Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain"

Transkript

1 Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Kaptain

2 Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af den pågældende fordringshavers tilgodehavende pr. auktionsdagen med renter samt evt. påløbne omkostninger i forbindelse med inkasso, udlæg m.v. jfr. vilkårenes pkt. 6A. Hvis beløbet er ansat skønsmæssigt, skal det fremgå af bemærkningerne til hæftelsen. Kolonne 1 er enten lig summen af kolonnerne 2 og 3 eller lig summen af kolonne Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder restgæld, der kan overtages af auktionskøberen, såfremt denne ikke er panthaver eller på anden måde berettiget, idet disse rettighedshavere kan have en særlig retsstilling, f. eks. I henhold til tvangsauktionsklausul. Realkreditlån kan principielt kræves indfriet, men køber vil normalt få tilladelse til at overtage disse lån. Disse lån skal derfor medtages i denne kolonne. 3. Kolonne Restancer og evt. ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan forventes overtaget. Indeholder beløb, der skal betales inden 4 uger efter auktionens slutning, jfr. vilkårenes pkt. 6A. Betaling af ejerskiftefradrag i anledning af auktionssalg skal ske inden 4 uger efter auktionen. Er betalingsfristen i pantebrevet længere, anvendes denne frist. Tilsvarende regler anvendes ved betaling af restancer eller andre ydelser i henhold til tvangsauktionsklausuler, der kan påberåbes. 4. Kolonne Hæftelser, der kræves indfriet. Indeholder beløb, der skal betales inden 6 måneder efter auktionens slutning. Bemærk: På auktionen foretages en endelig opgørelse af kravene. Såfremt der på auktionen fremkommer andre oplysninger end de i salgsopstillingen anførte, skal opstillingen ændres i overensstemmelse med de nye oplysninger. Auktionskøberen skal efter erhvervelse af ejendommen på endelig auktion uden hensyn til de i auktionsvilkårene anførte frister betale fremtidige terminsydelser på hæftelser, der overtages i overensstemmelse med de for disse hæftelser pågældende vilkår. Afgifter m.v. til det offentlige, jfr. vilkårenes pkt. 6 C: Auktionsafgiften udgør 0,5%. Afgiften beregnes af auktionsbudet med tillæg af, hvad der skal udredes udover auktionsbudet samt værdien af privatretlige byrder og servitutter. Afgiften forfalder ved auktionens slutning. Udstedelsen af auktionsskødet er afgiftsfrit. Ved indlevering til tinglysning betales en registreringsafgift, som udgør 0,6% + kr. 1400,00. Afgiften forhøjes til nærmeste 100 kr. Disse afgifter m.v. er ikke medtaget i størstebeløbet, der skal erlægges udover auktionsbudet i henhold til salgsopstillingen.

3 EMO/bda HjulmandKaptain SALGSOPSTILLING SØNDRE HAVNEVEJ 34, 9970 STRANDBY W U 9 Advokatfirma

4 EMO/bda Hjulmand Kaptain INDHOLDSFORTEGNELSE Salgsopstilling Side 1-3 Rekvirentomkostninger - 4 Beskrivelse af ejendommen - 5 Tingbogsattest Skatteattest Vurderingsattest - 13 BBR-ejermeddelelse Ejendomsdatarapport m. bilag samt oplysning om forfalden gæld til kommunen Auktionsopgørelse Aalborg Forsyning A/S - 38 Auktionsopgørelse Realkredit Danmark A/S Auktionsopgørelse Spar Nord Bank A/S - 42 Auktionsopgørelse Feldts Fisk & Skaldyr A/S Auktionsopgørelse Codan Forsikring A/S - 45 Servitut af om vejret Særlige auktionsvilkår for realkreditlån mv Fogedrettens købervejledning O * f]«ini I I I <Ni/-\ I IONAI III-"" Advokatfirma

5 J.NR /AMZ Ejendommens matr.nr.: beliggende: tilhørende: boende: 35 GK Strandby By, Elling Søndre Havnevej 34, 9970 Strandby Ecco Seafood A/S Søndre Havnevej 34, 9970 Strandby Salgsopstilling (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk ejendomsmæglerforening Auktionstidspunkt: kl. 09:00 Auktionssted: Fogedretten i Hjørring, Set. Knuds Park 8, 9800 Hjørring Rekvirent, hæftelses nr.: 1 - Realkredit Danmark A/S, Retsforfølgning, Strødamvej 46, 2100 København 0 Ved advokat: Erling Mortensen, Frederikshavnsvej 215, 9800 Hjørring Ej endomsoply sninger Ejendomskategori: fabriks- og lagerbygning Ejendomsværdi pr.: , ,00 heraf grundværdi: ,00 Vurdering i h.t. Retsplejelovens 562: - Areal ifølge tingbogen: 2240 m 2 heraf vej: Om 2 Forsikringsforhold: Codan Forsikring A/S, policenr Ejendomsskatter og afgifter for året andrager og omfatter: Forslag til særlige vilkår ifølge auktionsvilkårenes pkt 10 og 11. jf. vedlagte opgørelse * Beskrivelse (herunder evt. bebygget areal, indretning m.v.): SE VEDLAGTE BESKRIVELSE Lejemål: Byrder og servitutter (Evt. henvisning til vedh. tingbogsattest): Se vedhæftede tingbogsattest samt Ejendomsdatarapport.

6 2 Prioritetsopgørelse PANT- OG UDLÆGSHAVERE 1 rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats, nr./serie/afd., indestående til samt evt. yderligere bem. f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag m.v. 1. Fordring opgjort pr. auktionsdato 2. Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter 3. Restancer og evt. ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan forventes overtaget. 4. Hæftelser der kræves indfriet. Transport Hæftelse nr. 1: Realkredit Danmark A/S, kr ,00, kontantlån, rente 4,03240 % p.a., restgæld pr kr ,80. KAUTIONIST: John Suhr Andersen, Lærkevej 19, 9970 Strandby. i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 2: Realkredit Danmark A/S, kr ,00, Flexlån F1K, restgæld pr kr ,60, rente 0,4624% p.a. Lånet er baseret på inkonvertible obligationer og har særlige indfrielsesvillår. Lånet skal refinansieres pr KAUTIONIST: John Suhr Andersen, Lærkevej 19, 9970 Strandby. i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 3: Ejerpantebrev kr ,00 med meddelelse til Spar Nord Bank A/S, Kreditkontoret, Postboks 162, 9100 Aalborg, att,; Kim Møller Olesen , , ,44 0, , , ,44 0, , , ,61 0, , , ,05 0, ,34 0,00 0, ,34 i alt ved budsum kr , , , ,34 Hæftelse nr.: i alt ved budsum kr. Hæftelse nr.: i alt ved budsum kr. Hæftelse nr.: i alt ved budsum kr. Hæftelse nr.: Transport i alt ved budsum kr.

7 3 Afslutningsside PANT- OG UDLÆGSHAVERE I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats, nr./serie/afd., indestående til samt evt. yderligere bem. f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag m.v. 1. Fordring opgjort pr. auktionsdagen 2. Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter 3. Restancer og evt. ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan forventes overtaget. 4. Hæftelser der kræves indfriet. Transport , , , ,34 Hæftelse nr. 4: Udlæg kr ,00 til Feldts Fisk & Skaldyr A/S, Stamholmen MOB, 2650 Hvidovre 8.531,25 0,00 0, ,25 i alt ved budsum , , , ,59 A. Total kr , , , ,59 B. Størstebeløbet, der skal betales/overtages udover auktionsbudet, jfr. vilkårenes pkt. 6B: kr ,82 Heraf kontant at betale inden 4 uger: kr ,82 Gæld, der kan overtages (størstebeløbet - kontantbeløbet): om art og afvikling oplyses: Det under B anførte størstebeløb fremkommer således: a. rekvirentens udlægs- og auktionsomkostninger 4. andre offentlige bidrag ( salærer og gebyrer m.v.) kr ,75 - renovation kr. b. rettighedshavernes mødesalærer m.v. kr ,00 5. vandafgifter kr. De under a og b nævnte beløb er 6. brandforsikringsbidrag kr. anslået ud fra det under sikkerhedsstillelsen anførte auk 7. krav i h.t. leje- eller tionsbud, jfr. nedenfor. brandsikringslovgivningen kr. c. restancer vedrørende: 8. andet, jfr. specifikation kr. 1. ejendomsskatter kr ,06 2. vejbidrag m.v. kr. 3. kloakbidrag m.v. kr. C. Afgifter m.v. til offentlige i anledningen i anledning af auktionen: Se den påtrykte tekst på omslagets inderside. Ved et auktionsbud på kr ,00 (beregnet efter ejendomsværdi eller sagkyndig vurdering, jfr. retsplejelovens 562) udgør sikkerhedsstillelsen, jfr. vilkårenes pkt. 7 kr ,00. Denne salgsopstilling er udarbejdet den 11. august 2014 af Advokat Erling Mortensen

8 REKVIRENTOMKOSTNINGER I FORHOLD TIL EN BUDSUM PÅ KR ,00 HjU tma R(j l<3 P 1=3 i R Inkassoomkostninger kr ,50 Fogedgebyr kr. 920,00 Tilkendt mødesalær udlæg, inkl. moms kr. 750,00 Gebyr auktionsbegæring kr. 800,00 Ejendomsoplysninger kr. 400,00 Befordring besigtigelse af ejendommen kr. 67,00 Kopier salgsopstilling kr. 562,50 Annonceudgifter - anslået kr ,00 Rekvirentsalær: Ejendomsværdi 25% kr ,00 kr ,00 kr ,00 Grundtakst 0,6% af kr ,00 Erhvervsejendomstillæg kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Moms I alt kr ,75 kr ,75 kr ,75 Hertil kommer auktionsafgift 0,5% af budsummen inklusiv omkostninger uden for budsummen samt omkostninger ved berigtigelse af auktionsskøde. SIKKERHEDSSTILLELSE VED BUD PÅ KR ,00: Restancer kr ,05 1/4 hæftelse, som kræves indfriet kr ,90 Størstebeløbet kr ,82 Friværdi (1/4) kr ,74 alt kr ,51 Beløbet oprundes til kr ,00

9 EMO/bda Hjulmand i<3ot J r BESKRIVELSE Velindrettet produktionsejendom med tilhørende køle- og frostrum, administration og gode mandskabsfaciliteter. Bygningerne har hidtil været anvendt til forarbejdning og pakning af rejer m.v. Ejendommen er beliggende på en ifølge tingbogen m 2 stor grund direkte på Strandby havn med gode til- og frakørselsforhold. Ejendommen består af: Oprindelig produktionsbygning fra Denne del er opført i gule mursten med built up tag. Bygningen indeholder forgang med garderobe og kundetoilet, forkontor, mandskabsfaciliteter med omklædning og toilet og badeforhold, kantine og mødelokale, produktionslokale, varemodtagelse, ind- og udleverings område, mindre produktionslokale samt kølerum og fryserum. Nyeste produktionsbygning fra 1983: Denne del er i 2 plan, opført i betonelementer med built up tag og indeholder flot indgangsparti med murstensgulv, trappe til 1. sal. 1. salen indeholder entre med garderobe og gæstetoilet, stort forkontor, teknikrum/arkivrum samt chefkontor/møderum. Dernæst stor kantine med køkken, emballagelager, omklædning med bad og toiletfaciliteter samt trappe til stueplan. Stueplan indeholder stort produktionslokale, kølerum, fryserum, pakkerum, teknikrum med installeret køle- og frysemaskiner, lagerum samt mellemgang med port til af- og pålæsning. Der er en mindre vandskade i hjørne ved køkken. Ejendommen opvarmes med naturgas. Der henstår to ældre olietanke og en pumpestation, som ikke er i brug foran ejendommen. Alle forsyninger til ejendommen er pt. afbrudt og der må forventes åbningsgebyrer ved genåbning. Ejendommen er med en bygningsareal på i alt m 2 ifølge BBR. O t irsi i i i i ioki/m J JUM,S1 - S ^ Advokatfirma

10 TINGBOGSATTEST Udskrevet: :55:39 EJENDOM: Adresse: Samlet areal: Heraf vej: Appr.dato: Landsejerlav: Matrikelnummer: Areal: Heraf vej: Retskreds: Søndre Havnevej Strandby 2240 m2 0 m Strandby By, Elling 0035gk 2240 m2 0 m ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Dato/løbenummer: Skøde OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: CVR: Ecco Seafood A/S KØBESUM: Kontant købssum: Købesum i alt: DKK DKK TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Reg.nr Endeligt skøde lyst på bygning :55:39 Side 1 af 6

11 7 DOKUMENT: Dokument type: Dato/løbenummer: Skøde OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: CVR: Ecco Seafood A/S KØBESUM: Kontant købssum: Købesum i alt: DKK DKK TILLÆGSTEKST: Tillægstekst CVR-nr på grunden HÆFTELSER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Rente: Realkreditpantebrev DKK ktl OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Konverteret til digital pantebrev: Beskrivelse: Ja Ja Pantebrev KREDITORER: Navn: Realkredit Danmark CVR: DOKUMENT: Dato/løbenummer: :55:39 Side 2 af 6

12 8 Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Rente: 5 Realkreditpantebrev DKK ktl OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Konverteret til digital pantebrev: Beskrivelse: Ja Ja Pantebrev med rentetilpasning KREDITORER: Navn: Realkredit Danmark CVR: DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Rente: Ejerpantebrev DKK 16 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Konverteret til digital pantebrev: Beskrivelse: Ja Ja Ejerpantebrev med medd KREDITORER: Navn: CVR: Ecco Seafood A/S MEDDELELSESKAVERE: Navn: Spar Nord Bank A/S CVR: FULDMÅGTSBESTEMMELSER: Fuldmagtshaver: Spar Nord Bank A/S CVR: Fuldmagtshaver bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger :55:39 Side 3 af 6

13 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Vedr bygningen UNDERPANT: Dato/løbenummer: Prioritet: Underpantsbeløb: Underpanthavere: DKK Spar Nord Bank A/S DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 7 Dokumenttype: Udlæg Hovedstol: DKK Rentesats: 0 % KREDITORER: Navn: FELDTS FISK OG SKALDYR A/S CVR: DEBITORER: Navn: ECCO SEAFOOD A/S CVR: ANMÆRKNINGER: Dato/løbenummer: Servitut: Dato/løbenummer: Servitut: Dato/løbenummer: Servitut: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokumenttype: Hovedstol: Kreditor: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokumenttype: Hovedstol: Anden Servitut Anden Servitut Anden Servitut Realkreditpantebrev DKK Realkredit Danmark Realkreditpantebrev DKK :55:39 Side 4 af 6

14 10 Kreditor: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokumenttype: Hovedstol: Kreditor: Realkredit Danmark Ejerpantebrev DKK Ecco Seafood A/S BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: 0 DKK SERVITUTTER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 80 F-F 698 LEDE^SNGER: Forsyning / afløb ANDET: Andet TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om forsynings-/afløbsledninger mv DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja :55:39 Side 5 af 6

15 11 Filnavn: 80 F-F 698 FÆRDSEL: Vejret ANDET: Andet TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om færdselsret mv DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 19 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 80 Y-F 568 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Lokalplan ØVRIGE OPLYSNINGER EJENDOMSVURDERING: Ejendomsværdi: Grundværdi: Vurderingsdato: Kommunekode: Ejendomsnummer (BBR-nr.): DKK DKK INDSKANNET AKT: Filnavn: 80 Y-F :55:39 Side 6 af 6

16 12 FRE&EglKSHA VN KOMMUNE RÅDHUS ALLE 'frederiks ha vn INDBETALINGSSTEDER: BORGERSERVICE SÆBY, SKAGEN OG FR.HAVN TLF SAMTLIGE PENGEINSTITUTTER POSTDANMARK Modtager Ejendommens beliggenhed: Søndre Havnevej 034 Matrikelbetegnelse: STRANDBY BY, ELLING 35gk B Udskrevet den: Moms-nr.: 03/ Debitornummer: XXX XX XXXXXX XX XX Vurderet areal: Vurderingsår: Kommunenr.: Ejendomsnr.: (01/ ) Ejendomsværdi Fradrag i grundværdi for forbedringer Grundværdi Fritagelse for grundskyld til kommunen Stuehusgrundværdi Grundskatteloftværdi Del af grundværdi der beskattes i anden kommune Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi Fritaget dækningsafgiftspligtig forskelsværdi Skatter og afgifter m.m. af fast ejendom side 01 af 01 Specifikation Beløb Heraf moms KOMMUNE promille af grundlag Grundskyld 29,900 : /01-31/ ,19 Renter 2013 Renter 2013 Gebyr 2013 ROTTEBEKÆMPELSE 26, 79 2, ,00 262,50 MERVÆRDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25%: Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede først medregnes som indgående afgift på faktureringstidspunktet. I ALT 7160,80 0, 00 Rate Forfaldsdato 01 01/ / Sidste rettidige indb.dag 03/ / Ratebeløb 3601, ,59 Fakturadato 01/ / Moms beløb 0,00 0,00 Såfremt det forfaldne beløb ikke er betalt senest sidste rettidige indbetalingsdag, søges det inddrevet ved udlæg. Ved for sen indbetaling påløber renter og evt. gebyr, som sædvanligvis opkræves på næste års skattebillet. Renter beregnes fra forfaldsdato. Oplysninger om renter og restgæld for lån vil blive videregivet til SKAT.

17 13 Ejendomsvurdering 2012 Adresse: Vurderingsår: 2012 Detaljerede vurderingsoplysninger aammmdfanmmbm Ja mol M n tam > SØNDRE HAVNEVEJ 034, 9970 STRANDBY Kommune: FREDERIKSHAVN Ejendomsnr.: Vurderingskreds: FREDERIKSHAVN Benyttelse: Fabrik og lager Lejligheds antal: 0 Matrikel: 35 GK, STRANDBY Grundareal: Ejendomsværdi: Grundværdi: Grundværdispecifikationer Nr. Prisbetegnelse Areal/Enhed Enhedsbeløb Total 01 Kvadratmeterpris kr kr. Grundværdi: kr.

18 14 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDERIKSHA VN KOMMUNE RÅDHUS ALLE 100, 9900 FREDERIKSHAVN Modtager: Kommune nr.: 813 Ejendoms nr.: Udskrift dato: Ejendommens beliggenhed: Søndre Havnevej 34 (vejkode: 8214), 9970 Strandby BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Fejl eller mangler i udskriften bedes meddelt til kommunen via adressen eller telefonnr Oplysninger om grunde Adresse: Søndre Havnevej 34 (vejkode: 8214), 9970 Strandby Ejerforhold: Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab) Vand & afløb Vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg Matrikelnr. 35gk Ejerlav STRANDBY BY, ELLING Oplysninger om tekniske anlæg Pr. 1. januar 2012 skal oplysninger om olietanke oplyses og registreres i BBR. Derfor er de oplysninger, som kommunen i forvejen har været i besiddelse af, blevet samlet i BBR. Hvis der er uoverensstemmelse mellem olietankoplysningerne på BBR-meddelelsen og de faktiske forhold, har ejeren pligt til at meddele dette til kommunen. Anlægsnr.: 1 Adresse: Søndre Havnevej 34 (vejkode: 8214), 9970 Strandby Beliggende på matrikel 35gk Tank (Produkt på væskeform) Indhold: Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens 6, stk. 1 nr. 13) Placering: Over terræn, udendørs Størrelsesklasse: Under I Etableringsår: 1966 Oplysninger om bygninger Bygningsnr.: 1 Adresse: Søndre Havnevej 34 (vejkode: 8214), 9970 Strandby Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. (anvendelseskode: 220) Matrikelnr.: 35gk Ejerlav: STRANDBY BY, ELLING Opførelsesår: 1967 Om-/tilbygningsår: 1969 Materialer Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Tagdækning: Built-up Kilde til materialer: Oplyst af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen m2 Arealanvendelse m2 Bebygget areal 356 Samlet bygningsareal 356 Samlet boligareal 0 heraf affaldsrum i terræn 0 heraf udvendig efterisolering 0 heraf lovlig beboelse i kælder 0 heraf indbygget garage 0 Kælder 0 Samlet erhvervsareal 356 heraf indbygget carport 0 heraf kælder m/loft < 1,25 0 Adgangsareal 0 heraf indbygget udhus 0 Tagetage 0 Andet areal 0 heraf indbygget udestue 0 heraf udnyttet 0 Antal etager u. kælder & tagetage 1 Overdækkende arealer 0 Lukkede overdækninger 0 Åbne overdækninger 0 Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning Energioplysninger Ejendommens beliggenhed: HKk Søndre Havnevej 34 (vejkode: 8214), 9970 Strandby Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side: /2

19 15 Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Opvarmningsmiddel: Naturgas Bygningsnr.: 2 Adresse: Søndre Havnevej 34 (vejkode: 8214), 9970 Strandby Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. (anvendelseskode: 220) Matrikelnr.: 35gk Ejerlav: STRANDBY BY, ELLING Opførelsesår: 1986 Materialer Ydervæg: Betonelementer (etagehøje betonelementer) Tagdækning: Tagpap (med taghældning) Kilde til materialer: Oplyst af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen m2 Arealanvendelse m2 Bebygget areal 581 Samlet bygningsareal 1139 Samlet boligareal 0 heraf affaldsrum i terræn 0 heraf udvendig efterisolering 0 heraf lovlig beboelse i kælder 0 heraf indbygget garage 0 Kælder 0 Samlet erhvervsareal 1139 heraf indbygget carport 0 heraf kælder m/loft < 1,25 0 Adgangsareal 0 heraf indbygget udhus 0 Tagetage 0 Andet areal 0 heraf indbygget udestue 0 heraf udnyttet 0 Antal etager u. kælder & tagetage 2 Overdækkende arealer 0 Lukkede overdækninger 0 Åbne overdækninger 0 Afvigende etager: Bygningen har afvigende etager Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning Energioplysninger Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Opvarmningsmiddel: Halm Bemærkninger for bygning PRODUKTIONSBYGNING Ejendommens beliggenhed: Søndre Havnevej 34 (vejkode: 8214), 9970 Strandby Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskriftdato: Side: /2

20 16 O EJENDOMS DATA RAPPORT Rapport købt 3/ Rapport færdig 9/ For ejendommen Søndre Havnevej 34, 9970 Strandby Ejendommens adresse: Matr.nr Søndre Havnevej 34,9970 Strandby 35gk Strandby By, Elling Grundareal 2240 m 2 Ejendomsnummer: Kommune: Ejerforhold: FREDERIKSHAVN KOMMUNE Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab) Antal bygninger: 2 Detaljeret information om ejendommen Matr.nr. 35gk Strandby By, Elling MINISURIE1 FOK EY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Rapport-ID: 77f92bc8-c8cc-4929-be5a-714ca2cd7037

21 17 O EJ6ND0MS DATA RAPPORT Søndre Havnevej Strandby Rapport købt 3/ Rapport færdig 9/ Indhold Dette afsnit indeholder alle svar i ejendomsrapporten. Resumé 3 Uddybning af enkelte svar Bygninger 6 Olietanke 6 Økonomi 6 Ejendomsskat (grundskyld) 6 Ejendoms- og grundværdi 7 Forfalden gæld til kommunen 7 Planer 8 Zonestatus 8 Lokalplaner 8 Varmeforsyning 10 Kommunale anlægsprojekter 11 Vand 11 Aktuelle afløbsforhold 1' Aktuel vandforsyning 12 Jordforurening 12 Lettere jordforurening 12 Om ejendomsdatarapporten 14 Generelt om ejendomsdatarapporten 14 Ordforklaring - ejendomsoplysninger 14 Følgende bilag kan hentes: BBR-meddelelsen Ejendomsskattebillet Vurderingsmeddelelse Vejforsyning Jordforureningsattest For eventuelle bilag til kommunale anlægsprojekter, miljøsag og spildevandsplan - se under "Del og download rapporter" i ejendomsdatarapporten på hjemmesiden (Ejendomsdatarapporter for Københavns Kommune indeholder ikke bilag til de 3 oplysninger) Side 2 af 17

22 18 EJENDOMS DATA RAPPORT Søndre Havnevej Strandby Rapport købt 3/ Rapport færdig 9/ Resumé Bygninger BBR-meddelelsen Findes der en BBR-meddelelse for ejendommen?. Energimærkning Hvad er ejendommens energimærke?. a, se bilag Ejendommen har ikke noget energimærke Tilstandsrapport Findes der en tilstandsrapport for ejendommen? Nej Elinstallationsrapport Findes der en elinstallationsrapport for ejendommen? Nej Byggesag Er der igangværende byggesag for ejendommen? Nej Byggeskadeforsikring Er der bygninger på ejendommen, som er dækket af byggeskadeforsikring? Olietanke Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen? Økonomi Ejendomsskat (grundskyld) Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen? Ejendomsskattebillet Findes der en ejendomsskattebillet for ejendommen? Ejendoms- og grundværdi Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering? Vurderings meddelelse Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendommen? Nej Ja kr. Ja, se bilag kr. Ja, se bilag Forfalden gæld til kommunen Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed overtages af køberen? ja Oplysninger er indhentet d. 9. juli 2014 H uslejenævnssager Er der registreret én eller flere huslejenævnsager eller ankenævnsager for ejendommen? Arbejderbolig Er ejendommen betegnet som arbejderbolig? Jordrente Er ejendommen pålagt jordrenteforpligtelse? Statstilskud efter stormfald Giver staten tilskud til oprydning eller gentilplantning af skov efter stormfald? Planer Nej Nej Nej Nej Side 3 af 17

23 Zonestatus Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen? Lokalplaner Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen? Varmeforsyning Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud? Vejforsyning Hvad er vejstatus for vejene i området omkring ejendommen? byzone Ja Ja Se bilag. Kommunale anlægsprojekter Har kommunalbestyrelsen givet bevilling til anlægsarbejder, der påvirker ejendommen fysisk eller medfører en udgift? Oplysninger er indhentet d. 9. juli 2014 Vand Aktuelle afløbsforhold Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen?.. Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg Nej Aktuel vandforsyning Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?. Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) Spildevandsplan Er ejendommen beliggende indenfor en spildevandsplan eller er der på ejendommen registreret væsentlige oplysninger vedr. spildevandsforhold? Oplysninger er indhentet d. 9. juli 2014 Grundvand - Drikkevandsinteresser Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser? Grundvand - Nitratfølsomme indvindingsområder Er ejendommen beliggende i et nitratfølsomt indvindingsområde? Jordforurening Nej Nej Nej Jordforureningsattest Findes der jordforureningsattest for ejendommen? Ja, se bilag Lettere jordforurening Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet?. Oplysninger er indhentet d. 9. juli 2014 Natur, skov og landbrug Fredskov Er ejendommen pålagt fredskovspligt? Majoratsskov Er der noteret majoratsskov på ejendommen? Ja Nej Nej Beskyttet natur Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommen? Nej De faktiske forhold på arealet afgør, om det er beskyttet eller ej. Registreringen er derfor vejledende. Se appendix for yderligere information. Internationale naturbeskyttelsesområder Er der arealer, der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde på ejendommen? Nej Side 4 af 17

24 20 O EJENDOMS DATA RAPPORT Søndre Havnevej Strandby Rapport købt 3/ Rapport færdig 9/ Landbrugspligt Er ejendommen pålagt landbrugspligt? Naturperler Er der arealer, der er udpeget som naturperler på ejendommen? Oplysninger er indhentet d, 3, juli 2014 Bygge- og beskyttelseslinier Skovbyggelinjer Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje? Nej Nej Nej Sø- og åbeskyttelseslinjer Er ejendommen beliggende indenfor en sø- eller åbeskyttelseslinje? Nej Kirkebyggelinjer Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje? Nej Klitfredningslinje Er ejendommen beliggende indenfor en klitfredningslinje? Nej Strandbeskyttelseslinie Er ejendommen beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinie? Nej Beskyttede sten- og jorddiger Er der beskyttede sten- eller jorddiger på ejendommen? Miljøsag Miljøsag Er der igangværende miljøsag på ejendommen? Oplysninger er indhentet d. 9. juli 2014 Nej Nej Side 5 af 17

25 21 O EJENDOMS DATA RAPPORT Bygninger Søndre Havnevej Strandby Rapport købt 3/ Rapport færdig 9/ Olietanke Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen? Der gives oplysninger om olietanke, som er omfattet af olietankbekendtgørelsen (BEK 724/2008). For enhver olietank på en ejendom, skal der indberettes oplysninger til kommunen. Dette gælder uanset om tanken/tankene er i brug eller om de er sløjfede. Når en olietank sløjfes, kan den enten forblive på stedet eller fjernes. Der er fastsat regler om hvornår en olietank skal sløjfes, herunder sløjfningsterminer for forskellige typer af tanke samt regler for hvordan en olietank skal sløjfes. Olietankene vil typisk være registreret med oplysning om fabrikations og etableringsår, en række tekniske data samt oplysning om evt. renovering og/eller sløjfning. Oplysningerne registreres i Bygnings- og boligregisteret (BBR) og stammer typisk fra den af ejer eller bruger indsendte tankattest. Det bemærkes at olietankens registrering i BBR ikke i sig selv er en garanti for at tanken er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er fjernet fra ejendommen. Oplysninger vedr. Olietanke er indhentet d. 3. juli 20t4 Matr.nr. 35gk Strandby By, Elling Olietank Nummer for teknisk anlæg 1 Etableringsår 1966 Fabrikationsår 0 Størrelsesklasse Under Størrelse 01 Placering Over terræn, udendørs Indhold Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens 6, stk, 1 nr. 13) Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Økonomi Ejendomsskat (grundskyld) Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen? kr. Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den laveste af de to seneste grundværdiansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag. Oplysninger vedr. Ejendomsskat (grundskyld) er indhentet d. 3. juli 20f 4 Skatteår 2014 Kommune Grundskyld Grundskyld af værdi af skovbrug/landbrug Grundskyld af værdi af stuehus Dækningsafgift, erhvervsejendomme FREDERIKSHAVN KOMMUNE 7.119,19kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. Side 6 af 17

26 Dækningsafgift af forskelsværdi Dækningsafgift af grundværdi Dækningsafgift af grundværdi (statsejendomme). Skat i Okr. 0 kr. 0 kr ,19 kr. Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Økonomi Kommunen Ejendoms- og grundværdi Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering? kr. Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatter (ejendomsværdiskat og kommunal ejendomsskat). SKAT vurderer alle ejendomme 1. oktober hvert andet år. Oplysninger vedr. Ejendoms- og grundværdi er indhentet d. 3. juli 2014 Vurderingsår 2013 Dato for seneste vurdering eller ændring Ejendomsværdi Grundværdi Fradrag Stuehus grundværdi Stuehusværdi kr. 380,800 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kontaktoplysninger - forklaring www adresse Økonomi Det lokale skattecenter Du kan se adressen for det lokale skattecenter på vurderingsmeddelelsen. Forfalden gæld til kommunen Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed overtages af køberen? ja Her angiver kommunen, om der til kommunen er utinglysfe gældsposter/garantier/restancer, der hæfter på ejendommen og dermed overtages af en eventuel køber. Oplysninger vedr. Forfalden gæld til kommunen er indhentet d. 9. juli 2014 Dato for tvangsauktion Bemærkninger... Frederikshavn Spildevand A/S oplyser, at spildevandsforsyningen har et ledningsanlæg, der på en kort strækning krydser ejendommen - DOCT Se ovennævnte vedr. restance på ejendomsskat. Erhvervsaffaidsgebyr udgør kr. 575,00 af kr. 7160,80. cm Der er ingen restancer vedr. Renovation, miljø- og genbrugsafgifter. IMF Gældspost Gældsart Beløb Ejendomsskat + erhvervsaffaldsgebyr 7.735,8 kr. Pr. dato Side 7 af 17

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse,

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup ½- SALGSPROSPEKT Arealer Grundareal 23.234 m 2 Pris Kontantpris kr. 2.900.000,- excl. moms ERHVERVSGRUND MED UNIK FACADEBELIGGENHED MIDT I DANMARK TIL 125 KR. PR. M² Beliggende ved afkørsel 55 (Aarup)

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1.

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Stevns Kommune Lokalplan 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Indledning Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 18. september 2008 endeligt vedtaget

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Maj 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Udarbejdet af: Ministeriet

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

FORSLAG. Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør. Lokalplan nr. 13-002 Juni 2015

FORSLAG. Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør. Lokalplan nr. 13-002 Juni 2015 Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør Juni 2015 Fremlæggelse Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner kan udarbejdes,

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere