UDBUDSMATERIALE Sagsnr JJ 14. april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015"

Transkript

1 UDBUDSMATERIALE Sagsnr JJ 14. april 2015 Del af matr.nr. 17ø Nykøbing S. Vangjorder beliggende Sct. Georgs Vej Nykøbing Sj. For Odsherred Kommune udbydes byggegrund midt i Nykøbing Sj. Her er muligheden for at bygge hus midt i et af Nykøbing Sj. mest attraktive og charmerende villakvarterer. Grunden er beliggende nær alle byens faciliteter. Motortrafikvej (rute 21) gør transporttiden meget kortere og lettere mellem Odsherred og København. VEJLEDENDE UDBUDSPRIS KR , 0,- 1

2 Købstilbud Del af matr.nr. 17ø Nykøbing S. Vangjorder beliggende Sct. Georgs Vej 11, 4500 Nykøbing Sj. Til brug for afgivelse af tilbud Nærværende købstilbud er udarbejdet i forbindelse med at Odsherred Kommune udbyder parcelhusgrund beliggende del af matr.nr. 17ø Nykøbing S. Vangjorder Sct. Georgs Vej 11, 4500 Nykøbing Sj. Parcelhusgrunden sælges som råjord og køber sørger selv for byggemodning samt afholder alle udgifter til tilslutningsbidrag mv. Køber er forpligtet til at overholde kommuneplanramme nr. 3B12 og de vilkår, der fremgår af nærværende købstilbud/udbudsmateriale. Salget sker ved, at tilbudsgiver udfylder og underskriver nærværende købstilbud nedenfor med navn på køber samt det beløb, som tilbudsgiver ønsker at byde samt underskriver Oplysning om fortrydelsesret (bilag 17), jf. udbudsmaterialets pkt. 14. Alle købstilbud sendes til danbolig holbæk - henrik larsen a/s, Ahlgade 24, 4300 Holbæk, som fremsender købstilbuddene til Odsherred Kommune, der frit kan vælge mellem de indkomne købstilbud. Udbuddet sker efter bestemmelserne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud af kommunens faste ejendomme, hvorved: - Odsherred Kommune ikke er forpligtet til at sælge ejendommen til den udbudte pris - Købstilbud skal være skriftligt og angive et fast beløb - Tilbudsgiver er ikke afskåret fra at give et højere købstilbud end den fastsatte pris - Odsherred Kommune forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud - Salg kan først ske, når der er forløbet 14 dage efter første annoncering Såfremt tilbudsgiver er et selskab, skal der udover tilbuddet vedlægges et tegningsudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der ikke er ældre end 3 måneder. Indtil salg har fundet sted, er købstilbuddene fortrolige. Når salg har fundet sted, kan det accepterede tilbud og navnet på køber blive offentliggjort. Tilbudsgiver er bundet af sit bud i 2 måneder fra tilbudsgivers underskrift af købstilbuddet. Dette gælder ikke, hvis tilbuddet er forkastet eller afslået. (Nedenstående udfyldes af tilbudsgiver): Navn på køber: CPR- eller CVR-nr.: Adresse: Telefon: Kontantpris inkl. moms på kr. : Skriver kroner: Dato Dato Køber/tilbudsgiver (underskrift) Odsherred Kommune (underskrift) 2

3 Del af matr.nr. 17ø Nykøbing S. Vangjorder Beliggenhed: Sct Georgs Vej Nykøbing Sj. Undertegnede sælger Odsherred Kommune, Nyvej 22, 4573 Højby sælger og overdrager herved til tilbudsgiver ejendommen del af matr.nr. 17ø Nykøbing S. Vangjorder af areal anslået m², jf. tingbogsattest beliggende Sct. Georgs Vej 11, 4500 Nykøbing Sj. på følgende vilkår: Ejendommen: Ejendommen er en del af Sct. Georggårdens Børnehave beliggende Sct. Georgs Vej 11, 4500 Nykøbing Sj. 1 Det skal bemærkes, at grunden ikke er udstykket til selvstændig ejendom. Køber er gjort opmærksom på, at dette medfører, at adressen på alle dokumenter er Sct. Georgs Vej 11, 4500 Nykøbing Sj. 2 Udstykning: Sælger sørger for udstykning af grunden, således at grunden udstykkes fra Sct. Georggårdens Børnehave. Sælger er forpligtet til at afslutte udstykningen snarest muligt. Grundens areal på ca m² fremgår af skitse af og køber accepterer, at der kan ske reduktion af grundarealet i forbindelse med den endelige udstykning. Grundarealet må dog maksimalt afvige med 200 m² og såfremt afvigelsen bliver større, er køber berettiget til at hæve handlen. 3 Vurdering mv. Da grunden er under udstykning er køber gjort bekendt med og accepterer, er ejendomsvurdering og grundværdi i salgsopstillingen er anslået, idet ejendomsværdi og grundværdi ikke kendes. Køber er bekendt med, at ejendomsvurdering og grundværdi kan afvige fra det i salgsopstillingen anførte efter endt udstykning. Evt. afvigelse er Odsherred Kommune og medvirkende ejendomsmægler uvedkommende. Køber er bekendt med og accepterer, at det i salgsopstillingen anførte beløb til ejendomsskat er anslået, idet Odsherred Kommune ikke betaler ejendomsskat samt at den i salgsopstillingen anførte udgift til rottebekæmpelse er anslået. Evt. afvigelser er sælger og medvirkende ejendomsmægler uvedkommende. 3

4 4 Byggemodning mv.: Ejendommen/grunden overdrages som råjord i ikke-byggemodnet stand. Køber sørger selv for den fulde byggemodning og afholder alle udgifter hertil, ligesom køber selv sørger for betaling af alle stikledningsbidrag samt tilslutningsbidrag til el, vand, kloak, varme, telefon, internet, antenne mv. Køber sørger således selv for betaling af alle udgifter. Eneste udgift, der betales af sælger, er udgiften til udstykningen. Køber er gjort bekendt med, at det kan forekomme, at man ved gravearbejde finder fortidsminder, hvorfor køber gøres opmærksom på, at der i Bekendtgørelse af museumslovens nr. 358 af 8/4-2014, er pligt til straks at anmelde fortidsfund til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte museum. Disse har hjemmel til at standse allerede påbegyndt byggeri, ligesom bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde udføres, skal standse jordarbejdet i det omfang, at dette berører et fortidsminde. I det omfang at påbegyndt byggeri standses, kan køber ikke overfor Odsherred Kommune gøre mangelindsigelser gældende, hverken erstatning, forholdsmæssigt afslag eller ophævelse som følge af, at byggeri standses. Jordarealet overdrages uden ansvar for sælger af nogen art vedrørende dette forhold. Odsherred Kommune kan alene henvise køber til at søge erstatning i medfør af Bekendtgørelsen af museumsloven nr. 358 af 8/ Jordbundsundersøgelse: Kommunen er ikke bekendt med ejendommens jordbundsforhold og kommunen fralægger sig ethvert ansvar for, om der i forbindelse med eventuel fremtidig opgravning, fundering og bebyggelse opstår merudgifter som følge af opfyldning, bygnings- og fundamentsrester, ledninger, rør mv., tidligere overfladebelægninger samt almindeligt forekommende overfladeforurening indenfor normal udgravningsdybde. 4

5 Køber har ret til omgående og for egen regning at lade jordbunden undersøge. Køber skal acceptere en udgift op til kr ,- ekskl. moms til ekstrafundering/pilotering. Såfremt beløbet overstiger kr ,- ekskl. moms, er køber berettiget til at træde tilbage fra handlen, hvis køber senest 20 dage efter sælgers underskrift af købstilbuddet giver meddelelse herom til sælgers ejendomsmægler samtidig med, at det ved geoteknisk rapport dokumenteres, at der kræves ekstrafundering (jf. SBI anvisning nr. 231)/pilotering. Køber skal fremlægge rapport og evt. bilag til rapporten, hvoraf fremgår, hvad omkostningerne til denne ekstrafundering/pilotering forventes at ville udgøre. Sælger er dog berettiget til at fastholde handlen, såfremt denne inden 10 dage efter at have modtaget rapport og omkostningsoverslag accepterer at betale udgifterne over kr ,- ekskl. moms til den nødvendige ekstrafundering/pilotering. Sælgers andel af udgifterne til ekstrafundering/pilotering kan ikke overstige det nævnte overslag minus kr ,- ekskl. moms med mere end 10%. Beløb herudover afholdes af køber. Samtidig hermed stiller sælger betryggende sikkerhed for betaling af overslagets pålydende minus kr ,- ekskl. moms med tillæg af 10%, idet sælger oppebærer evt. forrentning af en deponering. Sikkerheden skal ske ved deponering af beløbet eller bankgaranti. Beløbet kan alene udbetales til det firma, som har udført arbejdet mod behørig attesteret regning. Attestationen skal foreligge i form af bekræftelse fra køber på, at arbejdet er tilfredsstillende og at køber ikke kan gøre yderligere krav gældende vedrørende ekstrafundering/pilotering. Køber kan hverken nu eller senere gøre andre krav gældende overfor sælger i anledning af eventuel bæredygtighed. 6 Miljø: Da ejendommen er beliggende i byzone, er ejendommen områdeklassificeret som lettere forurenet. Lettere forurening er forurening, som ligger over et defineret mindstekriterium, men under kriterierne for kortlægning som forurenet. 7 Forsyningsledninger: Køber skal respektere eksisterende og evt. nye forsyningsledninger på ejendommen samt dræn enten til egen forsyning eller til fordel for anden ejendom, herunder ejers/myndigheders/sælgers adgang og ret til evt. anlæg og vedligeholdelsesarbejder, ligesom køber skal acceptere evt. tinglysning af øvrige servitutter af offentlig karakter, der måtte blive pålagt ejendommen i forbindelse med udstykningen. 8 Anvendelse: Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 3B12 (bilag 10). Kommunen imødekommer forslag til alternativ anvendelse af ejendommen. 9 Servitutter: Køber har fået udleveret de på hele ejendommen tinglyste servitutter. Herudover er køber pligtig til at respektere servitutter af offentlig karakter, der måtte blive pålagt ejendommen. 5

6 Sælger oplyser: 10 at der sælger bekendt ikke verserer sager eller er udstedt påbud, der vedrører ejendommen. Økonomi: Ejendommen overdrages uden lån. 11 Sælger erklærer, at der ikke påhviler ejendommen nogen gæld vedrørende allerede udførte anlæg til vej, fortov, gadebelysning, kloak eller rensningsanlæg. Hvad der senere måtte blive pålagt ejendommen, er sælger uvedkommende, også for så vidt angår foranstaltninger, der allerede måtte være planlagt eller påbegyndt, men der er ikke sælger bekendt, at der er aktuelle planer, udførte arbejder eller afsagte kendelser vedrørende sådanne anlæg. 12 Finansiering: Ejendommen sælges kontant, hvorfor køber selv skal sørge for fornøden finansiering. Moms: Købesummen er inklusiv moms Købstilbud: Tilbudsgiver udfylder købstilbuddet og sender eller overbringer dette i lukket kuvert mærket "Sct Georgs Vej 11, 4500 Nykøbing Sj." til danbolig holbæk - henrik larsen a/s Ahlgade Holbæk Sammen med købstilbuddet skal vedlægges underskrevet Oplysning om fortrydelsesret, såfremt køber er forbruger. Alle købstilbud sendes af danbolig, Holbæk til Odsherred Kommune, som frit vælger mellem indkomne tilbud / forkaster dem. Der er ikke adgang til at overvære tilbudsåbningen. Såfremt tilbudsgiver er et selskab, skal der udover købstilbuddet vedlægges et tegningsudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der ikke er ældre end 3 måneder. 6

7 Købstilbud, der ikke angiver en fast kontantpris vil ikke komme i betragtning. Et købstilbud, der eksempelvis lyder på:" kr ,- over højestbydende", betragtes som ugyldigt. Købstilbuddet skal lyde på et præcist kontant beløb. Indtil salg har fundet sted, er købstilbuddene fortrolige. Når salg har fundet sted, kan det accepterede købstilbud og navnet på køber blive offentliggjort. Odsherred Kommune kan forkaste alle indkomne købstilbud. Salg til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste købstilbud, kan ske, såfremt der herved varetages en saglig, kommunal interesse. Dette gælder ikke, hvis købstilbuddet er forkastet, afslået eller hvis reglerne i Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. om fortrydelsesret finder anvendelse (bilag 18). Købstilbud skal indeholde følgende: - Købspris - Oplysning om fortrydelsesret, såfremt køber er forbruger - Tegningsudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der ikke er ældre end 3 måneder, såfremt køber er et selskab 15 Købesum: Ejendommen sælges fri for pantehæftelser og utinglyst gæld. Senest 5 dage efter sælgers underskift af købstilbuddet stiller købers bank garanti for den fulde købesum, jfr. bestemmelserne nedenfor. Bankgarantien erstattes af deponering i sælgers pengeinstitut Danske Bank, Algade 21, 4500 Nykøbing Sj. på overtagelsesdagen. Sælgers krav om deponering: Sælger er kun berettiget til at stille krav om deponering, hvis sælger har underskrevet købsaftalen. Misligholdelse: Såfremt deponering ikke sker rettidigt iht. ovenstående frister, er sælger berettiget til efter påkrav at hæve handlen. Renter og gebyrer: Såfremt intet andet fremgår af denne købsaftale finder nedenstående vilkår om forrentning af deponerede midler anvendelse. Beløb, der deponeres af køber, forrentes af sælger frem til overtagelsesdagen med den rente, der tilskrives deponeringskontoen. Såfremt handlen ikke gennemføres, og dette ikke skyldes købers misligholdelse, tilbagebetaler sælger deponerede beløb med tilskrevne renter. 7

8 Renter af deponeringsbeløb i sælgers pengeinstitut tilfalder sælger fra deponeringsdagen, men afregnes af sælger overfor køber over refusionsopgørelsen for perioden fra deponeringsdagen til overtagelsesdagen. Sælger afholder eventuelt gebyr til pengeinstitut vedrørende deponeringskonto. Hvis det er aftalt, at der i stedet for deponering helt eller delvist sker sikkerhedsstillelse ved bankgaranti, udgør forrentningen overfor sælger, hvis ikke andet er aftalt, Nationalbankens officielle udlånsrente med et tillæg af 7,00% p.a., beregnet fra overtagelsesdagen og indtil frigivelse sker. Frigivelse og tilbageholdelse af købesummen: Den, der berigtiger handlen, eller depositar har pligt til at frigive købesummen til sælger, når endeligt skøde er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, dog tidligt på overtagelsesdagen. Køber er alene berettiget til at tilbageholde købesummen helt eller delvist, såfremt dette er aftalt i denne købsaftale og betingelserne herfor er opfyldt. Garanti for kontante betalinger: Er det aftalt i denne købsaftale, at køber til sælger kan eller skal foranledige, at der stilles garanti for betaling af købesummen eller dele heraf, skal garantien stilles af pengeinstitut eller forsikringsselskab og være i overensstemmelse med en standardgaranti udarbejdet af Dansk Ejendomsmæglerforening, Advokatrådet, Andelsboligernes Fællesrepræsentation, Dansk Byggeri, Finansrådet og Realkreditrådet. Garantierklæring kan kun kræves, hvis sælger har underskrevet købsaftalen. Garantierklæringen udstedes til sælger og fremsendes til dennes pengeinstitut samt kopi til sælgers ejendomsmægler. Garantistiller skal uden påkrav deponere garantisummen i sælgers pengeinstitut på overtagelsesdagen ifølge denne købsaftale. Såfremt overtagelsesdagen ikke falder på en bankdag, skal garantisummen deponeres seneste bankdag forud for overtagelsesdagen. Garantisummen kan anvendes og frigives i overensstemmelse med købsaftalens bestemmelser. Såfremt garantistillelsen ikke sker rettidigt, er sælger efter påkrav berettiget til at hæve handlen. Såfremt garantisummen ikke deponeres rettidigt, forrenter køber garantisummen overfor sælger med Nationalbankens officielle udlånsrente med et tillæg på 7,00% p.a. Ved forsinket deponering, er sælger efter påkrav berettiget til at hæve handlen. 16 Overtagelse: Ejendommen overtages 2 måneder efter sælgers underskrift af nærværende købstilbud. 17 Ansvarsfraskrivelse: Ejendommen overdrages i øvrigt til køber uden ansvar for sælger af nogen art bortset fra adkomstmangel. Køber kan således ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af faktiske mangler ved det solgte, det være sig i form af ophævelse af handlen, krav om erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen. Sælgers ansvarsfraskrivelse omfatter mangler, uanset om sådanne er synlige eller af skjult karakter, herunder bla. eventuelle mangler af enhver art vedrørende ejendommens installationer, bundforhold og bygningsegnethed. 8

9 18 Omkostninger: Køber afholder alle omkostninger til egne undersøgelser af ejendommen. Tinglysningsafgift vedrørende skøde betales af køber. Udstedelse og tinglysning af skøde betales af køber. Udarbejdelse af refusionsopgørelse betales af køber. Handlens berigtigelse i øvrigt betales af køber. Vederlag til sælgers ejendomsmægler og udlæg foretaget af denne betales af sælger. Udgift til eventuelle servitutter og tinglysning heraf afholdes af sælger. Udgift til udstykning afholdes af sælger. Vederlag til købers rådgivere betales af køber. 19 Berigtigelse: Køber er forpligtet til at benytte bestallingshavende advokat, der berigtiger handlen. Såfremt køber ikke opfylder denne betingelse, har sælger ret til at udpege en advokat. Den, der skal udstede skøde, er pligtig til at have dette klar til sælgers og købers signering senest 6 uger efter, at tilbudsgiver har modtaget sælgers accept af tilbuddet. Sælger og køber er pligtige til at signere endeligt skøde senest 1 uge efter, at købers advokat har meddelt, at skødet er klar til signering, dog tidligst når købesummen er betalt, såfremt der ikke er stillet garanti for købesummen. Købers advokat har pligt til at anmelde skødet til tinglysning senest 3 dage efter overtagelsesdagen. Sælger skal modtage refusionsopgørelse senest 1 måned efter overtagelsesdagen. Refusionssaldo i sælgers favør skal indbetales til sælger senest 1 måned efter overtagelsesdagen. I modsat fald forrentes refusionssaldo i sælgers favør efter rentelovens bestemmelser herom med den til enhver tid gældende officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis den 1. januar og den 1. juli det pågældende år med et tillæg på 7% fra 1 måned efter overtagelsesdagen til betaling sker. Køber kan ikke foretage modregning i refusionssaldoen for eventuelle mangelkrav uden sælgers samtykke. Såfremt skøde og/eller refusionsopgørelse ikke foreligger inden for de anførte frister eller ikke er udarbejdet, således at de umiddelbart kan godkendes, kan sælger for købers regning foranstalte ovennævnte. 9

10 Bilagsfortegnelse for Del af matr.nr. 17ø Nykøbing S. Vangjorder Sct. Georgs Vej 11, 4500 Nykøbing Sj. Bilag 1: Bilag 2: Salgsopstilling Bekendtgørelse nr. 799 af 244. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme Bilag 3: Tingbogsattest af 18/2-15 Bilag 4: Ejendomsdatarapport af 18/2-15 Bilag 5: Bilag 6: Ejendomsskattebillet 2015 for hele ejendommen Vurderingsmeddelelse 2014 for hele ejendommen Bilag 7: Ejendomskort af 17/2-15 Bilag 8: Webkort fra Region Sjælland af 18/2-15 for hele ejendommen Bilag 9: Kort over vejforsyning af 18/2-15 Bilag 10: Forureningsattest af 18/2-15 Bilag 11: Bilag 12: Bilag 13: 4 servitutter Kommuneplanramme 3B12 Oplysning fra Odsherred Kommune Bilag 14: Skitse af 10/1-14 Bilag 15: Bilag 16: Bilag 17: Bilag 18: Takstblad 2015 fra Odsherred Forsyning vedr. vand og spildevand Takstblad 2015 fra seas-nve Oplysning om fortrydelsesret Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. Bilag 19: Bekendtgørelse af museumsloven nr. 354 af 8/

11 SCT.GEORGSVEJ1,4500NYKØBINGSJ BYGGEGRUNDMIDTINYKØBINGSJ.

12 Salgsopstiling Adresse:Sct.GeorgsVej11,4500NykøbingSj Sagsnr.: JJ Dato: Kontantpris: Ejerudgift/md.:462 Beskrivelse: ForOdsheredKommuneudbydesbyggegrundmidtiNykøbingSj.Herermulighedenfor atbyggeenfamiliehus,rækkehuselerhalvtdobbelthusmidtietafnykøbingsj.mest atraktiveogcharmerendevilakvarterer.grundenerbeliggendenæralebyensfaciliteter. Motortrafikvejen(rute21)gørtransportidenmegetkortereogleteremelem Odsheredog København. Salgetskervedatderunderskrivesetkøbstilbudpådenpris,duønskeratbyde.Ale købstilbudsendesafdanboligholbæktilkommunen,som fritvælgermelem deindkomne købstilbud. Vigtiginformation: Dergøresopmærksom på,atenkøbsaftale,hvisdennealeneerunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælgerikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom det måteværeioverensstemmelsemedudbudsvilkårene. Medvirkendeejendomsmæglerrepræsenterersælger,ogkanikkeværerådgiverforbeggeparterisammehandel.Køberopfordresderfortilatsøgeegenjuridisk,finansielsamtbyggeteknisk rådgivningm.v. Ansvarligejendomsmægler: Version2.0 E/FA/ER/V COPYRIGHTDE-FormularenerautoriseretafDanskEjendomsmæglerforeningSide1

13 Adresse:Sct.GeorgsVej11,4500NykøbingSj Sagsnr.: JJ Dato: Kontantpris: Ejerudgift/md.:462 Version2.0 E/SO/TS COPYRIGHTDE-FormularenerautoriseretafDanskEjendomsmæglerforeningSide1a

14 Adresse:Sct.GeorgsVej11,4500NykøbingSj Sagsnr.: JJ Dato: Kontantpris: Ejerudgift/md.:462 Ejendomsdata: Ejendommen Arealer Byggemodnings-ogtilslutningsforhold: Afholdesafkøber. Ejendomstype: Helårsgrund Grundarealifølge: Opmåling Måbenytestil helårsbeboelse Grundarealudgør: 1.230m 2 Ifølge: Sælgersoplysninger-herafvej 0m 2 Kommune: Odshered Matr.nr.: 17øNykøbingS.Vangjorder Parcelnr,: Zonestatus: Byzone Vand/Vej/Kloak: Ikkeindlagt/Ofentlig/Ikkeindlagt Vurderingogejendomsværdiskat O fentligvurderingpr O fentligejendomsværdi: kr. Herafgrundværdi: kr. Grundskateloftværdi: Vand: Ikkeindlagt.Købersørgerselvforetableringogafholderaleudgifterhertil. El: Ikkeindlagt.Købersørgerselvforetableringogafholderaleudgifterhertil. Kloak: Ikkeindlagt.Købersørgerselvforetableringogafholderaleudgifterhertil. Oplysningom jordbundsforhold: Køberharmulighedforatforetagejordbundsundersøgelseiforbindelsemedindgåelseafkøbstilbud,påvilkårspecificereti udbudsmaterialet. Varme: Ikkeindlagt.Købersørgerselvforetableringogafholderaleudgifterhertil. Antenne: Ikkeindlagt.Købersørgerselvforetableringogafholderaleudgifterhertil. Tilslutningsomkostninger: Afholdesafkøber. Version2.0 E/SO/EL/G COPYRIGHTDE-FormularenerautoriseretafDanskEjendomsmæglerforeningSide2

15 Adresse:Sct.GeorgsVej11,4500NykøbingSj Sagsnr.: JJ Dato: Kontantpris: Ejerudgift/md.:462 Servituter,byrder,planerogandreanvendelsesbegrænsninger: Dokom færdselsretmv Dokom færdselsretmv Pligttilatopføreenbørneinstitutionmv Dokom forsynings-/afløbsledningermv. Andreforholdafvæsentligbetydning: Derhenvisestilside5 Kommuneplanramme3B12 Herudovererkøberpligtigtilatrespektereservituterafofentligkarakter,dermåteblivepålagtejendommen. Herhenvisesiøvrigttilejendommensbladitingbogen. Version2.0 E/SO COPYRIGHTDE-FormularenerautoriseretafDanskEjendomsmæglerforeningSide3

16 Adresse:Sct.GeorgsVej11,4500NykøbingSj Sagsnr.: JJ Dato: Kontantpris: Ejerudgift/md.:462 Ejerudgift1.år: Pr.år Kontantbehovvedkøb Ejendomsskat Rotebekæmpelse,anslået 43 Kontantpris/udbetaling Tinglysningsafgiftafskødet Omkostningertilkøbersrådgiver(e),anslået Ialt Købergøresopmærksom på,atderiovennævntekontantbehovvedkøbikkeerindeholdt udgiftertil:derhenvisestilside5 Køberafholderaleudgiftertilstikledningertiltilslutningsstedsamtevt.udgiftertiltilslutningaf forsyningsværker. Ejerudgiftialt1år Ejerpantebreveogafgiftspantebreve: Gældudenforkøbesummen: Ingen Beregningafbruto/netopåbaggrundafstandardfinansieringsamtsærligeoplysningerom finansiering: Dergøresopmærksom påatejendomsmæglereniht.lovenikkemåsammenlæggeejerudgiftmedbruto/netoydelse.denangivnebruto/netoydelsenedenforomfatersåledesalenefinansieringsomkostninger.derforskal ejerudgiftenlæggestildenneydelseforatberegnedensamledemånedligeboligudgift.herudovervilderværeforbrugsafhængigeudgifter. Udbetaling:25.000Brutoekskl.ejerudgift797md./9.568årNetoekskl.ejerudgift605md./7.263årv/31,58% Brutoudgiftenerligmeddensamledeydelseforbundetmedenstandardfinansieringudenfradragogeksklusivejerudgifter,forbrugsafhængigeudgiftersamtløbendevedligeholdelse.Netoudgiftenerligmedbrutoudgiftenefter fradragafskatemæssigtfradrag.daderertaleom enstandardfinansiering,vildenivissetilfældeikkekunneopnås. Standardfinansiering Standardfinansieringenerudarbejdetudfrafølgendeforudsætninger: Kontantudbetalingpå5% afdenkontantekøbesum oprundettilnærmestekr.5.000dogminimum kr Deroptagesetrealkreditlånoptildenmaksimalelånegrænsefordenpågældendeejendomskategoriefterlovom realkreditlånogrealkreditobligationerm.v.løbetidener30år.låneteretkonverterbartobligationslånmedfast rente,derafdragesoverheleløbetidenefterannuitetsprincippet.låneterbaseretpådertilhørendeobligationer,hviskurser100elernærmesteherunder.beregningsdatoforrealkreditlån: Forrestkøbesummenberegnesetboliglån.Lånetharenløbetidpå30år.Lånetafdragesoverheleløbetidenefterannuitetsprincippet.Lånetfastsæ testilkurspari,ogrentenfastlæggeshvertkvartalden1/2,1/5,1/8og1/11som dengennemsnitligerenteafde6senesteofentliggjortemånederinationalbankensstatistikfornyeudlåntilboligformåltillønmodtagerem.v.gennemsnitsrentenoprundestilnærmestekvarteprocentogtilægges3procentpoint. Nærværenderentepåboliglånerbaseretpådengennemsnitligerenteiperioden:1/2-1/8Forbehold:Kreditforening/långivervurdererselv,om deviltilbydedenanførtefinansiering. Særligeoplysningerom finansiering:ihenholdtillovom formidlingaffastejendom m.v.måejendomsmæglerenikkeudarbejdeelerladeudarbejdefinansieringsforslag,ligesom ejendomsmæglerenikkemåformidle Version2.0 E/SO COPYRIGHTDE-FormularenerautoriseretafDanskEjendomsmæglerforeningSide4

17 Adresse:Sct.GeorgsVej11,4500NykøbingSj Sagsnr.: JJ Dato: Kontantpris: Ejerudgift/md.:462 Oplysningerom eksisterendelån,derkanovertagespåvissebetingelser: Långiver/art Realkreditype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi Valuta Rente Kont./pålyd. Ingen 1.års ydelse ÅOP Restløbetid Saldofradragskonto Særligeovertagelsesvilkår Garantistilelse Kontant regulering Kontantbehovvedkøb: Købergøresopmærksom på,atderiovennævntekontantbehovvedkøbikkeerindeholdtudgiftertil:tinglysning afpantebreve,debitor/kreditorskiftemv.,finansiering,herunderkurssikringogbankgarantistilelsemv.udgifttilevt. indskud/gebyrtilgrundejerforening,vejlaug,antenneforeningogvandværkm.v. Andreforholdafvæsentligbetydning: Ønskermanatkøbegrundenunderskriveskøbstilbudmedangivelseafdenprismanønskeratbyde.Ale købstilbudsendesafdanbolig,holbæktilkommunen,som fritvælgermelem indkomnetilbud/forkasterdem. Ejendomsskat: Denanførteudgifttilejendomsskateranslået,idetderpt.ikkeopkrævesejendomsskatvedr.grunden. Ejendomsvurderingm.v.: Dagrundenendnuikkeerudstykket,erdenneikkeselvstændigtvurderethvorforejendomsvurdering,grundværdi, ejendomsskatm.v.eranslåedebeløb.eneventuelstigningiejendomsvurderingenoggrundværdienkanmedføre stigningafejendomsskatenogdermedstigningafbruto-samtnetoudgift. Tilslutningsbidragbetalesafkøber: TilslutningsbidragtilSeas-nveudgørkr ,50,-inkl.moms.Tilslutningsbidragtilvandudgørkr ,-inkl. moms.tilslutningtilkloakudgørkr ,-inkl.moms.tilslutningsbidragtilnykøbingsj.varmeværkudgørkr ,-inkl.moms. Aleudgifter,herundertilslutningsbidragvedr.vand,kloak,el,varme,telekommunikation,antenne,internetmv. betalesafkøberogersælgeruvedkommende. Områdeklassificering: Ejendommedererbeliggendeibyzonekanværeområdeklassificeretsom letereforurenet.letereforureninger forurening,som liggeroveretdefineretmindstekriterium,menunderkriterierneforkortlægningsom forurenet.der henvisestilejendomsdatarapport. Version2.0 E/SO COPYRIGHTDE-FormularenerautoriseretafDanskEjendomsmæglerforeningSide5

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Fritidsgrund SKOVAGER8,DEL.3.,4573HØJBY -GUDMINDRUPLYNG FANTASTISKBELIGGENHEDTÆTPÅGUDMINDRUPSTRAND!

Fritidsgrund SKOVAGER8,DEL.3.,4573HØJBY -GUDMINDRUPLYNG FANTASTISKBELIGGENHEDTÆTPÅGUDMINDRUPSTRAND! Fritidsgrund Kontant: 595.000 Ejerudgiftpr.md.: 999 Udbetaling: 30.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: 3.486/2.607 Grundm 2 : 1.200 Sag: 10560HH Ansvarligejendomsmægler: HenrikLarsen Ejendomsmægler&valuar,MDE

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

UDBUD. Resdal Bakke 11, Silkeborg. Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg. 12 ledige boliger til samlet salg. Tilbudsfrist tirsdag mandag. kl. 12.

UDBUD. Resdal Bakke 11, Silkeborg. Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg. 12 ledige boliger til samlet salg. Tilbudsfrist tirsdag mandag. kl. 12. UDBUD Resdal Bakke 11, Silkeborg Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg Samlet Bebygget grundareal 930 893 m 2 Tilbudsfrist tirsdag mandag 20. 26. december august 2013 2011 kl. 12.00 12 ledige boliger til samlet

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Strandvejen 328 2930 Klampenborg. Sags nr. 1198

Strandvejen 328 2930 Klampenborg. Sags nr. 1198 Sags nr. 1198 Strandvejen 328 2930 Klampenborg Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut,

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde.

Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde. Tvangsauktioner over fast ejendom. Her følger en vejledning om, hvordan tvangsauktioner foregår ved Retten i Roskilde, og hvad man især skal være opmærksom på, navnlig hvis man tænker på at byde på ejendom,

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Nærværende formular er udarbejdet af KHL er beregnet til, at parterne selv kan udfylde kontrakten. KHL påtager sig intet ansvar for, om kontrakten omhandler alle relevante forhold i det enkelte kontraktforhold

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere