Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær."

Transkript

1 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch deltog i alle punkter undtaget pkt. 1, 8 og 9, Peter Bonfils, Frits Andersen deltog i alle punkter undtaget punkt 10, Claus Christensen deltog i punkterne 1, 2, 8 og 9. Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Afbud: Per Lund og Pauli Johansen Referent: Peter Cederstrøm. Indhold A. Pædagogisk kvarter officiel åbning af nyt studieområde IBS Referat BS B. Økonomiske sager 2. Kvartalsrapport Budget 2010 midtvejsjustering Ny regnskabsinstruks Bemyndigelse til rektor justeret udgave Overtagelse af bygningerne endelig købspris og finansiering... 9 C. Temadrøftelse 7. Ny strategiplan D. Driftsager 8. Udpegning af medlem til centerrådet for VEU-Center Østjylland Resultatkontrakt for rektor Preben Clausen 2010/ Meddelelser Nyt medlem fra Erhverv Århus Genopretningsplan 2010 og finanslov Status på aktiviteter sommer og efterår Resultatkontrakt 09/10 for rektor Preben Clausen opgørelse Studietrivselsundersøgelsen Offentliggørelse af bestyrelsesmateriale Skolens bygninger status Eventuelt

2 A. Pædagogisk kvarter officiel åbning af nyt studieområde IBS Der blev holdt en meget festlig åbning med afsløringen af inspirerende kunstværker og der blev holdt flotte taler af kursistrådsformand, kunstner, bestyrelsesformand og borgmester Nicolai Wammen. Bestyrelsen fik lejlighed til at se det nye studieområde og personaleområde, inden mødet blev genoptaget. 2

3 1. Referat BS 17 Referat fra BS 17 blev godkendt 3

4 2. Kvartalsrapport Sagsfremstilling I budgettet for 1. halvår 2010 forventedes, jf. side 2 og 3 i bilag, et resultat på kr. -3,0 mio. Det endelige resultat blev på kr. 3,9 mio., svarende til en nedgang på 0,9 mio. Årsagen til det dårligere resultat skal primært findes i fire forhold: 1. En stigning i antallet af årskursister, jf. side 1 i bilag, i HF afdelingen for 1. halvår på 54 årskursister i forhold til det oprindelige budget, primært fra flex aktiviteten. Samtidigt var der et fald på 18 årskursister i AVU afdelingen, der primært kan henføres til flere tællinger som følge af AVU reformen. 2. En stigning i forbruget af lønomkostninger på ca. kr. 5,2 mio., jf. side 3. i bilag, der primært skyldes den stadige vækst i aktiviteterne, herunder især flexaktiviteten og dens samspil med lærernes årsnorm. Det har desuden ikke været muligt at reducere lønomkostningerne i AVU afdelingen i takt med faldet i antal årskursister, da faldet udelukkende skyldes det forøgede antal tællinger. Af de to årsager overstiger lønudgiften merindtægten fra det samlet set forøgede antal årskursister, jfr Udgifter til finansiering af køb af bygninger været væsentligt mindre end budgetteret. 4. Forøgede omkostninger til administration, grundet stigninger i omkostninger til f.eks. løn, porto, IT og telefon der er udløst af et stigende aktivitetsniveau Herudover er der konti med et mindreforbrug, der kan tilskrives periodeforskydninger. På baggrund af de udfordringer, væksten har medført i skoleåret 2009/2010, vurderer ledelsen, at resultatet er acceptabelt. Ledelsen indstiller at bestyrelsen godkender kvartalsrapporten Drøftelse Preben Clausen orienterede om kvartalsrapporten herunder det at drive skole i en forandringstid med op- og nedgange. Skolen har en samlet fremgang målt i antal årselever. Flex på HF og GSK er hver for sig blevet en meget stor succes, men er også en anderledes drift, som skolen skal lære at planlægge og styre mere håndfast i forhold til økonomi og ressourceanvendelse. Nedgangen på AVU skal primært findes i, at der tælles fire gange årligt som følge af AVU-reformen. At det forventede resultat bliver forringet, selvom der er flere årselever end forventet, skyldes fortrinsvis, at skolen har forfulgt målsætningen om, at levere undervisning i forhold til behovet og dermed stræbt efter i videst muligt omfang at leve op til de uddannelsespolitiske målsætninger. Dette medfører dog visse styringsmæssige udfordringer, som skolen arbejder for at matche og løse. 4

5 Bestyrelsen bemærkede, at det er væsentligt og rigtigt at finde en rigtig balance mellem budgetlægning og en dynamisk holddannelse, så der opretholdes en fleksibel organisation, som er manøvredygtig med så kort reaktionstid som muligt. Anvendelsen af buffere i budgetramme og af ikke disponeret lærertid for udvalgte medarbejdere er værktøjer, der muliggør dette. Bestyrelsen bemærkede endeligt, at kvaliteten af bilagsmaterialet til de økonomiske punkter er rigtig flot og bliver bedre og bedre. Beslutning Bestyrelsen godkendte kvartalsrapporten. 5

6 3. Budget 2010 midtvejsjustering Sagsfremstilling På baggrund af overtagelsen af bygningerne på Ingerslevs Boulevard og Bülowsgade, nyt lejemål og den fortsatte vækst har ledelsen efter samråd med formandskabet valgt at lave en egentlig budgetrevision. I den forbindelse er der sket en konsekvensrettelse af 1. halvårs faktiske resultat, samt en revurdering af forventningerne til 2. halvår. I det oprindelige budget for 2010 forventedes samlet årskursister med et lønforbrug på kr.93,5 mio. samt et resultat på kr. 3,7 mio. I det reviderede budget forventes samlet årskursister med et lønforbrug på kr. 101,5 mio. samt et resultat på kr. 2,0 mio., svarende til en nedgang på 1,7 mio. (Jf. side 1., side 2 og side 3. i bilag) Budgettet er baseret på den igangsatte aktivitet i august måned og er behæftet med de usikkerheder, der følger af, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at opgøre det endelige antal årskursister ved indberetningstidspunktet. Set i lyset af den stadige vækst og udvikling vurderer ledelsen, at det budgetterede resultat er acceptabelt. Ledelsen indstiller at bestyrelsen godkender det reviderede budget for 2010 Drøftelse Preben Clausen orienterede om punktet. Drøftelse af vigtigheden af rettidig tilrettelæggelse af driften i forhold til kommende nedgang i takster og de registrerede øgede lønomkostninger. Endvidere drøftelse og forklaring af problematikken med opgørelse af overtid i skoleårene, som ligger skævt i forhold til regnskabsåret. Med den viden som skolen har ved regnskabsafslutning vil der være tale om et overslag af bl.a. skyldige over-/undertimer da lærernes årsnorm opgøres pr. skoleår. Skolens likviditetsbudget er godt og giver ikke anledning til yderligere overvejelser. Beslutning Bestyrelsen godkendte det reviderede budget for

7 4. Ny regnskabsinstruks Sagsfremstilling Den nuværende regnskabsinstruks er udarbejdet i forbindelse med overgangen til selvejet pr. den 1. januar Der er efterfølgende sket større ændringer i økonomiafdelingens organisering og arbejdsprocesser. Som en konsekvens heraf er der udarbejdet ny instruks, der tager højde for disse ændringer. Instruksen er påtegnet af skolens revisionsfirma KPMG. Ledelsen indstiller at bestyrelsen godkender regnskabsinstruksen Drøftelse Preben Clausen orienterede kort om punktet og supplerede med, at den udarbejdede instruks giver skolen størst mulig sikkerhed mod fejl gennem gode administrative procedurer. Beslutning Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruksen. 7

8 5. Bemyndigelse til rektor justeret udgave Sagsfremstilling Den nuværende bemyndigelse er udarbejdet i forbindelse med overgang til selvejet pr Der er efterfølgende sket væsentlige ændringer i skolens økonomiske situation, herunder vækst i aktivitet og omsætning og senest køb af egne bygninger. På den baggrund er der udarbejdet en justeret bemyndigelse til rektor, som er tilpasset de nye rammevilkår og nye lovgivningsmæssige krav. Ændringerne vedrører: rektors bemyndigelse til at lade udgifter til holddannelsen incl. følgeudgifter afspejle den faktiske søgning, hvilket opfanges i kvartalsrapporterne, der forelægges bestyrelsen dispositionsbegrænsningen på 1 mio følger nu skolens instruks, og dispensationer, f.eks. vdr. bygningerne, som vi nu ejer, aftales med formandskabet lejeaftaler ud over 10 år kræver UVM s tilladelse ingen beløbsramme vdr. sagsbehandling af personalesager (ansættelser og afsked) følger logikken i første pind økonomiinstruksen er reference for bemyndigelsen Ledelsen indstiller at bestyrelsen godkender bemyndigelsen Drøftelse Preben Clausen gennemgik punktet og foreslog, at bemyndigelsen blev præciseret i 3. afsnit linje 2 med det godkendte budget således afsnittet fulde ordlyd bliver: På dette grundlag gives rektor bemyndigelse til, inden for den til enhver tid gældende lovgivning, det godkendte budget og i overensstemmelse med den faktiske søgning til skolens aktiviteter, frit at kunne disponere holddannelse, lærerbesætning og de nødvendige følgeomkostninger heraf med respekt for skolens formål og strategiplan, og inden for rammerne af den af bestyrelsen fastlagte målsætning og strategi for skolens uddannelser og tilknyttede aktiviteter på kort og lang sigt, jf. vedtægtens 7, stk. 2. Bestyrelsen orienteres efterfølgende herom gennem kvartalsrapporter. Beslutning Bestyrelsen godkendte indstillingen med den foreslåede præcisering og underskrev bemyndigelsen. 8

9 6. Overtagelse af bygningerne endelig købspris og finansiering Sagsfremstilling Ledelsen har den 25. juni modtaget revideret købstilbud, hvor der i næsten fuldt omfang er taget hensyn til en kommende udskiftning af taget på ejendommen i Bülowsgade.. Som det fremgår af vedlagte bilag, er skolens betalingsevne (omregnet på basis af årskursisterne i 2008) på kr ,- Da købsprisen ikke kan overstige 70 % af vurderingen er købsprisen fastsat til kr ,-. Efter fradrag for vedligeholdelsesefterslæb er betalingen således fastsat til kr ,-. Rektor og formand har skriftligt accepteret købstilbuddet på basis af beslutningen truffet på møde nr. 17. UBST har i forlængelse heraf indledt udarbejdelse af skøde, der endnu ikke foreligger. Finansieringen er som fremlagt og besluttet på møde nr. 16: a) 20 mio 30-årigt obligationslån med afdrag b) CIBOR 3 med afdrag, hvoraf, der er tegnet aftale om renteloft på 20 mio. b) er hjemtaget og betaling erlagt til ministeriet og et beløb på kr. 8,5 mio. er indsat på højrentekonto i Nykredit Bank.. De resterende 20 mio. hjemtages når endeligt skøde foreligger. Generelt er renterne siden møde 17 faldet yderligere, hvorfor der forventes en lavere ydelse end forudsat i de oprindelige beregninger. Skolen har nu modtaget skøde fra UBST, som er klar til underskrift af formandskabet. Ledelsen indstiller at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning Drøftelse Preben Clausen orienterede om forløbet. Det har været bemærkelsesværdigt godt og reelt håndteret fra ministeriets side. Overtagelsessummen er justeret ned svarende til vedligeholdelsesefterslæbet. En god og ordentlig proces hvor skolen har fået ejerskab af bygninger på gode vilkår. Hans Halvorsen bemærkede, at skødet er underskrevet. Beslutning Bestyrelsen tog indstillingen til efterretning. 9

10 7. Ny strategiplan Sagsfremstilling Bestyrelsen behandlede ved MØDE 17 et udkast til ny ramme om en strategiplan for årene Samtidig besluttede bestyrelsen at henlægge den hidtidige strategiplan, som oprindelig skulle have været løbet til 2012, fordi dennes initiativer ansås for at være virkeliggjort, og fordi skolens omverdenssituation nu er markant ændret sammenlignet med udgangspunktet i Bestyrelsen besluttede under mødet og efter en høringsrunde en endelig formulering på i alt 5 hovedindsatsområder for skolens arbejde i den nye planperiode og foreslog desuden ændringer i det eksisterende skolegrundlag, bestående af: værdigrundlag, mission og vision. Disse ændringer har endnu ikke i samlet form været forelagt bestyrelsen. På den baggrund bad bestyrelsen om, at skolens ledelse til dette møde fremlægger en detaljeret strategiplan 2016, som også indeholder konkrete og målbare initiativer under hvert af de 5 hovedindsatsområder. Skolens vilkår er imidlertid ændret væsentligt siden MØDE 17 i maj måned Regeringen har fremlagt først en Genopretningsplan, der markant påvirker VUC ernes vilkår. Her afventer vi fortsat en ny bekendtgørelse, der skal regulere adgangen til skolens enkeltfag. Og senest en finanslov, der betyder en betydelig forringelse af skolens indtægtsgrundlag. Samtidig er skolens vækst fortsat, især på det gymnasiale område. Der er derfor behov for at standse op og foretage en mere grundlæggende nyorientering af skolens muligheder i en anderledes og strammere kontekst end den forudsatte. Desuden har skolens ledelse iværksat en intern arbejdsproces i huset, der inddrager medarbejderne i strategiarbejdets indledende faser. Første fase var et personalemøde den 10. september Dertil kommer endeligt, at specielt skolens meget store HF-afdeling har brug for en pause til at finde et nyt fodfæste efter tre års betydelige ændringer i opgaverne og efter en betydelig samlet vækst i aktiviteterne. På denne nye baggrund fremlægger skolen derfor til dette møde alene en revideret ramme for det nye strategiarbejde, der indeholder en bedre sammenhæng mellem skolegrundlagets enkelte dele og den nye strategis satsninger. Strategiarbejdet faseopdeles derefter, således at det muliggøres, at de nye statslige vilkår kan indtænkes mere grundlæggende, og således at skolen får bedre mulighed for at inddrage medarbejderne i arbejdet med at tilpasse skolens fremtid til de nye rammer. Ledelsen indstiller at den nye ramme drøftes og godkendes at ledelsen til MØDE 20 den 25. januar 2011 fremlægger et 1. udkast til ny strategiplan at bestyrelsen færdigbehandler strategi 2016 ved MØDE 22 den 24. maj 2011 Drøftelse Preben Clausen omdelte materiale om skolens udvikling de seneste år og gennemgik centrale plancher. Skolen er i en virkelighed med genopretningsplan, stor vækst på HF området og et behov for at inddrage medarbejdere i processen omkring arbejdet med strategi. Derfor er der brug for at stoppe lidt op, fokusere og tage tid til den vigtige opgave med strategi frem til

11 Beslutning Bestyrelsen tog ledelsens indstilling til efterretning og godkendte dermed den nye ramme og proces frem til bestyrelsens færdigbehandling af strategi 2016, ved møde 22 den 24. maj

12 8. Udpegning af medlem til centerrådet for VEU-Center Østjylland Sagsfremstilling VUC Århus har en permanent plads i centerrådet bag den nye storkonstruktion VEU-Center Østjylland, der er skabt pr i et forsøg på at koordinere den samlede virksomhedsrettede AMU-indsats og FVU-indsats, således at arbejdsmarkedets parter oplever én dør til efteruddannelse. Pladsen i VEU-Center Østjyllands centerråd skal besættes med et bestyrelsesmedlem. Fra VUC Århus s bestyrelse har Hans Halvorsen midlertidigt dækket pladsen af, indtil bestyrelsen i marts måned 2010 udpegede direktør Erik Højsholt, der desværre døde tragisk i juni måned Eriks plads skal derfor genbesættes snarest muligt. VEU-Center Østjylland omfatter erhvervsskoler og VUC er fra områderne Horsens, Skanderborg, Odder, Århus og Silkeborg i alt 15 institutioner. Skolerne leverer fortsat uddannelsesydelsen, der nu koordineres og udvikles i fællesskab via den nye konstruktion. Ledelsen indstiller at bestyrelsen udpeger et medlem for resten af valgperioden, d.v.s. til udgangen af 2013 Drøftelse VEU-center Østjylland er et af tre i regionen og et af tretten på landsplan. Mødefrekvensen er aftalt til to møder årligt. Repræsentanten for bestyrelsen på VUC Århus, repræsenterer arbejdsgiversiden i centerrådet for VEU-Center Østjylland. Mogens Birkebæk, som afløser tidligere udpeget medlem Erik Højsholt i bestyrelsen, bemærkede, at en udpegning nu til VEU-Center Østjylland umiddelbart synes for hastig. Beslutning Bestyrelsen udpegede Hans Halvorsen som repræsentant for resten af Sagen dagsordensættes igen i

13 9. Resultatkontrakt for rektor Preben Clausen 2010/2011 Sagsfremstilling VUC-området blev som det sidste statslige område omfattet af krav om resultatløn for øverste leder. Dette skete med en bemyndigelse af 25. november 2009 for skoleåret Bestyrelsen bemyndigede formandskabet til at udfærdige en kontrakt med rektor Preben Clausen og denne til at udfærdige kontrakter for den øvrige ledergruppe, bestående af 3 afdelingschefer og 3 uddannelseschefer. Skolen har derfor halvt års og derfor begrænset erfaring med emnet. Undervisningsministeriet har senest med skrivelse af 17. juni 2010 bemyndiget bestyrelsen til at indgå en ny resultatlønskontrakt med rektor Preben Clausen. Ministeriets retningslinjer vedr. indholdet i kontrakten er ændret i forhold til tidligere år. Vedrørende rammerne gælder dog fortsat, at bestyrelsen skal indgå kontrakt med skolens øverste leder, og at denne skal være indgået senest 1.10., hvis kontraktperioden er et skoleår. Det fremgår af vejledningens side 2, at formålene med resultatlønskontrakten for øverste leder er: understøttelse af dialogen mellem bestyrelse og ledelse om formulering af væsentlige kort- og langsigtede mål synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens mål og resultater over for medarbejdere, elever/studerende og omverden at være løftestang for lederen i forhold til prioritering af kontraktens mål i organisationen understøttelse af centrale uddannelsespolitiske målsætninger Formålene kan yderligere understøttes gennem fokus på samme strategiske mål i resultatlønsaftaler med institutionens øvrige ledere og lønforhandlinger med øvrige medarbejdere. Arbejdet med at udarbejde resultatlønskontrakt med Preben Clausen er igangsat, og i overensstemmelse med den tidligere bemyndigelse har Preben Clausen også påbegyndt arbejde med de øvrige lederes kontrakter. Når henses til, at der i offentligheden er stor opmærksomhed om offentlige chefers resultatkontrakter, og til det igangværende og omfattende arbejde med skolens strategiplan baseret på en markant anderledes rolle for VUC i de kommende år, ønsker skolen at sikre størst mulig kvalitet i disse kontrakter. Til dette møde er derfor alene udarbejdet en rammebeskrivelse af Preben Clausens nye kontrakt baseret på kravene i UVM s vejledning. Den endelige udformning afventer flere input fra det igangværende strategiarbejde. Ledelsen indstiller: at bestyrelsen drøfter UVM s vejledning, herunder de 4 fremhævede formål ovenfor at bestyrelsen drøfter rammen for Preben Clausens kontrakt at bestyrelsen herefter bemyndiger formandskabet til inden for rimelig tid at udarbejde en resultatlønskontrakt med Preben Claussen for skoleåret at bestyrelsen bemyndiger Preben Clausen til sideløbende at udfærdige resultatlønskontrakter for de øvrige ledere efter en tilsvarende ramme Drøftelse Preben Clausen fremlagde punktet og orienterede om den nøje sammenhæng til skolens strategi. Bestyrelsen drøftede de fire formål som oplistes i UVM s vejledning herunder særligt forståelsen af punkt tre om resultatløn som løftestang for lederen i forhold til prioritering af 13

14 kontraktens mål i organisationen. Skolen forstår formuleringen af punkt tre, som ledernes muligheder til at løfte bestyrelsens prioriteringer i resultatkontrakten ind i skolens hverdag. Beslutning Bestyrelsen drøftede UVM s vejledning og rammerne for Preben Clausens kontrakt i form at drøftelse af UVM s vejledning. Formandskabet blev bemyndiget til at udarbejde resultatkontrakt for Preben Clausen, der tillige blev bemyndiget til at udfærdige resultatkontrakter for skolens øvrige ledere. 14

15 10. Meddelelser 1. Nyt medlem fra Erhverv Århus Erhverv Århus har med skrivelse af 8. august 2010 meddelt skolen, at advokat (H) (HD) Mogens Birkebæk repræsenterer organisationen i resten af valgperioden, dvs. til og med udgangen af Mogens erstatter Erik Højsholt, der døde uventet kort før sommerferien. Mogens er partner i Advokatfirmaet Abel & Skovgaard Larsen. Hans Halvorsen og bestyrelsen bød Mogens Birkebæk velkommen. 2. Genopretningsplan 2010 og finanslov 2011 Både Regeringens genopretningsplan og finanslovforslaget for 2011 vil påvirke skolens udbud af fag og skolens økonomi fra starten af Det VUC-specielle i genopretningsplanen vedrører a) forøgede deltagergebyrer og b) de-facto- udelukkelse af ansøgere til AVU-enkeltfag og HFenkeltfag med en videregående uddannelse via en mangedobling af gebyrniveauet. Det generelle i finanslovforslaget vedrører a) sænkning af taksterne og b) en særlig kraftig nedsættelse af taksten vdr. GSK. Desuden c) opkræver staten som en engangsforeteelse 1 % af den samlede bevilling for De forventede konsekvenser for skolen i årene 2011 og fremover vil blive kommenteret yderligere under mødet, bl.a. i form af en simulering på budget Når bekendtgørelsen vdr. de forøgede gebyrer og vdr. udelukkelse af ansøgere med en videregående uddannelse udsendes fra UVM, forelægges bestyrelsen et forslag til ny gebyrstruktur for Indtil da anvendes de nuværende satser, som har været stort set uændret siden januar UVM s bilag vdr. takstreduktioner i 2011 som følge af Genopretningsplan og finanslov mm. er vedlagt punktet. Preben Clausen orienterede om meddelelsen og gennemgik det omdelte bilag vedr. genopretningsplanens forventede betydning for VUC Århus. VUC Århus har jf. det tidligere Århus Amts politik opkrævet en forholdsvis høj deltagerbetaling. Dermed vil en forhøjelse af deltagerbetalingen, som følge af genopretningsplanen, være marginal og ledelsen forventer ikke at det i sig selv vil have væsentlig betydning for søgningen. Genopretningsplanen forventes derimod at få relativ stor betydning for især skolens aftenflade. Bestyrelsesforeningen og de øvrige foreninger der repræsenterer skolerne, har valgt ikke at gøre indsigelser over for genopretningsplanen og anerkender dermed regeringens udspil. Marie Rønn Ansbjerg oplyste i den kontekst, at der den 5. oktober 2010 kommer et udspil fra unge der tager ansvar imod genopretningsplanens betydning for uddannelsessektoren. Preben Clausen afsluttede orienteringen med at præcisere, at skolen arbejder for langsigtede holdbare løsninger i forhold til de fremtidige økonomiske og styringsmæssige rammer. 3. Status på aktiviteter sommer og efterår 2010 Den fortsatte afmatning i jobsituationen som følge af finanskrise m.v. har fået et meget større antal unge og voksne til at påbegynde en kompetencegivende uddannelse på VUC Århus. Vi har til sommerkurser 10 og efterårskurser 10 registreret en forøget søgning, og i kraft af en udbygning af lokalekapaciteten senest med lejemålet på Kystvejen har vi været i stand til at optage betydeligt flere kursister end budgetteret. På mødet kommenteres søgetallene yderligere. Foreløbige søgetal blev omdelt. Susanne Dombernowsky kommenterede for HF afdelingen og Michael Sandberg for AVU afdelingen. Der er en større søgning til både enkeltfag og hold på HF end forventet. VUC på Samsø har ca. 16 årselever og en rimelig aktivitet med blandt andet dansk som 2. sprog. AVU har flere kursister end tidligere, men grundet udvidet antal tællinger, er der en nedgang i antallet af årselever. 15

16 4. Resultatkontrakt 09/10 for rektor Preben Clausen opgørelse Ved bemyndigelse fra UVM af 25. november 2009 fik bestyrelsen pligt til at indgå resultatlønskontrakt med rektor Preben Clausen for skoleåret 2009/2010. Denne bemyndigelse har bestyrelsen ved et tidligere møde overdraget til formandskabet. Samtidig bemyndigede bestyrelsen Preben Clausen til at indgå resultatlønskontrakter med skolens øvrige tre ledere og de 3 uddannelseschefer. Der blev således aftalt en resultatlønskontrakt for Preben Clausen, som er underskrevet af bestyrelsens formand og Preben Clausen den 26. januar Efter statens regler skal en opgørelse vdr. Preben Clausens kontrakt, der fokuserer på opfyldelsesprocent og udbetalt beløb, være UVM i hænde senest Der er derfor udarbejdet en statusopgørelse til brug for denne indberetning, der viser, at Preben Clausen har opfyldt 90 % af kontrakten, svarende til en udbetalt resultatløn for perioden på kr I løbet af september/oktober måned 2010 vil Preben Clausen udarbejde tilsvarende statusopgørelser for de øvrige lederes resultatløn. Deres opfyldelsesgrad vil blive meddelt senere. Preben Clausens statusopgørelse er vedlagt punktet til orientering. Det kan oplyses, at såvel kontrakt som statusopgørelse skal lægges på skolens hjemmeside. Dette vil ske efter bestyrelsens orientering. Preben Clausen orienterede kort om meddelelsen med bemærkning om, at erfaringerne fra det første år med resultatkontrakter på VUC Århus, forventes at kunne øge kvaliteten i de kommende års kontrakter. 5. Studietrivselsundersøgelsen 2010 I efteråret 2010 gennemfører skolen en studietrivselsundersøgelse. Rammen for undersøgelsen er fastlagt af Undervisningsministeriet, og undersøgelsens resultater indgår i de kommende ressourceregnskaber for statens institutioner. Skolen har senest i 2008 gennemført en tilsvarende elevtilfredshedsmåling i det såkaldte ESB-netværk, som er en kreds af erhvervsskoler, VUC er og gymnasier. Dette års undersøgelse gennemføres imidlertid i et nyt format, som ikke er direkte sammenligneligt med formatet fra Skolens HF-undervisning skal deltage, mens GSK og AVUundervisningens deltagelse er frivillig for en enkelte skole. Da svarprocenten i undersøgelsen i 2008, der blev omdelt til samtlige kursister på skolen, var relativt ringe, har skolens ledelse i denne omgang vurderet, at undersøgelsen i omfang begrænses til kun at blive rettet mod 2-årigt HF med 8 klasser og de 4 såkaldte enkeltfagsklasser på HF, i alt altså 12 klasser med i alt ca. 300 studerende. Der er tale om heltidsstuderende, hvilket kan sikre skolen stor svarprocent. Samtidig er sammenligneligheden til øvrige VUC ers aktivitet til stede. AVU-kursisterne er fravalgt på grund af spørgerammens vanskelige karakter. Desuden har vi fravalgt at indlejre den obligatoriske Undervisningsmiljøundersøgelse i dette format. Denne undersøgelse gennemfører vi selv i foråret Fra og med næste runde i 2012 deltager vi i en full scale undersøgelse, når spørgerammen er rettet til. Vores begrænsede deltagelse i år skyldes utilfredshed med kvaliteten af spørgerammen og et tidsmæssigt meget forceret projekt. Til gengæld kan vi med denne udvælgelse sikre en høj svarprocent og sammenlignelighed til andre tilsvarende skoler, der alligevel gør undersøgelsen nyttig. Preben Clausen orienterede. Bestyrelsen gav fuld og hel opbakning til ledelsens dispositioner vedr. begrænsning af undersøgelsen. 6. Offentliggørelse af bestyrelsesmateriale Det fremgår af skolens vedtægt 12 stk. 6 og af bestyrelsens forretningsorden 7, at bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige. Undtaget herfra er personsager og sager indeholdende kontraktforhandlinger. Skolens praksis har siden været, at dagsorden uden bilag lægges på nettet, når denne udsendes til bestyrelsens medlemmer. Og at referat incl. sagsfremstilling, indstilling og enkelte bilag lægges på nettet, når referatet er godkendt og fordelt til medlemmerne. En sammenligning til andre skoler viser, at vores referatdel er mere omfattende end de fleste skolers. I et enkelt tilfælde har referatet også indeholdt en beskrivelse af forhold vdr. kontraktforhandlinger, som burde undtages fra offentlighedspligten. Og i et enkelt tilfælde har en medarbejder efterspurgt 16

17 bilag, der ikke var indeholdt i sagsfremstilling og indstilling. På den baggrund vil skolens ledelse fremover sikre, at de nødvendige bilag vedlægges referatet, når dette gøres offentligt tilgængeligt på nettet. Og det vil i dagsordenen være tydeligt markeret, om en sag er omfattet af begrænset informationspligt. Kort drøftelse. Bestyrelsen bemærkede muligheden for at lukke enkelte dagsordenspunkter. Dette vil tillige gøre bestyrelsens medlemmer opmærksom på, hvilke punkter der er offentlige, og hvilke der ikke er. 7. Skolens bygninger status Her følger en kort status over igangværende sager vdr. skolens bygninger: a) Kystvejen: vores etage er nu indrettet, og undervisningen er gået i gang den 16. august, foreløbigt med to politihold (forberedelse til politiskolen gymnasialt niveau) b) Ingerslevs Boulevard: sommerens ombygninger af det nye studieområde på 5. etage og konvertering af det gl. studieområde til nyt personaleområde er færdig, og begge arealer er taget i brug. Der er udtalt tilfredshed med forbedringerne. c) Bülowsgade: det er fortsat usikkert, om Århus Kommune kan fraflytte de to lejede etager som planlagt omkring sommeren 2011, fordi anlægsbevillingen til den kommunale institution endnu ikke er besluttet. d) masterplanen: i løbet af oktober måned afleverer skolen de nødvendige oplysninger om det forventede arealbehov for skolen fra 2012 til det af bestyrelsen udpegede udpegede arkitektfirma Årstiderne Arkitekter A/S. Herefter undersøger firmaet, om skolen teknisk kan samles på Ingerslevs Boulevard eller på Ingerslevs Boulevard + Bülowsgade uden anvendelse af pavilloner. Masterplanen afleveres til bestyrelsen med lidt forsinkelse, dvs. formentlig til martsmødet Bestyrelsen indkredser på den baggrund de realistiske scenarier for skolen. d) scenarier for en samling af VUC Århus: skolens prioriteringer er fortsat: a) samling (helst på Ingerslevs Boulevard) b) samling på Ingerslevs Boulevard + Bülowsgade (hvis en revideret strategiplan tilsiger, at aktiviteten stagnerer eller falder). Med hensyn til en samling i én bygningsmæssig enhed har flere konsortier henvendt sig til skolen. Der orienteres nærmere herom under mødet. En evt. samling i én bygningsmæssig enhed vil formentlig tidligst kunne ske fra Preben Clausen orienterede om status vedr. skolens bygninger og tilføjede, at eksempelvis Ceresgrunden eller Ingeniørhøjskolen, kunne være muligheder såfremt der ikke kan gives byggetilladelse på Ingerslevs Boulevard og såfremt en kombination af Ingerslevs Boulevard og Bülowsgade ikke vurderes som tilfredsstillende. Indtil videre afventes arbejdet fra Årstidernes Arkitekter A/S. Hans Halvorsen supplerede orienteringen og oplyste at de tidligere overvejelser vedr. overtagelse af Læssøesgades skole ikke er længere er aktuelle, da Århus Kommune forventes at opretholde alm. skoledrift i bygningerne på uændrede vilkår. Hans Halvorsen håber, at der er en afklaring af bygningssituationen for aktivitetscentret, som har til huse i skolens bygninger i Bülowsgade, i løbet af første kvartal af

18 11. Eventuelt Ingen punkter til eventuelt. 18

19 Underskriftsblad : I bestyrelsen: Hans Halvorsen (formand) Carsten Riis (næstformand) Mogens Birkebæk Merete Ipsen Peter Bonfils Pauli Johansen Claus Christensen Frits Andersen Dorte Stockfisch Niels Jørgen Andreasen Marie Røn Ansbjerg Preben Clausen (forstander) 19

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael Sandberg. Afbud: Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen og Rune Bak Hansen.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael Sandberg. Afbud: Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen og Rune Bak Hansen. Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Mogens Birkebæk, Frits Andersen, Pauli Johansen, Dorte Stockfisch, Niels Jørgen Andreasen, og Daniel Olling. Fra

Læs mere

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 23. september 2014 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Inger-Margrethe Jensen, Marianne Ping Huang, Sanne Bjørn, Mogens Birkebæk, Maria Simonsen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus

Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus Fastsat i medfør af 18 i lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. og i medfør

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. BS møde 32 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Marianne Ping Huang, Peter Hegner Bonfils, Frits Andersen, Pauli Johansen, Dorte Stockfisch, Niels Jørgen

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse Fredag den 27. marts 2009 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Claus Christensen, Erik Højsholt, Frits Andersen, Niels Jørgen Andreasen, Mette

Læs mere

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen.

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Afbud: Gitte Høj Nielsen. 1. Velkommen til Laura Borum, 3.f der er udpeget til bestyrelsen af elevrådet

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Trille Gaarsdal, Susanne Dombernowsky, Per Lund. A. Orientering og konstituering... 2

Fra ledelsen: Preben Clausen, Trille Gaarsdal, Susanne Dombernowsky, Per Lund. A. Orientering og konstituering... 2 Fredag den 9. marts 2007 kl. 13-15 Referat Deltagelse Til stede: Katherine Richardson (formand), Sidsel Homann, Erik Højsholt, Pauli Johansen, Claus Christensen, Børge Rasmussen, Niels Jørgen Andresen.

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 24. marts 2015 Referat Deltagelse: Til stede: Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Bente Steffensen, Sanne Bjørn, Søren Gubi Axelsen, Karin Nørholm

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils og Frits Andersen. Fra ledelsen:

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse Tirsdag den 27. maj 2008 kl. 15-18 Referat Deltagelse Til stede: Katherine Richardson (formand) (pkt. 1 til og med pkt. 6.c), Hans Halvorsen (næstformand), Merete Ipsen, Sidsel Homann (pkt. 1 til og med

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2014 kl. 16.00 i lokale A121, samme lokale som tidligere men med nyt nummer. Dagsorden: Pkt.

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken 17.00 19.00. Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8. Vi serverer lidt smørrebrød ca. 18.30. Holstebro den 22. maj 2014 1. Valg

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael Sandberg.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael Sandberg. VUC Aarhus BS 24 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Pauli Johansen, Merete Ipsen, Claus Christensen, Frits Andersen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch, Niels Jørgen Andreasen, Fra ledelsen:

Læs mere

Dagsorden: Bestyrelsesformanden bød velkommen til nyt bestyrelsesmedlem for kursisterne, Jon Maribo Jensen.

Dagsorden: Bestyrelsesformanden bød velkommen til nyt bestyrelsesmedlem for kursisterne, Jon Maribo Jensen. Referat af bestyrelsesmøde for Herning HF og VUC tirsdag den 8. september 2009 kl. 16.00 i konferencelokalet. I mødet deltog: Willy Grøn, Nils Hedegaard (punkterne 3,4 og 9), Carsten Kissmeyer, Torben

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael Sandberg. Afbud: Hans Halvorsen (formand), Pauli Johansen og Merete Ipsen.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael Sandberg. Afbud: Hans Halvorsen (formand), Pauli Johansen og Merete Ipsen. Referat Deltagelse: Til stede: Carsten Riis (næstformand), Mogens Birkebæk, Claus Christensen, Frits Andersen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch, Niels Jørgen Andreasen, Rune Bak Hansen og Daniel Olling.

Læs mere

Det samlede resultat for 2016 forventes at medføre et overskud på kr ,- svarende til en overskudsgrad på 3,8%.

Det samlede resultat for 2016 forventes at medføre et overskud på kr ,- svarende til en overskudsgrad på 3,8%. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 14. december 2016 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. Tlf: 5488 1700 ivp@vucstor.dk www.vucstor.dk CVR: 29541868 22. december Deltagere: Per Skovgaard Andersen, Stina

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 17.juni 2015 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Dorte Merete Juel Hansen Musa Kekec Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 8. juni 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret:

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse 28. august 2007 Referat Deltagelse Til stede: Katherine Richardson (formand), Hans Halvorsen (næstformand), Merete Ipsen, Erik Højsholt, Claus Christensen, Ole Pedersen, Pauli Johansen og Niels Jørgen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Bilag 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Onsdag d. 8 juni kl. 16.00 ca. 17.30 Deltagere: Susan Vonsild, Kirsten Bundgaard, Leon Sebbelin, Adam Dam, Lærke 2a, Steen Madsen, Peter Hansen,

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. september 2016 kl. 16.00 i lokale A121, Dagsorden: Pkt. 1 Pkt. 2 Godkendelse af referat fra seneste

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet.

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet. Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........ 96 27 62 00 Fax:........ 97 12 97 25 herninghfogvuc@herninghfogvuc.dk www.herninghfogvuc.dk 27. februar 2008 Sagsbehandler: Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium onsdag den 2. september 2015 kl. 16.00 19.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium onsdag den 2. september 2015 kl. 16.00 19.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium onsdag den 2. september 2015 kl. 16.00 19.00 Afbud: Ingen. Uddannelsesleder Hans Henrik Danielsen deltager under dagsordenens punkt 13 Administrativ leder

Læs mere

Bestyrelsesmøde Den 25. november kl. 16.00-18.00. Dagsorden. Dagsorden. 1 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 2 Orientering

Bestyrelsesmøde Den 25. november kl. 16.00-18.00. Dagsorden. Dagsorden. 1 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 2 Orientering Dagsorden Bestyrelsesmøde Den 25. november kl. 16.00-18.00 Tilstede Patricia afbud Dagsorden 1 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 2 Orientering Formanden 1. Orientering om møde i bestyrelsesforeningen

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 7. september 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 26. januar kl

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 26. januar kl Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 26. januar 2010. kl. 16.00 19.30. Afbud: Erik Løvbjerg 1. Underskrivelse af referat fra mødet den 17. november 2009 Referatet blev underskrevet.

Læs mere

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 1 22.maj 2014 Kl. 17.00-19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab Sted: Milnersvej 48, Hillerød, Mødelokale 1 Afbud: Kirsten Jensen

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Onsdag den 28. januar 2009 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Claus Christensen, Erik Højsholt, Frits Andersen, Niels Jørgen Andreasen, Børge

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen.

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen. Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts 2007 Punkt. 3 Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen. Sagsfremstilling: Bestyrelsens forretningsorden fastsættes i

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for HF og VUC København Syd

Forretningsorden for bestyrelsen for HF og VUC København Syd for bestyrelsen for HF og VUC København Syd Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. og 14 i vedtægterne for HF

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted I A R U N G S T E D G Y M N A S I U M Referat marts 2014 Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Fraværende Referent Bo Hilsted, Svend

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 14. JUNI, 2016

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 14. JUNI, 2016 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 14. JUNI, 2016 Til stede: Steffen Lange, Britta Riishede, Teresa Jørgensen, Palle Broman, Erik Olesen, Josefine Bastrup Jensen, Mathies Jæger Andresen, Mette Hosbond

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse VUC Århus Onsdag den 2. april 2008 kl. 14-16 Referat Deltagelse Til stede: Katherine Richardson (formand), Hans Halvorsen (næstformand), Erik Højsholt, Ole Pedersen, Pauli Johansen, Sidsel Homann, Claus

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus kl på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus kl på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 12-6-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. marts 2014 kl. 16.30 18.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Erik B. Hansen, Britta Magnussen,

Læs mere

Afbud: Hans Halvorsen (formand), Susanne Dombernowsky og Claus Christensen. 1. Referat af møde 13 incl. underskrift... 2

Afbud: Hans Halvorsen (formand), Susanne Dombernowsky og Claus Christensen. 1. Referat af møde 13 incl. underskrift... 2 Referat Deltagelse Til stede: Carsten Riis (næstformand og fungerende mødeleder), Merete Ipsen, Frits Andersen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Børge Rasmussen, Sidsel Homann, Erik Højsholt

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus 1

Forretningsorden for bestyrelsen ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus 1 Forretningsorden for bestyrelsen ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for

Læs mere

nr.: 20.4.3. følgende første møde vedtægtens formand og øverste leder indsigt i og som øvrigt stk. 4 her. OPGAVER

nr.: 20.4.3. følgende første møde vedtægtens formand og øverste leder indsigt i og som øvrigt stk. 4 her. OPGAVER 1 Den 24. febr. 2011 Bestyrelsesmødet den 24. februarr 2011. Bilag nr.: 20.4.3. FORRETNINGSORDEN OG INSTRUKSER Forretningsorden og instrukser for bestyrelsen ved Århus Social og Sundhedsskole. I henhold

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen.

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen. Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Mogens Birkebæk, Frits Andersen, Pauli Johansen (fra pkt. 3 og frem), Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse torsdag den 7. juni 2012

Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse torsdag den 7. juni 2012 12. juni 2012 Til bestyrelsen for Alssundgymnasiet Sønderborg: Ole Daugbjerg, Danfoss (formand) Tharben Hansen, journalist (næstformand) Tage Petersen, Sønderborg Kommune Karen Marie Hougaard, Hørup Centralskole

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Svendborg

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug. 13 til 31. juli 14 FORMÅL Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter

Læs mere

Referat fra 3. møde i bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 14. august 2007 kl. 9-14, FOA, Vesterbro 120, 5000 Odense C.

Referat fra 3. møde i bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 14. august 2007 kl. 9-14, FOA, Vesterbro 120, 5000 Odense C. Social- og Sundhedsskolen Fyn Referat fra 3. møde i bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 14. august 2007 kl. 9-14, FOA, Vesterbro 120, 5000 Odense C. Til stede: Direktør Erik Knudsen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Rektor orienterede om nyansættelser Anders Christensen, dansk og psykologi og Diana Døssing, engelsk på HF.

Rektor orienterede om nyansættelser Anders Christensen, dansk og psykologi og Diana Døssing, engelsk på HF. Referat af bestyrelsesmøde for Herning HF og VUC torsdag den 28. januar 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. I mødet deltog: Willy Grøn, Jonna Jensen, Torben Henriksen, Mads Ekstrøm, Camilla Bruun, Erik

Læs mere

Administrationslederen gennemgik budgettet med tilhørende noter og bilag. Der var enkelte spørgsmål undervejs, som blev besvaret.

Administrationslederen gennemgik budgettet med tilhørende noter og bilag. Der var enkelte spørgsmål undervejs, som blev besvaret. Referat af mødet i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 26. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Birthe Hesdorf, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde mandag den 15. september 2014, kl. 17.00 19.00. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Marc Gustavsen, kursistrådet Bjarne Andersen,

Læs mere

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017 Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017 Kontraktens parter og gyldighedsperiode Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i bemyndigelse fra Ministeriet for Børn

Læs mere

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted:

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted: Østjyllands Brandvæsen Referat Bestyrelsen 11-01-2017 10:00 11-01-2017 12:00 Dato: Tid: Sted: Deltagere: Afbud: 11. januar 2017 10:00-12:00 Skanderborg Rådhus, mødelokale 1.S.05 Rådmand Kristian Würtz

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet. Dagsorden: 1. Årsrapport for 2013 / v. revisor

Læs mere

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015.

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Bestyrelsen ved HF & VUC FYN 20. april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Fra bestyrelsen deltog: Kristian Grønbæk Andersen (formand), Poul Skov Dahl, Anne Jensen, Jens Mejer Pedersen,

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 16. JUNI, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 16. JUNI, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 16. JUNI, 2015 Til stede: Steffen Lange, Huno K. Jensen, Teresa Jørgensen, Palle Broman, Erik Olesen, Josefine Bastrup Jensen, Thea Karoline Marx, Mette Hosbond Kristensen

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 6 9-2011 kl. 17.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 6 9-2011 kl. 17. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 6 9-2011 kl. 17.00 Medlemmer: Karen Damsgaard Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 6. april kl

Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 6. april kl Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 6. april kl. 14.00-16.00 Deltagere: Thøger Johnsen, Birgit Kjeldgaard, Gitte Tørnkvist, Marianne Jerslev, Lene Omann, Susanne Mortensen og JAO (referent)

Læs mere

Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl

Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl. 8.00-10.00 Til stede: Thøger Johnsen, formand Vagn Bech, næstformand udpeget af Dansk Industri Andreas Kvist Bacher, medlem udpeget af Danske

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013. tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet.

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013. tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet. Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Godkendelse af referat fra seneste

Læs mere

VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde. Referat. Den 17.juni 2015 kl. 16.00-1800 I Ringsted

VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde. Referat. Den 17.juni 2015 kl. 16.00-1800 I Ringsted Referat Bestyrelsesmøde Den 17.juni 2015 kl. 16.00-1800 I Ringsted Tilstede: Ulla Koch, Leif Nielsen, Michael Kaas-Andersen, Anne Knudsen, Lene Meyland, Henning Kjær Petersen Johnny Nielsen og Jørgen Kay

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl 5.december 2017 Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl. 15.00 17.00 Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Damian Eis, elevrepræsentant 1. Godkendelse af

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Referatet er godkendt i Haderslev d. 2006. skolens daglige leder

Referatet er godkendt i Haderslev d. 2006. skolens daglige leder Referat af møde i Haderslev Katedralskoles midlertidige bestyrelse mandag d.30.10.2006 kl.19.30. Til stede Fra bestyrelsen: Søren Vang Rasmussen, Ella Skjellerup, Per A. Laursen, Georg Lauridsen, Anne

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 18. december 2013, 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl (AD), formand Mathias Brodka (MB), kursistrådet David Riko Sørensen

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Ulrik Westring (UW), Preben Sørensen (PS), Malthe Emil Bøgh Olesen (MO)

Ulrik Westring (UW), Preben Sørensen (PS), Malthe Emil Bøgh Olesen (MO) Referat af bestyrelsens møde torsdag den 1. oktober 2009 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lars Ole Vestergaard (LV), Lone Ryg Olsen (LO), Nils-Henrik Pedersen (NH), Arne Frier (AF) og Lars Scheibel (LS),

Læs mere

Resumé I denne sag forelægges VUC Storstrøms ½-årsregnskab til bestyrelsens godkendelse.

Resumé I denne sag forelægges VUC Storstrøms ½-årsregnskab til bestyrelsens godkendelse. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 26. september 2013 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Deltagere: Per

Læs mere

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Munkensdam Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Munkensdam Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 36 for VUC Djursland den 290414 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 36 for VUC Djursland den 290414 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Konstituering... 2 1.1 Konstituering... 2 1.2 Vedtægter og forretningsorden... 2 1.3 VEU valg... 2 1.4 Overdragelse af personaleansvar... 2 1.5 Mødestruktur... 2 2 Status på skolen...

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde SOSU B Brøndby, Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby Dato 25.10.2010 kl. 16.00-19.00 Glasburet

Referat. Bestyrelsesmøde SOSU B Brøndby, Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby Dato 25.10.2010 kl. 16.00-19.00 Glasburet Referat Bestyrelsesmøde SOSU B Brøndby, Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby Dato 25.10.2010 kl. 16.00-19.00 Glasburet 26.10.2010 Deltagere: Kurt Pedersen Allan Nielsen Karen Schur Alis Jensen, Lise Rask Elsebeth

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 22. september klokken på Valdemar Poulsens Vej 8, 7500 Holstebro.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 22. september klokken på Valdemar Poulsens Vej 8, 7500 Holstebro. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 22. september klokken 16 18 på Valdemar Poulsens Vej 8, 7500 Holstebro. Holstebro den 9. september 2014 1. Velkomst af 2 nye kursistrepræsentanter i bestyrelsen.

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Mødedato 24. oktober 2017, kl. 16.00 17.30 Mødested Deltagere Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte Bestyrelsen: Erik Mollerup (formand), Daniel E.

Læs mere