SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!!"

Transkript

1 !! SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!! Meters - Langelinie Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind September 2013

2 INDLEDNING LOKALPLAN NR er offentlig bekendtgjort den 11. september Nærmere oplysninger: Skanderborg Kommune Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Adelgade Skanderborg Tlf.: Skanderborg Kommune

3 INDHOLD INDHOLD VEJLEDNING Hvad er en lokalplan... 4 Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel Hvornår laves der lokalplan... 4 Lokalplanforslaget... 5 Den endelige lokalplan... 5 Retsvirkninger... 5 Oversigtskort... 6 BESTEMMELSER 1 Lokalplanens formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Lokalplan og byplan vedtægt Servitutter Retsvirkninger Vedtagelsespåtegnelse BILAG Bilag 1: Matrikelkort Bilag 2: Arealanvendelse Bilag 3: Illustrationsskitse Bilag 4: Topografi Bilag 5: Servitutundersøgelse REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanområdet og dets omgivelser Lokalplanens indhold Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Teknisk forsyning Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Servitutter September

4 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: REDEGØRELSEN PLANBESTEMMELSERNE BILAG Redegørelsen, der er en beskrivelse af lokalplanen og dens bestemmelser på en let tilgængelig måde. Her forklares desuden nogle af de begreber, som optræder i den juridiske del af planen. Redegørelse er ikke bindende, men bliver der tvivl om, hvordan den juridiske tekst skal tolkes, kan en uddybning eller beskrivelse om hensigten med planen i redegørelsen være udslagsgivende for tolkningen. Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke direkte bindende. Bilag: Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel. Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende. Illustrationsskitse, der viser eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan udformes efter planen. Illu strationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende. Topografisk kort, der viser tærrenforholdene i området. Servitutredegørelse over gældende tinglyste servitutter inden for lokalplaneområdet. HVORNÅR LAVES DER LOKALPLAN Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. 4 Skanderborg Kommune

5 VEJLEDNING LOKALPLANFORSLAGET Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt. OFFENTLIGHEDSPERIODE Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter pro ce duren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. DEN ENDELIGE LOKALPLAN Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort på kommunens hjemmeside, samt indberettet planen til det landsdækkende digitale register er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. RETSVIRKNINGER Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen. September

6 OVERSIGTSKORT OVERSIGTSKORT GALTEN RY HØRNING SKANDERBORG Lokalplanområdets placering i Skanderborg Kommune 6 Skanderborg Kommune

7 BESTEMMELSER - Langelinie I henhold til Lov om Planlægning - lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for de i 2 nævnte områder: Flere af lokalplanbestemmelserne er uddybet eller forklaret ved kursivskrift i denne spalte. Dette er ikke bindende lokalplanbestemmelser, men skal opfattes som tolkningsbidrag og vejledning til bestemmelserne. 1 LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanens formål er at sikre 1.1 at der udlægges fælles friarealer som gives et oplevelsesmæssigt variet udtryk, indeholder bynær natur samt arealer til leg og bevægelse, 1.2 at der etableres et internt stinet, som binder friarealer sammen, og at der gives mulighed for fremtidig udbygning af stiforbindelser til byen og skolen. 1.3 at det eksisterende hegn fastholdes som adskillelse mellem by og land, samt som visuel afskærmning af lokalplanområdets visuelle påvirkning af landskabet nord for Hersind. 1.4 at der fastlægges placeringen af vejadgang til lokalplanområdet. 1.5 at overfladevand kan håndteres inden for lokalplanområdet. 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Matrikeloversigt Lokalplanens område er vist på Bilag 1. Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre: Herskind By, Skiveholme 11bi, 11bk, 11bl, 11bm, 11bn, 11bo, 11 bp, 11bq, 11br, 11bs, 11bt og 11bu, del af 11n og 11o, September

8 BESTEMMELSER samt alle parceller, der efter den udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. 2.2 Opdeling i delområder Lokalplanområdet opdeles i delområderne A, B, C og D som vist på Bilag Zoneforhold Lokalplan området ligger delvist i landzone og delvist i byzone. Med bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan overføres den i landzone beliggende del af lokalplanområdet til byzone. 3 AREALANVENDELSE 3.1 Delområde A må kun anvendes til åben/ lav boligbebyggelse, veje, stier og anlæg til håndtering af overfladevand. 3.2 Delområde B må kun anvendes til tæt/lav boligbebyggelse, veje, stier og anlæg til håndtering af overfladevand. 3.3 Delområde C og D må kun anvendes til fælles friarealer, veje, stier og anlæg til håndtering af overfladevand. 4 UDSTYKNING 4.1 Delområde A må kun udstykkes til parcelhusgrunde med grundstørrelse på mellem 700 m² og 1100 m². 4.2 Delområde B må kun udstykkes med en grundstørrelse på mellem 300 m² og 700m². 5 BEBYGGELSENS PLACERING OG OMFANG Fælles for delområde A & B 5.1 Bebyggelsen må maksimalt opføres med 2 etager i en maksimal højde af i alt 8,5 m. 8 Skanderborg Kommune

9 BESTEMMELSER 5.2 Bebyggelse må ikke placeres inden for de på Bilag 2 viste arealer til vejudlæg, stiudlæg, udlæg til levende hegn eller på arealet mellem Langelinie og vejbyggelinjen mod Langelinie vist på Bilag 2. Delområde A 5.3 Inden for delområde A må bebyggelsesprocenten ikke overstige 30 procent for den enkelte ejendom. Fælles friarealer kan ikke medregnes i bebyggelsesprocenten. Delområde B 5.4 Inden for delområde B må bebyggelsesprocenten ikke overstige 45 procent for den enkelte ejendom. Fælles friarealer kan ikke medregnes i bebyggelsesprocenten. 6 BEBYGGELSENS UDSEENDE 6.1 Tage må ikke udføres med glaserede teglsten eller tilsvarende blanke overflader. Bestemmelsen omfatter ikke tagvinduer, solfangere og solpaneler. 6.2 Tage må ikke udføres med zink, kobber o.l Bygninger må ikke fremstå som bjælkehuse. 7 UBEBYGGEDE AREALER 7.1 Der kan i forbindelse med byggemodningen tillades terrænregulering på +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn. 7.2 Ved etablering af grøfter, kanaler og overløbsarealer til håndtering af overfladevand kan der tillades terrænregulering på - 1 m i forhold til eksisterende terræn. I forbindelse med byggemodningen skal der tages højde for eventuelle grøfter, kanaler og bassiner til håndtering af overfladevand. Det anbefales tidligt i byggemodnings- og projekteringsfasen at tage kontakt Skanderborg Forsyning og de relevante myndigheder i Skanderborg Kommune. 7.3 Ved etablering af bassiner til håndtering af overfladevand kan der tillades større terrænregulering end angivet i 7.1 og 7.2. Det daglige vandspejl i bassinet må dog ikke være under 2 m under eksisterende terræn, målt i forhold til gennemsnittet inden for søens areal. September

10 BESTEMMELSER 7.4 Der må på de enkelte byggemodnede grunde makimalt foretages terrænregulering på +/- 0,5 m i forhold til byggemodnet terræn, dog ikke mindre end 1 m fra skel. 7.5 I udlægget til levende hegn af 1m bredde, vist på Bilag 2, skal det eksisterende hegn bibeholdes. Hegnet må kun fremstå som en række af træer i en højde mellem 5 og 10 m. Hegnet må foryngelsesbeskæres og fornyes ved genplantning med hjemmehørende danske træarter som for eksempel hassel, almindelig hvidtjørn, hyld, femhannet- og gråpil, almindelig røn eller tørst. Delområde A og B 7.6 Hegn skal etableres som levende hegn. Mod vej-, sti- og fællesarealer skal hegn plantes på egen grund, placeret mindst 0,3 meter fra skel (på egen grund). Ved ubebyggede arealer forstås arealer, som ikke er dækket af et tag. Ved befæstning forstås fliser, betonlag, asfalt mv., som danner en fast overflade. 7.7 Ubebyggede arealer må maksimalt befæstes, svarende til 25 % af overfladearealet på den enkelte grund. Delområde C 7.8 Delområdet må kun fremstå som græsmark eller græsplæne samt sø. Der må plantes enkeltstående træer. Der må etableres stier, bænke, legepladser, o.l.. Delområde D 7.9 Delområdet må kun fremstå som græsmark. Der må etableres stier, bænke o.l.. 8 VEJE, STIER OG PARKERING 8.1 Der udlægges areal til veje, som vist på Bilag 2. Vejen a-b udlægges som privat fællesvej i en bredde af 10 m. Vejene b-c, d-e, e-f og g-h udlægges som privat fællesvej i en bredde af 8 m. Vejen e-i udlægges som privat fællesvej i en bredde af 7 m. Vejene j-k og l-m udlægges som privat fællesvej i en bredde af 6 m. 10 Skanderborg Kommune

11 BESTEMMELSER 8.2 Vejadgang må kun ske fra Langelinie via en overkørsel modsat Engvej som vist på Bilag Vendepladser må kun udlægges som et felt af mindst 12 x 12 m. 8.4 Vejadgang til den enkelte ejendom må ikke ske fra vejen a-b. 8.5 Veje skal udføres med fast, ikke vandgennemtrængelig belægning, og vejvand skal opsamles og afledes. Afledning af overfladevand til nedsivning, dræn eller vandløb kræver i hovedreglen tilladelse fra Skanderborg Kommune. Det anbefales tidligt i byggemodnings- og projekteringsfasen at tage kontakt til de relevante myndigheder i Skanderborg Kommune. 8.6 Der skal anlægges stier inden for lokalplanområdet, som vist på Bilag 2. Stierne skal udlægges i en bredde af 3 m, med en stibredde på mindst 1,5 m. 8.7 Stier må kun udføres med permeabel belægning. Ved permeabel belægning forstås overflader, som kan gennemtrænges af vand. 8.8 Stierne inden for lokalplanområdet skal være offentligt tilgængelige. 8.9 Der skal udlægges 2 parkeringspladser pr. åben-lav bolig og 1,5 parkeringsplads pr. tæt-lav bolig. 9 TEKNISKE ANLÆG 9.1 Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse. 9.2 Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn. 9.3 Spildevands- og overfladevandsafledningen skal ske i henhold til gældende spildevandsplan og Skanderborg Kommunes anvisninger. Uddybende forklaring til 9 stk. 1 og 2. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet. Det anbefales tidligt i byggemodnings- og projekteringsfasen at tage kontakt til Skanderborg Forsyning og de relevante myndigheder i Skanderborg Kommune. 9.4 Ny bebyggelse skal tilsluttes vandforsyning efter gældende vandforsyningsplan. September

12 BESTEMMELSER 10 MILJØ Ingen bestemmelser. 11 GRUNDEJERFORENING 11.1 Medlemspligt Der skal oprettes en grundejerforening med med lemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanenes område Opgaver Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af beplantning, adgangsveje, belysning, fællesanlæg og stier. Drift og vedligeholdelse af veje omfatter tillige afvanding, herunder etablering og vedligehold af rendestensbrønde med tilhørende ledninger, der skal føres frem til offentlige regnvandsledninger. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen Vedtægter Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Skanderborg Kommune Oprettelse Grundejerforeningen skal på udstykkerens foranledning stiftes, når 50 % af grundene er solgt ved betinget eller endeligt skøde. Grundejerforeningen skal oprettes senest, når Skanderborg Kommune kræver det. 12 BETINGELSER FOR, AT NY BEBYGGELSE MÅ TAGES I BRUG 12.1 Bebyggelse må ikke tages i brug før veje og parkeringsarealer beskrevet i 8 samt de tekniske anlæg beskrevet i 9 er etableret Stier og friarealer, beskrevet i 6 og 7, inden for delområde A og B skal være etableret 12 Skanderborg Kommune

13 BESTEMMELSER senest, når 55 % af bebyggelsen er taget i brug Stier, friarealer og læhegn, beskrevet i 6 og 7, inden for delområde C skal være etableret senest, når 70 % af bebyggelsen er taget i brug. 13 LOKALPLAN OG BYPLAN VEDTÆGT 13.1 Med den endelige vedtagelse af lokalplanen ophæves lokalplan nr Boligområde i Herskind, der blev vedtaget af Skanderborg Byråd den 26. august 2009, for den del, der er omfattet af denne lokalplan Med den endelige vedtagelse af lokalplanen ophæves lokalplan nr Spillehalsforbud, der blev vedtaget af Skanderborg Byråd den 19. december 2012, for den del, der er omfattet af denne lokalplan. 14 SERVITUTTER Der ophæves ingen servitutter. 15 RETSVIRKNINGER 15.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offent ligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen. Efter planlovens bestemmelser, kan dispensation fra lokalplanens bestemmelser først meddeles, når naboer m.fl., der berøres af dispensationen, har haft mulighed for at fremsende bemærkninger inden for en frist på 2 uger Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lo kalplan om rådet kan fortsætte som hidtil Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives. September

14 BESTEMMELSER 15.6 Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres ved udarbejdel se af en ny lokalplan Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan byrådet ekspropriere. 16 VEDTAGELSESPÅTEGNELSE 16.1 Således vedtaget fremlagt som lokalplanforslag af Skanderborg Byråd den 24. april I henhold til 27 i Lov om Planlægning vedtages lokalplanen endeligt af Skanderborg Byråd den 4. september Skanderborg Kommune

15 BESTEMMELSER September

16 BILAG 16 Skanderborg Kommune

17 BILAG 1 - MATRIKELKORT 9a 8a 11az 10a 11t!! 11bi 11o Herskind By, Skivholme 11bk 11bq 11bt 11bm 11bl 11bs 11br 11bn 11bo 11bp 11bu 11n! 11p 11ac 7000e 11ad 12v 12x 12y 12z 12æ 12ø 12aa 12ab 12ac 12ad 12aø 12bf 12be 11x 11at 11au 12aq 12ar 12as 11as Mål: 11av 1: ap 0 12, ar 11ax 12at Meter 12ao 14ab 14ag 14cy 14ar 12u 12al 12am 12an 12ak 12ai 12ah 14bf 12ae 7000c 12af 12ag 14bg 12bd 12bb 12bg 12av 12bc 12aæ 12ba Signatur:!! Lokalplangrænse Areal som overføres til byzone Jordstykke Optaget vej September

18 BILAG 18 Skanderborg Kommune

19 3,00 BILAG 2 - AREALANVENDELSE!! 3,00 1,00 7,00 8,00 3,00 8,00 6,00 8,00!! 12,00 12,00 i f A k j e 5,00 C D 10,00 d! b 4,00! a 6,00 8,00 g # 8,00! m l c B!! Langelinie! 12,00 4,00 h 12,00 Engvej Glentevænget Fuglevænget Mål: 1: , Meter Signatur:!! Lokalplangrænse Delområdegrænse Vejudlæg Stiudlæg af 3 m Friarealer Udlæg til levende hegn af 1 m A Delområdebetegnelse a Vejbetegnelse # Vejadgang til lokalplanområdet Vejbyggelinje, 20 m fra vejmidte. Til byggelinjen skal lægges højdetillæg på 2 gange evt. højdeforskel i forhold til vejens midterlinje samt et passagetillæg til den fornødne passage foran bygningen, mindst 1m. September

20 BILAG 20 Skanderborg Kommune

21 BILAG 3 - ILLUSTRATIONSSKITSE!! Blomsterparken Søen Fælleden Langelinie! Lunden Engvej Glentevænget Fuglevænget Mål: 1: , Meter September

22 BILAG 22 Skanderborg Kommune

23 BILAG 4 - TOPOGRAFI 68 m 67 m 67 m 64 m 66 m 65 m 67 m 65 m 62 m!! 60 m 60 m 64 m 60 m 63 m 62 m! 62 m 61 m 59 m Mål: 1: , Meter 56 m 57 m 58 m Signatur:!! Lokalplangrænse Højdekurver (1 m) Højdekurver (0,25 m) September

24 BILAG Servitutundersøgelse Vedr. lokalplan nr. x Blomsterparken i Herskind, Etape II og III Skanderborg Kommune Trigevej Hinnerup Tlf Fax Web: J.nr.: aa130-8 Hinnerup, den 7. januar 2013 Bjarne Jul Jacobsen Landinspektør Hinnerup, den 7. januar Skanderborg Kommune

25 BILAG 5 - SERVITUTUNDERSØGELSE Servitutundersøgelse vedr. Blomsterparken i Herskind, Etape II og III Dato: Servitut: Servituttens karakter: off. retl. priv. retl. tilst. råd. tilst. råd. Relation Påtaleberettiget: Dok om benyttelse af vand Servitutten kan ikke genfindes i tingbogen. Efter ordlyden vurderes servitutten ikke at være i strid med lokalplanforslaget. Uafklaret Pålæg af byggelinie ift. Vejmidten af kommunevejen Langelinie Dok om byggelinier mv. x Begrænser udnyttelsen af arealerne langs med Kommunevejen Langelinie. Skanderborg Kommune er sindet at lyse en påtegning på deklarationen om byggelinjer, hvorved byggelinjen udfor lokalplanområdet reduceres til 20 m fra vejmidte af Langelinie. Vejbestyrelsen (Skanderborg Kommune) Dok om forsynings-/afløbsledninger mv x Deklaration om anlæg af kloakledninger beliggende syd for Herskind By. Vedrører ikke lokalplanområdet og er ikke i strid med lokalplanforslaget. Ledningsejeren (Skanderborg Forsyning) Adgangsbegrænsning ift. Kommunevejen Langelinie Dok om adgangsbegrænsning mv. x Servitutten er i strid med lokalplanen, men Skanderborg Kommune er sindet at tinglyse en påtegning på deklarationen, hvorved der tillades udkørsel fra området ved krydset mellem Engvej og Langelinie, såfremt den eksisterende overkørsel til området sløjfes, og der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger på Langelinie. Vejbestyrelsen (Skanderborg Kommune) September

26 REDEGØRELSE 26 Skanderborg Kommune

27 ! REDEGØRELSE!!!!!!! Meters Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1: Luftfoto optaget LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af en konkret projektansøgning om udstykning af lokalplanområdet til boligbebyggelse. Ønsket om udstykning af området er i overensstemmelse med Kommuneplan 13. Formålet med lokalplanen er sætte rammerne for den fremtidige udbygning af området ved at - udlægges fælles friarealer som gives et oplevelsesmæssigt variet udtryk, indeholder bynær natur samt arealer til leg og bevægelse, - der etableres et internt stinet, som binder friarealer sammen, og at der gives mulighed for fremtidig udbygning af stiforbindelser til byen og skolen, - at fastholde det eksisterende hegn som adskillelse mellem by og land, samt som visuel afskærmning af lokalplanområdets visuelle påvirkning af landskabet nord for Hersind, - fastlægge placeringen af vejadgang til lokalplanområdet, samt - håndtere overfladevand inden for lokalplanområdet. Intentionen med planen er at give de planmæssige rammer for et parcelhuskvarter i tråd med resten af Herskind med vide muligheder for forskellige former for byggeri, et veludbygget stinet, varierede September

28 REDEGØRELSE friarealer samt etablering af en klar grænse mellem land og by ved bevaring af et eksisterende levende hegn. Lokalplanområdet er en del af en større udbygning af Herskind mod nord kaldet Blomsterparken. Denne lokalplanen dækker 1 & 2 etape. Planen er udarbejdet på baggrund af en samlet bebyggelsesplan for hele kvarteret nord for Langelinie. Den samlede bebyggelsesplan er vist på Bilag 3. Byrådet har ved behandlingen af forslag til lokalplan nr Langelinie den 24. april 2013 besluttet at Illustrationsplanen, Bilag 3 i lokalplan nr. 1067, vedtages som retningsgivende for planlægningen for den sidste del af området. Mens der gives vide rammer for bebyggelsens placering og udseende, er der lagt vægt på udformningen af de fælles friarealer samt stiforbindelserne i boligkvarteret. De forskellige områder skal give forskellige muligheder for leg og andre undendørs aktiviteter, og skal bindes sammen af et stinet. Inden for den samlede bebyggelsesplan udlægges tre større grønne områder, med hver deres karakter: - Søen ved ankomsten til kvarteret, - Fælleden i kvarterets midte og - Frugtplantagen i kvarterets nordvestlige hjørne. Søen og fælleden indgår i denne lokalplan, og er beskrevet i 7, mens frugtplantagen er vist på illustrationsplanen, Bilag 3, og er tænk som frugttræer plantet græsmark eller græsplæne i et tæt regulært mønster med mellem 2 og 4 m mellemrum. De nærmere bestemmelser omkring frugtplantagen vil indgå i lokalplanen for den næste etape af boligområdet nordvest for lokalplanområdet.!! Blomsterparken Søen Fælleden Langelinie! Lunden Engvej Glentevænget Fuglevænget Illustration af hvordan området kan komme til at se ud i fremtiden. 28 Mål: 1: , Meter Skanderborg Kommune

29 REDEGØRELSE LOKALPLANOMRÅDET OG DETS OMGIVELSER Lokalplanområdet ligger i forlængelse af Herskind nordøst for byen og nord for Langelinie. Lokalplanområdet udgør omkring 4,2 ha. Den vestlige del af området er påbegyndt udstykket og ligger i byzone, mens resten af lokalplanområdet ligger som mark i landzone. Udstykningen i områdets vestlige del vejbetjenes af en mindre overkørsel til Langelinie i områdets vestlige ende. Terrænet falder jævnt fra nord mod syd med en højdeforskel på op til 4 m. Mod nord og øst afgrænses området af levende hegn mod det åbne land. Sydøst for lokalplanområdet ligger et mindre blandet bolig- og erhvervsområde og mod sydvest er et større parcelhuskvarter udbygget fra 60 erne til midt i 00 erne. Bygningskulturen i parcelhuskvarteret syd for Langelinie i Herskind er kendetegnet ved fritliggende parcelhuse i en etage med varierende materialebrug og tagformer. Der er ikke anvendt blanke og reflekterende materialer på facader og tage, ligesom bjælkehuse og andre ikke typiske hustyper er sjældne. Parcellerne adskilles ofte af hække eller levende hegn. Vest for lokalplanområdet ligger de tilbageværende dele af landsbyen Herskind, mens den eksperimenterende bebyggelse Hertha ligger længere mod sydøst. Syd for Herskind ligger Lyngbygård Ådal, som indeholder stor rekreativ og naturmæssig værdi. Herskind set fra syd, optaget i LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen giver vide muligheder for nyt byggeri inden for området. Det bærende element i den samlede plan er placeringen og udformningen af stier og fælles friarealer. Intentionen er at videreføre kulturen i September

30 REDEGØRELSE Herskind med vide muligheder for byggeri samtidig med at der gives gode muligheder for leg, bevægelse og andre rekreative aktiviteter. De grønne områder bindes sammen af en sti, der løber fra midten af kvarteret til kvarterets kant, og derefter langs et eksisterende levende hegn. Stien og hegnet udgør grænsen mellem by og land, og stien giver mulighed for en gåtur gennem og på kanten af kvarteret og de grønne områder. Stien kan på sigt forbindes med et sammenhængende skolestisystem til Herskindskolen. Fra områdets vestlige ende forbinder to stier lokalplanområdet til Herskinds øvrige funktioner og stinet. Det eksisterende levende hegn udgør en grænsen mellem by og land. Hegnet er et hjemmehørende element i det åbne land, og skærmer samtidig for lokalplanområdets visuelle påvirkning af landskabet nord for Herskind. Bestemmelserne i lokalplanen, som regulerer bebyggelsens placering, omfang og udseende, afspejler det relativt løst regulerede, men typiske danske parcelhus, som findes i parcelhuskvarteret syd for Langelinie, samt de bestemmelser, som kommuneplanen sætter for området. Der må bygges i maksimalt 2 etager og med en maksimal bebyggelsesprocent på 30 %. Det er ikke tilladt at bygge bjælkehuse, ligesom blanke og reflekterende materialer som glaserede og engroberede tegl ikke er tilladt. Solceller og -fangere må gerne opsættes på tag og facader. På grund af beliggenheden i et område med særlige drikkevandsinteresser og nitratfølsomt indvindingsopland, er der taget særlige hensyn til grundvandsbeskyttelse i lokalplanen. Tage må ikke udføres med zink, kobber o.l. tungmetaller, som eroderes, og kan sive ned i grundvandet. For at begrænse mængden af forurenet overfladevand, er der sat begrænsninger på hvor meget den enkelte grund må befæstes. Vejvand skal opsamles og afledes, for eksempel til et regnvandsbassin, hvor vandet kan renses og ledes videre. Stier skal udføres med en åben belægning, hvor vandet kan trænge igennem. Vejadgangen til området skal ske fra en ny vejtilslutning til Langelinie overfor Engvej. Herfra er der udlagt en stamvej hele vejen på tværs af området. Fra stamvejen udgår de enkelte boligveje, som betjener de enkelte grunde. Størrelser på udlæg af veje er efter gældende praksis, mens den præcise udformning af vejen vil afhænge af det konkrete projekt. For at afveje forholdet mellem muligheder i forbindelse med byggemodningen og ønsket om at bevare naturligt terræn, er der sat begrænsninger for terrænregulering. Langs Langelinie er der tinglyst en vejbyggelinie på 20 m målt fra vejmidte. Til byggelinien skal lægges højdetillæg på 2 gange evt. højdeforskel i forhold til vejens midtlinie samt et passagetillæg til den fornødne passage foran bygningen, mindst 1 m. Området mellem denne linje og Langelinie må ikke bebygges. 30 Skanderborg Kommune

31 ! REDEGØRELSE LOKALPLANENS SAMMENHÆNG MED ANDEN PLANLÆGNING Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2013, kommuneplanramme 32.B.05, udlagt til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. KOMMUNEPLANEN Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser samt udbygningsraten angivet i Kommuneplan 13. Lokalplanen giver mulighed for at udstykke et areal på omkring 4,2 ha, hvilket med lokalplanens bestemmelser omkring udstykningsstørrelser svarer til mellem 35 og 40 boliger. Kommuneplanenramme 32.B.05 giver mulighed for at etablere en institution til områdets betjening. Der er ikke for nuværende brug for at øge kapaciteten i Herskind, og der er derfor ikke udlagt et område til indstitutionsformål i lokalplanen. En eventuel institution vil kunne placeres inden for kommuneplanramme 32.B.05 nord eller nordvest for lokalplanområdet. 32.B BE.01! 32.B.01! 32.B.05!!! 32.E B B.03 OversigtoverkommuneplanrammeriHerskind.Lokalplanområdetermarkeretmedsorteprikker. Kommuneplanens bestemmelser omkring stinet og mulige stiforbindelser til byen og skolen, overgangen mellem by og land, etablering af nødvendige infrastrukturforbedringer, samt håndtering af overfladevand er skrevet ind i lokalplanens formål og indarbejdet i planens bestemmelser. Lokalplanen udlægger ligeledes jf. kommuneplanrammes bestemmelser 15 % af den del af lokalplanområdet, som indgår i kommuneplanramme 32.B.05 til fælles friarealer. Kommuneplan 13 foreskriver, at nye boligområder skal opfylde kravene til lavenergi i det til enhver tid gældende bygningsreglement, dvs. altid mindst én standard bedre end minimumskravene. September

32 REDEGØRELSE Der skal udlægges areal til 2 parkeringspladser pr. åben-lav bolig inden for boligens egen grund, og etableres 1½ parkeringsplads pr. tæt-lav bolig. Kommuneplanen forskriver, at udbygning af området forudsætter trafikregulerende foranstaltninger på Langelinie omkring vejadgangen ved krydset mellem Langelinie og Enghavevej. Dette krav vil blive løftet af vejmyndigheden i forbindelse med sagbehandling vedrørende overkørselstiladelse fra området til Langelinie. LOKALPLAN NR OG 1058 Lokalplan nr Boligområde i Herskind dækker den vestlige del af lokalplanområdet. Lokalplanen aflyses i sin helhed, og erstattes af nærværende lokalplan, da byudvidelsen nord for Langelinie betagtes som et samlet boligkvarter med fælles vejadgang og ensartede bestemmelse omkring bebyggelse, veje, stier og fælles friarealer. Lokalplan nr Spillehalsforbud dækker ligeledes den vestlige del af lokalplanområdet. Lokalplanen indholder udelukkende et forbud mod spillehaller med gevinstgivende automater og aflyses, da nærværende lokalplan nr Langelinie kun tillader anvendelse til boligformål, og er derfor ikke i strid med lokalplan nr Spillehalsforbud. FREDNING, BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER MV. OG NATURBESKYTTELSE Der er ikke registreret beskyttet natur inden for lokalplanområdet, og da området omfatter et landbrugsareal, vurderes det som usandsynligt, at der forekommer beskyttet natur på området. Der er ikke registreret rødlistede plante- og dyrearter samt bilag IV arter i området, men da lokalplanen omfatter et landbrugsareal, vurderes dyrelivet at ville omfatte almindeligt forekommende arter i landbrugslandet, herunder haren, som er rødlistet. Da lokalplanom- Figur 4: Interesseområder og frigivne arealer Oversigtskort fra Skanderborg Museums rapport over forundersøgelser på de ubebyggede arealer indenfor lokalplanområdet. 32 Fremtidigt arbejde på stedet Skanderborg Kommune Skanderborg Museum indstiller 7180 m2 til systematisk udgravning, mens m2 bør forundersøges. Ca m2 er frigivet til anlægsarbejde.

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-14 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 29. OKTOBER 2014 KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE: Ændring af: - Rammeområde 40.O.02 - Skole, idrætsanlæg og institution

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet efter et ønske fra borgere i Borbjerg om at skabe et mere attraktivt boligområde på Vibevej. Området

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

Lokalplan For et område ved. Statene, Ærøskøbing

Lokalplan For et område ved. Statene, Ærøskøbing ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 9-24 For et område ved Statene, Ærøskøbing 45e 76a 58v 58ad 58ac 58ab 69o "69s" "69r" 69k 58o 58aa 58u 58t 58r 73p 75b 58at 58as 58ap 58am 73c 73o "u" 58aq 58ar 58an 58ag 77g 78bc

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2012 Kommuneplantillæg nr.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN XX. MÅNED 201X KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE:

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Odense Kommune - LP 8-737 http://www.odense.dk/topmenu/borger/bymiljoe/byudvikling%20og%20trafik/strategi... Side 1 af 1 16-12-2013 Spring til indhold Lokalplanen har til formål at give mulighed for at

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1059 - Trekanten. Lokalplan for et tæt-lav boligområde på Vessøvej i Ry. Februar 2012 !!!! !!!!!!!

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1059 - Trekanten. Lokalplan for et tæt-lav boligområde på Vessøvej i Ry. Februar 2012 !!!! !!!!!!! SKANDERBORG KOMMUNE 0 30 60 15 Meters - Trekanten Lokalplan for et tæt-lav boligområde på Vessøvej i Ry. Februar 2012 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1059 ER FREMLAGT OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE Lokalplanen er offentligt

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1085 - Tankstation ved Blindgade. Lokalplan for tankstation i Skanderborg

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1085 - Tankstation ved Blindgade. Lokalplan for tankstation i Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE - Tankstation ved Blindgade Lokalplan for tankstation i Skanderborg Oktober 2014 KOLOFON LOKALPLAN NR. 1085 Lokalplanen er offentligt bekendtgjort den 22. oktober 2014 Nærmere oplysninger:

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN 07-013 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-013 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-013 BOLIGOMRÅDE, KRONOSVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE ----- -------------------------- - REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

25. marts 2015. Bekendtgørelse

25. marts 2015. Bekendtgørelse Byplan Øverødvej 2 2840 Holte Bekendtgørelse 25. marts 2015 Kommunalbestyrelsen har den 25. marts 2015 vedtaget Forslag til Lokalplan 244 for parkeringsanlæg ved Birkerød Station og Tillæg 5 til Kommuneplan

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr til Tønder Kommuneplan

Forslag til Kommuneplantillæg nr til Tønder Kommuneplan Forslag til Kommuneplantillæg nr. 02-630 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til teknisk anlæg Industri Syd, Tønder 630.81.4 630.31.2 630.81.2 TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø April 2013 Kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Dato: 21- juni 2016 Sags id.: 15/8177 Sagsbehandler: Helle Neigaard Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Fredericia Kommune har udarbejdet forslag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016 Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Oktober 2016 Lokalplan nr. 1-020 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger,

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

Delaflysning af lokalplan S.1

Delaflysning af lokalplan S.1 Delaflysning af lokalplan S.1 for området Skelby By Gældende for matr. nr. 7 f, Skelby By, Skelby 1 2 Forslag til aflysning af lokalplan Vejledning: Når et område lokalplanlægges, fastlægges der i lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Håndværkervej 2 - Byggesag - Opførelse af en 21 m høj akkumuleringstank. Diameter 7,5 m, indhold ca. 600 m³.

Håndværkervej 2 - Byggesag - Opførelse af en 21 m høj akkumuleringstank. Diameter 7,5 m, indhold ca. 600 m³. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK HVIDBJERG FJERNVARME A M B A Håndværkervej 2 7790 Thyholm DATO 10-07-2014 JOURNALNUMMER 02.34.02-P19-133-14

Læs mere

Odense Kommune - LP 10-756 http://www.odense.dk/topmenu/borger/bolig%20og%20byggeri/byggeri/lokalplaner/l... Side 1 af 1 13-10-2014 Spring til indhold Lokalplanen giver mulighed for atindretning af bebyggelsen

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 125-1 for et område ved Marstal skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledning... 3 1. Hvad er en lokalplan?... 3 2. Hvornår laves der lokalplan?... 3 3. Lokalplanforslaget

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Centerområde ved Hovedgaden Agerskov 420.71.5 420.71.4 420.51.2 420.41.1 420.11.3 420.51.1 420.11.2 420.11.1 420.71.3 420.31.7 420.11.5 420.71.2

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Lokalplan 131-4 Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Lokalplan nr. 131-4 og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Juni 2016 FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4

Læs mere

ANMELDER: Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde. Lokalplan 50.27.01. Tæt-lav boligområde ved Sendergård

ANMELDER: Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde. Lokalplan 50.27.01. Tæt-lav boligområde ved Sendergård ANMELDER: Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde Lokalplan 50.27.01 Tæt-lav boligområde ved Sendergård VEJLEDNING OG REDEG0RELSE Side i Opfsrelse af tæt-lav boligbebyggelse ved Sendergård i Storvorde

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Boliger, Sydlige del af Gedved By

Boliger, Sydlige del af Gedved By Boliger, Sydlige del af Gedved By Lokalplan 16-007, Gedved By TEKNIK OG MILJØ Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 199/KD.086.615 Kort- og

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN 2014-4. Boliger, Nørrelide, Gedved

LOKALPLAN 2014-4. Boliger, Nørrelide, Gedved LOKALPLAN 2014-4 Boliger, Nørrelide, Gedved Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri.

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri. Alterna Huse Nr. Hostrupvej 20 6230 Rødekro Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-164-12 10-09-2012 Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslinje

Læs mere

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej N tu a r r og U vik vi li l ng

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej N tu a r r og U vik vi li l ng Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej April 2014 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 02.OF3, 02.R5 og 02.B4 Boligområde ved Jens Jensensvej i Haderup Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan nr. 500-75 For et område til boligformål ved Skovholmslund

Lokalplan nr. 500-75 For et område til boligformål ved Skovholmslund Lokalplan nr. 500-75 For et område til boligformål ved Skovholmslund Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt fra den 23.01.2007 til den 20.03.2007. Lokalplanen er endelig vedtaget den 16.05.2007.

Læs mere

LOKALPLAN Område ved Pilegårdsvej og Rybjerg Alle Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1979

LOKALPLAN Område ved Pilegårdsvej og Rybjerg Alle Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1979 LOKALPLAN 11.05 Område ved Pilegårdsvej og Rybjerg Alle Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1979 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres,

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17 Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00 Sejlflod Kommune Lokalplan nr 50.31.03 Centerområde ved Tofthøjvej 17 Vejledning...... 3 Redegørelse...... 4 Lokalplanens område.....^^

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 5

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N RINGRIDDERVEJ FISKEBÆKPARKEN FISKEBÆKGÅRDSVEJ LOKALPLAN NR. B-201.1 Boligområde ved Fiskebækgårdsvej, Ørslev Vordingborg december 2006 Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-706-12 31-01-2013 Landzonetilladelse

Læs mere