Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18"

Transkript

1 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende Knabstrupvej 16-18, 2700 Brønshøj - og at varetage medlemmernes fælles interesser - herunder sørge for at god skik, ro og orden opretholdes - og at ejendommens vedligeholdelsesstand altid er forsvarlig. Som medlemmer af foreningen kan kun optages tinglyste adkomsthavere til ejerlejligheder i ejendommen. Medlemskab er pligtmæssigt og indtræder den dag, da den pågældende ejers skøde - uanset om det er betinget - anmeldes til tinglysning. Fordelingen af ejerforeningens udgifter og indtægter sker på grundlag af følgende administrative fordelingstal: Lejl.nr Total Adm. F-tal Hæftelse 2 For ejerforeningens forpligtelser - i og uden for kontraktforhold - hæfter medlemmerne solidarisk, men i det indbyrdes forhold pro rata i henhold til de i 1 anførte administrative fordelingstal. Ved ejerskifte ophører den tidligere ejers forpligtelser først, når den nye ejers endelige skøde er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger og ejerforeningen har modtaget underretning herom - samt at den udtrædende ejers eventuelle forfaldne skyld til foreningen er berigtiget. Et indtrædende medlem er pligtigt at udrede sin sælgers eventuelle restance af enhver art over for ejerforeningen senest en måned efter sin indtræden i denne. Den til enhver tid værende ejer hæfter over for ejerforeningen for efterbetaling af saldi i henhold til års- og varmeregnskab - også for perioder før overtagelsesdagen. Ejerforeningen er ligeledes berettiget til med frigørende virkning at udbetale eventuelle overskydende beløb i henhold til nævnte regnskaber til den pågældende ejer. Generalforsamling 3 Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed. Bestyrelsens afgørelser kan af ethvert medlem - hvem afgørelsen vedrører - indbringes for generalforsamlingen. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal. Til beslutninger om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør - eller om salg af væsentlige dele af disse - eller om ændring i denne vedtægt - kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer - såvel efter antal som efter fordelingstal - stemmer herfor. Såfremt et sådant forslag - uden at være vedtaget efter denne regel - har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer - såvel efter antal som efter fordelingstal - afholdes ekstraordinær generalforsamling inden 8 uger. På denne kan forslaget - uanset antallet af repræsenterede - vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter antal og fordelingstal.

2 - 2 - Ordinær generalforsamling 4 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Dagsorden for denne skal mindst omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år 3. Forelæggelse af årsregnskab (årsrapport) med revisors påtegning til godkendelse 4. Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse 5. Forslag - jævnfør 5 6. Forelæggelse af budget til godkendelse 7. Valg af formand for bestyrelsen - i lige år 8. Valg af andre medlemmer til bestyrelsen - 2 i lige år og 2 i ulige år 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen - hvert år 10. Valg af revisor - hvert år 11. Eventuelt Vedrørende punkterne 7-10 Valg kan genvalg finde sted. Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen over for hvert enkelt medlem med mindst 4 ugers varsel - og højst 8 ugers varsel - og skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Årsrapport (årsregnskab), forslag til budget og vedligeholdelsesplan vedlægges indkaldelsen - eller udsendes senest 1 uge før generalforsamlingen. Forslag 5 Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på den ordinære generalforsamling. Forslag herom skal være bestyrelsens formand i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Forslag fra medlemmer og bestyrelse skal fremgå af indkaldelsen og vedlægges denne - eller udsendes senest 1 uge før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling 6 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst 3 af ejerforeningens medlemmer efter antal eller 3/10 af fordelingstallet, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen over for hvert enkelt medlem med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Bestyrelsen er forpligtet til at lade den ekstraordinære generalforsamling afholde senest 4 uger efter, at begæring om ekstraordinær generalforsamling er fremkommet til bestyrelsen. Såfremt bestyrelsen ikke drager omsorg for indkaldelsen, er den eller de, der har begæret ekstraordinær generalforsamling, berettiget til selv at indkalde til denne.

3 - 3 - Stemmeret og fuldmagt 7 Ethvert medlem har stemmeret på foreningens generalforsamlinger. Administrator og revisor har adgang tillige med de nævntes repræsentanter. Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle eller samlever - og desuden af en myndig person eller ejerforeningens bestyrelse, som medlemmer skriftligt har givet fuldmagt hertil. Fuldmagten er begrænset til den angivne generalforsamling - dog således at fuldmagten også omfatter en eventuel ekstraordinær generalforsamling - der indkaldes til i forlængelse af den angivne generalforsamling. Såfremt fuldmagten ikke er generel (d.v.s. ikke gælder alle forhold der kan blive behandlet og stemt om på generalforsamlingen), anføres de punkter på dagsordenen, der er omfattet af fuldmagten. En fuldmagtshaver kan kun afgive stemme i henhold til højst to fuldmagter. Bestyrelsen kan dog afgive stemme i henhold til et ubegrænset antal fuldmagter. Afgivelse af fuldmagt er ikke til hinder for, at pågældende medlem selv deltager i generalforsamlingen. Dirigent og referat 8 Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der ikke behøver at være medlem af ejerforeningen. Der udarbejdes referat fra generalforsamlingen Referatet underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen - og udsendes til medlemmerne senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsens medlemmer 9 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen - og består af en formand, der vælges særskilt (punkt 4.7) samt 4 medlemmer (punkt 4.8). Desuden vælges 1-2 suppleanter (punkt 4.9), der i den rækkefølge, de er valgt, indtræder såfremt et bestyrelsesmedlem ikke vil kunne deltage i bestyrelsesarbejdet i en periode på mindst 12 uger. Findes ingen suppleanter, indkaldes ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Hvis formanden fratræder i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig med ny formand indtil førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun ejerforeningens medlemmer, hvilket tillige omfatter samlevere og myndige husstandsmedlemmer. Suppleanter har krav på at blive indkaldt til at overvære bestyrelsens møder. Ved første bestyrelsesmøde efter en generalforsamling, hvor valg har fundet sted, konstituerer bestyrelsen sig - herunder med valg af næstformand. Hvis bestyrelsen ikke har antaget en administrator, vælger bestyrelsen en kasserer. Intet medlem af bestyrelsen må deltage i behandlingen af en sag, der vedrører det pågældende medlem. Bestyrelsens pligter 10 Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender. Dette skal ske i overensstemmelse med lovgivning, nærværende vedtægt og beslutninger på foreningens generalforsamlinger. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender - herunder overholdelse af god skik, ro og orden, betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring og kombineret grundejerforsikring og eventuel bestyrelsesansvarsforsikring), renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævede.

4 - 4 - Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes budget og føres forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne oppebårne indtægter - herunder de af ejerne indbetalte bidrag til fælles udgifter og a conto varmebidrag - og afholdte udgifter. Såfremt bestyrelsen - af hensyn til ejendommen eller ejerforeningen - finder det nødvendigt at opkræve ekstraordinære fællesbidrag, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen udarbejder og ajourfører desuden vedligeholdelsesplan for ejendommen - og husorden med ordensregler - til godkendelse på en generalforsamling. Vedrørende forhold - som ikke omfattes af foreningens husorden - gælder de i Socialministeriets (tidl. By- & Boligministeriets) standardlejekontrakter fastsatte regler om husorden. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden - eller i dennes forfald - af næstformanden med mindst 1 uges varsel, så ofte anledning findes at foreligge, samt når to medlemmer af bestyrelsen begærer det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst to medlemmer er til stede. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens - eller i dennes forfald - næstformandens stemme udslaget. Bestyrelsen udarbejder referat af sine møder - og disse underskrives senest på det efterfølgende møde af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i det pågældende møde. Bestyrelsen kan selvstændigt beslutte, at ejerforeningen skal tegne en bestyrelsesansvarsforsikring. Endvidere kan generalforsamlingen - med tilslutning af mindst 3 medlemmer efter antal eller efter fordelingstal - pålægge bestyrelsen at sørge for, at ejerforeningen tegner en bestyrelsesansvarsforsikring. Medlemmernes pligter 11 Da bestyrelsen er pålagt at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender - herunder overholdelse af god skik, ro og orden samt vedligeholdelse, er det nødvendigt, at de enkelte beboere tager hensyn til hinanden og fællesskabet.. Medlemmerne må aktivt medvirke til at overholde de bestemmelser, der fremgår af ejerforeningens vedtægt, husorden og regler for brug af det fælles vaskeri. For at holde vedligeholdelsesudgifterne på et rimeligt niveau, må foreningens medlemmer passe bedst muligt på bygning og inventar - og undgå unødvendigt slid og beskadigelse - samt holde fællesområderne ryddelige og i bedst mulig stand. Administration 12 Bestyrelsen kan selvstændigt beslutte, at ejerforeningen skal antage en administrator til bistand med varetagelsen af ejendommens daglige drift. Endvidere kan generalforsamlingen - med tilslutning af mindst 3 medlemmer efter antal eller efter fordelingstal - pålægge bestyrelsen at antage en administrator. Tegningsret 13 Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden for bestyrelsen i forening med to andre medlemmer af denne. Grundfond 14 Når det begæres af et almindeligt flertal af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, skal der til bestridelse af de fælles udgifter til vedligeholdelse og forbedring af ejendommen oprettes en opsparing i form af en grundfond, hvortil ejerne årligt skal bidrage med højst 10 % af det årlige, ordinære fællesbidrag excl. varme, indtil opsparingens størrelse svarer til det seneste års ordinære fællesbidrag. Bestyrelsen fremsætter forslag med nærmere bestemmelser. Opsparingen tilhører ejerforeningen - og den enkelte ejer kan ikke disponere af opsparingen. Beslutning om benyt-

5 - 5 - telse af grundfonden træffes på en generalforsamling. Herudover kan generalforsamlingen - ligeledes med et almindeligt flertal af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal - beslutte yderligere opsparing i nødvendigt omfang til konkrete, større vedligeholdelsesarbejder. Revision og årsregnskab: 15 Ejerforeningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Når det begæres af mindst 3 af foreningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, skal revisor være statsautoriseret eller registreret. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen - og må ikke vælges som kasserer. Revisionen skal udføres i overensstemmelse med god revisionsskik. Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger - og kan fordre enhver oplysning, som denne finder af betydning for udførelsen af sit hverv. Det kan aftales med revisor, at han tillige forestår bogføringen af foreningens regnskabsbilag. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet (årsrapporten) skal indeholde såvel resultatopgørelse som balance. Regnskabet underskrives af bestyrelsen - og det af generalforsamlingen godkendte regnskab forsynes med dirigentens påtegning om, at regnskabet er fremlagt og godkendt på generalforsamlingen. Vedligeholdelse og fornyelse 16 Ejendommen skal til enhver tid fremtræde i god vedligeholdelsesstand. Ejerforeningen varetager den fælles udvendig vedligeholdelse og fornyelse, hvilket også omfatter døre mod fællesarealer, fælles forsyningsledninger og fælles installationer - herunder fælles varmeanlæg. Ejerforeningen foretager dog ikke udvendig maling og udskiftning af vinduer i lejlighederne. Dette foranstaltes og betales af de enkelte ejere. Ved udskiftning af vinduer skal der vælges en type som i udseende svarer til de senest foretagne udskiftninger. Bestyrelsen skal skriftligt godkende vinduerne før montering. Vinduer skal males hvide. Al indvendig vedligeholdelse og fornyelse af ejerlejlighederne påhviler de enkelte ejere - bortset fra ejerforeningens vedligeholdelse og fornyelse af fælles forsyningsledninger og fælles installationer indtil disses individuelle forgreninger til/i de enkelte ejerlejligheder. Til den indvendige vedligeholdelse hører således alt malerarbejde - herunder maling af vinduer og false på entredøre til trappeopgang, gennemgående rør og faldstammer. Ligeledes tapetsering samt al anden vedligeholdelse og fornyelse indvendigt i lejligheden - herunder gulve, træværk, murværk, puds, elektriske installationer, alle sanitære installationer, dørlåse, radiatorer, radiatorventiler, radiatormålere, rør frem til fælles forsyningsledninger m.v. Ejerforeningen betaler for udbedring af skader i lejlighederne, der skyldes forhold omfattet af foreningens vedligeholdelsespligt. Ved reparation eller udskiftning af gennemgående rørinstallationer og faldstammer, kan der ske beskadigelse af eksisterende gulvbelægning og lofter rundt om det pågældende rør. Disse skader repareres håndværksmæssigt bedst muligt for ejerforeningens regning. Såfremt en lejlighed har gulve af materialer, der ikke kan fremskaffes på normal vis, eller har gulvvarmeinstallation o.lign. samt ikke lovliggjorte installationer og om- og tilbygninger, der skal demonteres/genmonteres, skal udgiften hertil afholdes af ejeren. Hvis vedligeholdelsen af en lejlighed groft forsømmes - herunder udvendig maling af vinduer - eller forsømmelsen vil være til gene eller fare for de øvrige ejere eller andre, eller forsømmelsen medfører risiko for at pådrage ejerforeningen omkostninger, kan bestyrelsen kræve fornøden renholdelse, vedligeholdelse og/eller istandsættelse foretaget inden for en fastsat frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen på foreningens vegne sætte lejligheden i stand for ejerens regning - og om fornødent søge fyldestgørelse i ejerforeningens pant - jævnfør 19. Uden bestyrelsens samtykke må et medlem ikke foretage ændringer, reparationer eller maling i ejendommen uden

6 for ejerlejligheden - herunder døre mod fællesarealer Enhver ejerlejlighedsejer er pligtig at give de af bestyrelsen udpegede håndværkere m.v. adgang til sin ejerlejlighed, når dette er påkrævet af hensyn til reparationer, moderniseringer eller ombygninger. Et medlem er berettiget til at foretage ændringer og forbedringer af sin lejlighed i det omfang, dette ikke er til gene og ikke medfører udgifter for de øvrige ejerlejligheder. Vaske- og opvaskemaskiner skal være installeret i henhold til gældende forskrifter. Enhver ombygning eller bygningsmæssig forandring skal udføres håndværksmæssig forsvarligt og i overensstemmelse med byggelovgivningen og det til enhver tid gældende bygningsreglement samt andre offentlige forskrifter. Byggetilladelse samt andre nødvendige tilladelser skal forevises bestyrelsen. Benyttelse og udlejning 17 Uden bestyrelsens skriftlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde må erhvervsmæssig benyttelse af en ejerlejlighed ikke finde sted. Udlejning til beboelse må kun ske med bestyrelsens samtykke bortset fra lejemål, der var etableret før nærværende vedtægts første vedtagelse. Samtykke skal meddeles, hvis bestyrelsen får dokumentation for, at udlejningen ikke medfører risiko for manglende opfyldelse af ejerens økonomiske forpligtelser over for foreningen - og såfremt det i lejeaftalen klart er angivet, at der ikke må ske nogen form for fremleje. I tilfælde af, at en ejer, der har udlejet sin lejlighed, misligholder sine forpligtelser over for ejerforeningen, er foreningen berettiget til at kræve, at lejeren betaler huslejen til foreningen med frigørende virkning over for ejeren. Ejerforeningen afregner efterfølgende over for ejeren, således at restancer med tillæg af omkostninger debiteres forlods, derefter løbende fællesbidrag, mens restbeløb udbetales til ejeren. Den ejer, der udlejer sin lejlighed, er forpligtet til at meddele lejeren, at foreningen har ret til at trække sit samtykke tilbage og kræve lejeren udsat af lejemålet under samme betingelser, som hvis en ejer misligholder - jævnfør 18. Bestyrelsen kan fastlægge retningslinier for opsætning vedrørende skilte, mærker, reklamer eller andre særlige kendetegn i ejerlejlighedernes vinduer, i trappeopgange eller gadedøre. Ejerne - og de personer der har ophold i lejlighederne - skal rette sig efter de af generalforsamlingen fastsatte ordensregler - f.eks. i form af foreningens husorden. Misligholdelse 18 Såfremt et medlem ikke betaler de af generalforsamlingen fastsatte bidrag til tiden - eller i øvrigt ikke opfylder sine økonomiske forpligtelser over for foreningen inden 14 dage efter afgivelse af 3. påkrav - kan bestyrelsen bestemme, at foreningen må søge fyldestgørelse i ejerforeningens pant - jævnfør 19 - eller bestyrelsen kan beslutte, at ejeren skal fraflytte lejligheden. Påkravene - der skal være sendt som anbefalet post - fremsættes første gang tidligst 7 dage efter ydelsens forfald - og 2. og 3. påkrav fremsættes med 14 dages mellemrum. Bestyrelsen kan ligeledes beslutte, at en ejer skal fraflytte sin lejlighed, hvis pågældende gør sig skyldig i forhold svarende til dem, der efter lejelovens bestemmelser berettiger en ejer/udlejer til at ophæve lejemålet. Efterkommer ejeren ikke påbud om fraflytning, kan bestyrelsen om fornødent lade udsættelse ske ved umiddelbar fogedforretning eller ved anlæggelse af retssag i den retskreds, hvor ejendommen er beliggende. I tilfælde af restance betaler det pågældende medlem ud over eventuelle renter alle omkostninger i forbindelse med rykning og eventuel inkassation. Renter beregnes og opkræves efter reglerne i den til enhver tid gældende rentelov - og tilfalder foreningen. Rykkergebyrer beregnes og opkræves af administrator efter principperne i den til enhver tid gældende lejelov. Besty-

7 - 7 - relsen og administrator aftaler, i hvilket omfang gebyrerne går til dækning af administrators omkostninger ved rykningen - og i hvilket omfang de tilgår foreningen. Sikkerhedsstillelse 19 Til sikkerhed for ejerforeningens tilgodehavender mod tidligere ejere - eller den til enhver tid værende ejer - skal der tinglyses et ejerpantebrev. Ved enhver fremtidig overdragelse skal den nye ejer forhøje det eksisterende ejerpantebrev - eller udstede et yderligere ejerpantebrev med pant i ejerlejligheden til sikkerhed for ejerforeningens tilgodehavender - således at hovedstolen på ejerpantebrevet/ejerpantebrevene svarer til et års ydelser, herunder fællesudgifter, varme m.v. for den pågældende ejerlejlighed på udstedelsestidspunktet rundet op til nærmeste hele tusinde kroner. Ethvert sådant senere udstedt ejerpantebrev - eller forhøjelse - skal alene respektere indestående prioriteter, der overtages af den nye ejer, men ikke panthæftelser, der oprettes i forbindelse med handelen, herunder nye lån. Panteretten skal være oprykkende, efterhånden som foranstående prioriteter afdrages eller indfries til forud angivet bestemt tidsrum. Panteretten skal tillige omfatte et års renter og omkostninger i forbindelse med inddrivelse af skyldige beløb. Således vedtaget på ejerforeningens ordinære generalforsamling den 1. december Nærværende vedtægter begæres tinglyst under forudsætning af, at de kan lyses i deres helhed - og med respekt af allerede tinglyste byrder og panthæftelser. Bestyrelsen: (Erik Jarnlev) (Mads Laursen) (Janus Elgaard Tegtmejer) (Bo Schmidt Jensen) (Jan Nicolaisen) Som dirigent: (John Skelmose)

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK FOR MARTOETE VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Martofte Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kerteminde Kommune. Selskabets formal er

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO 15.01.2008

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO 15.01.2008 J.nr.: 103522 Ejerlav: Bogense Markjorder Matr.nr.: 18 E Ejerlejlighed nr. 1 og 2 Beliggende: ANMELDER: Advokat Søren Olesen Adelgade 79 5400 Bogense 6481 1666 Rolighedsvej 16 5400 Bogense VEDTÆGTER FOR

Læs mere

VEDT/EGTER for Ejerforeningen Trekroner

VEDT/EGTER for Ejerforeningen Trekroner : t 55-Do 55- ADVOKATER REM-MARIAM SOLICITORS 3EM& 4.79501 02 0 00.0023 06.02.2009 TA L.600i00 134393 DRUMM 79502 0000,0023 06,02200V Te, Tinglysningsafgift kr, 8.000,00 Matr.nr 1613 Valby, Kobenhavn Ejerlejlighed

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere