VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE"

Transkript

1 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal og stemmeret... side 3 6 Brug af fællesområdet og forsyning... side 4 7 Drift og vedligeholdelse af fællesområdet... side 4 8 Bevarelse af grundejerforeningensområdets karakter... side 5 9 Generalforsamlingen... side 5 10 Bestyrelsen... side 6 11 Tegningsret... side 7 12 Administration m.v.... side 7 13 Årsregnskab... side 7 14 Revision... side 8 15 Kapitalforhold... side 8 16 Budget og fællesbidrag... side 8 17 Ordensregler... side 9 18 Kommunikation... side 9 19 Opløsning... side 9 20 Påtaleret... side 9 21 Tinglysning... side 9

2 2 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ørnene Foreningens hjemsted er Ålborg Kommune. Foreningens hjemting er Retten i Ålborg. 2. Grundejerforeningens formål 2.1. Grundejerforeningens formål er at eje, drive og vedligeholde vej- og fællesarealer beliggende i grundejerforeningens område, jf. 3.1 nedenfor, herunder fælles adgangsarealer samt øvrige fællesarealer, i det følgende benævnt fællesområdet. Fællesområdet er markeret på vedhæftede rids, bilag 1, som * Det er endvidere grundejerforeningens formål at virke for, at området opretholdes i miljø- og kvalitetsmæssig henseende som et attraktivt ferieboligområde Endelig varetager foreningen udførelsen af de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af lovgivningen, såfremt opgaven ikke varetages af de enkelte ejere / brugere af ejendommene i henhold til særlig vedtagelse Foreningen kan udfærdige et ordensreglement Foreningens formål forudsættes at opfylde bestemmelserne i deklaration tinglyst på ejendommene 3. januar Medlemskreds 3.1. De til enhver tid værende ejere af ejendomme i grundejerforeningsområdet er medlemmer af grundejerforeningen. Grundejerforeningsområdet fremgår af vedhæftede rids (bilag 1) Medlemskabet er pligtmæssigt Såfremt der sker udstykning af ejendommen indenfor det på bilag 1 markerede område, er ejerne af nye ejendomme indenfor dette område ligeledes pligtmæssige medlemmer af grundejerforeningen.

3 3.4. Hvis en ejendom opdeles i ejerlejligheder, skal ejerforeningen repræsentere ejerlejlighederne i grundejerforeningen, og ejerlejlighedsforeningen hæfter som medlem af grundejerforeningen for medlemsforpligtelserne Ved ejerskifte indtræder den nye ejers medlemskab den dag, hvor den pågældende ejers skøde, uanset om det er betinget eller ej, anmeldes til tinglysning. Såfremt den pågældende ejer overtager ejendommen inden det nævnte tidspunkt, indtræder medlemskabet dog på overtagelsesdagen Den nye ejer kan udøve stemmeretten, når foreningen har modtaget underretning om ejerskiftet med tilhørende dokumentation herfor, dog tidligst fra overtagelsesdagen Den tidligere ejers medlemskab ophører samtidig med den nye ejers indtræden. Den tidligere ejers forpligtelser overfor foreningen ophører dog tidligst, når den nye ejers skøde er tinglyst endeligt uden præjudicerende rets anmærkninger, og når samtlige forpligtelser og eventuelle restancer pr. overtagelsesdagen er opfyldt og betalt Den til enhver tid værende ejer af en ejendom under foreningen indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen og hæfter således til enhver tid bl.a. for den tidligere ejers restancer af enhver art til foreningen Et medlem kan ikke ved udtræden af foreningen gøre krav på udbetaling af nogen del af foreningens formue. 4. Hæftelsesforhold 4.1. Medlemmerne hæfter subsidiært, personligt og solidarisk for foreningens forpligtelser overfor tredjemand Medlemmerne er berettigede og forpligtede overfor grundejerforeningen i henhold til fordelingstal, jf. 5 nedenfor. 5. Fordelingstal og stemmeret 5.1. Medlemmernes fordelingstal beregnes på baggrund af antallet af parceller, som udgør 122 stk. Fordelingstallet er 1/122. Medlemmernes stemmetal svarer til fordelingstallet.

4 4 6 Brug af fællesområdet og forsyning 6.1. Brugsretten af fællesområdet, herunder veje og parkeringspladser tilkommer i fællesskab medlemmerne af grundejerforeningen Ejere og brugere af ejendomme i grundejerforeningsområdet er pligtige at respektere etablering og tilstedeværelse af ledninger, anlæg og installationer, der er nødvendige med henblik på forsyning af ejendomme i grundejerforeningsområdet. De pågældende kan ikke kræve ledninger, anlæg eller installationer fjernet eller forsyningen bragt til ophør, ligesom ejerne uden særskilt påtegning skal tåle sædvanlige forsynings- og afløbsdeklarationer, der berettiget begæres tinglyst af forsyningsvirksomheder, offentlige myndigheder eller vedkommende leverandører Der er placeret en pumpestation på fællesområdet på foranledning af Sejlflod Kommune. Grundejerforeningen respekterer tinglysning af deklaration vedrørende adgang til og vedligeholdelse af denne pumpestation. 7 Drift og vedligeholdelse af fællesområdet 7.1. Grundejerforeningen er forpligtet til at iværksætte pasning og pleje, renholdelse, og vedligeholdelse, herunder fornøden fornyelse, af fællesområdet tillige med de i tilknytning hertil etablerede installationer og beplantninger. Medlemmerne er forpligtede til at give grundejerforeningen eller den, som grundejerforeningen måtte bemyndige hertil, uhindret adgang til fællesarealerne med henblik herpå Veje og øvrige fællesarealer skal stedse holdes i funktionsdygtig, renholdt samt i god og forsvarlig vedligeholdelsesmæssig stand. 7.3 Grundejerforeningen kan overlade den faktiske udførelse af arbejder i henhold til nærværende pkt. 7 til tredjemand, jf Udgifter til elforbrug m.v. vedrørende fællesområdets installationer m.v. afholdes af grundejerforeningen.

5 5 8. Bevarelse af grundejerforeningsområdets karakter 8.1. Der må ikke på grundejerforeningsområdet udøves virksomhed, der ved støj, lugt, oplag, udseende eller på anden måde er gene forvoldende for omgivelserne I de perioder, hvor der sker bebyggelse eller udføres anlægsarbejder på en ejendom i grundejerforeningsområdet, har ejerne ret til at benytte den pågældende ejendom som byggeplads og som oplagsplads for materiel og materialer. Etablering af byggeplads og løbende anvendelse heraf skal ske under mindst mulig gene for de øvrige medlemmer af grundejerforeningen. I det omfang, der ikke pågår byggeri, må arealer i grundejerforeningsområdet ikke anvendes til oplag. 9. Generalforsamlingen 9.1. Generalforsamlingen er grundejerforeningens øverste myndighed Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter stemmetal, jf Stemmeretten kan udøves af medlemmer eller af en myndig person, som medlemmet har givet fuldmagt dertil. Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen er betinget af, at forfaldne ydelser til grundejerforeningen er betalt senest 8 dage før generalforsamlingen Kun foreningens medlemmer og/eller deres repræsentanter har adgang til generalforsamlingen. Bestyrelsen kan invitere andre til at overvære generalforsamlingen med taleret, men uden stemmeret Til beslutninger om væsentlig forandring af anlæg eller beplantninger i fællesområdet, ændring af fordelingstal / stemmetal eller om ændring i denne vedtægt kræver 2/3 flertal af de på generalforsamlingen mødende medlemmer. Dog skal minimum 30 grundejere stemme for forslaget. Såfremt forslaget, uden at være vedtaget efter denne regel, har opnået tilslutning fra minimum 2/3 af de repræsenterede medlemmer på generalforsamling, kan forslaget vedtages på en efterfølgende generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer på den efterfølgende generalforsamling. Dette kan ske såvel på den efterfølgende ordinære generalforsamling eller ved en ekstraordinær generalforsamling indkaldt i overensstemmelse med Hvert år sidste fredag i maj måned afholdes ordinær generalforsamling i Ålborg kommune Dagsorden for ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

6 6 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning fra revisor 4. Forelæggelse til godkendelse af budget for det kommende år 5. Fastsættelse af fællesbidrag 6. Registrering af udpegede bestyrelsesmedlemmer, jf Valg af revisor 8. Eventuelt 9.8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst en fjerdedel af grundejerforeningens medlemmer efter stemmetal, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet dette Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med et varsel på mindst 4 og højst 8 uger Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen. Forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen, skal fremgå af indkaldelsen og samtidig med denne udsendes til medlemmerne, eller publiceres på foreningens hjemmeside Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen. Begæring om at få et emne behandlet på den ordinære generalforsamling må være indgivet senest 2 uger før generalforsamlingen. Såfremt et forslag modtages rettidigt, publiceres det på foreningens hjemmeside, Over det på generalforsamlingen passerede udarbejdes referat, der underskrives af dirigenten og formanden. Kopi af beretningen udsendes til medlemmerne senest 4 uger efter generalforsamlingen, eller publiceres på foreningens hjemmeside 10. Bestyrelsen Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne skal således være på valg hvert år. Genvalg kan finde sted Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hver generalforsamling med en formand og en kasserer Formanden fører referat over alle bestyrelsesmøder.

7 10.5. Udover de valgte bestyrelsesmedlemmer vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Udtræder et bestyrelsesmedlem af bestyrelsen indtræder en valgt suppleant i bestyrelsen og virke indtil næste generalforsamling Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 11. Tegningsret Grundejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden for bestyrelsen og et andet medlem af denne i forening. 12. Administration m.v Bestyrelsen kan antage en administrator, som eventuelt kan være medlem af foreningen, til bistand til varetagelsen af foreningens anliggender, ligesom bestyrelsen kan indgå aftale med tredjemand om, at denne varetager nogle eller alle foreningens forpligtelser vedrørende drift og vedligeholdelse Honorar til administrator afholdes af grundejerforeningen. 13. Årsregnskab Foreningens regnskabsår er kalenderåret, idet første regnskabsår dog løber fra foreningens stiftelse til udløbet af det pågældende kalenderår Årsregnskabet skal indeholde såvel en resultatopgørelse som en balance Det af bestyrelsen vedtagne årsregnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor Efter generalforsamlingens godkendelse forsynes årsregnskabet med dirigentens påtegning om, at regnskabet er fremlagt og godkendt på generalforsamlingen.

8 8 14. Revision Foreningens årsregnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, som ikke må være medlem af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. 15. Kapitalforhold Grundejerforeningen må ikke oparbejde nogen formue, men skal hos medlemmerne opkræve de nødvendige fællesbidrag til at bestride grundejerforeningens opgaver og udgifter Foreningens kontante midler skal være anbragt i pengeinstitut, dog skal det være kassereren og en eventuel administrator tilladt at hæve en kassebeholdning af en størrelse, som er nødvendig for den daglige drift. 16. Budget og fællesbidrag Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget, der viser grundejerforeningens forventede udgifter og indtægter, og som forelægges generalforsamlingen til godkendelse Til dækning af grundejerforeningens udgifter betaler medlemmerne efter fordelingstal, jf. 5.1, et årligt fællesbidrag, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen på grundlag af det af bestyrelsen udarbejdede og af den årlige generalforsamling godkendte driftsbudget. Det fastsatte fællesbidrag indbetales af foreningens medlemmer årligt forud og forfalder til betaling den første i kvartalet Bestyrelsen er bemyndiget til at opkræve ekstraordinære bidrag i forhold til det sidst fastsatte årlige fællesbidrag, hvis det skønnes, at bidraget ikke er tilstrækkeligt til at dække foreningens driftsudgifter Senest 7 dage efter den stiftende generalforsamling indbetaler hvert medlem det første fællesbidrag til Grundejerforeningen.

9 9 17. Ordensregler Røgfrie generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, der kan på opfordring holdes rygepauser udenfor Beplantning på grundene må ikke overstige en højde af 3 meter Motorstøj må ikke ske i tidsrummet lørdag kl til søndag kl Kommunikation Foreningens hjemmeside vil være den primære kilde til orientering. Samtlige informationer fra bestyrelsen er kun tilgængelige på Foreningen opfordrer medlemmerne til at orientere om deres adresse. Ved brug af foreningens adresse 19. Opløsning m.v Opløsning af grundejerforeningen kræver enighed mellem samtlige medlemmer herom Generalforsamlingen kan med simpelt flertal beslutte en sammenlægning med en eller flere andre grundejerforeninger i området. 20. Påtaleret Påtaleberettiget er grundejerforeningen ved dennes bestyrelse og ethvert medlem af grundejerforeningen. 21. Tinglysning Nærværende vedtægt begæres tinglyst servitutstiftende med prioritet forud for al pantegæld på ejendommene matr.nr. *, *, * og på de ejendomme, der udstykkes herfra, med respekt af de på ejendommene allerede tinglyste byrder.

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK FOR MARTOETE VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Martofte Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kerteminde Kommune. Selskabets formal er

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris.

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. Love for Andelsselskabet Bjergby Mark Vandværk. 1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. 2 Som medlem af selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Grundejerforeningen Overgardsparken Vedtregter

Grundejerforeningen Overgardsparken Vedtregter 1 Foreningens navn, omrc'~de og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Overgardsparken og omfatter delomrade II i R0nde kommunes lokalplan nr. 60. Grundejerforeningen har hjemsted i Syddjurs

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere