Lagervisning. Dina Friis, og Niels Boldt,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lagervisning. Dina Friis, og Niels Boldt,"

Transkript

1 Lagervisning Dina Friis, og Niels Boldt, 6. april 2001

2 Kapitel 1 Sammenfatning Dette dokument er et eksempel på en delvis besvarelse af G-opgaven stillet på Datalogi Formålet er, at vise hvordan en ekstern afprøvning kan konstrueres, dokumenteres og fremstilles. Derfor indeholder dette dokument en analyse som der tages udgangspunkt i, for at konstruere den eksterne afprøvning. Det skal bemærkes at det er en god analyse men ikke et eksempel på en perfekt analyse. Dokumentet er beregnet til studerende på Datalogi 0, og det forventes at opgaveformuleringen af G opgaven er velkendt. 1

3 Indhold 1 Sammenfatning 1 2 Analyse Problemformulering Kriterier Inddata/Uddata Specifikation Tegn Linieskift Komprimering Begrænsninger på inddata

4 Kapitel 2 Analyse Der skal konstrueres et system, som kan vise en tekst entydigt, udelukkende vha. af grafiske tegn samt regenerere den originale tekstreng udfra den dannede streng. Der vil blive taget udgangspunkt i de krav og ønsker der er stillet i opgaveformuleringen. En reference til et krav eller ønske fra opgaveformuleringen, vil være repræsenteret som (1)- (6) i nedenstående tekst. Inddata til funktionen grafiskefratekst vil blive benævnt teksten og uddata fra denne funktion vil blive benævnt som den grafiske tekststreng. 2.1 Problemformulering For at kunne lave en korrekt løsning af opgaven skal følgende problemstillinger overvejes. Hvilke tegn er grafiske/ikke grafiske og hvordan skal ikke grafiske tegn repræsenteres. Hvordan skal linieskift, som forekommer i teksten behandles og hvordan skal disse linieskift repræsenteres grafisk så der opnås en entydig visning. Er der andre tegn end et linieskift-tegn, som kan medføre, at den viste streng skal formatteres på en bestemt måde. Et eksempel kunne være tegnet der repræsenterer tabulator forekommer i teksten. Hvordan sikres en kompakt visning af teksten Kriterier Følgende kriterier lægges der vægt på mht. til den søgte løsning. Løsningen skal være så generel som muligt. Der ønskes en simpel løsning. Regenereringen af den originale tekst skal være simpel. Løsningen skal overholde (1)-(3) og så vidt muligt imødekomme (4)-(6). 2.2 Inddata/Uddata Ifølge opgaveteksten er det klart, at inddata til grafiskefratekst skal være en tekststreng og et tal der angiver den ønskede liniebredde. Uddata vil være en streng bestående udelukkende af grafiske tegn og linieskift-tegn. 3

5 Inddata til tekstfragrafiske vil være en tekststreng bestående udelukkende af grafiske tegn og linieskift-tegnet. Uddata vil være en streng, som består af alle mulige tegn. Der vil være visse begrænsninger på inddata, som vil blive diskuteret senere i analysen. 2.3 Specifikation I dette afsnit vil de valgte løsninger blive beskrevet og der vil blive argumenteret for de valgte løsninger Tegn I denne opgave kan tegnene deles op i tre disjunkte mængder. Der er de grafiske tegn som kan vises direkte på skærmen. Derudover er der de ikke grafiske tegn som skal repræsenteres vha. af en sekvens af grafiske tegn og den sidste klasse er tegn med sideeffekter. Ved en sideeffekt, forstås at tegnet har indflydelse på lokaliseringen af det næste tegn i teksten. Det er vigtigt at være opmærksom på, at et tegn med en sideeffekt ikke kan ses, kun sideeffekten kan bemærkes. Eksempler på tegn med sideeffekt kunne være linieskift og tabulator. Det skal bemærkes at opdelingen af klasserne er systemafhængig, idet et tegn kan være grafisk på et system, mens det er et ikke grafisk tegn på et andet system. Sideeffekterne for et tegn kan også variere, dette afhænger altså også af det aktuelle system. Grafiske tegn Da de grafiske tegn, er forskelligt defineret alt efter hvilket system der tages udgangspunkt i, er en repræsentation af tegn faktisk systemafhængig. Men da det ikke har indflydelse på de generelle principper for den valgte løsning, om et tegn defineres som værende grafisk eller ikke grafisk defineres de grafiske tegn som i opgaveformuleringen. Dvs. grafiske tegn er tegn med valør 32 og med valør Blanktegn vil give problemer, især i sammenspil med linieskift, idet blanktegnet kun er synligt pga. de andre tegn i teksten. Tegn med sideeffekt Det er klart, at linieskift-tegnet skal betragtes som et tegn med sideeffekt. Men er der andre tegn som skal have samme status. Følgende bruges som udgangspunkt for denne vurdering. Sideeffekten af et tegn vil være systemafhængigt. Dvs. for hvert system som dette programmel skal køre på, skal der vælges hvilke sideeffekter man vil tage højde for. Da dette langtfra er en simpel opgave, vælges det at linieskift-tegnet er det eneste tegn der skal have en sideeffekt udfra kriterierne for opgaveløsningen og altså bliver repræsenteret som sig selv. Ikke grafiske tegn De ikke grafiske tegn vil så være de tegn som ikke er grafiske og tegn uden en sideeffekt. Repræsentation af ikke grafiske tegn For at kunne vise en vilkårlig tekst som både kan bestå af grafiske/ikke grafiske tegn vha. af grafiske tegn, er det nødvendigt at definere en repræsentation af de ikke grafiske tegn vha. af de grafiske tegn. Ved en repræsentation af et ikke grafisk tegn forstås en entydig sekvens af grafiske tegn. Ifølge (6) skal denne repræsentation også være så kompakt som muligt. Denne sekvens af grafiske tegn må heller ikke kunne tolkes som en sekvens af grafiske tegn i teksten. Derfor er det nødvendigt at vælge et enkelt grafisk tegn som markerer at de efterfølgende tegn er en repræsentation af et ikke grafisk tegn. 4

6 Men hvordan skal den efterfølgende sekvens af tegn være. Der er gundlæggende to muligheder. Der skal være en fast antal tegn efter hvert markeringstegn. Længden af repræsentationen varierer. Samtidig skal det være muligt at se hvornår repræsentationen slutter. Der skal tages hensyn til (6), når løsningen vælges. Ifølge afsnit er der ialt 95 grafiske tegn. Da en oktet har en variabilitet på 2 8 eller 256 skal det være muligt at repræsentere 256 forskellige tegn. Da 95 af disse er grafiske og et tegn har en sideeffekt må der være 160 (256-90) ikke grafiske tegn. Dvs. en repræsentation af de ikke grafiske tegn med et enkelt grafisk tegn vil ikke kunne lade sig gøre idet der kun er 95 forskellige muligheder. Hvis det vælges at bruge to tegn, ser det straks bedre ud, idet der er 95 2 muligheder, hvilket overstiger 160. Det er altså muligt at repræsentere de ikke grafiske tegn entydigt, ved en sekvens af grafiske tegn, hvor hver sekvens består af netop to tegn. Hvis længden af repræsentationen varierer, kan der repræsenteres 93 ikke grafiske tegn vha. af sekvenser bestående af netop et grafisk tegn. Der bruges jo et grafisk tegn til markeringstegn og et grafisk tegn til at markere at en længere repræsentation følger. Hvis vi så vælger at repræsentere de hyppigst forekommende ikke grafiske tegn med et grafisk tegn vil dette være den mest kompakte løsning. Men denne løsning er ikke simpel og der er ikke nogen logisk måde, hvormed de tegn der repræsenteres ved et tegn, vælges. Derfor forkastes denne løsning. Derfor ønskes der nu at finde en konkret repræsentation af hvert ikke grafiske tegn med to grafiske tegn. Det interessante ved et ikke grafisk tegn vil være valøren. Dvs. det vil være fornuftigt hvis der findes en repræsentation af et ikke grafisk tegn som relativt hurtigt kan omsættes til valøren for det ikke grafiske tegn. Da valøren for et ikke grafisk tegn ligger i mængden {0, 1,..., 255} kan det hexidecimale talsystem bruges til at repræsentere et ikke grafisk tegn, da de første to cifre i dette system har en variabilitet på netop 256. De to cifre kan repræsenteres ved brug af disse grafiske tegn {0,..., 9, a,..., f} Markeringstegnet Som markeringstegn vælges \, fordi dette tegn tit pr. konvention bruges til at fortælle at den næste tegnsekvens repræsenterer noget der ikke er et grafisk tegn. Dette giver anledning til et specialtilfælde når \ mødes i teksten. Enten kan \ nu betragtes som et ikke grafisk tegn eller også kan en speciel sekvens af tegn markere \. Under hensyntagen til (4) vælges det, at markere \ som \\. Afrunding Når en repræsentation af et ikke grafisk tegn begynder markeres dette med \. Et ikke grafisk tegn repræsenteres vha. af valøren angivet i det hexidecimale talssystem og der bruges netop to cifre. \ repræsenteres som \\. Dvs. det ikke grafiske tegn med valør 165 vil blive repræsenteret som \A Linieskift For at kunne honorere (2) og (3) er det nødvendigt at indsætte linieskift i den viste tekst. Men da der samtidig forekommer linieskift i den originale tekst er det klart, at et linieskift ikke blot kan repræsenteres vha. et linieskift idet der så vil opstå tvetydigheder. Derfor er det nødvendigt at skelne mellem linieskift. Linieskift der forekommer i den originale tekst vil blive benævnt som naturligt forekommende linieskift og linieskift der er indsat for at honorere (2) vil blive benævnt som tvungne linieskift. 5

7 Det forudsættes i nedenstående at et linieskift er usynligt idet det ikke kan lokaliseres. Der kan blot konstateres at de efterfølgende tegn starter på en ny linie. Dvs. den problemstilling der behandles i det følgende er, at det skal være muligt at lokalisere et linieskifte og samtidig skal typen af linieskiftet også fremgå af den viste tekst. Repræsentation af linieskift Problemet er altså at lokalisere hvor et linieskifte har fundet sted i teksten og hvilken type linieskift det er. Dette problem opstår i et sammenspil mellem blanktegnet og linieskift-tegnet. Der kan opstå følgende problemer som skal løses En linie fyldes helt ud med tekst og afsluttes med et linieskifte. Lokaliseringen af linieskiftet er altså ikke et problem. Men det er jo ikke muligt at afgøre hvilken type linieskift det har været. Det kan både være et tvungent linieskifte som er indsat eller et naturligt linieskifte der kom som næste tegn i teksten. En linie afsluttes af en sekvens af blanktegn. Der er så følgende fortolkningsmuligheder. For det første kan lokaliseringen af linieskiftet ikke finde sted idet det er umuligt at se hvor mange blanktegn der var. Det kan både være et naturligt linieskifte som optræder inde på linien, et naturligt linieskift som optræder i slutningen af linien eller også er linien blevet afbrudt af et tvungent linieskifte. Dvs. det er heller ikke muligt at bestemme hvilken type af linieskift der forekom. Det er altså klart at en eller begge typer af linieskift skal markeres med en sekvens af grafiske tegn. Specielt skal et naturligt linieskift markeres, da lokaliseringen ellers ville give problemer. Hvilke problemer ville der opstå hvis man valgte at markere et naturligt linieskifte med en sekvens af grafiske tegn. Det forudsættes så at det naturlige linieskifte skulle komme lige efter denne sekvens af tegn, således at lokaliseringen af linieskiftet ikke giver problemer. Dette ville eliminere problemet med at lokalisere et naturligt linieskifte efter en sekvens af blanktegn, idet de ville være efterfulgt af markeringen for et naturligt linieskifte. Det ville også være muligt at bestemme typen af et linieskifte. Men er det også muligt at lokalisere et tvungent linieskift. Det er klart at et tvungent linieskift kan typebestemmes, da ethvert linieskift som ikke efterfølger markeringen af et naturligt linieskift vil være et tvungent linieskift. Lokaliseringen vil heller ikke volde nogle problemer da et tvungent linieskift netop kan optræde et sted på en linie, nemlig i slutningen. Da det af ovenstående diskussion følger at det ikke er nødvendig at markere et tvungent linieskift fravælges dette af hensyn til (6). Se fig. 2.1 for et eksempel. Markering af naturligt linieskifte Idet det i forrige afsnit blev besluttet at markere et naturligt linieskifte skal det nu besluttes hvilken form denne markering skal have. Det er klart at at markeringen skal være en sekvens af grafiske tegn umiddelbart foran det naturlige linieskifte. Der er to muligheder for at repræsentere et linieskifte. 1. Linieskiftet betragtes som et ikke grafisk tegn + et tegn med en sideeffekt. Markeringen af linieskiftet vil altså være \valør. 2. Der findes en specialmarkering, som sættes foran linieskiftet. Ulempen ved 1, er at der bruges tre grafiske tegn på at repræsentere et linieskifte. Dvs. dette strider mod (6) og hvis der kan findes en markering som bruger færre tegn end 1 vil denne markering være at foretrække. Hvis der vælges et tilfældigt grafisk tegn t, til at repræsentere linieskift ville dette tegn skulle ekspanderes til en sekvens af grafiske tegn, hver gang det forekommer i den originale tekst idet der ellers ville opstå tvetydigheder. Se fig

8 I dette eksempel er \n valgt som markør af et naturligt linieskift. (nl) betegner naturligt linieskifte. - betegner et blanktegn. markerer margener på linien. Dette er en tekst , afsluttet med tvungent linieskifte. Dette er en tekst\(nl) Figur 2.1: Lokaliseringen af det tvungne linieskiftet er muligt, idet det må være ved margen. En mulighed ville være, at markere et naturligt linieskifte vha. \ og et tegn t, hvor t / {0,..., 9, a,..., f}, da disse tegn bruges til at repræsentere de ikke grafiske tegn. Denne mulighed skaber ikke tvetydigheder og er lige så kompakt som den forrige løsning og den er bedre end 1, idet der kun bruges to grafiske tegn til at repræsentere et linieskifte. Som tegnet t vælges n, idet det er en gængs standard at lade \n betegne linieskift. Det er klart at et andet markeringstegn end \ kunne være anvendt, men det ville betyde en mindre kompakt og generel løsning, idet der så var endnu et tegn der skulle behandles i stil med \. Indsættelse af tvunget linieskift Ifølge (2) må en linie i udskriften ikke bestå af mere end n tegn. Dette betyder, at hver gang der er n tegn i linien uden et naturligt linieskifte, må der indsættes et tvungent linieskifte. Et ikke grafisk tegn tælles som det antal tegn, der er i repræsentationen af det ikke grafiske tegn. Ekspansion af tegn Det kunne formodes at ekspansionen af ikke grafiske tegn til en sekvens af grafiske tegn ville skabe tvetydigheder, hvis det betød at der skulle indsættes et tvungent linieskift i denne sekvens. Men da et tvunget linieskift ikke betragtes som en del af teksten skaber det ikke problemer idet læsningen bare fortsættes som om linieskiftet ikke har fundet sted Komprimering Ifølge (6) ønskes der en kompakt visning af den originale tekst. Dette kunne opnås ved at komprimere tekststrengen. Ved en komprimering, forstås at en ens sekvens af tegn erstattes entydigt af en kortere sekvens af grafiske tegn. Hvilke tegnsekvenser komprimeres Umiddelbart er der følgende forskellige kombinationer af tegntyper som kunne komprimeres. 1. Alle tegnsekvenser komprimeres. 2. Alle grafiske tegnsekvenser komprimeres. 3. Alle ikke grafiske tegnsekvenser komprimeres. 4. Kun sekvenser af linieskift komprimeres. Ifølge (4) skal de grafiske tegn så vidt muligt vises som sig selv. Dette ønske prioriteres højere end (6) og derfor forkastes mulighed 1 og 2. Men hvordan skal de ikke grafiske tegn og tegn med sideeffekter behandles. I dette tilfælde vil der være en større pladsmæssig gevinst ved en komprimering, idet der bruges tre grafiske tegn til at repræsentere et enkelt ikke grafisk tegn. Men en komprimering strider mod to af kriterierne der er opsat for denne løsning. Nemlig enkelthed i løsningen og enkelthed i regenereringen. Derfor forkastes denne løsning. 7

9 Linieskifte kan behandles specielt, idet en komprimering af et linieskifte kan foretages ved at forkaste sideeffekten af et enkelt linieskift-tegn og udelukkende bruge tegnets grafiske repræsentation. Dette vil give en højere grad af kompakthed og desuden vil det være en konsekvens af (6). Denne løsning er samtidig simpel, idet hvert enkelt repræsentation af et linieskifte uden sideeffekt, kan behandles separat ved regenerering af teksten. Derfor vælges denne løsning. Ifølge (3) skal tegnet der efterfølger et linieskift-tegn begynde forrest på en ny linie. Dvs. for at opfylde dette krav skal der være et linieskifte efter en komprimeret sekvens af linieskift-tegn. Dette linieskifte kan ikke indsættes før denne sekvens idet det ville være i modstrid med (3)(se fig.2.2). Lad #nl# betegne et naturligt linieskifte. "Sådan repræsenteres en sekvens af linieskift-tegn \n\n\n\n#n#" Figur 2.2: Eksempel på repræsentationen af en sekvens af linieskift-tegn. 2.4 Begrænsninger på inddata For at en grafisk tekststreng er lovlig, skal følgende være overholdt. 1. Hvis \ forekommer i et ulige antal alene, skal det være efterfulgt af et n eller to tegn i mængden {0,..., 9, a,..., f}. 2. En eller flere sekvenser af tegnene \n skal være efterfulgt af et linieskift-tegn. Følgende fejlmeddelelser skal gives til brugeren hvis førnævnte situationer opstår. 1. Fejl efter \ på position xx, linie yy. 2. Fejl efter \n på position xx, linie yy. position xx angiver placeringen af det tegn, hvor fejlen opstod. position yy angiver linien hvor fejlen opstod. 8

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal.

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal. 1 Tal Tal kan forekomme os nærmest at være selvfølgelige, umiddelbare og naturgivne. Men det er kun, fordi vi har vænnet os til dem. Som det vil fremgå af vores timer, har de mange overraskende egenskaber

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelsen. Georg Mohr-Konkurrencen 2010 2. runde

Retningslinjer for bedømmelsen. Georg Mohr-Konkurrencen 2010 2. runde Retningslinjer for bedømmelsen. Georg Mohr-Konkurrencen 2010 2. runde Det som skal vurderes i bedømmelsen af en besvarelse, er om deltageren har formået at analysere problemstillingen, kombinere de givne

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Generelle kommentarer omkring løsning af fysikopgaver

Generelle kommentarer omkring løsning af fysikopgaver Generelle kommentarer omkring løsning af fysikopgaver Det skal tydeligt fremgå af besvarelsen hvilken tankegang, der ligger bag løsningen. Dvs. fyldestgørende og præcis forklaring, men samtidig så kort

Læs mere

Manual Søg & erstat. Søg efter tekst

Manual Søg & erstat. Søg efter tekst Søg efter tekst Manual Søg & erstat Du kan hurtigt søge efter hver forekomst af et bestemt ord eller en bestemt sætning. 1. Klik på Søg i gruppen Redigering på fanen Startside (Genvej: Ctrl + B). 2. Skriv

Læs mere

ER-modellen. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen. Efterår 2002

ER-modellen. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen. Efterår 2002 Databaser, efterår 2002 ER-modellen Troels Andreasen Datalogiafdelingen, hus 42.1 Roskilde Universitetscenter Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000 Fax: 4674 3072 www.dat.ruc.dk

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

Analyse 2. Gennemgå bevis for Sætning Supplerende opgave 1. Øvelser. Sætning 1. For alle mængder X gælder #X < #P(X).

Analyse 2. Gennemgå bevis for Sætning Supplerende opgave 1. Øvelser. Sætning 1. For alle mængder X gælder #X < #P(X). Analyse 2 Øvelser Rasmus Sylvester Bryder 3. og 6. september 2013 Gennemgå bevis for Sætning 2.10 Sætning 1. For alle mængder X gælder #X < #P(X). Bevis. Der findes en injektion X P(X), fx givet ved x

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

DATALOGI 1E. Skriftlig eksamen mandag den 23. juni 2003

DATALOGI 1E. Skriftlig eksamen mandag den 23. juni 2003 Københavns Universitet Naturvidenskabelig Embedseksamen DATALOGI 1E Skriftlig eksamen mandag den 23. juni 2003 Opgaverne vægtes i forhold til tidsangivelsen herunder, og hver opgaves besvarelse bedømmes

Læs mere

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler DJØF Danske Sælgere IDA, Ingeniørforeningen i Danmark Kommunikation og Sprog Ledernes Hovedorganisation Dansk

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Periodiske kædebrøker eller talspektre en introduktion til programmet periodisktalspektrum

Periodiske kædebrøker eller talspektre en introduktion til programmet periodisktalspektrum Jørgen Erichsen Periodiske kædebrøker eller talspektre en introduktion til programmet periodisktalspektrum I artikelserien Studier på grundlag af programmet SKALAGENERATOREN kommer jeg bl.a. ind på begrebet

Læs mere

Evaluering af den skriftlige prøve i fysik A, htx, d. 4. juni 2008

Evaluering af den skriftlige prøve i fysik A, htx, d. 4. juni 2008 Peter Snoer Jensen, Ph.d. Fagkonsulent f. Fysik Htx, Afdelingen for gymnasiale uddannelser Indholdskontoret Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. Direkte Tlf. 2565 9209 E-mail: peter.s.jensen@uvm.dk.

Læs mere

DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET

DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET Det Naturvidenskabelige Fakultet EKSAMEN Grundkurser i Datalogi Algoritmer og Datastrukturer 1 (003-ordning) Antal sider i opgavesættet (incl. forsiden): 10 (ti)

Læs mere

AUTOMATION SERVICE. Sådan anvender du programmet Automation Service. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S

AUTOMATION SERVICE. Sådan anvender du programmet Automation Service. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S AUTOMATION SERVICE Sådan anvender du programmet. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Opdateret feb. 2015 FORORD Dette hæfte viser, hvordan du anvender programmet. ET PAR DEFINITIONER PC SCHEMATIC Automation er

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Majoritetsproblemet Problem Præcisering af inddata Præcisering af uddata

Majoritetsproblemet Problem Præcisering af inddata Præcisering af uddata Majoritetsproblemet Problem: Til præsidentvalget i Frankrig har cirka 20 millioner vælgere afgivet deres stemme på et antal præsidentkandidater. Afgør om en af kandidaterne har opnået mere end halvdelen

Læs mere

4. Snittets kædebrøksfremstilling og dets konvergenter

4. Snittets kædebrøksfremstilling og dets konvergenter Dette er den fjerde af fem artikler under den fælles overskrift Studier på grundlag af programmet SKALAGENERATOREN (forfatter: Jørgen Erichsen) 4. Snittets kædebrøksfremstilling og dets konvergenter Vi

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura 01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet

Læs mere

LEKTION 4 MODSPILSREGLER

LEKTION 4 MODSPILSREGLER LEKTION 4 MODSPILSREGLER Udover at have visse fastsatte regler med hensyn til udspil, må man også se på andre forhold, når man skal præstere et fornuftigt modspil. Netop modspillet bliver af de fleste

Læs mere

1.1 Indledning. Features: Højintensitet LED-display. Fleksibel forsyning (12-45V). Kan placeres op til 100m fra controlleren.

1.1 Indledning. Features: Højintensitet LED-display. Fleksibel forsyning (12-45V). Kan placeres op til 100m fra controlleren. Indhold. Indledning...3.2 Strømforsyning...4.3 Modul-interface...5.3 Modul-interface...6 2. Kommandooversigt...7 2.2 Register og flag-oversigt...8 2.3 Udlæsning til display...9 2.4 Registerbeskrivelser...

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret Matematik (DM528)

Skriftlig Eksamen Diskret Matematik (DM528) Skriftlig Eksamen Diskret Matematik (DM528) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet Tirsdag den 20 Januar 2009, kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.) samt brug

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

3. Om skalamønstrene og den indfoldede orden

3. Om skalamønstrene og den indfoldede orden Dette er den tredje af fem artikler under den fælles overskrift Studier på grundlag af programmet SKALAGENERATOREN (forfatter: Jørgen Erichsen) 3. Om skalamønstrene og den indfoldede orden Lad os begynde

Læs mere

Beskrivelse af SSP3 check af en Standatfil

Beskrivelse af SSP3 check af en Standatfil Danmarks Miljøundersøgelser Overvågningssektionen 26. juni 2001/SUB Beskrivelse af SSP3 check af en Standatfil Indhold: 1. Introduktion 2 2. Opstart 2 3. Åbning af Standatfil 2 4. SSP3 Windows layout 3

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Fremstillingsformer Fremstillingsformer Vurdere Konkludere Fortolke/tolke Diskutere Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Udtrykke eller Vurder: bestemme På baggrund af biologisk

Læs mere

DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET

DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DTLOS NSTTUT, RUS UNVERSTET Det Naturvidenskabelige akultet ESMEN rundkurser i Datalogi ntal sider i opgavesættet (incl. forsiden): 7 (syv) Eksamensdag: Torsdag den 14. juni 007, kl. 9.00-1.00 Eksamenslokale:

Læs mere

ER-modellen. Databaser, efterår Troels Andreasen. Efterår 2002

ER-modellen. Databaser, efterår Troels Andreasen. Efterår 2002 Databaser, efterår 2002 ER-modellen Troels Andreasen Datalogiafdelingen, hus 42.1 Roskilde Universitetscenter Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000 Fax: 4674 3072 www.dat.ruc.dk

Læs mere

K-opgave: Fremstilling af en multimediebaseret præsentation

K-opgave: Fremstilling af en multimediebaseret præsentation K-opgave: Fremstilling af en multimediebaseret præsentation Georg Strøm 22. april 2003 1 Indledning Dette er den karaktergivende eksamensopgave (K-opgave) på kurset Multimedieteknologi foråret 2003. Opgaven

Læs mere

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015 7. maj 2015 Ledelse Hovedkonklusion I forbindelse med projektet Effektiv drift har vi gennemført ca. 60 interviews. Vi har talt med ejendomsfunktionærer, driftschefer og beboerdemokrater. Disse interviews

Læs mere

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvad er effekten af denne eksponering?. Den relaterer sig til

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

Hvad bør du vide om layout og typografi

Hvad bør du vide om layout og typografi Hvad bør du vide om layout og typografi Når man vil lave en tekst, som andre skal læse, er det vigtigt at vælge en skrifttype, der er motiverende og inspirerende at læse for målgruppen. Derfor bør man

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2016 Projekt, del III Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 20. april, 2016 Dette projekt udleveres i tre dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland.

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. www.jta-jylland.dk 1. Introduktion til JTA-DynamicsPDF. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 er et ekstra modul, som er udviklet

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger.

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger. Faglige Områder Tal og brøker Der anvendes blandet tal. Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Anvender brøker Anvender både blandet tal og brøker. Antal cifre Der skal afrundes til et passende

Læs mere

Det bliver klart og tydeligt, når en medarbejder er oprettet og klar til planlægning.

Det bliver klart og tydeligt, når en medarbejder er oprettet og klar til planlægning. Medarbejder i ét flow (MIF) Medarbejder i ét flow kaldes i daglig tale MIF. Løsningen er indeholdt i SD Tjenestetid. Når der kommer nye medarbejdere ind fra lønsystemet, så kan man opdatere dem i ét samlet

Læs mere

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med.

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med. Tastaturet er et input værktøj til computeren. Et standard tastatur har 102 taster, men samtidig med at Windows95 blev offentliggjort, blev der lavet et 105 tasters tastatur med 2 ekstra Windows funktioner.

Læs mere

DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET

DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET Det Naturvidenskabelige Fakultet EKSAMEN Grundkurser i Datalogi Antal sider i opgavesættet (incl. forsiden): 12 (tolv) Eksamensdag: Fredag den 1. april 200, kl..00-11.00

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2010 Projekt, del III Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 24. april, 2010 (let justeret 10. maj og 21. maj 2010) Dette projekt udleveres i tre

Læs mere

Uddybende spørgsmål til MUD-GIS kravspecifikation

Uddybende spørgsmål til MUD-GIS kravspecifikation Uddybende spørgsmål til MUD-GIS kravspecifikation I forbindelse med tilbudsafgivelse er COWI stødt på følgende spørgsmål, som ønskes afklaret, inden det endelige tilbud afgives. Geometrityper Understøttelse

Læs mere

Formål: Indledning: Notationer

Formål: Indledning: Notationer Formål: Formålet med dette kompendium er at gennemgå de forskellige principper bag EDB printeren, således at læseren efter gennemgangen, har overblik over printeren som enhed. Indledning: I nudansk ordbog

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2017 Projekt, del III Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 6. april, 2017 Dette projekt udleveres i tre dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

Rettevejledning, FP10, endelig version

Rettevejledning, FP10, endelig version Rettevejledning, FP10, endelig version I forbindelse med FP9, Matematik, Prøven med hjælpemidler, maj 2016, afholdes forsøg med en udvidet rettevejledning. I forbindelse med FP10 fremstiller opgavekommissionen

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Open Office Tekst

Open Office Tekst Side 1 af 17 Open Office 3.4.1 Tekst Vejledning ver. 1.07 Anvendes og udvikles løbende ved en på Præsthøjgården Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 4 1.1. Indledning... 4 1.2. Lidt om

Læs mere

Obligatorisk projekt 3.

Obligatorisk projekt 3. Obligatorisk projekt 3. Administration af Regionale Køre-Planer Fag: Projektet omhandler emner fra fagene Softwarearkitektur og Distribuerede Programmer, samt SystemUdviklingsMetoder. Formål: Formålet

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Regularitet og Automater. Tobias Brixen Q4-2012

Regularitet og Automater. Tobias Brixen Q4-2012 Regularitet og Automater Tobias Brixen Q4-2012 1 Noterne er skrevet med inspiration fra http://cs.au.dk/ illio/courses/dregaut/dregautnoter.pdf Contents 1 Regulære udtryk 3 1.1 RegEx.................................

Læs mere

Regulære udtryk og endelige automater

Regulære udtryk og endelige automater Regulære udtryk og endelige automater Regulære udtryk: deklarative dvs. ofte velegnede til at specificere regulære sprog Endelige automater: operationelle dvs. bedre egnet til at afgøre om en given streng

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET

DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET Det Naturvidenskabelige Fakultet EKSAMEN Grundkurser i Datalogi Antal sider i opgavesættet (incl. forsiden): 6 (seks) Eksamensdag: Fredag den 25. juni 200, kl. 9.00-.00

Læs mere

#01 #02 WHITEPAPER WHITEPAPER VIRKER SPECIAL-FONTE I WORD OG POWERPOINT? HVORDAN LAYOUTER MAN DEN PERFEKTE POWERPOINT SKABELON?

#01 #02 WHITEPAPER WHITEPAPER VIRKER SPECIAL-FONTE I WORD OG POWERPOINT? HVORDAN LAYOUTER MAN DEN PERFEKTE POWERPOINT SKABELON? VIRKER SPECIAL-FONTE I WORD OG POWERPOINT? HVORDAN LAYOUTER MAN DEN PERFEKTE POWERPOINT SKABELON? #01 BRAND MANAGEMENT TOOLS FOR MICROSOFT OFFICE BRAND MANAGEMENT TOOLS FOR MICROSOFT OFFICE HVORDAN LAYOUTER

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut PowerPoint Aktiver genvejsmenu (højreklik) Hop til næste dokumentvindue Hop til forrige dokumentvindue Filhåndtering Gem Gem

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

VisualDRG brugermanual

VisualDRG brugermanual VisualDRG brugermanual VisualDRG er en grafisk fremstilling af grupperingslogikken der bliver brugt i forbindelse med finansiering af sundhedsvæsnet, herunder mellemregional afregning og kommunal medfinansiering.

Læs mere

Projektbeskrivelse. IT B og Programmering C. Klasse 3.4. Louis Drejer, Markus Duus og Mikkel Jensen. Fra

Projektbeskrivelse. IT B og Programmering C. Klasse 3.4. Louis Drejer, Markus Duus og Mikkel Jensen. Fra Projektbeskrivelse IT B og Programmering C Klasse 3.4 Louis Drejer, Markus Duus og Mikkel Jensen Fra 0 05 04 05 Analyse I dagens danmark spiller computeren kæmpe rolle. Man kan se på en statistik fra Gallup,

Læs mere

dcomnet-nr. 8 Simpel aritmetik på maskinniveau Computere og Netværk (dcomnet)

dcomnet-nr. 8 Simpel aritmetik på maskinniveau Computere og Netværk (dcomnet) dcomnet-nr. 8 Simpel aritmetik på maskinniveau Computere og Netværk (dcomnet) Efterår 2009 1 Simpel aritmetik på maskinniveau I SCO, appendix A, er det beskrevet, hvordan man adderer ikke-negative heltal

Læs mere

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Microsoft Excel har en del standard anvendelsesmuligheder i forhold til den beskrivende statistik og statistisk

Læs mere

TALTEORI Wilsons sætning og Euler-Fermats sætning.

TALTEORI Wilsons sætning og Euler-Fermats sætning. Wilsons sætning og Euler-Fermats sætning, oktober 2008, Kirsten Rosenkilde 1 TALTEORI Wilsons sætning og Euler-Fermats sætning. Disse noter forudsætter et grundlæggende kendskab til talteori som man kan

Læs mere

Kompendium i faget. Matematik. Tømrerafdelingen. 2. Hovedforløb. Y = ax 2 + bx + c. (x,y) Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard

Kompendium i faget. Matematik. Tømrerafdelingen. 2. Hovedforløb. Y = ax 2 + bx + c. (x,y) Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard Kompendium i faget Matematik Tømrerafdelingen 2. Hovedforløb. Y Y = ax 2 + bx + c (x,y) X Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard Indholdsfortegnelse for H2: Undervisningens indhold...

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2012 Projekt, del II Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 15. marts, 2012 Dette projekt udleveres i tre dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

i ii Martin Højriis Kristensens Hjemmeside Præsentation af offentlige informationer via geospatiale data og Google Maps

i ii Martin Højriis Kristensens Hjemmeside Præsentation af offentlige informationer via geospatiale data og Google Maps Martin Højriis Kristensens Hjemmeside Præsentation af offentlige informationer via geospatiale data og Google Maps Martin Højriis Kristensen, hoejriis.dk Case: Martins Hjemmeside (.dk) Hvad? Privat hjemmeside

Læs mere

Programmering C RTG - 3.3 09-02-2015

Programmering C RTG - 3.3 09-02-2015 Indholdsfortegnelse Formål... 2 Opgave formulering... 2 Krav til dokumentation af programmer... 3 ASCII tabel... 4 Værktøjer... 5 Versioner af ASCII tabel... 6 v1.9... 6 Problemer og mangler... 6 v2.1...

Læs mere

Coloris. Programmet fungere på den måde at man vælger det billede man ønsker at arbejde med ved at klikke på det under menupunktet Projekter.

Coloris. Programmet fungere på den måde at man vælger det billede man ønsker at arbejde med ved at klikke på det under menupunktet Projekter. Under dette afsnit kan du lære at kende og benytte de mest nødvendige værktøjer til farvesætnings programmet Coloris. Skærmbilledet for Coloris ser således ud når du åbner for programmet (billedet kan

Læs mere

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Ret & Rigtigt 5 a Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Øvelser 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde

Læs mere

Eksaminanderne på hf tilvalg forventes ikke at kunne udnytte grafregnerens muligheder for regression.

Eksaminanderne på hf tilvalg forventes ikke at kunne udnytte grafregnerens muligheder for regression. Bilag 3: Uddrag af Matematik 1999. Skriftlig eksamen og større skriftlig opgave ved studentereksamen og hf. Kommentarer på baggrund af censorernes tilbagemeldinger HF-tilvalgsfag (opgavesæt HF 99-8-1)

Læs mere

Kontraktstyring Målopfyldelse for mål 2010 (målskema 8)

Kontraktstyring Målopfyldelse for mål 2010 (målskema 8) Kontraktstyring Målopfyldelse for mål 2010 (målskema 8) Børnehuset Egevolden, Egevolden 126-128, 2650 Hvidovre Nr. Mål Målemetode Resultater fra måling af målet Kommentarer og erfaringer 1 Tværfagligt

Læs mere

Statistisk 3-D ber egning af sandsynligheden for at finde en jordforurening

Statistisk 3-D ber egning af sandsynligheden for at finde en jordforurening M iljøpr ojekt nr. 449 1999 Statistisk 3-D ber egning af sandsynligheden for at finde en jordforurening Lektor, cand.scient., lic.tech. Helle Holst IMM, Institut for Matematisk Modellering DTU, Danmarks

Læs mere

Problemformulering AT. SÅDAN! Mette Morell Kilder: Lars Ingesman/Rune Richtendorff

Problemformulering AT. SÅDAN! Mette Morell Kilder: Lars Ingesman/Rune Richtendorff Problemformulering AT SÅDAN! Mette Morell Kilder: Lars Ingesman/Rune Richtendorff Den gode problemformulering En god problemformulering kommer sjældent ud af den blå luft, og den er heller ikke bare resultatet

Læs mere

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt.

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt. Til de studerende i store specialefag med projektarbejde. Vedr. Projektarbejde Projektarbejdet gennemføres som et gruppearbejde. De studerende er selv ansvarlige for ved fremmøde til undervisningen at

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Korpusbaseret lemmaselektion og opdatering

Korpusbaseret lemmaselektion og opdatering Korpusbaseret lemmaselektion og opdatering Jørg Asmussen Afdeling for Digitale Ordbøger og Tekstkorpora Det Danske Sprog- og Litteraturselskab www.dsl.dk Program 1. Introduktion til DSL 2. Introduktion

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Fornyelsesteori med anvendelser: Punktprøve

Fornyelsesteori med anvendelser: Punktprøve Fornyelsesteori med anvendelser: Punktprøve May 9, 2003 For at få kredit for kurset Fornyelsesteori med anvendelser kræves at afleveringsopgave 1 og 2 samt nedenstående punktprøve besvares tilfredsstillende.

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Med TI-89 / TI-92 Plus kan du også sammenligne eller manipulere binære tal bit for bit.

Med TI-89 / TI-92 Plus kan du også sammenligne eller manipulere binære tal bit for bit. Kapitel 20: Talsystemer 20 Resumé af talsystemer... 344 Indtastning og omregning af talsystemer... 345 Udførelse af matematiske beregninger med hexadecimale og binære tal... 346 Sammenligning eller manipulation

Læs mere

Trimmer vindue for Vegas Pro 8.0c giver velkendte resultater

Trimmer vindue for Vegas Pro 8.0c giver velkendte resultater Trimmer vindue for Vegas Pro 8.0c giver velkendte resultater Gary Rebholz Tilbage i artiklen, opdagelse i Vegas Pro Trimmer Rude, fra marts 2008 Tech Tip kolonne, jeg dækkede Vegas Pro Trimmer vindue i

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Sammenlænkning af to PABC er

Sammenlænkning af to PABC er Et firmabehov dækkes med to PABC er. De vigtigste begrænsninger: Reducerede faciliteter mellem PABC erne. Reduceret overvågning mellem PABC erne. Sammenlænkning kræver krydsforbindelse mellem PABC erne

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C RENTESREGNING

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C RENTESREGNING ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C RENTESREGNING hvor a INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... side 1 Renters rente på 4 måder... side 2 2 Grundlæggende færdigheder... side 3 2c Anvendelse af kapitalfremskrivningsformlen

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Nr. 2 Indledning I denne udgave af nyhedsbrevet har vi valgt at sætte fokus på interessante faciliteter som allerede benyttes af nogle af vores kunder og som kunne være interessante

Læs mere

Negative cifre n. I et positionssystem skriver man et tal på formen xn a + xn 1a

Negative cifre n. I et positionssystem skriver man et tal på formen xn a + xn 1a Af Peter Harremoës, Herlev Gymnasium Indledning De fleste lærebogssystemer til brug i gymnasiet eller HF indeholder et afsnit om vort positionssystem. Det bliver gerne fremstillet som noget af det mest

Læs mere

Pædagogisk kursus for instruktorer gang. Gry Sandholm Jensen

Pædagogisk kursus for instruktorer gang. Gry Sandholm Jensen Pædagogisk kursus for instruktorer 2013 2. gang Gry Sandholm Jensen Fra sidste gang Uklare punkter fra sidste gang: 1. De studerendes forberedelse og motivation Forventningsafstemning med både VIP og de

Læs mere