Pesticidrester i fødevarer 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pesticidrester i fødevarer 2007"

Transkript

1 Pesticidrester i fødevarer Resultater fra den danske pesticidkontrol Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen

2 Kolofon Pesticidrester i fødevarer Resultater fra den danske pesticidkontrol Denne vejledning er udarbejdet af Fødevarestyrelsen i 2008 Bidragyder(e): Hanne Bjerre Christensen Susan Strange Herrmann Annette Petersen Mette Erecius Poulsen Bodil Hamborg Jensen Mette Holm Fotograf(er): Lars Wittrock Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade Søborg Tlf.: Fax: Websted: ISBN - (Tryk) ISBN (Web)

3 Undersøgelserne er udført af: Søren Johannesen Hanne Nielsen Kirsten Halkjær Lund Gitte Geertsen i samarbejde med: Hanne Bjerre Christensen Mette Erecius Poulsen Susan Strange Herrmann Fødevareregion Øst Fødevareregion Øst Fødevareregion Øst Fødevareregion Øst DTU, Fødevareinstituttet DTU, Fødevareinstituttet DTU, Fødevareinstituttet De toksikologiske vurderinger er foretaget af Annette Petersen DTU, Fødevareinstituttet Bodil Hamborg Jensen DTU, Fødevareinstituttet Otto Meyer DTU, Fødevareinstituttet

4 Indhold 1 Indledning Undersøgelser af Resultater Frugt og grønt Økologiske produkter Børnemad Korn Animalske produkter Afgrøder med særlig fokus Indtagsberegninger Konklusion Referencer...18 Bilag Pesticider inkluderet i anvendte analysemetoder, Bilag Antal undersøgte prøver og påvisninger i Bilag Påviste pesticider i kontrollen, Bilag Påviste overskridelser af, Bilag Multiple påvisninger, Bilag Prøver med som kunne medføre en overskridelse af ARfD,

5 1 Indledning Pesticider anvendes til bekæmpelse af ukrudt og til beskyttelse af afgrøder mod insektangreb, svampeangreb eller for at regulere plantens vækst. Brugen af pesticider kan medføre, at rester af pesticider og deres nedbrydningsprodukter kan forekomme i vores fødevarer og i vores miljø. Restindholdet i fødevarer må ikke overskride den maksimalgrænseværdi (), der enten er fastsat i Danmark eller i EU [1]. Der foretages altid en sundhedsmæssig vurdering af maksimalgrænseværdier, inden de bliver godkendt til brug. Maksimalgrænseværdierne bliver fastsat ud fra God Landbrugsmæssig Praksis (GLP). Det vil sige, at maksimalgrænseværdierne fastsættes ud fra hvor højt et restindhold, der kan forekomme i en given afgrøde efter behandling ifølge GLP. Det tilladte restindhold er således i de fleste tilfælde betydeligt lavere end det, der ud fra et rent sundhedsmæssigt synspunkt ville kunne accepteres. Fødevarestyrelsen undersøger hvert år prøver af frugt, grøntsager, korn og kød for rester af pesticider. Undersøgelserne af restindhold i fødevarer, der sælges på det danske marked, skal dels støtte Fødevarestyrelsens kontrol med virksomheder, der fremstiller, forarbejder eller forhandler fødevarerne, dels skal undersøgelserne fremskaffe datagrundlag for DTU Fødevareinstituttets beregning og vurdering af befolkningens indtag af via kosten. Det er Fødevarestyrelsen, der har ansvaret for pesticidkontrollen. DTU Fødevareinstituttet står, i samarbejde med Fødevarestyrelsen, for planlægning af kontrollen, udarbejdelse af prøveplaner og den endelige bearbejdelse og afrapportering af resultaterne. De kemiske analyser er udført af Fødevareregion Øst i Ringsted. Som i 2006 [2] er prøveplanen i 2007 bestemt ud fra hvilke afgrøder der bidrager mest til danskernes indtag af. I rapporten Pesticide Food Monitoring, Part 2 [3] blev det påvist, at mere end 95 % af danskernes pesticidindtag stammer fra ca. 25 afgrøder. Hovedparten af prøverne for 2007 udgøres af disse 25 afgrøder. Derudover udtages også prøver til EU s moniteringsprogram og prøver til kontrol af grænseværdierne for de resterende afgrøder på det danske marked. Der er for størstedelen af prøverne således ikke tale om tilfældigt udvalgte afgrøder men derimod en mere risikobaseret kontrol. I de to seneste år, 2006 og 2007, er antallet af prøver på de enkelte hovedafgrøder holdt forholdsvis konstant, hvilket giver basis for en sammenligning af årene. Det skal understreges, at udvælgelsesprincipperne for moniteringsprogrammet i 2006 og 2007 er ændret radikalt i forhold til tidligere år, og det vil derfor generelt ikke være muligt at sammenligne resultaterne fra 2006 og 2007 med tidligere år. I denne rapport er pesticidindholdet i 6 fokusafgrøder sammenlignet for perioden Der skal også her tages højde for, at antallet af prøver varierer fra år til år, at grænseværdierne løbende ændres og at analyseprogrammet løbende udvides. Sammenligningen kan kun ses som en grov retningsangivelse af udviklingen for de udvalgte afgrøder. 5

6 2 Undersøgelser af 2007 Prøverne til pesticidanalyserne blev udtaget af Fødevareregionerne. Prøveudtagningen fulgte EU prøvetagnings direktiv [4]. De kemiske analyser af prøverne blev foretaget på pesticidlaboratoriet i Fødevareregion Øst i Ringsted. I 2007 blev ca.140 forskellige typer fødevarer for fordelt på i alt 2274 prøver. Der blev for ca. 200 forskellige pesticider inklusiv nedbrydningsprodukter og isomerer. Undersøgelserne omfattede ikke alle pesticider, der anvendes på verdensplan, men Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet arbejder løbende på at udvide antallet af pesticider i undersøgelsesprogrammet. I de tilfælde hvor der blev konstateret en signifikant overskridelse af maksimalgrænseværdien, dvs. en sikker overskridelse (inkl. måleusikkerhed), var det muligt for Fødevarestyrelsen at foretage sanktioner overfor importøren eller grossisten. Fødevarestyrelsen har desuden indberettet overskridelser til det fælles europæiske overvågningssystem Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF), der skal sikre hurtig udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne. 3 Resultater 3.1 Frugt og grønt I 2007 blev der udtaget i alt 1630 prøver af frugt og grønt (friske, dybfrosne, forarbejdede (inkl. babymad) og økologiske afgrøder). Heraf var de 358 prøver dansk producerede, 732 prøver produceret i EU og 540 prøver produceret i lande udenfor EU. Der blev fundet i ca. 56 % af alle prøver af frugt og grønt. Heraf blev der fundet i koncentrationer, der overskrider maksimalgrænseværdierne () i 3.3 % af prøverne (52 prøver i alt). Generelt blev der oftere fundet i frugt end i grønt. Af figur 1 og 2 fremgår det, at der generelt findes flere i udenlandsk produceret frugt og grønt end i dansk produceret frugt og grønt. Som det ses af figur 1 er andelen af fund i dansk konventionelt produceret frugt ca. 55 %. Ses dette tal i forhold til tallet for 2006 (ca. 45 %), noteres en stigning på ca. 10 %. Der er udtaget 4 hovedafgrøder af dansk frugt; blomme, jordbær, pære og æble. Stigningen i andelen af fund i dansk frugt skyldes bl.a. at der er sket en stigning i andelen af prøver med fund for æbler (stigning 19 %) og jordbær (stigning 11 %). Til gengæld er andelen af prøver med fund faldet i pære med 10 %. For blommer er andelen af prøver med fund uændret. For frugt produceret i EU og udenfor EU, ses samme niveau for 2007 som blev set i Evt. kunne det se ud til en svag stigning i overskridelser både for frugt produceret i EU og udenfor EU, men pga. de lave antal overskridelser er det ikke muligt at vurdere om der ses en tendens. 6

7 I 2007 blev grænseværdien overskredet i 2 prøver (2 %) af dansk produceret frugt, 11 prøver (3 %) af frugt produceret i andre EU lande og 29 prøver (7%) af frugt produceret i lande udenfor EU. Pesticidindhold i frugt 2007 Dansk produceret (84 prøver) Produceret i EU (381 prøver) Produceret udenfor EU (402 prøver) 53% 74% 72% > 2% (2) > 3% (11) > 7% (29) Ingen påvist 45% Ingen påvist 23% Ingen påvist 21% Figur 1. Figuren angiver i hvor stor en del af prøverne der ikke blev påvist (ingen påvist), blev påvist i koncentrationer under maksimalgrænseværdierne ( ) eller blev påvist i koncentrationer over maksimalgrænseværdierne (> ) i hhv. dansk frugt, i frugt dyrket i EU og frugt dyrket i lande uden for EU. Tallene i parentes henviser til antallet af prøver. Pesticidindhold i grøntsager 2007 Dansk produceret (259 prøver) Produceret i EU (277 prøver) Produceret udenfor EU (99 prøver) 44% 57% Ingen påvist 90% 9% > 1% (3) Ingen påvist 55% > 1% (2) Ingen påvist 40% > 3% (3) Figur 2. Figuren angiver i hvor stor en del af prøverne der ikke blev påvist (ingen påvist), blev påvist i koncentrationer under maksimalgrænseværdierne ( ) eller blev påvist i koncentrationer over maksimalgrænseværdierne (> ) i hhv. danske grøntsager, grøntsager produceret i EU og grøntsager produceret i lande uden for EU. Tallene i parentes henviser til antallet af prøver. 7

8 Figur 2 viser andelen af fund i konventionelt dyrkede grøntsager for hhv. Dansk-, EU- og uden for EU producerede grøntsager. Det ses at de fleste dansk producerede grøntsager ikke indeholdt. For dansk producerede grøntsager ses generelt ikke de store forskelle i forhold til For grøntsager produceret i EU og udenfor EU ses en stigning i antal prøver med fund. Derimod ses et færre antal prøver med fund > for de grøntsager der er produceret i EU eller udenfor EU. Tre af de restindhold i frugt som overskred grænseværdierne blev ligeledes beregnet til også at overskride den akutte reference dosis (ARfD). ARfD er den dosis af et pesticid man kan indtage inden for en kort periode, et måltid eller en dag, uden risiko for akutte toksiske effekter. De tre overskridelser i frugt blev fundet i prøver af æble (Frankrig), papaya og honningmelon (Ecuador). Disse restindhold resulterede i et estimeret akut indtag på hhv. 186 %, 175 % og 426 % af ARfD for børn. Sandsynligheden for at toksikologiske effekter ville kunne forekomme ved indtag af afgrøderne vurderes at være minimal, da der ved fastsættelse af ARfD er indregnet en betydelig sikkerhedsfaktor. To af de restindhold i grønt som overskred grænseværdierne blev også beregnet til at overskride ARfD. I en courgette fra Spanien blev der fundet restindhold af pesticidet oxamyl, som blev estimeret til at kunne resultere i et akut indtag på 255 % af ARfD for voksne og 955 % af ARfD for børn. Den samlede vurdering er, at en indtagelse af den aktuelle afgrøde ikke vil give anledning til påviselige toksikologiske symptomer på trods af den betragtelige overskridelse af ARfD. Dog skal det bemærkes, at beskyttelsesniveauet blev reduceret betydeligt. Ligeledes havde en dansk tomatprøve et indhold af oxamyl der blev estimeret til at kunne resultere i et akutindtag på 153 % af ARfD for børn. Sandsynligheden for at toksikologiske effekter ville kunne forekomme ved indtag af sidstnævnte afgrøder vurderes at være minimal. Generelt kan det siges, at de påviste i de undersøgte prøver ikke har givet anledning til sundhedsmæssige betænkeligheder. Enkelte restindhold har dog givet anledning til sundhedsmæssige overvejelser, hvilket understreger vigtigheden af forsat at følge udviklingen af indholdet af i den danske kost samt løbende at gennemgå de fastsatte grænseværdier på baggrund af nye oplysninger. Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet vurderer fortsat, at de der kan forekomme i fødevarer på det danske marked ikke bør give forbrugeren anledning til sundhedsmæssige bekymringer, samt at et øget indtag af frugt og grønt har en sygdomsforebyggende effekt. 3.2 Økologiske produkter Der blev i 2007 taget 54 prøver af økologisk frugt og grønt. I en prøve (1.8 %) blev der fundet. Prøven var en kartoffel af italiensk oprindelse, hvor der blev påvist DDT. Dette betragtes dog ikke som en ulovlig anvendelse, da DDT opfattes som en miljøforurening, der kan have ligget i jorden længe, og det vurderes, at dette indhold skyldes en jordforurening. Der blev i 2007 udtaget 45 prøver af økologisk korn og ris. Der blev ikke fundet i nogen af disse prøver. 8

9 3.3 Børnemad Der blev i 2007 udtaget 42 prøver af børnemad, 20 prøver af frugt og grønt baseret babymad og 22 prøver cerealie-baseret babymad. Der blev ikke fundet indhold af i nogen af disse prøver. Ud af de 42 prøver var 25 deklareret økologisk. 3.4 Korn Der blev i 2007 taget 251 prøver af konventionelt dyrket korn, ris og majs, heraf var 65 prøver deklareret dyrket uden brug af stråforkortere eller dyrket uden brug af glyphosat/round up. Disse 65 prøver blev kun for stråforkorterne chlormequat og mepiquat og for pesticidet glyphosat. Ud af 251 korn prøver blev der fundet i 67 prøver, men ingen af disse restindhold var over maksimalgrænseværdierne. I 2 prøver af anprist korn, en hvede og en rug, blev der påvist rester af chlormequat, dog med indhold under. Prøven af hvede var produceret i Danmark. For prøven af rug var det ikke muligt at fastslå i hvilket land den var produceret. I alt blev der fundet 44 prøver af korn med rester af stråforkortermidlet chlormequat og i 8 prøver blev der fundet indhold af glyphosat. Ud over de 251 prøver ris, korn og majs, blev der desuden udtaget 13 prøver pasta, hvor der blev fundet carbosulfan og chlormequat i 2 prøver fra hhv. Grækenland og Tyskland. Figur 3 viser fordelingen af fundene i korn, ris og majs for hhv. dansk produceret korn og korn produceret i og udenfor EU. Pesticidindhold i korn, ris og majs 2007 Dansk produceret (96 prøver) Produceret i EU (60 prøver) Produceret udenfor EU (108 prøver) 24% 35% 23% Ingen påvist 76% Ingen påvist 65% Ingen påvist 77% Figur 3. Figuren angiver i hvor stor en del af prøverne, der ikke blev påvist (ingen påvist), blev påvist i koncentrationer under maksimalgrænseværdierne (under ) i hhv. danske afgrøder, afgrøder produceret i EU og udenfor EU. 9

10 3.5 Animalske produkter Der blev i 2007 taget 313 prøver af kød, mælk og honning. Af disse var 261 prøver dansk produceret kød, mælk og honning, og 52 prøver var prøver af kød produceret i lande udenfor EU. Der blev ikke fundet i nogen af disse prøver. 4 Afgrøder med særlig fokus. For at kunne følge udviklingen i fund af har Fødevarestyrelsen og Fødevareinstituttet i samarbejde udvalgt 6 fokusafgrøder, gulerod, jordbær, pære, tomat, æble og hvede for hvilke prøveantallet vil blive holdt stabilt fra år til år. I de følgende år vil der bliver fokuseret på disse afgrøder mht. antallet af fund, hvilke pesticider der anvendes mm. Tendensen for fund af i de seneste fem år for de 6 udvalgte afgrøder er præsenteret i tabel 1. Tendensen er opgivet for dansk producerede afgrøder overfor udenlandsk producerede afgrøder. Da prøveplanen blev ændret i 2006, vil der i det efterfølgende primært blive fokuseret på sammenligning af 2006 og Tabel 1. Udviklingen i fund af , for 6 udvalgte afgrøder. Uden: uden påviste Under : med - dog ingen over maksimalgrænseværdien : med over maksimalgrænseværdien Gulerod Dansk Produceret uden < påvisninger > Udenlandsk produceret uden < > påvisninger

11 Jordbær Dansk Produceret uden < påvisninger > Udenlandsk produceret uden < > påvisninger Tomat Dansk Produceret uden < påvisninger > Udenlandsk produceret uden < > påvisninger

12 Pære Dansk Produceret uden < påvisninger > Udenlandsk produceret uden < > påvisninger Æble Dansk Produceret uden < > påvisninger Udenlandsk produceret uden < > påvisninger

13 Hvede Dansk Produceret uden < påvisninger > Udenlandsk produceret uden < > påvisninger Generelt kan det ses, at andelen af prøver med fund af er svingende fra år til år, så det kan være svært at se en direkte tendens til enten fald eller stigning. Dansk producerede gulerødder og tomater ser ud til at ligge på et stabilt lavt niveau mht. indhold af, mens for de udenlandsk producerede gulerødder og tomater er niveauet noget højere og med lidt større udsving. For de dansk producerede jordbær ses det ligeledes, at niveauet svinger fra år til år, dog med en stigning i antallet af fund fra 2006 til For de udenlandsk producerede jordbær svinger andelen af prøver med fund i de første år af opgørelsen, men i 2006 og 2007 ser det ud til at have fundet et stabilt niveau på ca. 70 %. For dansk producerede pærer ses det, at der i de seneste fire år ikke er fundet overskridelser af. Ligeledes for de dansk producerede pærer kan en faldende tendens anes. For udenlandsk producerede pærer ses et stabilt højt niveau af fund. For dansk producerede æbler kan det se ud til, at det fald i antallet af fund der blev set fra 2005 til 2006 ikke har kunnet videreføres, idet der fra 2006 til 2007 igen ses en stigning i antallet af fund. For de udenlandsk producerede æbler ligger antallet af fund på et stabilt højt niveau. For hvede kan det se ud til, at andelen af fund i dansk produceret hvede steg svagt fra 2006 til For udenlandsk produceret hvede ser det ud til at andelen af fund har stabiliseret sig omkring 30 %. Det vurderes at der på nuværende tidspunkt er muligt at skelne mellem dansk og udenlandsk produceret hvede mht. andelen af prøver med fund. Generelt skal det bemærkes, at nogle af de tendenser der ses vedr. andelen af fund ikke nødvendigvis er tegn på ændring i produktionsforhold, men kan skyldes, at udsving i vejret og andre forhold de pågældende år har resulteret i flere eller færre problemer med f.eks. svampeeller insektangreb og et deraf følgende øget eller reduceret brug af pesticider. Det kan ikke generelt konkluderes, om tendenserne skyldes vejr forholdene, ændrede mønstre i anvendelsen af pesticider eller en kombination. Ligeledes kan stigninger i antallet af fund heller ikke alene tilskrives lavere detektionsgrænser eller udvidelse af analysemetoder. 13

14 Vejrforhold har stor indflydelse på svampe- og skadedyrsproblemer, og dermed også på hvornår og med hvilke pesticider afgrøderne behandles med. Vejrforholdene de seneste par år har især givet problemer for frugtavlen. Klaus Paaske ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet vurderer at for den danske vækstsæsonen 2007 var fugtighedskrævende svampesygdomme et meget stort problem, det gælder især skurv i æbler. De få midler der er godkendt virker forebyggende, den hyppige og intense nedbør krævede kortere sprøjteintervaller end tidligere og dermed flere behandlinger. For jordbær var det stort set regnvejr i hele høstperioden og for at sikre en rimelig bærkvalitet og dermed rimeligt udbytte, har de fleste avlere sandsynligvis benyttet sig af midler med en meget kort behandlingsfrist (dvs. tid fra behandling til høst). Dette har sandsynligvis været medvirkende til at andelen af prøver med fund i 2007 er steget for æbler og jordbær. 5 Indtagsberegninger Der er i 2007 foretaget beregninger af indtaget af ved konsum af de 25 afgrøder, der er vurderet til at betyde mest for pesticidindtaget [3]. Beregningerne er foretaget på baggrund af de påviste restindhold og konsum af de enkelte afgrøder. Konsumdata fra den danske kostundersøgelser er anvendt. Heri deltog ca personer i alderen 4-75 år. For de relevante fødevarer er det gennemsnitlige konsum for alle de deltagende personer beregnet og anvendt i beregningerne. Som restindhold er middelværdien af de fundne indhold i de relevante afgrøder anvendt. Til beregningerne multipliceres konsumet med restindhold for den enkelte kombination af afgrøde og pesticid. En detaljeret beskrivelse af indtagsberegningerne er givet i overvågningsrapport for årene [3] Ved forarbejdning af afgrøder kan der ske en opkoncentrering eller reduktion af restindholdene. I flere tilfælde er det beregnede indtag korrigeret for disse forhold. For rug og hvede er der omregnet til restindhold svarende til brød. Citrusfrugt, melon og bananer er korrigeret, da restindholdene hovedsageligt findes i skrællen. For de fleste af pesticiderne er det vurderet, at højst 10 % af restindholdet findes i den spiselige del af frugten. For thiabendazol, benomyl, carbendazim og thiophanat-methyl er det vurderet at 25 % af restindholdet findes i den spiselige del. Der skal gøres opmærksom på, at for mange kombinationer af afgrøde og pesticid er der kun fundet en enkelt prøve med indhold af. Beregningerne her kan derfor kun bruges til at udtale sig om indtaget i En sammenligning med indtaget beregnet for årene og for 2006 skal derfor foretages med varsomhed, da en evt. spredning i de fundne indhold gennem årene ikke er en del af den nuværende beregning. Spredning i de fundne restindhold kan både skyldes at pesticidforbruget ændrer sig fra år til år, men også at nye stoffer bliver tilladt, nogle stoffer bliver forbudte samt særlige vejrforhold der influerer på behovet for brug af pesticider. Disse forhold kan være af stor betydning, når indtaget beregnes årligt, hvorimod disse forhold i nogen grad må forventes at blive udjævnet over en 5 års periode. 14

15 På baggrund af resultaterne fra 2007 er det samlede gennemsnitlige indtag for en voksen beregnet til 83 µg pesticid/dag/person. I tabel 2 vises de 20 afgrøder, der betyder mest for indtaget (svarende til 82 µg/dag/person). Indtaget via disse afgrøder udgør i alt 98 % af det samlede indtag. Det beregnede indtag for 2007 var mindre end indtaget beregnet for den tilsvarende gruppe (All, 4-75 år) i rapporten fra , som var 126 µg/dag/person. På basis af 2006 kontrolresultaterne blev det samlede indtag beregnet til 86µg/dag/person [2]. Det kan dog ikke på baggrund af de nuværende data konkluderes, at pesticidindtaget er faldet, da der kan være udsving på de enkelte år. Af tabel 2 ses at konsumet af æbler bidrog mest til det samlede indtag af, hvilket ligeledes blev konkluderet i overvågningsrapporten for [3] samt i rapporten for 2006 [2]. Dette skyldes primært danskernes høje konsum af æbler, men også at der hyppigt forekommer i æbler. I 2007 bidrog hvedebrød også væsentligt til indtaget. Tabel 2. Indtaget for de 20 afgrøder, der betyder mest for indtaget med de fundne restindhold i 2007 Indtag Afgrøde (µg/dag/person) Æbler 23.6 Hvedebrød 15.4 Kartoffel 7.2 Pære 4.8 Tomat 4.2 Agurk 3.8 Vin 3.5 Salat 2.5 Vindrue 2.2 Appelsin 2.0 Citron 1.9 Mandarin/clementin 1.8 Kiwi 1.8 Havregryn 1.7 Fersken/nektarin 1.7 Peberfrugt 1.0 Banan 0.8 Gulerod 0.7 Jordbær 0.6 Rugbrød 0.6 Sum 82 I alt beregnet for alle fødevarer 83 15

16 I tabel 3 ses indtaget af de 20 pesticider, som udgør størstedelen af det samlede indtag. Det bemærkes, at flere forskellige pesticider bidrager betydeligt til indtaget. Sammenholdes med 2006 er tretten af pesticiderne gengangere, og der er 7 nye pesticider på listen. Et af de nye pesticider på listen er glyphosate, der bidrager betydeligt til danskernes indtag. Desuden skal det bemærkes at rækkefølgen hvormed de bidrager til indtaget er forskellig fra Tabel 3. Indtaget af de 20 pesticider, der udgør størstedelen af indtaget i Indtag Stof (µg/dag/person) Thiabendazole 8.4 Glyphosat 7.8 Dithiocarbamater 7.5 Imazalil 6.0 Chlormequat 5.3 Chlorpropham 5.2 Fenhexamid 3.7 Diphenylamin 3.4 Carbendazim 3.2 Iprodion 2.5 Pirimiphos-methyl 2.3 Malathion 1.9 Propargite 1.6 Tolylfluanid 1.1 Cypermethrin 1.1 Thiophanate-methyl 1.0 Phosalon 0.7 Pyrimethanil 0.7 Methomyl 0.7 Procymidon 0.7 Sum 65 I alt beregnet for alle pesticider 83 6 Konklusion På baggrund af resultaterne fra den danske pesticid kontrol 2007 konkluderes det, at restindholdene af pesticider i fødevarer på det danske marked generelt overholder gældende regler. Kontrollen omfattede i 2007 i alt 2274 prøver for indhold af. Prøverne var fordelt på ca. 140 forskellige typer fødevarer, hvor 1630 prøver frugt og grønt (inkl. 16

17 økologisk, forarbejdet og dybfrost), 309 prøver af korn (inkl. økologisk og forarbejdet) og 313 prøver af animalsk oprindelse (kød, honning og mælk) blev. Herudover blev 20 prøver af børnemad baseret på frugt og grønt, samt 22 prøver børnemad baseret på cerealier. Der blev fundet i 56 % af alle prøver af frugt og grønt. I gennemsnit blev der fundet i koncentrationer, der overskrider maksimalgrænseværdierne () i 3.3 % af prøverne. Generelt blev der oftere fundet i frugt end i grønt. Ligeledes blev der oftere fundet i udenlandsk produceret frugt og grønt end i dansk produceret frugt og grønt. I 5 prøver grønt blev der fundet, hvor indholdet medførte en overskridelse af den akutte reference dosis (ARfD). Disse fem prøver blev vurderet som sundhedsmæssig acceptable, da sandsynligheden for at en toksikologisk effekt ville kunne forekomme var minimal, da alle fem prøver lå indenfor sikkerhedsmargin. I 2006 og 2007 er sammensætningen af de udtagne prøver ændret radikalt i forhold til tidligere år, så det er blevet en mere risikobaseret kontrol. Denne ændring vil i de efterfølgende år give basis for en sammenligning fra år til år. Ligeledes vil der i de følgende år blive set nærmere på 6 udvalgte afgrøder, gulerod, jordbær, hvede, pære, tomat og æble. I 2007 blev det beregnet at indtaget af var på 83 µg/dag/person. Sammenlignet med pesticidindtaget beregnet for 2006, der var 86 µg/dag/person, er indtaget for 2007 på samme niveau. Det kan konkluderes, at de påviste i de undersøgte prøver generelt ikke har givet anledning til sundhedsmæssige betænkeligheder. Enkelte restindhold har dog givet anledning til sundhedsmæssige overvejelser, hvilket understreger vigtigheden af forsat at følge udviklingen af indholdet af i den danske kost samt løbende at gennemgå de fastsatte grænseværdier på baggrund af nye oplysninger. Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet vurderer fortsat, at de der kan forekomme i fødevarer på det danske marked ikke bør give forbrugeren anledning til sundhedsmæssige bekymringer, samt at et øget indtag af frugt og grønt har en sygdomsforebyggende effekt. 17

18 7 Referencer. 1. Bekendtgørelse nr. 375 af 28. april 2006 om i fødevarer, ændringsbekendtgørelse nr. 859 af 10. august 2006, ændringsbekendtgørelse nr af 24. november 2006, ændringsbekendtgørelse nr. 194 af 1. marts 2007, bekendtgørelse nr. 391 af 26. april 2007 om i fødevarer, ændringsbekendtgørelse nr af 6.november Positivlisten januar 2005 (med ændringer til og med ændringerne af 4. april 2007) - Fortegnelse over tilsætningsstoffer til fødevarer. 2. Pesticidrester i fødevarer 2006 Resultater fra den danske pesticidkontrol, H. B. Christensen, S.S. Herrmann, A. Petersen, M.E. Poulsen, R.L. Lind, M. Holm og D.L. Cederberg, 1. udgave, ISBN M.E.Poulsen, J.H.Andersen, A.Petersen og H. Hartkopp (2005). Pesticides, Food Monitoring , part 2. ISBN Kommissionens direktiv 2002/63/EF af 11. juli 2002 om EF metoder til prøveudtagning til officiel kontrol af i og på vegetabilske og animalske produkter og om ophævelser af direktiv 79/700/EØF. 18

19 Bilag 1 Pesticider inkluderet i anvendte analysemetoder, 2007 Bilaget angiver rapporteringsgrænser for de undersøgte pesticider. Som rapporteringsgrænser anvendes det laveste kalibreringsniveau, der kan opnås i 90% af de udførte analyseserier. For stoffer, hvor maksimalgrænseværdien er fastsat som en sum af flere stoffer, er påvisningerne (bilag 2 og 3) anført for sum-stoffet, ikke for hvert indgående stof. Se skemaet sidst i dette bilag. GC-multimetode (FP017) til frugt og grøntsager Pesticid Rapporterings-grænse, Aclonifen Aldrin Atrazin Azinphos-ethyl Azinphos-methyl Azoxystrobin Benalaxyl Bifenthrin Binapacryl Bitertanol Bromophos Bromophos-ethyl Bromopropylat Bupirimat Buprofezin Captafol Captan Carbofuran Carbophenothion Carbosulfan Chlorbenzilat Chlorfenson Chlorfenvinphos Chlormephos Chlorothalonil Chlorpropham Chlorpropylat Chlorpyrifos Chlorpyrifos-methyl Chlorthal-dimethyl Cyfluthrin Cypermethrin Cyprodinil

20 GC-multimetode (FP017) til frugt og grøntsager Pesticid Rapporterings-grænse, DDD, p,p' DDE, p,p' DDT, o,p' DDT, p,p' Deltamethrin Demeton-S-methyl Demeton-S-methylsulfon Demeton-S-methylsulfoxid Dialifos Diazinon Dichlofenthion Dichlofluanid Dichloran Dichlorvos Dicofol Dieldrin Diethofencarb Difenoconazol Diflufenican Dimethoat Dioxathion Diphenyl Diphenylamin Ditalimfos Endosulfan-A Endosulfan-B Endosulfansulfat Endrin Ethiofencarb Ethion Ethoxyquin Etridazole Etrimfos Fenamiphos Fenarimol Fenchlorphos Fenitrothion Fenoxaprop-P-ethyl Fenpropathrin Fenpropidin Fenpropimorph Fenson Fenthion Fenthionsulfon Fenthionsulfoxid Fenvalerat Flucythrinat Fludioxonil Fluzilazole

21 GC-multimetode (FP017) til frugt og grøntsager Pesticid Rapporterings-grænse, Flutolanil Folpet Fonophos Formothion Furathiocarb 0.05 HCH, alfa HCH, beta Heptachlor Heptachlorepoxid A Heptachlorepoxid B Heptenophos Hexachlorbenzen Hexaconazole Iprodion Isofenphos Isofenphos-methyl Jodfenphos Kresoxim-methyl Lambda-cyhalothrin Lindan Malathion Mecarbam Metacrifos Metalaxyl Methidathion Methoxychlor Mevinphos Molinate Monocrotophos Myclobutanil Nitrofen Nuarimol Ofurace Omethoat Oxadixyl Oxycarboxim Parathion Parathion-methyl Penconazol Pendimethalin Pentachloranilin Pentachloranisol Pentachlorbenzen Pentachlorphenol Pentachlorthioanisol Permethrin Phenkapton Phenthoat Phenylphenol, ortho

22 GC-multimetode (FP017) til frugt og grøntsager Pesticid Rapporterings-grænse, Phorat Phorat sulfon Phorat sulfoxid Phosalon Phosmet Phosphamidon Phoxim Pirimicarb Pirimiphos-ethyl Pirimiphos-methyl Prochloraz Procymidon Profenofos Propargit Propham Propiconazol Propyzamid Prothiofos Pyrazophos Pyrethriner Pyridaben Pyridaphenthion Pyrimethanil Quinalphos Quintozen Simazin Sulfotep Tebuconazol Tebufenpyrad Tecnazen TEPP Tetrachlorvinphos Tetradifon Tetrasul Thiometon Tolclofos-methyl Tolylfluanid Triadimefon Triadimenol Triazophos Trichlorfon Trichloronat Trifluralin Trifloxystrobin Vamidothion Vinclozolin

23 Dithiocarbamat-metode (FP019) til frugt og grøntsager Pesticid Rapporteringsgrænse, Dithiocarbamater 0.1 Chlormequat-metode (FP081) til frugt og grøntsager Pesticid Rapporteringsgrænse, Chlormequat 0.01 Mepiquat 0.01 LC-multimetode (FP086) til frugt og grøntsager Pesticid Rapporteringsgrænse, Acephat Aldicarb Aldicarbsulfon Aldicarbsulfoxid Aldicarb sum Benfuracarb Carbaryl Carbendazim Thiophanatmethyl Ethiofencarb Fenhexamid Imazalil Linuron Methamidophos Methiocarb Methomyl Oxamyl Propoxur Thiabendazol

24 GC-multimetode (FP04) til korn og kornprodukter Pesticid Rapporteringsgrænse, Acephat Aldrin Atrazin Azinphos-ethyl Azinphos-methyl Azoxystrobin Bifenthrin Binapacryl Bitertanol Bromophos Bromophos - ethyl Bromopropylat Bupirimate Captafol Captan Carbofuran Carbophenothion Carbosulfan Chlorbenzilat Chlordan, alfa Chlordan, gamma Chlorfenson Chlorfenvinphos Chlormephos Chlorothalonil Chlorpropham Chlorpropylat Chlorpyrifos Chlorpyriphos-methyl Cyfluthrin Cypermethrin DDD, p,p' DDE, p,p' DDT, o,p' DDT, p,p' Deltamethrin Demeton-S-methylsulfon Demeton-S-methylsulfoxid Diazinon Dichloran Dichlorfluanid Dichlorvos Dicofol Dieldrin Dimethoat Dioxathion Diphenylamin Ditalimphos

25 GC-multimetode (FP04) til korn og kornprodukter Pesticid Rapporteringsgrænse, Endosulfan-A Endosulfan-B Endosulfansulfat Endrin Esfenvalerat Ethion Etrimfos Fenarimol Fenchlorphos Fenitrothion Fenpropathrin Fenson Fenthionsulfoxid Fentionsulfon Flucythrinat Folpet Formothion Furathiocarb HCH, alfa HCH, beta Heptachlor Heptachlorepoxid A Heptachlorepoxid B Heptenophos Hexachlorbenzen Iprodion Isofenphos Jodfenphos Kresoxim-methyl Lindan Malathion Mecarbam Metalaxyl Methoxychlor Mevinphos Monocrotophos Myclobutanil Nuarimol Parathion Parathion - methyl Penconazol Pentachloranilin Pentachlorphenol Permethrin Phencapton Phenthoat Phosalon Phosmet

26 GC-multimetode (FP04) til korn og kornprodukter Pesticid Rapporteringsgrænse, Phoxim Pirimicarb Pirimiphos-ethyl Pirimiphos-methyl Procymidon Profenofos Propham Propiconazol Propyzamid Prothiofos Pyrazophos Quinalphos Quintozen Simazin Sulfotep Tebuconazol Tecnazen TEPP Tetrachlorvinphos Tetradifon Tetrasul Tolclofos-methyl Tolyfluanid Triadimefon Triadimenol Triazophos Trichloronat Trifloxystrobin Vinclozolin Chlormequat-metode (FP045) til korn og kornprodukter Pesticid Rapporteringsgrænse, Chlormequat 0.01 Mepiquat 0.01 Glyphosat-metode (FP054) til korn og kornprodukter Pesticid Rapporteringsgrænse, Glyphosat

27 GC-multimetode (FP091) til kød og animalske produkter Pesticid Rapporteringsgrænse, Aldrin 0.01 Binapacryl 0.02 Chlorpyriphos Chlorpyriphos-methyl Cyfluthrin 0.01 Cyhalothrin, lamda Cypermethrin 0.01 DDD, p,p' DDE, p,p' DDT, o,p' DDT, p,p' Deltamethrin 0.06 Dichloran 0.01 Dieldrin 0.01 Endosulfan-A 0.01 Endosulfan-B 0.01 Endosulfansulfat 0.01 Endrin 0.02 Fenson 0.09 Fenvalerat 0.02 Flucythrinat 0.01 HCH-alfa 0.02 Heptachlorepoxid A 0.03 Heptachlorepoxid B 0.02 Lindan 0.01 Malathion 0.01 Methidathion Methoxychlor Pentachloranilin 0.01 Pentachlorbenzen 0.23 Permethrin 0.01 Pirimiphos-methyl 0.01 Procymidon 0.02 Propiconazol 0.17 Prothiophos 0.02 Quintozen

28 Følgende pesticider bestemmes som summen af pesticider, isomerer eller nedbrydningsprodukter. Pesticid Bestemt som aldicarb Sum af aldicarb, aldicarbsulfoxid og aldicarbsulfon Captan + Folpet Sum af captan og folpet Carbendazim Sum af carbendazim og benomyl Cypermethrin Sum af cypermethrin og andre beslægtede isomerblandinger Chlordan Sum af cis- og transisomerer DDT Sum af p,p -DDT, o,p -DDT, p,p -DDE og p,p -TDE (DDD) Demeton-S-methyl Sum af demeton-s-methyl sulfoxid, demeton-s-methyl sulfon og demeton-s-methyl Dimethoate + Omethoate Sum af dimethoat og ometoat Dithiocarbamater 1) Sum af mancozeb, maneb, metiram, propineb og zineb udtrykt som carbondisulfid Endosulfan Sum af alfa- og betaisomerer og endosulfansulfat Esfenvalerat se fenvalerat Fenthion Sum af fenthion og dets oxygenanalog og sulfoxider og sulfoner Fenvalerat 2) Sum af RR- og SS-isomerer HCH Sum af alfa- og betaisomerer Heptachlor Sum af heptachlor og heptchlorepoxid Mevinphos Sum af cis- og transisomerer Permethrin Sum af isomerer Phosphamidon Sum af E- og Z-isomerer og E- og Z-isomerer af N-desethylphosphamidon Phorat Sum af phorat, dets oxygenanalog og deres sulfoner Quintozen Sum af quintozen og pentachloranilin Triadimefon + Triadimefon Sum af triadimefon og triadimenol 1) Metoden skelner ikke mellem dithiocarbamater, der indgår i, og øvrige dithiocarbamater 2) Definitionen på fenvalerat følger i nærværende rapport definitionen i -bekendtgørelse [4] 28

29 Bilag 2 Antal undersøgte prøver og påvisninger i 2007 Tabellens venstre side viser, hvor mange prøver, der er for hver vareart (fordelt på oprindelse) og hvor mange af disse prøver, der var uden påviste. Der er ligeledes angivet, hvor mange fund (påvisninger) af der var for hver kombination af vareart og oprindelse (fordelt på fire grupper i forhold til maksimalgrænseværdien). Tabellens højre side viser hvilke stoffer, der blev påvist for hver kombination af vareart og oprindelse. Her er angivet, hvor mange prøver der blev for det pågældende stof, fundenes fordeling i fire grupper (i forhold til maksimalgrænseværdien), koncentrationen i den prøve der havde det største indhold, samt maksimalgrænseværdien for den pågældende vareart/stof kombination. Forkortelser: DK: Dansk produceret; UDL: Udenlandsk produceret; : Maksimalgrænseværdi. Frugt, grøntsager o.l. (friske) Antal fund Antal fund Abrikos UDL Carbendazim Agurk DK Azoxystrobin Dithiocarbamater Imazalil Pyrimethanil Agurk UDL Azoxystrobin Benfuracarb Carbendazim Cypermethrin Cyprodinil Dithiocarbamater Iprodion Metalaxyl Methomyl Myclobuthanil Oxamyl Procymidon Thiophanate-methyl Ananas UDL Carbaryl Fenhexamid Oxamyl Triadimefon + Triadimenol

30 Frugt, grøntsager o.l. (friske) Antal fund Antal fund Ananaskirsebær UDL Acephate Carbendazim Appelsin UDL Azoxystrobin Carbendazim Chlorpyriphos Lambda-cyhalothrin Cypermethrin Cyprodinil Diazinon Dicofol Diphenylamin Fenhexamid Fenpropathriin Fenthion Imazalil Malathion Methidathion Myclobuthanil Phenylphenol, Pirimiphos-methyl Prochloraz Profenofos Tebufenpyrad Tetradifon Thiabendazol Trifloxystrobin Asparges UDL 1 1 Aubergine UDL 2 2 Avocado UDL 6 6 Banan UDL Azoxystrobin Bifenthrin Chlorpyriphos Cypermethrin Cyprodinil Imazalil Myclobuthanil Thiabendazole Basilikum UDL

31 Frugt, grøntsager o.l. (friske) Antal fund Antal fund Bladselleri DK 1 1 Bladselleri UDL Azoxystrobin Lambda-cyhalothrin Cypermethrin Difenoconazole Dithiocarbamater Malathion Blomkål DK 3 3 Blomkål UDL 4 4 Blomme DK Dimethoate + Omethoate Dithiocarbamater Fenhexamid Malathion Blomme UDL Acephate Azinphos-methyl Bifenthrin Carbendazim Chlorpyriphos Cyfluthrin Cypermethrin Cyprodinil Dicofol Dithiocarbamater Fludioxonil Imazalil Iprodion Methamidophos Phosalon Phosmet Procymidone Propargite Tebuconazole Thiabendazole Blåbær UDL 1 1 Broccoli UDL

32 Frugt, grøntsager o.l. (friske) Antal fund Antal fund Bønne, grøn, m. bælg DK 1 1 Bønne, grøn, m. bælg UDL Acephate Bifenthrin Lambda-cyhalothrin Cypermethrin Cyprodinil Deltamethrin Dithiocarbamater Fludioxonil Iprodion Methamidophos Methomyl Procymidone Tebuconazole vinclozolin Bønnespirer DK 2 2 Champignon UDL Chlormequat Citron UDL Bromopropylate Carbendazim Chlorpyriphos Cyprodinil Diazinon Dicofol Imazalil Malathion Methidathion Myclobuthanil Phenylphenol, Pirimiphos-methyl Prochloraz Propargite Pyrimethanil Tebufenpyrad Thiabendazole

33 Frugt, grøntsager o.l. (friske) Antal fund Antal fund Clementin, mandarin UDL Bromopropylate Carbaryl Carbendazim Chlorpropham Chlorpyriphos Chlorpyriphos-methyl Lambda-cyhalothrin Dicofol Imazalil Malathion Methidathion Phenylphenol, Phosmet Pirimiphos-methyl Prochloraz Tebuconazole Thiabendazole Thiophanate-methyl Courgette DK 1 1 Courgette UDL Buprofezin Oxamyl Fersken UDL Azinphos-methyl Carbendazim Chlorpyriphos Lambda-cyhalothrin Cypermethrin Cyprodinil Dithiocarbamater Fenhaxamid Fenthion Iprodion Malathion Methamidophos Phosmet Tebuconazole Thiophanate-methyl Vinclozolin Figen UDL Deltamethrin Dithiocarbamater Parathion-methyl Tebuconazole Forårsløg UDL

34 Frugt, grøntsager o.l. (friske) Antal fund Antal fund Grapefrugt UDL Bromopropylate Carbendazim Carbofuran Chlorpyriphos Diazinon Fenhexamid Imazalil Malathion Methidathion Pnenylphenol, Pirimiphos-methyl Prochloraz Tetradifon Thiabendazole Trifloxystrobin Grønkål DK 1 Pendimethalin Guava UDL Endosulfan (sum) Gulerod DK Azoxystrobin Dimethoate + Omethoate Linuron Gulerod UDL Linuron Tebuconazole Hasselnød UDL 1 1 Hvidkål DK 1 1 Hvidløg UDL 1 1 Hyben DK 1 1 Jordbær DK Fenhexamid Pyrimethanil Tolylfluanid Jordbær UDL Azoxystrobin Bifenthrin Chlorothalonil Cyhalothrin, lambda Cyprodinil Fenarimol Fenhexamid Fenpropimorph Fludioxonil Iprodion Kresoxim-methyl Malathion Metalaxyl

35 Frugt, grøntsager o.l. (friske) Antal fund Antal fund Jordbær (fortsat) Myclobuthanil Procymidone Tebufenpyrad Triadimenol + triadimefon Jordskok DK 1 1 Julesalat DK 1 1 Kaki UDL Bifenthrin Chlorpyriphos Lambda-cyhalothrin Phosmet Pirimiphos-methyl Trichlorfon Kartoffel DK Imazalil Kartoffel UDL Chlorpropham Cypermethrin Metalaxyl Kinakål DK 1 1 Kiwi UDL Acephate Chlorpropham Chlorpyriphos Diazinon Fenhexamid Imazalil Iprodion Malathion Technazene Thiabendazole Vinclozolin Lime UDL Acephate Carbendazim Imazalil Oxamyl Thiabendazole Linse, tørret UDL 2 2 Litchi UDL 1 1 Løg DK Løg UDL 6 6 Mango UDL Prochloraz Thiabendazole

36 Frugt, grøntsager o.l. (friske) Antal fund Antal fund Melon UDL Acephate Azoxystrobin Bifenthrin Carbendazim Chlorothalonil Lambda-cyhalothrin Dicofol Endosulfan Imazalil Methamidophos Methomyl Tebuconazole Thiabendazole Nektarin UDL Azinphos-methyl Benfuracarb Bitertanol Carbendazim Chlorpyriphos Lambda-cyhalothrin Cyprodinil Deltamethrin Dithiocarbamater Fenhexamid Fludioxonil Iprodion Tebuconazole Tebufenpyrad Papaya UDL Carbendazim Difenoconazole Dithiocarbamater Methomyl Prochloraz Thiabendazole Thiophanate-methyl Passionsfrugt UDL Carbandazim Chlorpyriphos Lambda-cyhalothrin Cypermethrin Dithiocarbamater Pastinak DK 6 6 Pastinak UDL Azoxystrobin Hexachlorobenzene Quintozene

37 Frugt, grøntsager o.l. (friske) Antal fund Antal fund Peberfrugt UDL Azoxystrobin Bifenthrin Carbendazim Chlorpyriphos Chlorpyriphos-methyl Lambda-cyhalothrin Cypermethrin Deltamethrin Endosulfan Fenhaxamid Fludioxonil Iprodion Methiocarb Methomyl Penconazole Pirimiphos-methyl Procymidone Pyrimethanil Thiabendazole Trifloxystrobin Persillerod DK 4 4 Pitaya UDL Carbendazim Cypermethrin Difenoconazole Dithiocarbamater Porre DK 6 6 Porre UDL Acephate Dithiocarbamater Tebuconazole Pære DK Bitertanol Chlormequat Dithiocarbamate Captan + Folpet Pære UDL Azinphos-methyl Benfuracarb Bifenthrin Carbaryl Carbendazim Chlormequat Lambda-cyhalothrin Diethofencarb Difenoconazole Diflufenican

38 Frugt, grøntsager o.l. (friske) Antal fund Antal fund Pære (fortsat) Dithiocarbamater Imazalil Methomyl Pyrimethanil Thiabendazole Thiophanate-methyl Tolylfluanid Trifloxystrobin Radise DK 1 1 Chlorpyriphos Radise UDL 1 1 Rambutan UDL Carbendazim Cypermethrin Dithiocarbamater Phosalon Rosenkål DK 1 1 Rosenkål UDL 2 2 Rødbede DK 1 1 Rødbede UDL 1 1 Rødkål DK 1 1 Salat DK Dimethoate + omethoate Dithiocarbamater Metalaxyl Pirimicarb Salat UDL Azoxystrobin Bifenthrin Chlorothalonil Cyfluthrin Lambda-cyhalothrin Cyprodinil Deltamethrin Dimethoate + omethoate Dithiocarbamater Iprodion Methomyl Pirimicarb Procymidone Propyzamid Thiophanate-methyl Vinclozolin Savoykål DK 1 1 Lambda-cyhalothrin Savoykål UDL

39 Frugt, grøntsager o.l. (friske) Antal fund Antal fund Solsikkekerne UDL 1 1 Spidskål DK 4 4 Spidskål UDL Thiophanate-methyl Spinat DK Dithiocarbamater Spinat UDL Carbendazim Lambda-cyhalothrin Cypermethrin Deltamethrin Thiophanate-methyl Stikkelsbær DK 1 Chlororthalonil Stjernefrugt UDL Carbendazim Chlorpyriphos Cyhlalothrin, lambda Cypermethrin Mehomyl Tamarillo (trætomat) UDL Carbendazim Lambda-cyhalothrin Cypermethrin Difenoconazole Dithiocarbamater Tomat DK Pyrimethanil Tomat UDL Azoxystrobin Bifenthrin Bupirimate Carbendazim Chlorothalonil Cypermethrin Cyprodinil Deltamethrin Difenoconazole Dithiocarbamater Endosulfan (sum) Fenarimol Fenhexamid Iprodion Procymidone Pyrimethanil Tolylfluanid Triadimenol- Triadimefon

40 Frugt, grøntsager o.l. (friske) Antal fund Antal fund Vindrue UDL Aldicarb (sum) Azoxystrobin Bifenthrin Bromopropylate Carbaryl Carbendazim Chlorothalonil Chlorpyriphos Chlorpyriphos-methyl Cyfluthrin Lambda-cyhalothrin Cyprodinil Dicofol Dithiocarbamater Ethion Fenarimol Fenhexamid Flucythrinate Fludioxonil Captan + Folpet Iprodion Malathion Methomyl Myclobutanil Penconazole Procymidone Propargite Pyrimethanil Tebuconazole Tebufenpyrad Triadimenol- Triadimefon Trifloxystrobin Æble DK Bitertanol Cypermethrin Dimethoate + Omethoate Captan + Folpet Kresoxim-methyl Phosalon Tolylfluanid

41 Frugt, grøntsager o.l. (friske) Antal fund Antal fund Æble UDL Azinphos-methyl Bifenthrin Bromopropylate Carbaryl Carbendazim Chlorpyriphos Chlorpyriphos-methyl Lambda-cyhalothrin Diazinon Difenoconazole Diphenylamin Dithiocarbamater Endosulfan (sum) Fenitrothion Imazalil Iprodion Methomyl Myclobutanil Phosalon Phosmet Pirimicarb Propargite Thiabendazole Thiophanate-methyl Tolylfluanid Ærter, med bælg DK 1 1 Ærter, med bælg UDL Dimethoate + Omtehoate Dithiocarbamater Methomyl Profenophos Tebuconazole

42 Frugt, grøntsager o.l. (dybfrost) Antal fund Antal fund Bønne, grøn m. bælg UDL Vinclozolin Gulerod UDL 5 5 Hindbær UDL Carbendazim Cyprodiinil Vinclozolin Jordbær UDL Carbendazim Imazalil Methomyl Pyrimethanil Spinat UDL Lambda-cyhalothin Ært u. bælg DK 1 1 Ært u. bælg UDL 1 Vinclozolin Fødevarer til produktion Antal fund Antal fund Vin, rød UDL Carbaryl Carbendazim Fenhexamid Ofurace Pyrazophos

43 Frugt, grøntsager o.l. (økologisk) Antal fund Antal fund Appelsin UDL 1 1 Bønne, soya UDL 1 1 Courgette UDL 1 1 Gulerod DK 2 2 Gulerod UDL 4 4 Kartoffel DK 4 4 Kartoffel UDL 4 3 DDT Løg UDL 1 1 Peberfrugt DK 1 1 Peberfrugt UDL 5 5 Pære UDL 8 8 Salat DK 2 2 Salat UDL 2 2 Tyttebær UDL 1 1 Vindrue UDL 3 3 Æble DK 5 5 Æble UDL 9 9 Børnemad (korn baseret og frugt og grønt baseret) Antal fund Antal fund korn baseret (ØKO) DK 2 2 korn baseret (ØKO) UDL 5 5 korn baseret DK 6 6 korn baseret UDL 9 9 Frugt og grønt baseret (ØKO) UDL Frugt og grønt baseret UDL

44 Korn (inkl. ris og majs) Antal fund Antal fund Byg, kerner DK Glyphosate Byggryn UDL Glyphosate Havregryn DK 2 2 Havregryn UDL Chlormequat Deltamethrin Pirimiphos-methyl Hvedekerner DK Chlormequat Glyphosate Malathion Hvedekerner UDL Chlormequat Malathion Mepiquat Pirimiphos-methyl Hvedemel DK Chlormequat Hvedemel UDL Chlormequat Deltamethrin Glyphosate Malathion Pirimiphos-methyl Majs, tørret UDL Deltamethrin Pasta UDL Carbosulfan Chlormequat Ris, grød UDL Pirimiphos-methyl Ris, hvide UDL Chlorpyriphos-methyl Malathion Pirimiphos-methyl Rugkerner DK Chlormequat Malathion Rugkerner UDL 5 5 Rugmel DK Carbosulfan Malathion Rugmel UDL Carbosulfan Chlormequat Mepiquat

45 Korn (inkl. ris og majs) (økologisk) Antal fund Antal fund Byg DK 3 3 Havre, kerner DK 5 5 Havregryn DK 4 4 Havregryn UDL 6 6 Hirse UDL 3 3 Hvedekerner DK 5 5 Hvedemel DK 1 1 Hvedemel UDL 4 4 Ris, hvide UDL 4 4 Ris, grød UDL 1 1 Rug, kerner DK 4 4 Rug, kerner UDL 1 1 Rugmel DK 3 3 Rugmel UDL 1 1 Korn anprist Antal fund Antal fund Havre DK 3 3 Havre UDL 3 3 Hvede DK Chlormequat Hvede UDL Rug DK Rug UDL Chlormequat

46 Kød og animalske produkter Antal fund Antal fund Hjortefedt DK 3 3 Kalvekød DK Kyllingekød DK Lammekød DK 4 4 Lammekød UD L Oksekød DK Oksekød UD L Svinekød DK Mælk DK 1 1 Honning DK

47 Bilag 3 Påviste pesticider i kontrollen, 2007 Tabellens venstre side viser alle de stoffer, der blev påvist. Antal af prøver, der blev undersøgt for stoffet, er angivet, samt antallet af prøver, hvor stoffet ikke blev påvist. Der er også angivet, hvor mange fund(påvisninger) af der var for hver kombination af stof og oprindelse (fordelt på fire grupper i forhold til maksimalgrænseværdien). Tabellens højre side viser de varearter, hvor stoffet blev påvist (for hver kombination af stof og oprindelse). Her er angivet, hvor mange prøver af den pågældende vareart der blev for stoffet, fundenes fordeling i fire grupper (i forhold til maksimalgrænseværdien), koncentrationen i den prøve der havde det største indhold, samt maksimalgrænseværdien for den pågældende vareart/stof kombination. Forkortelser: DK: Dansk produceret; UDL: Udenlandsk produceret; : Gældende maksimalgrænseværdi. Frugt, grøntsager o.l. (frisk eller dybfrost, inkl. økologisk og forarbejdet) Antal fund Antal fund Acephat UDL Ananaskirsebær Blomme Bønne, grøn m. bælg Kiwi Lime Melon Porre Aldicarb UDL Vindrue Azinphos-methyl UDL Blomme Fersken Nektarin Pære Æble Azoxystrobin DK Agurk Gulerod Azoxystrobin UDL Agurk Appelsin Banan Bladselleri Jordbær Melon Pastinak Peberfrugt Salat Tomat Vindrue

48 Frugt, grøntsager o.l. (frisk eller dybfrost, inkl. økologisk og forarbejdet) Antal fund Antal fund Benfuracarb UDL Agurk Nektarin Pære Bifenthrin UDL Banan Blomme Bønne, grøn m. bælg Jordbær Kaki Melon Peberfrugt Pære Salat Tomat Vindrue Æble Bitertanol DK Pære Æble Bitertanol UDL Nektarin Bromopropylat UDL Citron Clementin Grapefrugt Vindrue Æble Bupirimate UDL Tomat Buprofezin UDL Courgette Captan + Folpet DK Pære Æble Captan + Folpet UDL Vindrue Carbaryl UDL Ananas Clementin Pære Vin, rød Vindrue Æble Carbendazim UDL Abrikos Agurk Ananaskirsebær Appelsin Blomme Citron Clementin Fersken

49 Frugt, grøntsager o.l. (frisk eller dybfrost, inkl. økologisk og forarbejdet) Antal fund Antal fund Carbendazim (fortsat) Grapefrugt Hindbær (frost) Jordbær(frost) Lime Melon Nektarin Papaya Passionsfrugt Peberfrugt Pitaya Pære Rambutan Spinat Stjernefrugt Tamarillo Tomat Vin, rød Vindrue Æble Carbofuran UDL Grapefrugt Chlormequat DK Pære Chlormequat UDL Champignon Pære Chlorothalonil UDL Jordbær Melon Salat Stikkelsbær Tomat Vindrue Chlorpropham UDL Clementin Kartoffel Kiwi Chlorpyrifos DK Radise Chlorpyrifos UDL Appelsin Blomme Banan Citron Clementin Fersken Grapefrugt Kaki Kiwi

50 Frugt, grøntsager o.l. (frisk eller dybfrost, inkl. økologisk og forarbejdet) Antal fund Antal fund Chlorpyriphos (fortsat) Nektarin Passionsfrugt Peberfrugt Stjernefrugt Vindrue Æble Chlorpyrifos-methyl UDL Clementin Peberfrugt Vindrue Æble Cyfluthrin UDL Blomme Salat Vindrue Lambda-cyhalothrin DK Savoykål Lambda-cyhalothrin UDL Appelsin Bladselleri Bønne, grøn m. bælg Clementin Fersken Jordbær Kaki Melon Nektarin Passionfrugt Peberfrugt Pære Salat Spinat Spinat (frost) Stjernefrugt Tamarillo Vindrue Æble Cypermethrin DK Æble Cypermethrin UDL Agurk Bladselleri Blomme Appelsin Banan Bønne, grøn m. bælg Fersken Kartoffel Passionsfrugt

51 Frugt, grøntsager o.l. (frisk eller dybfrost, inkl. økologisk og forarbejdet) Antal fund Antal fund Cypermethrin (fortsat) Peberfrugt Pitaya Rambutan Spinat Stjernefrugt Tamarillo Tomat Cyprodinil UDL Agurk Appelsin Blomme Banan Bønne, grøn m. bælg Citron Fersken Hindbær (frost) Jordbær Nektarin Salat Tomat Vindrue Deltamethrin UDL Bønne, grøn m. bælg Figen Nektarin Peberfrugt Salat Spinat Tomat DDT (sum) UDL Kartoffel (Øko) Diazinon UDL Appelsin Citron Grapefrugt Kiwi Pære Æble Dicofol UDL Appelsin Blomme Citron Clementin Melon Vindrue Diethofencarb UDL Pære

52 Frugt, grøntsager o.l. (frisk eller dybfrost, inkl. økologisk og forarbejdet) Antal fund Antal fund Difenoconazol UDL Bladselleri Papaya Pitaya Pære Tamarillo Tomat Æble Diflufenican UDL Pære Dimethoat+omethoat DK Blomme Gulerod Salat Æble Dimethoat+omethoat UDL Salat Ært m. Bælg Diphenylamin UDL Appelsin Æble Dithiocarbamater DK Agurk Blomme Pære Salat Spinat Dithiocarbamater UDL Agurk Bladselleri Blomme Bønne, grøn m bælg Fersken Figen Nektarin Papaya Passionsfrugt Pitaya Porre Pære Rambutan Salat Tamarillo Tomat Vindrue Æble Ært m. bælg

53 Frugt, grøntsager o.l. (frisk eller dybfrost, inkl. økologisk og forarbejdet) Antal fund Antal fund Endosulfan UDL Guava Melon Peberfrugt Tomat Æble Ethion UDL Vindrue Fenarimol UDL Jordbær Tomat Vindrue Fenhexamid DK Blomme Jordbær Fenhexamid UDL Ananas Appelsin Fersken Grapefrugt Jordbær Kiwi Nektarin Peberfrugt Tomat Vin, rød Vindrue Fenitrothion UDL Æble Fenpropathrin UDL Appelsin Fenpropimorph UDL Jordbær Fenthion UDL Appelsin Fersken Flycythrinate UDL Vindrue Fludioxonil UDL Blomme Bønne, grøn m. bælg Jordbær Nektarin Peberfrugt Vindrue Hexachlorobenzene UDL Pastinak Imazalil DK Agurk Kartoffel

54 Frugt, grøntsager o.l. (frisk eller dybfrost, inkl. økologisk og forarbejdet) Antal fund Antal fund Imazalil UDL Appelsin Banan Blomme Citron Clementin Grapefrugt Jordbær (frost) Kiwi Lime Melon Pære Æble Iprodion UDL Agurk Blomme Bønne, grøn m. bælg Fersken Jordbær Kiwi Nektarin Peberfrugt Salat Tomat Vindrue Æble Kresoxim-methyl DK Æble Kresoxim-methyl UDL Jordbær Linuron DK Gulerod Linuron UDL Gulerod Malathion DK Blomme Malathion UDL Appelsin Bladselleri Citron Clementin Fersken Grapefrugt Jordbær Kiwi Vindrue Metalaxyl DK Salat Metalaxyl UDL Agurk Jordbær Kartoffel

55 Frugt, grøntsager o.l. (frisk eller dybfrost, inkl. økologisk og forarbejdet) Antal fund Antal fund Methamidophos UDL Blomme Bønne, grøn m. bælg Fersken Melon Methidathion UDL Appelsin Citron Clementin Grapefrugt Methiocarb UDL Peberfrugt Methomyl UDL Agurk Bønne, grøn m. bælg Jordbær (frost) Melon Papaya Peberfrugt Pære Salat Stjernefrugt Vindrue Æble Ært m. bælg Myclobutanil UDL Agurk Appelsin Banan Citron Jordbær Vindrue Æble Ofurace UDL Vin, rød Oxamyl UDL Agurk Ananas Courgette Lime Parathion-methyl UDL Figen Penconazol UDL Peberfrugt Vindrue Pendimethalin DK Grønkål Phenylphenol, 2 UDL Appelsin Citron Clemetin Grapefrugt

56 Frugt, grøntsager o.l. (frisk eller dybfrost, inkl. økologisk og forarbejdet) Antal fund Antal fund Phosalon DK Æble Phosalon UDL Blomme Rambutan Æble Phosmet UDL Blomme Clementin Fersken Kaki Æble Pirimicarb DK Salat Pirimicarb UDL Salat Æble Pirimiphos-methyl UDL Appelsin Citron Clementin Grapefrugt Kaki Peberfrugt Prochloraz UDL Appelsin Citron Clementin Grapefrugt Mango Papaya Procymidon UDL Agurk Blomme Bønne, grøn m. bælg Jordbær Peberfrugt Salat Tomat Vindrue Profenofos UDL Appelsin Ært m. bælg Propargit UDL Blomme Citron Vindrue Æble Propyzamid UDL Salat Pyrazophos UDL Vin, rød Pyrimethanil DK Agurk Jordbær Tomat

57 Frugt, grøntsager o.l. (frisk eller dybfrost, inkl. økologisk og forarbejdet) Antal fund Antal fund Pyrimethanil UDL Citron peberfrugt Jordbær (frost) Peberfrugt Pære Tomat Vindrue Quintozen UDL Pastinak Tebuconazol UDL Blomme Bønne, grøn m.. Bælg Clementin Fersken Figen Gulerod Melon Nektarin Porre Vindrue Ært m. bælg Tebufenpyrad UDL Appelsin Citron Jordbær Nektarin Vindrue Technazene UDL Kiwi Tetradifon UDL Appelsin Grapefrugt Thiabendazol UDL Appelsin Banan Blomme Citron Clementin Grapefrugt Kiwi Lime Mango Melon Papaya Peberfrugt Pære Æble

58 Frugt, grøntsager o.l. (frisk eller dybfrost, inkl. økologisk og forarbejdet) Antal fund Antal fund Thiophanate-methyl UDL Agurk Clementin Fersken Melon Papaya Pære salat Spidskål Spinat Æble Tolylfluanid UDL Pære Tomat Æble Trichlorfon UDL Kaki Triadimefon+triadimenol UDL Ananas Jordbær Tomat Vindrue Trifloxystrobin UDL Appelsin Grapefrugt Peberfrugt Pære Vindrue Æble Vinclozolin UDL Bønne, grøn m bælg Bønne, grøn m bælg (frost) Fersken Hindbær (frost) Kiwi Salat Ært u. bælg

59 Korn (inkl. ris og majs, inkl. Økologisk og forarbejdet) Antal fund Antal fund Carbosulfan DK Rugmel Carbosulfan UDL Pasta Rugmel Chlormequat DK Hvede, kerner Hvedemel (anprist) Chlormequat UDL Havregryn Hvede, kerner Pasta Rug, kerner Rugmel Rugmel (anprist) Chlorpyriphos-methyl UDL Ris, hvide Deltamethrin UDL Havregryn Hvedemel Majs, tørret Glyphosate DK Byg, kerner Hvede, kerner Glyphosate UDL Byggryn Hvedemel Malathion DK Hvede, kerner Rugmel Malathion UDL Hvede, kerner Hvedemel Ris, hvide Rug, kerner Mepiquat UDL Hvede, kerner Rugmel Pirimiphos-methyl UDL Havregryn Hvede, kerner Hvedemel Ris, grød Ris, hvide

60 Påviste overskridelser af, 2007 Bilag 4 Tabellen indeholder foruden prøver med indhold over maksimalgrænseværdien også prøver med indhold, der ikke er i overensstemmelse med deklarationen, samt økologiske prøver med indhold, der kan skyldes ulovlig anvendelse af pesticider. Indhold, der skyldes forureninger, kan ikke betragtes som overtrædelser af økologiforordningen. For hver afgrødetype er anført, hvor mange prøver, der samlet er og fra hvilke lande. Frugt, grøntsager o.l. (frisk eller dybfrost, inkl. økologisk) Dyrket i Indhold Abrikos Carbendazim Spanien Blomme Acephate Spanien Blomme Dicofol Argentina Blomme Dimethoate + Omethoate Danmark Blomme Methamidophos Spanien Bønne, grøn m. bælg Acephate Kenya Bønne, grøn m. bælg Acephate Kenya Bønne, grøn m. bælg Methomyl Kenya Citron Carbendazim Spanien Fersken Carbendazim Spanien Fersken Fenthion Spanien Figen Dithiocarbamater Brasilien Figen Parathion-methyl Brasilien Grønkål Pendimethalin Danmark Kaki Chlorpyriphos Israel Kaki Pirimiphos-methyl Spanien Kiwi Imazalil Italien Lime Acephate Brasilien Melon Carbendazim Costa Rica Melon Acephate Ecuador Melon Endosulfan Costa Rica Melon Endosulfan Costa Rica Melon Methamidophos Ecuador Melon Methomyl Ecuador Melon, vand Acephate Brasilien Melon, vand Methamidophos Brasilien Melon, vand Methamidophos Ecuador Melon, vand Thiabendazole Brasilien Papaya Dithiocarbamater Brasilien Papaya Dithiocarbamater Brasilien Papaya Dithiocarbamater Brasilien Papaya Dithiocarbamater Brasilien Papaya Dithiocarbamater Ecuador Papaya Methomyl Ecuador

61 Frugt, grøntsager o.l. (frisk eller dybfrost, inkl. økologisk) Dyrket i Indhold Passionsfrugt Cypermethrin Colombia Passionsfrugt Dithiocarbamater Colombia Pastinak Hexachlorbenzene Sverige Pastinak Quintozene Sverige Pitaya Dithiocarbamater Vietnam Rambutan Carbendazim Thailand Rambutan Cypermethrin Thailand Rambutan Cypermethrin Thailand Rambutan Cypermethrin Vietnam Rambutan Cypermethrin Vietnam Rambutan Dithiocarbamater Vietnam Salat Chlorothalinil Spanien Salat Methomyl Frankrig Salat Pirimicarb Danmark Spinat Dithiocarbamater Danmark Spinat Dithiocarbamater Danmark Stjernefrugt cyhalothrin, lambda Malaysia Stjernefrugt Cypermethrin Malaysia Stjernefrugt Methomyl Malaysia Stjernefrugt Methomyl Malaysia Stjernefrugt Methomyl Malaysia Vindrue Chlorpyriphos Italien Vindrue Ethion Egypten Æble Carbendazim Frankrig Æble Carbendazim Frankrig Æble Carbendazim Kina Æble Carbendazim Uruguay Æble Dimethoate + Omethoate Danmark Æble fenitrothion Brasilien Anprist uden chlormequat / stråforkortere Rugmel Chlormequat Land ikke oplyst Hvedemel Chlormequat Danmark Økologiske prøver Kartoffel DDT Italien

62 Bilag 5 Multiple påvisninger, 2007 Bilaget angiver antallet af prøver, hvor der er fundet mere end ét pesticid. Frugt, grøntsager o.l. (frisk eller dybfrost, inkl. økologisk) Antal fund

63 Bilag 6 Prøver med som kunne medføre en overskridelse af ARfD, 2007 Tabellen angiver de kombinationer af vareart og stof, som under hensyntagen til indtag og en teoretisk ulige fordeling af mellem de enkelte enheder i prøven kunne resultere i en overskridelse af den fastsatte akutte referencedosis. Ingen af indholdene er vurderet at udgøre et levnedsmiddel toksikologisk problem. Forkortelser: : Gældende maksimalgrænseværdi; ARfD: Akut referencedosis Stof Påvist indhold ARfD (mg/kg / lv) Muligt indtag i forhold til ARfD (%) Voksen (72 kg / lv) 5 årigt barn (19 kg / lv) Tomat Danmark Oxamyl 0.06 Ingen Papaya Ecuador Methomyl Æble Frankrig Oxydemeton-methyl Honningmelon Ecuador Methomyl Courgette Spanien Oxamyl 0.21 Ingen

64 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade Søborg ISBN (tryk) - ISBN (web) Tlf.: Fax.:

Pesticidrester i fødevarer 2006 resultater af den danske pesticidkontrol

Pesticidrester i fødevarer 2006 resultater af den danske pesticidkontrol Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2016 Pesticidrester i fødevarer 2006 resultater af den danske pesticidkontrol Christensen, Hanne Bjerre; Herrmann, Susan Strange; Petersen, Annette; Poulsen, Mette

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer resultater for 2004

Pesticidrester i fødevarer resultater for 2004 Pesticidrester i fødevarer resultater for 2004 Indledning Pesticider eller sprøjtemidler er kemiske stoffer, som bliver brugt på marker eller i haver for at bekæmpe ukrudt, beskytte afgrøder mod angreb

Læs mere

Rebild Kommunes Vandråd

Rebild Kommunes Vandråd Rebild Kommunes Vandråd Mødereferat 21. februar 2011 CNH/Vandrådsmøde015 Tlf. direkte: 98378664/23340484 Sag: Rebild Vandråd Antal sider: 2 Sag : Møde i Rebild kommunes Vandråd Dato/tid : Onsdag d. 2.

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2010

Pesticidrester i fødevarer 2010 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 30, 2016 Pesticidrester i fødevarer 2010 Jensen, Bodil Hamborg; Christensen, Hanne Bjerre; Andersen, Jens Hinge; Petersen, Annette; Hilberg, Gudrun; Grossmann, Annette;

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer

Pesticidrester i fødevarer Pesticidrester i fødevarer Jens Hinge Andersen Fødevaredirektoratet Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg e-mail jha@fdir.dk tlf 33 95 64 68 Kontrol af fødevarer! Ansvarlig myndighed: Fødevaredirektoratet! Finansiering

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2011

Pesticidrester i fødevarer 2011 Pesticidrester i fødevarer 2011 Resultater fra den danske pesticidkontrol Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Pesticidrester i fødevarer 2011 Resultater fra den danske pesticidkontrol

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2008

Pesticidrester i fødevarer 2008 Pesticidrester i fødevarer 2008 Resultater fra den danske pesticidkontrol FødevareRapport 2009:06 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kolofon Pesticidrester i fødevarer 2008

Læs mere

Pesticider i kosten 3. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet

Pesticider i kosten 3. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet Pesticidkontrol af fødevarer, 3. kvartal 2013 Pesticider i kosten 3. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Ingen af de påviste sprøjterester i

Læs mere

Pesticider i kosten 1. kvartal 2013

Pesticider i kosten 1. kvartal 2013 Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2013 Pesticider i kosten 1. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Ingen af de påviste sprøjterester i

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2009

Pesticidrester i fødevarer 2009 Pesticidrester i fødevarer 2009 Resultater fra den danske pesticidkontrol Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Denne rapport er udarbejdet af Fødevarestyrelsen i 2010 Forfattere:

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2011

Pesticider i kosten 4. kvartal 2011 Pesticider i kosten 4. kvartal 2011 Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet Pesticidkontrol af fødevarer, 4. kvartal 2011 Ingen af de påviste sprøjterester i frugt, grønt og korn udgør en sundhedsmæssig

Læs mere

Pesticider i kosten 1. kvartal 2012

Pesticider i kosten 1. kvartal 2012 Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2012 Pesticider i kosten 1. kvartal 2012 Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Ingen af de påviste sprøjterester i frugt, grønt og korn udgør

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet

Pesticider i kosten 4. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet Pesticidkontrol af fødevarer, 4. kvartal 203 Pesticider i kosten 4. kvartal 203 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-64 Ingen af de påviste sprøjterester i frugt,

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2012

Pesticider i kosten 4. kvartal 2012 Pesticidkontrol af fødevarer, 4. kvartal 202 Pesticider i kosten 4. kvartal 202 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-64 Ingen af de påviste sprøjterester i frugt,

Læs mere

Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2011. Pesticider i kosten. 1. kvartal 2011. Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet

Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2011. Pesticider i kosten. 1. kvartal 2011. Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2011 Pesticider i kosten 1. kvartal 2011 Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet Alle fund af sprøjteresterne er under de sundhedsmæssige grænser, viser resultaterne

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2001 - resultater fra den danske pesticidkontrol

Pesticidrester i fødevarer 2001 - resultater fra den danske pesticidkontrol Pesticidrester i fødevarer 2001 - resultater fra den danske pesticidkontrol Udarbejdet af Jens Hinge Andersen Mette Erecius Poulsen Kit Granby Hanne Bjerre Christensen Rikke Liljeroth Lindeberg Bille Otto

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 5.12.14 L 349/33 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1295/14 af 4. december 14 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/09 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Pesticider i kosten 1. kvartal 2016

Pesticider i kosten 1. kvartal 2016 Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2016 Pesticider i kosten 1. kvartal 2016 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

Pesticider i frugt og grøntsager 2008-2012. Rangordning af frugt og grøntsager

Pesticider i frugt og grøntsager 2008-2012. Rangordning af frugt og grøntsager Pesticider i frugt og grøntsager 2008-2012 Rangordning af frugt og grøntsager Pesticider i frugt og grøntsager 2008-2012 Rangordning af frugt og grøntsager Jens Hinge Andersen, Annette Petersen, Bodil

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2012 Resultater fra den danske pesticidkontrol

Pesticidrester i fødevarer 2012 Resultater fra den danske pesticidkontrol Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Pesticidrester i fødevarer 2012 Resultater fra den danske pesticidkontrol Jensen, Bodil Hamborg; Andersen, Jens Hinge; Petersen, Annette; Hilbert, Gudrun;

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2015

Pesticider i kosten 4. kvartal 2015 Pesticidkontrol af fødevarer, 4. kvartal 2015 Pesticider i kosten 4. kvartal 2015 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

Pesticider i kosten 2. kvartal 2016

Pesticider i kosten 2. kvartal 2016 Pesticidkontrol af fødevarer, 2. kvartal 2016 Pesticider i kosten 2. kvartal 2016 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2003

Pesticidrester i fødevarer 2003 Pesticidrester i fødevarer 2003 - resultater fra den danske pesticidkontrol Udarbejdet af Jens Hinge Andersen Kristoffer E. N. Jonassen Mette Erecius Poulsen Otto Meyer Pesticidrester i fødevarer 2003

Læs mere

Pesticider i kosten 2. kvartal 2013

Pesticider i kosten 2. kvartal 2013 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 26, 2017 Pesticider i kosten 2. kvartal 2013 Andersen, Jens Hinge; Jensen, Bodil Hamborg Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Kontrollen med pesticidrester i foder i 2016

Kontrollen med pesticidrester i foder i 2016 PROJEKTER SLUTRAPPORT J. nr.: 204-28-6-0026/204-28-6-0027 28. september 207 Kontrollen med pesticidrester i foder i 206 BAGGRUND OG FORMÅL Regler EU har fastsat maksimalgrænseværdier for tolv klorerede

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 27.11.20 Den Europæiske Unions Tidende L 312/9 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 99/20 af 26. november 20 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Pesticider i kosten 2. kvartal 2011

Pesticider i kosten 2. kvartal 2011 Pesticidkontrol af fødevarer, 2. kvartal 2011 Pesticider i kosten 2. kvartal 2011 Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet Alle fund af sprøjteresterne er under de sundhedsmæssige grænser, viser resultaterne

Læs mere

Kontrollen med pesticidrester i foder i 2015

Kontrollen med pesticidrester i foder i 2015 PROJEKTER SLUTRAPPORT Titel Kontrollen pesticidrester i foder i 05 J. nr.: 0-8--00/0-8--007. september 0 BAGGRUND OG FORMÅL Regler EU har fastsat maksimalgrænseværdier (MRL) for klorerede pesticider i

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2012 Pesticidkontrol af fødevarer

Pesticider i kosten 4. kvartal 2012 Pesticidkontrol af fødevarer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 207 Pesticider i kosten 4. kvartal 202 Pesticidkontrol af fødevarer Andersen, Jens Hinge; Jensen, Bodil Hamborg Publication date: 202 Document Version Også kaldet

Læs mere

MADSPIL FRUGT OG GRØNT

MADSPIL FRUGT OG GRØNT MADSPIL FRUGT OG GRØNT Champignon 120kj Protein 2,9g Kulhydrat 3,4g Fedt 0,3g Kostfibre 1,6g 1RE 2mg 9mg 0,8mg Agurk 51kj Protein 0,7g Kulhydrat 2,1g Fedt 0,1g Kostfibre 0,7g 5RE 14mg 21mg 0,3mg Nektarin

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 7..20 Den Europæiske Unions Tidende L 264/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 878/20 af 6. oktober 20 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009

Læs mere

Pesticider i kosten 3. kvartal 2017

Pesticider i kosten 3. kvartal 2017 Pesticidkontrol af fødevarer, 3. kvartal 2017 Pesticider i kosten 3. kvartal 2017 Bodil Hamborg Jensen og Pernille Bjørn Petersen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2014

Pesticidrester i fødevarer 2014 Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 122 Offentligt Pesticidrester i fødevarer 2014 Resultater fra den danske pesticidkontrol Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Pesticidrester

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om gratis test for pesticidrester som led i kostrådgivning til gravide

Forslag til folketingsbeslutning om gratis test for pesticidrester som led i kostrådgivning til gravide Beslutningsforslag nr. B 150 Folketinget 2015-16 Fremsat den 1. april 2016 af Søren Egge Rasmussen (EL), Eva Flyvholm (EL), Maria Reumert Gjerding (EL), Peder Hvelplund (EL), Henning Hyllested (EL), Pernille

Læs mere

Pesticider og gener spiller sammen

Pesticider og gener spiller sammen Pesticideksponering under graviditet og børns udvikling Pesticider og gener spiller sammen Helle Raun Andersen 1, Christine Wohlfahrt-Veje 2, Tina Kold Jensen 1 Fróði Debes 1, Flemming Nielsen 1, Philippe

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2015

Pesticidrester i fødevarer 2015 Pesticidrester i fødevarer 2015 Resultater fra den danske pesticidkontrol Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Pesticidrester i fødevarer 2015 Resultater fra den danske pesticidkontrol Denne

Læs mere

Pesticidrester kvartal 2014

Pesticidrester kvartal 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 Pesticidrester 1.-4. kvartal Andersen, Jens Hinge; Jensen, Bodil Hamborg Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation

Læs mere

Pesticider i kosten 1. kvartal 2017

Pesticider i kosten 1. kvartal 2017 Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2017 Pesticider i kosten 1. kvartal 2017 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2016

Pesticidrester i fødevarer 2016 Pesticidrester i fødevarer 2016 Resultater fra den danske pesticidkontrol Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Pesticidrester i fødevarer 2016 Resultater fra den danske pesticidkontrol Denne

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2013 Resultater fra den danske pesticidkontrol

Pesticidrester i fødevarer 2013 Resultater fra den danske pesticidkontrol Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2018 Pesticidrester i fødevarer 2013 Resultater fra den danske pesticidkontrol Jensen, Bodil Hamborg; Andersen, Jens Hinge; Petersen, Annette; Hilbert, Gudrun;

Læs mere

Pesticider i kosten 2. kvartal 2013

Pesticider i kosten 2. kvartal 2013 Pesticidkontrol af fødevarer, 2. kvartal 2013 Pesticider i kosten 2. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 I én prøve i 2. kvartal blev der fundet

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer

Pesticidrester i fødevarer Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 140 Offentligt Pesticidrester i fødevarer Mette Holm Fødevarestyrelsen Import og kemiske forureninger Stor bevågenhed på pesticidrester

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 403 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 5. Kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-221-00622 / Dep. sagsnr. 404 Den 31. maj 2010

Læs mere

Pesticider i kosten, 3.kvartal 2016

Pesticider i kosten, 3.kvartal 2016 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2017 Pesticider i kosten, 3.kvartal 2016 Andersen, Jens Hinge; Jensen, Bodil Hamborg Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 359 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 359 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 359 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministersekretariatet Stormgade 2-6 1470 København K

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 117 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Center for Dyresundhed, Dyrevelfærd og Omsætning/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-221-00805

Læs mere

Pesticidrester i frugt og grøntsager Kostens pesticidbelastning fra frugt og grøntsager

Pesticidrester i frugt og grøntsager Kostens pesticidbelastning fra frugt og grøntsager Pesticidrester i frugt og grøntsager 2010-2014 Kostens pesticidbelastning fra frugt og grøntsager Pesticidrester i frugt og grøntsager 2010-2014 Kostens pesticidbelastning fra frugt og grøntsager Jens

Læs mere

Pesticidrester 1. kvartal 2015

Pesticidrester 1. kvartal 2015 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2016 Pesticidrester 1. kvartal 2015 Andersen, Jens Hinge; Jensen, Bodil Hamborg Publication date: 2015 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Bilag 2 til besvarelsen af spørgsmål FLF nr. 64 (alm. del) fra Folketingets Fødevareudvalg

Bilag 2 til besvarelsen af spørgsmål FLF nr. 64 (alm. del) fra Folketingets Fødevareudvalg Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 64 Offentligt Fødevarestyrelsen CENTER FOR DYRESUNDHED, DYRE- VELFÆRD OG OMSÆTNING 13.12.2010 J.nr.: 2010-20-261-01303/ANG/dep/thel

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kontor for fødevarekvalitet, teknologi og markedsføring /Dep. 3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01100 / Dep. sagsnr.: 12852 5. december 2011

Læs mere

Analyser for pesticider i punktkilder. Teknik og Administration Nr. 1 2001

Analyser for pesticider i punktkilder. Teknik og Administration Nr. 1 2001 Analyser for pesticider i punktkilder Teknik og Administration Nr. 1 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord...3 2. Indledning...5 2.1 Baggrund og formål...5 2.2 Strategi og metode...6 3. Sammenfatning...9

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 116 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Center for Dyresundhed, Dyrevelfærd og Omsætning/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-221-00782/

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 565 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 565 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 565 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2015 29-35-00161 / 30634 Den 2. juni 2015 FVM 405 GRUNDNOTAT

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2016

Pesticider i kosten 4. kvartal 2016 Pesticidkontrol af fødevarer, 4. kvartal 2016 Pesticider i kosten 4. kvartal 2016 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 304 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 304 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 304 Offentligt Miljøstyrelsen 10. maj 2006 Bilag 1 1. Udviklingen i salget af pesticider På samråd om frugt og grønt 15. marts

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2000

Pesticidrester i fødevarer 2000 Pesticidrester i fødevarer 2000 - resultater fra den danske pesticidkontrol Udarbejdet af Jens Hinge Andersen Mette Erecius Poulsen Kit Granby Hanne Bjerre Christensen Otto Meyer Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om pesticidrester i visse fødevarer (fisk, babymad m.m.) 1)

Bekendtgørelse om pesticidrester i visse fødevarer (fisk, babymad m.m.) 1) BEK nr 860 af 26/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2008-20-23-02523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/GUH Sagsnr.: 2013-29-221-01907/Dep. sagsnr.: 22252 Den 9. september 2013 FVM 182 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Pesticider i frugt og grøntsager

Pesticider i frugt og grøntsager Supplement til rapporten Pesticider i frugt og grøntsager 2008-2012 Rangordning af frugt og grøntsager Jens Hinge Andersen, Annette Petersen, Bodil Hamborg Jensen Juni 2014 Supplement til rapporten Pesticider

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/Dep. EUINT Sagsnr.: 2013-29-221-01962/Dep sagsnr: 23231 Den 8. november 2013 FVM 205 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 692 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 692 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 692 Offentligt Fødevarestyrelsen / Kemi og Fødevarekvalitet J.nr. 2016-29-35-00276/ 2016-6363 Den 8. juni 2016 MFVM 086 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

BILAG: Grundvand. Status og udvikling GEUS Redaktør: Lærke Thorling. Forfattere: Lærke Thorling Carsten Langtofte Walter Brüsch

BILAG: Grundvand. Status og udvikling GEUS Redaktør: Lærke Thorling. Forfattere: Lærke Thorling Carsten Langtofte Walter Brüsch BILAG: Grundvand Status og udvikling 1989 2011 GEUS 2012 Redaktør: Lærke Thorling Forfattere: Lærke Thorling Carsten Langtofte Walter Brüsch november 2012 bilagene kan hentes på nettet på: www.grundvanovervaagning.dk

Læs mere

Pesticider i kosten 3. kvartal 2015

Pesticider i kosten 3. kvartal 2015 Pesticidkontrol af fødevarer, 3. kvartal 2015 Pesticider i kosten 3. kvartal 2015 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/GUH Sagsnr.: 2013-29-221-01963/Dep sagsnr: 23251 Den 12. november 2013 FVM 206 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 137 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 137 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 137 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2015-29-35-00193 / 315356 Den 10. september 2015 MFVM

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/GUH Sagsnr.: 2013-29-221-01725/Dep sagsnr: 20417 Den 18. april 2013 FVM 139 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

BLADGRØNTSAGER Bladselleri 17,50 kr pr. Stk. DK Fennikel 40,00 kr pr. Kg Holland Porre 35,00 kr pr. Kg Danmark

BLADGRØNTSAGER Bladselleri 17,50 kr pr. Stk. DK Fennikel 40,00 kr pr. Kg Holland Porre 35,00 kr pr. Kg Danmark GRØNTSAGER Alle varer er økologiske Citrongræs 20,00 kr pr. 100 g Uganda Gurkemejerod 15,00 kr pr. 100 g Peru Ingefær 10,00 kr pr. 100 g Peru Peberrod 20,00 kr pr. 100 g Danmark BLADGRØNTSAGER Bladselleri

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, Fødevarestyrelsen Den: 5. juli 2007 Ref.: METH J.nr.: 2007-20-221-02531 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Tid: 14-15. juni 2007 Sted: Indkaldelse: Mødeleder: Deltagelse:

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 155 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kontor for fødevarekvalitet, teknologi og markedsføring /Dep. 3.1/2.1 Sagsnr.:

Læs mere

Patientvejledning. Oligosakkarider. Forslag til kost med begrænset indhold af kulhydraterne

Patientvejledning. Oligosakkarider. Forslag til kost med begrænset indhold af kulhydraterne Patientvejledning Oligosakkarider Forslag til kost med begrænset indhold af kulhydraterne En stor del af den energi vi indtager dagligt, kommer fra kulhydrater. Kulhydrater er sukkerstoffer. Der findes

Læs mere

Analyser for pesticider i punktkilder. Eike Stubsgaard, HOH Vand og Miljø A/S Nis Hansen, Miljø-Kemi A/S Stefan Outzen, COWI

Analyser for pesticider i punktkilder. Eike Stubsgaard, HOH Vand og Miljø A/S Nis Hansen, Miljø-Kemi A/S Stefan Outzen, COWI Analyser for pesticider i punktkilder Eike Stubsgaard, HOH Vand og Miljø A/S Nis Hansen, Miljø-Kemi A/S Stefan Outzen, COWI Miljøprojekt Nr. 1029 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Bilag 2.1 Hovedbestanddele i grundvandsovervågningen Bilag 2.2 Hovedbestanddele i landovervågningen

Bilag 2.1 Hovedbestanddele i grundvandsovervågningen Bilag 2.2 Hovedbestanddele i landovervågningen Bilag Bilag.1 Hovedbestanddele i grundvandsovervågningen 19983 Bilag. Hovedbestanddele i landovervågningen 19983 Bilag.3 Hovedbestanddele i vandværkernes boringskontrol 19983 Bilag 3.1 Uorganiske sporstoffer

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/BRL Dep sagsnr.: 27623 Den 15. september 2014 FVM 312 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag

Læs mere

KOPIARK 1-12 2.-4. KLASSETRIN

KOPIARK 1-12 2.-4. KLASSETRIN KOPIARK 1-12 2.-4. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/GUH Sagsnr.: 2012-29-221-01517/Dep. sagsnr: 22253 Den 9. september 2013 FVM 183 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Pesticidpakkerne i EU-udbud af regionernes analyser pr. august 2011

Pesticidpakkerne i EU-udbud af regionernes analyser pr. august 2011 1 Pesticidpakkerne i EU-udbud af regionernes analyser pr. august 2011 I forbindelse med regionernes analyseudbud er der gennemført et større udredningsarbejde på pesticidsiden. Formål Formålet har været

Læs mere

Produktionshjælpemidler

Produktionshjælpemidler Produktionshjælpemidler (pesticider og veterinære lægemidler) Overvågningssystem for levnedsmidler 1993-1997. Del 3 Kemiske forureninger Tilsætningsstoffer Næringsstoffer Produktionshjælpemidler Mikrobiologiske

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet/Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 2012-29-221-01515/Dep.sagsnr.: 18266 Den 29. november 2012 FVM

Læs mere

KOPIARK 1-10 0.-1. KLASSETRIN

KOPIARK 1-10 0.-1. KLASSETRIN KOPIARK 1-10 0.-1. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 245 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 245 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 245 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 8. februar 2017 Sagsnummer: 2017-439./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/AKOU Dep sagsnr: 28470 Den 17. november 2014 FVM 342 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 279 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 279 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 279 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 12.februar 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

Grøntsager og kostfibre

Grøntsager og kostfibre Grøntsager og kostfibre Patientinformation Grøntsager Grøntsager, og især de grove grøntsager, indeholder mange kostfibre. Det er derfor godt at spise mange af de grove grøntsager og gerne flere gange

Læs mere

Liste over hvilke nødder, frugt, grønt, friske krydderurter og hvilke slags grene papegøjer og andre fugle må få.

Liste over hvilke nødder, frugt, grønt, friske krydderurter og hvilke slags grene papegøjer og andre fugle må få. Liste over hvilke nødder, frugt, grønt, friske krydderurter og hvilke slags grene papegøjer og andre fugle må få. Nødder og frø: Cashewnødder. Cedernødder. Chiafrø. Hasselnødder. Hirsefrø/kolber. Hørfrø.

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/RENS Dep sagsnr.: 26429 Den 6. juni 2014 FVM 289 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag II,

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/RENS/GUH Sagsnr.: 2013-29-221-01904/Dep sagsnr. 22234 Den 9. september 2013 FVM 180 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 279 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 279 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 279 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. juni 2014 Sagsnr.: 99 FVM 287./. Vedlagt fremsendes til

Læs mere

Beslutningsreferat DRAFT AGENDA FOR THE MEETING OF THE STANDING COMMITTEE ON THE FOOD CHAIN AND ANIMAL HEALTH PESTICIDE RESIDUES.

Beslutningsreferat DRAFT AGENDA FOR THE MEETING OF THE STANDING COMMITTEE ON THE FOOD CHAIN AND ANIMAL HEALTH PESTICIDE RESIDUES. Beslutningsreferat DRAFT AGENDA FOR THE MEETING OF THE STANDING COMMITTEE ON THE FOOD CHAIN AND ANIMAL HEALTH PESTICIDE RESIDUES 26-27 March 2007 Section A: Points for opinion 1. Exchange of views and

Læs mere

J.nr.: Kravspecifikation Anskaffelse af LC-MS/MS 2014

J.nr.: Kravspecifikation Anskaffelse af LC-MS/MS 2014 J.nr.: 2014-41-134-00008 Kravspecifikation Anskaffelse af LC-MS/MS 2014 Bilag Bilag 1: Tekniske specifikationer Generelle krav Installation og overtagelse Dokumentation Instruktion og kurser Service og

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 106 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet/Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 2012-29-221-01514/Dep.sagsnr.:

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet Dep sagsnr.: 28467 Den 17. november 2014 FVM 340 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag IV

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2000/24/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2000/24/EF L 107/28 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 4.5.2000 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2000/24/EF af 28. april 2000 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-35-00117 / 31537 Den 10. september 2015 MFVM

Læs mere

Farvekodning om korrekt opbevaring af frugt, grønt og brød

Farvekodning om korrekt opbevaring af frugt, grønt og brød Farvekodning om korrekt opbevaring af frugt, grønt og brød Hvad er optimal opbevaring? FORMÅL OG FORUDSÆTNING Hvad er optimal opbevaring? Er folk i tvivl om opbevaring af deres fødevarer? FORMÅL OG FORUDSÆTNING

Læs mere

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem OM DAGEN 6 også når du flytter hjemmefra Få gode ideer til hvordan du får 6 om dagen morgen, middag og aften ind i mellem Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem Et af de

Læs mere

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 559 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 559 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 559 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2015-29-35-00158 / 30635 Den 28.

Læs mere

Salg af pesticider til brug i private haver 2010

Salg af pesticider til brug i private haver 2010 Miljøudvalget 0 MIU alm. del Bilag 55 Offentligt Salg af pesticider til brug i private haver 00 Notat udarbejdet for Miljøstyrelsen af Cowi. Indhold INDLEDNING 7 TIDLIGERE OPGØRELSER AF PESTICIDFORBRUGET

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 276 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 276 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 276 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. juni 2014 Sagsnr.: 99 FVM 284./. Vedlagt fremsendes til

Læs mere