V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K"

Transkript

1 V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn side 1

2 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm Park, og foreningen har hjemsted hos ejendommens administrator. FORENINGENS FORMÅL MV. 2 Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejerlejligheder (herunder garager) i ejendommen matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn. Foreningen har til formål at varetage de anliggender, enkelte som fælles, der er knyttet til ejerskabet af lejlighederne, herunder fællesrum, fællesarealer og fællesindretninger. Ejerne af de i stk. 1 anførte ejerlejligheder har pligt til at være medlem af foreningen, samt pligt til at udrede lejlighedens andel af fællesudgifterne. Udgifterne fordeles i forhold til lejlighedernes fordelingstal. Fordelingstallet er følgende: 130 stk. lejligheder med 2 værelser og 2 kamre, hver 10/1775 ialt 1300/ stk. lejligheder med 2 værelser hver 6/1775 ialt 390/1775 Ejerlejlighed nr. 187 (pt. børnehave) 32/ garager, hver 1/ / store garager, hver 2/ /1775 I alt 1775/1775 =============== Medlemspligt indtræder, når skødet for ejerlejligheden foreligger tinglyst som adkomst evt. med retsanmærkningerne og med retsvirkning fra skødets overtagelsesdag. En ejers medlemsskab ophører først endeligt, når en ny ejers skøde er tinglyst som adkomst, evt. retsanmærkninger side 2

3 Overfor ejerforeningen hæfter det indtrædende medlem personligt for det udtrædende medlems forpligtigelser, hidrørende fra tiden før ejerskiftet. GENERALFORSAMLING 3 Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal. Stemmeberettigede er kun de lejlighedsejere, der har tinglyst adkomst på en ejerlejlighed, og er indført som ejere i foreningens medlemsbog. Et medlem er berettiget til at afgive fuldmagt til at møde på generalforsamlingen enten til en ægtefælle, et andet medlem eller en advokat. Til beslutninger om væsentlig forandring af fælles bestandele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller om ændring af denne vedtægt kræves, at 2/3 af de stemmeberettigede efter fordelingstal stemmer herfor. Er mindre end halvdelen af de således stemmeberettigede mødt op på generalforsamlingen og mindst 2/3 af de mødte stemmer for forslaget, afholdes ny generalforsamling inden 14 dage, og på denne generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. 4 Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned. Indkaldelse til generalforsamlingen skal indeholde følgende dagsorden: 1. aflæggelse af årsberetning for det foregående kalenderår 2. forelæggelse af årsregnskabet for det foregående kalenderår til generalforsamlingens godkendelse 3. forelæggelse af årsbudgettet til godkendelse 4. valg af bestyrelsesformand for så vidt han afgår 5. valg af bestyrelse 6. valg af suppleanter til bestyrelsen 7. valg af revisor samt suppleant 8. eventuelt side 3

4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer efter fordelingstal begærer dette, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det. 5 Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen med 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt indeholde bestyrelsens forslag til dagsorden. 6 Ethvert medlem er berettiget til at begære bestemte emner, herunder forslag behandlet på den ordinære generalforsamling. Forslag eller emner, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må skriftligt være bestyrelsen i hænde inden 2 uger før generalforsamlingen, hvorefter eventuel ændret, endelig indkaldelse til generalforsamlingen med oplysninger om ændringer til dagsordenen fremsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. 7 Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen. BESTYRELSEN 8 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 4 medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt, desuden vælges 2 suppleanter. Valgbar som formand, medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun foreningens medlemmer, disses ægtefæller og nærtstående slægtninge. Såfremt medlemmet er et selskab, en forening, et legat, en stiftelse eller en anden juridisk person er endvidere medlemmer af en sådan juridisk persons ledelse (bestyrelse, direktion el.lign.) valgbare. Hvert andet år afgår formanden. Af bestyrelsens medlemmer og suppleanter afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtlige valgte medlemmer og side 4

5 suppleanter ved lodtrækning eller ved den rækkefølge, i hvilken de er valgt. Genvalg kan finde sted. Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang mellem to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger ned under 5, indtræder de valgte suppleanter i bestyrelsen. Findes ingen suppleanter, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Bestyrelsen vælger en næstformand af sin midte. Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelse af sit hverv. 10 Bestyrelsen ansætter en administrator for ejerforeningen, jfr. nedenfor, og der oprettes med denne en administrationskontrakt, der vil være at tinglyse på hver enkelt ejerlejlighed, såfremt dette måtte ønskes af administrator. Administrationskontrakten skal tilsikre god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender, herunder tegning af sædvanlige forsikringer, såsom brandforsikring og kombineret hus- og grundejerforsikring. Bestyrelsen kan når som helst indkalde til møde med administrator eller dennes repræsentant til drøftelse af foreningens forhold. Et sådant møde skal efter bestyrelsens begæring afholdes senest 8 dage efter begæringens fremsættelse. Administrator kan efter opfordring deltage i bestyrelsesmøder. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, så ofte anledning foreligger, og i alle tilfælde, hvis 2 medlemmer af bestyrelsen fremsætter begæring herom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget. Referat af bestyrelsens forhandlinger optages som en kort beretning i en af bestyrelsen autoriseret protokol. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. TEGNINGSRET 11 Ejerforeningen tegnes ved underskrift af formanden eller næstformanden for bestyrelsen sammen med et andet medlem af denne side 5

6 ADMINISTRATION 12 Som ejendommens administrator ansættes Dansk Ingeniørforenings Pensionskasse, eller den hvem Pensionskassen måtte udpege i sit sted. Så længe de til de oprindelige ejere udstedte sælgerpantebreve i ejerlejlighederne ikke er fuldt indfriet, og indtil alle lejlighederne er solgt, skal Pensionskassen eller den hvem kontoret måtte have udpeget, forestå administrationen. Nærværende bestemmelse kan ikke ophæves uden samtykke fra Dansk Ingeniørforenings Pensionskasse. Administrator udarbejder hvert år et driftsbudget over foreningens fælles udgifter, og driftsbudgettet fremlægges på den årlige generalforsamling, hvor der fastlægges de beløb, der for det kommende år påhviler lejlighedernes indehaver at betale til dækning af fællesudgifterne. Administrator bestemmer herefter, hvorvidt beløbene skal opkræves månedsvis eller kvartalsvis forud, medmindre dette er afgjort af generalforsamlingen. REVISION 13 Ejerforeningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. Revisor vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Revisor skal blandt andet påse, at administrator holder foreningens midler adskilt fra andre midler og skal under sit arbejde have adgang til alle ønskede bilag mv. ÅRSREGNSKAB 14 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det fremlagte regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor side 6

7 SIKKERHEDSSTILLELSE 15 Til sikkerhed for de krav, ejerforeningen måtte have eller få mod den enkelte ejer, herunder udgifter i forbindelse med et medlems misligholdelse af sine forpligtelser, udsteder hver ejer på administrators begæring dog undtaget de oprindelige ejere af ejendommen til foreningen et ejerpantebrev med pant i ejerlejligheden. Størrelsen af ejerpantebrevet fastsættes af foreningens bestyrelse, idet størrelsen dog skal svare til mindst 1 års ydelse til ejerforeningen. Ejerpantebrevet respekterer de på udstedelsestidspunktet værende pantehæftelser, men foreningens bestyrelse kan tillade respekt af yderligere hæftelser, såfremt ejerpantebrevet efter bestyrelsens skøn fortsat indeholder tilstrækkelig sikkerhed for foreningens eventuelle krav. Ejendommens oprindelige ejere erlægger ingen ydelse til foreningen, men forpligter sig til at lade lejeindtægten for de ikke solgte ejerlejligheder indgå til administrator, der af lejeindtægten er berettiget til forholdsmæssig at betale nødvendige udgifter i forbindelse med den samlede ejendoms drift og vedligeholdelse. VEDLIGEHOLDELSE 16 Indvendig vedligeholdelse af den enkelte solgte ejerlejlighed påhviler ejeren. Forsømmer en ejer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen lade den nødvendige vedligeholdelse foretage for ejerens regning, såfremt han ikke inden en frist af 2 måneder efterkommer et ham givet pålæg. Den indvendige vedligeholdelse omfatter, udover maling, hvidtning og tapetsering, tillige vedligeholdelse og fornyelse af gulve, døre herunder entrédøre vinduer indvendig samt lejlighedens udstyr, herunder elledninger og el-kontakter, radiatorer og radiatorventiler, vandledninger, gas- og vandhaner og sanitetsinstallationer. Foreningen drager omsorg for reparation og fornyelse af lejlighedens forsyningsledninger og fællesinstallationer udenfor de enkelte lejligheder samt ejendommens udvendige vedligeholdelse. HUSORDEN 17 Bestyrelsen skal sammen med administrator udarbejde en husorden for at sikre ordnede forhold i ejendommen side 7

8 Såfremt en ejer tilsidesætter den fastlagte husorden, kan bestyrelsen ved grov eller ofte gentagen tilsidesættelse af husordenen pålægge ham at fraflytte lejligheden med et passende varsel. Ejerne af lejligheder må ikke foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre eller lade opstille skilte, reklamer mv. uden bestyrelsens samtykke. Husdyr må ikke holdes i lejlighederne uden særskilt tilladelse fra ejerforeningens bestyrelse. 17a Der findes for tiden ingen funktionærbolig. Såfremt foreningen måtte købe en lejlighed og indrette den til viceværtlejlighed, nedsættes det samlede fordelingstal med denne ejerlejligheds fordelingstal, og samtlige udgifter, der er forbundet med en sådan lejlighed, afholdes da som fællesudgift. 17b Den af Boligministeriet udfærdige normal vedtægt for ejerlejligheder finder anvendelse i det omfang, hvori den ikke er fraveget ved nærværende vedtægter. TINGLYSNING 18 Nærværende vedtægter vil være at tinglyse på ejendommens matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn. Med hensyn til de ejendommen påhvilede servitutter, byrder og pantehæftelser henvises til ejendommens blad i tingbogen. (Ovennævnte vedtægter er vedtaget 10. marts 1975 med senere ændringer af 9. april 1997 og 2. oktober 1980) side 8

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK FOR MARTOETE VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Martofte Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kerteminde Kommune. Selskabets formal er

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

VEDT/EGTER for Ejerforeningen Trekroner

VEDT/EGTER for Ejerforeningen Trekroner : t 55-Do 55- ADVOKATER REM-MARIAM SOLICITORS 3EM& 4.79501 02 0 00.0023 06.02.2009 TA L.600i00 134393 DRUMM 79502 0000,0023 06,02200V Te, Tinglysningsafgift kr, 8.000,00 Matr.nr 1613 Valby, Kobenhavn Ejerlejlighed

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO 15.01.2008

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO 15.01.2008 J.nr.: 103522 Ejerlav: Bogense Markjorder Matr.nr.: 18 E Ejerlejlighed nr. 1 og 2 Beliggende: ANMELDER: Advokat Søren Olesen Adelgade 79 5400 Bogense 6481 1666 Rolighedsvej 16 5400 Bogense VEDTÆGTER FOR

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere