Arbejdsrettens dom af 16. december 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsrettens dom af 16. december 2009"

Transkript

1 Arbejdsrettens dom af 16. december 2009 I sag nr.: A Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund - Privat Service, Hotel og Restauration (konsulent Kim Brandt Jensen) mod Ribur ApS og TANBO ApS Nørregade Odense C (Jens Abildgaard) Dommer: Næstformand, højesteretsdommer Thomas Rørdam, jf. arbejdsretslovens 8, stk. 2. Denne sag, som er anlagt ved klageskrift af 3. september 2008, vedrører, om de indklagede, TANBO ApS og Ribur ApS, som driver og har drevet Boogie Dance Café og Café Birdy, er omfattet af overenskomsten mellem Fagligt Fælles Forbund og HORESTA. Sagen vedrører endvidere indbetaling af bidrag til Uddannelses- og Samarbejdsfonden, pensionsbidrag og feriegodtgørelse for 2006, 2007 og 2008 samt bodsansvar. Påstande Klager, LO for Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration, har nedlagt følgende påstande: 1. De indklagede, Ribur ApS og TANBO ApS, skal anerkende, at Boogie Dance Café og Café Birdy er omfattet af den til enhver tid gældende Hovedoverenskomst for hotel- og restaurationsområdet indgået mellem Fagligt Fælles Forbund - Privat Service, Hotel og Restauration og HORESTA Arbejdsgiver.

2 2. Ribur ApS og TANBO ApS skal til Uddannelses- og Samarbejdsfonden for 2006 og 2007 solidarisk betale kr. med tillæg af procesrente fra de enkelte ydelsers forfaldstid. Ribur ApS og TANBO ApS skal til Uddannelses- og Samarbejdsfonden for 2008 solidarisk betale skyldige og forfaldne bidrag for ansatte omfattet af den til enhver tid gældende overenskomst. Ribur ApS og TANBO ApS skal indberette og solidarisk betale skyldige og forfaldne pensionsbidrag til PensionDanmark for 2006, 2007 og 2008 for ansatte omfattet af den til enhver tid gældende overenskomst. Ribur ApS og TANBO ApS skal solidarisk betale skyldig og forfalden feriegodtgørelse til Feriefonden for Hotel- og Restauranterhvervet for 2006, 2007 og 2008 for ansatte omfattet af den til enhver tid gældende overenskomst. 3. Ribur ApS og TANBO ApS skal til Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration solidarisk betale en efter Arbejdsrettens skøn fastsat bod. Klager har påstået frifindelse over for de indklagedes selvstændige påstand. De indklagede, Ribur ApS og TANBO ApS, har påstået frifindelse. Ribur ApS og TANBO ApS har endvidere nedlagt selvstændig påstand om, at klager pålægges at betale en bod på ikke under kr. Sagsfremstilling I Hovedoverenskomsten for Hotel- og Restaurationsområdet 20, stk. 1, hedder det: 2

3 Medarbejdere, herunder reserver, med sammenlagt 12 måneders anciennitet inden for de forudgående 5 år, opnået ved beskæftigelse inden for overenskomstens faglige område, er omfattet af pensionsordningen fra det fyldte 20. år. Af ferieregulativet i overenskomstens 55 fremgår bl.a., at virksomheder omfattet af regulativet skal anvende den af Feriefonden godkendte ferieordning. I 1979 tiltrådte Restaurant Brünelle ved Jens Abildgaard, Nørregade 21, Odense, overenskomsten mellem Hotel- og Restaurationspersonalets Samvirke og Arbejdsgiverforeningen af Hoteller og Restauranter. Der er under sagen fremlagt to kopier af tiltrædelseserklæringen. På den ene kopi er ud for navnet Restaurant Brunelle tilføjet: NU: BOOGIE DANCE CAFÉ. På den anden kopi er der sat to streger over navnet Brünelle og tilføjet BIRDYS. I 1982 blev natklubben Boogie Dance Café etableret i stueetagen og restaurantdriften blev flyttet til ejendommens 1. sal. I 1986 skiftede Restaurant Brunelle navn til Café Birdy. Frem til 1992 blev restaurant og natklub drevet først af J.A. Enterprises ApS, siden af Abildgaard Enterprises A/S og endelig af Boogie Dance Café ApS. Med brev af 14. april 1992 meddelte Odense Kommunes Bevillingsnævn Boogie Dance Café ApS afslag på selskabets anmodning om alkoholbevilling til driften af restaurationen The All Night Boogie Dance Café/Café Birdy. Den 26. juni 1992 blev restaurant og natklub lukket som følge af bevillingsspørgsmålet. Virksomheden havde herefter ikke alkoholbevilling, før Odense Kommunes Bevillingsnævn ved brev af 13. august 1992 meddelte Jens Abildgaard alkoholbevilling for et tidsrum af 8 år til driften af restaurationen The All Night Boogie Dance Café. Med brev af november 1993 skrev HTS Pension således til Boogie Dance Café og Café Birdy: Velkommen i HTS Pension! Fra 1. januar 1994 skal alle virksomheder, der har tiltrådt overenskomsten mellem Hotel-, Restaurant- og Fritidserhvervenes Arbejdsgiverforeningen (HOREFA) og Restaurations- og Bryggeriarbejderforbundet (RBF), indbetale pensionsbidrag for alle overenskomstansatte medarbejdere til Handels-, Transport- og Servicebranchens Pensionsforsikring A/S (HTS Pension). RBF har oplyst, at Deres virksomhed har tiltrådt ovennævnte overenskomst. 3

4 Med brev af 20. oktober 1998 skrev Feriefonden for hotel- og restauranterhvervet således til Café Birdy ved Jens Abildgaard: Vedlagt fremsendes Deres eksemplar af godkendt og underskrevet feriekortaftale, som De venligst bedes opbevare. Vi beder Dem kvartalsvis indsætte 12½ % af det foregående kvartals feriepengeberettigede lønsum Af et informationsbrev af 17. oktober 2000 fra Danmarks Restauranter og Caféer (DRC) fremgår følgende: Til almindelig orientering for DRC s medlemmer har Feriefonden for Hotel- og Restauranterhvervet, som administreres af HORESTA, opsagt aftalen med DRC s medlemmer til udgangen af dette år. Beslutningen er meddelt alle omfattede. For god ordens skyld nævnes, at alle DRC-medlemmer, som ikke er omfattet af en overenskomst, pr. 1. januar 2001 skal flyttes over til Feriekonto. I næste udgave af DRC-Informerer omtales nøjere, hvorledes medlemmerne skal forholde sig efter 1. januar Ved udeblivelsesdom af 9. april 2003 bestemte Arbejdsretten, at Boogie Dance Café/Café Birdy ved Ribur ApS skal overholde gældende overenskomst og betale en bod på kr. Ved brev af 19. juni 2003 til Boogie Dance Café/Café Birdy fremsatte RBF Fyns Amt et krav på betaling af ,20 kr., som blev angivet at vedrøre manglende pensionsindbetalinger, erstatning for ikke at bruge Feriefonden, manglende betaling til Uddannelsesfonden og bod. Ved udeblivelsesdom af 10. august 2004 bestemte Arbejdsretten, at Boogie Dance Café/Café Birdy ved Ribur ApS skal overholde gældende overenskomst og betale en bod på kr. I Arbejdsrettens sag nr. A mellem de samme parter blev der afholdt et retsmøde den 7. februar Af retsbogen fremgår bl.a. følgende: For indklagede mødte: Jens Abildgaard. Sagen drøftedes og blev forligt således, at indklagede erkendte, 4

5 at virksomheden straks og på begæring skal deltage i et mæglingsmøde, og at virksomheden fremover nøje skal efterleve gældende regler i overenskomstens 20 og 55 samt protokollatet om uddannelsesfond. Sekretariatslederen gjorde indklagedes repræsentant bekendt med, at virksomheden havde overtrådt den gældende overenskomst, og at den i gentagelsestilfælde kan forvente at blive pålagt en alvorlig bod. Ved udeblivelsesdom af 30. august 2007 bestemte Arbejdsretten, at Boogie Dance Café/Café Birdy ved Ribur ApS skal overholde gældende overenskomst og betale en bod på kr. Indklagede begærede efterfølgende denne sag genoptaget. Arbejdsretten tilkendegav under et retsmøde den 18. december 2007, at man var indstillet på at genoptage sagen. Det blev under mødet oplyst, at den idømte bod var betalt, og genoptagelsesbegæringen blev efterfølgende frafaldet. Den 5. maj 2009, efter denne sag var anlagt, blev der afholdt et retsmøde i Arbejdsretten, hvor det blev aftalt at afholde mæglingsmøde med henblik på indklagedes fremlæggelse af dokumentation for, at der ikke medfulgte personale ved hans overtagelse af virksomheden, indklagedes redegørelse for medarbejdersammensætningen i 2008 i relation til pensionsspørgsmålet, og indklagedes fremlæggelse af dokumentation for indbetaling af feriegodtgørelse til feriegiro. Af mødereferat fra parternes mæglingsmøde den 12. maj 2009 fremgår, at enighed ikke kunne opnås. Endvidere fremgår bl.a. følgende: Arbejdsgiver fastholdt, at overenskomsten ikke er fulgt med pga. virksomhedslukningen fra d til d Arbejdsgiver fremlagde dokumentation for indbetaling af feriepenge til feriekonto for Arbejdsgiver fastholdt, at manglende indbetaling af pensionsbidrag hænger sammen med manglende anciennitet. Arbejdsgiver fastholdt, at uddannelsesgodtgørelse ikke ville gavne hans medarbejdere, da ingen af dem er medlem af 3F. Af årsrapport for 1999 fra HTS Pension fremgår, at der i det år for månederne januar-oktober er indbetalt pension for 4 medarbejdere. Af oplysninger fra PensionDanmark fremgår, at indklagede for 2006 og 2007 har indbetalt pension for 5 ansatte, mens der for 2008 ikke er indbetalt pension for nogen ansatte. 5

6 Med brev af 11. april 2006 har PensionDanmark oplyst, at indklagede skylder 3.318,47 i pensionsbidrag for perioden fra den 16. juli 2005 til den 15. december 2005, at det manglende bidrag udgør ekstra opkrævninger for perioden fra den 16. juli til den 31. december 2005, da arbejdsgiver har indbetalt med for lav bidragsprocent, og at sagen efter forgæves rykning overgives til forbundet til videre behandling. PensionDanmark har på baggrund af de foretagne pensionsindbetalinger beregnet kravet på bidrag til Uddannelses- og Samarbejdsfonden for 2006 og 2007 til 4.367,80 kr. Boogie Dance Café/Café Birdy, som ved sagens anlæg blev drevet af Ribur ApS, drives nu af TANBO ApS. Anparterne i TANBO tilhører Bursana Enterprises Ltd., Irland. Anparterne i Bursana tilhører Jens Abildgaard og Maurice Lacy med hver halvdelen. Anparterne i Hjertensfryd Invest ApS, som ejer ejendommen, hvorfra Boogie Dance Café/Café Birdy drives, ejes også af Bursana Enterprises Ltd., Irland. Forklaringer Regnar Hansen har forklaret bl.a., at han er faglig sekretær i 3F Odense og tidligere formand for RBF Fyns Amt. Da indklagede ikke reagerede på Arbejdsrettens udeblivelsesdom af 9. april 2003, sendte han brevet af 28. juli 2003 til indklagede, hvori han opgjorde kravet til ,20 kr. Kravet blev ikke rejst på baggrund af henvendelser fra ansatte hos indklagede. Beløbet var udtryk for et skøn. Ud fra årsregnskaberne sammenholdt med normtal udgivet af HORESTA regnede han baglæns til antallet at ansatte. Han vurderede på grundlag heraf, at der var 21 ansatte i virksomheden. På baggrund af antallet af ansatte beregnede han kravets størrelse. Brevet var vedlagt et bilag, hvoraf beregningen fremgik. Da indklagede ikke reagerede på brevet, blev kravet sendt til advokat med henblik på at få dom for beløbet. Der er ikke opnået dom. Indklagede har indbetalt til feriekonto, men ikke til Feriefonden. Som uorganiseret arbejdsgiver indgår man en feriekortaftale. Det kræver ikke medlemskab af HORESTA. Da Danmarks Restauranter & Caféer ændrede status til brancheforening, opsagde Feriefonden for Hotel- og 6

7 Restauranterhvervet parternes aftale. Men det ændrede ikke på det forhold, at indklagede skulle indbetale til Feriefonden i overensstemmelse med overenskomsten. Klager har ikke modtaget den dokumentation, som indklagede blev pålagt at fremlægge i forbindelse med retsmødet i Arbejdsretten den 5. maj Indklagede har foretaget indbetalinger til pension, men på baggrund af et mindre antal ansatte end det, der efter regnskaberne og HORESTA s normtal må være tale om. Procedure: Klager, har til støtte for sin påstand om, at indklagede er omfattet af overenskomsten anført, at der i løbet af de seneste syv år er afsagt tre domme af Arbejdsretten og indgået et forlig for Arbejdsretten, hvorefter indklagede skal overholde overenskomsten. Indklagede har betalt de boder, der er pålagt ved dommene. Indklagede har indgået en aftale om pension med HTS og indbetalt til pension for et antal ansatte, hvilket kun kan lade sig gøre for virksomheder omfattet af overenskomsten. Tilsvarende kan den feriekortordning, som indklagede har tilsluttet sig, kun anvendes af virksomheder omfattet af overenskomsten. Ordningen blev opsagt at HORESTA, da DRC overgik til at være brancheorganisation, men det afskærer ikke muligheden for at indbetale til Feriefonden. Indklagede frafaldt sin anmodning om genoptagelse af den sag, i hvilken Arbejdsretten afsagde udeblivelsesdom den 30. august 2007, da afgørelsen var efterlevet ved betaling af bod. Det følger således ikke blot af Arbejdsrettens domme m.v., men også af indklagedes adfærd, at indklagede er forpligtet til at overholde overenskomsten. Der er arbejdsretlig identitet mellem Jens Abildgaard og de enkelte selskaber, der har drevet Boogie Dance Café/Café Birdy, tidligere Restaurant Brünelle, siden tiltrædelsesoverenskomsten blev indgået, jf. Arbejdsrettens sag A Der er tale om en ubrudt række af selskaber med Jens Abildgaard som ejer/medejer og daglig leder. Virksomheden var kortvarigt lukket i en periode i sommeren 1992, mens den ikke havde alkoholbevilling. Dette kan ikke sidestilles med overtagelse af en lukket virksomhed fra en tredjemand. Desuden har det formodningen mod sig, at man opsagde alle ansatte og ansatte nye i den korte periode, der var tale om, og indklagede har ikke fremlagt bevis herfor, selv om der har været anledning og lejlighed til det. 7

8 Til støtte for påstanden om indbetaling af pension har klager anført, at det henset til indbetalingerne for de tidligere år - forekommer påfaldende, at ingen af medarbejderne i 2008 var omfattet af pensionsordningen, som oplyst af indklagede. Indklagede har ikke fremlagt bevis for, at ingen medarbejdere var omfattet af ordningen i 2008, selv om retten har pålagt indklagede dette i retsmødet den 5. maj Det ville have været enkelt at dokumentere dette ved fremlæggelse af ansættelsesbeviser. Til støtte for påstanden om indbetaling af feriegodtgørelse til Feriefonden har klager anført, at indklagede efter overenskomsten er forpligtet hertil. Er man ved en fejl kommet til at betale til Feriekonto, er der mulighed for at overflytte pengene, men dette er ikke sket. Til støtte for påstanden om bod har klager anført, at Arbejdsrettens tidligere afgørelser vedrørende indklagede må tages i betragtning. Der er nu behov for en bod af en størrelse, der gør det klart, at gentagne brud på overenskomstens regler om indbetaling til uddannelsesfond og pensioner ikke tolereres. Henset hertil vil en bod på kr. være passende. Dertil kommer, at der bør tages hensyn til den nettobesparelse, der er opnået ved ikke at overholde overenskomsten, og som for 2008 må være omkring kr. Til støtte for påstanden om frifindelse for indklagedes selvstændige påstand om betaling af bod har klager navnlig anført, at det ikke har været uberettiget at indbringe sagen for Arbejdsretten, og at de håndskrevne rettelser på eksemplarerne af tiltrædelsesoverenskomsten ikke er forsøg på at begå falsk eller lignende. Det kan i øvrigt ikke klarlægges, hvem der har foretaget rettelserne. Indklagede har til støtte for sin påstand om frifindelse anført, at virksomheden ikke er overenskomstdækket, da der ved Jens Abildgaards overtagelse af virksomheden efter lukningen i sommeren 1992 ikke medfulgte personale. Endvidere er tiltrædelseserklæringen ugyldig, fordi man ensidigt har ændret navnet fra Restaurant Brünelle til Boogie Dance Café/Café Birdy. Indklagede har indbetalt korrekte pensionsbidrag til og med I 2008 er der ikke indbetalt pensionsbidrag, fordi der ikke har været medarbejdere med den nødvendige anciennitet. Et stort af antal af de ansatte er unge studerende på år. Det er udokumenteret, at der ikke er indbetalt korrekte pensionsbidrag. Klager repræsenterer ikke nogen ansatte. Der er tillige indbetalt korrekte feriepenge 8

9 til feriegiro. Ved en eventuel udmåling af bod bør der tages hensyn til, at indklagede ikke har haft til hensigt at gøre noget forkert med hensyn til indbetaling af pensionsbidrag og feriepenge. Arbejdsrettens begrundelse og resultat: Jens Abildgaard har på vegne Ribur ApS ved indenretligt forlig af 7. februar 2006 anerkendt, at Boogie Dance Café/Café Birdy er forpligtet til at overholde overenskomsten. Dette er tillige lagt til grund i Arbejdsrettens udeblivelsesdomme af 9. april 2003, 10. august 2004 og 30. august Under hensyn til sammenfaldet i ejerkredsene i Ribur ApS, som var indklaget for Arbejdsretten under de tidligere sager, og TANBO ApS, som tillige er indklaget under denne sag, og under hensyn til, at først Ribur og siden TANBO har drevet Boogie Dance Café/Café Birdy, findes der at foreligge arbejdsretlig identitet mellem disse selskaber. Allerede af denne grund tages klagers påstand om, at indklagede er omfattet af overenskomsten, til følge. Indklagede har ikke bestridt, at der ikke er indbetalt bidrag til Uddannelses- og Samarbejdsfonden, ligesom indklagede ikke har bestridt, at bidraget for 2006 og 2007 udgør kr. Der findes herefter grundlag for at tage klagers påstand vedrørende bidrag til Uddannelses- og Samarbejdsfonden til følge. Indklagede har ikke bestridt, at feriegodtgørelse ikke er indbetalt til Feriefonden. Efter de foreliggende oplysninger er feriegodtgørelse heller ikke efterfølgende overført til Feriefonden. Der finder herefter tillige grundlag for at tage klagers påstand vedrørende indbetaling af feriegodtgørelse til Feriefonden til følge. Efter bevisførelsen er det uklart, i hvilken udstrækning indklagede har beskæftiget medarbejdere, som er omfattet af forpligtelsen efter Hovedoverenskomstens 20, stk. 1, til indbetaling af pensionsbidrag. Indklagede blev under et retsmøde i Arbejdsretten den 5. maj 2009 pålagt at fremlægge dokumentation for, at man ikke beskæftigede medarbejdere omfattet af denne forpligtelse, men indklagede har ikke fremlagt nogen dokumentation herfor. Det kan derfor ikke afvises, at der er medarbejdere omfattet af disse rettigheder. På den baggrund tages klagers påstand vedrørende indbetaling af pensionsbidrag til følge, i det det bemærkes, at forpligtelsen alene 9

10 aktualiseres, såfremt der efterfølgende fremlægges dokumentation for, at der har været beskæftiget medarbejdere, som opfylder betingelserne i overenskomsten. Den bod, indklagede skal betale, fastsættes til kr. Der er herved henset til sagens omstændigheder og til, at indklagede tre gange tidligere er pålagt bod for tilsvarende brud på overenskomsten, senest en bod på kr. Thi kendes for ret: Ribur ApS og TANBO ApS skal anerkende, at Boogie Dance Café og Café Birdy er omfattet af den til enhver tid gældende Hovedoverenskomst for hotel- og restaurationsområdet indgået mellem Fagligt Fælles Forbund - Privat Service, Hotel og Restauration og HORESTA Arbejdsgiver. Ribur ApS og TANBO ApS skal inden 14 dage efter denne doms afsigelse til Uddannelses- og Samarbejdsfonden for 2006 og 2007 solidarisk betale kr. med tillæg af procesrente fra de enkelte ydelsers forfaldstid. Ribur ApS og TANBO ApS skal til Uddannelses- og Samarbejdsfonden for 2008 solidarisk betale skyldige og forfaldne bidrag for ansatte omfattet af den til enhver tid gældende overenskomst. Ribur ApS og TANBO ApS skal indberette og solidarisk betale skyldige og forfaldne pensionsbidrag til PensionDanmark for 2006, 2007 og 2008 for ansatte omfattet af den til enhver tid gældende overenskomst. Ribur ApS og TANBO ApS skal solidarisk betale skyldig og forfalden feriegodtgørelse til Feriefonden for Hotel- og Restauranterhvervet for 2006, 2007 og 2008 for ansatte omfattet af den til enhver tid gældende overenskomst. Ribur ApS og TANBO ApS skal inden 14 dage efter denne doms afsigelse til Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration solidarisk betale en bod på kr. 10

11 De indklagede, Ribur ApS og TANBO ApS, skal inden samme frist betale kr. i sagsomkostninger til Arbejdsretten. Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration frifindes for Ribur ApS og TANBO ApS selvstændige påstand om bod. 11

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 22. juni 2016 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2015.0627 Landsorganisationen i Danmark HK Privat

Læs mere

Tvistighedsnævnet. Kendelse

Tvistighedsnævnet. Kendelse i --- = -- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. januar 2017 i sag 34.2016 A ved faglig sekretær Bo Christensen 3F Privat Service, Hotel & Restauration mod B ved kurator,

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag FV2015.0013, afsagt den 11. januar 2016 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HVL Montage ApS (juridisk konsulent

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 10. december 2012 Sagsnr. 2012-2470/HCH/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der ved dom af 16. september 2011 afsagt

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 23. maj 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2013.0681 Kristelig Arbejdsgiverforening for Søhøjlandets

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 I sag nr.: AR2013.0724 Dansk Arbejdsgiverening DI Overenskomst I ved DI Carlsberg Danmark A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark Fagligt Fælles

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0036, afsagt den 2. maj 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Palle Bisgaard) mod Dansk Byggeri for Ptampa v/ Piotr Trochimczuk (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-1590/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Autobranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) for Olsen Biler A/S (juridisk konsulent

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008.

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008. 1 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DS Håndværk & Industri for EU Montage Danmark ApS, Fredericia (cand.jur. Michael S. Meyer) Uoverensstemmelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 6. februar 2014 i

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 6. februar 2014 i Udskrift af Arbejdsrettens dom af 6. februar 2014 i Sag nr.: AR2012.0553 Landsorganisationen i Danmark CO-industri mod Dansk Arbejdsgiverening DIO I Piepenbrink Beslagsmedie v/ Mads Piepenbrink sag nr.:

Læs mere

K E N D E L S E. Jeg er lige kommet hjem og fandt et brev fra min tidligere advokat.

K E N D E L S E. Jeg er lige kommet hjem og fandt et brev fra min tidligere advokat. København, den 30. januar 2015 Sagsnr. 2014-2778/LSK K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over tidligere advokat indklagede. Sagens tema: Klager, der var sigtet for dokumentfalsk,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Ida og Peter Frølich Hovedgaden 85 4420 Regstrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 I sag nr.: AR2016.0083 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 4. februar 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0184 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for L&H Rørbyg A/S (underdirektør Thorkild Bang) Sagen og dens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. København, den 30. november 2016 Sagsnr. 2016 1561 og 2016-1562/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. Klagens

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A. mod

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A mod DI-Organisation for erhvervslivet for Skare Meat Packers K/S Tvisten Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A. København, den 28. februar 2013 Sagsnr. 2011-4063/HCH/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A. Sagens tema: X har som revisor for Y klaget

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt lægning af teglsten er murerarbejde, som i medfør af parternes overenskomst

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. Klagens tema: [Klager]

Læs mere

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn].

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 27. juni 2016 Sagsnr. 2016-977/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Firma A] har klaget over, at

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 25. november 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i I sag nr.: AR2013.0405 Landsorganisationen i Danmark for

Læs mere

Afgørelsesdato:

Afgørelsesdato: Advokatsamfundet's Videndatabase Registreret af: Pia Birkegård Afgørelsesdato: 08-10-2008 København, den 8. oktober 2008 J.nr.02-0401-07-2588 K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

NÆVNENES Hus

NÆVNENES Hus ct"b ------ ----- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet KENDELSE af sagt af Tvistighedsnævnet den 20. september 20 I 7 i sag 27.2017 A ved uddannelseskonsulent Morten Lehmann, 3F mod B under tvangsopløsning I

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for det i henhold til 4, stk. 3 i Hovedaftalen af 1974 med senere ændringer nedsatte permanente nævn Afskedigelsesnævnet for Landbrugsområdet August 2006 Pkt. 1 Afskedigelsesnævnet

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn) BUPL for A (advokat Peter Breum) mod Ringsted Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen angår afskedigelsen af en

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat B s salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat B s salær på kr. inkl. moms. København, den 13. december 2012 Sagsnr. 2011-2636/SAF/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over A Advokatanpartsselskab, Vojens. Sagens tema: X, der var involveret

Læs mere

Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 1. juli 2013 Sagsnr. 2011-4711/SAF/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager, der havde en betydelig skattegæld

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Opmandskendelse af 12. oktober 2011 i faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Graff

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV 2008.088 Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Djurs Smede Service ved Klaus Jensen (advokat Jens Paulsen) G:\Faglig Voldgift

Læs mere

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat A s salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat A s salær på kr. inkl. moms. København, den 15. november 2012 Sagsnr. 2011-0332/SAF/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der havde solgt en fast ejendom gennem

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001 K E N D E L S E Sømændenes Forbund i Danmark (selv) mod 1. Nordjyllands Amt 2. Læsø Kommune (advokat Karl

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0032, afsagt den 13. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Rezart Bau GmbH, Berlin (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift

Opmandskendelse. Faglig Voldgift 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ Installatørernes Organisation for Carl Christensen & C0. A/S (konsulent Bent Lindgren) afsagt den 2. august 2010

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B mod 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle Tvisten Tvisten angår spørgsmålet, om opsigelsen af A og B var sagligt begrundet

Læs mere

K E N D E L S E. [advokat A]

K E N D E L S E. [advokat A] København, den 4. april 2014* Sagsnr. 2013 2030/MLA 3. advokatkreds K E N D E L S E Advokatrådet har ved anklageskrift af 21. juni 2013 (forhold 1 og 2), modtaget i Advokatnævnet den 24. juni 2013, ved

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod Dansk Byggeri for Mogens Pedersen, Nyborg A/S (advokat Thorsten Wilstrup) (vedr. spørgsmålet om, under hvilken overenskomst

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 28. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020361 (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 K E N D E L S E Einar Kornerup Jylland A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Ejerforeningen

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006 i sag nr. A2006.237: Zebra A/S (advokat Kirsten Maxen) mod Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat og Fagligt Fælles Forbund (advokat Lars Gulmann) Dommer:

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 21. december 2007

Arbejdsrettens dom af 21. december 2007 Arbejdsrettens dom af 21. december 2007 i sagerne nr. A 2007.216, A 2007.247 og A 2007.601: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Kirstine

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. april 2017

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. april 2017 1 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. april 2017 Sag nr. AR2015.0345: Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( )

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( ) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0194 (2015.0201) Fagligt Fælles Forbund (advokat Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Back Up Vikar

Læs mere