ORIENTERING. om franske forhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORIENTERING. om franske forhold"

Transkript

1 ORIENTERING om franske forhold Oktober 2013 Min henvendelse til Skatteminister Holger K. Nielsen om at indlede forhandlinger med Frankrig og med Spanien om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster og ministerens svar I anledning af, at der den 10. juni i år var forløbet fem år siden Danmark opsagde sine dobbeltbeskatningsoverenskomster med Frankrig og med Spanien rettede jeg på denne dato henvendelse til Skatteminister Holger K. Nielsen med opfordring til at indlede forhandlinger med Frankrig og med Spanien om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster. Denne henvendelse og Skatteministerens svar derpå kan læses på min hjemmeside som bilag til juninummeret af mit nyhedsbrev ORIENTERING om franske forhold. Skatteministeren svarede dengang på noget helt andet end det, som jeg havde opfordret ham til, idet han havde opfattet det således ar jeg skulle have opfordret ham til indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster med udgangspunkt i et forhandlingsudspil, som de to lande har stillet, men som Danmark har afvist. Dette var naturligvis ikke tilfældet. Det ville jo heller ikke have megen mening at opfordre til at indlede forhandlinger på grundlag af et udspil, som Danmark allerede havde afvist. Det var derfor noget helt andet, som jeg havde opfordret Skatteministeren til. Jeg rettede derfor den 20. juli 2013 en ny henvendelse til Skatteminister Holger K. Nielsen, hvori jeg konkretiserede min opfordring. Det er et væsentligt formål med en dobbeltbeskatningsoverenskomst at sikre ens egne borgere og virksomheder imod at blive udsat for dobbeltbeskatning, og dette hensyn varetager Danmark ikke, så længe man ikke er villig til at indlede forhandlinger med Frankrig og med Spanien om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster. Den danske opsigelse af overenskomsterne har medført, at danske pensionister i Frankrig, der ikke er omfattet af overgangsordningerne, bliver dobbeltbeskattet af deres danske pensioner. Desuden medfører opsigelsen årligt større udgifter for Danmark end det merprovenu i form af skatteindtægter, som de manglende dobbeltbeskatningsoverenskomster giver mulighed for, samt tab af danske arbejdspladser og tab af good will i modstrid med den danske regerings ønsker om at skabe nye arbejdspladser og forbedre dansk konkurrenceevne. 1

2 Dansk erhvervsliv har udtalt, at den danske opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien årligt koster danske virksomheder et trecifret millionbeløb. Uden dobbeltbeskatningsoverenskomster med Danmark kan de to lande beskatte kontrakter med danske modparter helt og holdent efter landenes egen interne lovgivning uden at tage hensyn til begrænsninger, der ellers ville være aftalt i en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Det burde derfor være i dansk interesse at begynde at se på, hvorledes man kan få løst den nuværende situation til gavn for danske borgere og virksomheder. Derfor bør Danmark udforme et realistisk forhandlingsudspil og vise vilje til at indlede forhandlinger med de to lande på et realistisk grundlag med henblik på at få den nuværende konflikt bragt til ophør i stedet for blot enøjet at fastholde sine ultimative krav til formuleringen af en enkelt paragraf i en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst, som der ikke er nogen som helst udsigt til, at hverken Frankrig eller Spanien nogensinde vil acceptere. Jeg vedlægger min henvendelse af 20. juli 2013 og Skatteministerens svar derpå af 21. august 2013 som bilag til dette nummer af ORIENTERING om franske forhold. Skatteministeren svarer for så vidt ganske imødekommende på min henvendelse. Han understreger, at Danmark hele tiden har været interesseret i dobbeltbeskatningsoverenskomster med Frankrig og Spanien, og at man fra dansk side er indstillet på et kompromis, hvor hver part giver efter på nogle punkter for at få opfyldt sine interesser på andre punkter på samme måde som det er sket i aftaler med andre lande. Skatteministeren er i øvrigt enig i ønsket om at undgå dobbeltbeskatning. På den anden side lægges der vægt på, at forhandlingerne er fortrolige, idet det ikke er hjælpsomt for to parters mulighed for at blive enige om en aftale, hvis andre parter blander sig. Derfor er man tilbageholdende med at oplyse om dialogen med de to lande. Ved første øjesyn er Skatteministerens svar til mig noget mere imødekommende end de udtalelser, som Skatteministeren og hans embedsmænd sædvanligvis fremkommer med, idet man nu oplyser at man er indstillet på et kompromis. Det har man ikke oplyst tidligere. Sædvanligvis har man afvist enhver diskussion om, at man fra dansk side skulle vise nogen som helst imødekommenhed med henblik på at indgå et kompromis, men man har i stedet gjort gældende, at konflikten mellem Danmark og Frankrig skal løses ved, at det er Frankrig, der skal give sig og acceptere det danske krav om, at det er Frankrig, der skal give lempelse af dobbeltbeskatningen ud fra et postulat om, at der er international praksis for, at dobbeltbeskatningen skal lempes af det land, hvor den skattepligtige bor. Noget sådant har både Frankrig og Spanien konsekvent afvist at skrive ind i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, idet det vil medføre, at de som de to lande i Europa med flest udenlandske pensionister boende på deres territorium vil have alle udgifterne til disse pensionister men ikke vil kunne få skatteindtægterne af pensionerne fra disse pensionister. Det er dog formentlig også kun tilsyneladende at Skatteministeren har ændret holdning og viser sig mere imødekommende. Så vidt jeg har kunnet skaffe mig oplyst er der ikke sket nogen holdningsændring fra Skatteministeriets side, og der er efter det oplyste fortsat heller ingen form for kontakt mellem Danmark og Frankrig/Spanien overhovedet om mulighederne for at få tilvejebragt nye dobbeltbeskatningsoverenskomster. Der er ingen forhandlinger i det hele taget. 2

3 Desuden har jeg set svar, som Skatteministeren senere har sendt til andre af mine læsere, der udsættes for dobbeltbeskatning i Frankrig af deres pensioner, og hvori han skriver: Jeg er klar over dobbeltbeskatningen af de danske pensionister i Frankrig, som ikke er omfattet af overgangsreglen. Imidlertid medfører international praksis, at dobbeltbeskatningen lempes af det land, hvor den skattepligtige bor. Her gentages altså synspunktet om, at det er Frankrig, der skal give sig i konflikten ved at give dobbeltbeskatningslempelse og ikke Danmark. Det gør Frankrig aldrig. Og for så vidt angår Frankrig har jeg erfaret, at de franske forhandlere, efter at Danmark har afvist et kompromisforslag, som Frankrig har stillet sammen med Spanien, nu føler, at så kan de ikke gøre så meget mere. De er derfor af den opfattelse, at så må det være op til Danmark, om man ønsker indledt forhandlinger, og så må det i givet fald være Danmark, der skal fremkomme med et forhandlingsudspil, som Frankrig kan tage stilling til. Dansk erhvervsliv opfordrer Skatteministeren til at få forhandlet nye dobbeltbeskatningsoverenskomster på plads med Frankrig og Spanien Når jeg har kontakt til DANSK INDUSTRI, får jeg hver gang at vide, at de manglende dobbeltbeskatningsoverenskomster er et alvorligt og voksende problem, og at ønsket om at få forhandlet nye dobbeltbeskatningsoverenskomster på plads med de to lande står meget højt oppe på organisationens ønskeliste. Man har beregnet, at dansk erhvervsliv hvert år taber omkring 200 millioner kroner efter opsigelsen af de to dobbeltbeskatningsoverenskomster, og det er et højere beløb end det, som Danmark nogensinde kan forvente at få ind i forøgede skatteindtægter ved at have opsagt dobbeltbeskatningsoverenskomsterne. Dette synspunkt er blevet bakket op af flere store danske erhvervsvirksomheder, der i artikler bragt i Børsen den 23. juli i år oplyser, at de manglende overenskomster koster arbejdspladser i Danmark og at virksomhederne er tvunget til at lægge deres ordrer ud i deres udenlandske datterselskaber for at undgå de gener, som de manglende overenskomster betyder. Ved ordrer fra Danmark skal de betale en kildeskat af bruttoomsætningen på 24 % i Spanien og 33,3 % af bruttoomsætningen i Frankrig mod 0 20 % af nettoomsætningen i lande, som Danmark har overenskomster med. Derfor opfordrer erhvervslederne politikerne på Christiansborg til at komme i arbejdstøjet og få forhandlet en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst på plads med Frankrig og Spanien. Artiklerne Skattestrid med Sydeuropa koster Job og Kræver politisk handling, bragt i Dagbladet Børsen den 23. juli 2013 vedlægges som bilag til dette nummer af ORIENTERING om franske forhold. Det er tydeligvis et problem, som er kommet bag på Skatteministeriet, at opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien skulle volde så store problemer for dansk erhvervsliv og koste dansk erhvervsliv så mange penge. Da lovforslaget om opsigelse af overenskomsterne i efteråret 2007 blev fremsat i Folketinget, var disse problemer slet ikke omtalt i lovforslaget. Tværtimod blev det oplyst, at det ikke ville medføre væsentlige økonomiske 3

4 konsekvenser for dansk erhvervsliv, at dobbeltbeskatningsoverenskomsterne blev opsagt, og ydermere anføres det, at lovforslaget ingen administrative konsekvenser har af betydning for erhvervslivet. Og når det kommer til at skulle sætte tal på de økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet angives der ikke noget beløb overhovedet for erhvervslivets udgifter som følge af en opsigelse af overenskomsterne. Derved har Skatteministeriet og dets embedsmænd malet sig ind i et hjørne, som de nu ikke længere kan komme ud af. Man kan ikke længere genindføre den tidligere overenskomst, som gav beskyttelse mod disse problemer, og man kan heller ikke komme overens med Frankrig og Spanien om en ny overenskomst, som løser de problemer, som man har skabt for dansk erhvervsliv ved at opsige overenskomsterne. Man har gjort situationen uløselig. Den eneste vej frem for Danmark er at slække på de hidtil stillede ultimative krav og udforme et realistisk forhandlingsudspil, som man kan præsentere for Frankrig og Spanien, og så vise vilje til at indlede forhandlinger med de to lande på et realistisk grundlag. Det er det, som jeg har opfordret Skatteministeren til at gøre i min henvendelse til denne af 20. juli 2013 som omtalt i kapitlet ovenfor. Det vil naturligvis betyde, at Danmark skal give afkald på at få hele skatten af danske pensioner, der udbetales til pensionister i Frankrig og i Spanien, så der også bliver plads til at Frankrig og Spanien kan få en del af skatten. Dette har skiftende skatteministre hidtil afvist at ville gøre. Man kan kun håbe på, at den danske Skatteminister på et tidspunkt indser, at det er en nødvendig forudsætning for, at der kan indgås nye dobbeltbeskatningsoverenskomster med Frankrig og Spanien, så de danske pensionisters og det danske erhvervslivs problemer kan blive løst, at man fra dansk side lemper på sine ultimative krav og viser reel vilje til at nå frem til en løsning med de to lande. Det franske finanslovsforslag for året 2014 indfører en forhøjet beskatning, der får betydning for privattegnede danske ratepensioner fra før 1998 Danske privattegnede ratepensioner som ens arbejdsgiver ikke har medvirket til etableringen eller finansieringen af, beskattes i Frankrig efter reglerne om contrats de capitalisation et d assurance vie. Udbetalingen af disse kontrakter har hidtil kunnet ske skattefrit i Frankrig, hvis de er blevet oprettet før den 1. januar 1983, og er de oprettet i perioden fra den 1. januar 1983 til og med den 25. september 1997, er afkastet af indbetalinger foretaget inden den 31. december 1997 skattefrit, medens afkastet af indbetalinger foretaget fra og med den 1. januar 1998 er skattepligtigt. At afkastet er skattepligtigt vil sige, at der både skal betales almindelig indkomstskat impôt sur le revenu og sociale skatter prélèvements sociaux af afkastet. Man har dog et årligt fradrag før der beregnes skat af det udbetalte beløb.. Med det nye franske finanslovsforslag for 2014, der er fremsat for Nationalforsamlingen i dette efterår, ser det ud til, at der vil ske ændringer i disse regler. Man opretholder skattefriheden for så vidt angår den almindelige indkomstskat af afkastet af indbetalinger foretaget inden den 31. december 1997, men fra og med den 1. januar 2014 skal der betales sociale skatter, 4

5 prélèvements sociaux af udbetalinger af afkastet på disse kontrakter uanset hvornår de er blevet oprettet. De sociale skatter beløber sig til 15,5 %. Det vil altså sige, at man fra og med den 1. januar 2014 kommer til at betale prélèvements sociaux af afkastet af udbetalingerne, selvom kontrakten er oprettet og indbetalingerne på denne er foretaget før den 1. januar Udbetalingen af den indbetalte kapital har hidtil kunnet ske skattefrit, og det sker der ikke nogen ændring i. Dette skyldes, at der normalt ikke i Frankrig er fradrag for indbetalinger til contrats de capitalisation et d assurance vie, og at disse indbetalinger derfor normalt sker med beskattede midler. Det ville derfor være udtryk for dobbeltbeskatning, såfremt man både skulle betale skat af kapitalen, når den indbetales på disse kontrakter og når den udbetales fra disse kontrakter. At man så normalt i Frankrig accepterer, at danske privattegnede ratepensioner henregnes under de samme regler selvom der sædvanligvis er fradrag i Danmark for indbetalinger på disse privattegnede ratepensioner, er en anden sag. Det er meningen at de nye regler skal have virkning for beskatningen i året 2014, det vil sige, at de kommer til at gælde for beløb, som er optjent i året Den franske finanslov vedtages sædvanligvis ganske kort inden den skal gælde, og det vil formentlig sige, at den bliver endeligt vedtaget kort før den 31. december Der sker hyppigt ændringer af udformningen af de enkelte regler under Nationalforsamlingens behandling af finanslovsforslaget, men da præsidenten har flertal for sin politik i Nationalforsamlingen, er det ikke sandsynligt at der vil ske væsentlige ændringer i de foreslåede nye regler. Den danske regering har fremsat lovforslag i Folketinget om lempelse af ejendomsværdiskatten for udenlandske pensionister. Den danske ejendomsværdiskat opkræves af alle boligejendomme i Danmark bortset fra ejendomme til erhvervsmæssig udlejning, hvad enten man som ejer er bosiddende i Danmark eller udenfor Danmark. Endvidere opkræves skatten af alle tilsvarende ejendomme beliggende i udlandet, når ejeren er bosiddende i Danmark. For så vidt angår ejendomme beliggende i Frankrig er der dog en overgangsregel for ejere bosiddende i Danmark, når de har ejet den pågældende ejendom uafbrudt siden den 28. november Ejendomsværdiskatten udgør 10 promille af ejendommens værdi, dog 30 promille af den del af ejendommens værdi, der overstiger DKK Ejendomsværdiskatten nedsættes med et årligt beløb svarende til 4 promille af beregningsgrundlaget, dog højst DKK pr. bolig ved helårsboliger og kr. ved fritidsboliger, såfremt den skattepligtige eller den med denne samlevende ægtefælle inden udgangen af indkomståret er fyldt 65 år. Dette nedslag gives imidlertid kun til personer hjemmehørende i Danmark, herunder efter en indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst, medens det ikke gives til personer, der ikke er hjemmehørende i Danmark. Det er et bærende princip i EU-retten, at det ikke er lovligt for en medlemsstat at udøve diskrimination ved at beskatte personer, der ikke er hjemmehørende i medlemsstaten, højere end personer, der er hjemmehørende i medlemsstaten. Det strider mod EU-traktaternes såkaldte 5

6 frihedsrettigheder, nemlig forskrifterne om fri etableringsret og fri bevægelighed for arbejdskraft, for personer og for kapital. Jeg har anset forskelsbehandlingen af danske pensionister og udenlandske pensionister for værende stridende mod disse frihedsrettigheder og har derfor indberettet forholdet til Europa Kommissionen som stridende mod lighedsprincipperne i den Europæiske Unions retsgrundlag. Foranlediget af min henvendelse har Europa Kommissionen rettet henvendelse til den danske regering, som har svaret tilbage, at den er enig i, at bopælskravet for ejendomsværdiskatten vil kunne udgøre en overtrædelse af EU-retten. Regeringen bebudede derfor, at den i efteråret 2013 vil fremsætte ændringsforslag til ejendomsværdiskatteloven i Folketinget, så de danske regler bringes i overensstemmelse med EU-retten. Dette lovforslag er nu fremsat i Folketinget den 2. oktober 2013, dagen efter Folketingets åbning. Ifølge lovforslaget indføres der ligestilling mellem pensionister bosiddende i Danmark og pensionister bosiddende i udlandet, således at man uanset hvor man bor har ret til et nedslag i ejendomsværdiskatten med et årligt beløb på kr. for helårsboliger og kr. for fritidsboliger. Nedslaget er indkomstreguleret, idet det reduceres med 5 % af beregningsgrundlaget, opgjort som den del af den skattepligtiges personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst og positiv aktieindkomst bortset fra udbytteindkomst op til kr., der overstiger et grundbeløb på kr. for enlige og på kr. for samlevende ægtefæller (2013 niveau). Indkomstreguleringen medfører for en enlig, at nedslaget vil være fuldt aftrappet, hvis indkomstgrundlaget overstiger kr. ved en helårsbolig og kr. ved en fritidsbolig. For ægtepar vil nedslaget være fuldt aftrappet ved en indkomst på ved en helårsbolig og kr. ved en fritidsbolig. Det danske skattevæsen har ikke oplysninger om indkomstgrundlaget for personer, der ikke bor i Danmark, og det er derfor en nødvendig forudsætning, at man selv anmoder det danske skattevæsen om af få ejendomsværdiskatten nedsat og meddeler de oplysninger om den årlige indkomst, som er nødvendige for at skattevæsenet skal kunne beregne nedslaget. Nedslaget beregnes ligesom for i Danmark bosiddende personer efter de danske skatteregler. Det er ydermere en betingelse, at Skat har mulighed for at verificere de givne indkomstoplysninger m. v. f. eks. via EU s direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet. Som et EUland opfylder Frankrig denne betingelse. Efter lovforslaget træder loven i kraft den 1. januar 2014, men reglerne har virkning allerede fra og med indkomståret 2013, og det vil sige, at man, når loven er trådt i kraft, kan rette henvendelse til sit skattecenter i Danmark og anmode om at få sin ejendomsværdiskat nedsat allerede for så vidt angår det nuværende skatteår. Lovforslaget fik en positiv modtagelse ved første behandlingen i Folketinget, idet alle partier bortset fra Dansk Folkeparti tilkendegav, at de vil stemme for lovforslaget. Dansk Folkeparti tilkendegav derimod, at de vil stemme imod lovforslaget, idet de er modstandere af, at EU skal blande sig i dansk skattelovgivning. 6

7 Jeg vedlægger til information Europa Kommissionens skrivelse til mig af 5. november 2012 vedrørende dette spørgsmål. Den danske forskudsopgørelse for 2014 offentliggøres den 8. november Det danske skattevæsen offentliggør den 8. november 2013 forskudsopgørelsen og skattekortet for skatteåret 2014 i ens personlige skattemappe, som kan læses på Derimod udsendes forskudsopgørelsen ikke længere til skatteyderne med mindre man selv har anmodet om det. Man kan anmode Skat om at få tilsendt en SMS til sin mobiltelefon og/eller få en mail sendt til sin mail-adresse, således at man automatisk bliver underrettet om, at Skat har lagt en ny meddelelse i ens skattemappe. Forskudsopgørelsen vedrører personer, der er skattepligtige i Danmark, enten som fuldt skattepligtige, hvad man normalt vil være, såfremt man er bosiddende i Danmark, eller som begrænset skattepligtige, hvad man normalt vil være, såfremt man er bosiddende udenfor Danmark og modtager indtægter fra Danmark, der er omfattet af begrænset skattepligt i Danmark. Er man bosiddende i Frankrig eller i Spanien og ikke er omfattet af overgangsordningerne i opsigelsesloven, betaler man skat i Danmark af de pensioner, som man får udbetalt fra Danmark, og disse pensioner er omfattet af den begrænsede skattepligt. Men er man omfattet af overgangsordningerne i opsigelsesloven og har fået skattefritagelse i Danmark af disse pensioner, er de alligevel omfattet af den begrænsede skattepligt, og man skal derfor alligevel afgive dansk selvangivelse vedrørende disse pensioner, selvom man ikke betaler skat af dem til Danmark. Forskudsopgørelsen for 2014 er udarbejdet automatisk på grundlag af oplysningerne i årsopgørelsen for skatteåret 2012 og forskudsopgørelsen for året 2013, og er ens forventede indtægter de samme i 2014 som de er i 2013, skulle der normalt ikke være behov for at ændre i forskudsopgørelsen. Man bør dog i egen interesse gå ind i sin skattemappe og få kontrolleret, at oplysningerne er korrekte. Og har ens indtægtsforhold, som er omfattet af den begrænsede skattepligt, ændret sig væsentligt, eller er man begyndt at modtage nye pensioner fra Danmark, bør man sørge for at få sin forskudsopgørelse ændret. I den forbindelse henledes opmærksomheden på, at Skat anfører pensioner, som man modtager indberetning om fra de danske pensionsinstitutter, men at man ikke samtidigt anfører den dertil svarende skattefri del af disse pensioner på forskudsopgørelsen. Er man begyndt at modtage nye pensioner, som ikke fremgik af forskudsopgørelsen for 2013, skal man derfor selv gå ind på sin forskudsopgørelse og få indsat den skattefrie del af pensionen, hvis disse pensioner er omfattet af overgangsordningerne. Ellers risikerer man, at der bliver trukket skat af disse pensioner selvom de er skattefrie i Danmark. Det samme gør sig gældende vedrørende samtlige ens pensioner, når man om foråret skal efterkontrollere sin danske slutopgørelse og selvangivelse. Man kan efter den 8. november gå ind og læse sin forskudsopgørelse for 2014 på såfremt man har NEM ID eller fra Skat har modtaget en personlig kode. 7

8 Forskudsopgørelsen vil da fremgå af de personlige oplysninger på forsiden af ens skattemappe, og man kan så gå ind og trykke sig ind på den aktuelle forskudsopgørelse. Ønsker man at ændre forskudsopgørelsen, skal man tilbage til forsiden og til venstre klikke på Ændre forskudsopgørelsen. Modtager man pensioner fra Danmark, kan man der se de beløb, som pensionsinstitutterne har indberettet til Skat. Er disse beløb ikke rigtige, kan man rette beløbet, men man skal ikke fjerne oplysningerne, selvom indtægten ikke er skattepligtig i Danmark. I stedet skal man klikke på vis øvrige rubrikker og gå ned til rubrik 475 og der anføre den skattefrie del af pensionerne svarende til de pensionsudbetalinger, som man har fået dansk skattefritagelse for. Man skal dernæst godkende den foretagne ændring, og derefter vil der komme en ny og ændret forskudsopgørelse frem, som man så kan printe ud og kontrollere, om den er korrekt. Den franske avancebeskatning ved salg af fast ejendom Jeg har senest beskrevet de franske regler om avancebeskatning ved salg af fast ejendom i mit nyhedsbrev ORIENTERING om franske forhold for februar 2012, men nu er der på ny sket ændringer af reglerne med virkning fra den 1. september 2013, hvorfor jeg herved kommer med en opdatering af reglerne. Den franske avancebeskatning (taxation sur la plus-value immobilière) gælder ved salg af en fritidsbolig, résidence secondaire, både i Frankrig og i udlandet, såfremt man bor i Frankrig. Desuden gælder de for salg af en résidence secondaire i Frankrig, såfremt man bor i udlandet, herunder i Danmark. og man skal således betale skat af avancen af en fritidsbolig i Frankrig uanset om man er bosiddende i Frankrig eller udenfor Frankrig. Udover avanceskatten skal man desuden betale sociale skatter (prélèvements sociaux) af avancen, og fra og med august 2012 skal personer, der er bosiddende udenfor Frankrig og derfor ikke er almindeligt skattepligtige til Frankrig, også betale de sociale skatter af avancen i tillæg til avanceskatten. De sociale skatter udgør 15,5 %. Man skal derimod fortsat ikke betale de franske avanceskatter eller de sociale skatter af avancen ved salg af ens helårsbolig i Frankrig, résidence primaire. At boligen er ens helårsbolig forudsætter ifølge sagens natur, at man er fast bosiddende i Frankrig. For at fortjenesten skal kunne være skattefri forudsættes det, at boligen har været det faste hjem for ejeren frem til salget (eller frem til det tidspunkt forinden, hvor ejeren er fraflyttet boligen for at flytte ind i en anden fast bolig og i forbindelse dermed har stillet den første bolig til salg). Skatten af avancen er 19 % for personer, der bor i et EU-land, og hertil kommer de sociale skatter prélèvements sociaux på 15,5 %, således at de samlede skatter af fortjenesten bliver 34,5 %. Er fortjenesten på indtil euros, opkræves der dog ikke skatter af fortjenesten. Sælges ejendommen med tab, har man ikke mulighed for at fratrække dette tab i den franske skat. 8

9 Den 1. januar 2013 indførtes desuden en ekstra skat (taxe additionnelle) udover de 34,5 %. Denne ekstra skat udgør (lidt forenklet) 2 % ved fortjeneste over euros stigende til 3 % ved fortjeneste over euros, 4 % ved fortjeneste over euros, 5 % ved fortjeneste over euros og 6 % ved fortjeneste over euros. Avanceskatten beregnes som forskelsværdien mellem salgsprisen fratrukket mæglerhonorar og andre salgsomkostninger (herunder lovpligtige tekniske rapporter) og købsprisen med tillæg af notaromkostninger og forbedringsudgifter for ejendommen. Har man ejet ejendommen i mere end 5 år, kan man automatisk lægge 15 % af købsprisen til denne til dækning af forbedringsudgifter. Har man ejet ejendommen i 5 år eller derunder, eller har man ejet ejendommen i mere end 5 år og har afholdt udgifter til forbedringsarbejder, der overstiger 15 % af købsprisen, skal man kunne dokumentere sine udgifter til disse forbedringsarbejder for at de skal kunne tages i betragtning. Derfor er det en god ide at gemme kvitteringer for afholdte udgifter til forbedringer af ejendommen til brug for beregningen af avanceskatten, når ejendommen skal sælges. Dokumentationen skal ske i form af originale fakturaer med en detailleret beskrivelse af det afholdte arbejde udstedt af det firma, som har forestået arbejdet, til den, der står som ejer af ejendommen, firmaet skal være momsregistreret, og det skal kunne bevises, at betalingen er sket fra ejerens bankkonto til det pågældende firma. Kontant betaling eller betaling under bordet anerkendes altså ikke, og fakturaer for indkøb, som ejeren selv har foretaget, heller ikke.. Desuden skal der være tale om egentlige forbedringsudgifter for ejendommen, der har forøget dennes værdi eller anvendelighed. Udgifter til almindelige reparations- eller vedligeholdelsesarbejder kan ikke medregnes. Avanceskatten og de sociale skatter af avancen kan nedsættes alt efter hvor lang tid man har haft fritidsboligen. Den periode, som man skulle have haft fritidsboligen for, at man blev helt fritaget for at betale skatterne, blev i februar 2012 forlænget fra 15 år til 30 år. Per den 1. september 2013 er perioden for afvikling af selve avanceskatten imidlertid blevet afkortet fra 30 år til 22 år, medens perioden for afvikling af de sociale skatter fortsat er 30 år. I begge tilfælde får man ikke noget fradrag i de første fem års ejertid. Derefter afvikles avanceskatten med 5 % årligt fra det 6. ejerår til og med det 21. ejerår for dernæst at være fuldt afviklet efter det 22. ejerår. De sociale skatter afvikles fortsat med 2 % årligt fra det 6. til det 17. ejerår, med 4 % fra det 18. til det 24. ejerår og med 8 % fra det 25. til det 30. ejerår, hvorefter de sociale skatter er fuldt afviklet. Der indføres et fradrag på 25 % af skatten ved salg foretaget fra og med den 1. september 2013 til den 31. august Er man bosiddende udenfor Frankrig, skal der (forudsat at salgsprisen overstiger euros) medvirke en fransk skatterepræsentant (représentant fiscal) ved handelen, der som sælgers repræsentant indestår for betaling af sælgers skatter til de franske myndigheder. Det er ofte banker og særlige repræsentantvirksomheder, der påtager sig denne opgave, og deres honorar er sædvanligvis 1 % af købesummen. Sælger man ejendommen efter 30 års ejertid, behøver man dog ikke længere have nogen skatterepræsentant. 9

10 Ligger den solgte ejendom i Frankrig, vil der altid være involveret en fransk notar ved ejendomshandelen, og det vil være denne notar, der udregner den franske avanceskat og sørger for, at den bliver betalt til skattemyndighederne af provenuet af købesummen. Det bliver derved sælgeren, der kommer til at udrede avanceskatten. Ligger den solgte ejendom i Danmark og man vel at mærke bor i Frankrig skal man selv sørge for at rette henvendelse til det skattecenter i Frankrig, hvor man bor, og betale avanceskatten. Normalt skal avanceskatten betales indenfor to måneder efter datoen for skødets underskrift eller datoen for overtagelse af ejendommen. For en god ordens skyld gøres opmærksom på, at der også gælder regler for betaling af dansk kapitalvindingsskat af fortjenesten ved salg af en fast ejendom, selvom den er beliggende i Frankrig, såfremt man er fuldt skattepligtig til Danmark. Dog fritages man i vidt omfang for betaling af denne skat ifølge den danske parcelhusregel, der går ud på, at fortjenesten ved salget er skattefri, såfremt ejendommen har et grundareal på ikke over kvadratmeter eller grunden ikke kan udstykkes eller dette ikke kan ske uden en væsentlig værdiforringelse. Det er derudover en betingelse, at man i sin ejertid rent faktisk har benyttet ejendommen som privat feriebolig, og denne benyttelse skal have været af et vist omfang, idet blot enkelte overnatninger ikke anses for at være tilstrækkeligt. De franske ejendomsskatter I Frankrig findes der to former for ejendomsskatter, dels taxes foncières, der opkræves som et årligt beløb af alle ejendomme i Frankrig, der anvendes til beboelse, dels taxe d habitation, der opkræves som et årligt beløb af alle boliger i Frankrig. Begge skatter opkræves med et årligt beløb, taxes foncières den 15. oktober og taxe d habitation den 15. december. Forskellen på de to skatter består i, at taxe d habitation også opkræves af boliger i form af ejerlejligheder eller lejede lejligheder. Udover af ejere af fast ejendom opkræves denne afgift derfor også af ejere eller lejere af lejligheder eller beboere af lejligheder, og det er normalt den, der bebor lejligheden, der skal betale afgiften. Herudover findes der i øvrigt også en særlig afgift af ubebyggede ejendomme udlagt til beboelse, taxes foncières sur les propriétés non bâties Derimod betales ingen af de to ejendomsskatter af fast ejendom, der anvendes erhvervsmæssigt eller af dele af en fast ejendom, der anvendes erhvervsmæssigt, medens der skal betales skatter af den øvrige del af ejendommen, der anvendes til beboelse. Man skal betale disse to ejendomsskatter, hvis man er ejer af en ejendom i Frankrig eller ejer eller bruger af en bolig i Frankrig, uanset om man er bosiddende i Frankrig eller i udlandet, og uanset om ejendommen eller boligen anvendes som ens almindelige bolig i Frankrig, résidence primaire, eller anvendes som ferie- eller fritidsbolig, résidence secondaire. 10

11 Taxes foncières opkræves hvert år af de lokale myndigheder i Frankrig på grundlag af en værdifastsættelse af den faste ejendom, den såkaldte valeur cadastrale. Cadastre betyder matrikelbog eller tingbog, og der er altså tale om en værdiansættelse af den faste ejendom som sådan med visse fradrag. Da der ikke er nogen offentlig ejendomsvurdering i Frankrig, er prisfastsættelsen af ejendomme i Frankrig usikker, og den fastsatte vurdering er normalt ikke udtryk for ejendommens handelsværdi, og de franske myndigheder anerkender i øvrigt heller ikke vurderingen i andre sammenhænge end ved fastsættelse af taxes foncières. Man kan altså ikke lægge denne vurdering af ejendommen til grund for en værdiansættelse af ejendommen i forbindelse med beregningen af den franske formueskat. Taxe d habitation opkræves hvert år af de lokale myndigheder på grundlag af en værdiansættelse af boligen, den såkaldte valeur locative. Værdiansættelsen sker på grundlag af boligens areal, særpræg samt dens tilliggender. Ligesom ved taxes foncières er værdiansættelsen normalt ikke udtryk for boligens handelsværdi, og vurderingen kan derfor ikke anvendes i andre sammenhænge end ved beregning af taxe d habitation. Selve satserne, som de to skatter opkræves med, fastsættes hvert år af Nationalforsamlingen i Paris i forbindelse med vedtagelse af den årlige finanslov, og provenuet går til de franske kommuner, til interkommunale aktiviteter (vandforsyning, rensningsanlæg, renovation og andre cantonale opgaver), til départementerne og til regionerne. I forbindelse med opkrævning af taxe d habitation opkræves også TV-licens. Ubemidlede og visse ældre og handicappede er dog fritaget for betaling af taxe d habitation. Er man bosiddende i Danmark, og er man ejer af en ejendom eller en bolig i Frankrig, skal man betale dansk ejendomsværdiskat af ejendommen eller af boligen, med mindre man ejede ejendommen eller boligen den 28. november 2007 og har været ejer af ejendommen uafbrudt siden. I det omfang man efter disse regler skal betale dansk ejendomsværdiskat af ejendommen eller af boligen, kan man i den danske ejendomsværdiskat få nedslag for taxes foncières og taxe d habitation, som man skal betale deraf, dog med undtagelse af beløb til renovation ( taxe d enlèvement des ordures ménagères ) og TV-licens ( contribution à l audivisuel public ). Den franske skat af ubebyggede ejendomme ( taxes foncières sur les propriétés non bâties ) giver heller ikke nedslag i den danske ejendomsværdiskat. Når man indgiver sin danske selvangivelse, skal man for at få nedslaget i sin danske ejendomsværdiskat vedlægge en kopi af skattebilletterne vedrørende de to franske ejendomsskatter som bevis for, at man har betalt disse skatter. Opførelse på de franske valglister I marts måned 2014 afholdes der kommunalvalg i Frankrig. Desuden afholdes der i maj måned 2014 valg til Europa Parlamentet. Som EU-borger fast bosiddende i Frankrig har man ret til at afgive stemme ved begge disse to valg. 11

12 Det er dog en forudsætning, at man er opført på valglisten, la liste éléctorale, der føres separat for hvert af de to valg, og man skal være skrevet op på valglisterne senest den 31. december 2013 for at kunne stemme. Er man allerede opført på valglisterne i forbindelse med tidligere valg, behøver man ikke foretage sig noget, men er man ikke det, bør man sørge for at blive opført på valglisterne inden årsskiftet. For at gøre dette skal man henvende sig på sit lokale rådhus, mairie eller hôtel de ville, medbringende sit danske pas som legitimation og en el- eller telefonregning som dokumentation for, at man bor i Frankrig. Som dansk statsborger bosat i Frankrig har man desuden mulighed for at stemme på de danske kandidater til EU-valget i stedet for på de franske kandidater. Man skal søge om at måtte blive opført på den danske valgliste, og valget sker på Københavns rådhus. Man kan dog også afgive brevstemme ved det danske EU-parlamentsvalg ved nogen tid før valgdagen at henvende sig i borgerservice i en dansk kommune eller på en dansk ambassade eller et dansk konsulat. Jeg skal berette om, hvorledes man skal bære sig ad med at blive opført på den danske valgliste til EU-parlamentsvalget her i ORIENTERING om franske forhold, når tidspunktet for afholdelse af valget nærmer sig. Regeringen i Danmark fremsætter til foråret lovforslag om dobbelt statsborgerskab I forbindelse med Folketingets åbning den 1. oktober i år bebudede regeringen, at den i februar til næste år vil fremsætte lovforslag i Folketinget, der indeholder øget accept af dobbelt statsborgerskab. Endvidere forventes lovforslaget at indeholde adgang til indførelse af en overgangsordning for borgere, der tidligere har mistet deres danske statsborgerskab i forbindelse med erhvervelse af statsborgerskab i et andet land. Regeringen nedsatte i december 2012 en tværministeriel arbejdsgruppe under Justitsministeriet vedrørende nye regler om dobbelt statsborgerskab, og lovforslaget følger op på dette arbejde. Efter de gældende regler bliver man frataget sit danske statsborgerskab, hvis man efter ansøgning opnår statsborgerskab i et andet land. På samme måde skal borgere, der ansøger om dansk statsborgerskab, frasige sig et udenlandsk statsborgerskab. Men med dette lovinitiativ vil regeringen skabe mulighed for, at man kan opnå statsborgerskab i et andet land uden i den forbindelse at skulle give afkald på sit danske statsborgerskab, og på samme måde vil udenlandske statsborgere kunne ansøge om dansk statsborgerskab uden i den forbindelse at skulle give afkald på deres hidtidige statsborgerskab. Langt de fleste lande i Europa og en lang række lande udenfor Europa har indført adgang til dobbelt statsborgerskab. Det største oppositionsparti, Venstre, har tilkendegivet, at partiet kan støtte indførelse af dobbelt statsborgerskab, og derved synes der at være et meget stort flertal i Folketinget for indførelse af dobbelt statsborgerskab. 12

13 Om penge Penge er ikke alt! Kun 87,5 %. Simon Spies Med venlig hilsen Klaus Vilner Orientering om franske forhold er et uafhængigt informationsbrev, som udsendes efter behov. Jeg vil deri forsøge at belyse emner, som kan have generel interesse for danskere, der bor i Frankrig, eller som i øvrigt interesserer sig for franske forhold. Informationsbrevet er gratis og sendes uden forpligtelser af nogen som helst art som til enhver, der fremsætter anmodning derom på Nyhedsbrevet offentliggøres desuden på min hjemmeside og på Danskere i Toulouse s hjemmeside Ønsker man at afmelde informationsbrevet, bedes dette meddelt på samme adresse. Indholdet må ikke betragtes som individuel rådgivning, og selvom det tilstræbes at oplysningerne er rigtige, påtager jeg mig intet ansvar for urigtige, ufuldstændige eller manglende oplysninger. Citater fra informationsbrevet er tilladt, når det sker med behørig kildeangivelse og jeg får tilsendt et eksemplar af det dokument, hvori informationsbrevet citeres. Enhver, der modtager orienteringen, er velkommen til at komme med supplerende oplysninger, med synspunkter eller med kommentarer til de emner, der behandles i informationsbrevet, eller med ønsker om emner, som ønskes belyst. 13

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave November 2011 Den ny forskudsopgørelse er udsendt fra Skat i Danmark Skat i Danmark har for nylig udsendt den ny forskudsopgørelse for året 2012 til de skatteydere,

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave Marts 2012 Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 Det danske skattevæsen offentliggjorde mandag den 5. marts i år årsopgørelserne

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 1. Februar 2012 Kære læsere. Hermed udsender jeg det første nummer af den særlige afdeling af mit nyhedsbrev

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger

ORIENTERING. om franske forhold. Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger ORIENTERING om franske forhold November 2009 Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger Det politiske forlig, som i sommeren 2007 åbnede op for, at regeringen kunne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Nye regler på vej i Frankrig til ophævelse af dobbeltbeskatning af indtægter fra Danmark

Nye regler på vej i Frankrig til ophævelse af dobbeltbeskatning af indtægter fra Danmark ORIENTERING om franske forhold Oktober 2009 Velkomst og præsentation Hermed vil jeg gerne byde nye læsere velkommen som abonnenter på ORIENTERING om franske forhold. Denne orientering er et uafhængigt

Læs mere

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39)

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39) J.nr. 2007-611-0004 Dato: 20. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13- Forslag til Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig

Læs mere

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Klaus Vilner telefon nummer : +33 5 65 99 38 21 Pallies le Bourg telefax nummer : +33 5 65 99 38 21 F-12540 Le Clapier e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr France

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold November 2010 Kære Læsere, Selvom det ikke er ret lang tid siden jeg udsendte det seneste nummer af ORIENTERING om franske forhold for oktober måned 2010, har jeg besluttet

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

1. Skatteprocent. Skattepligtig fortjeneste. 2. Ejertidsfradrag

1. Skatteprocent. Skattepligtig fortjeneste. 2. Ejertidsfradrag Fransk kapitalvindingsskat ved salg af feriebolig I Frankrig skal man betale kapitalvindingsskat ( taxe sur la plus-value ), når man sælger sin feriebolig ( résidence secondaire ) og salgsprisen overstiger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 2.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 2. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 2. Juni 2012 Jeg har tidligere i mine nyhedsbreve ORIENTERING om franske forhold beskrevet hvorledes

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juni 2012 Dobbeltbeskatningssituationen mellem Danmark og Frankrig Forhandlingssituationen mellem Danmark og Frankrig om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst er efterhånden

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Le Clapier, den 26. marts Hr. chefkonsulent Sven Ulstrup, Skatteministeriet, Nicolai Eigtveds Gade 28, DK 1402 København K. Kære Sven Ulstrup.

Le Clapier, den 26. marts Hr. chefkonsulent Sven Ulstrup, Skatteministeriet, Nicolai Eigtveds Gade 28, DK 1402 København K. Kære Sven Ulstrup. Klaus Vilner telefon nummer : +33 5 65 99 38 21 Pallies le Bourg telefax nummer : +33 5 65 99 38 21 F-12540 Le Clapier e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr France Le Clapier, den 26. marts 2012. Hr. chefkonsulent

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede

ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede ORIENTERING om franske forhold April 2010 De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede I marts-nummeret af ORIENTERING om franske forhold oplyste jeg, at de nye regler, som

Læs mere

Det franske Finansministeriums syn mulighederne for at få etableret en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark

Det franske Finansministeriums syn mulighederne for at få etableret en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark ORIENTERING om franske forhold Februar 2012 Dobbeltbeskatningssituationen mellem Danmark og Frankrig Hvis man i dag flytter fra Danmark til Frankrig, vil man blive dobbeltbeskattet af sine danske pensioner,

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Januar 2010 Hvad er udsigterne til at der kan indgås nye dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og Frankrig henholdsvis Spanien? Den 10. juni 2008 opsagde den danske

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold April 2011 Danmark og Frankrig er blevet indklaget for Europa Kommissionen for overtrædelse af reglerne indenfor EU ved at dobbeltbeskatte pensionister, der modtager pension

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? ORIENTERING om franske forhold December 2009 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Der har i den seneste tid været en del skriverier om, hvor længe man må opholde sig i Danmark,

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 5.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 5. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 5. December 2013 Kære læsere Så er der nyt vedrørende den særlige skattesituation i département du

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 8.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 8. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 8. Maj 2014 Kære læsere I tidligere numre af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i Département

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Skat i Danmark offentliggør årsopgørelserne for skatteåret 2013 den 10. marts

ORIENTERING. om franske forhold. Skat i Danmark offentliggør årsopgørelserne for skatteåret 2013 den 10. marts ORIENTERING om franske forhold Februar 2014 Skat i Danmark offentliggør årsopgørelserne for skatteåret 2013 den 10. marts Det danske skattevæsen offentliggør mandag den 10. marts i år årsopgørelserne for

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 6.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 6. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 6. Januar 2014 Kære læsere I nummer 5 fra december 2013 af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer

Læs mere

La plus value den franske kapitalvindingsskat

La plus value den franske kapitalvindingsskat La plus value den franske kapitalvindingsskat Af Max Ulrich Klinker, advokat og avocat og Anne Mie Lund, advokat (L) Hvad er og hvordan beregnes fransk kapitalvindingsskat la plus value? I den sammenhæng

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Den danske regering har udsat fremsættelse af lovforslaget om dobbelt statsborgerskab til næste folketingssamling.

ORIENTERING. om franske forhold. Den danske regering har udsat fremsættelse af lovforslaget om dobbelt statsborgerskab til næste folketingssamling. ORIENTERING om franske forhold Marts 2014 Den danske regering har udsat fremsættelse af lovforslaget om dobbelt statsborgerskab til næste folketingssamling. Det har hidtil været et grundlæggende princip

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold November 2012 Danmark giver efter for krav fra EU-Kommissionen og ophæver forskelsbehandlingen af udlændinge ved opkrævning af dansk ejendomsværdiskat Den danske ejendomsværdiskat

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 7.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 7. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 7. Marts 2014 Kære læsere I nummer 5 og 6 af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i Département

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove (Diverse EUskattetilpasninger: Repræsentation, eksportmedarbejdere, velgørende foreninger m.v. samt

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til Lovforslag nr. L 6 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Oktober 2010 ORIENTERING om franske forhold har et års jubilæum ORIENTERING om franske forhold har nu eksisteret i et år, idet jeg i oktober 2009 omdannede et tidligere privat

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 3.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 3. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 3. Alle mine læsere ønskes hermed en Glædelig Jul og et Godt Nytår December 2012 Kære Læsere Fredag

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2013 Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse skal i år indsendes til ens skattecenter noget tidligere end det har

Læs mere

Kystnedbrydning - Når havet æder sommerhuset Ejendomsskatter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Kystnedbrydning - Når havet æder sommerhuset Ejendomsskatter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Kystnedbrydning - Når havet æder sommerhuset Ejendomsskatter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et nyt lovforslag om skattefritagelse ved kystnedbrydning er der tanken at give vel især

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juni 2010 Den franske formueskat Medens formueskatten er ophævet i Danmark, har man fortsat formueskat i Frankrig. Den har den optimistiske betegnelse Impôt de la Solidarité

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2012 Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse er udsendt til skatteyderne i begyndelsen af maj måned, og den skal

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hermed udsender jeg februarnummeret af ORIENTERING om franske forhold.

ORIENTERING. om franske forhold. Hermed udsender jeg februarnummeret af ORIENTERING om franske forhold. ORIENTERING om franske forhold Februar 2011 Kære læsere, Hermed udsender jeg februarnummeret af ORIENTERING om franske forhold. Nyhedsbrevet udsendes nu til over et tusinde abonnenter hovedsageligt i Frankrig,

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? ORIENTERING om franske forhold Januar 2014 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Som led i sin indsatsplan for at få personer, der har en bopæl i udlandet, men som reelt bor

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR - 1 Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet tilkendegav ved et bindende svar af 28/4 2015, at

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes - 1 Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sælger forældrene en forældrekøbslejlighed

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 125 Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 125 Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 125 Bilag 55 Offentligt REDAN ESPAÑA Sendt pr. e-mail Folketingets Skatteudvalg Liza.Christensen@ft.dk Christiansborg 7. april 2009 Vedr. lovforslag L-125 om ændring af lov L 85

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juli 2013 Fornyet opfordring til Skatteminister Holger K. Nielsen om at indlede forhandlinger med Frankrig og med Spanien om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster På femårsdagen

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Udlandsdanskere og pensionistreglen om sommerhuse

Udlandsdanskere og pensionistreglen om sommerhuse - 1 Udlandsdanskere og pensionistreglen om sommerhuse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med virkning fra 15. juni 2017 har pensionister ret til at anvende sommerhuse i Danmark som helårsbolig

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Den danske forskudsopgørelse for 2013 offentliggøres i begyndelsen af november

ORIENTERING. om franske forhold. Den danske forskudsopgørelse for 2013 offentliggøres i begyndelsen af november ORIENTERING om franske forhold Oktober 2012 Den danske forskudsopgørelse for 2013 offentliggøres i begyndelsen af november Det danske skattevæsen offentliggør den 7. november 2012 forskudsopgørelsen og

Læs mere

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes?

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? - 1 Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Medierne har i den forløbne uge beskæftiget sig med forældrekøb. Det er herunder særligt anført, at

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2010 Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse er nu udsendt til skatteyderne, og den skal afleveres på papir i

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hermed udsender jeg januarnummeret af ORIENTERING om franske forhold.

ORIENTERING. om franske forhold. Hermed udsender jeg januarnummeret af ORIENTERING om franske forhold. ORIENTERING om franske forhold Januar 2011 Kære læsere. Hermed udsender jeg januarnummeret af ORIENTERING om franske forhold. Jeg får stadig mange tilmeldinger til mit nyhedsbrev fra interesserede overalt

Læs mere

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt.

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. - 1 Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et flertal i Folketinget er parat til at give pensionister mulighed for at benytte et sommerhus

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo - 1 Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arvinger skal ved dødsboets afslutning skal arvinger træffe beslutning om værdiansættelse af afdødes parcelhus. I

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? ORIENTERING om franske forhold Marts 2011 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Jeg har modtaget en del forskellige forespørgsler fra mine læsere om reglerne for hvor længe og

Læs mere

Skattekommune. Personfradrag. Samlet forskudsskat efter grøn check er beregnet til 119.241,68

Skattekommune. Personfradrag. Samlet forskudsskat efter grøn check er beregnet til 119.241,68 Forskudsopgørelse Annalise Hyldgaard Hansen N Lambertsens Vej 12, st. tv. 6705 Esbjerg Ø 7 0 7 2 5 7 6 0 Ægtefællens personnummer Skattekommune Esbjerg kommune Skatteprocent Personfradrag Personnummer

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold September 2012 Kære Læsere Jeg plejer hver sommer at holde lidt ferie med hensyn til udgivelsen af mit orienteringsbrev, således at det ikke udkommer i en af sommermånederne.

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Januar 2012 Beskatningen af danske livrenter og ratepensioner i Frankrig Indførelse af en ny praksis i Département du Var. I Frankrig beskattes danske pensioner, som er etableret

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 28.02.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 0141/2006 af Jean Noël, fransk statsborger og Gaby Hantscher, tysk statsborger, om de tyske skattemyndigheders

Læs mere

Ny BoligJobordning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Ny BoligJobordning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Ny BoligJobordning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sammen med blå blok aftalte regeringen i april 2013 at genindføre den velkendte BoligJobordning med fuld virkning i 2013 og 2014. Grundsubstansen

Læs mere

Skal der betales skat ved salg af hotellejlighed med inventar?

Skal der betales skat ved salg af hotellejlighed med inventar? - 1 Skal der betales skat ved salg af hotellejlighed med inventar? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Spørgsmål 1755 For godt 10 år siden købte min hustru og jeg en ferielejlighed med henblik

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 26.10.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0943/2006 af Hans-Heinrich Firnges, tysk statsborger, og én medunderskriver, om manglende fradragsberettigelse

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR

Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR - 1 Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 16/8 2011, at avance ved afståelse af et selvstændigt

Læs mere

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II)

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II) Skattelovforslags-katalog fra regeringen Regeringen offentliggjorde i går sit lovprogram for det kommende folketingsår. Skatteministeren leverede 24 lovforslag til lovprogrammet. Fokus er ifølge skatteministeren

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Nyhedsbrevet ORIENTERING om franske forhold har fået egen hjemmeside

ORIENTERING. om franske forhold. Nyhedsbrevet ORIENTERING om franske forhold har fået egen hjemmeside ORIENTERING om franske forhold April 2012 Nyhedsbrevet ORIENTERING om franske forhold har fået egen hjemmeside Nyhedsbrevet ORIENTERING om franske forhold er hidtil blevet offentliggjort på Danskere i

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Udspil fra EU til afskaffelse af dobbeltbeskatning indenfor det europæiske Fællesskab

ORIENTERING. om franske forhold. Udspil fra EU til afskaffelse af dobbeltbeskatning indenfor det europæiske Fællesskab ORIENTERING om franske forhold November 2011 Udspil fra EU til afskaffelse af dobbeltbeskatning indenfor det europæiske Fællesskab Den litauiske EU-kommissær for skatter og toldunion, Algirdas Semeta,

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Til formanden for Folketingets skatteudvalg Niels Helveg Petersen, MF cc: udvalgssekretæren

Til formanden for Folketingets skatteudvalg Niels Helveg Petersen, MF cc: udvalgssekretæren Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 3 Offentligt Fra: Brückner [mailto:peter.buller@wanadoo.fr] Sendt: 31. januar 2011 13:38 Til: Niels Helveg Petersen Cc: Liza Christensen Emne: Dansk-franske skatterelationer:

Læs mere

Eftergivelse af procenttillæg til restskat

Eftergivelse af procenttillæg til restskat Eftergivelse af procenttillæg til restskat Henstillet til skattedepartementet at tage en afgørelse om eftergivelse af procenttillæg op til fornyet overvejelse i et tilfælde, hvor restskatten var opstået

Læs mere