Studieordning for Kandidatuddannelsen i sociologi ved Aalborg Universitet September 2014 J.nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for Kandidatuddannelsen i sociologi ved Aalborg Universitet September 2014 J.nr"

Transkript

1 Studieordning for Kandidatuddannelsen i sociologi ved Aalborg Universitet September 2014 J.nr I medfør af lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning for kandidatuddannelsen i sociologi. 1 Bekendtgørelsesgrundlag Kandidatuddannelsen i sociologi er tilrettelagt i henhold til Ministeriet for Forskning, Innovation og Uddannelsers bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr af 16. december 2013 m eksamen og censur ved universitetsuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen). Der henvises yderligere til bekendtgørelse nr af 16. december 2013 (Kandidatadgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse 250 af 15. marts 2007 (Karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer. 2 Studienævn og fakultet Kandidatuddannelsen i sociologi hører under Studienævnet for sociologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet. Kandidatuddannelsen hører under censorkorpset for sociologi 3 Optagelse Optagelse på kandidatuddannelsen i sociologi forudsætter en bacheloruddannelse i sociologi. Studerende med en anden bacheloruddannelse vil efter ansøgning til studienævnet kunne optages efter en konkret faglig vurdering, såfremt ansøgeren skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Universitetet kan fastsætte krav om aflæggelse af supplerende prøver forud for studiestart. 4 Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk er hhv. Cand. Scient. Soc og Master of Science (MSc) in Sociology. 5 Uddannelsens normering angivet i ECTS Kandidatuddannelsen i sociologi er en to-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS. 6 Uddannelsens faglige profil Stk. 1. Uddannelsens formål Formålet med kandidatuddannelsen i sociologi er, at den studerende både opnår en fagligt bred og videregående viden om fagets teorier og metoder og anvendelsesmuligheder samt opnår mulighed for specialisering, således at han/hun kan identificere, formulere, analysere og løse komplekse sociologiske problemstillinger. Formålet med den sociologiske kandidatuddannelse er: 1. at udbygge de kundskaber, som den studerende har erhvervet under bacheloruddannelsen i sociologi ved Aalborg Universitet eller andre uddannelsesinstitutioner. 2. at sætte den studerende i stand til selvstændigt at anvende videregående elementer af sociologisk teori og metode i praksis. 1/15

2 3. at kvalificere den studerende til at deltage i erhvervsorienteret og videnskabeligt udviklingsarbejde, herunder forskeruddannelse (ph.d.-uddannelse). 4. at kvalificere til specialiserede erhvervsfunktioner i den offentlige og private sektor. Stk. 2. Uddannelsens fag Kandidatuddannelsen i sociologi, semester, udgør en samlet studieenhed. Den består af følgende fagområder, som tilsammen udgør 120 ECTS: 1. Sociologiske emnespecialiseringer. 2. Sociologiske metodespecialiseringer. 3. Valgfag/Praktik. 4. Specialeforberedende kursus. 5. Kandidatspeciale. Stk. 3. De faglige og erhvervsrelevante kompetencer den studerende har efter afsluttet uddannelse Viden Kandidatuddannelsens kompetenceprofil Videregående viden om sociologiske fag- og problemområder (faglige kerneområder samt tværgående områder) Viden om særlige/supplerende sociologiske analyser og problemløsninger, som ikke indgår i de faglige kerneområder og tværgående områder (valgfag) Færdigheder Viden om praksisrelaterede sociologiske problemstillinger i organisationer og virksomheder (praktik) Færdigheder i selvstændigt at kunne tilrettelægge og gennemføre dybtgående undersøgelser af sociologiske problemer samt at kunne forholde sig kritisk til det anvendte teoretiske, metodiske og empiriske grundlag Færdigheder i at anvende sociologiske teorier og metoder i en analytisk sammenhæng og overføre viden om og indsigt i sociologiske problemstillinger fra et område til et andet Færdigheder i at udvælge og anvende relevante teorier og metoder i en analyse af en praksisrelateret problemstilling fra organisationer og virksomheder (praktik) Kompetencer Færdigheder i at formidle sociologisk viden på en systematisk og velstruktureret måde i skriftlig og mundtlig form Evne til at kortlægge og forstå overordnede samfundsmæssige udviklingstendenser og gennemføre kvalificerede analyser af sociologiske problemstillinger Evne til at kunne relatere sociologisk teori til belysningen af og/eller løsningen på konkrete sociologiske problemstillinger Evne til at udvælge og anvende de for problemstillingen relevante metoder til belysningen af og/eller løsningen på konkrete sociologiske problemstillinger Evne til kritisk vurdering af anvendte teoretiske og empiriske analyser inden for det sociologiske fagområde 2/15

3 Evne til at strukturere videnskabeligt arbejde og egen læring, herunder i forbindelse med projektarbejde Evne til at arbejde problemorienteret og tværfagligt samt indgå i projektorganiseringer Evne til at tilegne sig ny viden og at kunne omstille og forny sig i forhold til nye udfordringer og behovet for nye faglige kompetencer Evne til at samarbejde og arbejde i teams samt indgå i læringsmiljøer Evne til at håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge 7 Regler om moduler, fagelementer og valgfag Kandidatuddannelsen er et afrundet forløb, der udbygger de kundskaber og den indsigt, den studerende har erhvervet i bacheloruddannelsen. Kandidatuddannelsen i sociologi er opbygget af moduler. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer. Uddannelsen er tilrettelagt med henblik på at sikre faglig progression og sammenhæng. Kandidatuddannelsen giver den studerende mulighed for at vælge mellem forskellige kompetenceprofiler. Modulernes omfang angives i ECTS-point og afsluttes med en eller flere prøver, som det angives i denne studieordning. 60 ECTS-point svarer til et års heltidsstudie. Et studieforløb skal indeholde mindst én sociologisk emnespecialisering på minimum 20 ECTS og mindst én metodespecialisering. Sociologiske specialiseringer har samlet et omfang af 50 ECTS. Valgfag/projektorienteret forløb(praktik) har et omfang af 30 ECTS. Projektorienteret forløb (praktik) kan være enten 20 eller 30 ECTS. Der skal i forløbet udarbejdes mindst ét projekt, der er en individuel eller fælles opgave med tilhørende kurser, af en størrelse på 20 ECTS. Projektet skrives inden for en sociologisk emnespecialisering. De 20 ECTS skal være sammenhængende og afsluttes med et projekt. 1. semester Modul 1: Sociologiske emnespecialiseringer (K) Modul 2: Projektarbejde (K) Modul 3: Sociologiske metodespecialiseringer (K) Undervisnings- ECTS Eksamens ECTS semester Modul 4: Videregående sociologisk teori (V) Modul 5: Projektarbejde i videregående sociologisk teori (V) Modul 6: Projektorienteret forløb (praktik) (V) Modul 7: Valgfag (V),20 20,30 20,30 3/15

4 ,20,30,20,30 3. semester Modul 8: Sociologiske emnespecialiseringer (K) Modul 9: Projektarbejde (K) Modul : Sociologiske metodespecialiseringer (K) 20 Modul 11: Specialeforberedende kursus (K) 4. semester Modul 12: Kandidatspeciale (K) K= konstituerende fag V= valgfag Kandidatuddannelsen i sociologi semester består af en række moduler, hvoraf nogle er konstituerende fagelementer (K), mens andre er valgfag (V)., indhold, omfang, undervisnings- og arbejdsformer, tidsmæssig placering, forudsætningskrav for deltagelse, generelle og specifikke læringsmål, vurderingskriterier samt prøveformer beskrives kronologisk nedenfor. Modul 1 og 8, Sociologiske emnespecialiseringer et for modulerne er, at den studerende tilegner sig sociologisk forståelse inden for den pågældende specialisering, herunder indsigt i teorier, metoder og det videnskabsteoretiske grundlag. Endvidere er det målet, at den studerende opnår en forståelse af specialiseringens praksisfelt. Specialiseringerne indeholder en præsentation og diskussion af væsentlige sociologiske teoridannelser og videnskabsteoretiske grundlag. Derudover indføres den studerende i specialiseringens funktionsområde og de metoder og procedurer, som kendetegner specialiseringens emne. ECTS. Modulerne afvikles som en forelæsningsrække med dertil hørende seminarer og/eller øvelser. Tidsmæssig placering Modulerne er placeret på 1. og 3. semester. Der kræves ingen andre forudsætninger end de generelle adgangskrav til uddannelsen for at deltage på modulerne. Det er målet, at den studerende efter modul 1 og 8: Viden - opnår en videregående indsigt i sociologiske problemstillinger inden for specialiseringens emneområde - opnår en videregående kendskab til flere områder eller temaer inden for specialiseringens emnefelt 4/15

5 Færdigheder - kan vurdere og belyse specialiseringens problemstillinger på et fagligt højt niveau - kan beskrive og gengive centrale klassiske og nyere teorier af relevans for specialiseringen på et fagligt højt niveau - kan relatere sociologien til de videnskabsteoretiske grundlagsproblemer, der er relevante for specialiseringen - kan udvikle for specialiseringen relevante sociologiske forskningsdesigns - kan vurdere, analysere og forholde sig kritisk til udviklingen inden for specialiseringens funktionsområde Kompetencer - har evnen til at udvælge, belyse, diskutere og analysere problemstillinger med inddragelse af for specialiseringen relevante begrebsdannelser og teorier samt de for problemstillingen relevante metodiske tilgange For karakteren 12: Gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtømmende opfyldelse af kursets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler. For karakteren 02: Gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for kurset. Modulerne evalueres ved en individuel skriftlig prøve af en uges varighed. Besvarelsen bedømmes efter 7-skalaen med intern censur. Hvis modulerne evalueres sammen med modul 2 eller 9 evalueres modulerne gennem projektarbejde ved en mundtlig prøve efter 7-skalaen med intern censur. Modul 2 og 9, Projektarbejde et for modulerne er at give den studerende mulighed for gennem projektarbejde at dokumentere kendskab til og anvendelse af sociologisk teori og metode på et videregående niveau i relation til en konkret problemstilling inden for specialiseringens emneområde. Modulerne består af et projektarbejde, hvorigennem den studerende i relation til en konkret og afgrænset problemstilling skal anvende relevante sociologiske teorier, begreber og metoder til belysning og analyse. Projektet udarbejdes individuelt eller i grupper. ECTS. Modulerne afvikles som projektarbejde med tilhørende vejledning. Tidsmæssig placering Modulerne er placeret på 1. og 3. semester. Der kræves ingen andre forudsætninger end de generelle adgangskrav til uddannelsen for at deltage på modulerne. Det er målet, at den studerende efter modul 2 og 9: 5/15

6 Viden - opnår en videregående indsigt i sociologiske problemstillinger inden for specialiseringens emneområde - opnår en videregående kendskab til flere områder eller temaer inden for specialiseringens emnefelt Færdigheder - kan vurdere og belyse specialiseringens problemstillinger på et højt fagligt niveau - kan beskrive og gengive centrale klassiske og nyere teorier af relevans for specialiseringen på et fagligt højt niveau - kan relatere sociologien til de videnskabsteoretiske grundlagsproblemer, der er relevante for specialiseringen - kan udvikle for specialiseringen relevante sociologiske forskningsdesigns - kan vurdere, analysere og forholde sig kritisk til udviklingen inden for specialiseringens funktionsområde Kompetencer - har evnen til at udvælge, belyse, diskutere og analysere problemstillinger med inddragelse af for specialiseringen relevante begrebsdannelser og teorier samt de for problemstillingen relevante metodiske tilgange For karakteren 12: Gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtømmende opfyldelse af kursets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler. For karakteren 02: Gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for modulet. Modulerne evalueres sammen med modul 1 og 8 gennem projektarbejde ved en mundtlig prøve efter 7-skalaen med intern censur. Modul 3 og, Sociologiske metodespecialiseringer et for modulerne er, at den studerende tilegner sig en videregående anvendelsesorienteret forståelse for en bestemt sociologisk metode. Den studerende skal sættes i stand til at anvende metoden til belysning af konkrete sociologiske problemstillinger samt at reflektere over metoden i relation til andre sociologiske metoder. I kurserne introduceres metodens historiske ophav, grundlæggende begreber samt fremgangsmåder til fortolkning og fremstilling af resultater. Der arbejdes konkret med data i undervisningen. ECTS. Modulerne afvikles som en forelæsningsrække med dertil hørende seminarer og/eller øvelser. Tidsmæssig placering Modulerne er placeret på 1. og 3. semester. 6/15

7 Der kræves ingen andre forudsætninger end de generelle adgangskrav til uddannelsen for at deltage på modulerne. Det er målet, at den studerende efter modul 3 og : Viden - opnår en videregående indsigt i den aktuelle metode, dens grundbegreber, teoretiske ophav og dens praktiske anvendelse Færdigheder - kan gengive og redegøre for grundbegreber og centrale forståelser inden for den aktuelle metode på et videregående plan - kan reflektere over og analysere en aktuel sociologisk problemstilling eller tematik ved hjælp af den aktuelle metode - kan relatere, sammenligne og diskutere styrker og svagheder ved den aktuelle metode og dens forskellige analysestrategier Kompetencer - har evnen til at udvælge, belyse, diskutere og analysere problemstillinger med inddragelse af relevante metodiske tilgange For karakteren 12: Gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtømmende opfyldelse af kursets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler. For karakteren 02: Gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for kurset. Modulerne evalueres ved en individuel skriftlig prøve af en uges varighed. Besvarelsen bedømmes efter 7-skalaen med ekstern censur. Modul 4, Videregående sociologisk teori et for modulet er, at den studerende tilegner sig forståelse for teoretiske grundlagsproblemer på et videregående niveau. Endvidere er målet at skabe forståelse for de enkelte teoriopbygninger og deres indbyrdes forskelligheder og anvendelsesmuligheder samt gøre den studerende i stand til at argumentere ved hjælp af teoriernes begrebsapparat. Modulet giver en videregående introduktion til sociologiske teoridannelser og videnskabsteoretiske grundlag. Der lægges vægt på teoriernes indbyrdes relation til hinanden, hvilket samfundsmæssigt niveau de forholder sig til samt deres forklaringskraft. Endvidere indføres den studerende i de centrale kritikker, der kan rettes imod de enkelte teoriretninger, deres begrebsanvendelse samt deres anvendelsesmuligheder. ECTS. Modulet afvikles som en forelæsningsrække med seminarer og/eller øvelser. Tidsmæssig placering Modulet er placeret på 2. semester. 7/15

8 Der kræves ingen andre forudsætninger end de generelle adgangskrav til uddannelsen for at deltage på modulet. Det er målet, at den studerende efter modul 4: Viden - opnår en videregående indsigt i og overblik over sociologiske teorier, deres grundlagsproblemer, indbyrdes relationer og anvendelsesmuligheder Færdigheder - kan vurdere og belyse sociologiske teorier på et fagligt højt niveau - kan relatere sociologiske teorier til videnskabsteoretiske grundlagsproblemer - kan relatere, sammenligne og diskutere de forskellige teoriers styrker og svagheder med andre teoretiske tilgange - kan reflektere over og analysere en aktuel sociologisk problemstilling eller tematik ved hjælp af de teorier, som modulet arbejder med Kompetencer - har evnen til at udvælge, belyse, diskutere og analysere sociologiske teorier på et videregående niveau For karakteren 12: Gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtømmende opfyldelse af kursets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler. For karakteren 02: Gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for kurset. Modulet evalueres ved en individuel skriftlig prøve af en uges varighed. Besvarelsen bedømmes efter 7-skalaen med ekstern censur. Hvis modulet evalueres sammen med modul 5 evalueres modulet gennem projektarbejde ved en mundtlig prøve efter 7-skalaen med ekstern censur. Modul 5, Projektarbejde i videregående sociologisk teori et for projektet er at give den studerende mulighed for gennem projektarbejde at dokumentere kendskab til og anvendelse af sociologisk teori på et videregående niveau. Modulet består af et projektarbejde, hvorigennem den studerende skal anvende relevante sociologiske teorier og begreber. Projektet udarbejdes individuelt eller i grupper. eller 20 ECTS. Modulet afvikles som projektarbejde med tilhørende vejledning. Tidsmæssig placering Modulet er placeret på 2. semester. 8/15

9 Der kræves ingen andre forudsætninger end de generelle adgangskrav til uddannelsen for at deltage på modulet. Det er målet, at den studerende efter modul 5: Viden - opnår en videregående indsigt i og overblik over sociologiske teorier, deres grundlagsproblemer, indbyrdes relationer og anvendelsesmuligheder Færdigheder - kan vurdere og belyse sociologiske teorier på et højt fagligt niveau - kan relatere sociologiske teorier til videnskabsteoretiske grundlagsproblemer - kan relatere, sammenligne og diskutere de forskellige teoriers styrker og svagheder med andre teoretiske tilgange - kan reflektere over og analysere en aktuel sociologisk problemstilling eller tematik ved hjælp af de teorier, som modulet arbejder med Kompetencer - har evnen til at udvælge, belyse, diskutere og analysere sociologiske teorier på et videregående niveau For karakteren 12: Gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtømmende opfyldelse af kursets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler. For karakteren 02: Gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for modulet. Modulet evalueres sammen med modul 4 gennem projektarbejde ved en mundtlig prøve efter 7-skalaen med ekstern censur. Modul 6, Projektorienteret forløb (praktik) et med det projektorienterede forløb (praktik) er, at den studerende opnår en arbejdsmæssig erfaring med løsning af sociologiske opgaver af relevans for fagsociologer i organisationer under forudsætninger, der svarer til fremtidige arbejdsvilkår. I det projektorienterede forløb indgår den studerende som praktikanter i en konkret organisation og løser arbejdsopgaver på et akademisk niveau, der har afsæt i sociologiske relevante problemstillinger, metoder eller teorier og begrebsdannelser. Den studerende skal udarbejde en praktikrapport på baggrund af arbejdsopgaverne og erfaringerne fra praktikopholdet. 20 eller 30 ECTS. Praktikken gennemføres som løsning af konkrete arbejdsopgaver på praktikstedet samt faglig vejledning på praktikstedet og vejledning fra uddannelsen. Tidsmæssig placering Modulet er placeret på 2. semester. 9/15

10 Der kræves ingen andre forudsætninger end de generelle adgangskrav til uddannelsen for at deltage på modulet. Det er målet, at den studerende efter modul 6: Viden - opnår indsigt i det konkrete arbejde som sociolog i en arbejdsorganisation - opnår indsigt i praktiske teamsamarbejder, og hvorledes opgaveløsninger i tværfaglige miljøer planlægges Færdigheder - kan omsætte sociologisk teoretiske og metodiske problemstillinger til praktiske organisatoriske løsninger - kan vurdere og argumentere for kvalitative og kvantitative metoders relevans for gennemførelse af konkrete praktiske sociologiske analyser - kan vurdere og argumentere for sociologiske teorier og begrebsdannelsers relevans for gennemførelse af konkrete praktiske sociologiske analyser - kan arbejde med flere opgaver på samme tid Kompetencer - har evnen til at udføre sociologisk arbejde i en arbejdsorganisation Bestået: Gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for modulet Ikke bestået: Gives for præstationer, der ikke opfylder de ovenstående læringsmål. Det projektorienterede forløb afsluttes med en individuel mundtlig eksamen på baggrund af en praktikrapport, der bedømmes bestået/ikke-bestået med intern censur. Modul 7, Valgfag et med modulet er at give den studerende videregående faglig indblik i og overblik over de udbudte valgfag. Modulet giver den studerende et særligt indblik i samt faglig og praktisk kompetence inden for valgfagets temaområde. Afhængig af udbyder. Afhængig af udbyder. Tidsmæssig placering Modulet er placeret på 2.semester. Der kræves ingen andre forudsætninger end de generelle adgangskrav til uddannelsen for at deltage på modulet. /15

11 Det er målet, at den studerende efter modul 7: Viden - opnår viden om et sociologisk valgfag på et videregående niveau Færdigheder - kan formulere, vurdere og formidle centrale problemstillinger inden for valgfagets emneområde - kan belyse, diskutere og analysere aktuelle problemstillinger inden for valgfagets temaramme i et sociologisk perspektiv Kompetencer - på selvstændigt grundlag kan reflektere over centrale problemstillinger inden for valgfagets tema herunder konkurrerende perspektiver, metoder og anvendelsesområder Afhængig af udbyder. Modulerne evalueres efter de til enhver tid gældende regler for bedømmelse. Modul 11, Specialeforberedende kursus et med modulet er at give den studerende mulighed for at belyse relevante problemstillinger inden for et sociologisk emneområde og foretage en bearbejdelse af disse med udgangspunkt i sociologiske teorier og eksisterende forskningslitteratur. Der udarbejdes et specialeforberedende essay, som har til hensigt at indkredse en sociologisk problemstilling, der kan danne udgangspunkt for kandidatspeciale. ECTS. Modulet afvikles som seminarer. Der kræves ingen andre forudsætninger end de generelle adgangskrav til uddannelsen for at deltage på modulet. Det er målet, at den studerende efter modul 11: Viden - opnår dybtgående viden om en afgrænset sociologisk problemstilling Færdigheder - kan vurdere og formidle centrale teorier i relation til den valgte problemstilling - kan vurdere og relatere relevante forskningsbidrag i relation til den aktuelle problemstilling Kompetencer - på selvstændigt grundlag kan redegøre for problemstillingens relevans ved hjælp 11/15

12 af sociologisk forskningslitteratur og relatere dette til andre forskningstraditioner på området Modulet evalueres ved aktivt fremmøde. Modulet bedømmes bestået/ikke-bestået med intern censur. Modul 12, Kandidatspeciale et med kandidatspecialet er at give den studerende mulighed for at videreudvikle indsigten i sociologiske teorier og metoder samt evnen til at anvende og perspektivere disse inden for et selvvalgt afgrænset sociologisk emne. Der udarbejdes et kandidatspeciale individuelt eller i grupper, hvor den studerende inden for et afgrænset felt og med anvendelse af relevante metoder og teorier analyserer udvalgte dele af aktuelle, moderne samfund. Det forventes, at den studerende kan redegøre for, undersøge og analysere et sociologisk relevant og afgrænset tema efter eget valg. Den studerende skal i kandidatspecialet vise evnen til at udvælge passende teorier, design, metoder og en empirisk operationalisering af problemstillingen. 30 ECTS. Modulet afvikles som projektarbejde med tilhørende vejledning og specialeseminar. Der kræves ingen andre forudsætninger end de generelle adgangskrav til uddannelsen for at deltage på modulet. Det er målet, at den studerende efter modul 12: Viden - opnår indsigt i og evne til at anvende sociologisk teorier og metoder på et højt niveau Færdigheder - kan tilrettelægge en selvstændig sociologisk undersøgelse og analyse inden for et afgrænset fagsociologisk emne - kan anvende videnskabsteoretiske grundprincipper og fagets kernebegreber på et højt niveau - kan opstille en klar og præcis sociologisk relevant problemformulering, som giver plads til selvstændig analyse, teoretisering og refleksioner - kan foretage relevante afgrænsninger, hvor den studerende identificerer de helt centrale elementer i emnet - kan disponere opgaven så emnet forklares og analyseres i en logisk og hensigtsmæssig rækkefølge med en klar rød tråd, hvor hovedvægten lægges på de dele, der er afgørende for at besvare den opstillede problemstilling - kan foretage en klar og præcis analyse af den opstillede problemstilling Kompetencer - på et selvstændigt grundlag kan diskutere, reflektere over, analysere, vurdere og kritisere emnets problemstillinger og på baggrund heraf nå frem til velunderbyggede selvstændige konklusioner 12/15

13 For karakteren 12: Gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtømmende opfyldelse af kursets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler. For karakteren 02: Gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for kurset. Med udgangspunkt i kandidatspecialet evalueres modulet ved en mundtlig prøve efter 7-skalaen med ekstern censur. 8 Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspecialet og dettes omfang Stk. 1. Ved bedømmelsen af kandidatspecialet og andre større skriftlige opgaver skal der ud over det faglige indhold også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. I studieordningen fastsættes regler om, hvorledes staveog formuleringsevnen indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, idet det faglige indhold dog vægtes tungest, medmindre faget/fagelementet er sprog eller fremmedsprog. Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor. Stk. 2. Kandidatspecialet skal indeholde et resumé på et fremmedsprog. Hvis projektet er skrevet på et fremmedsprog, bortset fra norsk og svensk, kan resumeet skrives på dansk. I studieordningen fastsættes, hvorledes resumeet indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, og hvilket sprog resumeet kan eller skal skrives på. Stk. 3. Kandidatspecialet skal dokumentere færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et fagligt afgrænset emne. Kandidatspecialet afslutter uddannelsen. Der indgås en specialekontrakt mellem den studerende, vejleder og studieleder/repræsentant for studieleder. I forbindelse hermed godkendes opgaveformuleringen og der fastsættes en afleveringsfrist for specialet. Hvis den studerende ikke afleverer specialet inden for den fastsatte frist, godkender vejleder og studieleder en ændret opgaveformulering, der skal ligge inden for sammen emneområde, og fastsætter samtidig hermed en ny afleveringsfrist på tre måneder. Hvis den studerende ikke afleverer specialet inden for den nye frist, kan den studerende få et tredje eksamensforsøg efter samme regler, som gælder for andet eksamensforsøg. Stk. 4 En opgaves eller et projekts maksimale omfang er fastsat som normalsider. En normalside svarer til 2400 anslag (et bogstav, et tegn, et mellemrum udgør alle et anslag). Ved beregning af omfang af skriftlige opgaver og projekter indgår noter, litteratur- og kildefortegnelser, mens titelblad, indholdsfortegnelse og resumé ikke indgår i beregningen. Et projekt kan forsynes med bilag. Bilag vil typisk ikke være eksaminandens egen tekst, men præsentation/reproduktion af kildemateriale, og indregnes ikke i sidetallet, men skal stå i rimeligt forhold til projektets omfang. Stk. 5 Max. 6 studerende kan deltage i udarbejdelse af skriftlige gruppeprojekter. 9 Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet Studienævnet kan i hvert enkelt tilfælde godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre kandidatuddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan tillige godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i 13/15

14 stedet for uddannelseselementer efter denne bekendtgørelse. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. Kandidatspecialet kan ikke meritoverføres. Afslutning af kandidatuddannelsen Kandidatuddannelsen i sociologi skal tilrettelægges som heltidsuddannelse, sådan at den studerende kan fuldføre kandidatuddannelsen på 24 måneder i de tilfælde, hvor kandidatuddannelsen fortsætter i umiddelbar tilknytning til bacheloruddannelsen. Fortsætter kandidatuddannelsen ikke i umiddelbar tilknytning til bacheloruddannelsen skal kandidatuddannelsen tilrettelægges sådan, at den studerende kan fuldføre kandidatuddannelsen på 22 måneder ved studiestart i efterårssemestret og 24 måneder ved studiestart i forårssemestret. Kandidatuddannelsen skal være afsluttet senest 4 år efter den er påbegyndt. 11 Eventuelle regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog og angivelse af hvilket kendskab til fremmedsproget/ene dette forudsætter Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk og anvende opslagsværker m.v. på andre europæiske sprog. 12 Eksamensregler Alle andre prøver end delprøver skal bestås med karakteren 02 eller derover, eller med bedømmelsen Bestået. Stk. 2. Prøver afholdes inden for samme semester som undervisningen. Specialeeksamen afholdes dog løbende efter behov i perioden Vedrørende eksamenstilmelding, sygeeksamen og omprøver, se gældende regler på Det Samfundsvidenskabelige Fakultets hjemmeside: (under Eksamensordningen) Oversigt over eksamensformer på kandidatuddannelsen Semestetern/eksterform Modul ECTS In- Bedømmelses- Varighed 1. semester Modul 1: Sociologisk ECTS Intern 7-skala Skriftlig 7 dage emnespecialisering Modul 2: Projektarbejde 2. semester Modul 3: Sociologisk metodespecialisering Modul 4: Videregående sociologisk teori Modul 5: Projektarbejde i videregående sociologisk teori Modul 6: Projektorienteret forløb 20 ECTS Intern 7-skala Mundtlig med udgangspunkt i projektrapport ECTS Ekstern 7-skala Skriftlig 7 dage Ekstern 7-skala Skriftlig 7 dage 20,30 Ekstern 7-skala Mundtlig med udgangspunkt i projektrapport 20,30 Intern Bestået/ikke bestået Mundtlig med udgangspunkt i praktikrap- Afhængig af gruppestørrelse Afhængig af gruppestørrelse 30 minutter 14/15

15 3. semester 4. semester Modul 7: Valgfag Modul 8: Sociologisk emnespecialisering Modul 9: Projektarbejde Modul : Sociologisk metodespecialisering Modul 11: Specialeforberedende kursus Modul 12: Kandidatspeciale Afhængig af udbydende studienævn Afhængig af udbydende studienævn Afhængig af udbydende studienævn port Afhængig af udbydende studienævn Afhængig af udbydende studienævn ECTS Intern 7-skala Skriftlig 7 dage 20 ECTS Intern 7-skala Mundtlig med udgangspunkt i projektrapport ECTS Ekstern 7-skala Skriftlig 7 dage ECTS Intern Bestået/ikke bestået Skriftlig 30 ECTS Ekstern 7-skala Mundtlig med udgangspunkt i speciale Afhængig af gruppestørrelse Afhængig af gruppestørrelse Vedrørende brug af PC ved eksamen, se gældende regler på Det Samfundsvidenskabelige Fakultets hjemmeside: (under Eksamensordningen) 13 Dispensation Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen. 14 Uddybende information Studienævnet offentliggør på studiets hjemmeside: mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder om eksamen. 15 Ikrafttrædelse og overgangsregler Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og træder i kraft pr. 1. september Studerende, der ønsker at færdiggøre deres studier efter den hidtidige studieordning fra 20, skal senest afslutte deres uddannelse ved sommereksamen 2017, idet der ikke efter dette tidspunkt udbydes eksamener efter den hidtidige studieordning. 15/15

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Sociologi ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2010

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Sociologi ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Sociologi ved Aalborg Universitet Gældende fra september 20 I medfør af lov 985 af 21.oktober 2009 om universiteter (Universitetsloven) fastsættes følgende studieordning

Læs mere

Studieordning for Cand.oecon. ved Aalborg Universitet September 2008

Studieordning for Cand.oecon. ved Aalborg Universitet September 2008 Studieordning for Cand.oecon. ved Aalborg Universitet September 2008 1 Bekendtgørelsesgrundlag Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Sociologi ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2010, revideret 2011 og 2012

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Sociologi ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2010, revideret 2011 og 2012 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Sociologi ved Aalborg Universitet Gældende fra september 20, revideret 2011 og 2012 I medfør af lov nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (Universitetsloven)

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2016 J.nr.

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2016 J.nr. Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2016 J.nr. 2016-422-00012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015 om

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Samfundsøkonomi ved Aalborg Universitet September 2013

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Samfundsøkonomi ved Aalborg Universitet September 2013 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Samfundsøkonomi ved Aalborg Universitet September 2013 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet 2015

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet 2015 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet 2015 Sag nr. 2014-422-00558 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014 om universiteter (Universitetsloven)

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse med samfundsfag som centralt fag samt sidefag (gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet September 2013

Studieordning for Kandidatuddannelse med samfundsfag som centralt fag samt sidefag (gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet September 2013 Studieordning for Kandidatuddannelse med samfundsfag som centralt fag samt sidefag (gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen Sociologi. Ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2006 med korrektioner 2007

Studieordning for Bacheloruddannelsen Sociologi. Ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2006 med korrektioner 2007 Studieordning for Bacheloruddannelsen Sociologi Ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2006 med korrektioner 2007 1 Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN SOCIOLOG

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN SOCIOLOG STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIOLOG VED AALBORG UNIVERSITET GÆLDENDE FRA 1. SEPTEMBER 2003 med korrektion 2007 Studieordning for Kandidatuddannelsen i sociologi ved Aalborg Universitet 1.

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER:

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier, ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier, ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier, ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor-

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i historie ved Aalborg Universitet

Studieordning for kandidatuddannelsen i historie ved Aalborg Universitet Studieordning for kandidatuddannelsen i historie ved Aalborg Universitet Omfatter kandidatuddannelsen med historie som centralt fag og sidefag (gymnasielæreruddannelsen) September 2017 Journalnummer: 2017-422-00202

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008)

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1 DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Aarhus Universitet Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1) Uddannelsens betegnelse og adgangskrav

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 10, stk. 1-3, 13, stk. 6, og 15, stk. 2,

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Stk. 2 Uddannelsens fag Modul 1 Modul 2

Stk. 2 Uddannelsens fag Modul 1 Modul 2 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Marketing) og 1-årigt tilvalgsfag i Marketing ved Aalborg Universitet September 2006 (Med rettelser 2008) 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr.

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013 Studieordning for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA), 2.del Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 652 af 24. juni 2012 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi Udkast til foreløbig studieordning for Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi 1. 4. semester De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet August 2008 Forord I medfør af

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 Indholdsfortegnelse Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 2 2. Studienævn og fakultet... 2 3. Optagelse... 2

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand. jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i jura er en 2-årig forskningsbaseret heltids-uddannelse,

Læs mere

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere.

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere. Modul 3c - Praktik Formål Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen med samfundsfag som centralt fag samt sidefag ved Aalborg Universitet September 2013

Studieordning for bacheloruddannelsen med samfundsfag som centralt fag samt sidefag ved Aalborg Universitet September 2013 Studieordning for Bacheloruddannelsen med Samfundsfag som centralt fag samt sidefag (gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 367 af 2. marts 2013 om universiteter

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc. (jur.) Aalborg Universitet

Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc. (jur.) Aalborg Universitet Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc. (jur.) Aalborg Universitet Gældende fra september 2013 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i erhvervsjura er en 2-årig forskningsbaseret

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET SEPTEMBER 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget i historie ved Aarhus Universitet er et humanistisk

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i samfundsøkonomi. (innovation og videnøkonomi). ved Aalborg Universitet

Studieordning for kandidatuddannelsen i samfundsøkonomi. (innovation og videnøkonomi). ved Aalborg Universitet Studieordning for kandidatuddannelsen i samfundsøkonomi (innovation og videnøkonomi) ved Aalborg Universitet September 2012 med ændringer 2014 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013 om

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DEN JURIDISKE KANDIDATUDDANNELSE VED KØBENHAVNS UNIVERSITET (STO-17)

STUDIEORDNING FOR DEN JURIDISKE KANDIDATUDDANNELSE VED KØBENHAVNS UNIVERSITET (STO-17) STUDIEORDNING FOR DEN JURIDISKE KANDIDATUDDANNELSE VED KØBENHAVNS UNIVERSITET (STO-17) Vedtaget af studienævnet for de juridiske kandidatuddannelser og deltidsuddannelser ved Københavns Universitet den

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. Februar 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. Februar 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I Februar 1998 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål Studieordning

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i politik og administration ved Aalborg Universitet September 2013

Studieordning for Bacheloruddannelsen i politik og administration ved Aalborg Universitet September 2013 Studieordning for Bacheloruddannelsen i politik og administration ved Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 62 af 24. juni 2012 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Sociologi ved Aalborg Universitet Gældende fra februar 2010

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Sociologi ved Aalborg Universitet Gældende fra februar 2010 Studieordning for Bacheloruddannelsen i Sociologi ved Aalborg Universitet Gældende fra februar 2010 I medfør af lov 403 af 28. maj 2003 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I September 2001 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoteknologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret september 2007 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget inden for europastudier

Læs mere

Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2.

Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2. Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2.2006 1. Bekendtgørelsesgrundlag Cand. merc. linien i International

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i politik og administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012

Studieordning for Kandidatuddannelsen i politik og administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012 Studieordning for Kandidatuddannelsen i politik og administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (Universitetsloven)

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde ved Aalborg Universitet September 2010, revideret 2014

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde ved Aalborg Universitet September 2010, revideret 2014 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde ved Aalborg Universitet September 2010, revideret 2014 I medfør af Bekendtgørelse af lov nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter (Universitetsloven)

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Studieordning for Master i Informationsforvaltning & Records Management

Studieordning for Master i Informationsforvaltning & Records Management Studieordning for Master i Informationsforvaltning & Records Management Udbydes af Aalborg Universitet (AAU) i samarbejde med Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) 1 1. Bekendtgørelsesgrundlag Masteruddannelsen

Læs mere