Lokalplan nr Lokalplan nr Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen"

Transkript

1 Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning, - vej- og stiforhold, - placering og udformning af bebyggelse samt materialer, - bevaring af bygninger og landskabstræk, - sikring af friarealer, - fællesanlæg. Ifølge planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i gang. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Herudover kan Byrådet altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan. Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag, og Byrådet skal tage stilling hertil, inden planen kan vedtages endeligt. Efter Byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene inden for planens område. Teknisk Forvaltnings adresse: Holbækvej Lokalplan 205 Roskildevej Østre Ringvej Kommunens adresse: Kommunens hjemmeside: Nordre Ringvej Vest Motorvejen Sorøvej Køgevej Ringsted Å Næstvedvej Bragesvej Haslevvej Lille Å

3 Indholdsfortegnelse REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanen Eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til anden planlægning Regionplan Kommuneplan Lokalplan 180 Kvalitetsprogram for Klosterparken Trafik Spildevand Varme Vand El Naturbeskyttelse Servitut og deklarationer Miljø Kulturværdier BESTEMMELSER 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens område 3. Områdets anvendelse 4. Udstykning 5. Veje stier og parkering 6. Ledningsanlæg og belysning 7. Bebyggelsens omfang og placering 8. Bebyggelsens ydre fremtræden 9. Ubebyggede arealer 10. Støjbeskyttelse 11. Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 12. Grundejerforeninger 13. Servitutter 14. Retsvirkninger 15. Vedtagelser Kortbilag Bilag 1: Matrikelkort Bilag 2: Anvendelsesplan Bilag 3: Illustrationsplan

4 Lokalplanområde for boliger i Klosterparken - Nonnedalen Vestmotorvejen Lokalplan nr. 205 Klosteråsen Dalsvinget Klosterparks Alle Remmer Sti Ringsted Åsti Bjergbakken

5 REDEGØRELSE I henhold til planlovens 16 skal en lokalplan ledsages af en redegørelse, som beskriver lokalplanens forhold til anden planlægning, og som angiver, om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end byrådet. De egentlige bestemmelser findes i lokalplanens 2. del. For at lette forståelsen af lokalplanen indeholder redegørelsen desuden en beskrivelse af eksisterende forhold i og omkring lokalplanområdet, og der gives en kort beskrivelse af hovedindholdet og intentionerne med planen. Baggrund for lokalplanen Lokalplanen omfatter et af de få områder i Klosterparken, som er kommuneplanlagt, men ikke lokalplanlagt endnu. Ejeren af området ønsker nu at komme i gang med udbygningen. Lokalplanen åbner mulighed for, at området kan udstykkes til ca. 70 boliger. Eksisterende forhold Lokalplanområdet ligger i Klosterparken og omfatter et ubebygget areal på ca m 2. Mod øst grænser det op til parcelhusbebyggelsen Klosteråsen. Mod nord, vest og syd ligger et stort, grønt område, som er fælles for hele Klosterparken. Terrænet i lokalplanområdet falder fra kote 35 i øst til kote 30 i vest. Gennem området løber en højspændingsledning, som er pålagt et afstandskrav på 12 meter til hver side fra de midterste tråde på masten. Ejer vil foranledige, at ledningen lægges i jorden, inden det nye byggeri påbegyndes. Lokalplanens indhold Lokalplanen åbner mulighed for, at der kan opføres ca. 70 boliger, heraf ca. 32 parcelhusgrunde på m², ca. 9 fritliggende enfamiliehuse på små sokkelgrunde med fælles friareal imellem, samt ca. 28 gårdhavehuse. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Dalsvinget, Lokalplanområde Klosteråsen Munkedalen Adgang til lokalplanområdet sker via den nye vej Dalsvinget mellem bebygggelsen Klosteråsen og Munkedalen. Lokalplanområdet ligger til venstre for enden af vejen.

6 der munder ud ved det nordøstlige hjørne. Områdets afrundede form mod ådalen understreges af en svungen vejsløjfe, der betjener hovedparten af boligerne. Parcelhusene placeres i en fast byggelinie, så de følger vejens forløb. Midt i området er der et fælles friareal, og i tilknytning hertil kan sokkelgrundshusene placeres som en lille, selvstændig gruppe med et andet udtryk end den øvrige bebyggelse. Mod nord placeres C1 D A C2 B en "ryg" af sammenhængende gårdhavehuse. Vejene kantes af en række træer til den ene side, hvilket er med til at understrege områdets struktur. På nordsiden af bebyggelsen placeres en vej til betjening af den ene række gårdhavehuse. I vejen integreres en cykel- og gangsti, som bliver en del af hovedstisystemet i Klosterparken. Lokalplanen opdeles i fire områder som vist på skitsen overfor. Område A - Parcelhuse Ud til det grønne område og ådalen mod syd og langs den eksisterende bebyggelse Klosteråsen placeres parcelhusene. De skal udføres i traditionel stil med saddeltage uden helvalm, røde tegl og murede gavltrekanter. Område B - Sokkelgrundhuse Her kan opføres en gruppe på ni individuelle huse af mere moderne tilsnit, placeret på en fælles grøn flade, hvor der kun hegnes omkring et lille opholdsareal nær boligen. Denne gruppe tænkes opført i to etager og placeret midt i bebyggelsen. Sokkelgrundshusene, der er skjult bag de mere Alternativ til sokkelgrundshuse: mulighed for udstykning af 7 grunde i område B B Del af lokalplanområdet med de eksisterende parcelhuse på Klosteråsen til højre i billedet.

7 traditionelle parcelhuse og gårdhavehuse, kan opføres med flade tage eller lav taghældning, hvorved der kan opnås et moderne, skulpturelt udtryk. Alternativt kan område B udstykkes i 7 parcelhusgrunde, i princippet som vist på skitsen nederst på side 6. I så fald gælder samme regler for bebyggelsens udformning som i område A. Område C - Gårdhavehuse Mod nord placeres en "ryg" af gårdhavehuse, der medvirker til at afskærme bebyggelsen både visuelt og støjmæssigt fra motorvejen. Gårdhavehusene tænkes opført som en variant af Utzons klassiske romerhuse, men andre, lignende modeller vil også være en mulighed Det er dog et krav, at husene bygges sammen. For at sikre bedst mulig udsigt mod syd og sydvest vender boligernes gårdrum alle i denne retning. Område D - Fælles friareal Midt i bebyggelsen skal der anlægges en fælles grønning, legeplads eller lignende, som får forbindelse til landskabet og den eksisterende bydel via flere stier. Garager mv. I nyere parcelhusområder fylder garager, udhuse og lignende ofte ganske meget i billedet. For at undgå, at de virker for dominerende, indeholder lokalplanen bestemmelser om materialevalg, udformning og placering. Forhold til anden planlægning Regionplan Området ligger i regionplanens byområde. Lokalplanen er i overensstemmelse med regionplanens rammer. Kommuneplan Området er i kommuneplan udlagt til boligformål med følgende rammebestemmelser: a. Området udlægges til fritliggende parcelhuse og dobbelthuse. b. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25. c. Bebyggelsen må ikke opføres i mere en én etage med udnyttet tagetage. Åben-lav bebyggelse (sokkelgrundhuse) i 2 etager Tæt-lav bebyggelse (gårdhavehuse) i 1 etage Fælles friareal Åben-lav bebyggelse (parcelhuse) i max. 1½ etage Skitse af den planlagte bebyggelse set fra syd.

8 d. Der skal udlægges fælles friarealer svarende til 10% af grundarealet. e. Parkering skal finde sted på den enkelte parcel, idet der dog kan anlægges fælles gæsteparkering på bebyggelsens vejareal. f. Interne veje skal anlægges med hastighedsdæmpende foranstaltninger efter intentionerne i færdselslovens 40. g. Der skal fastlægges bestemmelser for områdernes afgrænsning mod det åbne land, for så vidt angår bebyggelsens materialevalg, taghældninger og beplantning mv. under hensyntagen til områdets særlige landskabelige beliggenhed. Desuden fastlægger kommuneplanen, at tage i de centrale/ vestlige dele af Ringsted skal dækkes med røde tagsten. Den seneste revision af kommuneplanen skete som en temaopdelt revision, der blandt andet omfattede detailhandelsplan 2004 og boligtemaplan Sidste led i denne revision er en samlet gennemgang af kommuneplanens rammebestemmelser for alle byområder i hele kommunen. Nogle steder vil bestemmelserne være uændrede, og andre steder foreslås justeringer af anvendelse, bebyggelsesprocent mm. Det nye plandokument "kommuneplan " vil endvidere indeholde de tidligere vedtagne ændringer af kommuneplanen, dvs. detailhandelsplanen og boligtemaplanen samt en række kommuneplantillæg, der er udarbejdet i tilknytning til nye lokalplaner. Endelig bliver Nonnedalen er det yderste boligormåde i Klosterparken. Øverst en illustration af den nye bebyggelse set fra ådalen.

9 kommuneplanen digitaliseret, så den fremover vil kunne ses på kommunens hjemmeside og løbende kan opdateres, når der kommer nye kommuneplantillæg. Forslaget til nye rammebestemmelser behandles af Byrådet parallelt med lokalplan 205 og forventes at komme i offentlig høring sideløbende med lokalplanen. For at muliggøre den foreslåede bebyggelse med en mindre gruppe sokkelgrundshuse i to etager samt en lidt større bebyggelsestæthed, foreslås en mindre ændring af kommuneplanen. I forslag til kommuneplan fastsættes således følgende rammer: Område 2B10 - Boligområde i Klosterparken a. Området skal anvendes til parcelhuse og tæt-lav boligbebyggelse. b. Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager og ikke højere end 8,5 m. c. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30 for parcelhuse og 40 for tæt-lav bebyggelse. d. Bebyggelsen skal opføres efter en samlet plan. Intentioner for områderne 2B1-2B10 Boligbebyggelsen opdeles i mindre enheder, hver med deres særpræg og friarealer. Den tætteste del af bebyggelsen ligger midt i området, mens der mod Bjergbakken og som afgrænsning mod ådalen skal være mere åben bebyggelse. Del af lokalplanområdet set fra nordøstlige hjørne ved Dalsvinget. Til højre ses højspændingsmasterne langs motorvejen. Den mindre elledning, der løber midt gennem området, vil blive nedgravet.

10 Der skal skires gode stiforbindelser til bymidtens servicefunktioner samt til de rekreative grønne områder langs Ringsted Å. Hele Klosterparken er meget synlig i Ringsteds afgrænsning mod vest. De røde tagsten skal derfor være et fælles træk i hele området. Det er en forudsætning for denne lokalplan, at kommuneplanen og dens rammer for området også vedtages. Lokalplan 180 Området er omfattet af lokalplan 180. Med lokalplan 180 udgik bestemmelsen om, at grundejere i Klosterparken skulle oprette et bydelslaug. Forpligtelsen til anlæg og drift af de grønne områder er dermed overtaget af kommunen. Grundejerne skal dog fortsat bidrage økonomisk til at sikre de fælles, grønne områder. Lokalplan 180 indeholder således følgende bestemmelse: 10.4 Før nogen del af bebyggelsen tages i brug, skal de til området hørende fællesanlæg i område A være etableret eller på anden måde sikret etablering, for eksempel ved garantistillelse. I praksis sikres dette ved, at der i forbindelse med udstykning og bebyggelse indbetales et beløb til en etableringsfond. Midlerne i etableringfonden anvendes efterfølgende til anlæg af de grønne områder. Ifølge lokalplan 180 skal der langs motorvejen anlægges en ny støjvold. Volden skal udformes som et landskabselement i stil med den støjvold, der er etableret langs motorvejen på kasernegrunden. Hvor det er teknisk muligt, skal støjvolden udformes som et bakkelandskab, der fremstår som en visuelt og brugsmæssigt integreret del af det samlede landskab og som en naturlig forlængelse af den eksisterende støjvold. Umiddelbart vest for lokalplanområdet må der anlægges en kælkebakke/ udsigtshøj eller en landskabsskulptur. Bakken skal udformes enten, så den får karakter af en naturlig bakke, eller som en skarpt afgrænset kunstig høj. Et eventuelt shelter/ besøgshytte må indpasses i anlægget. Højen/ skulpturen må ikke anlægges eller Ny bebyggelse i lokalplanens område Skulptur-/ bakkelandskab (her 30 m) Støjvold Ny beplantning Ny beplantning Eksisterende beplantning Motorvej Støjvold med bagvedliggende bebyggelse set fra motorvejen.

11 opføres højere en 30 m over terræn og skal udformes, så den ikke giver nævneværdige skyggegener for boligerne inden for lokalplanområdet. Kvalitetsprogram for Klosterparken "Kvalitetsprogram for Klosterparken" beskriver Byrådets visioner og overordnede mål for den nye bydel, som er under udbygning, og som kommer til at rumme både boliger, erhverv, institutioner samt et butikscenter i det nordøstlige hjørne af Klosterparken ved Nordre Ringvej og motorvejen. Hensigten med kvalitetsprogrammet er at: - sikre designmæssig helhed - sikre kvalitet i området - skabe dialog med bygherrer - sikre sammenhæng med Ringsted bykerne Byrådet har følgende overordnede mål for den nye bydel: - Bykerneområdet skal funktionelt og arkitektonisk hænge sammen med den gamle bykerne. Det vil sige, at en række vigtige byelementer i bymidten skal gå igen i bykerneområdet i Klosterparken, således at der skabes en visuel sammenhæng. Det gælder f.eks. de røde mure og byinventar i form af bænke, blomsterkummer mm. - I center- og erhvervsområdet kan det generelle princip om røde tage i de centrale bydele fraviges, idet moderne butiks- og kontorbebyggelse ofte opføres med flade tage. - Med hensyn til landskabelige hovedtræk gentages det landskabstema, der er anslået på Ringsted Kaserne. En støjvold udformet som et rekreativt bakkelandskab afgrænser området mod motorvejen, og mellem denne og bebyggelsen anlægges et slettelandskab. - Der skabes en visuel og materialemæssig sammenhæng med eksisterende boligområder i Klosterparken, blandt andet ved anvendelse af røde mursten. Trafik Området skal vejbetjenes fra Dalsvinget. I lokalplan 180 for de grønne områder i Klosterparken er der udlagt en hovedstiforbindelse langs den nordlige kant af bebyggelsen - fra tunnelen ved Ringstedet og videre forbi den Eksempel på sokkelgrundshuse (projekt v/ Kjær & Richter). I Nonnedalen må husene dog ikke opføres i træ. Bebyggelsen ud mod motorvejen og de grønne områder skal have en mere traditionel karakter med røde saddeltage.

12 planlagte kontorbebyggelse samt boligområderne Dalen, Munkedalen og Nonnedalen. Ud over at betjene den nordlige del af Klosterparken skal stien også give adgang til de grønne områder længere mod vest, hvor der er planlagt et net af rekreative grusstier. På strækningen langs Nonnedalen indarbejdes stien i den vej, som løber nord for gårdhavehusene. Øvrige veje i lokalplanområdet anlægges som opholds- og legeområder uden opdeling af færdselsarealerne i særskilt kørebane og fortov. Der er busforbindelse ad Klosterparks Allé. Spildevand Spildevand skal ledes til kommunalt rensningsanlæg. Jordbunden er generelt ikke velegnet til nedsivning, men efter konkret vurdering kan der gives tilladelse til, at regnvand på den enkelte grund nedsives eller opsamles og genbruges, for eksempel til vaskeri. De nærmere vilkår for afledning af spilde- og regnvand er fastsat i spildevandsplanen. Varme Området skal forsynes med fjernvarme. Ejendomme skal tilsluttes før ibrugtagen. Der er mulighed for at supplere med solvarme eller lignende. Lokalplan 205 Lokalplan 180 fastlægger en hovedsti langs den nordlige kant af bebyggelsen i Klosterparken Slettelandskab Udsigt fra området over ådalen mod sydvest.

13 Vand Området vil blive forsynet fra Ringsted Kommunes vandforsyning. El Området forsynes med el gennem SEAS-NVE ledningsnet. Naturbeskyttelse Området grænser op til ådalen, hvor der er en 150 m beskyttelseslinie omkring Ringsted Å. Servitut og deklarationer Igennem området er der tinglyst en servitut vedrørende en nord-sydgående 50 Kv transmissionsledning. Der må ikke bygges eller være høj beplantning inden for 12 meter fra de midterste tråde på masten. Langs skel til Klosteråsen er der en deklaration (lyst ) vedrørende hovedkloakledninger for regnvand og spildevand. Ledningerne ligger henholdsvis 1,7 og 4,0 meter fra skel mod Klosteråsen. Inden for en af- stand på 2,0 meter til hver side fra midten af hver enkelt ledning er det ikke tilladt, at bygge, foretage beplantning af træer eller buske med dybtgående rødder, til overhovedet at iværksætte noget, der kan være til hinder for adgangen til ledningerne eller deres beståen eller til hinder eller skade for eftersyn og reparationseller vedligeholdelsesarbejder. Udenfor lokalplanområdet, løber der en 400 kv luftledning langs områdets nordskel. For denne er der tinglyst en deklarationsareal under luftledningen og indenfor en vandret afstand på 20 meter fra den yderste ledning. Yderste ledning er 8,6 meter fra centerlinjen. Miljø Overskudsjord fra den nye bebyggelse kan indgå i etablering af støjvolden langs motorvejen. Ringsted Kommune ønsker, at der i forbindelse med byggeri tages hensyn til miljøet og anvendes løsninger, som begrænser brugen af miljøfarlige stoffer og begrænser ressourceforbruget, eksempelvis til opvarmning og ventilation. Byrådet har vedtaget et sæt retningslinier, "Miljøhensyn i byggeriet", som gælder, når kommu- Området set fra nord

14 nen sælger grunde, samt ved kommunalt eller støttet byggeri. I private udstykninger er det ikke noget krav, at man følger miljøretningslinjerne, men bygherrer opfordres til at bruge dem som inspiration til at vælge miljørigtige løsninger. Anbefalinger (uddrag) Undgå for stort varmetab fra vinduer ved fornuftig orientering af bygninger Udnytte passiv solvarme Zoneopdeling - f.eks. toilet, bad og soverum mod nord Undgå miljøfarlige stoffer Naturlig ventilation Tage forberedt for solfanger/ solceller Øget isolering God udnyttelse af dagslys Opsamling af regnvand og genbrug til havevanding eller vaskeri Miljøstation forberedt for øget kildesortering. Forurenet jord Ringsted Kommune har ikke kendskab til, at der i området har foregået aktiviteter, som har kunnet medføre jordforurening. etablering af en vold langs motorvejen, så unødig transport undgås. Der gennemføres derfor ikke miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kulturværdier Arkæologi Området ligger nær Ringsted Å og har dermed stort potentiale for at have haft bebyggelse i forhistorisk tid. Sydvestsjællands Museum har oplyst, at der på skrænterne og kanterne af Ringsted Å er konstateret mange bebyggelsesspor fra især bondestenalder og ældre stenalder. Dette bekræftes af de mange fund ved forundersøgelser i andre dele af Klosterparken. I forbindelse med nedlægning af naturgasledningen nord for området kunne blev der konstateret bebyggelsesspor. Bygherre bør derfor forud for jordarbejder indhente en udtalelse fra museet, jf. museumslovens 25, så eventuel standsning af arbejdet i henhold til 27 i lov om museer kan undgås. Miljøvurdering Ringsted Kommune har vurderet, at lokalplan 205 ikke danner grundlag for anlæg, der medfører en væsentlig påvirkning af miljøet. Området består af ubebygget landbrugsjord, der siden 1989 har været udlagt til boligformål. Det ligger i byområde med god adgang til kollektiv transport samt offentlig og privat service. Arkæologiske interesser vil blive varetaget i forbindelse med byggemodning af området. Herudover er der ingen særlige natur- eller kulturværdier i området. Kommuneplanen og lokalplanen indeholder bestemmelser, som sikrer, at boligområdet indrettes med fælles friarealer og høj trafiksikkerhed, og at det afgrænses af beplantning mod det åbne land. Området ligger i tilstrækkelig afstand af motorvejen til, at støjkrav til boliger og friarealer kan overholdes. Overskudsjord anvendes til

15 BESTEMMELSER Lokalplanens bestemmelser og kortbilag er umiddelbart bindende for borgerne og tinglyses på samtlige ejendomme inden for området. I henhold til planloven fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: C1 D A C2 B Lokalplanens delområder. 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at - åbne mulighed for, at der kan opføres åbenlav og tæt-lav boligbebyggelse med tilhørende friarealer - sikre, at området mod ådalen og det grønne område fremstår som en afrunding af "byen med de røde tage" - sikre, at bebyggelsen fremstår med en klar struktur, der understreger terrænets form og skaber visuel helhed mod de grønne områder - sikre et arkitektonisk fællespræg i hver enkelt boliggruppe 3 Områdets anvendelse 3.1 Område A må kun anvendes til åben-lav boligbebyggelse. 3.2 Område B må kun anvendes til åben-lav boligbebyggelse i form af parcelhuse eller enfamiliehuse på sokkelgrunde. 3.3 Område C må kun anvendes til tæt-lav boligbebyggelse i form af gårdhavehuse. I hvert af områderne C1 og C2 skal der opføres mindst 10 og højst 14 gårdhavehuse. 3.4 Område D må kun anvendes til fælles friareal. 2 Lokalplanens område 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter del af matr. nr. 4h Benløse By, Benløse, del af matr. nr. 13ah Klosteret, Ringsted Jorder og del af matr. nr. 11 a Torpet, Ringsted Jorder samt alle parceller, der efter den 1. februar 2007 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Området ligger i byzone. 2.3 Lokalplanens område opdeles i områderne A, B, C og D som vist på kortbilag 2. Vej Sokkelgrunde er små byggefelter med fællesareal imellem. Sokkelgrund 15 meter 15 meter Sokkelgrund Fælles friareal Sokkelgrund

16 4 Udstykning 4.1 Udstykning må kun ske i overensstemmelse med principperne vist på kortbilag 2. Mulighed for udstykning af 7 grunde i område B 4.2 Område B kan enten udstykkes til en samlet bebyggelse med fritliggende enfamiliehuse på sokkelgrunde eller til parcelhusgrunde, i princippet som vist på skitsen overfor. B 4.3 Parcelhusgrunde må ikke udstykkes mindre end 700 m², ekskl. andel af fælles friareal. 4.4 Sokkelgrunde og grunde til tæt-lav bebyggelse må ikke udstykkes mindre end 400 m 2, inkl. andel af fælles friareal. 4.5 Bebyggelse på sokkelgrunde i område B må opføres i skel. 4.6 I område C kan bebyggelsen videreudstykkes i ejerboliger. 5 Veje, stier og parkering Veje 5.1 Der udlægges areal til nye veje og stier i princippet som vist på kortbilag Der udlægges areal til boligvej B-D, C-D og D-G i en bredde af mindst 9 m. I Boligvej B-D, C-D og D-G Trærække Byggelinie Evt. parkeringslommer/ fast belægning mellem træer Kantsten Vej Græsrabat Kantsten Byggelinie meter Boligvej A-B og B-C Vejudlæg 9 m Trærække Fast belægning Græsrabat Græsrabat Sti Kantsten Vej Kantsten meter Principsnit i boligveje. Vejudlæg 10,5 m

17 rabatten langs vejens yderste afgrænsning skal der plantes en gennemgående trærække, i princippet som vist på kortbilag Der udlægges areal til boligvej A-B og B- C i en bredde af minimum 10,5 m. Inden for vejudlægget skal der anlægges en fælles cykel- og gangsti i en bredde af mindst 3 m. I rabatten langs vejens yderste afgrænsning mod nord skal der plantes en gennemgående trærække, i princippet som vist på kortbilag Der udlægges areal til boligvej E-F i en bredde af 8 m. 5.5 Boligveje skal indrettes som opholds- og legeområder uden opdeling af færdselsarealerne i særskilt kørebane og fortov. 5.6 Alle veje inden for lokalplanens område skal anlægges efter et samlet projekt, som skal godkendes af Byrådet. 5.7 Overkørsel til den enkelte ejendom må højst være 5 meter bred. Stier 5.8 Stien a-b skal udlægges i en bredde af mindst 3 meter og befæstes med grus. 5.9 Øvrige stier skal udlægges i en bredde af mindst 2 meter. Parkering 5.10 Der skal udlægges areal til parkering efter følgende normer: Åben-lav bebyggelse: 2 p-pladser pr. bolig Tæt-lav bebyggelse: 1,5 p-pladser pr. bolig Ved ibrugtagning af bebyggelsen skal der være anlagt mindst 1 parkeringsplads pr. bolig. Resten skal anlægges, når Byrådet forlanger det. 6 Ledningsanlæg og belysning 6.1 Elledninger må kun udføres som jordkabler. 6.2 Belysning af veje og stier må kun udføres efter en samlet plan, der er godkendt af Byrådet. 6.3 Udendørs belysning må kun udføres med lavtsiddende armaturer som parkbelysning med en lyspunkthøjde på max. 4,2 m. Der henvises i øvrigt til "Kvalitetsprogram for Klosterparken". Område A - parcelhuse max. 1½ etage Saddeltag uden valm grader max. 8,5 m Område B - sokkelgrundshuse 2 etager Ensidig taghældning grader eller fladt tag Område C2 - gårdhavehuse 1 etage Saddeltag grader eller ensidig taghældning grader max. 6,0 m max. 3,0 m Max 30 grader Min 20 grader

18 7 Bebyggelsens omfang og placering Område A 7.1 Hvis den på kortbilag 1 viste 50 kv transmissionsledning ikke nedgraves, skal bebyggelse placeres i en afstand af minimum 12 meter fra de midterste tråde på masten., eller minimum 8 meter fra den yderste ledning. 7.2 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Bebyggelse må opføres i højst 1½ etage og ikke højere end 8,5 m. 7.4 Tage på beboelsesbygninger skal udføres som saddeltage med en hældning på grader. Tage må ikke udføres med helvalm, og udhæng må ikke være større end 60 cm (måles fra facade til yderste tagsten excl. tagrende). 7.5 Garager, carporte, udhuse og lignende skal enten udføres som en integreret del af boligen med samme taghældning eller som fritstående bygninger med saddeltag på grader eller ensidig taghældning på 5-15 grader. 7.6 Boligen skal placeres med facade eller gavl i den byggelinie, der er vist på kortbilag 2 (5 m fra vejskel på boligvejene A- B, B-D og D-G). Hvor byggeliniens runding gør det nødvendigt, kan boligen placeres med en mindre del af facade eller gavl i byggelinien. Nye boliger må ikke opføres nærmere end 10 m fra skel mod Klosteråsen (se kort bilag 2). Garager, carporte, udhuse og lignende må ikke opføres nærmere end 6 m fra skel mod Klosteråsen, og må ikke placeres mellem vejskel og byggelinien. 7.7 Garager og carporte kan opføres i naboskel, såfremt bebyggelsen holder sig inden for den stiplede linie, der er vist på skitsen nederst på siden. Område B 7.8 Hvis der opføres parcelhuse i område B, gælder de samme bestemmelser som i område A ( ). Hvis der opføres en samlet bebyggelse på sokkelgrunde med fælles friareal imellem, gælder bestemmelserne i Bebyggelsen skal fremtræde som en samlet gruppe af fritliggende enfamiliehuse med samme materialer, tagform og taghældning, i princippet som vist på kortbilag Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30 inkl. andel af det fælles friareal i område B Bebyggelse skal opføres i 2 etager og må ikke opføres højere end 8,5 m Ved ensidig taghældning må facadehøjden ikke overstige 6,0 m ved udvendig skæring mellem tagflade og facade Tage skal udføres som ensidigt tag med en hældning på grader eller som fladt tag. Udestuer må udføres med anden taghældning. Bygninger, der opføres i skel, skal holde sig inden for den stiplede linie, som markerer et skrå højdegrænseplan fra 2,5 m i skel til 3,5 m i en afstand af 2,5 m fra skel Garager, carporte, udhuse og lignende skal enten udføres som en integreret del af boligen med samme taghældning eller

19 som fritstående bygninger med saddeltag på grader eller ensidig taghældning på 5-15 grader Afstanden mellem boligerne skal være mindst 5 m. Bygningsreglementets almindelige regler om bebyggelsens afstand til skel ophæves med lokalplanen. Område C 7.16 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke overstige 40 inkl. andel af fælles friareal i område C Bebyggelse skal opføres i 1 etage og ikke højere end 8,5 m Bebyggelse i område C skal fremtræde som en samlet gårdhavebebyggelse med ens tagform og taghældning. Bebyggelsen skal inden for hvert af delområderne C1 og C2 placeres i ubrudte kæder, i princippet som vist på kortbilag Tage på beboelsesbygninger skal udføres enten som saddeltag eller som ensidigt tag med en hældning på grader. Udestuer må udføres med anden taghældning. Tage må ikke udføres med helvalm, og udhæng må ikke være større end 60 cm fra facade (måles fra facade til yderste tagsten excl. tagrende) Ved ensidig taghældning må facadehøjden ikke overstige 3,0 m ved udvendig skæring mellem tagflade og facade Garager, carporte, udhuse og lignende skal udføres som en integreret del af boligen og med samme tagform og taghældning som boligen i øvrigt. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden Område A og B Facader 8.1 Bebyggelse skal fremstå som muret byggeri med facader og gavle, herunder gavltrekanter, i blank mur af røde tegl. Mindre facadepartier som karnapper og lignende samt udestuer kan dog udføres i træ, glas eller metal og skal fremstå enten ubehandlet eller i sort, hvid eller dæmpede farver inden for jordfarveskalen. 8.2 Udhuse, garager, carporte og lignende, der udføres som en integreret del af boligen, skal udføres i samme facade- og tagmaterialer som boligen i øvrigt. Fritstående udhuse, garager, carporte og lignende må fremstå med facader i mur, glas, malet træ eller mørke, plane facadeplader af eternit eller lignende. 8.3 Vinduer, døre og porte må kun udføres i træ og/eller metal og skal fremstå enten ubehandlede eller i farver inden for jordfarveskalaen. Område A Tage 8.4 Tage må kun beklædes med teglstensrøde, matte (ikke glaserede eller engoberede) tagsten i tegl. Eventuelle solfanger- eller solcelleanlæg skal udføres som en integreret del af taget. 8.5 Tagrender og nedløbsrør må kun udføres i metal. 8.6 Til tage på fritstående udhuse, garager, carporte, udestuer og lignende må anvendes skifer, glas, tagpap samt plane tagplader i f.eks. metal, eternit eller lignende i mørkegrå eller sorte nuancer. Område B Tage 8.7 Hvis der opføres parcelhuse, gælder samme bestemmelse om tagmateriale som for område A ( 8.4). Hvis der opføres en samlet bebyggelse på sokkelgrunde med

20 fælles friareal imellem, gælder bestemmelserne i 8.8. Se også Tage skal være ensfarvede sorte eller grå og må kun udføres med skifer eller plane tagplader f.eks. af eternit eller metal. Ved taghældning på 10 grader eller derunder samt til garager, carporte, udhuse og lignende må der endvidere anvendes tagpap, tagfolie eller glas. Eventuelle solfangereller solcelleanlæg skal udføres som en integreret del af taget. 8.9 Tagrender og nedløbsrør må kun udføres i metal Til tage på fritstående udhuse, garager, carporte, udestuer og lignende må anvendes skifer, glas, tagpap samt plane tagplader i f.eks. metal, eternit eller lignende i mørkegrå eller sorte nuancer. Område C Facader 8.11 Bebyggelse skal fremstå som muret byggeri med facader og gavle, herunder gavltrekanter, i blank mur af røde tegl. Mindre facadepartier som karnapper og lignende samt udestuer kan dog udføres i træ, glas eller metal og skal fremstå enten ubehandlet eller i sort, hvid eller dæmpede farver inden for jordfarveskalen Garager, carporte, udhuse og lignende skal udføres som en integreret del af boligen og med samme facade- og tagmateriale som boligen i øvrigt 8.13 Vinduer, døre og porte må kun udføres i træ og/eller metal og skal fremstå enten ubehandlede eller i farver inden for jordfarveskalaen. Tage 8.14 Tage skal tage være ensfarvede røde og må kun udføres med matte eller halvmatte (ikke glaserede eller engoberede) tagsten i tegl. Eventuelle solfanger- eller solcelleanlæg skal udføres som en integreret del af taget Tagrender og nedløbsrør må kun udføres i metal. Alle områder 8.16 Der må ikke opsættes antenner, herunder parabolantenner, som er synlige fra offentlig vej eller sti. 9 Ubebyggede arealer Område A, B og C 9.1 Terrænregulering på mere end +/-0,5 m i forhold til eksisterende terræn må ikke finde sted. Terrænregulering nærmere end 1 m fra skel må kun foretages med Byrådets tilladelse. 9.2 Ved placering af den enkelte bygning skal sokkelkoten særskilt godkendes for at sikre den bedst mulige landskabelige indpasning og mindst mulig terrænregulering. 9.3 Henstillen og parkering af køretøjer over kg, lystbåde, campingvogne, skibscontainere og lignende må ikke finde sted inden for lokalplanens område. Område A og B 9.4 Bestemmelsen i 9.5 gælder kun for område B, hvis det udstykkes i parcelhusgrunde. 9.5 Langs skel mod veje, stier og friarealer skal alle grunde være afgrænset med levende hegn eller hæk. Hegn skal plantes på egen grund mindst 0,3 m fra skel og kan eventuelt suppleres med trådhegn på den indvendige side.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 132. Multihus i Ringsted Syd. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012

RINGSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 132. Multihus i Ringsted Syd. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012 RINGSTED KOMMUNE Lokalplan nr. 132 Multihus i Ringsted Syd Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012 Udarbejdet af Ringsted Kommunes Tekniske Forvaltning 29. oktober 2002 Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 207. Lokalplan nr. 207. Forslag. Boliger i Benløse ved Benløse Skel og Bækkevej

Lokalplan nr. 207. Lokalplan nr. 207. Forslag. Boliger i Benløse ved Benløse Skel og Bækkevej Lokalplan nr. 207 Lokalplan nr. 207 Boliger i Benløse ved Benløse Skel og Bækkevej Forslag april 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

PRÆSTØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20.

PRÆSTØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20. PRÆSTØ KOMMUNE Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20. 2 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN NR.1 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS INDHOLDSFORTEGNELSE -------------- ------------------------ REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Salgsvilkår Lamavej og Gl. Romaltvej omfatter 17 grunde, som ligger øst for Randers Centrum i dyrekvarteret i Gl. Romalt. Ind imellem de nye bebyggelser er der også

Læs mere

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALP LÅN NR. FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALPLAN NR. 105 FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ OG DALSTRØGET ESBJERG KOMMUNE JANUAR 1978. INDHOLD: Indledning

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012 Lokalplan nr. 172 Jordemodervej ROSKILDEVEJ Jordemodervej Kærup Alle Kærup Industrivej Kærup Parkvej Østre Ringvej Tinvej Kærup Alle Benløse Skel Kærup Parkvej Lokalplan nr. 172 Vestmotorvejen Vestmotorvejen

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Boligprojekt på Urvej i Hammel

Boligprojekt på Urvej i Hammel Lokalplan 318 Boligprojekt på Urvej i Hammel Favrskov Kommune, ortofoto 2006 August 2008 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets anvendelse,

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K 645820 \ Lokalplan nr. 01.093 for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

At sikre bebyggelsens bevaringsværdier, herunder væsentlige arkitektoniske Specifikt for vores område

At sikre bebyggelsens bevaringsværdier, herunder væsentlige arkitektoniske Specifikt for vores område Lokalplan / Byplanvedtægt nr. 4. / 1 Lokalplanens formål Ny/eksisterende Lov-regel Ejerlaugets kommentarer Kommunens svar 1.1 Det er lokalplanens formål: At sikre kvarterets helhedsindtryk, som det fremstår

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE 1 Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc ILokaldan 208 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område afgraznset af Yrsavej mod ost, Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevard

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere