Transformerstation, adfærd og færdsel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transformerstation, adfærd og færdsel"

Transkript

1 Transformerstation, adfærd og færdsel

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Transformerstation, adfærd og færdsel... 3 Stikordsregister Rekv. 0 Prod :15 Ordre 000 EVU

3 Forord Dette er en kort gennemgang af de bestemmelser der findes, når der skal arbejdes på spændingsløse lavspændingsanlæg. Formålet er at få et hurtigt overblik for derved lettere, at kunne forstå teksten i stærkstrømsbekendtgørelsen. En fuldstændig oversigt over alle bestemmelserne findes i Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 5, Drift af elforsyningsanlæg. Hvis der findes en driftleder for stationen, skal driften for installationen op til 1000 V AC udføres efter Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 6 Elektriske installationer. Da disse bestemmelser i store træk ligner bestemmelser i afsnit 5, er de ikke medtaget her. 3-21

4 1- Opbygning af transformerstation 1.1 Typisk opbygning af transformerstation. Figur skematisk oversigt af en typisk transformerstation. 4-21

5 Fælles for det hele på figur er Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 5, Drift af elforsyningsanlæg, elforsyningsanlæg er defineret som: Elforsyningsanlæg er anlæg til produktion, transmission og distribution af elektricitet. Bestemmelserne deler opgaverne op i to områder: - Standardopgaver betragtes som kobling, måling, afprøvning, inspektion, kontrol af spændingsløs tilstand, jording og kortslutning samt opsætning og nedtagning af advarselsmarkering, afspærring og afskærmning. - Arbejdsopgaver betragtes som ændring, udvidelse, reparation, eftersyn og vedligeholdelse samt montering og demontering af anlæg. I det efterfølgende vises eksempler på de elektriske elementer der kan indgå i opbygningen af en transformerstation. Figur Fuldisoleret indsløjfningsfelt. Til venstre er placeret de tre afbrydersæt, afbryderne er enpolede og betjenes med et håndtag, der kan ses på toppen af indsløjfningsfeltet. Som ekstra udstyr kan fåes et håndtag så alle tre faser kan kobles på en gang. I højre side er holderen til højspændingssikringerne placeret. Til indsløjfningsfelt anvendes også pladekapslede anlæg. De er normal udført med trepolet kobling og med fast indbygget jordingsanlæg. På figur er 1 et indsløjfningsfelt 5-21

6 EVU Figur Højspændingssikringer af fabrikat SIBA. Højspændingssikringer er det mest anvendte udstyr til kortslutningsbeskyttelse af transformeren. Ved store transformerer er der normalt anvendt effektafbrydere (opbygget efter samme princip som maksimalafbrydere på lavspændingssiden). Effektafbryderne styres af et relæ der måler strømmen og sikrer udkobling af effektafbryderen. På figur er sikringerne vist som 2. Figur En transformerstation der er åben. Til højre er tilgangen til transformeren, i dette tilfælde 15 kv, til venstre er afgangen over til lavspændingstavlen På figur er højspændingsforbindelsen vist som 3. Forbindelsen er normalt udført af 3 stk. enleder PEX kabler På figur er forbindelsen fra transformerens lavspændingshorn vist som 6. Den er oftest lavet med enleder kabler, eller som vist på dette billede, enkeltisolerede enledere. Figur Lavspændingstavle for strømmen fordeles. På figur er lavspændingstavlen vist som 7. Beskyttelsesudstyr i de afgående strømkredse er næsten altid sikringer. Som alternativ kan anvendes maksimalafbrydere, det sker oftest ved store transformere og hvor en transformer kun forsyner en enkelt installation. Sikringerne placeres normalt i sikringslister. De findes i forskellige fabrikater, der har hver deres specielle udformning. Nogle med tre sikringer over hinanden eller med sikringer ved siden af hinanden, nogle er enpolede: Dette betyder at en sikring af gangen trækkes ud. Andre er trepolede, her trækkes alle tre sikringer ud på en gang Emne FB Rev Hft-0868 Rekv. 0 Prod :15 Ordre 000 EVU

7 1.2 Jordingsanlæg i transformerstation Jordingsanlægget har to formål, at sikre der ikke kommer farlige berøringsspændinger i stationen, dette kaldes beskyttelsjording, den anden er systemjording, Her er formålet at lave et jordingssysten der passer til den form for beskyttelse mod indirekte berøring, der ønskes i den efterfølgende installation. De to jordingssystemer forbindes sammen som vist her, dette er dog ikke noget krav, kun i meget sjældne tilfælde er de adskilt. Figur Fælles jordingsanlæg hvor både beskyttelsjordingen og systemjordingen er forbundet sammen til fælles jordelektrode. Beskyttelsesjording Alle ledene dele, som kan blive spændingsførende ved en højspændingsjordfejl, skal forbindes til jordingsanlæg. Dette er f. eks, skærm i kabler, metalkapslinger på anlægsdele, metalkonstruktioner, transformerens kapsling m.m. 7-21

8 Systemjording Der findes tre former for systemjording: - TN - T betyder at, transformerens stjernepunkt forbindes til jordingsanlægget, det andet bogstav N betyder at, udsatte dele i den elektriske installation forbindes via PE eller PEN ledere til jordingsanlægget i stationen. - TT - T betyder at, transformerens stjernepunkt forbindes til jordingsanlægget, det andet bogstav T betyder, at udsatte dele i den elektriske installation forbindes via PE ledere til en separat jordelektrode. - IT- I betyder, at transformerens stjernepunkt er isoleret fra jordingsanlægget eller er forbundet dertil via en stor modstand. Dette sker meget sjældent, men kan forekomme på f.eks. møbelfabrikker. Jordelektrode Ved TN og TT systemjording forbindes en jordleder ud til en jordelektrode. Jordelektrodens overgangsmodstand dimensioneres, så der ikke kommer farlige berøringsspændinger i stationen. Derudover skal det også sikres, at der ikke kommer farlige spændinger i den installation der forsynes fra transformeren. 8-21

9 EVU 1.3 Beskyttelse mod direkte berøring af spændingsførende dele Figur Ældre station hvor der i forgrunden er en bom, den skal sikre mod uagtsom berøring af de spændingsførende dele. Ved spændingsniveauer over 1000 V, findes bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 2 - Udførelse af elforsyningsanlæg. Heri er der krav om etablering af vægge, gitre, bomme, kæder eller reb. Dette skal sikre, at der ikke er nogen som uagtsom kommer til at berøre de spændingsførende dele. dette forhindrer ikke personer i bevidst at berøre de spændingsførende dele, derfor er det også kun sagkyndige personer der har adgang til stationerne. Ved spændinger på 1000 V og derunder er det Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 6 - Elektriske installationer der gælder. Figur Emne FB Rev Hft-0868 Rekv. 0 Prod :15 Ordre 000 EVU

10 2- Personer og ansvar 2.1 Personer i forbindelse med elforsyningsanlæg Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 5, Drift af elforsyningsanlæg, beskriver de personer der kan komme i funktion når det gælder drift af elforsyningsanlæg. Figur oversigt over personer Driftslederen, koblingslederen, koblingspersonen, arbejdslederen, holdlederen og sikkerhedspersonen kan være en og samme person

11 2.2 Driftlederens ansvar og pligt 11-21

12 2.3 Førstehjælp ved ulykker I det efterfølgende er der med kursiv nøjagtige gengive bestemmelserne som, er beskrevet i Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 5, drift af elforsyningsanlæg Førstehjælp ved el-ulykker Driftslederen skal sørge for, at alle medarbejdere, der er praktisk beskæftiget med driften af elforsyningsanlægget, i nødvendigt omfang har gennemgået et kursus i førstehjælp. Sådanne medarbejdere skal endvidere være instrueret i, hvordan de skal undsætte en person, der har været udsat for en elulykke, uden at udsætte sig selv for fare. Note: Undsætning af en tilskadekommen og efterfølgende ydelse af førstehjælp kan ske efter de i bilag 1 angivne retningslinier herfor. Uddannelsen i førstehjælp bør repeteres mindst en gang om året. Ethvert arbejdshold bør være forsynet med et hensigtsmæssigt apparat til jording og kortslutning og ved luftledningsarbejde tillige et nedfiringsapparat. Endvidere bør der hos anlægsejeren og hos ethvert arbejdshold findes en forbindskasse

13 Figur Førstehjælp ved el-ulykker 2.4 Aflåsning af stationsrum Hvor der ikke er fuld kontrol med hvem der har adgang til et stationsrum skal det holdes aflåst. 2.5 Færdsel i stationsrum Der er forbud mod at overskride eller fjerne spærringer (gitre, bomme o.l.) der i henhold til bestemmelserne for udførelse af elforsyningsanlæg er anbragt som beskyttelse mod uagtsom berøring af spændingsførende dele, og ligeledes forbudt at bestige bærende konstruktioner for højspændings- og lavspændingsanlæg

14 3- Arbejde på lavspændingsanlæg 3.1 Opdeling af arbejde Arbejde på lavspændingsanlæg deles op i to områder: - Standardopgaver - Arbejdsopgaver Standardopgaver Standardopgaver er kortvarige opgaver, der ofte gentages. Som standardopgaver ved drift af elforsyningsanlæg regnes følgende opgaver: - Kobling - Måling - Afprøvning - Inspektion - Kontrol af spændingsløs tilstand - Jording og kortslutning samt opsætning og nedtagning af advarselsmarkering - Afspærring og afskærmning under arbejdsprocedurer i højspændingsanlæg Arbejdsopgaver Ved arbejdsopgaver eller arbejde forstås alle opgaver, bortset fra standardopgaver, der udføres med værktøj, herunder også entreprenørmaskiner, i forbindelse med ændring, udvidelse, reparation, eftersyn og vedligeholdelse samt montering og demontering af anlæg. 3.2 Arbejde på eller nær spændingsløse lavspændingsanlæg Udskiftning af sikringer Som standard opgave betragtes udtagning og isætning af lavspændingssikringer. Udtagning og isætning af knivsikringer under spænding må kun ske ved hjælp af et dertil konstrueret, 14-21

15 EVU eventuelt i anlægget indbygget isolerende betjeningsgreb. Der skal endvidere altid anvendes en sådan personlig beskyttelsesudrustning, at den der udtager eller isætter sikringerne, ikke udsættes for fare ved en eventuel lysbue. Figur Beskyttelsesudrustning - ansigtskærm, handsker, beskyttelsesbriller, hjelm og greb til udtagning af sikringer Proceduren I det efterfølgende er der med kursiv nøjagtigt gengivet den procedure, der er beskrevet i Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 5, drift af elforsyningsanlæg. 6.2 Proceduren for arbejde på eller nær ved spændingsløse lavspændingsanlæg Emne FB Rev Hft-0868 Rekv. 0 Prod :15 Ordre 000 EVU

16 6.2.1 Almindeligt Ved arbejde på eller nær ved spændingsløse lavspændingsanlæg forstås arbejde, der udføres under berøring af spændingsførende dele eller i nærved-zonen omkring sådanne dele, når disse dele er spændingsløse. For anlægsdele under bygning eller demontering gælder bestemmelserne i 6.2 i den udstrækning de kan finde anvendelse, hvis der er fare for, at disse anlægsdele kan få tilført spænding. Dette kan fx ske - ved utilsigtet indkobling, - ved nedfald af spændingsførende ledninger, - ved sammenslag med nærførte spændingsførende ledninger, fra mobile generatoranlæg, - ved influens eller induktion fra nærførte anlæg, - ved atmosfæriske påvirkninger Personale Proceduren skal på arbejdsstedet ledes eller udføres af en sagkyndig person Før arbejdet Den sagkyndige person skal sørge for, at der træffes sikkerhedsforanstaltninger som anført i følgende pkt. 1 til 4. Anlægsdelen skal betragtes som spændingsførende, indtil det er kontrolleret, at den er spændingsløs. 1. Frakobling. Frakobling skal ske alle steder, hvorfra anlægsdelen kan sættes under spænding. Frakobling skal således også ske imod anlægsdele, som kan komme under spænding, fx fra mobile eller private generatoranlæg

17 Hvis frakoblingen skal ske ved kobling på højspændingssiden af transformeren, er det kun personer som er bemyndiget hertil af driftslederen, det vil sige at han af driftslederen for stationen har fået en instruks (en skriftlig meddelelse). Heri skal det fremgå hvad den bemyndigede må lave. 2. Sikring mod indkobling. De til frakoblingen anvendte koblingsapparater skal sikres mod indkobling, fx ved aflåsning, alle steder, hvor dette er muligt. Endvidere skal det på ethvert betjeningssted, hvor der er risiko for, at de til frakoblingen anvendte koblingsapparater ved en fejltagelse kan betjenes, tydeligt markeres med forbudsskilte med tekst om, at der arbejdes på den frakoblede anlægsdel, og at denne derfor ikke må tilsluttes. Forbudsskiltene skal opfylde Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 af 17. juni Kontrol af spændingsløs tilstand. Det skal kontrolleres, at anlægsdelen er spændingsløs. Måleinstrumentet skal have den korrekte overspændingskategori i forhold til det sted hvor målingen finder sted. Målinger der finder sted i nærheden af installationens forsyningspunkt (foran hovedtavlen) skal udføres med instrumenter med følgende mærkning Kategori IV / CAT IV. Instrumentet kan derved klare de overspændinger der normalt kan komme på stedet. Vælges der et instrument med for lav kategori, kan det medføre overslag i instrumentet. Dette kan være starten til en lysbue, en sådan lysbue kan give voldsomme forbrændinger og i værste fald være livstruende. Brug topolet måling til kontrol af spændingsløs tilstand. Inden målingen foretages, kontrolleres det om instrumentet virker. Det kan eventuelt også kontrol

18 leres efter afprøvningen. Inden målingen foretages skal det også sikres at prøvepindene er isoleret helt ud, således at det kun er spidsen, der er fremme. Under målingen er det en god ide at anvende beskyttelsesbriller og handsker, hvis der opstår en lysbue. En gammeldags polsøger må IKKE bruges, den er upålidelig og er ikke isoleret helt ud i spidsen. 4. Kortslutning. Ved luftledninger skal alle til ledningen hørende ledere samt eventuelle ledere hørende til gadeog vejbelysningsinstallationer kortsluttes ved arbejdsstedet. Note: Hvis arbejdet omfatter en større luftledningsstrækning, kortsluttes lederne nærmest muligt ved det sted eller de steder, hvor der skal arbejdes Under arbejdet Den sagkyndige person må ikke lade arbejdet påbegynde, før der er truffet sikkerhedsforanstaltninger som anført i og givet fornøden instruktion til alle deltagere i arbejdet om, 1. hvilket arbejde der skal udføres, 2. arbejdsstedets afgrænsning, 3. trufne sikkerhedsforanstaltninger. Den sagkyndige person skal endvidere sørge for, 1. at de til frakoblingen anvendte koblingsapparater og skillesteder til stadighed holdes sikret mod indkobling som angivet i 6.2.3, pkt at eventuelle kortslutninger, som er etableret i henhold til bestemmelserne i 6.2.3, pkt. 4, til stadighed opretholdes

19 6.2.5 Efter arbejdet Ingen af de for arbejdet trufne sikkerhedsforanstaltninger må ophæves, før den sagkyndige person har meddelt enhver, der har deltaget i arbejdet, at sikkerhedsforanstaltningerne vil blive ophævet, og at den anlægsdel, der har været spændingsløs under arbejdet, herefter skal betragtes som spændingsførende. Indkobling må først finde sted, når den sagkyndige person har sikret sig følgende: at alle de for arbejdet trufne sikkerhedsforanstaltninger er ophævet. at værktøj og udrustning samt uvedkommende materiel er fjernet fra anlægsdelen. at alle kapslingsdele, låger o.l., som har været fjernet/åbnet under arbejdet, er genetableret/lukket

20 20-21

21 STIKORDSREGISTER Aflåsning af stationsrum...13 Almindeligt...16 Beskyttelse mod direkte berøring... 9 Beskyttelsesjording...7 Driftlederens ansvar og pligt...11 Efter arbejdet...19 Forord...3 Færdsel i stationsrum...13 Før arbejdet...16 Førstehjælp ved ulykker...12 Jordelektrode...7, 8 Jordingsanlæg i transformerstation.. 7 Personale...16 Personer i forbindelse med elforsyningsanlæg...10 Systemjording...7, 8 Under arbejdet... 18, Rekv. 0 Prod :15 Ordre 000 EVU

Transformerstation, kontrol og service

Transformerstation, kontrol og service Transformerstation, kontrol og service INDHOLDSFORTEGNELSE Transformerstation, kontrol og service... 3 Transformerstation, kontrol og service... 4 Stikordsregister... 37 2-37 Rekv. 0 Prod. 22-02-2008-15:24

Læs mere

STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN

STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN BEK nr 9745 af 01/11/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 02-12-2005 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL V/JOHNNY NIELSEN

INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL V/JOHNNY NIELSEN INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL 2016. V/JOHNNY NIELSEN PROGRAM FOR INDLÆGGET. PRÆSENTATION AF MIG SELV GENNEMGANG AF EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET TT. GENNEMGANG AF EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET TN. EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET

Læs mere

Operatøropgaver på el forsyningsanlæg. Kompendie. Navn

Operatøropgaver på el forsyningsanlæg. Kompendie. Navn Operatøropgaver på el forsyningsanlæg Kompendie Navn Forside operatøropgaver Kursusinformation 1 Opgaver 2 Det danske forsyningsnet 3 10/0,4 kv transf. station 4 Transformerteknik 5 400/ 230 V net 6 Kabelarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg

Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg BEK nr 1608 af 20/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 11501-00009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg

Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg BEK nr 1113 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 115-01-00004 Senere ændringer

Læs mere

Nye krav til anlæg. De tre anlægsbekendtgørelser. Tekniske krav fra EU

Nye krav til anlæg. De tre anlægsbekendtgørelser. Tekniske krav fra EU Nye krav til anlæg De tre anlægsbekendtgørelser Tekniske krav fra EU Ny Lovgivning Nationale Love Stærkstrømsloven Elsikkerhedsloven Bekendtgørelser Bekendtgørelser forklarer/tydeliggør lovene Bekendtgørelser

Læs mere

Installation & Jording. Den 6. oktober v/johnny Nielsen

Installation & Jording. Den 6. oktober v/johnny Nielsen Installation & Jording Den 6. oktober 2015. v/johnny Nielsen Program for indlægget.! Præsentation af FOURNAIS ENERGI og mig selv! Gennemgang af ekstrabeskyttelsessystemet TN.! Ekstrabeskyttelsessystemet

Læs mere

Strømmens virkning (L-aus) Line Goul 1

Strømmens virkning (L-aus) Line Goul 1 Strømmens virkning (L-aus) Line Goul 1 Strømmens virkning Line Goul 2 Strømmens virkning Line Goul 3 Ulykkes statistik Ulykkesregisterets data dækker ca. 22 procent af alle elulykker. Line Goul 4 Ulykkes

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

Temamøde Installationer Specielle emner. Velkommen

Temamøde Installationer Specielle emner. Velkommen Temamøde Installationer Specielle emner - Regler for tilslutning af - Tilslutning af LED belysning - Skinner solen stadig på solcelleanlæg - Hvilken betydning får den nye autorisationsordning? Velkommen

Læs mere

Dialogmøde om nye elsikkerhedsregler

Dialogmøde om nye elsikkerhedsregler Dialogmøde om nye elsikkerhedsregler 29. oktober 2015 Hotel Munkebjerg 1 Velkomst og introduktion til de nye elsikkerhedsregler Vicedirektør Stefan Søsted, Sikkerhedsstyrelsen 2 To tiltag Aftale om en

Læs mere

Instruks vedrørende. el-installatørers

Instruks vedrørende. el-installatørers Instruks vedrørende el-installatørers fejlretningsarbejder på HEF Nets elforsyningsanlæg 2. udgave 2007 Dok.id-128458 Formål Instruksen har til formål: at øge den personlige sikkerhed at undgå ulykker

Læs mere

VEJLEDNING OM AFTALE OM OVERDRAGELSE AF DRIFTSLEDERANSVAR. mellem. Elselskabet (Herefter benævnt elselskabet)

VEJLEDNING OM AFTALE OM OVERDRAGELSE AF DRIFTSLEDERANSVAR. mellem. Elselskabet (Herefter benævnt elselskabet) VEJLEDNING OM AFTALE OM OVERDRAGELSE AF DRIFTSLEDERANSVAR mellem Elselskabet (Herefter benævnt elselskabet) og Entreprenør / elinstallatør (Herefter benævnt entreprenøren) Der har en af de i Stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

Artikel om Jordsløjfemodstand m.v.!

Artikel om Jordsløjfemodstand m.v.! Artikel om Jordsløjfemodstand m.v.! Af; Ernst Boye Nielsen, ERNEL.dk I en artikel, uden navngiven forfatter, i bladet INSTALLATIONS NYT Special Nr. 59 side 32 maj 2007, berettes om Jordsløjfemodstands

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen.

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. Tilladte hjælpemidler: Alle dog skal lokale procedurer gældende for eksamen og regler for eksaminander overholdes. Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. 6 timers skriftlig el-autorisationsprøve.

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER. Member of DEHN group. Denne publikation beskriver installationen

INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER. Member of DEHN group. Denne publikation beskriver installationen INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER Denne publikation beskriver installationen af overspændingsbeskyttelse i TN- og TT-net, samt de krav som Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit

Læs mere

37 og 75 - Kørestrøm. AIS I 37 og 75 - Kørestrøm I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I

37 og 75 - Kørestrøm. AIS I 37 og 75 - Kørestrøm I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I 5 5 5 37 og 75 - Kørestrøm AIS I 37 og 75 - Kørestrøm I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I 5 37 og 75 - Kørestrøm AIS I 37 og 75 - Kørestrøm I 5. januar 2010 I version1.00 I 2 I 5 37 og 75 - Kørestrøm

Læs mere

Installation af UPS-anlæg

Installation af UPS-anlæg sikkerhedsstyrelsen installation af UPS-anlæg 2010 Installation af UPS-anlæg 2. udgave september 2010 Ved installation og projektering af UPS-anlæg er det vigtigt at være opmærksom på følgende forhold.

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af elektriske anlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af elektriske anlæg 1) BEK nr 1114 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 115-01-00006 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg BEK nr 1112 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 115-01-00007 Senere ændringer

Læs mere

Eksempler på hændelser med strøm Tavler

Eksempler på hændelser med strøm Tavler Eksempler på hændelser med strøm Tavler Skadelidte elektriker blev ved arbejde i en styretavle kraftig forbrændt på hænder og arme. Da skadelidte ville rette en ledning som krøllede, uden for arbejdsområdet,

Læs mere

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 DS/EN 60 439-2 DS/EN 60 439-3 DS/EN 60 439-4 DS/EN 60 204-1 for hele tavlen DS/EN 60 204-1 for dele af tavlen 1.2. ELLEVERANDØR

Læs mere

09:30 10:40 SKS-D, krav til anlægsejere og driftsledere v/carsten Jakobsen, Sikkerhedsstyrelsen

09:30 10:40 SKS-D, krav til anlægsejere og driftsledere v/carsten Jakobsen, Sikkerhedsstyrelsen Formiddag 09:00 09:30 Velkomst og registrering 09:30 10:40 SKS-D, krav til anlægsejere og driftsledere v/carsten Jakobsen, Sikkerhedsstyrelsen 10:40 10:55 Pause 10:55 11:55 Sikkerhedsstyrelsens tilsyn

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen 6 timers skriftlig el- autorisationsprøve d 13-12 - 2010 Side 1 af 12 Tilladte hjælpemidler Alle lærebøger, tabeller, håndbøger, noter, regnemaskine og pc er med deaktiveret kommunikationsnetkort. Besvarelsen

Læs mere

HÆNDELSER I ELFORSYNINGSANLÆG

HÆNDELSER I ELFORSYNINGSANLÆG UDGIVET: MARTS 2017 HÆNDELSER I ELFORSYNINGSANLÆG 2016 Opsummering Der har i 2016 været indberettet 119 elulykker og 10 nær-vedulykker i forsyningsanlæg. Der har ikke været nogen dødsulykker i 2016. Ulykkerne

Læs mere

Solceller til erhvervsvirksomheder og andre bebyggelser over 6 kwp efter alm. markedsvilkår

Solceller til erhvervsvirksomheder og andre bebyggelser over 6 kwp efter alm. markedsvilkår Solceller Solceller er for den almindelige husejer et forholdsvis nyt investeringsobjekt. Ved etablering af et solcelleanlæg er der tydelige advarsler om, at kun personer med elautorisation må montere

Læs mere

Skema for elsyn Evt. Notater

Skema for elsyn Evt. Notater Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Evt. Side 1 of 5 1. Målinger Måleobjekter 1.1 Afprøvning af fejlstrømsafbrydere 1.2

Læs mere

Undervisningsmaterialer. XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri

Undervisningsmaterialer. XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri Undervisningsmaterialer XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri Målbeskrivelse XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri Side 1 af 3 Uddannelsesmål med detaljer Nummer: Titel: Kort titel:

Læs mere

Banenorm BN1-105-1. FKI Fjernbanens Kørestrømsinstruks. Sikkerhedsinstruks for baner elektrificeret med 25kV, 50 Hz.

Banenorm BN1-105-1. FKI Fjernbanens Kørestrømsinstruks. Sikkerhedsinstruks for baner elektrificeret med 25kV, 50 Hz. Udgivet 01.10.2006 Overordnet ansvar: Marianne Lanzky Otto Godkendt 01.10.2006 Ansvar for indhold: Erik Skov Jnr.: 74-0015 Kvalitetskontrol: Jens Bjørn Nielsen Ansvar for fremstilling: Tom Rasmussen FKI

Læs mere

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Pas på ledningerne og livet Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Indledning Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet stærkstrømsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsens afsnit 5A omhandler sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Banenorm BN1-106-1. SKI S-banens Kørestrømsinstruks. Sikkerhedsinstruks for baner elektrificeret med 10 kv / 1650 V

Banenorm BN1-106-1. SKI S-banens Kørestrømsinstruks. Sikkerhedsinstruks for baner elektrificeret med 10 kv / 1650 V Udgivet 01.10.2006 Overordnet ansvar: melo Godkendt 01.10.2006 Ansvar for indhold: plf Jnr.: 74-0032 Kvalitetskontrol: jbn Ansvar for fremstilling: tmr SKI S-banens Kørestrømsinstruks Sikkerhedsinstruks

Læs mere

Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE

Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE A Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE Rev. Rettelse Dato Projekteret Kontrol Godkendt LYSKÆR 3 EF, 2730 HERLEV - TLF.: 38 16 50 00 Tegnet Udført Kontroleret Godkendt KJE KJE CAD: K:\4910\4911\AFHH-projekter-CAD\TEGN-FIL\E(D)X-001.dwg

Læs mere

DESITEK A/S DESITEK A/S. 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

DESITEK A/S DESITEK A/S. 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Jens A. Møller Salgsingeniør El- og Kraftværksmaterial Fortid: Installationsmester Middelfart Energirådgiver Odense Energi Faglære Svendborg erhvervsskole JAM@DESITEK.DK Program Energiretning Faglig ekspertise

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af stærkstrømsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om ændring af stærkstrømsbekendtgørelsen BEK nr 309 af 27/04/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 28-04-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse om ændring af stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

Maskindirektivet 204-1

Maskindirektivet 204-1 Maskindirektivet 204-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskiner og maskinanlæg... 3 2-28 Rekv. 0 Prod. 18-12-2007-16:11 Ordre 000 EVU Maskindirektivet (At-vejledning B.1.2) 1. Hvad betyder det at en maskine

Læs mere

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03)

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03) MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel Sammenbygninger af materiel, som

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

E 551-0 E 551-0 NOTE: NOTE: KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ INTEGRERET DAGINSTITUTION I TASIILAQ HOVEDPROJEKT, EL-INSTALLATIONER

E 551-0 E 551-0 NOTE: NOTE: KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ INTEGRERET DAGINSTITUTION I TASIILAQ HOVEDPROJEKT, EL-INSTALLATIONER E 551-0 NOTE: TAVLEN SKAL LEVERES MED NØDVENDIGE BESLAG OG BØJLER, SÅLEDES KABLER OG RØR KORREKT AFLASTES I TAVLEN. TAVLEN SKAL MÆRKES MED FABRIKAT OG IDENTIFIKATIONSDATA. VED AF- LEVERING SKAL OPDATERET

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

1. Indledning...3. 2. Baggrund...4. 3. Formål...4. 4. Installationen...4. 5. Brugen af installationen...5. 6. Tilsynet...5. 7. Omfang af kampagnen...

1. Indledning...3. 2. Baggrund...4. 3. Formål...4. 4. Installationen...4. 5. Brugen af installationen...5. 6. Tilsynet...5. 7. Omfang af kampagnen... CAMPINGPLADSER Rapport om el-sikkerheden på campingpladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. juli til 30. september 2008 kørt tilsyn på campingpladser, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Program Ny lovgivning el-området Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Lovgivning og standarder Direktiver Besluttes af EU kommissionen og skal følges af medlemslandene

Læs mere

SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV. Sags Nr.: 212.059.01 Side 1 af 8 Tegn. Dato 22-04-2013 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.

SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV. Sags Nr.: 212.059.01 Side 1 af 8 Tegn. Dato 22-04-2013 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK. SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 1.3. DRIFTSFORHOLD Placering: Indendørs Udendørs DS/EN 60 439-2 Stærkstrømsbekendtgørelsen (SBG) Stationær Flytbar DS/EN

Læs mere

Bestemmelser vedrørende driftsledelse og driftsansvar for transmissionsnettet

Bestemmelser vedrørende driftsledelse og driftsansvar for transmissionsnettet Teknisk forskrift TF 5.2.1_vest 28. december 2005 Bestemmelser vedrørende driftsledelse og driftsansvar for transmissionsnettet Forskriften er gældende fra den 1. januar 2006. Dokument nr. 187753 v6 Peer

Læs mere

kv AC Station

kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Generelt ETS-52-04-01 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 13/90592-48 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

HERNING TEKNISKE SKOLE KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR

HERNING TEKNISKE SKOLE KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR Brug af kabelscanner Med den korrekte kabelscanner er man i stand til at kunne teste de installationer, som man udfører. Hvis man så laver en god og brugbar dokumentation,

Læs mere

Teknisk. meddelelse. Driftsdivisionen Netfunktioner Strøm, systemansvar stærkstrøm. Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer

Teknisk. meddelelse. Driftsdivisionen Netfunktioner Strøm, systemansvar stærkstrøm. Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer Teknisk meddelelse Nr. 01 / 15.01.2001 Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer Den driftsmæssige jordforbindelse, som hidtil er etableret ved forbindelse til returskinnen (skinnejord), skal

Læs mere

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl 10 % eftersyn En gennemgang af de mest typiske fejl Formålet med eftersynet. 10 % anlægstilsyn udføres på nye og ændrede elinstallationer, og formålet med tilsynene er at kontrollere, at den faste elektriske

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Generelle oplysninger: Målinger Måleobjekter Afprøvning af fejlstrømsafbrydere HPFI

Læs mere

4 / 5 6 1 2009 DESITEK A/S CAW

4 / 5 6 1 2009 DESITEK A/S CAW 2009 DESITEK A/S A/S CAW 1 DESITEK A/S 2 Hvad er en UPS iht. DS/EN62040 3 UPS Topologi 4 Hvorfor N skal tilsluttes / isolationstrafo 5 Beregning af batterikapacitet 6 Installation af UPS er, herunder jording

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 5A,

Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 5A, Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 5A, Sikkerhedsforskrifter for bygningsarbejde, vejarbejde, landbrugsarbejde m.m. i nærheden af elforsyningsanlæg BEK nr 17701 af 01/05/1994 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning.

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

INSTRUKTIONSLISTE HVID+

INSTRUKTIONSLISTE HVID+ INSTRUKTIONSLISTE Scan QR koden med din smartphone og sæt fokus på elsikkerhed. helsikker fokus på elsikkerhed PRODUKTIONSMEDARBEJDERE DER ER SÆRLIGT INSTRUERET I FORHOLD TIL AT LØSE SPECIFIKKE PROBLEMER

Læs mere

Procesfaglærerkonference 19. & 20. december Med temaet Energiformer og forbrug

Procesfaglærerkonference 19. & 20. december Med temaet Energiformer og forbrug Procesfaglærerkonference 19. & 20. december 2011 Med temaet Energiformer og forbrug Mandag den 19. december 2011 Tirsdag den 20. december 2011 9.00 Velkomst & praktisk info med kaffe v/henning Aaberg &

Læs mere

KUN GÆLDENDE FOR ELINSTALLATIONER

KUN GÆLDENDE FOR ELINSTALLATIONER B3_1_910 KUN GÆLDENDE FOR ELINSTALLATIONER Rev.: Tekst: Udført: Kontrol: Godk.: Dato: Projekt: ALABU BOLIG, AFD. 10 - PETER FREUCHENS VEJ 1-39 RENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGER Tekst: Tegningsnr.: Rev.:

Læs mere

Skema for elsyn. - uden for huseftersynsordningen. Personoplysninger. Generelle oplysninger. Installationsnr. Navn (rekvirent) Målernr.

Skema for elsyn. - uden for huseftersynsordningen. Personoplysninger. Generelle oplysninger. Installationsnr. Navn (rekvirent) Målernr. Skema for elsyn - uden for huseftersynsordningen Personoplysninger Navn (rekvirent) Energinet.dk 85550 Installation Adresse Tonne Kjærsvej Adresse Gl. Dalsgårdsvej 14 Postnr./by 7000, Fredericia Postnr./by

Læs mere

KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE

KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE 708.0 Indledning. KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE I modsætning til andre kapitler i del 7 er der i dette kapitel anvendt en fortløbende nummerering. Der er dog i enkelte punkter henvist til

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen... Plejehjem Rapport om el-sikkerheden på plejehjem. Tilsynsordningen har i perioden 1. februar til 31. marts 2010 kørt kampagnetilsyn på plejehjem, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...5. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...5. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Skoler Rapport om el-sikkerheden i folkeskoler. Tilsynsordningen har i perioden 1. august til 31. september 2009 kørt kampagnetilsyn på landets folkeskoler, og disse tilsyn danner således baggrund for

Læs mere

Boostere på modelbanen

Boostere på modelbanen Boostere på modelbanen Er der behov for mere effekt til driften af lokomotiver end fx Intelliboxen kan klare, kan installation af en eller flere boostere blive nødvendigt. Her er en beskrivelse af boostersystemet,

Læs mere

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning.

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning. Robot nr: Kontrol af robotceller Nye / ændringer Dato for gennemgang. Accept af ibrugtagning Initialer Underskrift Ja Nej Projektleder (ansvarlig indkøber) Robotintegrator Modtager (ansvarlig drift) Kompetent

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

Formålet med denne statistik er at synliggøre potentielle risikoområder for at fortsætte et målrettet arbejde med at højne elsikkerheden i Danmark.

Formålet med denne statistik er at synliggøre potentielle risikoområder for at fortsætte et målrettet arbejde med at højne elsikkerheden i Danmark. SIKKERHEDSSTYRELSEN STATISTIK OVER ELULYKKER 2010 Statistik over elulykker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvad er en elulykke?... 4 Datagrundlag... 5 Sikkerhedsstyrelsens registreringer... 6 Omkomne

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Forsamlingslokaler Rapport om el-sikkerheden i Forsamlingslokaler. Tilsynsordningen har i perioden 1. november til 15. december 2008 kørt kampagnetilsyn på forsamlingslokaler, og disse tilsyn danner således

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Godkendt af: Revideret ved EL-ERFA møde d. 8. marts Frederikshavn. (FMS procedure)

Godkendt af: Revideret ved EL-ERFA møde d. 8. marts Frederikshavn. (FMS procedure) Procedure for fremstilling af opgaver til el-autorisationsprøven for de martime uddannelser. 1. Formål: Formålet med denne procedure er centralt at kunne fremstille en eksamensopgave til brug ved el -

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Generelt ETS-52-04-01 Rev. 0a teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44533/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato

Læs mere

UDKAST til. Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg

UDKAST til. Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg UDKAST til Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg I medfør af 5, stk. 1, nr. 1, 5, stk. 2, 7, stk. 3, 31, stk. 1-2, 34, stk. 2 og 39 i lov nr. 525 af 29. april 2015 om sikkerhed ved

Læs mere

Varbergparken Afd. 27 Blok 5, 6, 7

Varbergparken Afd. 27 Blok 5, 6, 7 INGENIØR EMNE: EL - Blok 5, 6 og 7 TEGN. NR.: REV.: Note: Tegningen er gældene for hver af de 3 hovedtavler i blokkene, dog skal der kun levers lysstyring for udv. belysning i hovedtavlen for blok 5. REV.:

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen

Stærkstrømsbekendtgørelsen Stærkstrømsbekendtgørelsen Definitioner og dokumentation for Nødbelysning (kapitel 805) 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet

Læs mere

Gågader og offentlige pladser

Gågader og offentlige pladser Gågader og offentlige pladser Rapport om el-sikkerheden i gågader og offentlige pladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. marts til 30. juni 2009, kørt kampagnetilsyn på gågader og offentlige pladser,

Læs mere

DESITEK A/S. - Leverandør af sikkerhed. 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

DESITEK A/S. - Leverandør af sikkerhed. 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 DESITEK A/S - Leverandør af sikkerhed Præsentation Hvorfor LED? Høj lysstyrke lang levetid Uafhængig temperaturfølsomhed mulighed for lysstyring omkostningseffektive miljøvenlige. Surge protection for

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler nr. 1109 af 15. december 1992, som trådte i kraft den 1. januar 1993, nr. 670 af 7. august 1995, som trådte i kraft den 1. september 1995, nr. 832

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Dieselgenerator ETS-52-04-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45749/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

Eksempler på hændelser med strøm Faste installationer

Eksempler på hændelser med strøm Faste installationer Eksempler på hændelser med strøm Faste installationer Skadelidte elektriker skulle sætte et låg på en ældre EP roset. Da låget var svært at få på plads trykkede skadelidte med hænderne på låget og kom

Læs mere

1 Indledning Baggrund Formål Installationen Brugen af installationen Tilsynet Omfang af kampagnen...

1 Indledning Baggrund Formål Installationen Brugen af installationen Tilsynet Omfang af kampagnen... Børnehaver Rapport om elsikkerheden i børnehaver. Tilsynsordningen har i perioden 1. februar til 31. marts 2009, kørt kampagnetilsyn i børnehaver, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation Vejledningen dækker følgende LED-rør fra : Type Længde Watt SPL-T8 60 cm til 150 cm SMD - rør 9 til 22 [W] LED-rørets opbygning og tilslutning: LED-lysrøret kan monteres på to forskellige måder. Første

Læs mere

Systemjordingogtavler

Systemjordingogtavler Systemjordingogtavler 312.2, systemjording TN-C-S system 312.2, systemjording TT-system 312.2, systemjording Maritim- og offshoresektoren Møbelindustrien Tekstilindustrien Medicinalindustrien Høj driftsikkerhed

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

IDA Elteknik. Installation og beskyttelse af solcelleanlæg. November 2014. Steffen Nielsen Faglig konsulent

IDA Elteknik. Installation og beskyttelse af solcelleanlæg. November 2014. Steffen Nielsen Faglig konsulent IDA Elteknik Installation og beskyttelse af solcelleanlæg November 2014 Steffen Nielsen Faglig konsulent Emner Krav i stærkstrømsbekendtgørelsen Vejledninger Fremtid Stærkstrømsbekendtgørelsen Solcelleanlæg

Læs mere

Med lov. en der er ingen grund til at gøre det farligere end nødvendigt. skal land bygges

Med lov. en der er ingen grund til at gøre det farligere end nødvendigt. skal land bygges Med lov skal land bygges et har i mange år været et krav at når der skal arbejdes på spændingsløse lavspændings lftledingsanlæg (SB) Afsnit 5 5.8 beskriver dette. - men for jording lavspændingskabelanlæg

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning Tekniske Kapsave med hjælpemidler én klinge Indledning En Kapsav er en rundsav, der med hånden eller mekanisk føres på tværs af bordet mod emnet. Den kaldes ofte en afkorter. Der findes flere typer kapsave,

Læs mere

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri I butikker mm. hvor der foregår detailsalg og der opbevares max 12,5 kg (evt. 25 kg) NEM, er der ingen særlige bestemmelser for de elektriske installationer,

Læs mere

Jording og potentialudligning herunder etablering af BPU område for Banedanmark

Jording og potentialudligning herunder etablering af BPU område for Banedanmark Jording og potentialudligning herunder etablering af BPU område for Banedanmark Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S Pau Ahler Brorsbøl, Direktør og partner Spangenberg og Madsen Grundlagt

Læs mere

Brugsanvisningen skal være let tilgængelig for brugeren

Brugsanvisningen skal være let tilgængelig for brugeren Tekniske Bordfræsemaskiner hjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder bordfræsemaskiner skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene

Læs mere

UDKAST til. Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1

UDKAST til. Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1 UDKAST til Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1 I medfør af 5, stk. 1, nr. 2, 7, stk. 3, 29-31, 34, stk. 2 og 39 i lov nr. 525 af 29. april 2015 om sikkerhed

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Jordingsanlæg ETS-50-08-01 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24397/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato

Læs mere

Årsrapport 2008 Eltilsynsordningen

Årsrapport 2008 Eltilsynsordningen Årsrapport 2008 Elsordningen Side 1 af 11 Indledning: Den 1. marts 2008 blev sordningen (10%-) ændret fra at omfatte nye installationer til også at omfatte eksisterende installationer og særlige kampagneindsatser.

Læs mere

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Forord FORORD Den første udgave af L-AUS lommebogen udkom i maj 1985 og har været

Læs mere

Retningslinier for opstilling og udskiftning af It relateret udstyr. Harry Rasmussen Gyldig fra:

Retningslinier for opstilling og udskiftning af It relateret udstyr. Harry Rasmussen Gyldig fra: Teknisk meddelelse Nr. 65/01.12.2013 Retningslinier for opstilling og udskiftning af It relateret udstyr Denne vejledning angiver retningslinier for installation af it relateret udstyr. Udarbejdet af:

Læs mere

Lov om autorisation af elinstallatører m.v.

Lov om autorisation af elinstallatører m.v. Lov om autorisation af elinstallatører m.v. 2. Loven omfatter følgende arbejder ved elektriske installationer for stærkstrøm: Nr 1 og 2 må kun udføres at autoriserede elinstallatør!! 1) Tilkobling til

Læs mere

Opmærkning af ledningsanlæg i Energi Fyns forsyningsområde

Opmærkning af ledningsanlæg i Energi Fyns forsyningsområde Opmærkning af ledningsanlæg i Energi Fyns forsyningsområde Kabelskabe Kabelskabsbetegnelser: Kabelskabe, som er monteret efter den 1. januar 2014 betegnes som et 'nyt kabelskab'. Kabelskabe, som er monteret

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Højspændingskomponenter Afbrydere ETS-50-06-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24407/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere