Rev.: Maj 1998 Udgave: rel. 1/97 Produkt: EWPC 1000 (/C, /S)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rev.: Maj 1998 Udgave: rel. 1/97 Produkt: EWPC 1000 (/C, /S)"

Transkript

1 GENEREL BESKRIVELSE EWPC 1000, EWPC 1000/C (clock) og EWPC 1000/S (serial) er mikroprocessorbaserede, digitale instrumenter til en komplet styring af køle- og frostanlæg; de er specielt designet til enheder med tvungen ventilation i medium- og lavtemperaturområdet. Instrumenterne er forsynet med 6 relæudgange for styring af: kompressor, afrimningssystem, fordamperventilator, rumlys, systemafbryder samt et hjælperelæ. Yderligere forefindes en 12Vdc/50mA udgang for eksternt alarmrelæ eller alarmsignal. Alle tre typer har 2 analoge indgange for PTC temperaturfølere (for rumtemperatur og afrimningsstyring), samt en On/Off indgang til dørkontakt. Type /C og type /S har yderligere to On/Off indgange for krumtaphus-varmelegeme og pressostat (må ikke tilsluttes spænding). EWPC 1000/S har tilslutning for RS 485, hvilket giver mulighed for tilslutning til Televis System. EWPC 1000/C og EWPC 1000/S er med indbygget ur for afrimningsstyring. Et indbygget back-up system gør, at uret tæller videre ved strømafbrydelse. EWPC 1000 (/C, /S) kan indstilles til den aktuelle anvendelse v.h.a. forskellige alfanumeriske parametre. instrumenterne leveres i en 215,5 x 72 mm boks. VIRKEMÅDE Temperaturstyringen foregår altid ved en positiv temperaturdifferens (relæet slutter ved temperaturstigning). Kompressoren stopper, når setpunkttemperaturen er nået, og starter igen når temperaturen er steget til setpunkt-temperaturen plus temperaturdifferensen. Der kan vælges mellem to afrimningsmetoder; El-afrimning, hvor kompressoren stopper - eller varmgasafrimning, hvor kompressoren kører. Afrimningsintervallet og urfunktionen kan programmeres. Som et alternativ tilbyder EWPC 1000/C og EWPC 1000/S en afrimningsstyring via det indbyggede ur, hvor op til 6 forskellige afrimningsstarttider kan indkodes. Yderligere kan man indkode afrimingstiden, intervallet, sluttemperaturen samt en max. afrimningsstid (sikkerhedstid ved et evt. spændingsudfald for varmelegeme). Signalet fra fordamperføleren bruges til at styre afrimnings- og ventilatorcyklus. Der kan vælges en temperaturgrænse for ventilatordrift og en tidsforsinkelse for ventilatorstart efter afrimning. Instrumentet tilbyder også visse valgmuligheder for forbindelsen mellem ventilator, kompressor og dørkontakt. EWPC overvåger konstant alarmer ved for høj og for lav temperatur, kontinuerlig drift samt krumtaphusvarme og pressostatsvigt. Flere sikkerhedsanordninger er indbygget i instrumentet, som f.eks. tidsforsinkelser ved start og stop af kompressor samt forsinkelse mellem to successive starter. Et bredt udvalg af parametre gør instrumentet egnet til anvendelse i stort set alle tilfælde. Instrumentet (/S version) er kompatibelt meed Televis software udgave 2.4 eller nyere. Hvis der er behov for anvendelse med andre udgaver af softwaren, bedes De kontakte Deres Eliwell forhandler. FRONTPLADENS BETJENINGSKONTAKTER Bemærk: for at undgå uautoriseret eller utilsigtet anvendelse af instrumentet kan betjeningen af frontpanelets betjeningskontakter kun ske ved samtidig påvirkning af SET kontakten. Kontakterne for manuel afrimning, uret og adgang til programmering skal derudover holdes inde i 1 sekund - en undtagelse fra denne sikkerhedsanordning er kontakten for afbrydelse af alarm, der reagerer med det samme. Air-Con Danmark A/S 1

2 ON/OFF SET OP NED Dette er instrumentets On/Off kontakt. Tilsluttet over det indbyggede relæ er det muligt med denne kontakt, at starte og stoppe alle komponenter som er tilsluttet køleanlægget. Afbrydes spændingen til instrumentet, tilbagestilles følgende tids-og alarmfunktioner: Afrimningsinterval, ventilatorforsinkelse, kontinuerlig cyklus, pressostatalarm og temperaturalarm. On/Off kontakten er ude af funktion under programmering af setpunkt, parametre og tiden. Lampen over kontakten indikerer om der er spænding til Instrumentet. Bemærk: der er stadig strømforsyning til instrumentet selvom det er slukket. Ved et kort tryk vises setpunkttemperaturen i displayet. Et nyt setpunkt kan indstills v.h.a. OP eller NED kontakterne indenfor 5 sekunder. Efter 5 sek. vil det nye setpunkt være indkodet i hukommelsen. Lampen over kontakten lyser, mens setpunktet vises eller ændres. Anvendes til at øge indstillingsværdien for setpunktet eller en parameter. Hvis knappen holdes nede vil instrumentets reaktionstid øges. Anvendes til at reducere indstillingsværdien for setpunktet eller parametrene. Hvis knappen holdes nede vil instrumentets reaktionstid øges. MANUEL AFRIMNING Denne kontakt starter en manuel afrimning, hvorved den automatisk fastsatte afrimning tilsidesættes (perioden for næste afrimning bliver automatisk tilbagestillet - nyt afrimningstidspunkt). Kontakten skal, sammen med SET kontakten, holdes inde i 1 sek. Bemærk: afrimningen vil dog ikke starte, hvis temperaturen ved fordamperføleren er højere end den indstillede sluttemperatur for afrimningen. KONTINUERLIG DRIFT Med denne knap startes en kontinuerlig cyklus manuelt. Kompressoren køler, uafhængig af termostaten, i en forudindstillet periode (se parameter cct ). Kan til enhver tid afbrydes ved et tryk på kontakten, hvorefter systemet returnerer til normal drift. Lampen over kontakten indikerer om systemet kører kontinuerligt eller ej. UR Kontakt for indstilling af aktuel tid (kun for EWPC 1000/C og EWPC/S) - se programmering af ur. ALARM AFBRYDER Denne kontakt afbryder alarmen ( SET kontakten skal ikke aktiveres.) LYSKONTAKT Denne kontakt tillader manuel tænd/sluk af rumlyset. Rumlyset styres desuden automatisk ved dørkontakten, der er tilsluttet instrumentets digitale indgang. Denne kontakt fungerer kun når døren er lukket (se Digitale indgange ). Det er muligt at vælge, om kontakten skal være virksom eller ej, når instrumentet er slukket på On/Off kontakten (parameter Ldd ). Lysdioden over kontakten vil være tændt. Air-Con Danmark A/S 2

3 AUX HJÆLPERELÆ Denne kontakt slutter et hjælperelæ. (Dette relæ er det eneste relæ, som er total adskilt fra resten af systemet). En lysdiode over knappen viser status for relæet. LYSDIODE KOMPRESSOR Lyser når kompressoren kører. Blinker ved tidsforsinkelse (se parameter odo, PS og Pt ) eller ved fejl i digitalindgang - se afsnit om digital tilslutningssignal. LYSDIODE AFRIMNING Lampen lyser konstant under en automatisk afrimning, og blinker under en manuel afrimning. LYSDIODE VENTILATOR Lampen lyser konstant, når fordamperventilatoren kører, og blinker under dræntid samt ved forsinkelse før start (parameter Fdt ), eller når ventilatoren stoppes af dørkontakten. LYSDIODE ALARM Lampen lyser konstant ved en alarm forårsaget af følerne, pressostaten, høj eller lav temperatur. Lampen vil blinke, hvis alarmen er blevet manuelt afstillet, indtil fejlen er rettet, eller indtil instrumentet slukkes (se afsnit om fejlmeldinger). PROGRAMMERING AF UR Både EWPC 1000/C og EWPC 1000/S er forsynet med et internt ur for styring af afrimningstider. For at indstille uret trykkes på Clock kontakten samtidig med SET kontakten i mindst 1 sekund. Displayet vil skifte mellem timer h og minutter. Indstil med OP eller NED kontakten indenfor 5 sekunder. Displayet vil lyse konstant, og vise enten h timer, eller minutter, brug SET til at skifte fra timer til minutter. Tidsindstillinger kan nu ændres med OP eller NED kontakten. Efter 15 sek. vil den nye indstilling automatisk blive indkodet i hukommelsen og instrumentet vil vende tilbage til normal drift. EWPC 1000/C og EWPC 1000/S har et indbygget back-up system, som gør, at uret kører videre i op til 6 timer ved strømafbrydelse. Efter denne tidsperiode vil Instrumentet miste sin hukommelse. Når strømmen kommer tilbage, vil uret starte ved h00-00, og displayet vil skifte mellem dte og rumtemperaturen, som en advarsel om at Instrumentet har mistet sin hukommelse og skal genindstilles. (Kun hvis urfunktionen er valgt- se parameter dit ), INDKODNING AF PARAMETRE Tryk på den skjulte kontakt øverst i højre side og derefter på SET -kontakten. Hold kontakterne inde i mindst 1 sek. Den første parameter fremkommer i displayet, og SET -lampen blinker under hele programmeringen. De øvrige parametre fremkaldes ved at trykke på OP eller NED kontakten. Tryk på SET kontakten og den aktuelle parameterværdi vises. For at ændre værdien trykkes på OP eller NED knappen. Instrumentet vil automatisk vende tilbage til normal drift få sekunder efter endt programmering. Air-Con Danmark A/S 3

4 BESKRIVELSE AF PARAMETRE Para- Beskrivelse Nuværende Fabriks- Indstillingsmeter indstilling indstilling område dif (differential) Temperaturdifferens mellem kompressor C start og stop signal - positiv værdi. LSE (Lower Set) Lavest tilladte setpunktindstilling HSE C HSE (Higher Set) Højest tilladte setpunktindstilling. 40 LSE +99 C dty (defrost type selection) Afrimningstype EL = elektrisk afrimning EL EL/in in = varmgas afrimning (reversibel kreds) dit (defrost interval time) Tiden mellem to afrimninger timer Indstilles på 0 timer, hvis apparatet har indbygget ur. se også parameter dt1 dt6 dct (defrost count type) Afrimningsinterval måleenhed df = digifrost, tiden (dit) måles i kompressordrifttimer. df df/rt/sc/fr rt = tiden måles i klokketimer (altid samme interval) SC = afrimning efter hver kompressorstop. Fr = fri, kompressorrelæet har ingen sammenhæng med afrimningen og regulerer fortsat efter setpunktet. dt1..dt6 Afrimning starttid (EWPC 1000/C og EWPC 1000/S) Op til 6 starter indenfor 24 timer. Kan kun anvendes, timer/of når parameter "dit" = = tidsindstilling of = Ur bruges ikke. Bemærk: Det er ikke nødvendigt, at indstillingen for hver af de 6 parametre "dt1..dt6" udføres i den eksakte tidssekvens. doh (defrost offset) Forsinkelse af afrimningstart min. det (defrost Endurance time-out) Max. afrimningstid. Ved overskridelse af indstillet tid - uanset afrimningstemp min. - starter anlægget automatisk en ny køleperiode. dst (defrost Stop temperature) Afrimning sluttemperatur. Når fordamperføleren når denne temperatur, stopper C afrimningen - kan justeres. POS (POStpone defrost) Planlagt afrimning kan udsættes indtil hindring for afrimning er rettet (f.eks. at temp. v/ n n/y fordamperføleren er højere en sluttemp. for afrimning) n = Den planlagte afrimning er aflyst y = Afrimningen er udsat indtil fordamperfølerens temperatur er faldet til under afrimning sluttemperatur. FSt (Fan Stop temperature) Temperaturindstilling for stop af fordamperventilatorer. Forbliver stoppet, så længe C lufttemp. i fordamperen er over indstillet værdi. Fdt (Fan delay time) Forsinkelse af ventilatorstart min. dt (drainage time) Dræntid for batteri - efter afrimning min. Hverken kompressor eller fordamperventilator kører dpo (defrost at Power on) Skal anlægget starte med en afrimning ved opstart, og efter spændingsudfald. n n/y n = Nej; y = ja ddl (defrost display Lock) Skal temperaturvisningen låses under afrimningen: y n/y/lb n = Nej - viser aktuel rumtemperatur y = Ja - viser rumtemperaturen ved afrimningsstart Lb = Label - under afrimningen vises "def" i displayet. NB!! Under y og Lb er temperaturen låst indtil setpunkttemperaturen igen er nået. Air-Con Danmark A/S 4

5 Para- Beskrivelse Nuværende Fabriks- Indstillingsmeter indstilling indstilling område dfd (defrost Fan disable) Ventilator stoppet under afrimning n = Nej y n/y y = Ja HAL (High Alarm) Alarm høj temperatur. Angiver afvigelsen over setpunktet, ved hvilken alarmen vil aktiveres samt C et 12 Vdc / 50 ma udgangssignal for ekstern alarm. LAL (Low Alarm) Alarm lav temperatur. Angiver afvigelsen under setpunktet, ved hvilken alarmen vil aktiveres samt C et 12 Vdc / 50 ma udgangssignal for ekstern alarm. AFd (Alarm and Fan differential) Temperaturdifferens ml. start og stop for alarm og fordamperventilator C (se parametre "FSt", "HAL" og "LAL"). PAo (Power-on Alarm override) Alarmforsinkelse ved opstart timer dao (defrost Alarm override) Alarmforsinkelse efter afrimning timer oao (output Alarm override) Alarmforsinkelse efter døråbning timer CAo (continuous cycle Alarm override) Alarmforsinkelse timer ved kontinuerlig drift. cct (continuous cycle time) Tiden for kontinuerlig drift. Kompressordrift uafhængig af termostat timer Fco (Fan compressor off) Skal fordamperventilatoren stoppe, når kompressoren stopper? on of/on of = Ja on = Nej Fod (Fan off - with opened door) Skal fordamperventilator stoppe ved døråbninger? of of/on of = Ja on = Nej cpp (compressor Probe Protection) Kompressordrift ved følerfejl. (Ved brud eller kortslutning af følerne, kan of of/on man vælge om kompressoren skal stoppe eller køre). of = Kompressor stop ved følerfejl. on = kompressor kører ved følerfejl. ctp (compressor type Protection) Kompressorbeskyttelse ved start (forsinkelse angives med cdp): dof np/don/dof/dbi np = Ingen beskyttelse don = Forsinkelse ved opstart dof = Forsinkelse efter stop dbi = Forsinkelse mellem start cdp (compressor delay Protection) Tidsforsinkelse for min. kompressorbeskyttelse (parameter "ctp"). PEn (Pressure Error number) Antal tilladte pressostatudfald på højtrykspressostat, indenfor den i parameter min. PEI angivne tidsperiode, uden at der gives alarm. NB!! Se også afsnit om fejlmelding. PEI (Pressure Error Interval) Tidsperiode for antal tilladte min. pressostatudfald i.h.t. "PEn" (se også "Fejlmeldinger") odo (output delay at on) Tidsforsinkelse af kompressorstart min. ved opstart, og efter spændingsudfald (kun /S og /C). dod (disable with opened door - compressor and fan) Skal kompressor og fordamperventilator stoppe v/ døråbning. y n/y n = Nej y = ja dsd ( disable light with open door) Skal rumlyset tænde automatisk ved døråbninger y n/y n = Nej y = Ja Air-Con Danmark A/S 5

6 Para- Beskrivelse Nuværende Fabriks- Indstillingsmeter indstilling indstilling område ldd (light button and door switch disable) Skal lyskontakt og dørkontakt virke, når apparatet er afbrudt på On/Off y n/y kontakten (men stadig under spænding) n = Nej y = Ja EPr (Evaporator Probe read-out) Display viser fordamper- \ \ føler temperatur CAL (CALibration) Kalibrering af temperaturvisning i.h.t C følerplacering. dea (device Address) For valg af apparatets "adresse" i relation til Eliwell Televis System (EWPC 1000/S) def (Family Address) For valg af apparatets "familie" i relation til Eliwell Televis System (EWPC 1000S) tab (table of parameters) Fabriksindstilling af parametre \ \ (kan ikke programmeres) DIGITALE TILSLUTNINGSSIGNALER Instrumentet EWPC 1000 (/C, /S) kan styre op til 3 digitale tilslutningssignaler over 3 spændingsfrie kontakter. Dørkontaktens signal kontrollerer rumlyset, - Lys i rummet når kontakten brydes, og Lys slukket når kontakten sluttes. Hvis lyset er tændt v.h.a. den manuelle kontakt tilsidesættes dørkontaktens signal. V.h.a. parameter ldd kan man vælge om denne funktion skal fungere eller ej, når instrumentet er slukket. Krumtaphusvarme termostatkontakt - hvis termostatkontakten brydes, stopper kompressoren automatisk (kun for model /C og /S). Hvis termostatsignalet fra krumtapvarmelegemet ikke bruges, skal klemmerne luses. Pressostatkontakt - hvis pressostatens kontaktsæt brydes, stopper kompressoren automatisk (kun for model /C og /S). Hvis pressostatsignalet ikke bruges, skal klemmerne luses. Når antal pressostatfejl (parameter PEn ) indenfor en given periode (parameter PEI ) er overskredet, stopper kompressoren indtil instrumentet stoppes og startes igen (manuel reset). INSTALLATION EWPC 1000 (/C, /S) er beregnet for panelmontering. Instrumentet monteres i et hul på 209,5 x 65,5 mm og gøres fast v.h.a. de medleverede beslag. Omgivelsestemperaturen bør holdes mellem -5 og 65 C. Der vælges en placering, hvor risikoen for høj fugtighed samt kondensering er lav. EL-TILSLUTNING EWPC 1000 (/C, /S) er forsynet med Faston spadetilslutning 6,3 mm. Den er forsynet med en on/off knap, der udover at tænde og slukke for instrumentet, styrer et indbygget udgangsrelæ, hvortil man kan koble et eksternt relæ - via klemrækken. Det skal sikres, at den anvendte spænding stemmer overens med angivelserne på instrumentets mærkeplade. Der er spænding til instrumentet selvom det er slukket - man bør derfor installere en hovedafbryder mellem instrumentet og hovedforsyningen. Air-Con Danmark A/S 6

7 De to PTC følere kan forlænges med almindelig to-leder kabel (ingen krav til polaritet). Det anbefales, at holde følerlederne adskilt fra strømførende kabler. Placeres følerne med spidsen opad, forhindrer dette fugt i at trænge ned i følerne. Kompressorrelæet er spændingsfri og kan klare op til 1,5HK - anvend en passende ekstern kontakt til større kompressorer. FEJLMELDINGER Displayet viser E1 for rumføleren og E2 for fordamperføleren ved følgende fejl. Brud på føler Føler kortsluttet Føler ikke tilsluttet Følertemperatur under -55 C Følertemperatur over +99 C Ved tryk på Silence Alarm kontakten, brydes instrumentets alarmudgang, og displayet vil vise fejlmeldingen, mens lysdioden bliver ved med at blinke indtil årsagen til alarmen er fjernet. Før en føler erklæres defekt bør man sikres sig at kablerne er forbundet korrekt. Fejlmeldingen EO ved udfald på pressostat betyder, at det maksimale antal fejl (defineret i PEn ) har fundet sted indenfor tidsperioden PEI. Ved denne fejlmelding vil instrumentet stoppe kompressoren. Tryk på alarmafbryderen, stopper alarmsignalet mens fejlmeldingen vises i display og lysdioden blinker. Kompressoren vil forblive stoppet, indtil instrumentet slukkes og derefter tændes igen - på On/Off kontakten (manuel Reset). For type /C og type /S kan displayet vise fejlmeldingen dte, hvilket betyder, at Instrumentets interne ur har mistet hukommelsen. (Se programmering af ur). Air-Con Danmark A/S 7

8 TEKNISKE DATA Hus: selvslukkende, sort ABS plast Størrelse: frontpanel 215,5 x 72 mm, 110 mm dyb Montering: panelmontering v.h.a. beslag Forbindelser: Faston spadetilslutning 6,3 mm Display: 12,5 mm LED Trykknapper: på frontpanelet Datahukommelse: ikke flygtig hukommelse (EEPROM) Bevaring af hukommelse: ca. 6 klokketimer Drifttemperatur: C Lagringstemperatur: C Udgange: et (1) SPST relæ 15(7) Amp 250Vac for kompressor, et (1) SPDT relæ 8(3) Amp 250Vac for afrimning, fire (4) SPST relæer 8(3) Amp 250Vac for styring af fordamperventilator, hjælpefunktioner og tænd/sluk knap Ekstern alarmudgang: en (1) udgang 12 Vdc/50mA til eksternt alarmsignal eller relæ Analoge indgange: to (2) PTC følere til temperaturstyring og afslutning af afrimning Digitale indgange: tre (3) digitale indgange til dørkontakten, pressostaten (kun EWPC1000/C og EWPC 1000/S) og krumtaphus varmelegeme (kun EWPC1000/C og EWPC 1000/S) Seriel forbindelse: RS-485 port for tilslutning til Televis (kun EWPC 1000/S) Televis kompabilitet: software udgave eller nyere (kun EWPC 1000/S) Opløsning: 1 C Nøjagtighed: bedre end 0,5% af fuld skala Strømforsyning: (afhængig af model) 220, 110, 24 Vac ±10%, 50/60 Hz (opgives ved ordre); 12 Vac/ dc ±15% (kun EWPC 1000). Air-Con Danmark A/S 8

Rev.: Juni 1997 Udgave: rel. 12/96 Produkt: EWPC 907

Rev.: Juni 1997 Udgave: rel. 12/96 Produkt: EWPC 907 BESKRIVELSE EWPC 907 er en temperaturstyring med dobbelt udgang, der fungerer enten uafhængigt eller afhængigt af hinanden (2-trins); den primære udgang giver mulighed for valg mellem ON/OFF, PD eller

Læs mere

Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet.

Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet. Elektronisk styring for køleanlæg med luftkølede fordampere Brugermanual Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet. Taster og menuer UP Blader gennem menuen -

Læs mere

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner Digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner Denne manual indeholder vejledning i brugen af følgende 2 styringer. PJEZS00000 kun køl Vigtigt! Begge

Læs mere

Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet.

Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet. Elektronisk styring for køleanlæg med luftkølede fordampere Brugermanual Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet. Taster og menuer UP Blader gennem menuen -

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

Kontakt til forøgelse af værdien vist i displayet. Enten for setpunkt eller parameter.

Kontakt til forøgelse af værdien vist i displayet. Enten for setpunkt eller parameter. BESKRIVELSE EWTR 910 er en ny microprocessorbaseret og fuldt programmerbar styring for ON/OFF eller PID styring. Instrumentet findes i tre varianter: EWTR 910 for temperatur, EWHR for relativ luftfugtighed

Læs mere

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder.

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C LED (lysdiode) instrumenter til køl/ frost infrarød IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C - COMPACT modellen

Læs mere

IR33C0LR00 LED instrument til frost -------------------------------------------------------------------------------------------

IR33C0LR00 LED instrument til frost ------------------------------------------------------------------------------------------- IRLR: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for frostanlæg. IR OMPAT modellen (2 x 74) er en lille termostat og afrimningskontrol med 4 relæer. Den er den ideelle løsning til frostanlæg.

Læs mere

Kommunikation for fuld PC kontrol.

Kommunikation for fuld PC kontrol. TEKNISK BESKRIVELSE 1400H101DK Ver.01 (01 af 08) R www.ako.es ET PERFEKT UDVALG AF ELEKTRONISKE STYRINGER FOR: Temperatur udlæsning og kontrol. Forskellige former for kompressorbeskyttelse. Programmering

Læs mere

Elektronisk styring for køleanlæg. Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet.

Elektronisk styring for køleanlæg. Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet. Elektronisk styring for køleanlæg Brugermanual Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet. Taster og menuer UP Blader gennem menuen - Hæver værdien - Aktiverer

Læs mere

1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk kølecontroller TLZ12 Frontpanel: TLZ12 22.8. OUT DEF AL 4 3 U P * TLZ12 er en digital microprocessorstyret controller for kølekompressor med ON/ kontrol og afrimningsfunktion. Instrumentet

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

IDPLUS 961-971 - 974. Elektronisk styring til køleenheder

IDPLUS 961-971 - 974. Elektronisk styring til køleenheder IDPLUS 961-971 - 974 DK Elektronisk styring til køleenheder INDHOLD DK KONTROLPANEL... 4 TASTER OG LED... 5 ADGANG TIL OG BRUG AF MENUER 6 BASIS KOMANDOER TIL MENU... 6 BASIS KOMANDOER TIL SPÆRRING 7

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Betjenings- og servicenual. Compact 210/410

Betjenings- og servicenual. Compact 210/410 Betjenings- og servicenual Compact 210/410 1 765041364 Indhold: Opstilling... 3 Tilslutning... 5 Igangsætning... 5 Temperaturindstilling... 6 Temperaturalarm... 7 Fejlkoder... 8 Afrimning... 8 Tastaturlås...

Læs mere

22.8. Elektronisk controller for kølekompressor TLY29 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: 8644 7877.

22.8. Elektronisk controller for kølekompressor TLY29 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: 8644 7877. Elektronisk controller for kølekompressor TLY29 Frontpanel: TLY 29 er en digital microprocessorstyret controller beregnet for køleapplikationer med ON/OFF temperaturregulering samt afrimningskontrol (elektrisk

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

I tilfælde af fejl i termostatføleren bliver start og stop af kompressoren tidstyret via parameterværdierne I parameter COn og COF.

I tilfælde af fejl i termostatføleren bliver start og stop af kompressoren tidstyret via parameterværdierne I parameter COn og COF. Multifunktions styring XR60C - XR60D - XR70D CONTENTS 1. GENEREL ADVARSEL 1 2. GENEREL BESKRIVELSE 1 3. STYRRING AF BELASTNINGER 1 4. KOMANDOER FRA FRONTPANEL 1 5. PARAMETRE 2 6. INSTALLATION OG MONTERING

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SSD 90 SMD12RU / SMD34RU. SSD90C35 Varenr. 572351 SMD12RU Varenr.572358 SMD34RU Varenr.572360 SSD90/082003-1

Brugervejledning & instruktion SSD 90 SMD12RU / SMD34RU. SSD90C35 Varenr. 572351 SMD12RU Varenr.572358 SMD34RU Varenr.572360 SSD90/082003-1 Brugervejledning & instruktion SS 90 SM12RU / SM34RU SS90C35 Varenr. 572351 SM12RU Varenr.572358 SM34RU Varenr.572360 SS90/082003-1 INEKS 1.0 Installation Side 2 2.0 riftbeskrivelse Side 3 3.0 Kontrolparameter

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Elektronisk timer TT 34 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: Frontpanel:

Elektronisk timer TT 34 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: Frontpanel: Elektronisk timer TT 34 Frontpanel: SET CNT TT 34 28.58 4 3 U P TT 34 er en programmerbar timer med en eller to udgange. Instrumentet kan programmeres med op til 3 forskellige setpunkt-tider, 5 funktionsmuligheder

Læs mere

Dr.Pascal med tilslutningsprint DAT med 4 A triac KLIMA - PROCESSOR

Dr.Pascal med tilslutningsprint DAT med 4 A triac KLIMA - PROCESSOR Dr.Pascal med tilslutningsprint DAT med 4 A triac KLIMA - PROCESSOR INSTALLATION Pascal-DAT-Installation - Klima Design A/S - 24. november 2010 1 1.0 El-tilslutning Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06.

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06. H. JESSEN JÜRGENSEN A/S Master Cella PRG SEL Master Cella Brugsvejledning +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel 11.06.03 Dimensioner (mm): Indholdsfortegnelse Huldimensioner ved panelmontering

Læs mere

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4 T1 E T5 V T4 N T3 T2 P Generel beskrivelse DTC2200 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer. Styringen kan benyttes til anlæg med brugsvand og rumvarme i følgende kombinationer: 1: Brugsvands styring

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR

Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR INSTALLATION Pascal-T2-Installation - Klima Design A/S - 24. november 2010 1 1.0 El-tilslutning Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

Brugervejledning for AERMEC kontrolpanel model AN

Brugervejledning for AERMEC kontrolpanel model AN H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning for AERMEC kontrolpanel model AN IFCXTW 000901 64560.30 Mac/Word/ Aermec AN kontrolpanel-bv.doc 09.2004 BEMÆRKNINGER Dette er en af

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

Betjeningsmanual Aermec chiller unit AN

Betjeningsmanual Aermec chiller unit AN Betjeningsmanual Aermec chiller unit AN H. Jessen Jürgensen September 2007 1 Betjeningspanel Trykknap A B C D Funktion Programmering forøge formindske vælge Diode indikering Symbol Farve Dioden lyser konstant

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

1384 Flugtvejsterminal Manual DK

1384 Flugtvejsterminal Manual DK 1384 Flugtvejsterminal Manual DK Opdateret November 2013 1 Sideanvisning Beskrivelse... 3 Lysindikeringer... 4-5 Montering og installation... 5-8 Tilslutninger med profil 10... 8-9 Tilslutninger med profil

Læs mere

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type 64-102050-1. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. International Marketing A/S Udgave: 1.0 01 2005. Sprog: Dansk Tillykke

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg PJ32 Plug-in Serie: Elektronisk digitaltermostat med afrimningsstyring Panelmontage Der kan leveres to forskellige monteringssystemer: Beslag som vist

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien PXB 0005 65597.12 Den elektroniske PXB termostat med begrænsede funktioner er et kontrolpanel for fjernbetjeningen

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 Udgave 07.08 Erstatter 06.05 Brugervejledning BRUGER Version Brugergrænseflade Grønt 3 cifret display (plustegn og komma), gult driftssignal og rødt alarmsignal. Betydning

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning ECC Styring ECC Styring for Enervent boligventilationsaggregater Enervent boligaggregater er beregnet til kontinuerlig drift og bør af hensyn til kondensdannelse i aggregat og kanaler aldrig stoppes. Aggregaterne

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

THERMOMAX COLTREC RCX 100 MIKROPROCESSOR STYRET KØLE / FROST STYRING. www.thermomax-group.com

THERMOMAX COLTREC RCX 100 MIKROPROCESSOR STYRET KØLE / FROST STYRING. www.thermomax-group.com THERMOMAX COLTREC RCX 100 MIKROPROCESSOR STYRET KØLE / FROST STYRING www.thermomax-group.com Inholdsfortegnelse Sektion 1 Introduktion....2 Sektion 2 Installation...... 3 2.1 RCX 100 enheden... 3 2.2 Følere......3

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual CLIMATIX TM GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual 1. Anvendelse 1.1. GBS Display til opsætning og overvågning Med GBS system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt

Læs mere

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz NORDISK CONTROL A/S FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz Portstyringen NC6005 er en CE-mærket universal 3-knaps styring interface for ABDL-Anlæg. Af primære funktioner kan nævnes: hukommelse

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Alarm og overvågning for din sikkerhed

Alarm og overvågning for din sikkerhed Alarm og overvågning for din sikkerhed Trykvagt (ventilationsalarm E) med ekstern pressostat Varenummer kr. Tryk områder ES-332-49292 1650 20-300Pa ES-332-49293 1650 100-1000Pa ES-332-49294 1650 500-2000Pa

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED DLP 241 og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Sammenkoblings muligheder af styreenheder, med op til 80 kanaler. Frostsikring. Mulighed for tilslutning af pumpestyring. Kan

Læs mere

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC centralen er designet til at styre 24Vdc vinduesmotorer. Vinduets åbne/lukke styring kan ske via aktivering af røgdetektor, aktivering af brandtryk

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Instruktionsmanual Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Indholdsfortegnelse Indhold Side Sikkerhed 3 Placering af Mitsubishi udedel 6 Mitsubishi kølemiddels flow diagram 7 El diagram for Mitsubishi

Læs mere

IR32S: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for statiske anlæg med drift inden for gennemsnitlige temperaturområder.

IR32S: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for statiske anlæg med drift inden for gennemsnitlige temperaturområder. IR32S LED (lysdiode) instrumenter til køling infrarød IR32S: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for statiske anlæg med drift inden for gennemsnitlige temperaturområder. Instrumenterne

Læs mere

(DEF) Når du trykker på denne tast, startes en manuel afrimning. Time

(DEF) Når du trykker på denne tast, startes en manuel afrimning. Time Digital styring med afrimnings- og ventilatorkontrol XR70CX 1. GENEREL ADVARSEL 1.1 LÆS DENNE ADVARSEL FØRST Denne betjeningsvejledning er en del af produktet og skal opbevares i nærheden af styringen,

Læs mere

Sommerdrift på en NBE brænder.

Sommerdrift på en NBE brænder. Sommerdrift på en NBE brænder. Ved sommerdrift forstås en driftform hvor fyret ikke kører konstant, men blot kører når der er behov for varme til varmtvandsbeholderen (VVB en) eller til kortvarig opvarmning

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere