UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september / Stig R. Hemdorff UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPFØLGNING PÅ UDVIKLINGEN I TRAFIKULYKKER... 2 VISNING AF MÅLTALLENE... 7 SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER INDIKATORER... 17

3 SIDE 2 OPFØLGNING PÅ UDVIKLINGEN I TRAFIKULYKKER Dette notat beskriver den seneste udvikling for trafikulykker med personskade. Notatet beskriver udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning for trafiksikkerhedsarbejdet for perioden 20 til 20. Dette notat er altså en status på, i hvor høj grad målet med udgangen af 20 blev nået. Det har ikke været muligt at inddrage målene i den nye Handlingsplan fra maj 2013, da både 1. og 2. kvartal 2013 desværre stadig indeholder foreløbige tal fra politiet. Derudover er der information om trafikudviklingen samt udvikling i antallet af dræbte sammenlignet med udviklingen i hastigheder fra hastighedsbarometeret. Notatet indeholder endelige informationer til og med 20. For 1. og 2. kvartal 2013 er vist foreløbige informationer. For de særlige indsatsområder og alvorligt og lettere tilskadekomne kan oplysningerne kun vises, når de endelige oplysninger er modtaget fra politiet, da de er baseret på oplysninger på element- og personniveau. Element- og personoplysninger modtages først i forbindelse med de endelige oplysninger. I de enkelte udviklingskurver er vist en mållinje svarende til et løbende fald frem mod reduktionen på 40 % i 20 i forhold til Reduktionen på 40 % er anvendt i alle tilfælde, selvom den formelt kun gælder for dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne. I forbindelse med målene for dræbte og tilskadekomne er der taget udgangspunkt i de i handlingsplanen angivne delmål for de enkelte år. TERMOMETER kvt For de enkelte grupper er vist et termometer, som beskriver niveauet ved udgangen af 20. I det viste eksempel for alvorligt tilskadekomne er på skalaen til højre vist udgangspunktet i 2005 (3.2) og målet i 20 (1.850). Er det aktuelle tal lavere end måltallet, vil termometeret være grønt. Er tallet højere end målet men ikke væsentligt (under 5 % højere), er termometeret gult, og er tallet væsentligt højere end målet, er termometeret rødt Alvorligt tilskadekomne Notatet er primært udarbejdet som grundlag for drøftelserne i Færdselssikkerhedskommissionen og Opfølgningsgruppen for Handlingsplanen, men kan forhåbentlig være til inspiration for andre. Yderligere oplysninger: civ. ing. Stig Hemdorff, Sikkerhedsafdelingen, Vejdirektoratet Dette notat og tidligere notater kan hentes i elektronisk form på under Viden og Data -> Statistik -> Ulykkestal -> National målsætning.

4 SIDE 3 FORUDSÆTNINGER Informationerne baserer sig på data fra Vejdirektoratets officielle ulykkesregister. Grundlaget for oplysningerne er politiets indberetninger om trafikulykker. Registeret indeholder ud over oplysninger om politiregistrerede trafikulykker med personskade også oplysninger fra politiet om de ulykker, hvor der alene er materiel skade, både hvor politiet har optaget rapport, og hvor politiet ikke har optaget rapport. I dette notat er der alene fokuseret på de ulykker, hvor politiet har registreret personskader. Fra politiet modtages dels en foreløbig indberetning (senest 1 uge efter ulykken) dels en endelig indberetning. (Ifølge retningslinjerne skal den endelige indberetning ske senest 6 uger efter, u- lykken er sket. I praksis kan det knibe med at overholde tidsfristen. Især har der været problemer i forbindelse med strukturændringerne som følge af politireformen. Der ser dog ud til at være sket en forbedring fra slutningen af 20). Selvom der er udmeldt endelige tal for et kvartal, kan der stadig forekomme korrektioner frem til den endelige afslutning af et ulykkessår. Herefter sker der ingen rettelser for det pågældende år. I forbindelse med angivelse af målsætning refererer oplysningerne til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning fra maj 20 for trafiksikkerhedsudviklingen frem til og med år 20. I målsætningen er fastlagt, at antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne skal reduceres med 40 % ved udgangen af år 20 i forhold til Selvom målsætningen i princippet alene går på antal dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne er princippet om 40 % reduktion også anvendt på de øvrige sammenligninger i notatet. For de perioder, hvor der kun foreligger foreløbige oplysninger, vises alene det totale antal tilskadekomne og dræbte. Det er først i forbindelse med den endelige indberetning, at der foreligger oplysninger om de involverede personer og dermed muligheden for at skelne mellem alvorligt og lettere tilskadekomne.

5 SIDE 4 TERMINOLOGI Trafikulykker Personskadeuheld Dræbte Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Tilskadekomne Personskader I dette notat anvendes betegnelsen trafikulykker for det, der i indberetningssystemet er defineret som færdselsuheld indrapporteret af politiet. For at blive registreret kræves, at mindst ét element har været kørende, og at ulykken er sket på et offentligt tilgængeligt færdselsareal. Er trafikulykker, hvor mindst én person er dræbt eller kommet til skade. Er antallet af personer, der er døde indenfor 30 dage som følge af en trafikulykke. Konstateres det, at der var tale om selvmord, hjertestop inden ulykken eller lignende, regnes vedkommende ikke som dræbt i ulykkesstatistikken. I disse tilfælde registreres personen som uskadt i statistikken, eller ulykken tælles slet ikke med, hvis andre ikke har været involveret. Er personer, hvor politiet har angivet, at vedkommende er kommet til skade, og hvor skadens type ikke er angivet som "alene lettere skade". Det betyder desværre i praksis, at alvorlig tilskadekommen kan dække alt fra kraniebrud til en brækket lillefinger. Er personer, hvor politiet har angivet at vedkommende er kommet til skade og skadens type er angivet som "alene lettere skade". Blå mærker, mindre hudafskrabninger og små snitsår betragtes ikke som en tilskadekomst. Er antallet af personer, der er kommet lettere eller alvorligere til skade i en trafikulykke. Er summen af dræbte og tilskadekomne personer.

6 SIDE 5 UDVIKLINGEN 20 OG DE SENESTE MÅNEDER Måned Personskadeuheld Dræbte Tilskadekomne Heraf alvorlig Personskader i alt Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Året Tabel 1. Antal ulykker og tilskadekomster i 20. Måned Personskadeuheld Dræbte Tilskadekomne Heraf alvorlig Personskader i alt September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August Seneste mdr Tabel 2. Antal ulykker og tilskadekomster de seneste måneder. Bemærk: At tallene for 2013 endnu er foreløbige, derfor kan antallet af alvorligt tilskadekomne ikke angives. Derfor er tallene også angivet i kursiv.

7 SIDE 6 UDVIKLINGEN I DRÆBTE OG TILSKADEKOMNE I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN Dræbte Alvorlig Lettere Alle Periode Antal Mål Antal Mål Antal Mål Antal Mål Tabel 3. Antal for løbende 4 kvartaler set i forhold til målsætningen for samme periode. I forbindelse med visning af antallet i forhold til målet er faktisk antal større en målet vist med rødt. For dræbte er antallet i de sidste 3 kvartaler af 20 under målsætningen. Med udgangen af 20 er målet mere end opfyldt. For alvorligt tilskadekomne er antallet over målet fra 2. kvartal 20 og frem. Målet blev dermed ikke nået med udgangen af 20. For lettere tilskadekomne er antallet under målet i fra 2. kvartal 20 og frem. Målet blev altså nået med udgangen af 20. For antallet af personskader samlet har antallet ligget under målet siden udgangen af 20. Det er især det lavere antal af lettere tilskadekomne, der har bidraget til dette. Målet blev altså nået med udgangen af 20.

8 SIDE 7 VISNING AF MÅLTALLENE For den generelle udvikling er det muligt at vise oplysningerne for ulykker med personskade, antallet af dræbte og antallet af personskader totalt i forhold til målsætningen. Oplysningerne er også vist særskilt for alvorligt og lettere tilskadekomne. Her er det alene muligt at vise udviklingen til og med udgangen af 20, da fordelingen på alvorlig og lettere tilskadekomst kræver, at informationerne er endeligt indberettet. Endelige informationer for alle ulykker eksisterer kun til og med udgangen af 20. I forbindelse med visning af måltal for de særlige indsatsområder er det valgt alene at vise målet for det samlede antal af personskader. Det skyldes primært, at antallet af dræbte, når der vises informationer på detaljeret niveau, bliver meget små. Dermed har en fremskrivning af målet ingen mening. Tilfældige statistiske udsving kommer til at betyde mere end den generelle udvikling. Grå søjler viser udviklingen mellem basisåret og starten på handlingsplanens periode. Den fortsatte udvikling i 2013 er vist som blå søjler. I forbindelse med de enkelte målområder er vist termometre, som indikerer det øjeblikkelige niveau. Er det faktiske antal mere en 5 % over målet er farven angivet som rød. Er antallet over målet, men ikke over 5 % over er farven angivet som gul. Er antallet under målet er farven angivet som grøn. UDVIKLINGEN I ANTAL DRÆBTE: Sum af dræbte for løbende 4 kvartaler Basis Mållinie I figuren er vist udviklingen i antallet af dræbte som summen af de seneste 4 kvartaler i forhold til et beregnet mål for det pågældende kvartal.

9 SIDE Fra udgangen af 20 til udgangen af 20 gik udviklingen desværre i den gale retning med et stigende antal dræbte. Det betød, at antallet af dræbte fra starten af 20 til udgangen af 20 er højere end mållinjen. Siden starten af 20 har der været tale om et fald. Fra 2. kvartal 20 kommer antallet klart under målsætningen. De 167 dræbte i 20 er det laveste antal set tilbage til statistikkens start i kvt Dræbte UDVIKLINGEN I ALVORLIGT TILSKADEKOMNE 3500 Sum af alvorligt tilskadekomne for løbende 4 kvartaler 3000 Mållinie Basis I figuren er vist udviklingen i antallet af alvorligt tilskadekomne som summen af de seneste 4 kvartaler i forhold til et beregnet mål for det pågældende kvartal.

10 SIDE Antallet af alvorligt tilskadekomne har i perioden og igen fra 2. kvartal 20 til udgangen af 20 ligget over mållinjen. Der har dog siden udgangen af 20 generelt været tale om et fald. Med udgangen af 20 er antallet af alvorligt tilskadekomne 6 % over målet. 4. kvt Alvorligt tilskadekomne UDVIKLINGEN I LETTERE TILSKADEKOMNE 4000 Sum af lettere tilskadekomne for løbende 4 kvartaler 3500 Mållinie Basis I figuren er vist udviklingen i antallet af lettere tilskadekomne som summen af de seneste 4 kvartaler i forhold til et beregnet mål for det pågældende kvartal.

11 SIDE I starten af 20 var der en stigning i antallet af lettere tilskadekomne. På det tidspunkt lå antallet over mållinjen. Siden midten af 20 er der et fald i antallet, så vi med udgangen af 2. kvartal 20 er kommet under mållinjen. Det har holdt sig lige siden. Med udgangen af 20 ligger tallet 21 % under målet. 4. kvt Lettere tilskadekomne UDVIKLINGEN I PERSONSKADER SAMLET 8000 Sum af personskader for løbende 4 kvartaler 7000 Mållinie Basis I figuren er vist udviklingen i antallet af personskader (dræbte og tilskadekomne) som summen af de seneste 4 kvartaler i forhold til et beregnet mål for det pågældende kvartal.

12 SIDE I starten af 20 er der en stigning i det totale antal af personskader. Fra midten af 20 er der tale om et fald i antallet. Fra 1. kvartal 20 til og med 3. kvartal 20 har tallet ligget over mållinjen. Siden udgangen af 20 er vi kommet under målet. Det er især faldet i antallet af lettere tilskadekomne, som bidrager til, at antallet af personskader totalt kommer under målet. Ved udgangen af 20 lå antallet af personskader 9 % under målet. 4. Kvt Personskader i alt UDVIKLINGEN I PERSONSKADEUHELD 6000 Sum af personskadeuheld for løbende 4 kvartaler Mållinie Basis I figuren er vist udviklingen i antallet af ulykker med personskade som summen af de seneste 4 kvartaler i forhold til et beregnet mål for det pågældende kvartal.

13 SIDE Fra midten af 20 har der været tale om en stigning frem til midten af 20, herefter er der tale om et fald. Fra starten af 20 frem til 4. kvartal 20 ligger antallet af personskadeuheld over mållinjen. Siden da er vi kommet under mållinjen. Med udgangen af 2. kvartal 20 er antallet lige omkring målet igen. Med udgangen af 20 ligger lå antallet af personskadeuheld 4 % under målet. I starten af 20 var vi oppe på at ligge 16 % over mållinjen. 4. Kvt Personskadeuheld i alt

14 SIDE 13 SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER For de særlige indsatsområder cyklister, sprit og unge er det valgt at vise det samlede antal personskader (med underinddeling i dræbte, alvorligt til skade og lettere til skade). Da informationerne i forbindelse med de særlige indsatsområder baserer sig på informationer på personniveau, er det kun muligt at vise oplysningerne for de perioder, hvor der er endelige oplysninger. I forbindelse med indsatsområdet selebrug er det vanskeligt at vise informationerne, da informationen om brug af sele i mange tilfælde er uoplyst. Hastighed er også et af indsatsområderne. På grund af de usikre hastighedsangivelser og kombinationen fra flere køretøjer, er det ikke muligt at vise denne udvikling. I stedet er det valgt sidst i notatet at vise udviklingen i den generelle hastighedsudvikling (baseret på Vejdirektoratets hastighedsbarometer) i forhold til udviklingen i antallet af dræbte. Med udgangen af 20 er alle indsatsområder på nær cyklister under målsætningen. CYKLISTER 1400 Sum af personskader for løbende 4 kvartaler cyklister Dræbte Alvorlig Lettere Over mållinien Mållinie Basis I figuren er vist udviklingen i antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne som summen af de seneste 4 kvartaler i forhold til et beregnet mål for personskader samlet for det pågældende kvartal.

15 SIDE Som det eneste særlige indsatsområde har cyklister ligget under målsætningen i hele perioden frem til 20. Det er især de lettere skader, som er blevet lavere, men siden udgangen af 20 er også antallet af dræbte faldet. Fra starten af 20 er antallet kommet over mållinjen. Det er især antallet af alvorligt tilskadekomne, som er steget. 4. kvt Cykel Antallet af ulykker med cykler er blandt andet påvirket af, at vi havde vinter med megen sne og kulde i vintrene 20/20 og 20/20, så antallet af cyklister på vejene har nok været lavere end normalt i disse perioder. Med udgangen af 20 ligger antallet 5 % over målet. SPRIT 00 Sum af personskader for løbende 4 kvartaler spritulykker Dræbte Alvorlig Lettere Over mållinien Mållinie Basis I figuren er vist udviklingen i antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne som summen af de seneste 4 kvartaler i forhold til et beregnet mål for personskader samlet for det pågældende kvartal.

16 SIDE kvt Sprit I forbindelse med ulykker med sprit medregnes alle personskader i ulykken, og altså ikke kun de spirituspåvirkede personer. Det er dog sådan, at hovedparten af personskaderne er blandt de spirituspåvirkede førere selv eller personer i deres køretøj. Der er alene set på ulykker, hvor der har været mindst ét motorkøretøj, hvortil der kræves kørekort (personbil, varebil, lastbil, bus, motorcykel, traktor eller knallert-45), involveret med en spirituspåvirket fører (med en promille der er større end 0,50, eller er skønnet påvirket). Antallet af personskader i forbindelse med sprit har været nogenlunde konstant frem til 1. kvartal 20, hvorefter der desværre sker en stigning. Antallet når sit maksimum med udgangen af 1. kvartal 20, hvor antallet lå 45 % over mållinjen. Herefter indtrådte heldigvis et fald, som er fortsat siden. Fra starten af 20 frem til udgangen af 20 har antallet af personskader været under mållinjen. Med udgangen af 20 er antallet af personskader 16 % under målet. Også antallet af dræbte er faldet, så vi med udgangen af 20 er nede på 18 dræbte mod basisåret 2005 på 53 dræbte. UNGE MOTORFØRERE 2250 Sum af personskader for løbende 4 kvartaler i ulykker med unge motorførere Dræbte Alvorlig Lettere Over mållinien Mållinie Basis I figuren er vist udviklingen i antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne som summen af de seneste 4 kvartaler i forhold til et beregnet mål for personskader samlet for det pågældende kvartal.

17 SIDE kvt Unge Der er set på det samlede antal dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne i ulykker, hvor mindst én fører har været 18 til 24 år. Der er alene set på ulykker, hvor mindst en ung førte personbil, varebil, lastbil/bus, motorcykel, traktor eller knallert 45. Altså køretøjer hvortil der kræves kørekort. Der skal gøres opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er den unge, som er ansvarlig for ulykken. Frem til 3. kvartal 20 ligger antallet af personskader over mållinjen. Herefter falder det noget, men ligger omkring mållinjen. Med udgangen af 20 er faldet dog større, så antallet ligger klart under målet. Med udgangen af 20 antallet af personskader 8 % under målet.

18 SIDE 17 INDIKATORER HASTIGHED OG DRÆBTE Trend for gennemsnitlige hastighedsudvikling (sort kurve, venstre akse). Trend for dræbte pr måned, (rød kurve, højre akse) 86, , , , ,5 84,0 83, , ,5 82,0 5 81,5 0 jan-2002 jul-2002 jan-2003 jul-2003 jan-2004 jul-2004 jan-2005 Hastighed km/t Dræbte jul-2005 jan-20 jul-20 jan-20 jul-20 jan-20 jul-20 jan-20 jul-20 jan-20 jul-20 jan-20 jul-20 jan-20 jul-20 jan-2013 jul-2013 Figuren viser udviklingen i det generelle hastighedsniveau i forhold til antallet af dræbte for januar 2002 til og med august Udviklingen er baseret på en beregning, der forsøger at tage højde for ekstreme værdier og sæsonvariationer. Som det ses af hastighedskurven (den sorte kurve), kan man se påvirkningen af de kraftige vintre i 2005/20 og 20/20, da hastighedsniveauet her er væsentligt lavere. Vinteren 20/20 slår ikke helt så markant igennem. Generelt følger udviklingen i hastighed og antallet af dræbte hinanden, selvom der på det sidste ses en stigning i dræbte, selvom hastigheden er faldende. Dermed styrker det den øvrige viden om, at hastigheden har betydning for ulykkernes alvorlighed. Information om hastigheder for forskellige vejtyper kan i øvrigt ses på under viden og data statistik trafikken i tal. Bemærk: At tallene for dræbte i 2013 endnu er foreløbige, så oplysningerne her ikke er helt sikre.

19 SIDE 18 TRAFIK OG PERSONSKADER Indeks biltrafik Biltrafik og personskader indeks løbende måneder januar 2003 = 0 Indeks pskader 0,0 5,0 1,0 5,0 0,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 35, jan 2003.apr 2003.jul 2003.okt 2004.jan 2004.apr 2004.jul 2004.okt 2005.jan 2005.apr 2005.jul 2005.okt 20.jan 20.apr 20.jul 20.okt 20.jan 20.apr 20.jul 20.okt 20.jan 20.apr 20.jul 20.okt 20.jan 20.apr 20.jul 20 okt 20.jan 20.apr 20.jul 20 okt 20.jan 20.apr 20.jul 20 okt 20.jan 20.apr 20.jul 20 okt 2013.jan 2013.apr Måned 0,0 5,0 1,0 5,0 0,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 Udviklingen i biltrafikken og antallet af personskader er vist som indeks, hvor udgangspunktet januar 2003 er sat til 0. Fra januar 2003 til januar 20 er biltrafikken steget jævnt. Siden da har biltrafikken været stort set konstant. I modsætning til dette er antallet af personskader faldet kraftigt. Der synes derfor ikke umiddelbart at være en sammenhæng mellem antallet af personskader og trafikkens udvikling, når man ser det på et overordnet niveau. Når vi ser på det enkelte sted, fx i forbindelse med udpegning af sorte pletter, har vi dog kunnet konstatere en tættere relation. Den manglende sammenhæng på det overordnede niveau skyldes nok, at der er andre faktorer ind over, som vejer tungere end trafikken, når man ser på det generelt.

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Foreløbige ulykkestal marts 2016

Foreløbige ulykkestal marts 2016 Dato 21. april 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-3 Side 1/12 Foreløbige ulykkestal marts 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

Foreløbige ulykkestal oktober 2015

Foreløbige ulykkestal oktober 2015 Dato 23. november 2015 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 15/03328-10 Side 1/12 Foreløbige ulykkestal oktober 2015 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Foreløbige ulykkestal september 2016

Foreløbige ulykkestal september 2016 Dato 27. oktober 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-9 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal september 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Foreløbige ulykkestal oktober 2016

Foreløbige ulykkestal oktober 2016 Dato 23. november 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-10 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal oktober 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Foreløbige ulykkestal maj 2016

Foreløbige ulykkestal maj 2016 Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-5 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal maj 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

Foreløbige ulykkestal april 2016

Foreløbige ulykkestal april 2016 Dato 19. maj 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-4 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal april 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

Foreløbige ulykkestal december 2016

Foreløbige ulykkestal december 2016 Dato 26. januar 2017 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-12 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal december 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Foreløbige ulykkestal december 2015

Foreløbige ulykkestal december 2015 Dato 26. januar 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 15/03328-12 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal december 2015 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Foreløbige ulykkestal august 2016

Foreløbige ulykkestal august 2016 Dato 22. august 2016 Sagsbehandler Lartey G. Lawson Mail lal@vd.dk Telefon 7244 3027 Dokument 16/03107-8 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal august 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 DATO: Jan 2014 FOTO: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770609586 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2014 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Dato: Marts 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-02-2 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

TRAFIKULYKKER FORELØBI- GE MÅNEDSTAL

TRAFIKULYKKER FORELØBI- GE MÅNEDSTAL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. februar 2013 13/02313-? Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 TRAFIKULYKKER FORELØBI- GE MÅNEDSTAL OPDATEREDE MÅNEDSFAKTORER 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 215 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 215 Tabeller og udvikling Dato: Juni 216 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-34-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 2. kvartal Tabeller og udvikling Dato: April 2016 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-18-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 214 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - Året 214 Tabeller og udvikling Dato: September 215 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93184-78-7 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 DATO: Juni 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978 87 7060 698 1 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF ÅRET 2011... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Uheldsstatistik 1. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 1. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 1. kvartal 214 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 1. kvartal 214 Tabeller og udvikling Dato: Marts 215 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93184-53-4 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2012 DATO: Juni 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607766 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF ÅRET 2012... 3 FORUDSÆTNINGER OG

Læs mere

Uheldsstatistik - året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik - året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 2013 Tabeller og udvikling Dato: Juli 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-23-7 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2010

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2010 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 21 INDHOLD INDHOLD FORUDSÆTNINGER MV...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...1 Alder... 11 Spiritusuheld...12 Vejcentre...12 Politikredse...14

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 DATO: December 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-7060-728-5 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL 2012...

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 DATO: Februar 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607445 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 indhold OPSUMMERING AF 2. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Trafikulykker for året 2017

Trafikulykker for året 2017 Trafikulykker for året Titel Trafikulykker for året Dato: Juni 2018 ISBN (NET): 978-87-93674-02-8 Copyright: Vejdirektoratet, 2018 Kontaktoplysninger Vil du vide mere om Vejdirektoratets ulykkesstatistik,

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 DATO: April 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607520 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF 3. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2011

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2011 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2011 DATO: April 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-7060-678-3 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF 3. KVARTAL 2011... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Trafikulykker for året 2016

Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Dato: Juni 2017 ISBN (NET): 978-87-93436-73-2 Copyright: Vejdirektoratet, 2017 Indhold Opsummering af året 2016 4 Forudsætninger og indhold 5 Generel

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

Ulykkesanalyse maj 2017

Ulykkesanalyse maj 2017 Ulykkesanalyse maj 17 Dataene i analysen er trukket fra Vejdirektoratets database, der indeholder alle politiregistrerede uheld. Politiet får ikke kendskab til alle trafikuheld. Sammenligninger mellem

Læs mere

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning NOTAT Projekt Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune 2015 Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-04-23 Til Fra Peter Sandell Brian Jeppesen og Maria Krogh-Mayntzhusen 1. Opdatering af

Læs mere

Trafikulykker for året 2018

Trafikulykker for året 2018 Trafikulykker for året 2018 Titel Trafikulykker for året 2018 Dato: Maj 2019 ISBN (NET): 978-87-93674-64-6 Copyright: Vejdirektoratet, 2018 Kontaktoplysninger Vil du vide mere om Vejdirektoratets ulykkesstatistik,

Læs mere

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning NOTAT Projekt Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune 2016 Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. 01 Dato 2016-04-25 Til Fra Peter Sandell Anders Kusk og Maria Krogh-Mayntzhusen 1. Opdatering af uheldsanalyse

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Af ovenstående grunde ses i det følgende udelukkende på ulykker, hvor cyklister er kommet til skade i årene

Af ovenstående grunde ses i det følgende udelukkende på ulykker, hvor cyklister er kommet til skade i årene KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Til Cecilia Lonning-Skovgaard 13. april 2018 Notat om tilskadekomne i København 2007-2017. Forvaltningens adgang til ulykkesdata

Læs mere

Volker Nitz Dækbranchen Danmark

Volker Nitz Dækbranchen Danmark Volker Nitz Dækbranchen Danmark En verden i forandring eller??? Den halve sandhed Opsummering af året 2015 Kilde Opgørelserne bygger på de informationer vi har modtaget i Vejdirektoratets ulykkesregister

Læs mere

AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER

AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. oktober 2012 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER BASERET PÅ DATA FOR 2007 2011 MED FIGURER Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan 216 22 Antal ulykker Ulykkesudvikling 5 Ulykkesudvikling i Helsingør Kommune i perioden 1985-215 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År Person Materiel Ekstra Antal personskader 16

Læs mere

NVF-seminar Færøerne maj 2009

NVF-seminar Færøerne maj 2009 NVF-seminar Færøerne maj 29 Ulykker har omkostninger Ulykker medfører sorg og savn hos familier og venner Vagn Bech, Vejdirektoratet, Vejcenter Nordjylland Ulykker har omkostninger Hvad koster trafikulykkerne?

Læs mere

Inspirationsmøde om fremtidens trafiksikkerhedsarbejde. Velkommen. Erik Basse Kristensen 13. JUNI 2013 INSPIRATIONSMØDE OM TRAFIKSIKKERHED

Inspirationsmøde om fremtidens trafiksikkerhedsarbejde. Velkommen. Erik Basse Kristensen 13. JUNI 2013 INSPIRATIONSMØDE OM TRAFIKSIKKERHED Inspirationsmøde om fremtidens trafiksikkerhedsarbejde Velkommen Erik Basse Kristensen 1 Program Velkomst og nye mål - hvad betyder de? Erik Basse Kristensen, COWI Hvad koster ulykkerne kommunerne? Svend

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t.

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t. Notat om Motorvejshastigheder Status efter seks måneder med 130. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vejdirektoratet.dk Notat Motorvejshastigheder

Læs mere

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 21-25 Foranalyse nr. 2, 26. Revideret 27 116 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Læs mere

AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER

AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. oktober 2012 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER BASERET PÅ DATA FOR 2007 2011 UDEN FIGURER Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune 2013-2017 Baggrund I denne rapport undersøges uheldsbilledet for hele Aarhus kommune i perioden fra 2013-2017. Data er på baggrund af politiregistrerede

Læs mere

Uheldsstatistik

Uheldsstatistik Uheldsstatistik 12 1 Herunder ses en uddybende uheldsstatistik for de politiregistrerede uheld i Ikast-Brande Kommune i perioden fra 1-1-12 til 31-12-1. Der er medtaget uheld på alle offentlige veje, både

Læs mere

3 Fordeling på ulykkernes alvorlighed 3. 4 Fordeling på personskadernes alvorlighed 4. 6 Transportmidler (personskadeulykker) 6

3 Fordeling på ulykkernes alvorlighed 3. 4 Fordeling på personskadernes alvorlighed 4. 6 Transportmidler (personskadeulykker) 6 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSARBEJDET TEKNISK NOTAT - UDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Udvikling

Læs mere

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. november 2012 Mette Engelbrecht Larsen metl@vd.dk 7244 3348 DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL RESULTATER FRA DEN UDVIDEDE DØDSULYKKESSTATISTIK INDLEDNING Vejdirektoratet

Læs mere

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 9788770606578 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 SAMMENFATNING

Læs mere

Uheldsrapport Rebild Kommune

Uheldsrapport Rebild Kommune Uheldsrapport Rebild Kommune For perioden 2011 2015 December 2016 [Skriv her] Rebild Kommune 1 Uheldsanalyse [Skriv her] Rebild Kommune 2 Uheldsanalyse Uheldsrapporten skal anvendes til at få kendskab

Læs mere

Trafikuheld. Året 2006

Trafikuheld. Året 2006 Trafikuheld Året 006 Juni 007 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 3 Postboks 908 0 København K Tlf.: 744 3333 Fax.: 335 6335 Notat: Trafikuheld Året 006 Dato: 8. juni 007 Forfatter: Stig R. Hemdorff Udgiver:

Læs mere

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik 1.193 dræbte Det har vi lært Dødsulykkestatistik 2010-2015 Titel Dødsulykkesstatistik 2010-2015 1.193 dræbte - det har vi lært Dato: December 2016 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-63-3 ISBN:

Læs mere

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan Uddrag af ulykkesanalyse Færdselsulykkerne i Jammerbugt Kommune er gennemgået for at danne et overblik over, hvor og hvordan uheldene i Jammerbugt er sket samt

Læs mere

Færdselssikkerhedskommissionen

Færdselssikkerhedskommissionen Færdselssikkerhedskommissionen Alle politiske partier i folketinget Danske Kørelærer Union DTL 3F FDM Cyklistforbundet KL MC touring Club Dansk Fodgænger Forbund Transport- Bygnings og Boligministeriet

Læs mere

Ulykkestal første halvår fordelt på politikredse

Ulykkestal første halvår fordelt på politikredse Dato 5. juni 215 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 331 Dokument 14/1336-39 Side 1/16 Ulykkestal første halvår fordelt på politikredse Niels Juels Gade 13 122 København K Telefon

Læs mere

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2009 Færdselsuheld 2009 Road traffic accidents Færdselsuheld 2009 Udgivet af Danmarks Statistik December 2010 77. årgang Oplag: 160 Printet hos ParitasDigitalService Foto omslag: Morten

Læs mere

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Udgivet af Danmarks Statistik September 2005 72. årgang Oplag: 325 Danmarks Statistiks trykkeri ISBN 87-501-1484-0 ISSN 0070-3516 Pris: 126,00

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden starten af

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 4. september 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Christina

Læs mere

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode.

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode. Personskader og byområder (paper) Trafikdagene 1998 I dette paper beskrives udviklingen i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i vejtrafikken i byområder i perioden 1984 til 1996 målt pr. 1. indb.

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, I nyhedsbrevet er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikkens udvikling

Læs mere

Trafi ksikkerhed 2009

Trafi ksikkerhed 2009 Trafi ksikkerhed 2009 November 2009 Trafi ksikkerhed begynder med dig BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord Denne rapport beskriver trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen i 2009, hvor formålet er at reducere antallet

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Trafi ksikkerhedsplan 2009

Trafi ksikkerhedsplan 2009 Trafi ksikkerhedsplan 2009 Juni 2009 Trafi ksikkerhed begynder med dig BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord xx xx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 7 2. Ulykkesbilledet i Brønderslev Kommune 9 2.1 Ingen sorte

Læs mere

Udvikling i risiko i trafikken

Udvikling i risiko i trafikken Udvikling i risiko i trafikken Seniorrådgiver Camilla Riff Brems, Danmarks TransportForskning, cab@dtf.dk Seniorforsker Inger Marie Bernhoft, Danmarks TransportForskning, imb@dtf.dk Resume I bestræbelserne

Læs mere

AP-PARAMETRE TIL UHELDSMODELLER

AP-PARAMETRE TIL UHELDSMODELLER Dato 25. juni 2018 Sagsbehandler Ida Hvid Mail idh@vd.dk Telefon 72443012 Dokument Click here to enter text. Side 1/9 AP-PARAMETRE TIL UHELDSMODELLER BASERET PÅ DATA FOR 2012 2016 UDEN FIGURER Vejdirektoratet

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 66 Offentligt. Trafiksikkerhed. v/ kontorchef Flemming Schiller

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 66 Offentligt. Trafiksikkerhed. v/ kontorchef Flemming Schiller Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 66 Offentligt Trafiksikkerhed v/ kontorchef Flemming Schiller Udvikling i ulykkestallene (1950-2006) Trafikarbejde (blå kurve, venstre akse). Antal dræbte

Læs mere

Fotovogne - Holdninger - Adfærd. Trafikdage 2015 Søren Troels Berg Rådet for Sikker Trafik

Fotovogne - Holdninger - Adfærd. Trafikdage 2015 Søren Troels Berg Rådet for Sikker Trafik Fotovogne - Holdninger - Adfærd Trafikdage 2015 Søren Troels Berg Rådet for Sikker Trafik Agenda Politiets TV Spot og kampagne Befolkningens holdning til ATK Kontrol APP Fartkontrol.nu Kommunikationsindsats

Læs mere

Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år?

Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år? Færdselssikkerhedskommissionens næste handlingsplan Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år? Sven Krarup Nielsen, Vejdirektoratet Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan fra 2007 Mål for 2012:

Læs mere

temaanalyse fodgængerulykker

temaanalyse fodgængerulykker temaanalyse fodgængerulykker 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606561 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 FODGÆNGERULYKKER 2001-2010 Dette notat handler om

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

temaanalyse Ulykker om natten

temaanalyse Ulykker om natten temaanalyse Ulykker om natten 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766387 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker om natten 21-21 Dette notat handler om personskadeulykker

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Udgivet af Danmarks Statistik September 2008 75. årgang Oplag: 325 Printet hos ParitasDigital Trykt udgave: Pris: 55,00 kr. inkl. 25 pct. moms

Læs mere

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13.

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet Indsæt foto så det fylder rammen ud Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt 13. marts 2008 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan for København

Trafiksikkerhedsplan for København Trafiksikkerhedsplan for København af ingeniør Caroline Eiler Gotved og sektionsleder Claus Rosenkilde Vej & Park, Københavns Kommune Kort sammenfatning Københavns Kommune har i samarbejde med Københavns

Læs mere

National Strategisk Analyse i politiet

National Strategisk Analyse i politiet TRAFIKSIKKERHED National Strategisk Analyse i politiet Rigspolitiet udgiver i august publikationen Strategisk Analyse 217, som behandler udviklingen inden for alle typer af kriminalitet, trafiksikkerhed

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Forord Odense Kommune har uheldsdata fra to kilder. Det er politiregistrerede uheld samt uheld registreret på Odense Universitetshospital (OUH).

Forord Odense Kommune har uheldsdata fra to kilder. Det er politiregistrerede uheld samt uheld registreret på Odense Universitetshospital (OUH). TRAFIKSIKKERHED I ODENSE STATUS 217 Forord Odense Kommune har uheldsdata fra to kilder. Det er politiregistrerede uheld samt uheld registreret på Odense Universitetshospital (OUH). I modsætning til de

Læs mere

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Mere trafik færre ulykker Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Trafikmængden i Danmark stiger, mens antallet af dræbte og skadede i trafikken

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2008 Færdselsuheld 2008 Road traffic accidents Færdselsuheld 2008 Udgivet af Danmarks Statistik December 2009 76. årgang Oplag: 300 Printet hos ParitasDigitalService Trykt udgave: Pris:

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2018 Sags nr. EMN-2018-00019_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning, der er lavet i handlingsplanen

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital 48 Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital Der blev i 24 behandlet et lidt større antal tilskadekomne trafikanter end i 23. Antallet af tilskadekomne steg

Læs mere

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch Risiko i trafikken 2000-2007 Camilla Brems Kris Munch November 2008 Risiko i trafikken 2000-2007 Rapport 2:2008 November 2008 Af Camilla Brems og Kris Munch Copyright: Udgivet af: Rekvireres hos: Hel eller

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Civilingeniør Camilla Sloth Andersen, Viborg Amt e-mail: camilla@schioldan.net Det er almindelig kendt, at den officielle uheldsstatistik kun dækker 10-20

Læs mere

Status for Automatisk Trafikkontrol (ATK) generelt herunder effekter på landsplan

Status for Automatisk Trafikkontrol (ATK) generelt herunder effekter på landsplan Status for Automatisk Trafikkontrol (ATK) generelt herunder effekter på landsplan Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk Figur 1. ATK logo. ATK blev gradvist indført over hele

Læs mere

Trafikulykker og vejarbejde

Trafikulykker og vejarbejde Analyse af ulykker sket ved vejarbejde på motorveje (2006-2010) Puk Kristine Andersson Juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Resumé og konklusion... 3 1 Introduktion...

Læs mere

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606585 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 Notatet omhandler

Læs mere