Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken"

Transkript

1 Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder fastsættes følgende vedtægt for ovennævnte ejendom. Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Birkeparken. 2 Foreningens hjemsted er Hillerød. 3 Foreningens formål er at administrere ejendommen matr. nr. 52 a og 223 a Hillerød Bygrunde, beliggende Slangerupgade og at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder betaling af fællesudgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring og kombineret grundejerforsikring), renholdelse og fornyelse i det omfang sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses påkrævet samt sørge for, at ro og orden opretholdes i ejendommen. Medlemskreds 4 Som medlemmer af foreningen kan kun optages ejere af ejerlejligheder i ovennævnte ejendom. Medlemskabet er pligtmæssigt og indtræder den dag, da den pågældende ejers skøde, uanset om det er betinget eller ej, anmeldes til tinglysning, idet dog stemmeret først erhverves, når det endelige skøde er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, idet den tidligere ejers medlemsskab først er endeligt bragt til ophør på dette tidspunkt. Kapitalforhold, medlemsbidrag m.v. 5 For foreningens forpligtelser med hensyn til administration og fællesudgifter m.v. hæfter medlemmerne personligt og solidarisk. Til dækning af foreningens udgifter, jfr. 3, betaler medlemmerne i forhold til de for ejendommen fastsatte fordelingstal en ydelse. Ydelsen fastsættes af bestyrelsen på grundlag af et af administrator udarbejdet driftsbudget. Den årlige ydelse betales kvartalsvis forud til ejendommens administrator med 1/4 hver 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10. Et eventuelt restbidrag indbetales senest 14 dage efter påkrav. Når det begæres af mindst 1/4 af foreningens medlemmer efter fordelingstal, skal der til bestridelse af de fælles udgifter oprettes en grundfond, hvortil ejerne årligt skal bidrage med 1 0/00 af ejendomsværdien, indtil fondens størrelse udgør 5 0/00 af denne værdi. Bestyrelsen er berettiget til at anvende disse midler i nødstilfælde, f.eks. i tilfælde af et medlems restance eller ved fornyelse af anlæg, uforudsete hændelser m.v. Renterne tillægges kapitalen som inflationssikring. Regnskab vedrørende grundfonden forelægges på hvert års generalforsamling. Enhver lejlighedsejer er berettiget og forpligtet til at overdrage sin andel i grundfonden ved salg af sin ejerlejlighed til den ny ejer. Til sikkerhed for foreningens krav af enhver art forpligter medlemmerne sig til at stille sikkerhed for p.t. kr ,00 som pantstiftende deklaration i skødet. Sikkerhedens størrelse fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Ved alle ejerskifter eller omprioriteringer skal ejerforeningen have 1. prioritet i den købte lejlighed. Vedligeholdelse 6 Forsvarlig udvendig vedligeholdelse foretages af foreningen efter bestyrelsens bestemmelse. Mindre reparationer iværksættes efter administrators skøn. Udvendig vedligeholdelse omfatter

2 murværk, hoveddøre, vinduer for så vidt angår udvendig malermæssig vedligeholdelse -jvnf. stk. 9- altaner, trappegange, alle fællesarealer og fælles anlæg i øvrigt, rør, faldstammer, aftrækskanaler, hovedledninger m.v. indtil disses individuelle forgreninger til de enkelte lejligheder, uanset om disse er ført gennem den enkelte lejlighed. Enhver lejlighedsejer er pligtig at give de af bestyrelsen udpegede håndværkere adgang til sin lejlighed, når dette er påkrævet af hensyn til reparationer, modernisering eller ombygning m.m. En lejlighedsejer må kun med administrators og/eller bestyrelsens samtykke, og da efter de givne anvisninger, foretage udvendig maling af træ- og murværk. Til udvendig maling skal stedse anvendes samme farve, som hidtil har været anvendt i ejendommen. Udvendig skiltning m.v. kan kun ske med bestyrelsens samtykke. Indvendig vedligeholdelse påhviler alene de enkelte ejerlejlighedsejere. Hvis en lejlighed groft forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige beboere, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse foretaget indenfor en derfor fastsat frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen lade den pågældende lejlighed istandsætte for lejlighedsejerens regning og om fornødent søge fyldestgørelse i foreningens panteret. Den udvendige vedligeholdelse af ejerlejlighed nr. 73 påhviler den til enhver tid værende ejer af ejerlejlighed nr. 73, omfattende murværk, tag, hoveddøre, vinduer, trappesten, lyskasser, centralvarmeanlæg, vaskeriinstallationer, rør, faldstammer, aftrækskanaler, antenneanlæg og hvad i øvrigt nævnes kan. Udskiftning af vinduer og/eller altandøre helt eller delvist påhviler den enkelte ejerlejlighedsejer. Inden en udskiftning påbegyndes, skal den godkendes af bestyrelsen, der tillige træffer afgørelse om valg af farve m.m. Såfremt en fornyelse af eller andre forhold ved vinduer og/eller altandøre medfører øgede udgifter eller gener for foreningen og/eller enkelte medlemmer eller skader på ejendommen, kan bestyrelsen bestemme, at ejeren betaler en særlig ydelse til erstatning herfor. Omfang og benyttelse 7 De enkelte ejerlejligheder kan ikke uden samtykke af den oprindelige ejer af ejendommen opdeles i flere ejerlejligheder. Lejlighedsejere er i de enkelte lejligheder kun berettigede til at foretage sådanne ændringer og installationer, der ikke svækker ejendommens bærende konstruktioner. Lejlighedsejeren er pligtig at indhente bygningsmyndighederes tilladelse i alle tilfælde, hvor en sådan er påkrævet, og at tilstille administrator en kopi af byggetilladelse og af bygningsattest samt en tegning. Til installation af indretninger, der kræver udvidet forbrug af fjernvarme, el, vand o. lign. kræves bestyrelsens samtykke. Bestyrelsen kan som vilkår for meddelelse af samtykke kræve, at lejlighedsejeren til foreningen betaler - løbende eller på een gang - et beløb til dækning af de af installationen forårsagede merudgifter for foreningen. Misligholdelse 8 Såfremt et medlem ikke betaler de i 5 omtalte ydelser eller i øvrigt ikke opfylder sine økonomiske forpligtelser overfor foreningen eller groft tilsidesætter den i 6 nævnte vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve, at han fraflytter lejligheden indenfor en derfor fastsat frist. Ordensforskrifter 9 Lejlighedsejeren og de personer, der har ophold i hans lejlighed, må nøje efterkomme de af bestyrelsen fastsatte ordensregler. Indtil sådanne er udfærdiget, gælder det til en af Boligministeriet godkendte lejekontraktsformular (typeformular A) hørende husreglement. Ejere er pligtige til at deltage i fællesanlæg, der vedtages af et flertal af medlemmerne (efter fordelingstal) og betale de hermed forbundne udgifter efter fordelingstal. Med hensyn til installationer, der kræves for udvidet forbrug af fjernvarme, vand eller el, skal tilladelse, inden installationerne foretages, indhentes hos administrationen, der som vilkår for at tillade sådanne installationer kan kræve, at ejeren betaler en variabel afgift, svarende til det øgede forbrug. Udlejning 10 Udlejning af enkelte værelser må ikke ske i et sådan omfang, at der bor flere personer i en beboelseslejlighed, end der er værelser i denne, og lejligheden må ikke få karakter af

3 klublejlighed. Herfra undtages dog enhver udlejning, som er foretaget af den oprindelige ejer. I tilfælde af udlejning af en ejerlejlighed i sin helhed skal der i lejekontrakten optages en bestemmelse om, at lejeren forpligter sig til at fraflytte lejemålet med 3 måneders varsel i tilfælde af, at ejerlejligheden på grund af ejerens misligholdelse ved en tvangsauktion overtages af en køber eller af en ufyldestgjort panthaver. Endvidere skal lejekontrakten indeholde en bestemmelse om, at foreningen overfor lejeren har samme beføjelser med hensyn til krænkelse al de lejeren påhvilende forpligtelser, som en ejer har overfor en lejer i henhold til lejeloven og den gældende husorden, og foreningen kan selvstændigt optræde som procespart overfor lejeren eventuelt sideløbende med lejlighedsejeren. Uden foreningens samtykke må erhvervsmæssig benyttelse af en ejerlejlighed kun finde sted i det omfang, dette lovligt fandt sted ved lejlighedens første erhvervelse som ejerlejlighed. Administration 11 Til ejendommens administration og almindelige økonomiske og juridiske forvaltning antager bestyrelsen en ejendomskyndig administrator. Administrator er befuldmægtiget til på egen hånd at foretage alle sædvanlige og nødvendige skridt til varetagelse al sit hverv. Når den oprindelige ejer har solgt 3/4 af lejligheder eller af anden årsag ikke fortsætter som administrator, ansættes ny administrator af bestyrelsen. Administrator oppebærer et årligt vederlag, der fastsættes af bestyrelsen. Så længe den oprindelige ejer al ejendommen er administrator, fastsættes vederlaget til 5% af den til enhver tid gældende vurderingsleje. Honoraret omfatter udarbejdelsen af årsregnskab og varmeregnskab samt fordeling af fællesudgifter m.v. I tilfælde af at administrator groft misligholder sine pligter over for foreningen, kan generalforsamlingen ved kvalificeret flertal forlange, at han straks skal fratræde sit hverv. Ved kvalificeret flertal henvises til, hvad der er bestemt om beslutninger om væsentlige forandringer al fælles bestanddele, jvnf. 12 stk. 3. De enkelte medlemmer betaler selv ejendomsskatter og administrerer den indvendige vedligeholdelse. Generalforsamling 12 Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal. Til beslutninger om væsentlige forandringer af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller om ændring af denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede efter fordelingstal stemmer herfor. Er mindre end halvdelen af de således stemmeberettigede mødt på generalforsamlingen og mindst 2/3 af de mødte efter fordelingstal stemmer for forslaget, afholdes ny generalforsamling inden 14 dage og på denne kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter fordelingstal. 13 Hvert år afholdes i april eller maj måned ordinær generalforsamling. Dagsorden for denne skal omfatte følgende punkter: 1. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år og forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor. 2. Valg af formand for bestyrelsen for så vidt han afgår. 3. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 4. Valg af suppleanter. 5. Valg af revisor og suppleant for denne. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst 1/4 af ejerforeningens medlemmer efter fordelingstal, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det.

4 14 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Forslag der agtes stillet på generalforsamlingen, skal fremgå af indkaldelsen og samtidig med denne fremlægges til eftersyn for medlemmerne på et i indkaldelsen angivet sted. 15 Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen. Begæring om at få et emne behandlet af den ordinære generalforsamling må være indgivet senest den 15. marts. Stemmeretten kan kun udøves af medlemmet personligt eller af en myndig person, der selv er medlem af ejerforeningen og som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt dertil. 16 Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen. Bestyrelsen 17 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 4 medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt. Desuden vælges 2 suppleanter. Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen og suppleanter er kun foreningens medlemmer. Formanden afgår hvert andet år. Af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes første gang for samtlige valgte medlemmer ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, i hvilken de er valgt. Genvalg kan finde sted. Suppleanter vælges hvert år. Afgår et bestyrelsesmedlem mellem to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger, indtræder den af suppleanterne, der først er valgt i bestyrelsen. Findes ingen suppleanter, indkaldes ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Bestyrelsen vælger selv en næstformand af sin midte. Med en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. 18 Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i hans forfald af næstformanden så ofte anledning findes at foreligge, samt når to medlemmer af bestyrelsen begærer det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst to medlemmer er til stede. Så længe bestyrelsen kun består af 3 medlemmer, dog når formanden og mindst i medlem er til stede. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige gør formanden eller i hans forfald næstformandens stemme udslaget. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning og forhandlingerne. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer der har deltaget i mødet. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører bringes for en ordinær generalforsamling. Indbringelsen virker ikke suspensivt på pligten til at efterkomme bestyrelsens bestemmelse. Tegningsret 19 Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden for bestyrelsen sammen med et andet medlem af denne. Revision 20 Ejerforeningens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som han finder af betydning for udførelsen af sit hverv. Der føres en revisionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revision af årsregnskab, skal revisor angive, hvorvidt han finder forretningsgangen betryggende. Hver gang indførsel i revisionsprotokollen er sket, skal denne fremlægges på førstkommende

5 bestyrelsesmøde og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen med underskrift bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indførelsen. Årsregnskab 21 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor. Opløsning 24 Da foreningen er oprettet i henhold til lovgivningen, kan den ingensinde opløses uden i forbindelse med et samlet salg af ejendommen. Et sådant salg kan kun finde sted efter en énstemmig beslutning på en generalforsamling, hvor samtlige foreningens medlemmer har været til stede eller har været repræsenteret, og hvor der foreligger skriftlig tiltrædelse fra samtlige ejere. Nærværende vedtægt begæres lyst servitutstiftende på ejendommen matr. nr. 52 a og 223 a Hillerød Bygrunde og på samtlige ejerlejligheder udstykket fra ejendommen, med den oprindelige ejer, foreningen ved dens bestyrelse samt de til enhver tid værende ejere af ejerlejligheder under matr. nr. 52 a og 223 a Hillerød Bygrunde som påtaleberettiget. Med hensyn til de ejendommen påhvilede servitutter og byrder, henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO 15.01.2008

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO 15.01.2008 J.nr.: 103522 Ejerlav: Bogense Markjorder Matr.nr.: 18 E Ejerlejlighed nr. 1 og 2 Beliggende: ANMELDER: Advokat Søren Olesen Adelgade 79 5400 Bogense 6481 1666 Rolighedsvej 16 5400 Bogense VEDTÆGTER FOR

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

VEDT/EGTER for Ejerforeningen Trekroner

VEDT/EGTER for Ejerforeningen Trekroner : t 55-Do 55- ADVOKATER REM-MARIAM SOLICITORS 3EM& 4.79501 02 0 00.0023 06.02.2009 TA L.600i00 134393 DRUMM 79502 0000,0023 06,02200V Te, Tinglysningsafgift kr, 8.000,00 Matr.nr 1613 Valby, Kobenhavn Ejerlejlighed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK FOR MARTOETE VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Martofte Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kerteminde Kommune. Selskabets formal er

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris.

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. Love for Andelsselskabet Bjergby Mark Vandværk. 1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. 2 Som medlem af selskabet

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere