BOLIGKONTORET FREDERICIA. Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 15. april 2014, kl på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLIGKONTORET FREDERICIA. Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 15. april 2014, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia"

Transkript

1 BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 15. april 2014, kl på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen, Verner Zachariassen, Poul Erik Poulsen, Bent Klindt Andersen, Solveig Damkjær, Else-Marie Gøhns, Edvin Steiness, Jonna Hansen, Jørgen Andersen, Gitte Christiansen, Karin Grønning, Kirsten Sørensen, Jimmy Andersen, Anker Warncke, Jytte Matthiesen, Connie Lauridsen, Lone Jensen, Lone Löyche, Allan Deluga, Preben Lærche og Finn Muus. Gæster: Ole S. Larsen fra Deloitte Afbud: Allan Deluga, Jimmy Andersen og Bent Klindt Andersen Dagsorden til bestyrelsesmøde 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 Indstilling: Til godkendelse.. 2. Diverse informationer fra BL Redegørelse: Til Orientering: Taget til efterretning 3. Diverse meddelelser fra Landsbyggefonden. Redegørelse: BF%20orienterer%20nr%20635.ashx Til Orientering: Taget til efterretning 1

2 4. Indstilling vedr. årsregnskaber for 2014 Redegørelse: En overordnet gennemgang af regnskaberne. Herunder en drøftelse af principper / ved økonomichef Preben Lærche. Gennemgang af revisionsprotokol ved revisionen. Indstilling: Til godkendelse 5. Godkendelse af. budget 2016 Redegørelse: Bilag budget 2016 / ved Økonomichef Preben Lærche Indstilling: Det indstilles at der for 2015 opkræves et uændret administrationsbidrag på kr pr. lejemålsenhed og at budgettet godkendes som forelagt. 6. Godkendelse af beretning for årsregnskaber 2014 Redegørelse: Bilag til årsregnskab er sendt Indstilling: Til godkendelse 1. Til repræsentantskabsmødet vil der ikke blive oplæst komplet beretning. Hovedpunkter vil blive fremlagt så beretningen virker mere dynamisk. Dette i lyset af en forventning om at beretningen er læst af mødedeltagere inden mødet. 7. Forberedelse af repræsentantskabsmødet den 18. maj 2015 Redegørelse: Se vedlagte bilag Indstilling: Til godkendelse 2

3 8. Meddelelser fra formanden D. 9. marts var der kredsmøde i kreds 7 som blev afholdt på Boligkontoret Fredericia, vi var først på besigtigelse af forskellige boliger med det formål at vurdere hvor vidt alt skal renoveres eller hvor vidt man fastholde nogle boliger som ikke renoveres fuldstændig med det mål at der fortsat vil være boliger med en billigere husleje. D. 11. marts var der bestyrelsesmøde i Sønderparken, vi fik fremvist det nye aktivitetshus, set på møbler og gennemgået vedtægterne for huset. D. 11. marts blev der i kampagneudvalget afholdt møde D. 12. marts blev der afholdt generalforsamling i Senior bo Fredericia med en stor tilslutning hvor de 3 projekter: IP Smidth, Købmagergades skole og Fredericia C blev gennemgået. D marts var Flemming og Lis på kursus på Haraldskær i Statiske ledelsesopgaver D. 19. marts blev der afholdt generalforsamling i Fredericia Erhvervsforening, samme tid hold Fredericia håndværkerforening generalforsamling, derefter fælles møde med titlen: Hvad kan vi i Fredericia og Trekantområdet- nu og i fremtiden, der var et panel med personer fra det nye Business Fredericia. D. 24. marts var der møde i forvaltningsudvalget D. 26. marts var der lodtrækning vedr. opstilling til repræsentantskabet D. 26. marts var der møde med beboerdemokrati-udvalget D. 8. april var der fællesfotografering i forbindelse billeder til bogen, i den forbindelse kan jeg fortælle at bogen snart går i trykken - det har været et stort arbejde for alle. D. 9. april var der møde vedr. Byrådets vision for Fredericia til 2020 der er 7 visioner: 1. Investeringer afgør fremtiden 2. Fredericia skal vokse 3. En grøn kulturkommune 4. Et stærkt erhvervsliv 5. Børnene er fremtiden 6. Uddannelse og job er afgørende 7. Kvaliteten i velfærden D. 13. april var der afskedskaffe for Kresten Binns i Medborgerhuset D. 13. april var der FU møde Sønder Korskær, hvor vi blev præsenteret for den nye formand for husbestyrelsen i Sønderparken Tove Berthelsen og den nye arbejdsmarkedschef Dennis Mølgård Hansen, vi havde budgetopfølgning for første kvartal. Fredericia kommune har besluttet at give midler i en toårig periode til slip ledigheden, når By Bolig og Landdistriktsministeriets midler ophører d. 30. april

4 fortsat Der er Fredericia Legende d. 5. september, I-lab lektiehjælp kører rigtig godt. Der er ikke sat dato på indvielse af aktivitetshuset i Sønderparken. D. 15. april var der møde med socialpsykiatrien Husk! - Formandsmøde Messecenter C d. 22. april Der afholdes generalforsamling i Malergården den 28. april - 6 er tilmeldt (Flemming, Else-Marie, Poul-Erik, Lone J, Lone L og lis) Husk! - Personalefest lørdag den 9. maj Lis har sendt en mail med en test fordi der har været udfordringer med mail systemet Man skal være opmærksom på at når der mailes i tråde kan det være en anden end den oprindelige afsender, som står som afsender. TIP: Brug knappen svar og ikke svar alle så sker det ikke. 9. Til orientering / beslutning fra Direktøren Købmagergade skole Redegørelse: Som besluttet overtager Boligkontoret Fredericia Købmagergade skole den 1. april Det endelige skøde er underudarbejdelse. Forinden dette kan underskrives er afventer vi at den sidste betingelse i købsaftalen bliver opfyldt. Indstilling: Til orientering IP Schmidts gård Redegørelse: Vi afventer nu at beboernes tilbudsrunde vedr. køb af ejendommen udløber. Vi forventer en overtagelse den 1. juni Vores medarbejder Bianca Lassen gennemfører for øjeblikket samtaler med beboerne på IP Schmidt i forhold til deres økonomi og kommende huslejer fratrukket den boligydelse de kan få. Samtalerne gennemføres i et samarbejde med Fredericia kommune dog uden dennes deltagelse. Med hensyn til indskud vil beboerne ikke blive opkrævet det forhøjede indskud hvilket ved færdiggørelse vil betyde, at vi skal finansiere en underfinansiering frem til de nuværende beboere er flyttet ud og nye beboere er flyttet ind. Indstilling: Til orientering 4

5 Fredericia C byggefelt OL7 Redegørelse: I forbindelse med forhandlingerne med de private investorer på selvsamme byggegrund har det vist sig, at der nødvendigvis må ske en omfordeling af de planlagte boliger på byggefeltet. Vores advokat på opgaven, Klavs Kaiser, arbejder med de private investorer og deres muligheder for finansiering. Indstilling: Til drøftelse og beslutning Omlægning af parkeringspladsen på Vesterbrogade Redegørelse: Det indstilles at parkeringsarealet ved Administrationen lægges om. Eksisterende belægning fjernes og fornyes med nye 8 cm. Colos grå sten. I garagerne beholdes eksisterende belægning. Parkeringsbåse markeres med sorte sten. Der vil ske en opretning af kantsten / ødelagte udskiftes. Træstubbe fjernes. Herudover vil flisebelægningen ved den østlige gavl mod rundkørslen blive rettet op og ødelagte fliser vil blive udskiftet. Samlet pris for opgaven er efter udbud endt på kr inklusiv moms. Arbejdet kan udføres efter nærmere aftale i juni eller juli måned. Indstilling: At Bestyrelsen godkender pris og arbejdes udførelse. Beboerdemokratiudvalget Redegørelse: Der er afholdt møde i beboerdemokratiudvalget den 26. marts hvor blandt andet et nyt årshjul for opgaver i afdelingerne blev drøftet. Udvalget valgte at støtte op om et forslag der betyder at inspektørernes markvandringer flyttes til afholdelse i efteråret. Baggrunden for forslaget er at det vil styrke samarbejdet med afdelingsbestyrelserne i forberedelsen af næste års budget og vedligeholdelsesplan. Af hensyn til afdelingernes almindelige vedligeholdelse efter vinteren, er forslaget at der i foråret afholdes markvandring hvor det er afdelingsbestyrelsen der forestår en afdelingsgennemgang sammen med den stedlige varmemester. Vedhæftet er det foreslåede årshjul. (Ændringen tages med på formandsmødet den 22. april) Indstilling: Til orientering 5

6 Beslutning om overdragelse af effekter til Lokal Historisk Arkiv Redegørelse: I forbindelse med udarbejdelsen af bogen om Boligkontoret Fredericia har der været et flot samarbejde med Lokal Historisk Arkiv som har bidraget rigtig meget med materiale til bogen. I den forbindelse har vi fået en henvendelse fra Lokal Historisk Arkiv hvor de spørger om Boligkontoret Fredericia vil donere nogle af de historiske effekter til dem. Indstilling: Til drøftelse og beslutning. Sammenlægningsudvalget forestår udvælgesen. Bevilling af infrastruktur midler fra Landsbyggefonden Redegørelse: Boligkontoret Fredericia og Boli.nu har fået tilsagn om at få infrastrukturmidler fra Landsbyggefonden til henholdsvis Sønderparken og Korskærparken. Pengene skal i Sønderparken bruges til brandvejen og projektet med RealDania, Byg bro og netværk. Korskærparken skal bruge pengene til at købe Fredericia Kommunes jord midt i bebyggelsen, også kaldet grønningen, samt anlæggelse af fritidsaktiviteter og belægninger. Godkendelsen af de tildele midler samt brugen heraf til Realdania projektet og købet af grønningen skal godkendes af de enkelte afdelinger i de to områder. Bevilliget midler fra puljen: Afd. 214: t.kr. Afd. 307: t.kr. Afd. 405: t.kr. Afd. 217: t.kr. Afd. 310: t.kr. Afd. 406: t.kr. I alt 16 millioner - hertil kommer bevillingerne til boli.nu s afdelinger Indstilling: Til beslutning Møde med Fredericia Kommune vedr. Housing First Redegørelse: I forbindelse med Udbredelsen af Hjemløsestrategien, har Center for Aktiv Social Mestring Fredericia Kommune, ansøgt Social Styrelsen om projektmidler til Implementering og forankringsprojektet Housing First Et projekt hvor Fredericia Kommune på projektvilkår vil udvikle og søge implementering af Housing First principperne i Fredericia Kommune. Målgruppen for projektet er borgere, som befinder sig i eller er i risiko for at ende i en hjemløsesituation. Housing First s grundtanke er, at alle har brug for en permanent bolig, at der tidligt i et borgerforløb etableres en permanent boligløsning, mens borgeren sideløbende modtager den fornødne sociale bostøtte. 6

7 Projektet kræver samarbejde på tværs af forvaltninger, derfor at der etableret et partnerskab/styregruppe bestående af: Voksenteam, myndighedschef Joan Egemose Hansen Pleje og Sundhed, visitationschef Hanne Rasmussen Socialpsykiatri, leder af Bostøtten Lars E. Schau Center for aktiv social mestring, leder Hans Christian Langpap (Projektejer) Center for aktiv social mestring, konsulent Joan Kurup Akademiet, medarbejder Lars E. Pedersen Udsatterådet Jette Stjerneholm Styregruppemedlemmer, projektejer og u.t. projektleder har med Boligkontoret Fredericia og boli.nu drøftet formålet med projektet og projektets målgruppe. Udgangspunktet for projektet er, at der etableres en smidig og enkelt adgang til boliger i Fredericia, hvor vi som boligorganisationer er vigtige aktører og samarbejdspartnere. Indstilling: Til drøftelse Beslutning: Drøftet og taget til efterretning 10. Til orientering / beslutning fra Driftschefen Redegørelse: Vil blive givet på mødet - Der kommer lidt flere PC er i områderne samt Smart Phones til varmemestrene. - Der sker en mild tilpasning af områdestrukturen i forbindelse med ansættelse af inspektør, så arbejdsmængden bliver ligeligt fordelt - Det vil blive drøftet med afdelingsbestyrelserne i Område 3 hvordan vi kan bringe varmemesterfaciliteterne i en fornuftig stand herunder kan det tidl. Ringvejens Bageri blive en mulighed - PR Kampagnen Der vil blive indkaldt til møde i kampagneudvalget snarest. 11. Til orientering / beslutning fra Økonomichefen Redegørelse: Økonomichefen viste under punktet bestyrelsen det nye Tvillingeværktøj som Landsbyggefonden har udviklet så der på en nem måde kan foretages sammenligninger mellem Boligorganisationer og afdelinger. 7

8 12. Lukkede punkter til beslutning 13. Eventuelt Verner: Verner og Stefan har på vegne af udvalget for energi og bæredygtighed været til møde med Fredericia Kommunes energiudvalg det er spændende om der kan etableres samarbejder om disse punkter. Afdeling 315 har 25 års jubilæum d. 6. juni - hovedbestyrelse, ledelse og inspektør inviteres. Lis Gregersen Flemming Lorenzen Finn Muus Formand Næstformand Direktør Steffen Møller Borgbjerg Referent 8

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

3. Spørgsmål og Palle var

3. Spørgsmål og Palle var Til bestyrelsen Referat af mødet den 14. september 2010 på kontoret Vesterbro 23. Fraværende Tina Holm og Mogens Blicher Hansenn 1. Fortsættelse af beboerrådgivningsordningenn (Carsten Borup Kristensen

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2006 Indledning 3 Formålet med BO-VEST samarbejdet 4 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden 7 Flere og større boligorganisationer

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og 14. 7 10 23 3 Nyt

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest Hvad skal der ske nu Læs side 3 Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest 0HGOHPPHUQHKDUVWHPWMD +YDGVNDOGHUVNHQX" Hvem er i afdelingerne Side 4-8 Fagligt nyt Side 9-12 Deltagerne på konferencen i Rørvig Konkurrence

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Generalforsamling d. 16-03-2015 I Alslev Forsamlingshus

Generalforsamling d. 16-03-2015 I Alslev Forsamlingshus 1. Valg af ordstyrer. Bent Christensen blev valgt 2. Valg af referent og stemmetællere Søren K. Madsen blev valgt som referent. Kurt Nielsen som stemmetæller 3. Bestyrelsens beretning v/ formanden Årsberetning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Jensen Biltriss, Allan Kierulff, Palle Carstensen, Kaj Midjord,

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Poul Christensen, Lone Nielsen, Allan Kierulff, Jens Leitritz, Michael

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2015 Tid 12:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Gæster: Mette Krog

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse

Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse ! Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse 17. april 2015 Til stede: Bente Banemann, Henning Jensen, Robert Hansen, Birthe Peltz, Hans

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere