Lokalplan nr Lokalplan nr Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen"

Transkript

1 Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning, - vej- og stiforhold, - placering og udformning af bebyggelse samt materialer, - bevaring af bygninger og landskabstræk, - sikring af friarealer, - fællesanlæg. Ifølge planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i gang. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Herudover kan Byrådet altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan. Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag, og Byrådet skal tage stilling hertil, inden planen kan vedtages endeligt. Efter Byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene inden for planens område. Teknisk Forvaltnings adresse: Holbækvej Lokalplan 205 Roskildevej Østre Ringvej Kommunens adresse: Kommunens hjemmeside: Nordre Ringvej Vest Motorvejen Sorøvej Køgevej Ringsted Å Næstvedvej Bragesvej Haslevvej Lille Å

3 Indholdsfortegnelse REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanen Eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til anden planlægning Regionplan Kommuneplan Lokalplan 180 Kvalitetsprogram for Klosterparken Trafik Spildevand Varme Vand El Naturbeskyttelse Servitut og deklarationer Miljø Kulturværdier BESTEMMELSER 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens område 3. Områdets anvendelse 4. Udstykning 5. Veje stier og parkering 6. Ledningsanlæg og belysning 7. Bebyggelsens omfang og placering 8. Bebyggelsens ydre fremtræden 9. Ubebyggede arealer 10. Støjbeskyttelse 11. Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 12. Grundejerforeninger 13. Servitutter 14. Retsvirkninger 15. Vedtagelser Kortbilag Bilag 1: Matrikelkort Bilag 2: Anvendelsesplan Bilag 3: Illustrationsplan

4 Lokalplanområde for boliger i Klosterparken - Nonnedalen Vestmotorvejen Lokalplan nr. 205 Klosteråsen Dalsvinget Klosterparks Alle Remmer Sti Ringsted Åsti Bjergbakken

5 REDEGØRELSE I henhold til planlovens 16 skal en lokalplan ledsages af en redegørelse, som beskriver lokalplanens forhold til anden planlægning, og som angiver, om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end byrådet. De egentlige bestemmelser findes i lokalplanens 2. del. For at lette forståelsen af lokalplanen indeholder redegørelsen desuden en beskrivelse af eksisterende forhold i og omkring lokalplanområdet, og der gives en kort beskrivelse af hovedindholdet og intentionerne med planen. Baggrund for lokalplanen Lokalplanen omfatter et af de få områder i Klosterparken, som er kommuneplanlagt, men ikke lokalplanlagt endnu. Ejeren af området ønsker nu at komme i gang med udbygningen. Lokalplanen åbner mulighed for, at området kan udstykkes til ca. 70 boliger. Eksisterende forhold Lokalplanområdet ligger i Klosterparken og omfatter et ubebygget areal på ca m 2. Mod øst grænser det op til parcelhusbebyggelsen Klosteråsen. Mod nord, vest og syd ligger et stort, grønt område, som er fælles for hele Klosterparken. Terrænet i lokalplanområdet falder fra kote 35 i øst til kote 30 i vest. Gennem området løber en højspændingsledning, som er pålagt et afstandskrav på 12 meter til hver side fra de midterste tråde på masten. Ejer vil foranledige, at ledningen lægges i jorden, inden det nye byggeri påbegyndes. Lokalplanens indhold Lokalplanen åbner mulighed for, at der kan opføres ca. 70 boliger, heraf ca. 32 parcelhusgrunde på m², ca. 9 fritliggende enfamiliehuse på små sokkelgrunde med fælles friareal imellem, samt ca. 28 gårdhavehuse. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Dalsvinget, Lokalplanområde Klosteråsen Munkedalen Adgang til lokalplanområdet sker via den nye vej Dalsvinget mellem bebygggelsen Klosteråsen og Munkedalen. Lokalplanområdet ligger til venstre for enden af vejen.

6 der munder ud ved det nordøstlige hjørne. Områdets afrundede form mod ådalen understreges af en svungen vejsløjfe, der betjener hovedparten af boligerne. Parcelhusene placeres i en fast byggelinie, så de følger vejens forløb. Midt i området er der et fælles friareal, og i tilknytning hertil kan sokkelgrundshusene placeres som en lille, selvstændig gruppe med et andet udtryk end den øvrige bebyggelse. Mod nord placeres C1 D A C2 B en "ryg" af sammenhængende gårdhavehuse. Vejene kantes af en række træer til den ene side, hvilket er med til at understrege områdets struktur. På nordsiden af bebyggelsen placeres en vej til betjening af den ene række gårdhavehuse. I vejen integreres en cykel- og gangsti, som bliver en del af hovedstisystemet i Klosterparken. Lokalplanen opdeles i fire områder som vist på skitsen overfor. Område A - Parcelhuse Ud til det grønne område og ådalen mod syd og langs den eksisterende bebyggelse Klosteråsen placeres parcelhusene. De skal udføres i traditionel stil med saddeltage uden helvalm, røde tegl og murede gavltrekanter. Område B - Sokkelgrundhuse Her kan opføres en gruppe på ni individuelle huse af mere moderne tilsnit, placeret på en fælles grøn flade, hvor der kun hegnes omkring et lille opholdsareal nær boligen. Denne gruppe tænkes opført i to etager og placeret midt i bebyggelsen. Sokkelgrundshusene, der er skjult bag de mere Alternativ til sokkelgrundshuse: mulighed for udstykning af 7 grunde i område B B Del af lokalplanområdet med de eksisterende parcelhuse på Klosteråsen til højre i billedet.

7 traditionelle parcelhuse og gårdhavehuse, kan opføres med flade tage eller lav taghældning, hvorved der kan opnås et moderne, skulpturelt udtryk. Alternativt kan område B udstykkes i 7 parcelhusgrunde, i princippet som vist på skitsen nederst på side 6. I så fald gælder samme regler for bebyggelsens udformning som i område A. Område C - Gårdhavehuse Mod nord placeres en "ryg" af gårdhavehuse, der medvirker til at afskærme bebyggelsen både visuelt og støjmæssigt fra motorvejen. Gårdhavehusene tænkes opført som en variant af Utzons klassiske romerhuse, men andre, lignende modeller vil også være en mulighed Det er dog et krav, at husene bygges sammen. For at sikre bedst mulig udsigt mod syd og sydvest vender boligernes gårdrum alle i denne retning. Område D - Fælles friareal Midt i bebyggelsen skal der anlægges en fælles grønning, legeplads eller lignende, som får forbindelse til landskabet og den eksisterende bydel via flere stier. Garager mv. I nyere parcelhusområder fylder garager, udhuse og lignende ofte ganske meget i billedet. For at undgå, at de virker for dominerende, indeholder lokalplanen bestemmelser om materialevalg, udformning og placering. Forhold til anden planlægning Regionplan Området ligger i regionplanens byområde. Lokalplanen er i overensstemmelse med regionplanens rammer. Kommuneplan Området er i kommuneplan udlagt til boligformål med følgende rammebestemmelser: a. Området udlægges til fritliggende parcelhuse og dobbelthuse. b. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25. c. Bebyggelsen må ikke opføres i mere en én etage med udnyttet tagetage. Åben-lav bebyggelse (sokkelgrundhuse) i 2 etager Tæt-lav bebyggelse (gårdhavehuse) i 1 etage Fælles friareal Åben-lav bebyggelse (parcelhuse) i max. 1½ etage Skitse af den planlagte bebyggelse set fra syd.

8 d. Der skal udlægges fælles friarealer svarende til 10% af grundarealet. e. Parkering skal finde sted på den enkelte parcel, idet der dog kan anlægges fælles gæsteparkering på bebyggelsens vejareal. f. Interne veje skal anlægges med hastighedsdæmpende foranstaltninger efter intentionerne i færdselslovens 40. g. Der skal fastlægges bestemmelser for områdernes afgrænsning mod det åbne land, for så vidt angår bebyggelsens materialevalg, taghældninger og beplantning mv. under hensyntagen til områdets særlige landskabelige beliggenhed. Desuden fastlægger kommuneplanen, at tage i de centrale/ vestlige dele af Ringsted skal dækkes med røde tagsten. Den seneste revision af kommuneplanen skete som en temaopdelt revision, der blandt andet omfattede detailhandelsplan 2004 og boligtemaplan Sidste led i denne revision er en samlet gennemgang af kommuneplanens rammebestemmelser for alle byområder i hele kommunen. Nogle steder vil bestemmelserne være uændrede, og andre steder foreslås justeringer af anvendelse, bebyggelsesprocent mm. Det nye plandokument "kommuneplan " vil endvidere indeholde de tidligere vedtagne ændringer af kommuneplanen, dvs. detailhandelsplanen og boligtemaplanen samt en række kommuneplantillæg, der er udarbejdet i tilknytning til nye lokalplaner. Endelig bliver Nonnedalen er det yderste boligormåde i Klosterparken. Øverst en illustration af den nye bebyggelse set fra ådalen.

9 kommuneplanen digitaliseret, så den fremover vil kunne ses på kommunens hjemmeside og løbende kan opdateres, når der kommer nye kommuneplantillæg. Forslaget til nye rammebestemmelser behandles af Byrådet parallelt med lokalplan 205 og forventes at komme i offentlig høring sideløbende med lokalplanen. For at muliggøre den foreslåede bebyggelse med en mindre gruppe sokkelgrundshuse i to etager samt en lidt større bebyggelsestæthed, foreslås en mindre ændring af kommuneplanen. I forslag til kommuneplan fastsættes således følgende rammer: Område 2B10 - Boligområde i Klosterparken a. Området skal anvendes til parcelhuse og tæt-lav boligbebyggelse. b. Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager og ikke højere end 8,5 m. c. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30 for parcelhuse og 40 for tæt-lav bebyggelse. d. Bebyggelsen skal opføres efter en samlet plan. Intentioner for områderne 2B1-2B10 Boligbebyggelsen opdeles i mindre enheder, hver med deres særpræg og friarealer. Den tætteste del af bebyggelsen ligger midt i området, mens der mod Bjergbakken og som afgrænsning mod ådalen skal være mere åben bebyggelse. Del af lokalplanområdet set fra nordøstlige hjørne ved Dalsvinget. Til højre ses højspændingsmasterne langs motorvejen. Den mindre elledning, der løber midt gennem området, vil blive nedgravet.

10 Der skal skires gode stiforbindelser til bymidtens servicefunktioner samt til de rekreative grønne områder langs Ringsted Å. Hele Klosterparken er meget synlig i Ringsteds afgrænsning mod vest. De røde tagsten skal derfor være et fælles træk i hele området. Det er en forudsætning for denne lokalplan, at kommuneplanen og dens rammer for området også vedtages. Lokalplan 180 Området er omfattet af lokalplan 180. Med lokalplan 180 udgik bestemmelsen om, at grundejere i Klosterparken skulle oprette et bydelslaug. Forpligtelsen til anlæg og drift af de grønne områder er dermed overtaget af kommunen. Grundejerne skal dog fortsat bidrage økonomisk til at sikre de fælles, grønne områder. Lokalplan 180 indeholder således følgende bestemmelse: 10.4 Før nogen del af bebyggelsen tages i brug, skal de til området hørende fællesanlæg i område A være etableret eller på anden måde sikret etablering, for eksempel ved garantistillelse. I praksis sikres dette ved, at der i forbindelse med udstykning og bebyggelse indbetales et beløb til en etableringsfond. Midlerne i etableringfonden anvendes efterfølgende til anlæg af de grønne områder. Ifølge lokalplan 180 skal der langs motorvejen anlægges en ny støjvold. Volden skal udformes som et landskabselement i stil med den støjvold, der er etableret langs motorvejen på kasernegrunden. Hvor det er teknisk muligt, skal støjvolden udformes som et bakkelandskab, der fremstår som en visuelt og brugsmæssigt integreret del af det samlede landskab og som en naturlig forlængelse af den eksisterende støjvold. Umiddelbart vest for lokalplanområdet må der anlægges en kælkebakke/ udsigtshøj eller en landskabsskulptur. Bakken skal udformes enten, så den får karakter af en naturlig bakke, eller som en skarpt afgrænset kunstig høj. Et eventuelt shelter/ besøgshytte må indpasses i anlægget. Højen/ skulpturen må ikke anlægges eller Ny bebyggelse i lokalplanens område Skulptur-/ bakkelandskab (her 30 m) Støjvold Ny beplantning Ny beplantning Eksisterende beplantning Motorvej Støjvold med bagvedliggende bebyggelse set fra motorvejen.

11 opføres højere en 30 m over terræn og skal udformes, så den ikke giver nævneværdige skyggegener for boligerne inden for lokalplanområdet. Kvalitetsprogram for Klosterparken "Kvalitetsprogram for Klosterparken" beskriver Byrådets visioner og overordnede mål for den nye bydel, som er under udbygning, og som kommer til at rumme både boliger, erhverv, institutioner samt et butikscenter i det nordøstlige hjørne af Klosterparken ved Nordre Ringvej og motorvejen. Hensigten med kvalitetsprogrammet er at: - sikre designmæssig helhed - sikre kvalitet i området - skabe dialog med bygherrer - sikre sammenhæng med Ringsted bykerne Byrådet har følgende overordnede mål for den nye bydel: - Bykerneområdet skal funktionelt og arkitektonisk hænge sammen med den gamle bykerne. Det vil sige, at en række vigtige byelementer i bymidten skal gå igen i bykerneområdet i Klosterparken, således at der skabes en visuel sammenhæng. Det gælder f.eks. de røde mure og byinventar i form af bænke, blomsterkummer mm. - I center- og erhvervsområdet kan det generelle princip om røde tage i de centrale bydele fraviges, idet moderne butiks- og kontorbebyggelse ofte opføres med flade tage. - Med hensyn til landskabelige hovedtræk gentages det landskabstema, der er anslået på Ringsted Kaserne. En støjvold udformet som et rekreativt bakkelandskab afgrænser området mod motorvejen, og mellem denne og bebyggelsen anlægges et slettelandskab. - Der skabes en visuel og materialemæssig sammenhæng med eksisterende boligområder i Klosterparken, blandt andet ved anvendelse af røde mursten. Trafik Området skal vejbetjenes fra Dalsvinget. I lokalplan 180 for de grønne områder i Klosterparken er der udlagt en hovedstiforbindelse langs den nordlige kant af bebyggelsen - fra tunnelen ved Ringstedet og videre forbi den Eksempel på sokkelgrundshuse (projekt v/ Kjær & Richter). I Nonnedalen må husene dog ikke opføres i træ. Bebyggelsen ud mod motorvejen og de grønne områder skal have en mere traditionel karakter med røde saddeltage.

12 planlagte kontorbebyggelse samt boligområderne Dalen, Munkedalen og Nonnedalen. Ud over at betjene den nordlige del af Klosterparken skal stien også give adgang til de grønne områder længere mod vest, hvor der er planlagt et net af rekreative grusstier. På strækningen langs Nonnedalen indarbejdes stien i den vej, som løber nord for gårdhavehusene. Øvrige veje i lokalplanområdet anlægges som opholds- og legeområder uden opdeling af færdselsarealerne i særskilt kørebane og fortov. Der er busforbindelse ad Klosterparks Allé. Spildevand Spildevand skal ledes til kommunalt rensningsanlæg. Jordbunden er generelt ikke velegnet til nedsivning, men efter konkret vurdering kan der gives tilladelse til, at regnvand på den enkelte grund nedsives eller opsamles og genbruges, for eksempel til vaskeri. De nærmere vilkår for afledning af spilde- og regnvand er fastsat i spildevandsplanen. Varme Området skal forsynes med fjernvarme. Ejendomme skal tilsluttes før ibrugtagen. Der er mulighed for at supplere med solvarme eller lignende. Lokalplan 205 Lokalplan 180 fastlægger en hovedsti langs den nordlige kant af bebyggelsen i Klosterparken Slettelandskab Udsigt fra området over ådalen mod sydvest.

13 Vand Området vil blive forsynet fra Ringsted Kommunes vandforsyning. El Området forsynes med el gennem SEAS-NVE ledningsnet. Naturbeskyttelse Området grænser op til ådalen, hvor der er en 150 m beskyttelseslinie omkring Ringsted Å. Servitut og deklarationer Igennem området er der tinglyst en servitut vedrørende en nord-sydgående 50 Kv transmissionsledning. Der må ikke bygges eller være høj beplantning inden for 12 meter fra de midterste tråde på masten. Langs skel til Klosteråsen er der en deklaration (lyst ) vedrørende hovedkloakledninger for regnvand og spildevand. Ledningerne ligger henholdsvis 1,7 og 4,0 meter fra skel mod Klosteråsen. Inden for en af- stand på 2,0 meter til hver side fra midten af hver enkelt ledning er det ikke tilladt, at bygge, foretage beplantning af træer eller buske med dybtgående rødder, til overhovedet at iværksætte noget, der kan være til hinder for adgangen til ledningerne eller deres beståen eller til hinder eller skade for eftersyn og reparationseller vedligeholdelsesarbejder. Udenfor lokalplanområdet, løber der en 400 kv luftledning langs områdets nordskel. For denne er der tinglyst en deklarationsareal under luftledningen og indenfor en vandret afstand på 20 meter fra den yderste ledning. Yderste ledning er 8,6 meter fra centerlinjen. Miljø Overskudsjord fra den nye bebyggelse kan indgå i etablering af støjvolden langs motorvejen. Ringsted Kommune ønsker, at der i forbindelse med byggeri tages hensyn til miljøet og anvendes løsninger, som begrænser brugen af miljøfarlige stoffer og begrænser ressourceforbruget, eksempelvis til opvarmning og ventilation. Byrådet har vedtaget et sæt retningslinier, "Miljøhensyn i byggeriet", som gælder, når kommu- Området set fra nord

14 nen sælger grunde, samt ved kommunalt eller støttet byggeri. I private udstykninger er det ikke noget krav, at man følger miljøretningslinjerne, men bygherrer opfordres til at bruge dem som inspiration til at vælge miljørigtige løsninger. Anbefalinger (uddrag) Undgå for stort varmetab fra vinduer ved fornuftig orientering af bygninger Udnytte passiv solvarme Zoneopdeling - f.eks. toilet, bad og soverum mod nord Undgå miljøfarlige stoffer Naturlig ventilation Tage forberedt for solfanger/ solceller Øget isolering God udnyttelse af dagslys Opsamling af regnvand og genbrug til havevanding eller vaskeri Miljøstation forberedt for øget kildesortering. Forurenet jord Ringsted Kommune har ikke kendskab til, at der i området har foregået aktiviteter, som har kunnet medføre jordforurening. etablering af en vold langs motorvejen, så unødig transport undgås. Der gennemføres derfor ikke miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kulturværdier Arkæologi Området ligger nær Ringsted Å og har dermed stort potentiale for at have haft bebyggelse i forhistorisk tid. Sydvestsjællands Museum har oplyst, at der på skrænterne og kanterne af Ringsted Å er konstateret mange bebyggelsesspor fra især bondestenalder og ældre stenalder. Dette bekræftes af de mange fund ved forundersøgelser i andre dele af Klosterparken. I forbindelse med nedlægning af naturgasledningen nord for området kunne blev der konstateret bebyggelsesspor. Bygherre bør derfor forud for jordarbejder indhente en udtalelse fra museet, jf. museumslovens 25, så eventuel standsning af arbejdet i henhold til 27 i lov om museer kan undgås. Miljøvurdering Ringsted Kommune har vurderet, at lokalplan 205 ikke danner grundlag for anlæg, der medfører en væsentlig påvirkning af miljøet. Området består af ubebygget landbrugsjord, der siden 1989 har været udlagt til boligformål. Det ligger i byområde med god adgang til kollektiv transport samt offentlig og privat service. Arkæologiske interesser vil blive varetaget i forbindelse med byggemodning af området. Herudover er der ingen særlige natur- eller kulturværdier i området. Kommuneplanen og lokalplanen indeholder bestemmelser, som sikrer, at boligområdet indrettes med fælles friarealer og høj trafiksikkerhed, og at det afgrænses af beplantning mod det åbne land. Området ligger i tilstrækkelig afstand af motorvejen til, at støjkrav til boliger og friarealer kan overholdes. Overskudsjord anvendes til

15 BESTEMMELSER Lokalplanens bestemmelser og kortbilag er umiddelbart bindende for borgerne og tinglyses på samtlige ejendomme inden for området. I henhold til planloven fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: C1 D A C2 B Lokalplanens delområder. 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at - åbne mulighed for, at der kan opføres åbenlav og tæt-lav boligbebyggelse med tilhørende friarealer - sikre, at området mod ådalen og det grønne område fremstår som en afrunding af "byen med de røde tage" - sikre, at bebyggelsen fremstår med en klar struktur, der understreger terrænets form og skaber visuel helhed mod de grønne områder - sikre et arkitektonisk fællespræg i hver enkelt boliggruppe 3 Områdets anvendelse 3.1 Område A må kun anvendes til åben-lav boligbebyggelse. 3.2 Område B må kun anvendes til åben-lav boligbebyggelse i form af parcelhuse eller enfamiliehuse på sokkelgrunde. 3.3 Område C må kun anvendes til tæt-lav boligbebyggelse i form af gårdhavehuse. I hvert af områderne C1 og C2 skal der opføres mindst 10 og højst 14 gårdhavehuse. 3.4 Område D må kun anvendes til fælles friareal. 2 Lokalplanens område 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter del af matr. nr. 4h Benløse By, Benløse, del af matr. nr. 13ah Klosteret, Ringsted Jorder og del af matr. nr. 11 a Torpet, Ringsted Jorder samt alle parceller, der efter den 1. februar 2007 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Området ligger i byzone. 2.3 Lokalplanens område opdeles i områderne A, B, C og D som vist på kortbilag 2. Vej Sokkelgrunde er små byggefelter med fællesareal imellem. Sokkelgrund 15 meter 15 meter Sokkelgrund Fælles friareal Sokkelgrund

16 4 Udstykning 4.1 Udstykning må kun ske i overensstemmelse med principperne vist på kortbilag 2. Mulighed for udstykning af 7 grunde i område B 4.2 Område B kan enten udstykkes til en samlet bebyggelse med fritliggende enfamiliehuse på sokkelgrunde eller til parcelhusgrunde, i princippet som vist på skitsen overfor. B 4.3 Parcelhusgrunde må ikke udstykkes mindre end 700 m², ekskl. andel af fælles friareal. 4.4 Sokkelgrunde og grunde til tæt-lav bebyggelse må ikke udstykkes mindre end 400 m 2, inkl. andel af fælles friareal. 4.5 Bebyggelse på sokkelgrunde i område B må opføres i skel. 4.6 I område C kan bebyggelsen videreudstykkes i ejerboliger. 5 Veje, stier og parkering Veje 5.1 Der udlægges areal til nye veje og stier i princippet som vist på kortbilag Der udlægges areal til boligvej B-D, C-D og D-G i en bredde af mindst 9 m. I Boligvej B-D, C-D og D-G Trærække Byggelinie Evt. parkeringslommer/ fast belægning mellem træer Kantsten Vej Græsrabat Kantsten Byggelinie meter Boligvej A-B og B-C Vejudlæg 9 m Trærække Fast belægning Græsrabat Græsrabat Sti Kantsten Vej Kantsten meter Principsnit i boligveje. Vejudlæg 10,5 m

17 rabatten langs vejens yderste afgrænsning skal der plantes en gennemgående trærække, i princippet som vist på kortbilag Der udlægges areal til boligvej A-B og B- C i en bredde af minimum 10,5 m. Inden for vejudlægget skal der anlægges en fælles cykel- og gangsti i en bredde af mindst 3 m. I rabatten langs vejens yderste afgrænsning mod nord skal der plantes en gennemgående trærække, i princippet som vist på kortbilag Der udlægges areal til boligvej E-F i en bredde af 8 m. 5.5 Boligveje skal indrettes som opholds- og legeområder uden opdeling af færdselsarealerne i særskilt kørebane og fortov. 5.6 Alle veje inden for lokalplanens område skal anlægges efter et samlet projekt, som skal godkendes af Byrådet. 5.7 Overkørsel til den enkelte ejendom må højst være 5 meter bred. Stier 5.8 Stien a-b skal udlægges i en bredde af mindst 3 meter og befæstes med grus. 5.9 Øvrige stier skal udlægges i en bredde af mindst 2 meter. Parkering 5.10 Der skal udlægges areal til parkering efter følgende normer: Åben-lav bebyggelse: 2 p-pladser pr. bolig Tæt-lav bebyggelse: 1,5 p-pladser pr. bolig Ved ibrugtagning af bebyggelsen skal der være anlagt mindst 1 parkeringsplads pr. bolig. Resten skal anlægges, når Byrådet forlanger det. 6 Ledningsanlæg og belysning 6.1 Elledninger må kun udføres som jordkabler. 6.2 Belysning af veje og stier må kun udføres efter en samlet plan, der er godkendt af Byrådet. 6.3 Udendørs belysning må kun udføres med lavtsiddende armaturer som parkbelysning med en lyspunkthøjde på max. 4,2 m. Der henvises i øvrigt til "Kvalitetsprogram for Klosterparken". Område A - parcelhuse max. 1½ etage Saddeltag uden valm grader max. 8,5 m Område B - sokkelgrundshuse 2 etager Ensidig taghældning grader eller fladt tag Område C2 - gårdhavehuse 1 etage Saddeltag grader eller ensidig taghældning grader max. 6,0 m max. 3,0 m Max 30 grader Min 20 grader

18 7 Bebyggelsens omfang og placering Område A 7.1 Hvis den på kortbilag 1 viste 50 kv transmissionsledning ikke nedgraves, skal bebyggelse placeres i en afstand af minimum 12 meter fra de midterste tråde på masten., eller minimum 8 meter fra den yderste ledning. 7.2 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Bebyggelse må opføres i højst 1½ etage og ikke højere end 8,5 m. 7.4 Tage på beboelsesbygninger skal udføres som saddeltage med en hældning på grader. Tage må ikke udføres med helvalm, og udhæng må ikke være større end 60 cm (måles fra facade til yderste tagsten excl. tagrende). 7.5 Garager, carporte, udhuse og lignende skal enten udføres som en integreret del af boligen med samme taghældning eller som fritstående bygninger med saddeltag på grader eller ensidig taghældning på 5-15 grader. 7.6 Boligen skal placeres med facade eller gavl i den byggelinie, der er vist på kortbilag 2 (5 m fra vejskel på boligvejene A- B, B-D og D-G). Hvor byggeliniens runding gør det nødvendigt, kan boligen placeres med en mindre del af facade eller gavl i byggelinien. Nye boliger må ikke opføres nærmere end 10 m fra skel mod Klosteråsen (se kort bilag 2). Garager, carporte, udhuse og lignende må ikke opføres nærmere end 6 m fra skel mod Klosteråsen, og må ikke placeres mellem vejskel og byggelinien. 7.7 Garager og carporte kan opføres i naboskel, såfremt bebyggelsen holder sig inden for den stiplede linie, der er vist på skitsen nederst på siden. Område B 7.8 Hvis der opføres parcelhuse i område B, gælder de samme bestemmelser som i område A ( ). Hvis der opføres en samlet bebyggelse på sokkelgrunde med fælles friareal imellem, gælder bestemmelserne i Bebyggelsen skal fremtræde som en samlet gruppe af fritliggende enfamiliehuse med samme materialer, tagform og taghældning, i princippet som vist på kortbilag Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30 inkl. andel af det fælles friareal i område B Bebyggelse skal opføres i 2 etager og må ikke opføres højere end 8,5 m Ved ensidig taghældning må facadehøjden ikke overstige 6,0 m ved udvendig skæring mellem tagflade og facade Tage skal udføres som ensidigt tag med en hældning på grader eller som fladt tag. Udestuer må udføres med anden taghældning. Bygninger, der opføres i skel, skal holde sig inden for den stiplede linie, som markerer et skrå højdegrænseplan fra 2,5 m i skel til 3,5 m i en afstand af 2,5 m fra skel Garager, carporte, udhuse og lignende skal enten udføres som en integreret del af boligen med samme taghældning eller

19 som fritstående bygninger med saddeltag på grader eller ensidig taghældning på 5-15 grader Afstanden mellem boligerne skal være mindst 5 m. Bygningsreglementets almindelige regler om bebyggelsens afstand til skel ophæves med lokalplanen. Område C 7.16 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke overstige 40 inkl. andel af fælles friareal i område C Bebyggelse skal opføres i 1 etage og ikke højere end 8,5 m Bebyggelse i område C skal fremtræde som en samlet gårdhavebebyggelse med ens tagform og taghældning. Bebyggelsen skal inden for hvert af delområderne C1 og C2 placeres i ubrudte kæder, i princippet som vist på kortbilag Tage på beboelsesbygninger skal udføres enten som saddeltag eller som ensidigt tag med en hældning på grader. Udestuer må udføres med anden taghældning. Tage må ikke udføres med helvalm, og udhæng må ikke være større end 60 cm fra facade (måles fra facade til yderste tagsten excl. tagrende) Ved ensidig taghældning må facadehøjden ikke overstige 3,0 m ved udvendig skæring mellem tagflade og facade Garager, carporte, udhuse og lignende skal udføres som en integreret del af boligen og med samme tagform og taghældning som boligen i øvrigt. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden Område A og B Facader 8.1 Bebyggelse skal fremstå som muret byggeri med facader og gavle, herunder gavltrekanter, i blank mur af røde tegl. Mindre facadepartier som karnapper og lignende samt udestuer kan dog udføres i træ, glas eller metal og skal fremstå enten ubehandlet eller i sort, hvid eller dæmpede farver inden for jordfarveskalen. 8.2 Udhuse, garager, carporte og lignende, der udføres som en integreret del af boligen, skal udføres i samme facade- og tagmaterialer som boligen i øvrigt. Fritstående udhuse, garager, carporte og lignende må fremstå med facader i mur, glas, malet træ eller mørke, plane facadeplader af eternit eller lignende. 8.3 Vinduer, døre og porte må kun udføres i træ og/eller metal og skal fremstå enten ubehandlede eller i farver inden for jordfarveskalaen. Område A Tage 8.4 Tage må kun beklædes med teglstensrøde, matte (ikke glaserede eller engoberede) tagsten i tegl. Eventuelle solfanger- eller solcelleanlæg skal udføres som en integreret del af taget. 8.5 Tagrender og nedløbsrør må kun udføres i metal. 8.6 Til tage på fritstående udhuse, garager, carporte, udestuer og lignende må anvendes skifer, glas, tagpap samt plane tagplader i f.eks. metal, eternit eller lignende i mørkegrå eller sorte nuancer. Område B Tage 8.7 Hvis der opføres parcelhuse, gælder samme bestemmelse om tagmateriale som for område A ( 8.4). Hvis der opføres en samlet bebyggelse på sokkelgrunde med

20 fælles friareal imellem, gælder bestemmelserne i 8.8. Se også Tage skal være ensfarvede sorte eller grå og må kun udføres med skifer eller plane tagplader f.eks. af eternit eller metal. Ved taghældning på 10 grader eller derunder samt til garager, carporte, udhuse og lignende må der endvidere anvendes tagpap, tagfolie eller glas. Eventuelle solfangereller solcelleanlæg skal udføres som en integreret del af taget. 8.9 Tagrender og nedløbsrør må kun udføres i metal Til tage på fritstående udhuse, garager, carporte, udestuer og lignende må anvendes skifer, glas, tagpap samt plane tagplader i f.eks. metal, eternit eller lignende i mørkegrå eller sorte nuancer. Område C Facader 8.11 Bebyggelse skal fremstå som muret byggeri med facader og gavle, herunder gavltrekanter, i blank mur af røde tegl. Mindre facadepartier som karnapper og lignende samt udestuer kan dog udføres i træ, glas eller metal og skal fremstå enten ubehandlet eller i sort, hvid eller dæmpede farver inden for jordfarveskalen Garager, carporte, udhuse og lignende skal udføres som en integreret del af boligen og med samme facade- og tagmateriale som boligen i øvrigt 8.13 Vinduer, døre og porte må kun udføres i træ og/eller metal og skal fremstå enten ubehandlede eller i farver inden for jordfarveskalaen. Tage 8.14 Tage skal tage være ensfarvede røde og må kun udføres med matte eller halvmatte (ikke glaserede eller engoberede) tagsten i tegl. Eventuelle solfanger- eller solcelleanlæg skal udføres som en integreret del af taget Tagrender og nedløbsrør må kun udføres i metal. Alle områder 8.16 Der må ikke opsættes antenner, herunder parabolantenner, som er synlige fra offentlig vej eller sti. 9 Ubebyggede arealer Område A, B og C 9.1 Terrænregulering på mere end +/-0,5 m i forhold til eksisterende terræn må ikke finde sted. Terrænregulering nærmere end 1 m fra skel må kun foretages med Byrådets tilladelse. 9.2 Ved placering af den enkelte bygning skal sokkelkoten særskilt godkendes for at sikre den bedst mulige landskabelige indpasning og mindst mulig terrænregulering. 9.3 Henstillen og parkering af køretøjer over kg, lystbåde, campingvogne, skibscontainere og lignende må ikke finde sted inden for lokalplanens område. Område A og B 9.4 Bestemmelsen i 9.5 gælder kun for område B, hvis det udstykkes i parcelhusgrunde. 9.5 Langs skel mod veje, stier og friarealer skal alle grunde være afgrænset med levende hegn eller hæk. Hegn skal plantes på egen grund mindst 0,3 m fra skel og kan eventuelt suppleres med trådhegn på den indvendige side.

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Forslag. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Forslag. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Forslag maj 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område,

Læs mere

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20 Holbækvej Lokalplan nr. 197 Lokalplanområde Lokalplan 197 Vænget Vænget Motorvej E20 Boliger ved Holbækvej april 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Lokalplan nr. 204. Lokalplan nr. 204. Forslag. Boliger syd for Ålbækvej Jystrup

Lokalplan nr. 204. Lokalplan nr. 204. Forslag. Boliger syd for Ålbækvej Jystrup Lokalplan nr. 204 Lokalplan nr. 204 Boliger syd for Ålbækvej Jystrup Forslag maj 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Lokalplan nr Lokalplan nr Boliger ved Bjergvej Kværkeby

Lokalplan nr Lokalplan nr Boliger ved Bjergvej Kværkeby Lokalplan nr. 201 Lokalplan nr. 201 Boliger ved Bjergvej Kværkeby maj 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Lokalplan nr. 211. Lokalplan 211. Forslag. Boliger og grønne områder ved Fælledvej

Lokalplan nr. 211. Lokalplan 211. Forslag. Boliger og grønne områder ved Fælledvej Lokalplan nr. 211 Roskildevej Tinvej Benløse Skel Eilekiersvej Fælledvej Lokalplan 211 Fælledvej Vestmotorvejen Forslag Boliger og grønne områder ved Fælledvej august 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Lokalplan nr. 210. Forslag. Boliger ved Baretten Øst i Parkbyen Ringsted Kaserne

Lokalplan nr. 210. Forslag. Boliger ved Baretten Øst i Parkbyen Ringsted Kaserne Lokalplan nr. 210 Forslag Boliger ved Baretten Øst i Parkbyen Ringsted Kaserne maj 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE LOKALPLAN NR For bofællesskab i Kildemarken HØJBOGÅRDSVEJ ØSTRE PARKVEJ ØSTRE PARKVEJ KØGEVEJ KILDEMARKEN

RINGSTED KOMMUNE LOKALPLAN NR For bofællesskab i Kildemarken HØJBOGÅRDSVEJ ØSTRE PARKVEJ ØSTRE PARKVEJ KØGEVEJ KILDEMARKEN RINGSTED KOMMUNE HØJBOGÅRDSVEJ ØSTRE PARKVEJ ØSTRE PARKVEJ KØGEVEJ KILDEMARKEN FUCHSIAVEJ GLADIOLUSVEJ Lokalplanområde KILDEBOVEJ ANEMONEVEJ KILDEMARKEN LOKALPLAN NR. 107 For bofællesskab i Kildemarken

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan nr. 209. Forslag. Boliger og butiksområde ved Ravelinen i Parkbyen

Lokalplan nr. 209. Forslag. Boliger og butiksområde ved Ravelinen i Parkbyen Lokalplan nr. 209 Forslag Boliger og butiksområde ved Ravelinen i Parkbyen maj 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan nr.

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Lokalplan nr. 212. Lokalplan 212. Forslag. Boliger ved Ågerupvej i Vigersted. Tillæg nr. 1 til kommuneplan 2005-2016

Lokalplan nr. 212. Lokalplan 212. Forslag. Boliger ved Ågerupvej i Vigersted. Tillæg nr. 1 til kommuneplan 2005-2016 Lokalplan nr. 212 Snekkerupvej Lokalplan 212 Ågerupvej Rusgårds Bakke Vigersted Bygade Vigersted bygade Humleorevej Boliger ved Ågerupvej i Vigersted Forslag Tillæg nr. 1 til kommuneplan 2005-2016 september.

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 132. Multihus i Ringsted Syd. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012

RINGSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 132. Multihus i Ringsted Syd. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012 RINGSTED KOMMUNE Lokalplan nr. 132 Multihus i Ringsted Syd Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012 Udarbejdet af Ringsted Kommunes Tekniske Forvaltning 29. oktober 2002 Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen H.9.9.

Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen H.9.9. HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen LANDEVEJEN H.9.9. Lokalplan forslag den

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Lokalplan nr For nyt boligområde ved Farendløsevej, Tillæg nr. 6 til Kommuneplan Lokalplan 220

Lokalplan nr For nyt boligområde ved Farendløsevej, Tillæg nr. 6 til Kommuneplan Lokalplan 220 Lokalplan nr. 220 Lokalplan 220 For nyt boligområde ved Farendløsevej, Farendløse Stationsby Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2005-2016 oktober 2008 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet

Læs mere

Lokalplan nr Lokalplan 212. Forslag. Boliger ved Ågerupvej i Vigersted. Tillæg nr. 1 til kommuneplan

Lokalplan nr Lokalplan 212. Forslag. Boliger ved Ågerupvej i Vigersted. Tillæg nr. 1 til kommuneplan Lokalplan nr. 212 Snekkerupvej Lokalplan 212 Ågerupvej Rusgårds Bakke Vigersted Bygade Vigersted bygade Humleorevej Boliger ved Ågerupvej i Vigersted Forslag Tillæg nr. 1 til kommuneplan 2005-2016 oktober

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E. F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0 RINGKØBING KOMMUNE TI.F* 87«32 &* #0 LOKALPLAN NR. 04.016 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T RlHGKiiBIHG KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 936348 D. 13. APRIL 1988 FOR ET

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Lokalplan 236- Forslag

Lokalplan 236- Forslag Lokalplan 236- Forslag Fælleskrematorium og kirkegård Kærup Gods Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2020 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.03 Boligområde med fritliggende enfamilieshuse nord for St. Valby, mellem St. Valby Vej og Maglemose å. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 734 af 2 december

Læs mere

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 241- Forslag

Lokalplan 241- Forslag 1 Lokalplan 241- Forslag Genbrugsplads og renseanlæg på Møllevej Marts 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om -

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten)

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) -sl Indholdsfortegnelse Lokalplanens baggrund, ^,,,,, I Lokalplanens indhold,,,,, I Lokalplanens retsvirkninger,,,,,,, 2 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan nr. 134 for

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Børkop Kommune 1.39. Børkop Kommune. Lokalplan nr. 1.39. og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012

Børkop Kommune 1.39. Børkop Kommune. Lokalplan nr. 1.39. og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012 Børkop Kommune Børkop Kommune Planområde 1.39 Lokalplan nr. 1.39 og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012 for et område til boligformål ved Bundsgård i Børkop 1 2 Lokalplan nr. 1.39 for et område til

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev c ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 16O for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at skabe mulighed for udbygning af de på

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 51 FOR ET OMRÅDE VED PETERSBORGVEJ

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 51 FOR ET OMRÅDE VED PETERSBORGVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 51 FOR ET OMRÅDE VED PETERSBORGVEJ GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan nr. 51

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 LOKALPLAN NR. 79 BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens formål og indhold 2 Forhold til anden planlægning 2 Kommuneplanlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Skive kommune. Et område til åben-lav boligbebyggelse ved Petuniavej i Resen. L 159608. Manenlyst -,- - --T- -s

Skive kommune. Et område til åben-lav boligbebyggelse ved Petuniavej i Resen. L 159608. Manenlyst -,- - --T- -s --T- -s -,- - L 159608 Skive kommune Et område til åben-lav boligbebyggelse ved Petuniavej i Resen.. - Manenlyst Teknisk forvaltning 1995 O 250 500 750 1 O00 1250 m Lokalplan nr. 64.1 - Et område til åben-lav

Læs mere

Lokalplan 1.B3.5/1.C2.4. Stejlehøjen- boliger i Mogenstrup. Lokalplanforslag offentligt fremlagt i perioden 20.09.05 21.11.05

Lokalplan 1.B3.5/1.C2.4. Stejlehøjen- boliger i Mogenstrup. Lokalplanforslag offentligt fremlagt i perioden 20.09.05 21.11.05 Lokalplan 1.B3.5/1.C2.4 Stejlehøjen- boliger i Mogenstrup Lokalplanforslag offentligt fremlagt i perioden 20.09.05 21.11.05 Redegørelse Lokalplan nr. 1.B3.5/1.C2.4 omfatter del af matr.nr. 4dq Pederstrup

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

L O K A L P L A N N R. T.3.4. BOLIGBEBYGGELSE på SØLEDSVEJ. Kommende udstykningsområde Planlagt udstykket forår 2006 Udstykning Thyrasvej

L O K A L P L A N N R. T.3.4. BOLIGBEBYGGELSE på SØLEDSVEJ. Kommende udstykningsområde Planlagt udstykket forår 2006 Udstykning Thyrasvej HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. T.3.4. BOLIGBEBYGGELSE på SØLEDSVEJ Bo- og Naboskab 9h Kommende udstykningsområde Planlagt udstykket forår 2006 Udstykning Thyrasvej 9ag Søledsvej

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj I henhold til Planloven (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Stenhusstræde,

Læs mere