunden. Med uafhængigt grundlag menes, at de vurderer et tilstrækkeligt stort antal forsikringsprodukter på markedet, som ikke er begrænset til produkter, der udbydes af forsikringsselskaber, som har tætte forbindelser til forsikringsselskabet. Det foreslås, at Kommissionen herudover skal udarbejde en delegeret retsakt, der specificerer, hvordan interessekonflikter i forbindelse med salg af forsikringsprodukter kan identificeres, styres og modvirkes. Informationskrav vedrørende aflønning Direktivforslaget stiller krav om, at formidlere skal informere kunden om formidlerens aflønning, herunder den faste og variable del af forsikringsformidlerens honorar og sammensætningen heraf. Aflønnes forsikringsselskabets eller formidlerens personale med variable løndele i forbindelse med forsikringsaftalen, skal kunden informeres herom samt om beregningsgrundlaget. Det foreslås desuden at indføre krav om, at forbrugerne skal oplyses om, hvilken type formidler (dvs. mægler eller agent 1 ) den pågældende er. Ved salg af livsforsikringsprodukter finder samtlige af direktivforslagets informationsforpligtelser vedr. aflønning anvendelse allerede ved direktivets ikrafttræden, hvorimod der ved salg af øvrige produkter foreslås indført en overgangsperiode på fem år, hvor der alene på kundens anmodning skal oplyses om aflønningen eller beregningsgrundlaget herfor. Efter udløbet af overgangsperioden vil alle direktivforslagets oplysningsforpligtelser vedr. aflønning dermed gælde for de øvrige produkter. Informationskrav ved salg af livsforsikringsprodukter med investeringselement Direktivforslaget indeholder et særligt kapitel med informationskrav til forsikringsformidlere og forsikringsselskaber i forbindelse med salg af livsforsikringsprodukter med et investeringselement 2. Reglerne ligner i vidt omfang de gældende informationskrav til værdipapirhandlere i forbindelse med investering i værdipapirer, hvorefter sælgeren af et produkt skal sikre, at forbrugeren er tilstrækkeligt informeret ved at foretage en test af, om forbrugeren har det fornødne kendskab til at forstå de risici, der er forbundet med køb af et givent produkt. 1 Forsikringsmæglere er ikke afhængige af et forsikringsselskab, mens agenter agerer på vegne af et forsikringsselskab. Se i øvrigt afsnittet Gældende dansk ret. 2 Livsforsikringsprodukter med et investeringselement defineres i PRIPs og betyder, at livforsikringsselskabet investerer i nogle aktiver, hvis værdi kan fluktuere, hvilket kan få konsekvenser for forbrugeren, idet det beløb, der udbetales fluktuerer.

4 4/10 Sikring af kvaliteten i rådgivning af forbrugere Ved salg af livsforsikringsprodukter med et investeringselement skal formidleren og forsikringsselskabet undersøge hvilke forudsætninger, kunden har, og om kunden er egnet til at købe det pågældende produkt, fx på baggrund af kundens erfaring og viden. Krav om lignende vurdering eksisterer allerede i MiFID-regelsættet. Endvidere søger forslag til forordning om dokumenter med central information om investeringsprodukter (PRIPs), der er fremsat samtidig med forslaget til revision af IMD, at sikre, at kunder, der køber forsikringsprodukter med et investeringselement, får en række nærmere fastsatte oplysninger om risici og forventet afkast af produktet. Administrative sanktioner Forslaget stiller krav om, at medlemsstater skal indføre passende administrative sanktioner, og at der skal samarbejdes mellem myndigheder på tværs af grænserne i EU. Ligeledes stilles der krav om offentliggørelse af sanktioner og påbud i ikke-anonymiseret form i det omfang, det ikke vurderes at have en uforholdsmæssig skadelig virkning for de parter, der er involveret. 4. Europa-Parlamentets udtalelser Der er endnu ikke kendskab til Europa-Parlamentets formelle holdning til sagen. Det forventes, at Europa-Parlamentet vil støtte op om Kommissionens forslag og formentlig vil ønske at gå længere end Kommissionen med flere krav til at sikre forbrugernes rettigheder. Europa-Parlamentets ECONudvalg forventes at stemme om revisionen af IMD den 26. marts Nærhedsprincippet Kommissionen vurderer, at forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet, idet forsikringsmarkeder i øget grad er af grænseoverskridende karakter. Derudover behandles størstedelen af emnerne i revisionen af IMD i det oprindelige direktiv fra 2002, som vurderedes at være i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Kommissionen fremhæver, at forslaget således skal ses som en reaktion på, at markederne for forsikring bliver mere integrerede i EU samt som en reaktion på finanskrisen, der har vist, at der er behov for at øge standarderne for gennemsigtighed og forbrugerbeskyttelse i EU. 6. Gældende dansk ret Gældende dansk lov om forsikringsformidling omfatter ikke forsikringsselskaber og genforsikringsselskaber eller ansatte i disse selskaber. Heller ikke sammenligningswebsites er omfattet af den nuværende danske regulering. I Danmark kan forsikringsformidling udføres af henholdsvis forsikringsmæglere, der ikke er afhængige af et forsikringsselskab og af agenter, der agerer på vegne af et forsikringsselskab. Både mæglere og agenter falder ind under begrebet forsikringsformidlere.

5 5/10 Kravene til forsikringsformidleres teoretiske og praktiske viden er fastlagt i bekendtgørelse om forsikringsformidleres uddannelse. Her er det fastlagt, at forsikringsformidlere skal have en teoretisk viden, der sætter den pågældende i stand til at afdække og vurdere kundens forsikringsbehov og risici, til at foretage en analyse af mulige forsikringstilbud og til at kunne effektuere og servicere kundens valg. Den gældende lov om forsikringsformidling pålægger forsikringsformidlere at give deres kunder en skriftlig bekræftelse af oplysninger om forsikringsformidlerens egne forhold, potentielle interessekonflikter samt det aftalte honorar, som kunden skal betale til forsikringsformidleren. Der er i gældende dansk lov om forsikringsformidling et generelt forbud mod, at en forsikringsmægler kan modtage provision fra det selskab, hvis produkter den pågældende formidler til kunden. Forsikringsmægleren skal i stedet aflønnes direkte af kunden. Derfor indeholder den danske lovgivning alene regler om information til kunden vedr. størrelsen af en eventuel provision til formidleren, der agerer som agent for et forsikringsselskab. Den danske regulering indeholder derudover ikke særlige regler om, hvilke oplysninger en kunde skal have, når denne køber et forsikringsprodukt med investeringselementer via en forsikringsformidler eller et forsikringsselskab. Derimod er informationskrav i forbindelse med indgåelse af livsforsikringsaftaler generelt reguleret i bekendtgørelse om information om livsforsikringsaftaler. Her er det fastlagt, at de oplysninger, som ifølge bekendtgørelsen skal afgives i forbindelse med indgåelsen af en livsforsikringsaftale, skal afgives på papir eller andet varigt medium. Oplysninger til forsikringstageren skal desuden være klart og præcist formuleret og skal som udgangspunkt afgives på dansk. De oplysninger, der skal afgives, inkluderer bl.a. beskrivelse af de enkelte forsikringsydelser, forsikringspræmien og omkostningerne ved at tegne forsikringen. Rådgivningskrav for finansielle virksomheder, herunder forsikringsselskaber, er reguleret i bekendtgørelse om god skik for finansiel virksomhed, investeringsforeninger mv. Heraf følger, at rådgivningen skal tilgodese kundens interesse samt give kunden et godt grundlag for at træffe sin beslutning. Rådgivningen skal være relevant, retvisende og fyldestgørende. Der skal desuden orienteres om risici forbundet med indgåelse af den relevante forsikringsaftale. Rådgivningen skal bygge på oplysninger fra kunden om kundens økonomiske situation, erfaring med de relevante finansielle ydelser, formål med at få ydelsen (fx køb af et forsikringsprodukt) leveret samt kundens risikovillighed. Der skal under rådgivningen bl.a. gives tilstrækkelig information om den finansielle virksomheds egne produkter og ydelser, samt andre relevante produkttyper på markedet. Bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder indeholder også krav til den aftale, som forsikringsmægleren skal indgå med sin kunde.

6 6/10 Forsikringsmæglere skal i henhold til bekendtgørelsen handle i den enkelte kundes interesse og må ikke lade sig påvirke af egne eller tredjemands interesser ved rådgivning af kunden. Forsikringsmæglere skal kunne begrunde den rådgivning, som kunden modtager om de forelagte løsninger på kundens forsikringsbehov. 7. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser Det gældende Forsikringsformidlingsdirektiv er implementeret ved Lov om forsikringsformidling med tilhørende bekendtgørelser. De foreslåede ændringer vil medføre behov for at udvide anvendelsesområdet for den gældende lov om forsikringsformidling, således at loven også gælder for forsikringsselskaber og sammenligningswebsites. Den gældende lovgivning indeholder ikke et krav om, at forsikringsformidlerens eller de ansattes i forsikringsselskabet nødvendige viden og erfaring løbende skal opdateres. Dette krav vil derfor skulle indføres i dansk ret. Den danske lovgivning om forsikringsformidling indeholder derudover ikke alle de øgede oplysningsforpligtelser, som opstilles i direktivforslaget, herunder de øgede krav til oplysning om variable løndele, hvorfor den gældende danske lovgivning vil skulle tilpasses hertil. Endelig vil der skulle indføres særlige rådgivningsregler i forbindelse med formidling af livsforsikringsprodukter med investeringselementer. Forslaget medfører yderligere opgaver for den europæiske forsikringstilsynsmyndighed, EIOPA, i form af udarbejdelse af tekniske standarder og bindende mægling mellem nationale tilsynsmyndigheder. Udgifter til EIOPA er finansieret af henholdsvis medlemsstaterne via EU s budget (60 pct.) og af Kommissionen (40 pct.). Herudover vurderes det, at forslaget vil betyde et øget ressourcebehov for Finanstilsynet, særligt i forbindelse med forslaget om udvidelse af anvendelsesområdet for omfattede virksomheder. Hertil kommer, at der skal føres tilsyn med de øgede oplysningsforpligtelser, og de løbende krav til efteruddannelse. Det vurderes, at dette vil nødvendiggøre tilførsel af flere årsværk til Finanstilsynet. Finanstilsynets aktiviteter finansieres via bidrag fra de finansielle virksomheder under tilsyn. Det foreslås endvidere, at der stilles krav om, at medlemsstater skal indføre passende administrative sanktioner, og at der skal samarbejdes mellem myndigheder på tværs af grænserne i EU. Da der er tale om administrative sanktioner, vurderes det, at forslaget ikke vil være i konflikt med Danmarks retlige forbehold. 8. Samfundsøkonomiske konsekvenser Kommissionen vurderer, at forslaget vil medvirke til en bedre forbrugerbeskyttelse på forsikringsområdet.

7 7/10 Kommissionen forventer, at IMD indirekte kan bidrage til vækst i de finansielle tjenesteydelser i EU, idet det kan medvirke til at øge forbrugernes tillid til virksomhederne og forbrugernes forståelse af forsikringsprodukterne. 9. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Det vurderes, at gennemførelse af de øgede krav om information, kompetenceudvikling mv. vil medføre visse administrative konsekvenser for erhvervslivet. Omkostningerne herved forventes imidlertid at være begrænsede. Kommissionen vurderer således, at omkostningerne pr. virksomhed vil ca. EUR 730 (ca. DKK 5.450). Kommissionen lægger ligeledes vægt på, at forslaget ikke skal være for byrdefuldt for små og mellemstore forsikringsformidlere og forsikringsvirksomheder, som derfor pålægges relativt mindre omfattende krav med forslaget. 10. Høring Kommissionens forslag til IMD har været i høring i EU-specialudvalget for den finansielle sektor med høringsfrist den 4. september Nedenfor sammenfattes hovedindholdet af høringssvarene. Forsikring & Pension Forsikring & Pension finder, at omkostningerne for erhvervslivet vil være større, end Kommissionen vurderer, idet anvendelsesområdet i forslaget udvides væsentligt. Forsikring & Pension bakker op om regeringens arbejde med at kunne fastholde det eksisterende danske provisionsforbud for forsikringsmæglere. Forbrugerrådet Forbrugerrådet støtter formålet med forslaget fra EU-Kommissionen. Forbrugerrådet finder, at det er vigtigt, at de tilfælde, hvor de eksisterende danske regler sikrer forbrugeren et højere beskyttelsesniveau end i forslaget, skal kunne opretholdes, fx de danske god skik-regler. Forbrugerrådet finder, at det danske provisionsforbud skal opretholdes, således at der ikke kun er et provisionsforbud for uafhængige rådgivere/sælgere af forsikringsinvesteringsprodukter som i EU-Kommissionens forslag. Forbrugerrådet lægger vægt på, at sælger/rådgivers kompetencer skal sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, og at der tages højde for kundens specifikke behov. Derudover mener Forbrugerrådet, at formidleren eller forsikringsselskabet ved brug af andet varigt medium end papir skal sikre, at forbrugeren har modtaget og forstået informationen. Forbrugerrådet finder, at kravene til anvendelse af udenretslig bilæggelse af tvister ikke skal udelukke anvendelsen af de danske ankenævn såsom Ankenævnet for Forsikring. Advokatrådet Advokatrådet er betænkelig ved kravet om offentliggørelse af sanktioner og påbud i ikke-anonymiseret form. Advokatrådet henviser i den sammenhæng

8 8/10 til Betænkning 1516/2010, hvor det anbefales, at der for så vidt angår fysiske personer ikke etableres nye offentliggørelsesordninger, der alene har til formål at udstille de pågældende fysiske personer som lovovertrædere på grund af tavshedspligtsregler og vanskeligheden ved at rette eventuelle fejl efterfølgende på internettet. Advokatrådet fremhæver, at anbefalingen ligeledes gælder for juridiske personer, om end der for juridiske personer ikke er samme hensyn at tage vedr. tavshedspligt. Forsikringsmæglerforeningen Forsikringsmæglerforeningen støtter generelt forslaget til revisionen af IMD og fremhæver særligt det udvidede anvendelsesområde, der omfatter forsikringsselskaber og efteruddannelse af forsikringsformidlere og forsikringsselskabernes ansatte som positive elementer. Forsikringsmæglerforeningen mener, at der bør klargøres hvilke aktiviteter på fælles forsikringswebsteder, der er omfattet af forslaget. Herudover finder Forsikringsmæglerforeningen, at overgangsperioden på 5 år vedr. oplysningsforpligtelserne, for så vidt angår aflønning for andre produkter end livsforsikringsprodukter, bør udgå. Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer (FDFA) FDFA støtter generelt forslaget og fremhæver særligt det udvidede anvendelsesområde, der omfatter forsikringsselskaber. FDFA opfordrer til, at det i IMD bliver gjort lovpligtigt for forsikringsgiverne at specificere deres præmier i ren forsikringsrisiko og andre omkostninger, og således at det kun er tilladt at opkræve det beløb hos slutbrugeren, som de selv har ydet administration og service for. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) DFL støtter generelt forslaget. DFL støtter herunder kompetencekrav til medarbejderne i forsikringsselskaberne, og foreslår certificeringer samt at kravene skal være forskellige alt efter hvilke produkter, der skal sælges, og om det er til privat eller erhvervskunder. DFL finder, at oplysninger om løn ikke skal offentliggøres på individniveau, når der er tale om ansatte salgsmedarbejdere i et forsikringsselskab. Endelig mener DFL, at kravet til ansatte om vurdering af kundens egnethed skal præciseres. Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening støtter generelt forslaget fra EU-Kommissionen, men mener, at Kommissionen skulle have foreslået, at forbuddet mod at modtage provision fra forsikringsselskaberne skal gælde for alle rådgivere og ikke kun for de uafhængige forsikringsformidlere af livsforsikringer med investeringselement. Dansk Aktionærforening anbefaler, at regeringen arbejder for, at alle forsikringsformidlere omfattes af provisionsforbuddet. Danmarks Rejsebureau Forening Danmarks Rejsebureau Forening finder, at rejsebureauer fortsat skal være undtaget fra IMD, ligesom rejsebureauerne er i de eksisterende regler. Det skyldes, at rejseforsikringer er simple produkter, der typisk håndteres onli-

9 9/10 ne/automatisk, og som er letforståelige for forbrugeren. De foreslåede reglerne vil således være uforholdsmæssigt byrdefulde. 11. Generelle forventninger til andre landes holdninger På nuværende tidspunkt kendes kun andre landes foreløbige holdninger. Flere lande er fortalere for at sikre konsistens med revisionen af MiFID. En række lande, mener desuden, at anvendelsesområdet skal omdefineres, så for eksempel advokater, der agerer som rådgivere ikke reguleres af IMD. Derudover støtter flere lande at udvide provisionsforbuddet i forhold til Kommissionens forslag, så det omfatter andre produkter end livsforsikringer med et investeringselement. Endelig forventes det, at der i drøftelserne vil blive fokus på detaljeringsniveauet for offentliggørelse af aflønning, krav til de faglige kompetencer, mulighed for Kommissionen til at udstede delegerede retsakter samt administrative sanktioner. 12. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen kan generelt støtte Kommissionens forslag om en bedre forbrugerbeskyttelse i relation til forsikringsformidling og direkte salg af forsikringsprodukter. Regeringen lægger særlig vægt på, at det danske provisionsforbud for forsikringsmæglere kan fastholdes i de nye regler, idet erfaringen i Danmark vedrørende provisionsforbuddet er, at det reducerer interessekonflikter og øger gennemsigtigheden i aflønningsstrukturen. Særligt finder regeringen det positivt, at Kommissionens forslag introducerer et provisionsforbud for forsikringsformidlere og forsikringsselskaber, der yder rådgivning på uafhængigt grundlag om salg af forsikringsprodukter med et investeringselement. Regeringen finder, at dette forbud skal fastholdes i de kommende forhandlinger. Det gældende danske provisionsforbud for forsikringsmæglere er ikke direkte reguleret i det oprindelige IMD. Når der i udkastet til det reviderede direktiv alene indføres en egentlig bestemmelse om provisionsforbud for forsikringsformidlere og forsikringsselskaber, der yder rådgivning på uafhængigt grundlag om salg af forsikringsprodukter med et investeringselement, kan det skabe uklarhed om, hvorvidt det gældende danske provisionsforbud for forsikringsmæglere kan opretholdes i forhold til formidling af andre typer af forsikringsprodukter. Regeringen vil derfor arbejde for, at det i forslaget indeholdte provisionsforbud udvides til at gælde for forsikringsmæglere, uanset hvilket produkt pågældende formidler. Regeringen lægger vægt på, at tildeling af kompetencer til værtstilsynet sker ved gensidig aftale mellem de kompetente myndigheder.

10 10/10 Endelig vil regeringen generelt arbejde for at sikre konsistens mellem sanktionsbestemmelserne i dette forslag med øvrige forslag til finansielle direktiver/forordninger, herunder i forbrugerpakken (IMD, UCITS V og PRIPS, jf. ovenfor). 13. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling Erhvervsudvalget L 52 - Bilag 19 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling (Forsikringsmæglervirksomheders oplysningspligter og forbud mod at forsikringsmæglervirksomheder

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt 5. november 2010 Supplement til samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. november 2010 1) Administrativt samarbejde på skatteområdet

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 55 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. november 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse

Forbrugerbeskyttelse Forbrugerbeskyttelse Julie Galbo, Finanstilsynet AIDA Det danske selskab for forsikringsret 27/1-2011 Oversigt Sampension Tanker om gruppelivsforsikring SEB-afgørelsen Ny informationsbekendtgørelse God

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. september 2010 Kommissionens hvidbog om forsikringsgarantiordninger KOM(2010) 0370 af 12. juli 2010 Resumé

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtighed og sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti,

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtighed og sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 322 Offentligt GR UNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVA LG 27. juni 2013 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtighed

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2012 SWD(2012) 192 final C7-0180/12 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

GAP Anvendelsesområde

GAP Anvendelsesområde København April 2017 GAP Anvendelsesområde Forklaring af lysregulering Forklaring Vurderes at få stor betydning Vurderes at få betydning Vurderes ikke at få betydning København Langelinie Allé 35 2100

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 10 Offentligt Notat 30. juni 2015 J.nr. 15-0247969 Proces og Administration ABL GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 20. december 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Forsikringsmæglereformidling og aflønning efter de nye regler

Forsikringsmæglereformidling og aflønning efter de nye regler NFT 3/2007 Forsikringsmæglereformidling og aflønning efter de nye regler Forsikringsmæglereformidling og aflønning efter de nye regler af Tine Egelund Thomsen og Morten Samuelsson Tine Egelund Thomsen

Læs mere

IDD - Insurance Distribution Directive Informationsmøder 7. juni og 13. juni 2017

IDD - Insurance Distribution Directive Informationsmøder 7. juni og 13. juni 2017 IDD - Insurance Distribution Directive Informationsmøder 7. juni og 13. juni 2017 Velkommen Helle Havgaard, adm. direktør 2 Formål med informationsmødet At informere den finansielle sektor om de kompetencekrav

Læs mere

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Kemikalier J.nr. 001-05574 Ref. Jukof/beand Dep/kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt MILJØstyrelsen 9. Marts 2011 Pesticider & genteknologi JL/japed(dep) GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådsdirektiv

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 415 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 7. og 9. kontor, dep 3.1 og 2.1 Sagsnr.: dep 13175 Den 2. september 2008

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 210 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Side 1/6 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 10. February 17 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01347/Dep. sagsnr. 16346 Den 3. juli 2012 FVM 052 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. december 2007 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 29. november 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev Finansiel regulering og kapitalforvaltning Nyhedsbrev PROVISIONSFORBUD VED UAFHÆNGIG INVESTERINGS- RÅDGIVNING OG PORTEFØLJEPLEJE 9.12.2015 Fra 1. januar 2017 indføres med implementeringen af MiFID II et

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. august 2013 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske langsigtede

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. MST-6230-00071 Ref. doble GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet/EU-enheden Sagsnr.: 2012-29-221-01374/dep. sagsnr. 14699 Den 20. juli 2012 FVM 058 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0491 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0491 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0491 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 28. september 2016 2016-4471 Grund- og nærhedsnotat om Kommissionens forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

Markedsudvikling for forsikringsmæglervirksomhed i 2008

Markedsudvikling for forsikringsmæglervirksomhed i 2008 Markedsudvikling for forsikringsmæglervirksomhed i 2008 1. Konklusioner: Forsikringsmæglerne præsterede samlet en omsætning fra forsikringsformidling i 2008 på lidt over en milliard kr. svarende til en

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0293 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0293 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0293 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.5.2014 COM(2014) 293 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "EUROPÆISK BANKTILSYN TAGER

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 22 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./2.1 J.nr.: PD 07-201/EU17-000008 Den 12. oktober 2007 MMO/RUBJ/TAER FVM

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 245 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 245 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 245 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Økologi/DEP/Miljøenheden/ Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 11-60111-000001/Dep. sagsnr. 13790 Den 15. marts 2012 FVM

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 142 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 142 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 142 Offentligt 13. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGE TS EUROP AU D V AL G Klima-, Energi- og Bygnings ministeriet 31. oktober 2014 Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 4 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. oktober 2009 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT

Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT Kontor Sagsbehandler Dato 22. september 2008 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer direktiv 2005/32/EF

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 201 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00430/Dep. sagsnr. 3594 Den 27. januar 2010 FVM 732 NOTAT

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om forsikringsformidling

Høringssvar vedrørende forslag til lov om forsikringsformidling Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø Sendt pr. mail til hoeringer@ftnet.dk med kopi til kbn@ftnet.dk, ctn@ftnet.dk og snc@ftnet.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om forsikringsformidling

Læs mere

Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s regler om provisionsbetalinger vedrørende porteføljeplejeordninger

Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s regler om provisionsbetalinger vedrørende porteføljeplejeordninger Dansk Aktionærforening FinansDanmark Forbrugerrådet Tænk Fondsmæglerforeningen Investeringsfondsbranchen 24. januar februar 2017 Ref. MEST J.nr. Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s

Læs mere

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2685 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. oktober 2005 Med henblik

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt 3. november 2015 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015 1) Kommissionens handlingsplan for en kapitalmarkedsunion - Rådskonklusioner

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0102 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0102 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0102 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 26. april 2012 Grønbog om skyggebanker, KOM (2012) 102. 1. Resumé Kommissionen har udsendt en

Læs mere

NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0561 Bilag 3 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens grønbog om Revisionspolitik: Læren af krisen - KOM(2010) 561 af 13. oktober 2010

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 335 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./2. afd., 1. kt. J.nr.: PD 06-201/EU17-000006 / Den 3. juli 2006 MMO/LBJ/EMFJ

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 185 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Fødevarestyrelsen 6. kt./ Departementet 3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 13121 Den 16.

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 93 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 93 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 93 Offentligt Notat II 12. januar 2017 J.nr 16-1784570 Grund- og nærhedsnotat vedr. Europa-Kommissionens forslag til Rådets forordning om modernisering af momsreglerne

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen om revision af direktiv 2006/114/EF om vildledende og sammenlignende markedsføring (KOM(2012) 702 endelig)

Meddelelse fra Kommissionen om revision af direktiv 2006/114/EF om vildledende og sammenlignende markedsføring (KOM(2012) 702 endelig) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 122 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 4. januar 2013 Meddelelse fra Kommissionen om revision af direktiv 2006/114/EF

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg om: Rådsmøde (land og fisk) den 13. juli miljødelen

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg om: Rådsmøde (land og fisk) den 13. juli miljødelen Europaudvalget 2009 2956 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Notat MILJØMINISTERIET 29. juni 2009 EU og Internationalt politisk sekretariat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg om: Rådsmøde (land

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

Lovforslag om ændring af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed

Lovforslag om ændring af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed Lovforslag om ændring af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed Skrevet af Michael Møller Nielsen Publiceret 25 Aug 2016 Finanstilsynet har den 12. juli 2016 sendt et lovforslag i høring, der

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0362 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0362 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0362 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 18. august 2009 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) SAMLENOTAT

Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) SAMLENOTAT Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 8. oktober

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-269-00077/Dep. sagsnr. 9614 Den 15. november 2011 FVM 956 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39EF vedrørende registreringskrav

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39EF vedrørende registreringskrav Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 298 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. juni 2006 Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere