Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2"

Transkript

1 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Jan Ole Jakobsen, Carl Jørgen Heide, Curt Sørensen, Karina Jørgensen Afbud: Søren Sønderlund Hansen, Inger-Marie Albertsen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Procedureforslag vedr. Centerråd for UU Sydfyn Budget Halvårsstatistik november Evaluering af gældende virksomhedsplan årsrapport Virksomhedsplan Revitalisering af Garantimodellen Lovforslag om ændring af lov om produktionsskoler-harmonisering af skoleydelse Evt...8

2 s møde den Godkendelse af dagsorden 16/33845 Beslutningstema: Godkendelse af dagsorden. Sagsfremstilling: Godkendelse af dagsorden jf. Årshjul for Centerrådet 2016 Bilag: Åben - Årshjul 2016 Beslutning i Centerrådet for UU-Center Sydfyn den : Godkendt. 2. Procedureforslag vedr. Centerråd for UU Sydfyn 16/34608 Beslutningstema: I forbindelse med Faaborg-Midtfyns opsigelse af aftale med UU Sydfyn er der behov for at revurdere UU Sydfyns ydelser, service og økonomi i relation til Ærø, Langeland og Svendborg kommuner. Indstilling: Det indstilles, at: Proceduren tages til efterretning. Sagsfremstilling: I forbindelse med Faaborg-Midtfyns opsigelse af aftale med UU Sydfyn, er der behov for at revurdere UU Sydfyns ydelser, service og økonomi i relation til Ærø, Langeland og Svendborg kommuner. Der foreslås følgende proces: Der udarbejdes en kortlægning af eksisterende ydelser, service og økonomi leveret af UU Sydfyn til henholdsvis Ærø Langeland og Svendborg kommuner. Børn- og ungedirektøren i Svendborg Kommune mødes med de respektive direktører i Ærø og Langelands kommuner, for at drøfte en tilpasning af leverancer og samarbejde. Drøftelserne tager udgangspunkt i kortlægningen. Der afholdes et ekstraordinært Centerrådsmøde ultimo januar 2017 indeholdende to punkter: 1

3 s møde den Revidering af samarbejdsaftaler. Der tages udgangspunkt i ekstrakten af drøftelser mellem direktører. 2. Forslag til ny struktur for Centerrådet efter Faaborg-Midtfyns udtræden. Beslutning i Centerrådet for UU-Center Sydfyn den : Til efterretning. 3. Budget /5287 Beslutningstema: Budget 2017 Indstilling: Det indstilles, at Budget 2017 tages til efterretning. Sagsfremstilling: Centerrådet for UU-Sydfyn godkendte udkast til budget 2017 på mødet d Taksten for 2017 udgør 72,59 kr. pr. indbygger. Antal vejledere vil i 2017 udgøre 13,5 personer. Der budgetteres med tilkøbsydelser for kr. De kr. er midler fra projekt Fritidsjobambassadør, tilknyttet Den Sociale Helhedsplan i Svendborg Kommune. Der budgetteres med kr. i øvrige tilkøbsydelser fra efterskoler, jobcentre, kostskoler, mentorordninger og øvrige projekter. Mindre forbruget fra 2015 på kr. bruges henholdsvis til dækning af merforbrug i 2016 på kr. de resterende kr. indregnes i budgettet. Bilag: Åben - Budget 2017 Beslutning i Centerrådet for UU-Center Sydfyn den : Til efterretning. 4. Halvårsstatistik november

4 s møde den /33847 Beslutningstema: Halvårsstatistik november 2016 Indstilling: Det indstilles, at Halvårsstatistik 2016 tages til efterretning. Sagsfremstilling: Jf. tidligere aftale orienteres politikerne i Centerrådet om hvordan de tidligere års afgangselevers status er pr. november Således fremgår det af bilagsmaterialet, hvordan afgangseleverne i og 2016 pt. er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse. I bilaget er der status på de åriges og de åriges aktuelle placering fordelt på de 4 centerkommuner samt en samlet oversigt. I bilaget er der status på de unges uddannelsesvalg efter 9. og 10. klasse pr. 15. marts 2016 via optagelse.dk fordelt på kommuner samt samlet status. Bilag: Åben - Halvårsstatistik november rettet pr Beslutning i Centerrådet for UU-Center Sydfyn den : Til efterretning. Der udarbejdes en fælles pressemeddelelse på den positive halvårsstatistik. Det undersøges af UU-Sydfyn, hvilke særskilte grupper af unge der kunne være interessante at give et særligt fokus, hvilket bringes til drøftelse i Centerrådet marts Evaluering af gældende virksomhedsplan årsrapport /14484 Beslutningstema: Samlet status på virksomhedsplan 2016 Indstilling: Det indstilles, at Status tages til efterretning. Sagsfremstilling: 3

5 s møde den Der er fortsat fokus på udviklingen af samarbejdet med folkeskolerne i forhold til det timeløse fag Uddannelse og Job, samt uddannelsesparathedsvurdering, og den efterfølgende tilrettelæggelse af indsatser for gruppen af ikke uddannelsesparate unge. Vejledningsreformen er nu fuldt indfaset, men samarbejdet mellem grundskoler og UU Sydfyn skal fortsat videreudvikles særligt af hensyn til gruppen af ikke uddannelsesparate unge. Desuden skal der fortsat være fokus på præcisering af hvilke opgaver, der varetages af UU Sydfyn, og hvilke opgaver grundskolerne er ansvarlige for, samt fokus på de opgaver vi skal samarbejde om. Vi har her i efteråret 2016 afholdt fælles forældremøder med fokus på uddannelsessystemet, unges valg af ungdomsuddannelse, parathedsvurdering, samt fokus på hvordan man som forældre bedst kan vejlede og støtte sin unge i denne proces. De fælles forældremøder er et konkret produkt af, at UU Sydfyn har deltaget i Projekt Kollektiv Vejledning, et projekt finansieret og initieret af Undervisningsministeriet og UU Danmark. Med udgangspunkt i evalueringen af disse møder vil UU Sydfyn udvikle og tilpasse forældremøderne, og vil fremadrettet afholde fælles forældremøder. Den nationale målsætning om at 25 % af en ungdomsårgang skal starte på en erhvervsuddannelse i 2020, sætter krav til brobygning, kollektiv vejledning samt intensiveret samarbejde med det lokale erhvervsliv og erhvervsuddannelserne. Dette har vi haft fokus på i Vi har for anden gang arrangeret og afholdt Åben Virksomhed, i år med 200 deltagende unge. På baggrund af evalueringen af Åben Virksomhed vil vi igen arrangere og afholde Åben Virksomhed i 2017, dette i samarbejde med Langeland og Ærø kommuner. I januar 2017 afholder UU Sydfyn møde med samtlige ungdomsuddannelser i det sydfynske, for der at sætte en ny retning for samarbejder i forhold til vejledning af unge om ungdomsuddannelserne. Samtidig skal der arbejdes på at revitalisere Garantimodellen, så der kan fremlægges en ny model i foråret Dette for at fastholde fokus på at unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi har udviklet en ny model for brobygning for ikke uddannelsesparate unge i 9. klasse, samt brobygning for unge i specialklasser. Dette i tæt samarbejde med Ungdomsuddannelserne. UU Sydfyn har via organiseringen i 2 teams oplevet en positiv udvikling af vores måder at arbejde på. Der er igangsat en evaluering af denne organisering, og vi vil i løbet af foråret tilrette organisationen efter denne, samt den udvikling der sker på vores område. Bilag: Åben - Oversigt over deltagere i forældremøderne - efterår 2016 Åben - Virksomhedsplan Midtvejsevaluering gældende virksomhedsplan 2016 Beslutning i Centerrådet for UU-Center Sydfyn den : Til efterretning. 4

6 s møde den Fra Centerrådet er der særlig opmærksomhed på folkeskolernes rolle i vejledningen af de unge til ungdomsuddannelserne. 6. Virksomhedsplan /4917 Beslutningstema: Godkendelse af Virksomhedsplan 2017 Indstilling: Det indstilles, at Virksomhedsplan 2017 tages til efterretning. Sagsfremstilling: Virksomhedsplan 2017 afspejler de fælles indsatsområder for UU Sydfyn samt en synliggørelse specifikt for center kommunerne. Virksomhedsplan 2017 har opstillet mål og succeskriterier for de fælles indsatsområder. Der er status i juni 2017 og december De fælles indsatsområder er: Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate. Fokuseret vejledning. Garantimodellen fokus på frafald og overgange. Vejledning af de årige samarbejde med jobcentrene. UU Sydfyn som organisation. Bilag: Åben - Virksomhedsplan 2017 Beslutning i Centerrådet for UU-Center Sydfyn den : Til efterretning. Virksomhedsplanen korrigeres ved Faaborg-Midtfyns udtrædelse af UU- Sydfyn pr. 1. august

7 s møde den Revitalisering af Garantimodellen 12/27488 Beslutningstema: Revitalisering af Garantimodellen. Indstilling: Det indstilles, at Centerrådet tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling: På Centerrådsmøde d besluttedes følgende: Garantimodellen skal præciseres og konkretiseres, således der kan handles og følges aktivt op på modellens indhold. Centerrådet agerer som styregruppe for Garantimodellens udmøntning. Der orienteres fortløbende om Garantimodellen på Centerrådets møder. I dag er følgende institutioner en del af Garantimodellen: UU Sydfyn, Svendborg Gymnasium, Svendborg Erhvervsskole, Svendborg ErhvervsForskole, SOSU Fyn, Midtfyns Gymnasium og Jobcenter Svendborg. VUC i Svendborg inviteres med i Man kunne med fordel inddrage de øvrige ungdomsuddannelser i de andre center kommuner. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de ovennævnte institutioner. Gruppen mødes ca. hvert kvartal. Arbejdsgruppen har bl.a. afholdt temadage for alle vejledere tilknyttet Garantimodellen. Garantimodellen skal revitaliseres, da mange af forudsætningerne for modellen er ændret. Her tænkes på reform af erhvervsuddannelserne, kontanthjælpsreformen m.v. Forslaget er, at Garantimodellen mere skal ses som et tæt vejledersamarbejde med fokus på at sikre unges fastholdelse i ungdomsuddannelse, øget opmærksomhed på de hjælpemuligheder der er til stede samt fokus på overgange. I forbindelse med overgange vil Undervisningsministeriets ekspertgruppe, i forhold til unges overgang til ungdomsuddannelse, komme med et udspil januar Ekspertgruppens anbefalinger skal indarbejdes i Garantimodellen. Arbejdsgruppen vil udarbejde et forslag til struktur og procedure, som skal forelægges Centerrådet. Bilag: Åben - Samarbejdsaftale Garantimodellen - underskrevet Beslutning i Centerrådet for UU-Center Sydfyn den : Til efterretning. Den revitaliserede Garantimodel forelægges i marts Modellen udvides med flere interessenter. 6

8 s møde den Lovforslag om ændring af lov om produktionsskolerharmonisering af skoleydelse 11/17090 Beslutningstema: Som led i finanslovsaftalen for 2017 er der d fremsat lovforslag (nr. 87) om ændring af lov om produktionsskoler med henblik på harmonisering af skoleydelsen til et SU lignende niveau. Med lovforslaget foreslås produktionsskole ydelsen fastsat til et SU lignende niveau for deltagere som er fyldt 18 år. Indstilling: Det indstilles, at Orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling: Efter den gældende ordning modtager deltagerne på produktionsskolerne en skoleydelse, der er højere end den almindelige SU, som elever på ungdomsuddannelser og på lignende forberedende tilbud modtager. Optag på en produktionsskole forudsætter kommunal visitation via Ungdommens Uddannelsesvejledning, der forestår målgruppevurdering af den enkelte unge. Det er således ikke fuldstændig op til den unge selv at lade sig optage på en produktionsskole. Målgruppevurdering foregår som en dialog mellem uddannelsesvejlederen og den unge. Af bemærkningerne til lovbestemmelsen om produktionsskoleydelse fremgår det, at den oprindelige baggrund for en højere skoleydelse end SU-niveauet bl.a. var begrundet i et ønske om at godtgøre eleverne for deltagelse i skolens produktion og derved at give unge et ekstra incitament til at starte på en produktionsskole. Dette ekstra incitament dvs. godtgørelse, som ligger udover SU-niveauet ønsker man med forslaget at ændre på. Det foreslås på denne baggrund, at de to ydelsesordninger generelt kommer til at svare til hinanden for produktionsskoleelever, som er fyldt 18 år. For produktionsskoledeltagere, som er fyldt 18 år, indebærer forslaget, at skoleydelsen vil blive reduceret til et niveau svarende til satsen for henholdsvis hjemmeboende og udeboende på SU. Opgjort i 2017 niveau vil ugesatsen for hjemmeboende deltagere på 18 år eller derover reduceres fra 910 kr. til 350 kr. For udeboende produktionsskoledeltagere på 18 år eller derover reduceres ugesatsen fra kr. til kr. I fastsættelsen af de nævnte ugesatser er medregnet SU systemets muligheder for tillæg og tilskud. For produktionsskoledeltagere under 18 år indebærer forslaget, at ugesatsen vil blive reduceret fra 705 kr. til 350 kr. om ugen opgjort i 2017 niveau. Efter forslaget vil ændringerne have virkning for deltagere, der optages på produktionsskolerne den 1. januar 2017 og senere. Det foreslås endvidere at de hidtil gældende bestemmelser skal finde anvendelse for deltagere, der ved lovens ikrafttræden modtager skoleydelse under et 7

9 s møde den produktionsskoleforløb og indtil de ophører med det påbegyndte produktionsskoleforløb. Bilag: Åben - Lovforslag nr.l87 Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler. Beslutning i Centerrådet for UU-Center Sydfyn den : Til efterretning. 9. Evt. 16/33845 Beslutningstema: Evt. Beslutning i Centerrådet for UU-Center Sydfyn den : Intet til punktet. Næste møde onsdag d. 25. januar

10 s møde den Centerrådet for UU-Center SydfynUnderskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 17:30 Mette Kristensen Jakob Holm Søren Sønderlund Hansen Jan Ole Jakobsen Carl Jørgen Heide Inger-Marie Albertsen Curt Sørensen Karina Jørgensen 9

11 Bilag: 1.1. Årshjul 2016 Udvalg: Centerrådet for UU-Center Sydfyn Mødedato: 06. december Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

12 Årshjul Centerråd 2016 X = Ny virksomhedsplan X = Gældende virksomhedsplan X = Budget / Regnskab X = Statistik X = Love og reformtiltag Godkendelse af budget 2017 Evaluering af gældende virksomhedsplan - Årsrapport 2016 Love og reformtiltag Godkendelse af ny virksomhedsplan 2017 Halvårsstatistik november 2016 Møderække 2017 Regnskab 2015 Budgetplanlægning 2017 Love og reformtiltag 1. drøftelse af ny virksomhedsplan 2017 December 2016 Centerrådsmøde Marts 2016 Centerrådsmøde Halvårsstatistik fra juni 2016 Midtvejsevaluering gældende virksomhedsplan 2016 Drøftelse af ny virksomhedsplan 2017 Dialog om lokale forhold September / oktober 2016 dialogmøder i kommunerne Juni 2016 Centerrådsmøde Halvårsstatistik fra juni 2016 Budgetindstilling 2017 Midtvejsevaluering gældende virksomhedsplan 2016 Love og reformtiltag 2. drøftelse af ny virksomhedsplan 2017

13 Bilag: 3.1. Budget 2017 Udvalg: Centerrådet for UU-Center Sydfyn Mødedato: 06. december Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

14 UU Sydfyn - Budget 2017 Budgetår Antal indbyg Kr. pr. indbygger, Svendborg Kommune, 2015 priser 72,59 Fåborg Midtfyn Langeland Svendborg Ærø I alt Budget 2017 Indtægt fra kommunerne Indtægter fra kommunerne i alt Tilkøbsydelser, projekt kr (1,0) Indtægter i alt Udgifter Lønninger til vejledere Lønninger til ledelse og administration Ungekontakten, modtagefunktionen Administration + møder, rejser, repr Udgift til kørsel til vejledere Udgift til efteruddannelse IT programmer, udstyr og kvalitetssikr Husleje, el, vand og varme til Ungekontakten Anvendelse af overførsel 0 Udgifter i alt Antal vejledere gnsn. løn ,5 (13,5) Takst indtægtsbudget 72,59 Overførsel fra Dække merforbrug i Restbeløb Gældende i 2017 Takst fremskrevet til 2017-priser (69,08) oplæg fra 2014= 69,08 Fremskrivning ,30% 69,98 Fremskrivning ,60% 71,10 Fremskrivning ,10% 72,59 Taget udgangspunkt i KL`s budgetvejledning 2017 (2016), pr. 15. marts 2016 G.1-1

15 Bilag: 4.1. Halvårsstatistik november rettet pr Udvalg: Centerrådet for UU-Center Sydfyn Mødedato: 06. december Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

16 HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016 KILDE: UU SYDFYN 0

17 Indhold Forord til halvårsstatistik november Aktuel placering årige (inkl.)...4 UU Sydfyn alle 4 kommuner samlet...4 Faaborg-Midtfyn Kommune...4 Langeland Kommune...5 Svendborg Kommune...5 Ærø Kommune...6 Aktuel placering årige (inkl.)...7 UU Sydfyn alle 4 kommuner samlet årige inkl. unge som har gennemført en ungdomsuddannelse årige eksl. unge som har gennemført en ungdomsuddannelse...7 Faaborg-Midtfyn Kommune årige inkl. unge som har gennemført en ungdomsuddannelse årige eksl. unge som har gennemført en ungdomsuddannelse...8 Langeland Kommune årige inkl. unge som har gennemført en ungdomsuddannelse årige eksl. unge som har gennemført en ungdomsuddannelse...9 Svendborg Kommune årige inkl. unge som har gennemført en ungdomsuddannelse årige eksl. unge som har gennemført en ungdomsuddannelse...10 Ærø Kommune årige inkl. unge som har gennemført en ungdomsuddannelse årige eksl. unge som har gennemført en ungdomsuddannelse...11 Tallene bag diagrammerne aktuel placering november Aktuel placering årige, fra juni 2015 til november UU Sydfyn...13 Fåborg-Midtfyn Kommune...13 Langeland Kommune...14 Svendborg Kommune...14 Ærø Kommune...15 Tallene bag aktuel placering årige, perioden juni 2015 november

18 Aktuel placering årige, perioden juni 2015 november UU Sydfyn...16 Faaborg-Midtfyn Kommune...16 Langeland Kommune...17 Svendborg Kommune...17 Ærø Kommune...18 Tallene bag aktuel placering årige, perioden juni 2015 november Aktuel placering for afgangseleverne 9. klasse klasse juni klasse juni klasse juni Definition af placeringsgrupper

19 Forord til halvårsstatistik november 2016 På de følgende sider følger diverse oversigter, som viser hvilke uddannelser o.a. unge i UU Sydfyns område er i gang med. Tallene er opgjort samlet for UU Sydfyn samt enkeltvis for de 4 kommuner. Tallene er opgjort i to aldersgrupper; år og år. Derudover følger en oversigt, som viser hvilken uddannelse/aktivitet elever fra 9. klasse afgangs år juni 2014, 2015 og 2016 er i gang med. Alle tal er trukket fra UU Sydfyns database UV-Vej. Så snart en ung begynder, afbryder eller afslutter en aktivitet (uddannelse, job og lign.) opdaterer UU Sydfyn databasen via systemoverførsler fra skoler, uddannelsesinstitutioner, SKAT o.a. eller af uu-vejlederen selv. 3

20 Aktuel placering årige (inkl.) UU Sydfyn alle 4 kommuner samlet Pt ikke i gang Midlertidige aktiviter 1% 0% Forberedende og udviklende aktiviteter4% Gymnasiale uddannelser 29% Erhvervsuddannelser Andre ungdomsuddannelser 7% 1% Grundskole 58% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Faaborg-Midtfyn Kommune Pt ikke i gang Midlertidige aktiviter 1% 0% Forberedende og udviklende aktiviteter4% Gymnasiale uddannelser 29% Erhvervsuddannelser Andre ungdomsuddannelser 8% 0% Grundskole 59% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 4

21 Langeland Kommune Pt ikke i gang Midlertidige aktiviter Forberedende og udviklende aktiviteter 3% 0% 3% Gymnasiale uddannelser 24% Erhvervsuddannelser Andre ungdomsuddannelser 11% 1% Grundskole 58% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Svendborg Kommune Pt ikke i gang Midlertidige aktiviter 1% 0% Forberedende og udviklende aktiviteter4% Gymnasiale uddannelser 30% Erhvervsuddannelser Andre ungdomsuddannelser 6% 1% Grundskole 58% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 5

22 Ærø Kommune Pt ikke i gang Midlertidige aktiviter Forberedende og udviklende aktiviteter 1% 0% 2% Gymnasiale uddannelser 34% Erhvervsuddannelser 5% Andre ungdomsuddannelser 0% Grundskole 58% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 6

23 Aktuel placering årige (inkl.) UU Sydfyn alle 4 kommuner samlet årige inkl. unge som har gennemført en ungdomsuddannelse Pt ikke i gang Midlertidige aktiviter 4% 6% Forberedende og udviklende aktiviteter 12% Gymnasiale uddannelser 19% Erhvervsuddannelser 14% Andre ungdomsuddannelser2% Grundskole 0% Gennemført ungdomsuddannelse 44% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% årige eksl. unge som har gennemført en ungdomsuddannelse Pt ikke i gang 7% Midlertidige aktiviter 11% Forberedende og udviklende aktiviteter 20% Gymnasiale uddannelser 33% Erhvervsuddannelser 24% Andre ungdomsuddannelser 4% Grundskole 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 7

24 Faaborg-Midtfyn Kommune årige inkl. unge som har gennemført en ungdomsuddannelse Pt ikke i gang 3,3% Midlertidige aktiviter Forberedende og udviklende aktiviteter 6,8% 11,1% Gymnasiale uddannelser 18,7% Erhvervsuddannelser Andre ungdomsuddannelser Grundskole 11,3% 1,9% 0,1% Gennemført ungdomsuddannelse 46,8% 0,0%5,0%10,0%15,0%20,0%25,0%30,0%35,0%40,0%45,0%50,0% årige eksl. unge som har gennemført en ungdomsuddannelse Pt ikke i gang 8% Midlertidige aktiviter 8% Forberedende og udviklende aktiviteter 22% Gymnasiale uddannelser 30% Erhvervsuddannelser 27% Andre ungdomsuddannelser 5% Grundskole 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 8

25 Langeland Kommune årige inkl. unge som har gennemført en ungdomsuddannelse Pt ikke i gang 6% Midlertidige aktiviter Forberedende og udviklende aktiviteter Gymnasiale uddannelser 9% 12% 13% Erhvervsuddannelser 20% Andre ungdomsuddannelser2% Grundskole 1% Gennemført ungdomsuddannelse 37% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% årige eksl. unge som har gennemført en ungdomsuddannelse Pt ikke i gang Midlertidige aktiviter Forberedende og udviklende aktiviteter 7% 9% 8% Gymnasiale uddannelser 56% Erhvervsuddannelser 17% Andre ungdomsuddannelser Grundskole 2% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 9

26 Svendborg Kommune årige inkl. unge som har gennemført en ungdomsuddannelse Pt ikke i gang 3% Midlertidige aktiviter 7% Forberedende og udviklende aktiviteter 11% Gymnasiale uddannelser 19% Erhvervsuddannelser 11% Andre ungdomsuddannelser Grundskole 2% 0% Gennemført ungdomsuddannelse 47% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% årige eksl. unge som har gennemført en ungdomsuddannelse Pt ikke i gang Midlertidige aktiviter Forberedende og udviklende aktiviteter 7% 9% 8% Gymnasiale uddannelser 56% Erhvervsuddannelser 17% Andre ungdomsuddannelser Grundskole 2% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 10

27 Ærø Kommune årige inkl. unge som har gennemført en ungdomsuddannelse Pt ikke i gang Midlertidige aktiviter Forberedende og udviklende aktiviteter 4% 6% 5% Gymnasiale uddannelser 36% Erhvervsuddannelser 11% Andre ungdomsuddannelser Grundskole 1% 1% Gennemført ungdomsuddannelse 35% 0% 10% 20% 30% 40% årige eksl. unge som har gennemført en ungdomsuddannelse Pt ikke i gang Midlertidige aktiviter Forberedende og udviklende aktiviteter 7% 9% 8% Gymnasiale uddannelser 56% Erhvervsuddannelser 17% Andre ungdomsuddannelser Grundskole 2% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 11

28 Tallene bag diagrammerne aktuel placering november 2016 UU årige % antal % antal % antal % antal % antal Grundskole 58% % % % % 104 Andre ungdomsuddannelser 1% 25 0% 9 1% 13 1% 3 0% 0 Erhvervsuddannelser 7% 346 8% 157 6% % 48 5% 9 Gymnasiale uddannelser 29% % % % % 61 Forberedende og udviklende aktiviteter 4% 183 4% 77 4% 90 3% 13 2% 3 Midlertidige aktiviter 0% 3 0% 2 0% 1 0% 0 0% 0 Pt ikke i gang 1% 48 1% 15 1% 20 3% 12 1% 1 I alt 100% % % % % 178 UU år incl. gennemført ungdomsudd. % antal % antal % antal % antal % antal Gennemført en ungdomsuddannelse 44% ,2% ,8% ,3% % 133 Grundskole 0% 17 0,1% 4 0,1% 6 0,6% 4 1% 3 Andre ungdomsuddannelser 2% 218 3,0% 104 1,9% 96 2,0% 13 1% 5 Erhvervsuddannelser 14% ,9% ,3% ,5% % 41 Gymnasiale uddannelser 19% ,7% ,7% ,8% 84 36% 136 Forberedende og udviklende aktiviteter 12% ,7% ,1% ,9% 78 5% 20 Midlertidige aktiviter 6% 594 4,8% 166 6,8% 344 9,3% 61 6% 23 Pt ikke i gang 4% 374 4,4% 152 3,3% 169 5,6% 37 4% 16 I alt 100% ,0% ,0% ,0% % 377 UU år eksl. gennemført ungdomsudd. % antal % antal % antal % antal % antal Grundskole 0,3% 17 0,2% 4 0,2% 6 1,0% 4 1% 3 Andre ungdomsuddannelser 4,1% 218 5,2% 104 3,6% 96 3,2% 13 2% 5 Erhvervsuddannelser 24,1% ,1% ,2% ,6% % 41 Gymnasiale uddannelser 33,1% ,2% ,1% ,4% 84 56% 136 Forberedende og udviklende aktiviteter 20,4% ,6% ,9% ,0% 78 8% 20 Midlertidige aktiviter 11,1% 594 8,2% ,8% ,8% 61 9% 23 Pt ikke i gang 7,0% 374 7,5% 152 6,3% 169 9,0% 37 7% 16 I alt 100,0% ,0% ,0% ,0% %

29 Aktuel placering årige, fra juni 2015 til november 2016 UU Sydfyn november 2016 juni 2016 november 2015 jun % 4% 0% 4% 2% 4% 2% 3% 95% 96% 94% 95% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Midlertidige aktiviter/pt ikke i gang Forberedende og udviklende aktiviteter I gang med grundskole/ungdomsuddannelse Fåborg-Midtfyn Kommune november 2016 juni 2016 november 2015 jun % 4% 1% 4% 1% 4% 2% 3% 95% 95% 95% 95% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Midlertidige aktiviter/pt ikke i gang Forberedende og udviklende aktiviteter I gang med grundskole/ungdomsuddannelse 13

30 Langeland Kommune november 2016 juni 2016 november 2015 jun % 3% 2% 5% 3% 5% 4% 3% 94% 93% 92% 93% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Midlertidige aktiviter/pt ikke i gang Forberedende og udviklende aktiviteter I gang med grundskole/ungdomsuddannelse Svendborg Kommune november 2016 juni 2016 november 2015 jun % 4% 1% 3% 2% 4% 2% 4% 95% 96% 94% 94% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Midlertidige aktiviter/pt ikke i gang Forberedende og udviklende aktiviteter I gang med grundskole/ungdomsuddannelse 14

31 Ærø Kommune november 2016 juni 2016 november 2015 jun % 2% 2% 1% 2% 2% 2% 2% 97% 97% 96% 96% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Midlertidige aktiviter/pt ikke i gang Forberedende og udviklende aktiviteter I gang med grundskole/ungdomsuddannelse Tallene bag aktuel placering årige, perioden juni 2015 november årige UU Sydfyn samlet jun 2015 november 2015 juni 2016 november 2016 I gang med grundskole/ungdomsuddannelse 95% 94% 96% 95% Forberedende og udviklende aktiviteter 3% 4% 4% 4% Midlertidige aktiviter/pt ikke i gang 2% 2% 0% 1% Fåborg-Midtfyn Kommune jun 2015 november 2015 juni 2016 november 2016 I gang med grundskole/ungdomsuddannelse 95% 95% 95% 95% Forberedende og udviklende aktiviteter 3% 4% 4% 4% Midlertidige aktiviter/pt ikke i gang 2% 1% 1% 1% Langeland Kommune jun 2015 november 2015 juni 2016 november 2016 I gang med grundskole/ungdomsuddannelse 93% 92% 93% 94% Forberedende og udviklende aktiviteter 3% 5% 5% 3% Midlertidige aktiviter/pt ikke i gang 4% 3% 2% 3% Svendborg Kommune jun 2015 november 2015 juni 2016 november 2016 I gang med grundskole/ungdomsuddannelse 94% 94% 96% 95% Forberedende og udviklende aktiviteter 4% 4% 3% 4% Midlertidige aktiviter/pt ikke i gang 2% 2% 1% 1% Ærø Kommune jun 2015 november 2015 juni 2016 november 2016 I gang med grundskole/ungdomsuddannelse 96% 96% 97% 97% Forberedende og udviklende aktiviteter 2% 2% 1% 2% Midlertidige aktiviter/pt ikke i gang 2% 2% 2% 1% 15

32 Aktuel placering årige, perioden juni 2015 november 2016 UU Sydfyn november 2016 juni 2016 november 2015 jun % 20% 18% 18% 19% 19% 17% 17% 62% 64% 62% 66% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Midlertidige aktiviter/pt ikke i gang Forberedende og udviklende aktiviteter I gang med grundskole/ungdomsuddannelse Faaborg-Midtfyn Kommune november % 22% 62% juni 2016 november 2015 jun % 18% 16% 20% 14% 18% 64% 66% 68% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Midlertidige aktiviter/pt ikke i gang Forberedende og udviklende aktiviteter I gang med grundskole/ungdomsuddannelse 16

33 Langeland Kommune november % 24% 57% juni 2016 november 2015 jun % 20% 22% 22% 22% 20% 56% 56% 58% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Midlertidige aktiviter/pt ikke i gang Forberedende og udviklende aktiviteter I gang med grundskole/ungdomsuddannelse Svendborg Kommune november % 16% 76% juni 2016 november 2015 jun % 18% 21% 19% 18% 17% 62% 60% 65% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Midlertidige aktiviter/pt ikke i gang Forberedende og udviklende aktiviteter I gang med grundskole/ungdomsuddannelse 17

34 Ærø Kommune november % 16% 76% juni % 13% 82% november % 15% 80% jun % 13% 83% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Midlertidige aktiviter/pt ikke i gang Forberedende og udviklende aktiviteter I gang med grundskole/ungdomsuddannelse Tallene bag aktuel placering årige, perioden juni 2015 november årige (eksl. gennemført ungdomsuddannelse) UU Sydfyn samlet jun 2015 november 2015 juni 2016 november 2016 I gang med grundskole/ungdomsuddannelse 66% 62% 64% 62% Forberedende og udviklende aktiviteter 17% 19% 18% 20% Midlertidige aktiviter/pt ikke i gang 17% 19% 18% 18% Fåborg-Midtfyn Kommune jun 2015 november 2015 juni 2016 november 2016 I gang med grundskole/ungdomsuddannelse 68% 64% 66% 62% Forberedende og udviklende aktiviteter 18% 20% 18% 22% Midlertidige aktiviter/pt ikke i gang 14% 16% 16% 16% Langeland Kommune jun 2015 november 2015 juni 2016 november 2016 I gang med grundskole/ungdomsuddannelse 58% 56% 56% 57% Forberedende og udviklende aktiviteter 20% 22% 20% 19% Midlertidige aktiviter/pt ikke i gang 22% 22% 24% 24% Svendborg Kommune jun 2015 november 2015 juni 2016 november 2016 I gang med grundskole/ungdomsuddannelse 65% 60% 62% 76% Forberedende og udviklende aktiviteter 17% 19% 18% 8% Midlertidige aktiviter/pt ikke i gang 18% 21% 20% 16% Ærø Kommune jun 2015 november 2015 juni 2016 november 2016 I gang med grundskole/ungdomsuddannelse 83% 80% 82% 76% Forberedende og udviklende aktiviteter 4% 5% 5% 8% Midlertidige aktiviter/pt ikke i gang 13% 15% 13% 16% 18

35 Aktuel placering for afgangseleverne 9. klasse klasse juni 2014 UU 9. klasse 2014 Gennemført ungdomsuddannelse 0,1% 2 0,2% 1 0,0% 0 0,1% 1 0,0% 0 Andre ungdomsuddannelser 2,0% 28 2,5% 14 2,4% 3 1,6% 13 2,1% 1 Erhvervsuddannelser 17,4% ,9% ,2% 35 16,4% ,0% 8 Gymnasiale uddannelser 66,7% ,7% ,8% 63 68,2% ,0% 31 Grundskolen 0,1% 1 0,0% 0 0,8% 1 0,0% 0 0,0% 0 I gang/afsluttet ungdomsuddannelse 86,3% ,3% ,3% ,4% ,1% 40 Forberedende og udviklende aktiviteter 9,8% ,4% 63 12,1% 15 9,2% 73 2,1% 1 Midlertidige aktiviteter 1,2% 17 0,5% 3 1,6% 2 1,4% 11 6,4% 3 Pt. Ikke i gang 2,7% 37 1,8% 10 4,0% 5 3,0% 24 6,4% 3 I alt 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 47 Faaborg-Midtfyn Kommune Langeland Svendborg Ærø 19

36 9. klasse juni 2015 UU 9. klasse 2015 Gennemført ungdomsuddannelse 0,1% 1 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 2,0% 1 Andre ungdomsuddannelser 1,0% 15 2,5% 8 0,8% 1 0,8% 6 0,0% 0 Erhvervsuddannelser 20,0% ,9% ,7% 39 16,5% ,3% 8 Gymnasiale uddannelser 68,4% ,7% ,9% 71 73,8% ,4% 35 Grundskolen 1,6% 24 0,0% 12 1,6% 2 1,0% 7 2,0% 1 I gang/afsluttet ungdomsuddannelse 91,0% ,3% ,0% ,1% ,8% 45 Forberedende og udviklende aktiviteter 7,6% ,4% 57 7,9% 10 6,6% 48 4,1% 2 Midlertidige aktiviteter 0,5% 7 0,5% 3 0,0% 0 0,3% 2 4,1% 2 Pt. Ikke i gang 0,9% 14 1,8% 4 3,1% 4 1,1% 8 0,0% 0 I alt 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 49 Faaborg-Midtfyn Kommune Langeland Svendborg Ærø 20

37 9. klasse juni 2016 UU 9. klasse 2016 Gennemført ungdomsuddannelse 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 Andre ungdomsuddannelser 0,4% 6 0,2% 1 0,0% 0 0,8% 5 0,0% 0 Erhvervsuddannelser 5,0% 71 6,1% 37 8,4% 9 3,5% 23 3,4% 2 Gymnasiale uddannelser 22,9% ,7% ,6% 22 20,7% ,1% 14 Grundskolen 66,9% ,8% ,2% 74 69,1% ,0% 40 I gang/afsluttet ungdomsuddannelse 95,2% ,7% ,1% ,1% ,6% 56 Forberedende og udviklende aktiviteter 4,0% 57 3,8% 23 0,9% 1 4,9% 32 1,7% 1 Midlertidige aktiviteter 0,1% 2 0,2% 1 0,0% 0 0,2% 1 0,0% 0 Pt. Ikke i gang 0,7% 10 0,3% 2 0,9% 1 0,9% 6 1,7% 1 I alt 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 58 Faaborg-Midtfyn Kommune Langeland Svendborg Ærø 21

38 Definition af placeringsgrupper Grundskolen Folkeskole, privatskole, friskole, efterskole til og med 12. skoleår Andre ungdomsuddannelser KUU, STU, Private uddannelser, Fisker, Skibsassistent, Ungdomsuddannelser i udlandet, Selvstændig erhvervsdrivende Erhvervsuddannelser EUD og EGU Forberedende og udviklende aktiviteter AMU, Daghøjskole, Højskole, TAMU, Praktik i ungevejledningen, Produktionsskole, Arbejde fuld tid, Ophold i udlandet, Danskuddannelse, Håndarbejds- og Husholdningsskoler, Øvrige uddannelser og kurser, VUC AVU-niveau, VUC HF-niveau, Anden SU-berettiget uddannelse, Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU, Vejledning og opkvalificering if. LAB-loven, Voksenspecialundervisning, Arbejde deltid Gymnasiale uddannelser HF, HHX, HTX, IB, PRE-IB, STX, Studenterkursus, GSK, GIF Midlertidige aktiviteter Orlov, Strafafsoning, Sygdom, Værnepligt, Ledig, Fritagelse for uddannelsespligt i forhold til vejledningsloven, Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven, Offentlig forsørgelse, Ukendt Pt. ikke i gang Unge som pt. ikke har en i gang status. Eks. unge som har afsluttet et grundforløb men ikke har fået en uddannelsesaftale, Unge som er tilmeldt en uddannelse som endnu ikke er startet, Unge som d.d. har afbrudt en aktivitet og endnu ikke er tilmeldt en ny Afsluttet ungdomsuddannelse Unge som har gennemført en ungdomsuddannelse 22

39 Bilag: 5.1. Oversigt over deltagere i forældremøderne - efterår 2016 Udvalg: Centerrådet for UU-Center Sydfyn Mødedato: 06. december Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

40 UU Sydfyn A P Møllers Vej Svendborg Tlf Oversigt over deltagere i forældremøderne 28. november 2016 Dato Skole hvor mødet afholdes Elever (ca.) Sagsid: 16/9519 Afdeling: UU Sydfyn Ref Nordagerskolen Tingagerskolen Broskolen Øhavs skolen Nymarkskolen Rantzausminde Skole 11 - mødet aflyst Vestermarkskolen 12 - mødet aflyst (forældrene er tilbudt at komme til mødet på V. Skerninge Friskole Stokkebækskolen Tåsingeskolen Hjemly Friskole V. Skerninge Friskole Ørstedskolen Marstal Skole 80 (forventes) Side 1 af 1

41 Bilag: 5.2. Virksomhedsplan Midtvejsevaluering gældende virksomhedsplan 2016 Udvalg: Centerrådet for UU-Center Sydfyn Mødedato: 06. december Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

42 VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes de unge, der vurderes ikke uddannelsesparate. Dette fordrer et tæt samarbejde med grundskolens lærere og de relevante fagpersoner, som er knyttet til årige. I forbindelse med kontanthjælpsreformen skal UU Sydfyn videreudvikle samarbejdet med de 4 jobcentre, så antallet af unge i aldersgruppen år, som kommer på uddannelseshjælpe, reduceres. Overordnet mål Succeskriterier Status juni 2016 Status december 2016 At igangsætte og At der i udgangen af Fremdrift Fremdrift løbende dokumentere 2016 foreligger en indsatser for de ikke samlet oversigt over uddannelsesparate i indsatser og måling grundskolen, med af resultaterne ift. henblik på at så Uddannelsesparathed mange unge som muligt bliver fortsættes næste side uddannelsesparate At UU Opfølgning og Pr har 24 Pr har 20

43 mentorordningen forankres og udbredes i grundskolerne At det tværfaglige samarbejde mellem familieafdelingerne i de 4 centerkommuner og UU Sydfyn videreudvikles ift. Uddannelsesdagsorde nen At der tilrettelægges særlige indsatser for andelen af unge med anden etnisk baggrund end dansk/flygtninge At der fokuseres på unge årige i forberedende og udviklende forløb med henblik på, at flere overgår til ordinær uddannelse resultater dokumenteres og måles ift. Fastholdelse UU Sydfyn og de 4 familieafdelinger udarbejder procedurer for samarbejdet At der er udarbejdet aftaler/procedurer med de 4 centerkommuner ift. Særlige indsatser for målgruppen At der i samarbejde med de 4 kommuners jobcentre udvikles metoder til opfølgning på denne målgruppe unge fået en mentor en mentor Fremdrift Fremdrift Afventer integrationsloven Der er udarbejdet overdragelsesproced urer i Svendborg Kommune Fremdrift Fremdrift skærpet fokus på at afklare unge ift. KUU, EGU

44 Fokuseret vejledning Med vedtagelsen af reformen af erhvervsuddannelserne skal vejledning i grundskolen fokuseres på de unge, der vurderes ikke uddannelsesparate samt på at udvikle et tæt samarbejde med grundskolerne ift. kollektiv vejledning og det timeløse fag Uddannelse og Job for alle elever. Forældrene skal aktivt inddrages i de unges valg af uddannelse. Samtidig skal andelen af unge, der påbegynder en erhvervsuddannelse på landsplan øges. Kravet er, at 25% af en ungdomsårgang i 2020 er i gang med en erhvervsuddannelse. Overordnet mål Succeskriterier Status juni 2016 Status december 2016 At de 2 etablerede arbejdsgrupper mellem grundskole og UU Sydfyn løbende udarbejder materialer, samt udvikler kompetenceforløb for lærere At UU Sydfyn udvikler samarbejdet mellem erhvervsuddannelser ne og erhvervslivet i de 4 kommuner for at sikre, at de unge bliver udfordret på deres uddannelsesvalg At UU Sydfyn udvikler modeller for nye typer af forældremøder på tværs af grundskoler At der foreligger 2 nye inspirationshæfter til skolestart 2016 samt at der udvikles kompetenceforløb for lærere i overbygningen At der afholdes Åben Virksomheds arrangementer i de 4 center kommuner i samarbejde med erhvervsuddannelser ne At der afholdes forældremøder med fokus på ungdomsuddannelse og vejledning i skoleår 2016/17 Der er udarbejdet 2 hæfter, som dækker alle 4 center kommuner Der bliver mulighed for unge fra Langeland at deltage i Åben Virksomhed i Svendborg 2016 Fokus på udvikling af Åben Virksomhed i FMK og på Ærø 2017 Fælles forældremøder afvikles i uge Arbejdsgruppen for Svendborg, Ærø og Langeland evaluerer medio december 6 unge fra Langeland deltog i Åben Virksomhed Langeland og Ærø deltager i Åben Virksomhed 2017 Der er afholdt 10 forældremøder med i alt 423 deltagere fortsættes næste side

45 At andelen af unge fra grundskolen, der søger en erhvervsuddannelse med start i august 2016 øges At antallet af unge der vælger en erhvervsuddannelse øges 21,2% (afgangselever fra 9. og 10. klasse beregnet uden 10. klassesvalg) har søgt EUD pr samlet i UU Sydfyns område 19,9% (afgangselever juni 2016 fra 9. og 10. klasse beregnet uden 10. klassesvalg) er pr i gang med en erhvervsuddannelse

46 Nyskabelse og fastholdelse af uddannelsestilbud til de særligt udfordrede Med fokus på de unge, der vurderes ikke uddannelsesparate, skal UU Sydfyn være med til at tage initiativer, der sikrer, at unge med særlige udfordringer kan påbegynder og fastholdes i relevante tilbud. Det kan være ved at udvikle eksisterende tilbud samt etablere nye. I den sammenhæng skal der være opmærksomhed på muligheden for at søge eksterne puljemidler. Overordnet mål Succeskriterier Status juni 2016 Status december 2016 At UU Sydfyn indgår At der i 2016 starter i Pr er 18 Pr er i alt aktivt i arbejdet med alt 29 unge på KUU unge startet i 28 startet på en KUU udvikling og samt at de 29 unge Svendborg og 12 i i Svendborg og vejledning i der er i gang Faaborg-Midtfyn Faaborg-Midtfyn forbindelse med Den fastholdes Der er i alt 83 i gang Ny Kombinerede med en KUU Ungdomsuddannelse (KUU) At UU Sydfyn aktivt At UU Sydfyn Af de 26 unge, der Evaluering ift. samarbejder med de indsamler data ift. havde en Overgangsmentor mentorordninger, der Effektmåling overgangsmentor, er er etableret i de 4 23 fortsat i center kommuner uddannelse

47 Garantimodellen Garantimodellen partnerskabet mellem ungdomsuddannelserne, produktionsskolerne og de fire center kommuner skal driftes. Der skal eventuelt indgå nye samarbejdspartnere i garantimodellen. Garantimodellen skal fremstå som et tydeligt og handlingsorienteret partnerskab, der medvirker til at undgå frafald fra ungdomsuddannelserne samt styrke indsatsen for de udfordringsramte. Overordnet mål Succeskriterier Status juni 2016 Status december 2016 At samarbejdet i At flere institutioner Jobcenter Svendborg Fremdrift partnerskabet indgår i samarbejdet og Midtfyns konsolideres og samt at flere unge får Gymnasium er aktive udbredes og et garantiforløb i samarbejdet synliggøres At garantimodellens Der udarbejdes en Fremdrift Der arbejdes på en resultater beskrives rapport om Temadag revitalisering af og måles garantimodellens konceptet resultater ultimo 2016

48 UU Sydfyn som organisation Organisationen skal løbende tilpasses de kommende udfordringer v.hj.a. strategi, mål og udviklingsarbejde internt i organisationen. Overordnet mål Succeskriterier Status juni 2016 Status december 2016 At der videreudvikles Der foreligger Fremdrift Strategier lægges strategier for strategier for de to hjemmesiden februar vejledning i områder, at de 2017 grundskole samt for implementeres vejledning af unge, der ikke er elever i grundskolen At udvikle arbejdet At der udvikles en Fremdrift Der udarbejdes et med indsatser systematik ift. årshjul ift. skoleafd. I tilrettelagt på Arbejde med data Svendborg Kommune baggrund af analyse af data At teamstrukturen udvikles hen imod selvstyring At de to teams har udarbejdet procedure for hvordan de tilrettelægger arbejdet samt oversigter over de enkelte teams spidskompetencer Fremdrift Evaluering af teams pågår

49 Lokale initiativer i de respektive center kommuner Svendborg Kommune Overordnet mål Succeskriterier Status juni 2016 Status december 2016 At UU Sydfyn At afvikle Åben Fremdrift 200 unge deltog i sammen med Virksomhed 2016 Åben Virksomhed relevante med større samarbejdspartnere deltagerantal Fremdrift udvikler og afprøver At der er udarbejdet nye måder at en samlet oversigt brobygge til over alternative erhvervsuddannelser brobygningsforløb ne og til erhvervslivet At UU Sydfyn aktivt At der er oprettet 3-5 Fremdrift Status qup indgår i udviklingen af partnerskaber med partnerskaber i regi erhvervsvirksomhede af Åben Skole r og overbygningsskoler At UU Sydfyn i At der foreligger en UU Sydfyn bidrager UU Sydfyn indgår i samarbejde med årsplan for brugen af med data til udviklingen af skoleafdelingen har data samt kvartalsseminarerne dataårshjul målrettet brugen af beskrivelser af data anvendelse At UU Sydfyn udvikler At der på baggrund af Fremdrift Ny model for den obligatoriske evaluering foreligger obligatorisk brobygning i en revideret model brobygning for ikke samarbejde med for brobygning til uddannelsesparate i uddannelsesstederne skoleåret 2016/17 9. klasse i de 4 kommuner Ny model for specialbrobygning afprøvet i de 4 kommuner

50

51 Faaborg-Midtfyn Kommune Overordnet mål Succeskriterier Status juni 2016 Status december 2016 Udvikling af UU Sydfyn deltager i Fremdrift Fremdrift samarbejdet mellem arbejdsgruppe vedr. UU Sydfyn og den nye udskolingsafdelingen Udskolingsafdelingen i udskolingsafdeling i Faaborg by bliver UU Faaborg by Udvikling af samarbejdet mellem UU vejlederne og udskolingsafdelinger ne i FMK med særlig fokus på brobygning og vejledning Særlig fokus på vejledning og opfølgning ift. de ikke uddannelsesparate, herunder EUD10 klassen i Ringe Særlige fokus på unge der er frafaldstruede/ikke er i uddannelse/arbejde, herunder udvikling af samarbejde med jobcenteret Sydfyns basse i Faaborg Der foreligger en samlet oversigt over brobygningstiltag, der er udviklet nye forløb Der er udviklet forløb for ikke uddannelsesparate elever på tværs af skoler i FMK inkl. EUD10 I samarbejde med Jobcenter Faaborg- Midtfyn beskrives og udvikles indsatser ift. målgruppen af årige Der er udviklet et fælles materiale til alle udskolingsskoler Brug for alle unge projekt udvikles i samarbejde med udskolingsskoler i FMK Ny model for obligatorisk brobygning for ikke uddannelsesparate i 9. klasse afprøvet i de 4 kommuner Specialbrobygning afviklet FMK deltager ikke i Brug for alle unge Fremdrift Fremdrift

52 Langeland Kommune Overordnet mål Succeskriterier Status juni 2016 Status december 2016 Langeland Kommune UU Sydfyn skærper Fremdrift Langeland deltager i har fokus på, om der dokumentationen af projekt Brug for alle er den ønskede effekt de tiltag der er unge med specifikt af de forberedende igangsat for fokus på ikke aktiviteter, der skal målgruppen uddannelsesparate føre til gennemført årige, der ikke er i et unge på 9. årgang. uddannelse og at der uddannelsesforløb. Projektet er 2-årigt. er opmærksomhed på Dokumentationen Udvikling af relevante tiltag overfor de årige, der ikke er i et uddannelsesforløb Langeland Kommune tilbyder unge i 9. klasse, der ikke er uddannelsesparate et MILIFE kursus. MILIFE er et selvudviklingskursus, der har til formål at lære den unge at tro på sig selv og sætte mål i sit liv anvendes i samarbejdet mellem Ørstedsskolen, UU Sydfyn og Langeland Kommune At unge der deltager i MILIFE bliver uddannelsesparate og påbegynder ungdomsuddannelse efter grundskolen. UU Sydfyn måler og dokumenterer indsatsen samarbejde Langelands Ungdomsskole Ørstedsskolen på i med og 22 unge i 8. klasse har i foråret deltaget i MILIFE. Heraf er 3 revurderet ikke uddannelsesparate brobygning, samarbejde mellem UU Sydfyn og skol samt inddragelse af MILIFE værktøjer 16 unge i 9. klasse har i efteråret deltaget i MILIFE. Der er endnu ikke foretaget revurdering

53 Ærø Kommune Overordnet mål Succeskriterier Status juni 2016 Status december 2016 At videreudvikle At der udvikles tilbud Der afholdes møde Fremdrift fokus på samarbejdet mellem til målgruppen i med ikke UU Sydfyn og Ærø samarbejde med jobcenter/voksenafde uddannelsesparate Kommune i forhold til Jobcenter Ærø ling i september 2016 og overgangen fra de unge der er At der etableres Der har været afholdt ung til voksen udfordret i fht. at samarbejdsfora møde med ny Procedurer for STU er tage en mellem UU Sydfyn og skoleleder i maj 2016 gennemgået ungdomsuddannelse, Marstal Skole, der Der aftales nye tiltag herunder et skærpet sikrer dette fokus efterår 2016 fokus på de unge der samt at dette forum er ikke udvikler nye tiltag ift. uddannelsesparate målgruppen At skabe EUD10 tilbud, der af de unge på Ærø ses som en At der fortsat bygges på de eksisterende erfaringer med et tæt sammenspil mellem skole, UU Sydfyn og det lokale erhvervsliv ift. at unge vælger en erhvervsuddannelse At fremme unges opmærksomhed på og valg af ungdomsuddannelser i Sønderjylland reel mulighed At der udvikles en model for Åben Virksomhed 2017 At flere unge fra Ærø påbegynder en ungdomsuddannelse i Sønderborg Fremdrift Ærø deltager i Åben Virksomhed 2017 Der har været afholdt introtur til ungdomsuddannelser ne i Sønderborg i foråret ung har valgt STX i Sønderborg pr Der planlægges introtur til Sønderborg foråret 2017

54

55 Bilag: 6.1. Virksomhedsplan 2017 Udvalg: Centerrådet for UU-Center Sydfyn Mødedato: 06. december Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

56 VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2017 Nye elementer er kursiveret Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate fokus på udvikling af tiltag for de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes de unge, der vurderes ikke uddannelsesparate. Dette fordrer et tæt samarbejde med grundskolens lærere og de relevante fagpersoner, som er knyttet til årige. I forbindelse med kontanthjælpsreformen skal UU Sydfyn videreudvikle samarbejdet med de 4 jobcentre, så antallet af unge i aldersgruppen år, som kommer på uddannelseshjælpe, reduceres. Overordnet mål Succeskriterier Status juni 2017 Status december 2017 At igangsætte og At der i udgangen af løbende dokumentere 2017 foreligger en indsatser for de ikke samlet oversigt over uddannelsesparate i indsatser og måling af grundskolen, med resultaterne ift. henblik på at så uddannelsesparathed mange unge som muligt bliver uddannelsesparate At videreudvikle At der foreligger et fortsættes

57 brobygning for unge i 9. klasse kombineret med MILIFE At videreudvikle brobygningen for unge i specialklasser med fokus på KUU og EGU At lette overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse koncept for dette til afprøvning efteråret 2017 At der foreligger et koncept for dette til afprøvning i efteråret 2017 At flere unge ikke parate starter på aktivitet efter endt grundskole

58 Fokuseret vejledning Med vedtagelsen af reformen af erhvervsuddannelserne skal vejledning i grundskolen fokuseres på de unge, der vurderes ikke uddannelsesparate samt på at udvikle et tæt samarbejde med grundskolerne ift. kollektiv vejledning og det timeløse fag Uddannelse og Job for alle elever. Forældrene skal aktivt inddrages i de unges valg af uddannelse. Samtidig skal andelen af unge, der påbegynder en erhvervsuddannelse på landsplan øges. Kravet er, at 25% af en ungdomsårgang i 2020 er i gang med en erhvervsuddannelse. Overordnet mål Succeskriterier Status juni 2017 Status december 2017 At samarbejdet med grundskolerne udvikles ift. det timeløse fag Uddannelse og job samt udvikling af kompetenceforløb for lærere At der foreligger handleplaner og procedurer for Uddannelse og job i efteråret 2017 At der er afholdt kompetenceforløb for lærere At UU Sydfyn udvikler samarbejdet mellem erhvervsuddannelser ne og erhvervslivet i center kommunerne for at sikre, at de unge bliver udfordret på deres uddannelsesvalg At ungdomsuddannelser ne og UU Sydfyn afprøver nye veje ift. at udfordre de unge på deres uddannelsesvalg At der afholdes Åben Virksomhed i center kommunerne i samarbejde med erhvervsuddannelser ne At der foreligger en plan for vejledersamarbejdet At karrierevejledning bliver en del af UU Sydfyns vejledningsgrundlag fortsættes

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes de unge,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016 HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016 KILDE: UU SYDFYN 0 Indhold Forord til halvårsstatistik november 2016... 3 Aktuel placering 15-17 årige (inkl.)... 4 UU Sydfyn alle 4 kommuner samlet... 4 Faaborg-Midtfyn

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016]

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] 2016 [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] Kilde: UU Sydfyn database UV-Vej pr. 01-06-2016 Side 1 Indhold Forord til halvårsstatistik juni 2016... 3 Aktuel placering på unge ml. 15-17 år (inkl.)... 4 UU Sydfyn

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr. 01-11-2015

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Juni 2015 Overordnet mål/ Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes til

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Jan Ole Jakobsen, Inger-Marie Albertsen, Pia Dam, Karina Jørgensen,

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Jan Ole Jakobsen, Inger-Marie Albertsen, Pia Dam, Karina Jørgensen,

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 22-06-2016 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Søren Sønderlund Hansen, Jan Ole Jakobsen, Karina Jørgensen, Mette H. Frederiksen

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 04-11-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 04-11-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 04-11-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Jan Ole Jakobsen, Inger-Marie Albertsen,

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 10-12-2014 Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Carl Jørgen Heide, Pia Dam Afbud: Lisa

Læs mere

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015 Udkast til Virksomhedsplan for -Center Sydfyn Juni 2014 Overordnet mål/ indsatsområde Centerrådet Konkretisering af indsatsområde. I takt med udviklingen af reformer, samt ændring i demografi, uddannelse

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 25-06-2014 Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 25-06-2014 Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 25-06-2014 Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Lisa Pihl Jensen, Carl Jørgen Heide, Inger-Marie Albertsen

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: Vi er blevet opmærksomme på, at der har været en vis usikkerhed i forhold til, hvordan uddannelsesstatistikkerne

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed sjette leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Hanne Klit, Lærke Jensen, Bo Petersen, Helle Hansen, Bo Nissen, Anders Johansson Bemærkninger:

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Lisa

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal S. 1 513 508 495 610 590 673 646 718 697 677 735 740 739 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og

Læs mere

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune Statistik September 2012 Statistik for Langeland Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Langeland Kommune og belyser de unges vej gennem uddannelsessystemet. Tallene

Læs mere

Statistik for UU-Center Sydfyn Svendborg Kommune

Statistik for UU-Center Sydfyn Svendborg Kommune September 0 for Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg, Kommune og belyser de unges vej gennem uddannelsessystemet. Tallene er trukket umiddelbart

Læs mere

Statistik over unge i Langeland Kommune

Statistik over unge i Langeland Kommune Statistik over unge i Langeland Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Langeland Kommune i september 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. Maj 2017

UU - Status og uddannelsesstatistik. Maj 2017 UU - Status og uddannelsesstatistik Maj 2017 Resume af statistik 94,2 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 65 % blandt de 15-17 årige er i gang

Læs mere

Halvårsstatistik for UU-Center Sydfyn

Halvårsstatistik for UU-Center Sydfyn Halvårsstatistik for UU-Center Sydfyn Tallene er trukket ud af UU-Center Sydfyns egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg, Langeland, Ærø og Faaborg-Midtfyn Kommuner. Indhold Status på elever

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2015

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2015 UU - Status og uddannelsesstatistik December 2015 Resume af statistik 93,9 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 59,3 % blandt de 15-17 årige er

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i september 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik: UU s ledelsesinformation. 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,9 % i forhold til 93,7 %

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i december 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. Februar 2016

UU - Status og uddannelsesstatistik. Februar 2016 UU - Status og uddannelsesstatistik Februar 2016 Resume af statistik 94,2 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 64,3 % blandt de 15-17 årige er i

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København Oktober Statistik UU København 2017 Kvartalsstatistik oktober 2017 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 87.900 unge mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. Statistikken er opdelt i aldersgrupperne

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Denne kvartalsrapport er

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 09-06-2011 Kl. 13:30 Gæstekantine, Rådhuset

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 09-06-2011 Kl. 13:30 Gæstekantine, Rådhuset Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 09-06-2011 Kl. 13:30 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Hanne Klit, Jakob Holm, Erik Boman, Bo Nissen, Ole Wej Petersen, Anders Johansson Afbud:

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 26. april 2016 NOTAT Sagsbehandler: Peter Sønderby Nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning Kommune 2016 Med dette notat gives en kort gennemgang af

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013.

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Kvartalsrapporten for 2. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Hjørrings målgruppe, som omfatter unge op til 25

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 1. KVARTAL 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014. Kvartalsrapporten

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Slagelse Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17årige:

Læs mere

Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde.

Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde. ARBEJDE I TILBAGEMELDING.DK Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde. Gå i UVvej => Filer => Importer => Importer hændelser fra Tilbagemelding.dk ( se skærmbillede

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4. kvartal2014 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2016

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2016 UU - Status og uddannelsesstatistik December 2016 Resume af statistik 93,9 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 55,2 % blandt de 15-17 årige er

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Kvartalsrapporten for 2. kvartal2016 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord Kvartalsrapport UU Odder Skanderborg Skanderborg Kommune Forord Nærværende rapport er tænkt som et redskab til at følge den uddannelsesmæssige udvikling blandt kommunens unge. Rapporten udarbejdes fire

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 20 Kvartalsrapporten for 4. kvartal

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed

UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed Kvartalsrapport 4. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 3. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 6. juni 2014 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1 Kvartalsrapport Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

11.-12.-13. skoleår på efterskole

11.-12.-13. skoleår på efterskole Opgørelse af HOVEDPLACERING april 2011 for unge, der forlod 9. klasse juni 2007 Opgørelsen omfatter Folkeskoler, Efterskoler og Privatskoler (bemærk at April 2008 og April 2009 også omfatter elever, der

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Denne kvartalsrapport er den 10. rapport, som er udgivet. Det betyder, at vi nu kan lave sammenligninger med de forgangne år. Gruppen

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 - Bilag

Virksomhedsplan 2016 - Bilag Virksomhedsplan 2016 - Bilag Elever fra 9. klasse på Tvis Skole har undervisningsdag på den lokale virksomhed TMK, der producerer køkken, bad, bryggers og garderobeløsninger - oktober 2015 UU Nordvestjylland

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017 UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017 1 INDLEDNING Denne kvartalsrapport er den første som udgives af UU Guldborgsund. Kvartalsrapporten er UU Guldborgsunds ønske om, at præsentere relevant data

Læs mere

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1 498 483 530 591 634 682 693 738 749 778 743 710 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2016 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 4. KVARTAL 2013

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 4. KVARTAL 2013 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 4. KVARTAL 2013 Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 4. kvartal kan give

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 3. KVARTAL 2013 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give

Læs mere

Ungestatistik 4. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 4. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 06-06-2013 Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Hanne Klit, Jakob Holm, Helle Hansen, Bo Nissen, Anders Johansson Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt Punkt 6. Orientering og Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver - herunder særligt om Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og produktionsskoler 2016-051127 Skoleforvaltningen

Læs mere

Hovedplacering og status på 15-17-årige pr. 2. oktober 2013

Hovedplacering og status på 15-17-årige pr. 2. oktober 2013 Hovedplacering og status på 5 - -årige pr.. oktober 0 Hele UUSS Afbrudt Afsluttet I gang Tilmeldt Hovedtotal.-. skoleår Andre ungdomsuddannelser 5 Erhvervsuddannelser 0 Forberedende og udv. aktiviteter

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 - Bilag

Virksomhedsplan 2012 - Bilag Virksomhedsplan 2012 - Bilag Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 1. kvartal ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik arts 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4.

Læs mere

UU Nordvestjylland åriges placering fordelt på alder med adresse i UU Nordvestjylland pr

UU Nordvestjylland åriges placering fordelt på alder med adresse i UU Nordvestjylland pr UU Nordvestjylland - 15-24 åriges placering fordelt på alder med adresse i UU Nordvestjylland Alder Total 5 12 258 683 747 648 714 729 3796 47 183 246 275 22 151 9 64 34 131 3 223 784 933 64 15 28 7 8

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 2. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 Dato: 2. juli 2014 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2014 Hvert kvartal udarbejder UU Vesthimmerland en rapport med fokus på forskellige aspekter af den vejledningsindsats

Læs mere

Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014

Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014 Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24-årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 14 Unge-strategien for Aalborg Kommune Marts 2015

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg

UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 1. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Ungestatistik 2. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 2. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapporten for 4. Kvartal 2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns målgruppe. Gruppen omfatter

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 23. maj 2016 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Ungestatistisk 1. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistisk 1. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune Ungestatistisk 1. Kvartal 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Kvartalsrapporten for 2. kvartal

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Prognose for det fremtidige uddannelsesniveau

Læs mere

I alt % 100% 100% *) Gruppen består af østeuropærere der arbejder

I alt % 100% 100% *) Gruppen består af østeuropærere der arbejder Placeringsstatistik Hvidovre 2013-2015 i alderen 15-24 år Bilag 1 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Ukendt *) 95 178 115 1% 3% 2% 11.-13. skoleår 3 1 0% 0% 0% Andre ungdomsuddannelser 64 51 74 1% 1% 1% Erhvervsuddannelser

Læs mere

Ungestatistik 3. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 3. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat tillægsdagsorden Beskæftigelsesudvalget 28.11.2012 kl. 15:15 Brovst Rådhus, Mødelokale 2 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 28.11.2012 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 72. UU Øst

Læs mere

Statistik Opgjort på herkomst

Statistik Opgjort på herkomst 1. oktober Statistik Opgjort på herkomst 2012 UU København Uddannelsesstatistikken den oktober 2012 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 75.604 unge mellem 15 og 24 år. Statistikken er opgjort på herkomst

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune.

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 28. april 2015 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15 24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Bruger undersøgelse UU... 15 Unge

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S.

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære uddannelsesplan gymnasieuddannelse praktik Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. 1 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet.

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet. Det betyder, at vi nu kan lave sammenligninger med de 2 forrige år. Gruppen

Læs mere