SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!!"

Transkript

1 !! SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!! Meters - Langelinie Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind September 2013

2 INDLEDNING LOKALPLAN NR er offentlig bekendtgjort den 11. september Nærmere oplysninger: Skanderborg Kommune Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Adelgade Skanderborg Tlf.: Skanderborg Kommune

3 INDHOLD INDHOLD VEJLEDNING Hvad er en lokalplan... 4 Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel Hvornår laves der lokalplan... 4 Lokalplanforslaget... 5 Den endelige lokalplan... 5 Retsvirkninger... 5 Oversigtskort... 6 BESTEMMELSER 1 Lokalplanens formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Lokalplan og byplan vedtægt Servitutter Retsvirkninger Vedtagelsespåtegnelse BILAG Bilag 1: Matrikelkort Bilag 2: Arealanvendelse Bilag 3: Illustrationsskitse Bilag 4: Topografi Bilag 5: Servitutundersøgelse REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanområdet og dets omgivelser Lokalplanens indhold Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Teknisk forsyning Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Servitutter September

4 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: REDEGØRELSEN PLANBESTEMMELSERNE BILAG Redegørelsen, der er en beskrivelse af lokalplanen og dens bestemmelser på en let tilgængelig måde. Her forklares desuden nogle af de begreber, som optræder i den juridiske del af planen. Redegørelse er ikke bindende, men bliver der tvivl om, hvordan den juridiske tekst skal tolkes, kan en uddybning eller beskrivelse om hensigten med planen i redegørelsen være udslagsgivende for tolkningen. Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke direkte bindende. Bilag: Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel. Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende. Illustrationsskitse, der viser eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan udformes efter planen. Illu strationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende. Topografisk kort, der viser tærrenforholdene i området. Servitutredegørelse over gældende tinglyste servitutter inden for lokalplaneområdet. HVORNÅR LAVES DER LOKALPLAN Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. 4 Skanderborg Kommune

5 VEJLEDNING LOKALPLANFORSLAGET Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt. OFFENTLIGHEDSPERIODE Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter pro ce duren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. DEN ENDELIGE LOKALPLAN Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort på kommunens hjemmeside, samt indberettet planen til det landsdækkende digitale register er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. RETSVIRKNINGER Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen. September

6 OVERSIGTSKORT OVERSIGTSKORT GALTEN RY HØRNING SKANDERBORG Lokalplanområdets placering i Skanderborg Kommune 6 Skanderborg Kommune

7 BESTEMMELSER - Langelinie I henhold til Lov om Planlægning - lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for de i 2 nævnte områder: Flere af lokalplanbestemmelserne er uddybet eller forklaret ved kursivskrift i denne spalte. Dette er ikke bindende lokalplanbestemmelser, men skal opfattes som tolkningsbidrag og vejledning til bestemmelserne. 1 LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanens formål er at sikre 1.1 at der udlægges fælles friarealer som gives et oplevelsesmæssigt variet udtryk, indeholder bynær natur samt arealer til leg og bevægelse, 1.2 at der etableres et internt stinet, som binder friarealer sammen, og at der gives mulighed for fremtidig udbygning af stiforbindelser til byen og skolen. 1.3 at det eksisterende hegn fastholdes som adskillelse mellem by og land, samt som visuel afskærmning af lokalplanområdets visuelle påvirkning af landskabet nord for Hersind. 1.4 at der fastlægges placeringen af vejadgang til lokalplanområdet. 1.5 at overfladevand kan håndteres inden for lokalplanområdet. 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Matrikeloversigt Lokalplanens område er vist på Bilag 1. Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre: Herskind By, Skiveholme 11bi, 11bk, 11bl, 11bm, 11bn, 11bo, 11 bp, 11bq, 11br, 11bs, 11bt og 11bu, del af 11n og 11o, September

8 BESTEMMELSER samt alle parceller, der efter den udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. 2.2 Opdeling i delområder Lokalplanområdet opdeles i delområderne A, B, C og D som vist på Bilag Zoneforhold Lokalplan området ligger delvist i landzone og delvist i byzone. Med bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan overføres den i landzone beliggende del af lokalplanområdet til byzone. 3 AREALANVENDELSE 3.1 Delområde A må kun anvendes til åben/ lav boligbebyggelse, veje, stier og anlæg til håndtering af overfladevand. 3.2 Delområde B må kun anvendes til tæt/lav boligbebyggelse, veje, stier og anlæg til håndtering af overfladevand. 3.3 Delområde C og D må kun anvendes til fælles friarealer, veje, stier og anlæg til håndtering af overfladevand. 4 UDSTYKNING 4.1 Delområde A må kun udstykkes til parcelhusgrunde med grundstørrelse på mellem 700 m² og 1100 m². 4.2 Delområde B må kun udstykkes med en grundstørrelse på mellem 300 m² og 700m². 5 BEBYGGELSENS PLACERING OG OMFANG Fælles for delområde A & B 5.1 Bebyggelsen må maksimalt opføres med 2 etager i en maksimal højde af i alt 8,5 m. 8 Skanderborg Kommune

9 BESTEMMELSER 5.2 Bebyggelse må ikke placeres inden for de på Bilag 2 viste arealer til vejudlæg, stiudlæg, udlæg til levende hegn eller på arealet mellem Langelinie og vejbyggelinjen mod Langelinie vist på Bilag 2. Delområde A 5.3 Inden for delområde A må bebyggelsesprocenten ikke overstige 30 procent for den enkelte ejendom. Fælles friarealer kan ikke medregnes i bebyggelsesprocenten. Delområde B 5.4 Inden for delområde B må bebyggelsesprocenten ikke overstige 45 procent for den enkelte ejendom. Fælles friarealer kan ikke medregnes i bebyggelsesprocenten. 6 BEBYGGELSENS UDSEENDE 6.1 Tage må ikke udføres med glaserede teglsten eller tilsvarende blanke overflader. Bestemmelsen omfatter ikke tagvinduer, solfangere og solpaneler. 6.2 Tage må ikke udføres med zink, kobber o.l Bygninger må ikke fremstå som bjælkehuse. 7 UBEBYGGEDE AREALER 7.1 Der kan i forbindelse med byggemodningen tillades terrænregulering på +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn. 7.2 Ved etablering af grøfter, kanaler og overløbsarealer til håndtering af overfladevand kan der tillades terrænregulering på - 1 m i forhold til eksisterende terræn. I forbindelse med byggemodningen skal der tages højde for eventuelle grøfter, kanaler og bassiner til håndtering af overfladevand. Det anbefales tidligt i byggemodnings- og projekteringsfasen at tage kontakt Skanderborg Forsyning og de relevante myndigheder i Skanderborg Kommune. 7.3 Ved etablering af bassiner til håndtering af overfladevand kan der tillades større terrænregulering end angivet i 7.1 og 7.2. Det daglige vandspejl i bassinet må dog ikke være under 2 m under eksisterende terræn, målt i forhold til gennemsnittet inden for søens areal. September

10 BESTEMMELSER 7.4 Der må på de enkelte byggemodnede grunde makimalt foretages terrænregulering på +/- 0,5 m i forhold til byggemodnet terræn, dog ikke mindre end 1 m fra skel. 7.5 I udlægget til levende hegn af 1m bredde, vist på Bilag 2, skal det eksisterende hegn bibeholdes. Hegnet må kun fremstå som en række af træer i en højde mellem 5 og 10 m. Hegnet må foryngelsesbeskæres og fornyes ved genplantning med hjemmehørende danske træarter som for eksempel hassel, almindelig hvidtjørn, hyld, femhannet- og gråpil, almindelig røn eller tørst. Delområde A og B 7.6 Hegn skal etableres som levende hegn. Mod vej-, sti- og fællesarealer skal hegn plantes på egen grund, placeret mindst 0,3 meter fra skel (på egen grund). Ved ubebyggede arealer forstås arealer, som ikke er dækket af et tag. Ved befæstning forstås fliser, betonlag, asfalt mv., som danner en fast overflade. 7.7 Ubebyggede arealer må maksimalt befæstes, svarende til 25 % af overfladearealet på den enkelte grund. Delområde C 7.8 Delområdet må kun fremstå som græsmark eller græsplæne samt sø. Der må plantes enkeltstående træer. Der må etableres stier, bænke, legepladser, o.l.. Delområde D 7.9 Delområdet må kun fremstå som græsmark. Der må etableres stier, bænke o.l.. 8 VEJE, STIER OG PARKERING 8.1 Der udlægges areal til veje, som vist på Bilag 2. Vejen a-b udlægges som privat fællesvej i en bredde af 10 m. Vejene b-c, d-e, e-f og g-h udlægges som privat fællesvej i en bredde af 8 m. Vejen e-i udlægges som privat fællesvej i en bredde af 7 m. Vejene j-k og l-m udlægges som privat fællesvej i en bredde af 6 m. 10 Skanderborg Kommune

11 BESTEMMELSER 8.2 Vejadgang må kun ske fra Langelinie via en overkørsel modsat Engvej som vist på Bilag Vendepladser må kun udlægges som et felt af mindst 12 x 12 m. 8.4 Vejadgang til den enkelte ejendom må ikke ske fra vejen a-b. 8.5 Veje skal udføres med fast, ikke vandgennemtrængelig belægning, og vejvand skal opsamles og afledes. Afledning af overfladevand til nedsivning, dræn eller vandløb kræver i hovedreglen tilladelse fra Skanderborg Kommune. Det anbefales tidligt i byggemodnings- og projekteringsfasen at tage kontakt til de relevante myndigheder i Skanderborg Kommune. 8.6 Der skal anlægges stier inden for lokalplanområdet, som vist på Bilag 2. Stierne skal udlægges i en bredde af 3 m, med en stibredde på mindst 1,5 m. 8.7 Stier må kun udføres med permeabel belægning. Ved permeabel belægning forstås overflader, som kan gennemtrænges af vand. 8.8 Stierne inden for lokalplanområdet skal være offentligt tilgængelige. 8.9 Der skal udlægges 2 parkeringspladser pr. åben-lav bolig og 1,5 parkeringsplads pr. tæt-lav bolig. 9 TEKNISKE ANLÆG 9.1 Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse. 9.2 Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn. 9.3 Spildevands- og overfladevandsafledningen skal ske i henhold til gældende spildevandsplan og Skanderborg Kommunes anvisninger. Uddybende forklaring til 9 stk. 1 og 2. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet. Det anbefales tidligt i byggemodnings- og projekteringsfasen at tage kontakt til Skanderborg Forsyning og de relevante myndigheder i Skanderborg Kommune. 9.4 Ny bebyggelse skal tilsluttes vandforsyning efter gældende vandforsyningsplan. September

12 BESTEMMELSER 10 MILJØ Ingen bestemmelser. 11 GRUNDEJERFORENING 11.1 Medlemspligt Der skal oprettes en grundejerforening med med lemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanenes område Opgaver Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af beplantning, adgangsveje, belysning, fællesanlæg og stier. Drift og vedligeholdelse af veje omfatter tillige afvanding, herunder etablering og vedligehold af rendestensbrønde med tilhørende ledninger, der skal føres frem til offentlige regnvandsledninger. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen Vedtægter Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Skanderborg Kommune Oprettelse Grundejerforeningen skal på udstykkerens foranledning stiftes, når 50 % af grundene er solgt ved betinget eller endeligt skøde. Grundejerforeningen skal oprettes senest, når Skanderborg Kommune kræver det. 12 BETINGELSER FOR, AT NY BEBYGGELSE MÅ TAGES I BRUG 12.1 Bebyggelse må ikke tages i brug før veje og parkeringsarealer beskrevet i 8 samt de tekniske anlæg beskrevet i 9 er etableret Stier og friarealer, beskrevet i 6 og 7, inden for delområde A og B skal være etableret 12 Skanderborg Kommune

13 BESTEMMELSER senest, når 55 % af bebyggelsen er taget i brug Stier, friarealer og læhegn, beskrevet i 6 og 7, inden for delområde C skal være etableret senest, når 70 % af bebyggelsen er taget i brug. 13 LOKALPLAN OG BYPLAN VEDTÆGT 13.1 Med den endelige vedtagelse af lokalplanen ophæves lokalplan nr Boligområde i Herskind, der blev vedtaget af Skanderborg Byråd den 26. august 2009, for den del, der er omfattet af denne lokalplan Med den endelige vedtagelse af lokalplanen ophæves lokalplan nr Spillehalsforbud, der blev vedtaget af Skanderborg Byråd den 19. december 2012, for den del, der er omfattet af denne lokalplan. 14 SERVITUTTER Der ophæves ingen servitutter. 15 RETSVIRKNINGER 15.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offent ligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen. Efter planlovens bestemmelser, kan dispensation fra lokalplanens bestemmelser først meddeles, når naboer m.fl., der berøres af dispensationen, har haft mulighed for at fremsende bemærkninger inden for en frist på 2 uger Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lo kalplan om rådet kan fortsætte som hidtil Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives. September

14 BESTEMMELSER 15.6 Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres ved udarbejdel se af en ny lokalplan Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan byrådet ekspropriere. 16 VEDTAGELSESPÅTEGNELSE 16.1 Således vedtaget fremlagt som lokalplanforslag af Skanderborg Byråd den 24. april I henhold til 27 i Lov om Planlægning vedtages lokalplanen endeligt af Skanderborg Byråd den 4. september Skanderborg Kommune

15 BESTEMMELSER September

16 BILAG 16 Skanderborg Kommune

17 BILAG 1 - MATRIKELKORT 9a 8a 11az 10a 11t!! 11bi 11o Herskind By, Skivholme 11bk 11bq 11bt 11bm 11bl 11bs 11br 11bn 11bo 11bp 11bu 11n! 11p 11ac 7000e 11ad 12v 12x 12y 12z 12æ 12ø 12aa 12ab 12ac 12ad 12aø 12bf 12be 11x 11at 11au 12aq 12ar 12as 11as Mål: 11av 1: ap 0 12, ar 11ax 12at Meter 12ao 14ab 14ag 14cy 14ar 12u 12al 12am 12an 12ak 12ai 12ah 14bf 12ae 7000c 12af 12ag 14bg 12bd 12bb 12bg 12av 12bc 12aæ 12ba Signatur:!! Lokalplangrænse Areal som overføres til byzone Jordstykke Optaget vej September

18 BILAG 18 Skanderborg Kommune

19 3,00 BILAG 2 - AREALANVENDELSE!! 3,00 1,00 7,00 8,00 3,00 8,00 6,00 8,00!! 12,00 12,00 i f A k j e 5,00 C D 10,00 d! b 4,00! a 6,00 8,00 g # 8,00! m l c B!! Langelinie! 12,00 4,00 h 12,00 Engvej Glentevænget Fuglevænget Mål: 1: , Meter Signatur:!! Lokalplangrænse Delområdegrænse Vejudlæg Stiudlæg af 3 m Friarealer Udlæg til levende hegn af 1 m A Delområdebetegnelse a Vejbetegnelse # Vejadgang til lokalplanområdet Vejbyggelinje, 20 m fra vejmidte. Til byggelinjen skal lægges højdetillæg på 2 gange evt. højdeforskel i forhold til vejens midterlinje samt et passagetillæg til den fornødne passage foran bygningen, mindst 1m. September

20 BILAG 20 Skanderborg Kommune

21 BILAG 3 - ILLUSTRATIONSSKITSE!! Blomsterparken Søen Fælleden Langelinie! Lunden Engvej Glentevænget Fuglevænget Mål: 1: , Meter September

22 BILAG 22 Skanderborg Kommune

23 BILAG 4 - TOPOGRAFI 68 m 67 m 67 m 64 m 66 m 65 m 67 m 65 m 62 m!! 60 m 60 m 64 m 60 m 63 m 62 m! 62 m 61 m 59 m Mål: 1: , Meter 56 m 57 m 58 m Signatur:!! Lokalplangrænse Højdekurver (1 m) Højdekurver (0,25 m) September

24 BILAG Servitutundersøgelse Vedr. lokalplan nr. x Blomsterparken i Herskind, Etape II og III Skanderborg Kommune Trigevej Hinnerup Tlf Fax Web: J.nr.: aa130-8 Hinnerup, den 7. januar 2013 Bjarne Jul Jacobsen Landinspektør Hinnerup, den 7. januar Skanderborg Kommune

25 BILAG 5 - SERVITUTUNDERSØGELSE Servitutundersøgelse vedr. Blomsterparken i Herskind, Etape II og III Dato: Servitut: Servituttens karakter: off. retl. priv. retl. tilst. råd. tilst. råd. Relation Påtaleberettiget: Dok om benyttelse af vand Servitutten kan ikke genfindes i tingbogen. Efter ordlyden vurderes servitutten ikke at være i strid med lokalplanforslaget. Uafklaret Pålæg af byggelinie ift. Vejmidten af kommunevejen Langelinie Dok om byggelinier mv. x Begrænser udnyttelsen af arealerne langs med Kommunevejen Langelinie. Skanderborg Kommune er sindet at lyse en påtegning på deklarationen om byggelinjer, hvorved byggelinjen udfor lokalplanområdet reduceres til 20 m fra vejmidte af Langelinie. Vejbestyrelsen (Skanderborg Kommune) Dok om forsynings-/afløbsledninger mv x Deklaration om anlæg af kloakledninger beliggende syd for Herskind By. Vedrører ikke lokalplanområdet og er ikke i strid med lokalplanforslaget. Ledningsejeren (Skanderborg Forsyning) Adgangsbegrænsning ift. Kommunevejen Langelinie Dok om adgangsbegrænsning mv. x Servitutten er i strid med lokalplanen, men Skanderborg Kommune er sindet at tinglyse en påtegning på deklarationen, hvorved der tillades udkørsel fra området ved krydset mellem Engvej og Langelinie, såfremt den eksisterende overkørsel til området sløjfes, og der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger på Langelinie. Vejbestyrelsen (Skanderborg Kommune) September

26 REDEGØRELSE 26 Skanderborg Kommune

27 ! REDEGØRELSE!!!!!!! Meters Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1: Luftfoto optaget LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af en konkret projektansøgning om udstykning af lokalplanområdet til boligbebyggelse. Ønsket om udstykning af området er i overensstemmelse med Kommuneplan 13. Formålet med lokalplanen er sætte rammerne for den fremtidige udbygning af området ved at - udlægges fælles friarealer som gives et oplevelsesmæssigt variet udtryk, indeholder bynær natur samt arealer til leg og bevægelse, - der etableres et internt stinet, som binder friarealer sammen, og at der gives mulighed for fremtidig udbygning af stiforbindelser til byen og skolen, - at fastholde det eksisterende hegn som adskillelse mellem by og land, samt som visuel afskærmning af lokalplanområdets visuelle påvirkning af landskabet nord for Hersind, - fastlægge placeringen af vejadgang til lokalplanområdet, samt - håndtere overfladevand inden for lokalplanområdet. Intentionen med planen er at give de planmæssige rammer for et parcelhuskvarter i tråd med resten af Herskind med vide muligheder for forskellige former for byggeri, et veludbygget stinet, varierede September

28 REDEGØRELSE friarealer samt etablering af en klar grænse mellem land og by ved bevaring af et eksisterende levende hegn. Lokalplanområdet er en del af en større udbygning af Herskind mod nord kaldet Blomsterparken. Denne lokalplanen dækker 1 & 2 etape. Planen er udarbejdet på baggrund af en samlet bebyggelsesplan for hele kvarteret nord for Langelinie. Den samlede bebyggelsesplan er vist på Bilag 3. Byrådet har ved behandlingen af forslag til lokalplan nr Langelinie den 24. april 2013 besluttet at Illustrationsplanen, Bilag 3 i lokalplan nr. 1067, vedtages som retningsgivende for planlægningen for den sidste del af området. Mens der gives vide rammer for bebyggelsens placering og udseende, er der lagt vægt på udformningen af de fælles friarealer samt stiforbindelserne i boligkvarteret. De forskellige områder skal give forskellige muligheder for leg og andre undendørs aktiviteter, og skal bindes sammen af et stinet. Inden for den samlede bebyggelsesplan udlægges tre større grønne områder, med hver deres karakter: - Søen ved ankomsten til kvarteret, - Fælleden i kvarterets midte og - Frugtplantagen i kvarterets nordvestlige hjørne. Søen og fælleden indgår i denne lokalplan, og er beskrevet i 7, mens frugtplantagen er vist på illustrationsplanen, Bilag 3, og er tænk som frugttræer plantet græsmark eller græsplæne i et tæt regulært mønster med mellem 2 og 4 m mellemrum. De nærmere bestemmelser omkring frugtplantagen vil indgå i lokalplanen for den næste etape af boligområdet nordvest for lokalplanområdet.!! Blomsterparken Søen Fælleden Langelinie! Lunden Engvej Glentevænget Fuglevænget Illustration af hvordan området kan komme til at se ud i fremtiden. 28 Mål: 1: , Meter Skanderborg Kommune

29 REDEGØRELSE LOKALPLANOMRÅDET OG DETS OMGIVELSER Lokalplanområdet ligger i forlængelse af Herskind nordøst for byen og nord for Langelinie. Lokalplanområdet udgør omkring 4,2 ha. Den vestlige del af området er påbegyndt udstykket og ligger i byzone, mens resten af lokalplanområdet ligger som mark i landzone. Udstykningen i områdets vestlige del vejbetjenes af en mindre overkørsel til Langelinie i områdets vestlige ende. Terrænet falder jævnt fra nord mod syd med en højdeforskel på op til 4 m. Mod nord og øst afgrænses området af levende hegn mod det åbne land. Sydøst for lokalplanområdet ligger et mindre blandet bolig- og erhvervsområde og mod sydvest er et større parcelhuskvarter udbygget fra 60 erne til midt i 00 erne. Bygningskulturen i parcelhuskvarteret syd for Langelinie i Herskind er kendetegnet ved fritliggende parcelhuse i en etage med varierende materialebrug og tagformer. Der er ikke anvendt blanke og reflekterende materialer på facader og tage, ligesom bjælkehuse og andre ikke typiske hustyper er sjældne. Parcellerne adskilles ofte af hække eller levende hegn. Vest for lokalplanområdet ligger de tilbageværende dele af landsbyen Herskind, mens den eksperimenterende bebyggelse Hertha ligger længere mod sydøst. Syd for Herskind ligger Lyngbygård Ådal, som indeholder stor rekreativ og naturmæssig værdi. Herskind set fra syd, optaget i LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen giver vide muligheder for nyt byggeri inden for området. Det bærende element i den samlede plan er placeringen og udformningen af stier og fælles friarealer. Intentionen er at videreføre kulturen i September

30 REDEGØRELSE Herskind med vide muligheder for byggeri samtidig med at der gives gode muligheder for leg, bevægelse og andre rekreative aktiviteter. De grønne områder bindes sammen af en sti, der løber fra midten af kvarteret til kvarterets kant, og derefter langs et eksisterende levende hegn. Stien og hegnet udgør grænsen mellem by og land, og stien giver mulighed for en gåtur gennem og på kanten af kvarteret og de grønne områder. Stien kan på sigt forbindes med et sammenhængende skolestisystem til Herskindskolen. Fra områdets vestlige ende forbinder to stier lokalplanområdet til Herskinds øvrige funktioner og stinet. Det eksisterende levende hegn udgør en grænsen mellem by og land. Hegnet er et hjemmehørende element i det åbne land, og skærmer samtidig for lokalplanområdets visuelle påvirkning af landskabet nord for Herskind. Bestemmelserne i lokalplanen, som regulerer bebyggelsens placering, omfang og udseende, afspejler det relativt løst regulerede, men typiske danske parcelhus, som findes i parcelhuskvarteret syd for Langelinie, samt de bestemmelser, som kommuneplanen sætter for området. Der må bygges i maksimalt 2 etager og med en maksimal bebyggelsesprocent på 30 %. Det er ikke tilladt at bygge bjælkehuse, ligesom blanke og reflekterende materialer som glaserede og engroberede tegl ikke er tilladt. Solceller og -fangere må gerne opsættes på tag og facader. På grund af beliggenheden i et område med særlige drikkevandsinteresser og nitratfølsomt indvindingsopland, er der taget særlige hensyn til grundvandsbeskyttelse i lokalplanen. Tage må ikke udføres med zink, kobber o.l. tungmetaller, som eroderes, og kan sive ned i grundvandet. For at begrænse mængden af forurenet overfladevand, er der sat begrænsninger på hvor meget den enkelte grund må befæstes. Vejvand skal opsamles og afledes, for eksempel til et regnvandsbassin, hvor vandet kan renses og ledes videre. Stier skal udføres med en åben belægning, hvor vandet kan trænge igennem. Vejadgangen til området skal ske fra en ny vejtilslutning til Langelinie overfor Engvej. Herfra er der udlagt en stamvej hele vejen på tværs af området. Fra stamvejen udgår de enkelte boligveje, som betjener de enkelte grunde. Størrelser på udlæg af veje er efter gældende praksis, mens den præcise udformning af vejen vil afhænge af det konkrete projekt. For at afveje forholdet mellem muligheder i forbindelse med byggemodningen og ønsket om at bevare naturligt terræn, er der sat begrænsninger for terrænregulering. Langs Langelinie er der tinglyst en vejbyggelinie på 20 m målt fra vejmidte. Til byggelinien skal lægges højdetillæg på 2 gange evt. højdeforskel i forhold til vejens midtlinie samt et passagetillæg til den fornødne passage foran bygningen, mindst 1 m. Området mellem denne linje og Langelinie må ikke bebygges. 30 Skanderborg Kommune

31 ! REDEGØRELSE LOKALPLANENS SAMMENHÆNG MED ANDEN PLANLÆGNING Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2013, kommuneplanramme 32.B.05, udlagt til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. KOMMUNEPLANEN Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser samt udbygningsraten angivet i Kommuneplan 13. Lokalplanen giver mulighed for at udstykke et areal på omkring 4,2 ha, hvilket med lokalplanens bestemmelser omkring udstykningsstørrelser svarer til mellem 35 og 40 boliger. Kommuneplanenramme 32.B.05 giver mulighed for at etablere en institution til områdets betjening. Der er ikke for nuværende brug for at øge kapaciteten i Herskind, og der er derfor ikke udlagt et område til indstitutionsformål i lokalplanen. En eventuel institution vil kunne placeres inden for kommuneplanramme 32.B.05 nord eller nordvest for lokalplanområdet. 32.B BE.01! 32.B.01! 32.B.05!!! 32.E B B.03 OversigtoverkommuneplanrammeriHerskind.Lokalplanområdetermarkeretmedsorteprikker. Kommuneplanens bestemmelser omkring stinet og mulige stiforbindelser til byen og skolen, overgangen mellem by og land, etablering af nødvendige infrastrukturforbedringer, samt håndtering af overfladevand er skrevet ind i lokalplanens formål og indarbejdet i planens bestemmelser. Lokalplanen udlægger ligeledes jf. kommuneplanrammes bestemmelser 15 % af den del af lokalplanområdet, som indgår i kommuneplanramme 32.B.05 til fælles friarealer. Kommuneplan 13 foreskriver, at nye boligområder skal opfylde kravene til lavenergi i det til enhver tid gældende bygningsreglement, dvs. altid mindst én standard bedre end minimumskravene. September

32 REDEGØRELSE Der skal udlægges areal til 2 parkeringspladser pr. åben-lav bolig inden for boligens egen grund, og etableres 1½ parkeringsplads pr. tæt-lav bolig. Kommuneplanen forskriver, at udbygning af området forudsætter trafikregulerende foranstaltninger på Langelinie omkring vejadgangen ved krydset mellem Langelinie og Enghavevej. Dette krav vil blive løftet af vejmyndigheden i forbindelse med sagbehandling vedrørende overkørselstiladelse fra området til Langelinie. LOKALPLAN NR OG 1058 Lokalplan nr Boligområde i Herskind dækker den vestlige del af lokalplanområdet. Lokalplanen aflyses i sin helhed, og erstattes af nærværende lokalplan, da byudvidelsen nord for Langelinie betagtes som et samlet boligkvarter med fælles vejadgang og ensartede bestemmelse omkring bebyggelse, veje, stier og fælles friarealer. Lokalplan nr Spillehalsforbud dækker ligeledes den vestlige del af lokalplanområdet. Lokalplanen indholder udelukkende et forbud mod spillehaller med gevinstgivende automater og aflyses, da nærværende lokalplan nr Langelinie kun tillader anvendelse til boligformål, og er derfor ikke i strid med lokalplan nr Spillehalsforbud. FREDNING, BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER MV. OG NATURBESKYTTELSE Der er ikke registreret beskyttet natur inden for lokalplanområdet, og da området omfatter et landbrugsareal, vurderes det som usandsynligt, at der forekommer beskyttet natur på området. Der er ikke registreret rødlistede plante- og dyrearter samt bilag IV arter i området, men da lokalplanen omfatter et landbrugsareal, vurderes dyrelivet at ville omfatte almindeligt forekommende arter i landbrugslandet, herunder haren, som er rødlistet. Da lokalplanom- Figur 4: Interesseområder og frigivne arealer Oversigtskort fra Skanderborg Museums rapport over forundersøgelser på de ubebyggede arealer indenfor lokalplanområdet. 32 Fremtidigt arbejde på stedet Skanderborg Kommune Skanderborg Museum indstiller 7180 m2 til systematisk udgravning, mens m2 bør forundersøges. Ca m2 er frigivet til anlægsarbejde.

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN XX. MÅNED 201X KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE:

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring SKANDERBORG KOMMUNE - Boliger og medborgerhus i Tørring Lokalplan for to boligparceller og et medborgerhus i det nord-vestlige Tørring. Februar 2014 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1052 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9-553. for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 9-553. for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 9-553 for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, yplan- og Miljøafdelingen 1999 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring SKANDERBORG KOMMUNE Forslag til - Johannelunden Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring FORSLAG til offentlig debat i perioden 20. juni 2007 til 15. august 2007. Juni 2007 INDLEDNING OFFENTLIG

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Lokalplan nr. 336. For et område til åben-lav boligformål, Rindum Mølleby, Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune. Ortofoto@Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 336. For et område til åben-lav boligformål, Rindum Mølleby, Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune. Ortofoto@Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 336 For et område til åben-lav boligformål, Rindum Mølleby, Ringkøbing Ortofoto@Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 2. april 2013 Lokalplanen er udarbejdet af Geopartner,

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding

Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding Landzonetilladelse til nedrivning af eksisterende bebyggelse samt opførelse af ny bebyggelse Kolding Kommune har den 11. juli 2014

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 04.12.2012-1004117603 TINGLYSNINGSDATO: 04.12.2012 08:44:30 EJENDOM: Adresse: Katkærvej 1 0320b 0320bb Adresse: Skovmærkevej 3 0320c Adresse: Katkærvej

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere