1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere."

Transkript

1 Matr.nr.: 12 E, Høje Taastrup by, Høje Taastrup Ejerlejlighed.nr.: Adresse: Berings Gade 24, 26, 28, 30, 32, 34, Høje Taastrup Anmelder: INTER LEX Advokater Strandvejen Århus C Tlf.nr Advokat Peter Juul j.nr Vedtæ2ter for Eierforenin2en Essex Park Taastrup III 1 Navn og hjemsted Ejerforeningens navn er Ejerforeningen Essex Park Taastrup m. Ejerforeningen har hjemsted i Høje Taastrup Kommune. 2 Formål Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere. Enhver ejerlejlighedsejer er pligtig at være medlem af ejerforeningen, og medlemskabet af ejerforeningen og ejendomsretten til den pågældende ejerlejlighed skal stedse være sammenhørende. Den/de ejerlejligheder i ejendommen der må være ejet af Andelsboligforeningen Essex Park Taastrup III, er medlem af ejerforeningen på lige vilkår med de øvrige ejerlejlighedsejere. for ejerlejlig Ved overdragelse af en ejerlejlighed indtræder medlemspligten på overtagelsesdagen heden, dog tidligst når endeligt skøde foreligger tinglyst. Ejerforeningen ved dens bestyrelse er rette procespart for alle fælles rettigheder og forpligtelser. Taastrup Byret er værneting for ane tvistigheder i ejerlejlighedsanliggender mellem lejlighedsejerne indbyrdes og ejerforeningen og lejlighedsejerne INTER LEX Advokater

2 2 Ejerforeningens interesser i relation til administration, drift og vedligeholdelse af ejendommens omkringliggende arealer skal i h.t. Lokalplan , varetages gennem Grundejerforeningen Essex Park Taastrup, eller evt. gennem grundejerforeningen for hele Lokalplanområde Ejerforeningen er pligtig at være medlem af Grundejerforeningen Essex Park Taastrup, og evt. den overordnede grundejerforeningen for Lokalplanområde Hver bolig i ejendommen - uanset om det er en ejerlejlighed eller en andelsbolig - har eksklusiv brugsret til et anvist kælderrum. Herudover har alle stuelejligheder - bortset :&aden udvendige i hjørnet af ejendommen (Berings Gade 30, st. tv) - eksklusiv brugsret til den have der er i tilknytning til den pågældende stuelejlighed. 3 Fordelingstal Medlemmerne er berettiget og forpligtet overfor ejerforeningen i forhold til ejerforeningens til enhver tid værende tinglyste fordelingstal, idet ingen arealer beliggende i kælderen tildeles fordelingstal. Disse fordelingstal anvendes ved afstemninger på generalforsamlinger og hvor andet ikke er fastsat i nærværende vedtægt for ejerforeningen til fordeling af alle fællesudgifter. Medlemmerne hæfter subsidiært, personligt og solidarisk for ejerforeningens forpligtelser overfor tredjemand. 4 Administration Ejerforeningen vælger en administrator til at administrere ejendommen. Indtil hele bebyggelsen Essex Park Taastrup er opført forestår Essex Invest NS administrationen af ejerforeningen og Grundejerforeningen Essex Park Taastrup. Ejerforeningens bogholderi varetages af administrator for ejerforeningen. 5 Kontingenter og andre bidrag Regnskabsåret løber fra 1. januar december, første gang dog :&aejerforeningens stiftelse til 31. december Bestyrelsen udarbejder for hvert år et budget for det følgende regnskabsår. Budgettet forelægges til godkendelse på en generalforsamling, idet dog budget over de udgifter der vedrører Grundejerforeningen Essex Park Taastrup, fastlægges på generalforsamlingen for Grundejerforeningen INTER LEX Advokater

3 3 Udgifterne fordeles på medlemmerne i forhold til fordelingstallene. I tilfælde af store uforudsete udgifter kan bestyrelsen opkræve ekstraordinære ydelser med en måneds varsel. Ethvert medlem indbetaler et på ovennævnte grundlag på den årlige generalforsamling fastsat li conto beløb, som indbetales månedsvis eller kvartalsvis forud efter bestyrelsens anvisning. Opgørelse over fællesudgifter ved ejendommens drift i det forløbne regnskabsår forelægges på den årlige generalforsamling. Det ethvert medlem evt. påhvilende restbidrag skal indbetales senest 14 dage efter, at meddelelsen om det på generalforsamlingen vedtagne og godkendte regnskab er udsendt til medlemmerne. Bestyrelsen kan dog fastsætte en længere betalingsfrist. Ejerforeningens udgifter, der skal dækkes gennem de af medlemmerne i henhold til nærværende paragraf påhvilende ydelser, er alle udgifter der vedrører ejerforeningens ejendom, anført i nærværende vedtægt vedrørende fællesskabet - også enhver fremtidig udgift - i det omfang disse ikke er opdelt på de enkelte ejerlejligheder, udgift til fælles vand- og el-forbrug, renovation, løn til vicevært, ren- og vedligeholdelse af fællesarealer i ejendommen, vedligeholdelse af fælles bygningsdele, administration, revision og regnskabsaflæggelse m.v. Herudover påhviler der Ejerforeningen deltagelse i betaling af udgifter til fællesarealerne på de omkringliggende fællesarealer, herunder gårdrummet i Essex Park Taastrup. 6 Generalforsamling Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed. De af bestyrelsen trufue afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved flertal efter fordelingstal. Til beslutninger om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg afvæsentlige dele af disse eller om ændring i denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede efter fordelingstal stemmer herfor. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte, afholdes ny generalforsamling inden 14 dage, og på denne måde kan forslaget - uanset antallet af fremmødte - vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter fordelingstal. Beslutninger vedrørende Grundejerforeningen Essex Park Taastrup er i henhold til 3, overladt til Grundejerforeningen, hvor bestyrelsen i Ejerforeningen Essex Park Taastrup III alene er berettiget til at stemme i henhold til fordelingstal. 7 Hvert år i anden halvdel af marts måned afholdes ordinær generalforsamling i ejerforeningen i Høje Taastrup Kommune. Dagsordenen for denne skal mindst omfatte følgende punkter: INTER LEX Advokater

4 4 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år og forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor 3. Godkendelse af budget og a conto opkrævninger 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter 5. Valg af revisor 6. Forslag fra medlemmer 7. Evt. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst 20% af ejerforeningens medlemmer efter fordelingstal, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det. 8 Generalforsamlinger højst 4 ugers varsel. indkaldes skriftligt af formanden for bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel og Indkaldelse til og afholdelse af generalforsamling bør i videst muligt omfang ske således, at foreningen på generalforsamlingen har mulighed for at drøftelbehandle relevante punkter fra dagsordenen for generalforsamlingen i Grundejerforeningen Essex Park Taastrup, forinden der afholdes generalforsamling i Grundejerforeningen. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen. Regnskab for det forløbne år og budget for det følgende år, samt forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen skal vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. 9 Ethvert medlem har ret til at fa et angivet emne behandlet af generalforsamlingen. Begæring om at fa et emne behandlet af den ordinære generalforsamling må være indgivet til bestyrelsen senest den 15. februar. Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle eller af en myndig person, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt hertil, og for en eventuel andelsboligforening af dennes bestyrelse. 10 I en afbestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne på generalforsamlingen. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen. Referatet udsendes til medlemmerne senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse INTER LEX Advokater

5 5 11 Bestyrelsen Bestyrelsen og suppleanter vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Valgbare som formand og medlem af bestyrelsen samt suppleanter er kun ejerforeningens medlemmer, disses ægtefæller og samlevere samt personer med hvem medlemmet er i familie i lige op- eller nedstigende linie. For selskaber og foreninger kan vælges medlemmer af bestyrelsen og/eller direktionen eller en af selskabet udpeget person. Hvert andet år afgår medlemmerne af bestyrelsen, således at formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år og 2 medlemmer af bestyrelsen af går i lige år. Genvalg kan finde sted. Suppleanterne vælges ligeledes for 2 år, således at den ene suppleant afgår i lige år og den anden i ulige år. Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. To medlemmer af bestyrelsen skal desuden deltage i bestyrelsen i Grundejerforeningen Essex Park Taastrup. Bestyrelsen udpeger selv disse to personer. Repræsentanter i ejerforeningens bestyrelse er forpligtet til her at stemme i overensstemmelse med ejerforeningens bestyrelses retningslinier. 12 Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens daglige anliggender. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer, herunder brandforsikring, renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævede. Bestyrelsen foranlediger, at der føres forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de af ejerne atkrævede bidrag til fælles udgifter. 13 Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller to bestyrelsesmedlemmer, så ofte anledning findes at foreligge. når formanden og mindst halvdelen af de øvrige medlemmer er til Bestyrelsen er beslutningsdygtig, stede. Beslutninger træffes ved flertal. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. Beretningen INTER LEX Advokater

6 6 14 Tegningsret Ejerforeningen forpligtiges ved underskrift afbestyrelsesfonnanden og et andet bestyrelsesmedlem i foreningen. 15 Revision Ejerforeningens regnskab revideres af en revisor, der skal vælges af generalforsamlingen. Når det er begæres af mindst 10 af ejerforeningens medlemmer skal revisor være statsautoriseret eller registreret. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. 16 Vedligeholdelse Det fastsættes, at den fælles udvendige vedligeholdelse, herunder vedligeholdelse og fornyelse af fundament, murværk, facadeoverflade, tagdækning, trapper, tagrender, tagnedløb, hoveddøre, vin.duer, faldstammer, aftrækskanaler, adgangsvej e i kælderen, hovedel-, og afløbsledninger forestås af og for regning ejerforeningen, idet disse arbejder forestås og vedtages af denne. Udvendig maling af døre, vinduer m.v. må kun ske i overensstemmelse med de ved ejerforeningens stiftelse anvendte farver, eller efter skriftlig godkendelse af ejerforeningens bestyrelse. De fælles udenomsarealer - der er området udenfor hækken ind til de private haver - med beplantning og belægninger vedligeholdes af Grundejerforeningen Essex Park Taastrup. Grundejerforeningen forestår endvidere vedligeholdelse og klipning af hækkene om de private haver ud mod fællesarealerne, idet hækkene her skal være 1,20 m høje - når de er vokset op i denne højde. Hækkene om de private haver må ikke ændres. Forbruget herfor afregnes via grundejer Der er fælles elmålere til belysning m.v. på fællesarealer. foreningen. 17 Individuel vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse af den enkelte ejerlejlighed påhviler ejeren lnter LEX Advokater

7 7 Forsømmer en ejer vedligeholdelsespligten af sin lejlighed til gene for de øvrige beboere, kan bestyrelsen efter eget initiativ lade de nødvendige vedligeholdelsesarbejder foretage for ejerens regning, hvis han ikke efterkommer et ham givet skriftligt pålæg indenfor en fust af l måned. afholdes over ejen Alle udgifter, der ikke kan henføres til den individuelle vedligeholdelsespligt dommens fællesudgifter, jf. 16. Med individuel vedligeholdelse forstås bl.a.: Malerarbeide: Indvendigt malerarbejde, herunder maling af indvendig side af vinduer og entredøre, maling af radiatorer, forsyningsledninger for centralvarme og for varmt og for koldt vand. Tømrer- og snedkerarbeide: Fornyelse af gulve, indvendige døre og indvendig side af entredør samt fast inventar, som skabe m.v. Murerarbeide: Flisebeklædninger samt pudsede overflader indenfor lejlighedens skel. Varme Og sanitet: Brusearrangement, håndvask, toiletskål, vandhaner, blandingsbatterier og køkkenvask. Radiatorer og radiatorventiler. Afløbsledninger: Renholdelse af afløb fta badearrangementer, håndvaske, toiletskåle, køkkenvaske, men ikke lodrette hovedledninger. El-installationer: Målertavler, el-kontakter, tilslutningsdåser i vægge, de i vægge indbyggede rør med el-ledninger, antennedåser, evt. sikkerhedsanlæg samt telefoninstallation. Hårde hvidevarer: Samtlige i ejerlejlighederne. Opremsningen i nærværende paragraf om individuel vedligeholdelse er ikke udtømmende. 18 Vand, varme og el Elforbruget for den enkelte ejerlejlighed aftegnes direkte til forsyningsselskaberne, tilmeldes forsyningsselskaberne som forbruger. idet enhver ejer Varme, samt varmt og koldt vand betales via ejerforeningen efter bimålere. Ejerforeningen er berettiget til at lade opkrævning af udgifterne ske via grundejerforeningen Essex Park Taastrup, da der for hele bebyggelsen er en fælles hovedmåler for vand og varme. I varmeregnskabet medtages alle udgifter til bebyggelsens forsyning med vand og varme, herunder reparationer, hensættelser til vedligeholdelse, varmemester m.v. 19 En ejerlejligheds og fællesarealers benyttelse m.m INTER LEX Advokater

8 8 Lejlighedsejeren må ændre, modernisere og forbedre sin ejerlejlighed, herunder flytte eller fjerne ikke bærende skillerum i det omfang, dette ikke er til gene for øvrige ejere. Hertil nødvendige rørgennemføringer eller lignende kan kun gennemføres med samtykke af de ejerlejlighedsejere, der berøres heraf, dog at det på en generalforsamling med alm. flertal efter fordelingstal kan bestemmes, at en ejerlejlighedsejer er pligtig at finde sig i rørgennemføringer m.v., evt. mod erstatning for midlertidig og varig gene, og kun for så vidt hans vægring må anses for at være uden rimelig grund. Lejlighedsejeren er pligtig til at indhente bygningsmyndighedernes skriftlige tilladelse i alle tilfælde, hvor en sådan er påkrævet, og tilstille bestyrelsen en kopi af byggetilladelse, ibrugtagningstilladelse samt tegninger. Ændring af facader herunder farver, vinduer, udvendig døre m.v. kræver skriftlig godkendelse rra Ejerforeningens bestyrelsen, jf. 16, stk. 2. Husorden 20 m.v. misligholdelse For benyttelse af ejendommen fastsætter Ejerforeningen Essex Park Taastrup III en husorden, der skal gælde for alle beboere i hele ejendommen - uanset om det er lejlighedsejere eller andelshavere. Bestemmelser om husdyrhold m.v. kan kun ændres hvis bestående rettigheder bibeholdes indtil dyrets død. Sårremt husordenen ikke overholdes, kan den misligholdende pålægges at rraflytte ejendommen. I tilfælde af, at en ejerlejlighedsejer væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende vedtægt, herunder ved undladelse af betaling af de ham påhvilende økonomiske ydelser til ejerforeningen, ved ikke at efterkomme lovligt påbud, som bestyrelsen eller generalforsamlingen pålægger ham eller ved gentagen krænkelse af husorden eller hensynsløs adfærd overfor medejere, kan bestyrelsen forlange, at den pågældende lejlighedsejer rraflytter sin ejerlejlighed med 3 måneders varsel til den 1. i en måned, jfr. 8 i lov om ejerlejligheder. skal be Sker der efter ejers rraflytning efter ovenstående bestemmelse udlejning af ejerlejligheden styrelsen i så fald også godkende den lejer, som lejligheden måtte udlejes til. 21 Pant og sikkerhedsstillelse Til sikkerhed for ethvert krav, som ejerforeningen måtte ta på et medlem, herunder udgifter ved et medlems misligholdelse, vil nærværende vedtægter være at tinglyse som pantstiftende på ejendommen for et beløb af ,00 kr. skriver kroner tretitusinde med Ejerforeningen Essex Park Taastrop III c/o Essex Invest A/S, Skovvejen 11, 8000 Århus C. som kreditor og Essex Park Taastrup A/S, Skovvejen 11, 8000 Århus C. som debitor. Panteretten respekterer de på ejendommen hvilende servitutter og byrder, men respekter i øvrigt ingen pantegæld INTER LEX Advokater

9 9 22 Vedtægtsændringer Ændringer af de i nærværende vedtægter indeholdende bestemmelser bortset fra de ændringer, som efter retsordenens almindelige regler kræver enighed, herunder en vedtagelse om opløsning af ejerforeningen, - kan kun ske med 2/3-dels flertal som angivet i 6, stk Ikrafttræden Nærværende vedtægter træder ikraft med virkning fra tinglysningsdatoen. 24 Påtale Påtaleberettiget i henhold til nærværende vedtægter er ejerforeningen ved dennes bestyrelse og enhver ejerlejlighedsejer. 25 Tinglysning Nærværende dokument begæres lyst servitutstiftende samt pantstiftende for kr ,00 jf. 21 på ejerlejlighederne nr af matr.nr. 12 E, Høje Taastrup by, Høje Taastrup, som gensidigt berettiget og bebyrdende deklaration. Med hensyn til de ejendommene påhvi1ende prioriteter, byrder, servitutter, rettigheder og forpligtelser henvises til ejendommenes blade i tingbogen. Århus, den Som ejer af ejerlejlighederne nr f. Essex Park Taastrup NS Poul Steffensen Til vitterlighed om underskriftens Navn: Stilling: Bopæl: Personlig underskrift: ægthed, underskriverens myndighed samt dateringens rigtighed: Navn: Stilling: Bopæl: Personlig underskrift: INTER LEX Advokater

10 INTER LEX Advokater

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

VEDT/EGTER for Ejerforeningen Trekroner

VEDT/EGTER for Ejerforeningen Trekroner : t 55-Do 55- ADVOKATER REM-MARIAM SOLICITORS 3EM& 4.79501 02 0 00.0023 06.02.2009 TA L.600i00 134393 DRUMM 79502 0000,0023 06,02200V Te, Tinglysningsafgift kr, 8.000,00 Matr.nr 1613 Valby, Kobenhavn Ejerlejlighed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO 15.01.2008

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO 15.01.2008 J.nr.: 103522 Ejerlav: Bogense Markjorder Matr.nr.: 18 E Ejerlejlighed nr. 1 og 2 Beliggende: ANMELDER: Advokat Søren Olesen Adelgade 79 5400 Bogense 6481 1666 Rolighedsvej 16 5400 Bogense VEDTÆGTER FOR

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK FOR MARTOETE VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Martofte Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kerteminde Kommune. Selskabets formal er

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere