Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18"

Transkript

1 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende Knabstrupvej 16-18, 2700 Brønshøj - og at varetage medlemmernes fælles interesser - herunder sørge for at god skik, ro og orden opretholdes - og at ejendommens vedligeholdelsesstand altid er forsvarlig. Som medlemmer af foreningen kan kun optages tinglyste adkomsthavere til ejerlejligheder i ejendommen. Medlemskab er pligtmæssigt og indtræder den dag, da den pågældende ejers skøde - uanset om det er betinget - anmeldes til tinglysning. Fordelingen af ejerforeningens udgifter og indtægter sker på grundlag af følgende administrative fordelingstal: Lejl.nr Total Adm. F-tal Hæftelse 2 For ejerforeningens forpligtelser - i og uden for kontraktforhold - hæfter medlemmerne solidarisk, men i det indbyrdes forhold pro rata i henhold til de i 1 anførte administrative fordelingstal. Ved ejerskifte ophører den tidligere ejers forpligtelser først, når den nye ejers endelige skøde er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger og ejerforeningen har modtaget underretning herom - samt at den udtrædende ejers eventuelle forfaldne skyld til foreningen er berigtiget. Et indtrædende medlem er pligtigt at udrede sin sælgers eventuelle restance af enhver art over for ejerforeningen senest en måned efter sin indtræden i denne. Den til enhver tid værende ejer hæfter over for ejerforeningen for efterbetaling af saldi i henhold til års- og varmeregnskab - også for perioder før overtagelsesdagen. Ejerforeningen er ligeledes berettiget til med frigørende virkning at udbetale eventuelle overskydende beløb i henhold til nævnte regnskaber til den pågældende ejer. Generalforsamling 3 Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed. Bestyrelsens afgørelser kan af ethvert medlem - hvem afgørelsen vedrører - indbringes for generalforsamlingen. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal. Til beslutninger om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør - eller om salg af væsentlige dele af disse - eller om ændring i denne vedtægt - kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer - såvel efter antal som efter fordelingstal - stemmer herfor. Såfremt et sådant forslag - uden at være vedtaget efter denne regel - har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer - såvel efter antal som efter fordelingstal - afholdes ekstraordinær generalforsamling inden 8 uger. På denne kan forslaget - uanset antallet af repræsenterede - vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter antal og fordelingstal.

2 - 2 - Ordinær generalforsamling 4 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Dagsorden for denne skal mindst omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år 3. Forelæggelse af årsregnskab (årsrapport) med revisors påtegning til godkendelse 4. Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse 5. Forslag - jævnfør 5 6. Forelæggelse af budget til godkendelse 7. Valg af formand for bestyrelsen - i lige år 8. Valg af andre medlemmer til bestyrelsen - 2 i lige år og 2 i ulige år 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen - hvert år 10. Valg af revisor - hvert år 11. Eventuelt Vedrørende punkterne 7-10 Valg kan genvalg finde sted. Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen over for hvert enkelt medlem med mindst 4 ugers varsel - og højst 8 ugers varsel - og skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Årsrapport (årsregnskab), forslag til budget og vedligeholdelsesplan vedlægges indkaldelsen - eller udsendes senest 1 uge før generalforsamlingen. Forslag 5 Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på den ordinære generalforsamling. Forslag herom skal være bestyrelsens formand i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Forslag fra medlemmer og bestyrelse skal fremgå af indkaldelsen og vedlægges denne - eller udsendes senest 1 uge før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling 6 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst 3 af ejerforeningens medlemmer efter antal eller 3/10 af fordelingstallet, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen over for hvert enkelt medlem med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Bestyrelsen er forpligtet til at lade den ekstraordinære generalforsamling afholde senest 4 uger efter, at begæring om ekstraordinær generalforsamling er fremkommet til bestyrelsen. Såfremt bestyrelsen ikke drager omsorg for indkaldelsen, er den eller de, der har begæret ekstraordinær generalforsamling, berettiget til selv at indkalde til denne.

3 - 3 - Stemmeret og fuldmagt 7 Ethvert medlem har stemmeret på foreningens generalforsamlinger. Administrator og revisor har adgang tillige med de nævntes repræsentanter. Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle eller samlever - og desuden af en myndig person eller ejerforeningens bestyrelse, som medlemmer skriftligt har givet fuldmagt hertil. Fuldmagten er begrænset til den angivne generalforsamling - dog således at fuldmagten også omfatter en eventuel ekstraordinær generalforsamling - der indkaldes til i forlængelse af den angivne generalforsamling. Såfremt fuldmagten ikke er generel (d.v.s. ikke gælder alle forhold der kan blive behandlet og stemt om på generalforsamlingen), anføres de punkter på dagsordenen, der er omfattet af fuldmagten. En fuldmagtshaver kan kun afgive stemme i henhold til højst to fuldmagter. Bestyrelsen kan dog afgive stemme i henhold til et ubegrænset antal fuldmagter. Afgivelse af fuldmagt er ikke til hinder for, at pågældende medlem selv deltager i generalforsamlingen. Dirigent og referat 8 Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der ikke behøver at være medlem af ejerforeningen. Der udarbejdes referat fra generalforsamlingen Referatet underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen - og udsendes til medlemmerne senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsens medlemmer 9 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen - og består af en formand, der vælges særskilt (punkt 4.7) samt 4 medlemmer (punkt 4.8). Desuden vælges 1-2 suppleanter (punkt 4.9), der i den rækkefølge, de er valgt, indtræder såfremt et bestyrelsesmedlem ikke vil kunne deltage i bestyrelsesarbejdet i en periode på mindst 12 uger. Findes ingen suppleanter, indkaldes ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Hvis formanden fratræder i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig med ny formand indtil førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun ejerforeningens medlemmer, hvilket tillige omfatter samlevere og myndige husstandsmedlemmer. Suppleanter har krav på at blive indkaldt til at overvære bestyrelsens møder. Ved første bestyrelsesmøde efter en generalforsamling, hvor valg har fundet sted, konstituerer bestyrelsen sig - herunder med valg af næstformand. Hvis bestyrelsen ikke har antaget en administrator, vælger bestyrelsen en kasserer. Intet medlem af bestyrelsen må deltage i behandlingen af en sag, der vedrører det pågældende medlem. Bestyrelsens pligter 10 Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender. Dette skal ske i overensstemmelse med lovgivning, nærværende vedtægt og beslutninger på foreningens generalforsamlinger. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender - herunder overholdelse af god skik, ro og orden, betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring og kombineret grundejerforsikring og eventuel bestyrelsesansvarsforsikring), renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævede.

4 - 4 - Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes budget og føres forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne oppebårne indtægter - herunder de af ejerne indbetalte bidrag til fælles udgifter og a conto varmebidrag - og afholdte udgifter. Såfremt bestyrelsen - af hensyn til ejendommen eller ejerforeningen - finder det nødvendigt at opkræve ekstraordinære fællesbidrag, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen udarbejder og ajourfører desuden vedligeholdelsesplan for ejendommen - og husorden med ordensregler - til godkendelse på en generalforsamling. Vedrørende forhold - som ikke omfattes af foreningens husorden - gælder de i Socialministeriets (tidl. By- & Boligministeriets) standardlejekontrakter fastsatte regler om husorden. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden - eller i dennes forfald - af næstformanden med mindst 1 uges varsel, så ofte anledning findes at foreligge, samt når to medlemmer af bestyrelsen begærer det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst to medlemmer er til stede. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens - eller i dennes forfald - næstformandens stemme udslaget. Bestyrelsen udarbejder referat af sine møder - og disse underskrives senest på det efterfølgende møde af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i det pågældende møde. Bestyrelsen kan selvstændigt beslutte, at ejerforeningen skal tegne en bestyrelsesansvarsforsikring. Endvidere kan generalforsamlingen - med tilslutning af mindst 3 medlemmer efter antal eller efter fordelingstal - pålægge bestyrelsen at sørge for, at ejerforeningen tegner en bestyrelsesansvarsforsikring. Medlemmernes pligter 11 Da bestyrelsen er pålagt at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender - herunder overholdelse af god skik, ro og orden samt vedligeholdelse, er det nødvendigt, at de enkelte beboere tager hensyn til hinanden og fællesskabet.. Medlemmerne må aktivt medvirke til at overholde de bestemmelser, der fremgår af ejerforeningens vedtægt, husorden og regler for brug af det fælles vaskeri. For at holde vedligeholdelsesudgifterne på et rimeligt niveau, må foreningens medlemmer passe bedst muligt på bygning og inventar - og undgå unødvendigt slid og beskadigelse - samt holde fællesområderne ryddelige og i bedst mulig stand. Administration 12 Bestyrelsen kan selvstændigt beslutte, at ejerforeningen skal antage en administrator til bistand med varetagelsen af ejendommens daglige drift. Endvidere kan generalforsamlingen - med tilslutning af mindst 3 medlemmer efter antal eller efter fordelingstal - pålægge bestyrelsen at antage en administrator. Tegningsret 13 Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden for bestyrelsen i forening med to andre medlemmer af denne. Grundfond 14 Når det begæres af et almindeligt flertal af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, skal der til bestridelse af de fælles udgifter til vedligeholdelse og forbedring af ejendommen oprettes en opsparing i form af en grundfond, hvortil ejerne årligt skal bidrage med højst 10 % af det årlige, ordinære fællesbidrag excl. varme, indtil opsparingens størrelse svarer til det seneste års ordinære fællesbidrag. Bestyrelsen fremsætter forslag med nærmere bestemmelser. Opsparingen tilhører ejerforeningen - og den enkelte ejer kan ikke disponere af opsparingen. Beslutning om benyt-

5 - 5 - telse af grundfonden træffes på en generalforsamling. Herudover kan generalforsamlingen - ligeledes med et almindeligt flertal af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal - beslutte yderligere opsparing i nødvendigt omfang til konkrete, større vedligeholdelsesarbejder. Revision og årsregnskab: 15 Ejerforeningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Når det begæres af mindst 3 af foreningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, skal revisor være statsautoriseret eller registreret. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen - og må ikke vælges som kasserer. Revisionen skal udføres i overensstemmelse med god revisionsskik. Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger - og kan fordre enhver oplysning, som denne finder af betydning for udførelsen af sit hverv. Det kan aftales med revisor, at han tillige forestår bogføringen af foreningens regnskabsbilag. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet (årsrapporten) skal indeholde såvel resultatopgørelse som balance. Regnskabet underskrives af bestyrelsen - og det af generalforsamlingen godkendte regnskab forsynes med dirigentens påtegning om, at regnskabet er fremlagt og godkendt på generalforsamlingen. Vedligeholdelse og fornyelse 16 Ejendommen skal til enhver tid fremtræde i god vedligeholdelsesstand. Ejerforeningen varetager den fælles udvendig vedligeholdelse og fornyelse, hvilket også omfatter døre mod fællesarealer, fælles forsyningsledninger og fælles installationer - herunder fælles varmeanlæg. Ejerforeningen foretager dog ikke udvendig maling og udskiftning af vinduer i lejlighederne. Dette foranstaltes og betales af de enkelte ejere. Ved udskiftning af vinduer skal der vælges en type som i udseende svarer til de senest foretagne udskiftninger. Bestyrelsen skal skriftligt godkende vinduerne før montering. Vinduer skal males hvide. Al indvendig vedligeholdelse og fornyelse af ejerlejlighederne påhviler de enkelte ejere - bortset fra ejerforeningens vedligeholdelse og fornyelse af fælles forsyningsledninger og fælles installationer indtil disses individuelle forgreninger til/i de enkelte ejerlejligheder. Til den indvendige vedligeholdelse hører således alt malerarbejde - herunder maling af vinduer og false på entredøre til trappeopgang, gennemgående rør og faldstammer. Ligeledes tapetsering samt al anden vedligeholdelse og fornyelse indvendigt i lejligheden - herunder gulve, træværk, murværk, puds, elektriske installationer, alle sanitære installationer, dørlåse, radiatorer, radiatorventiler, radiatormålere, rør frem til fælles forsyningsledninger m.v. Ejerforeningen betaler for udbedring af skader i lejlighederne, der skyldes forhold omfattet af foreningens vedligeholdelsespligt. Ved reparation eller udskiftning af gennemgående rørinstallationer og faldstammer, kan der ske beskadigelse af eksisterende gulvbelægning og lofter rundt om det pågældende rør. Disse skader repareres håndværksmæssigt bedst muligt for ejerforeningens regning. Såfremt en lejlighed har gulve af materialer, der ikke kan fremskaffes på normal vis, eller har gulvvarmeinstallation o.lign. samt ikke lovliggjorte installationer og om- og tilbygninger, der skal demonteres/genmonteres, skal udgiften hertil afholdes af ejeren. Hvis vedligeholdelsen af en lejlighed groft forsømmes - herunder udvendig maling af vinduer - eller forsømmelsen vil være til gene eller fare for de øvrige ejere eller andre, eller forsømmelsen medfører risiko for at pådrage ejerforeningen omkostninger, kan bestyrelsen kræve fornøden renholdelse, vedligeholdelse og/eller istandsættelse foretaget inden for en fastsat frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen på foreningens vegne sætte lejligheden i stand for ejerens regning - og om fornødent søge fyldestgørelse i ejerforeningens pant - jævnfør 19. Uden bestyrelsens samtykke må et medlem ikke foretage ændringer, reparationer eller maling i ejendommen uden

6 for ejerlejligheden - herunder døre mod fællesarealer Enhver ejerlejlighedsejer er pligtig at give de af bestyrelsen udpegede håndværkere m.v. adgang til sin ejerlejlighed, når dette er påkrævet af hensyn til reparationer, moderniseringer eller ombygninger. Et medlem er berettiget til at foretage ændringer og forbedringer af sin lejlighed i det omfang, dette ikke er til gene og ikke medfører udgifter for de øvrige ejerlejligheder. Vaske- og opvaskemaskiner skal være installeret i henhold til gældende forskrifter. Enhver ombygning eller bygningsmæssig forandring skal udføres håndværksmæssig forsvarligt og i overensstemmelse med byggelovgivningen og det til enhver tid gældende bygningsreglement samt andre offentlige forskrifter. Byggetilladelse samt andre nødvendige tilladelser skal forevises bestyrelsen. Benyttelse og udlejning 17 Uden bestyrelsens skriftlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde må erhvervsmæssig benyttelse af en ejerlejlighed ikke finde sted. Udlejning til beboelse må kun ske med bestyrelsens samtykke bortset fra lejemål, der var etableret før nærværende vedtægts første vedtagelse. Samtykke skal meddeles, hvis bestyrelsen får dokumentation for, at udlejningen ikke medfører risiko for manglende opfyldelse af ejerens økonomiske forpligtelser over for foreningen - og såfremt det i lejeaftalen klart er angivet, at der ikke må ske nogen form for fremleje. I tilfælde af, at en ejer, der har udlejet sin lejlighed, misligholder sine forpligtelser over for ejerforeningen, er foreningen berettiget til at kræve, at lejeren betaler huslejen til foreningen med frigørende virkning over for ejeren. Ejerforeningen afregner efterfølgende over for ejeren, således at restancer med tillæg af omkostninger debiteres forlods, derefter løbende fællesbidrag, mens restbeløb udbetales til ejeren. Den ejer, der udlejer sin lejlighed, er forpligtet til at meddele lejeren, at foreningen har ret til at trække sit samtykke tilbage og kræve lejeren udsat af lejemålet under samme betingelser, som hvis en ejer misligholder - jævnfør 18. Bestyrelsen kan fastlægge retningslinier for opsætning vedrørende skilte, mærker, reklamer eller andre særlige kendetegn i ejerlejlighedernes vinduer, i trappeopgange eller gadedøre. Ejerne - og de personer der har ophold i lejlighederne - skal rette sig efter de af generalforsamlingen fastsatte ordensregler - f.eks. i form af foreningens husorden. Misligholdelse 18 Såfremt et medlem ikke betaler de af generalforsamlingen fastsatte bidrag til tiden - eller i øvrigt ikke opfylder sine økonomiske forpligtelser over for foreningen inden 14 dage efter afgivelse af 3. påkrav - kan bestyrelsen bestemme, at foreningen må søge fyldestgørelse i ejerforeningens pant - jævnfør 19 - eller bestyrelsen kan beslutte, at ejeren skal fraflytte lejligheden. Påkravene - der skal være sendt som anbefalet post - fremsættes første gang tidligst 7 dage efter ydelsens forfald - og 2. og 3. påkrav fremsættes med 14 dages mellemrum. Bestyrelsen kan ligeledes beslutte, at en ejer skal fraflytte sin lejlighed, hvis pågældende gør sig skyldig i forhold svarende til dem, der efter lejelovens bestemmelser berettiger en ejer/udlejer til at ophæve lejemålet. Efterkommer ejeren ikke påbud om fraflytning, kan bestyrelsen om fornødent lade udsættelse ske ved umiddelbar fogedforretning eller ved anlæggelse af retssag i den retskreds, hvor ejendommen er beliggende. I tilfælde af restance betaler det pågældende medlem ud over eventuelle renter alle omkostninger i forbindelse med rykning og eventuel inkassation. Renter beregnes og opkræves efter reglerne i den til enhver tid gældende rentelov - og tilfalder foreningen. Rykkergebyrer beregnes og opkræves af administrator efter principperne i den til enhver tid gældende lejelov. Besty-

7 - 7 - relsen og administrator aftaler, i hvilket omfang gebyrerne går til dækning af administrators omkostninger ved rykningen - og i hvilket omfang de tilgår foreningen. Sikkerhedsstillelse 19 Til sikkerhed for ejerforeningens tilgodehavender mod tidligere ejere - eller den til enhver tid værende ejer - skal der tinglyses et ejerpantebrev. Ved enhver fremtidig overdragelse skal den nye ejer forhøje det eksisterende ejerpantebrev - eller udstede et yderligere ejerpantebrev med pant i ejerlejligheden til sikkerhed for ejerforeningens tilgodehavender - således at hovedstolen på ejerpantebrevet/ejerpantebrevene svarer til et års ydelser, herunder fællesudgifter, varme m.v. for den pågældende ejerlejlighed på udstedelsestidspunktet rundet op til nærmeste hele tusinde kroner. Ethvert sådant senere udstedt ejerpantebrev - eller forhøjelse - skal alene respektere indestående prioriteter, der overtages af den nye ejer, men ikke panthæftelser, der oprettes i forbindelse med handelen, herunder nye lån. Panteretten skal være oprykkende, efterhånden som foranstående prioriteter afdrages eller indfries til forud angivet bestemt tidsrum. Panteretten skal tillige omfatte et års renter og omkostninger i forbindelse med inddrivelse af skyldige beløb. Således vedtaget på ejerforeningens ordinære generalforsamling den 1. december Nærværende vedtægter begæres tinglyst under forudsætning af, at de kan lyses i deres helhed - og med respekt af allerede tinglyste byrder og panthæftelser. Bestyrelsen: (Erik Jarnlev) (Mads Laursen) (Janus Elgaard Tegtmejer) (Bo Schmidt Jensen) (Jan Nicolaisen) Som dirigent: (John Skelmose)

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ...

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ... Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder Vedtægt for Ejerforeningen Langelandsgade 208......... 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer,

Læs mere

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger I medfør af 7 i lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 25. juli 1995, som senest ændret ved 2 i lov nr. 485 af 9. juni 2004, fastsættes

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision,

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Sundby Overdrev 1. Foreningens navn, hjemsted, formål, medlemskab og hæftelse Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Sundby Overdrev, og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169 9210 Aalborg SØ 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg VEDTÆGTER for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg 1. Indledning, formål, medlemskab, hæftelse og udbetaling. Stk. 1. Ejerforeningens navn er Mølledamsgade 8, og foreningens hjemsted er Silkeborg

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene 1. Navn og hjemsted Foreningen navn er: Ejerforeningen Kajhusene. Foreningens hjemsted er Frederikssund kommune. Foreningen er registeret i Det Centrale Virksomhedsregister

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal

Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal Matr.nr.: 4071 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerlejlighed nr.: 1 34 Ejendommens beliggenhed: Tagensvej96 / Valhalsgade 1 Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

Læs mere

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Ejd. 154 V e d t æ g t e r Normalvedtægt for en ejerforening, oprettet i medfør af lov om ejerlejligheder. Bekendtgørelse af 14. december 2004 fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. 1. Indledning, formål, medlemskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 Matr.nr. 3583, 6100 Haderslev Indledning, formål, medlemskab og hæftelse 1 Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, jf. 7 i lov

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

Ref jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9. Vedtægter ejerforening

Ref jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9. Vedtægter ejerforening Ref. 265211-1 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er Ejerforeningen Søbyen Etape 3. 1.2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægt. For. Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6. 2300 København S. 14. april 2013. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

Vedtægt. For. Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6. 2300 København S. 14. april 2013. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Vedtægt For Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6 2300 København S 14. april 2013 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst,

Læs mere

Forslag til ny vedtægt

Forslag til ny vedtægt P Forslag til ny vedtægt 1 - Navn og formål Foreningens navn er Ejerforeningen Clarasvænge med hjemsted i Gentofte Kommune. Ejerforeningens formål er at administrere den fælles ejendom på matr.nr. 6el

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune.

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Hasle Torv". 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Resultatopgørelse for 2011

Resultatopgørelse for 2011 EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S Kasserer: Niels M. Knudsen Fælleddiget 37, 2300 København S tlf. 32 84 09 06 e-post: nmk@c.dk Den 13. januar 2012 Resultatopgørelse for

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN E/F UNGARNSGADE 35-41 M.FL. CVR nr. 27448518

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN E/F UNGARNSGADE 35-41 M.FL. CVR nr. 27448518 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN E/F UNGARNSGADE 35-41 M.FL. CVR nr. 27448518 Beliggende Albaniensgade 2 og Ungarnsgade 35-41 (matr.nr. 3489 Sundbyøster), samt Østrigsgade 32-38 og Albaniensgade 4 (matr.nr.

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Henrik Ibsens Vej 7-9

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Henrik Ibsens Vej 7-9 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Henrik Ibsens Vej 7-9 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, jf. 7 i lov om ejerlejligheder, forholdene

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter« Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«navn og hjemsted 1 Foreningens navn er»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«. Dens hjemsted er København. Foreningens mål 2 Foreningen,

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården Matr.nr. 2492 Vanløse, København. Anmelder: Advokatfirmaet Nicolai Giødesen Frederiksholms Kanal 18, Ejerl.nr. 1-30 1220 København K. Tlf: 33 15 84 45 Beliggende: Vanløse Alle 66-70/ Kilholmvej 29 A-B.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab.

Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab. Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab. 1. Foreningens medlemmer er samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen. Medlemskabet indtræder, når en ejers endelige skøde er tinglyst uden Præjudicerende

Læs mere

VEDTÆGT for VESTERBROHUS

VEDTÆGT for VESTERBROHUS VEDTÆGT for Ejerforeningen VESTERBROHUS Matr.nr. 332, Aalborg bygrunde Vesterbro 39 / Kirkegårdsgade 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning. 4 Stk. 2 Formål. Stk. 3 Medlemmer. 4 Stk. 4 Hæftelse. 4 Stk.

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved J.nr.: N-2-013209 psp/agl Matr. nr.: ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved Afgift kr. 5.500,00 Anmelder: 13 eq, 13 ep og 13 eo Ejerlav: ActaAdvokater Lille Næstved by, Hjultorv 18, 1. Herlufsholm

Læs mere

FORSLAG TIL NORMALVEDTÆGT FOR EN EJERFORENING

FORSLAG TIL NORMALVEDTÆGT FOR EN EJERFORENING FORSLAG TIL NORMALVEDTÆGT FOR EN EJERFORENING Forslag til normalvedtægt for en ejerforening er udarbejdet i samarbejde mellem Dansk Ejendomsmæglerforening, Ejerlejlighedernes Landsforening og Administratorforeningen.

Læs mere

Ejerforeningen Clarasvænge

Ejerforeningen Clarasvænge Ejerforeningen Clarasvænge Oversigt over ejerforeningens tinglyste vedtægter med tillæg og ændringer indarbejdet i de relevante paragraffer Ejerforeningens nuværende vedtægter er første gang tinglyst 23-07-1993.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen E/F Danasvej 4-6 Marts 2011

Vedtægter for ejerforeningen E/F Danasvej 4-6 Marts 2011 Vedtægter for ejerforeningen E/F Danasvej 4-6 Marts 2011 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision,

Læs mere

Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT

Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14-06-2011 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Ejerforeningen Frederiks Have. Dens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København. De samlede vedtægter samt stiftelseserklæring for Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43, 2100 København Ø er en sammenskrivning af følgende dokumenter: Ejerforeningens stiftelseserklæring og vedtægter

Læs mere

Vedtægt for "Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk"

Vedtægt for Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk Vedtægt for "Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk" I anledning af at ejendommen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk, beliggende Bakken 26, 3050 Humlebæk er opdelt i 2 ejerlejligheder, fastsættes

Læs mere

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f NIELSEN.THOMSEN AO\IOICAHR Matr.nr. Beliggende: 945 Østervold Kvarter Ejerlejlighederne 1-42 Dampfærgevej 24 A-C 2100 København Ø Anmelder: Advokat Allan Thomsen Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf. 3544

Læs mere

i ejendommenh. Schneekloths Vej 31-33.

i ejendommenh. Schneekloths Vej 31-33. er VEDTÆGTER for "EjerlejlighedsforeningenH. Schneeklots Vej 31-33". Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er "Ejerlejlighedsforeningen H. Schneekloths Vej 31-33. " Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for ejerlejlighedsforeningen Hostrupsvej 12-14

Vedtægter for ejerlejlighedsforeningen Hostrupsvej 12-14 Matr.nr. 45 bo Frederiksberg ejerlejlighed nr. 1-10 Matr.nr. 45 bp Frederiksberg ejerlejlighed nr. 1-10 Beliggende: Hostrupsvej 12-14, 1950 Frederiksberg C. Anmelder: Vedtægter for ejerlejlighedsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park

Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park ' Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park Indledning, og Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og' tinglyst, jf. 7 i lov om ejerlejligheder, forholdene om ejerforeningers ledelse,

Læs mere

Vedtægter. De anførte fordelingstal kan kun ændres med samtykke af samtlige foreningens medlemmer. Side 1 af 6

Vedtægter. De anførte fordelingstal kan kun ændres med samtykke af samtlige foreningens medlemmer. Side 1 af 6 Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab, indmeldelsesgebyr og hæftelse 2 Generalforsamling 3 Ordinær generalforsamling 4 Forslag 5 Ekstraordinær generalforsamling 6 Stemmeret og fuldmagt 7 Dirigent og

Læs mere

Vedtægter. Ejerforeningen

Vedtægter. Ejerforeningen Vedtægter for Ejerforeningen Tvillingegård 1 Forpligtigelse og medlemmer: 1. Denne vedtægt forpligter enhver nuværende samt senere ejerlejlighedsejere i ejendommen beliggende på matr.nr. 15 l Måløv By,

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN KÆRHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN KÆRHUSENE Nedenstående vedtægter er for 4, tinglyst d. 3. oktober 1987 og for den resterende del tinglyst i sin helhed d. 10. oktober 1992. Anmeldelse af ny opdeling af ejendommen i ejerlejligheder (vedr. 6, ) er

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN OVERGADEN OVEN VANDET 54

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN OVERGADEN OVEN VANDET 54 n Matr. nr. : r 177 a Christianshavn Beliggende: Overgaden oven Vandet 54 1415 København K `/)7/ 65 Anmelder: Adv. Marianna Bækkel Administrations & Service Centret AIS Kristtneberg 3 2100 København ø

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Matrikel nr. 324 c Korsør Bygrunde Adresse: Ny Strandvej 15-19, 4220 Korsør Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Ejerforeningen Pier 2 1. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. 2.2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen.

V E D T Æ G T E R. 2.2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. 1 V E D T Æ G T E R 1. NAVN, HJEMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen Harrestrup Å. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Hvidovre Kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Ejerforeningen Orient Hill

VEDTÆGTER FOR. Ejerforeningen Orient Hill VEDTÆGTER FOR Ejerforeningen Orient Hill Indledning, formål, medlemskab og hæftelse 1 Stk. 1. Ejerforeningens navn er Orient Hill Beliggende Orient Hill Alanya Stk. 2. Ejerforeningen har hjemsted i Alanya

Læs mere

Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby.

Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby. Vedtægter for Ejerforeningen Bakkegaarden. Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby. Foreningens formål: 2. Foreningen,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 6

Vedtægter. Side 1 af 6 Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab, indmeldelsesgebyr og hæftelse 2 Generalforsamling 3 Ordinær generalforsamling 4 Forslag 5 Ekstraordinær generalforsamling 6 Stemmeret og fuldmagt 7 Dirigent og

Læs mere

EJERLEJLIGHEDS FORENINGEN BELLEVUE 4 VEDTÆGTER FOR. FOTOKOPI IgEMS SE: 12 12 54 10. Tlf. 74 65 11 40. Side 1/12. Ejerlav: GrAsten, GrAsten-Adsbøl

EJERLEJLIGHEDS FORENINGEN BELLEVUE 4 VEDTÆGTER FOR. FOTOKOPI IgEMS SE: 12 12 54 10. Tlf. 74 65 11 40. Side 1/12. Ejerlav: GrAsten, GrAsten-Adsbøl . Ejerlav: GrAsten, GrAsten-Adsbøl SE: 12 12 54 10 Anmelder: Matr.nr. 779 d Advokatflrmaet Kjems A/S Beliggenhed: Bellevue 4 6300 Gr~sten Palæet, Ahlefeldvej 5 6300 GrAsten Tlf. 74 65 11 40 J.nr. 140033

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR 1 NAVN 1.1 Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Løjt Feriecenter med begrænset ansvar" beliggende Løjt Feriecenter 1, 6200 Aabenraa,

Læs mere

Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v København K DEKLARATION =============

Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v København K DEKLARATION ============= Ejerlejligheder nr. 1-6 af Matr. nr. 89 Nørre Kvarter Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde 22 Anmelder: 1454 København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v. 1454 København K DEKLARATION =============

Læs mere

Vedtægter For Ejerforeningen Bryggerparken

Vedtægter For Ejerforeningen Bryggerparken Dato: 18042002 Matr. Nr. 75 a Ølstykke by, Ølstykke Lejlighedsnumre 1-28 Beliggende: Bryggerparken 1-28. 3650 Ølstykke Amnelder: Carsten Ringgård Advokat Østbanegade 55 2100 København ø 35 44 70 00 Vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er "Ejerforeningen Dueodde Feriepark". 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Læs mere

Penneo dokumentnøgle: YOKSA-ZQL7O-EI53P-EGTY4-D2TY4-5EFW3

Penneo dokumentnøgle: YOKSA-ZQL7O-EI53P-EGTY4-D2TY4-5EFW3 1 Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision, vedligeholdelse og udgiftsfordeling m.v. i det omfang, forholdet

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED

EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED Ekstraordinær generalforsamling Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen H.C. Andersens Vej 51-79, Næstved. Tid: Onsdag den

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND

VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND Anmelder: Tlf. MATR.NR.: Ejl.nr. 1-40 af 162-c Øster Lyng, Nykøbing S. Jorder. 18.04.2007 BELIGGENDE: Havnevej 61 m.fl., 4500 Nykøbing Sj.. VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 VEDTÆGTER. For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13. Side 1 af 6

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 VEDTÆGTER. For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13. Side 1 af 6 VEDTÆGTER For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 Side 1 af 6 Navn, hjemsted og formål l. Foreningens navn er: Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13. 2. Foreningen har sit hjemsted i København. Foreningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Bestyrelsens udkast Vedtægter

Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen matrikel o Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé A og B Matr. Nr.: o, Frederiksberg Forhåbningsholms Alle A og B Anmelder: ADBO ejendomsforvaltning ApS Borups

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter

Forslag til ændring af vedtægter Ejerforeningen Nordre Munkegård Den 24. november 2016 Forslag til ændring af vedtægter Ejerforeningens bestyrelse foreslår som en del af Klima og LAR projektet at ændre ejerforeningens vedtægter, så Gentofte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen matr. nr. 38 b Sønder Køge, Boholtevej 1 83.

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen matr. nr. 38 b Sønder Køge, Boholtevej 1 83. Matr.nr.: 38 b Sdr. Køge Retsafgift kr. 1.400,00 Ejerlejlighederne: 1-327 Beliggende: Boholtevej 1-83 ANMELDER: 4600 Køge Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 V E D

Læs mere

Vedtægter for Hareklit Vejlaug

Vedtægter for Hareklit Vejlaug Vedtægter for Hareklit Vejlaug Navn 1. Vejlaugets navn er Hareklit Vejlaug og benævnes herefter "Vejlauget". Hjemsted 2. Vejlaugets hjemsted er Haurvig, Ringkøbing-Skjern Kommune. 3. Vejlaugets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Dette forslag til nye vedtægter for Råbylille Vandværk er udformet på grundlag af en standardvedtægt udarbejdet af Foreningen for Vandforsyning i Danmark. Der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 21. juni 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Brobyværk Andelsvandværk. Selskabet har hjemsted i Broby Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet

Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet 1. Foreningens navn er Hillside Bektas beliggende i Alanya, Tyrkiet 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Alanya, Tyrkiet 2.2 Foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Katrines Venner" (tilknyttet Socialpsykiatrien i Århus):

Vedtægter for foreningen Katrines Venner (tilknyttet Socialpsykiatrien i Århus): Vedtægter for foreningen "Krines Venner" (tilknyttet Socialpsykirien i Århus): 1. Formål Foreningens formål er være med til udbrede kendskabet til psykiske lidelser. skabe gode rammer for fællesskaber

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRMOSEGÅRD

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRMOSEGÅRD VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRMOSEGÅRD Grundejerforeningens navn er Rørmosegård Grundejerforening, og dens hjemsted er Allerød Kommune. 1 2 Grundejerforeningen er stiftet i henhold til bestemmelserne

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer VEDTÆGTER for Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vinderød Skov Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SYVMØLLERGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SYVMØLLERGÅRDEN VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SYVMØLLERGÅRDEN 1. Navn Foreningens navn er Ejerforeningen Syvmøllergården cvr.nr. 25063589. 2. Hjemsted og værneting Foreningen er beliggende Nørre Boulevard 118-144, 4600

Læs mere

H A L D G U T T E N B E R G

H A L D G U T T E N B E R G OBS! Dette dokument er en sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med tidligere tillæg samt den ændring der blev besluttet på ordinær generalforsamling den 18. marts 2015. VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. a.m.b.a VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Andelsselskabet Råbylille Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dens hjemsted er: Randers Kommune. 2 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRIMSTRUP VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GRIMSTRUP VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR GRIMSTRUP VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 30. november 1964, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Grimstrup Vandværk. Selskabet har hjemsted i Helle Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRFABRIKKEN. Korrigerede vedtægter 14. august Gitte Nedergaard (H)

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRFABRIKKEN. Korrigerede vedtægter 14. august Gitte Nedergaard (H) Korrigerede vedtægter 14. august 2012 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRFABRIKKEN Gitte Nedergaard (H) ADVOKATGRUPPEN ÅRHUS Åboulevarden 31 8000 Århus C Telefon 70 10 13 30 Telefax 70 21 13 30 E-mail

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK 2004 VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK Lillegade 11, 2670 Greve 1 1 navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet 19. februar 1937, er et andelsselskab, hvis navn er Greve Landsby Vandværk Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter. for. I/S Fyrrebakkens Vandværk

Vedtægter. for. I/S Fyrrebakkens Vandværk Vedtægter for I/S Fyrrebakkens Vandværk Navn og hjemsted Selskabet, er et interessentskab, hvis navn er "I/S Fyrrebakkens Vandværk". Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 1. Formål 2. Selskabets formål

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST

GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling TIRSDAG D. 24. MAJ 2016 KL. 19.00 BIOLOGILOKALET, SKOLEN V. SUNDET Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Mandaternes prøvelse

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Strandbo II. (Strandboulevarden 20, Classensgade 70 72, Østbanegade 33 47) August 2002

Vedtægter. for. Ejerforeningen Strandbo II. (Strandboulevarden 20, Classensgade 70 72, Østbanegade 33 47) August 2002 Vedtægter (tinglyst den 29. marts 1978, med ændringer tinglyst den 26. november 1980, 26. april 1983, 30. april 1985, 23. august 2000 og 8. juli 2002) for Ejerforeningen Strandbo II (Strandboulevarden

Læs mere

Funder Kirkeby Vandværk I/S

Funder Kirkeby Vandværk I/S Funder Kirkeby Vandværk I/S Vedtægter for Funder Kirkeby Vandværk I/S. Navn og hjemsted Selskabet er et interessentskab, hvis fulde navn er Funder Kirkeby Vandværk I/S. 1 Selskabet har hjemme i Silkeborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) Forslag til VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Onsild Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Ejerforeningen Borggården Matr. nr. 1118 Udenbys Klædebo Kvarter Romsøgade 3-5/Strynøgade 4-6/Musholmgade 2 Formanden

Ejerforeningen Borggården Matr. nr. 1118 Udenbys Klædebo Kvarter Romsøgade 3-5/Strynøgade 4-6/Musholmgade 2 Formanden Ejerforeningen Borggården Matr. nr. 1118 Udenbys Klædebo Kvarter Romsøgade 3-5/Strynøgade 4-6/Musholmgade 2 Formanden Vedtægter for Ejerforeningen Borggården Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kolind Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere