SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!!"

Transkript

1 !! SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!! Meters - Langelinie Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind September 2013

2 INDLEDNING LOKALPLAN NR er offentlig bekendtgjort den 11. september Nærmere oplysninger: Skanderborg Kommune Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Adelgade Skanderborg Tlf.: Skanderborg Kommune

3 INDHOLD INDHOLD VEJLEDNING Hvad er en lokalplan... 4 Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel Hvornår laves der lokalplan... 4 Lokalplanforslaget... 5 Den endelige lokalplan... 5 Retsvirkninger... 5 Oversigtskort... 6 BESTEMMELSER 1 Lokalplanens formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Lokalplan og byplan vedtægt Servitutter Retsvirkninger Vedtagelsespåtegnelse BILAG Bilag 1: Matrikelkort Bilag 2: Arealanvendelse Bilag 3: Illustrationsskitse Bilag 4: Topografi Bilag 5: Servitutundersøgelse REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanområdet og dets omgivelser Lokalplanens indhold Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Teknisk forsyning Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Servitutter September

4 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: REDEGØRELSEN PLANBESTEMMELSERNE BILAG Redegørelsen, der er en beskrivelse af lokalplanen og dens bestemmelser på en let tilgængelig måde. Her forklares desuden nogle af de begreber, som optræder i den juridiske del af planen. Redegørelse er ikke bindende, men bliver der tvivl om, hvordan den juridiske tekst skal tolkes, kan en uddybning eller beskrivelse om hensigten med planen i redegørelsen være udslagsgivende for tolkningen. Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke direkte bindende. Bilag: Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel. Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende. Illustrationsskitse, der viser eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan udformes efter planen. Illu strationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende. Topografisk kort, der viser tærrenforholdene i området. Servitutredegørelse over gældende tinglyste servitutter inden for lokalplaneområdet. HVORNÅR LAVES DER LOKALPLAN Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. 4 Skanderborg Kommune

5 VEJLEDNING LOKALPLANFORSLAGET Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt. OFFENTLIGHEDSPERIODE Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter pro ce duren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. DEN ENDELIGE LOKALPLAN Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort på kommunens hjemmeside, samt indberettet planen til det landsdækkende digitale register er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. RETSVIRKNINGER Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen. September

6 OVERSIGTSKORT OVERSIGTSKORT GALTEN RY HØRNING SKANDERBORG Lokalplanområdets placering i Skanderborg Kommune 6 Skanderborg Kommune

7 BESTEMMELSER - Langelinie I henhold til Lov om Planlægning - lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for de i 2 nævnte områder: Flere af lokalplanbestemmelserne er uddybet eller forklaret ved kursivskrift i denne spalte. Dette er ikke bindende lokalplanbestemmelser, men skal opfattes som tolkningsbidrag og vejledning til bestemmelserne. 1 LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanens formål er at sikre 1.1 at der udlægges fælles friarealer som gives et oplevelsesmæssigt variet udtryk, indeholder bynær natur samt arealer til leg og bevægelse, 1.2 at der etableres et internt stinet, som binder friarealer sammen, og at der gives mulighed for fremtidig udbygning af stiforbindelser til byen og skolen. 1.3 at det eksisterende hegn fastholdes som adskillelse mellem by og land, samt som visuel afskærmning af lokalplanområdets visuelle påvirkning af landskabet nord for Hersind. 1.4 at der fastlægges placeringen af vejadgang til lokalplanområdet. 1.5 at overfladevand kan håndteres inden for lokalplanområdet. 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Matrikeloversigt Lokalplanens område er vist på Bilag 1. Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre: Herskind By, Skiveholme 11bi, 11bk, 11bl, 11bm, 11bn, 11bo, 11 bp, 11bq, 11br, 11bs, 11bt og 11bu, del af 11n og 11o, September

8 BESTEMMELSER samt alle parceller, der efter den udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. 2.2 Opdeling i delområder Lokalplanområdet opdeles i delområderne A, B, C og D som vist på Bilag Zoneforhold Lokalplan området ligger delvist i landzone og delvist i byzone. Med bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan overføres den i landzone beliggende del af lokalplanområdet til byzone. 3 AREALANVENDELSE 3.1 Delområde A må kun anvendes til åben/ lav boligbebyggelse, veje, stier og anlæg til håndtering af overfladevand. 3.2 Delområde B må kun anvendes til tæt/lav boligbebyggelse, veje, stier og anlæg til håndtering af overfladevand. 3.3 Delområde C og D må kun anvendes til fælles friarealer, veje, stier og anlæg til håndtering af overfladevand. 4 UDSTYKNING 4.1 Delområde A må kun udstykkes til parcelhusgrunde med grundstørrelse på mellem 700 m² og 1100 m². 4.2 Delområde B må kun udstykkes med en grundstørrelse på mellem 300 m² og 700m². 5 BEBYGGELSENS PLACERING OG OMFANG Fælles for delområde A & B 5.1 Bebyggelsen må maksimalt opføres med 2 etager i en maksimal højde af i alt 8,5 m. 8 Skanderborg Kommune

9 BESTEMMELSER 5.2 Bebyggelse må ikke placeres inden for de på Bilag 2 viste arealer til vejudlæg, stiudlæg, udlæg til levende hegn eller på arealet mellem Langelinie og vejbyggelinjen mod Langelinie vist på Bilag 2. Delområde A 5.3 Inden for delområde A må bebyggelsesprocenten ikke overstige 30 procent for den enkelte ejendom. Fælles friarealer kan ikke medregnes i bebyggelsesprocenten. Delområde B 5.4 Inden for delområde B må bebyggelsesprocenten ikke overstige 45 procent for den enkelte ejendom. Fælles friarealer kan ikke medregnes i bebyggelsesprocenten. 6 BEBYGGELSENS UDSEENDE 6.1 Tage må ikke udføres med glaserede teglsten eller tilsvarende blanke overflader. Bestemmelsen omfatter ikke tagvinduer, solfangere og solpaneler. 6.2 Tage må ikke udføres med zink, kobber o.l Bygninger må ikke fremstå som bjælkehuse. 7 UBEBYGGEDE AREALER 7.1 Der kan i forbindelse med byggemodningen tillades terrænregulering på +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn. 7.2 Ved etablering af grøfter, kanaler og overløbsarealer til håndtering af overfladevand kan der tillades terrænregulering på - 1 m i forhold til eksisterende terræn. I forbindelse med byggemodningen skal der tages højde for eventuelle grøfter, kanaler og bassiner til håndtering af overfladevand. Det anbefales tidligt i byggemodnings- og projekteringsfasen at tage kontakt Skanderborg Forsyning og de relevante myndigheder i Skanderborg Kommune. 7.3 Ved etablering af bassiner til håndtering af overfladevand kan der tillades større terrænregulering end angivet i 7.1 og 7.2. Det daglige vandspejl i bassinet må dog ikke være under 2 m under eksisterende terræn, målt i forhold til gennemsnittet inden for søens areal. September

10 BESTEMMELSER 7.4 Der må på de enkelte byggemodnede grunde makimalt foretages terrænregulering på +/- 0,5 m i forhold til byggemodnet terræn, dog ikke mindre end 1 m fra skel. 7.5 I udlægget til levende hegn af 1m bredde, vist på Bilag 2, skal det eksisterende hegn bibeholdes. Hegnet må kun fremstå som en række af træer i en højde mellem 5 og 10 m. Hegnet må foryngelsesbeskæres og fornyes ved genplantning med hjemmehørende danske træarter som for eksempel hassel, almindelig hvidtjørn, hyld, femhannet- og gråpil, almindelig røn eller tørst. Delområde A og B 7.6 Hegn skal etableres som levende hegn. Mod vej-, sti- og fællesarealer skal hegn plantes på egen grund, placeret mindst 0,3 meter fra skel (på egen grund). Ved ubebyggede arealer forstås arealer, som ikke er dækket af et tag. Ved befæstning forstås fliser, betonlag, asfalt mv., som danner en fast overflade. 7.7 Ubebyggede arealer må maksimalt befæstes, svarende til 25 % af overfladearealet på den enkelte grund. Delområde C 7.8 Delområdet må kun fremstå som græsmark eller græsplæne samt sø. Der må plantes enkeltstående træer. Der må etableres stier, bænke, legepladser, o.l.. Delområde D 7.9 Delområdet må kun fremstå som græsmark. Der må etableres stier, bænke o.l.. 8 VEJE, STIER OG PARKERING 8.1 Der udlægges areal til veje, som vist på Bilag 2. Vejen a-b udlægges som privat fællesvej i en bredde af 10 m. Vejene b-c, d-e, e-f og g-h udlægges som privat fællesvej i en bredde af 8 m. Vejen e-i udlægges som privat fællesvej i en bredde af 7 m. Vejene j-k og l-m udlægges som privat fællesvej i en bredde af 6 m. 10 Skanderborg Kommune

11 BESTEMMELSER 8.2 Vejadgang må kun ske fra Langelinie via en overkørsel modsat Engvej som vist på Bilag Vendepladser må kun udlægges som et felt af mindst 12 x 12 m. 8.4 Vejadgang til den enkelte ejendom må ikke ske fra vejen a-b. 8.5 Veje skal udføres med fast, ikke vandgennemtrængelig belægning, og vejvand skal opsamles og afledes. Afledning af overfladevand til nedsivning, dræn eller vandløb kræver i hovedreglen tilladelse fra Skanderborg Kommune. Det anbefales tidligt i byggemodnings- og projekteringsfasen at tage kontakt til de relevante myndigheder i Skanderborg Kommune. 8.6 Der skal anlægges stier inden for lokalplanområdet, som vist på Bilag 2. Stierne skal udlægges i en bredde af 3 m, med en stibredde på mindst 1,5 m. 8.7 Stier må kun udføres med permeabel belægning. Ved permeabel belægning forstås overflader, som kan gennemtrænges af vand. 8.8 Stierne inden for lokalplanområdet skal være offentligt tilgængelige. 8.9 Der skal udlægges 2 parkeringspladser pr. åben-lav bolig og 1,5 parkeringsplads pr. tæt-lav bolig. 9 TEKNISKE ANLÆG 9.1 Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse. 9.2 Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn. 9.3 Spildevands- og overfladevandsafledningen skal ske i henhold til gældende spildevandsplan og Skanderborg Kommunes anvisninger. Uddybende forklaring til 9 stk. 1 og 2. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet. Det anbefales tidligt i byggemodnings- og projekteringsfasen at tage kontakt til Skanderborg Forsyning og de relevante myndigheder i Skanderborg Kommune. 9.4 Ny bebyggelse skal tilsluttes vandforsyning efter gældende vandforsyningsplan. September

12 BESTEMMELSER 10 MILJØ Ingen bestemmelser. 11 GRUNDEJERFORENING 11.1 Medlemspligt Der skal oprettes en grundejerforening med med lemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanenes område Opgaver Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af beplantning, adgangsveje, belysning, fællesanlæg og stier. Drift og vedligeholdelse af veje omfatter tillige afvanding, herunder etablering og vedligehold af rendestensbrønde med tilhørende ledninger, der skal føres frem til offentlige regnvandsledninger. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen Vedtægter Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Skanderborg Kommune Oprettelse Grundejerforeningen skal på udstykkerens foranledning stiftes, når 50 % af grundene er solgt ved betinget eller endeligt skøde. Grundejerforeningen skal oprettes senest, når Skanderborg Kommune kræver det. 12 BETINGELSER FOR, AT NY BEBYGGELSE MÅ TAGES I BRUG 12.1 Bebyggelse må ikke tages i brug før veje og parkeringsarealer beskrevet i 8 samt de tekniske anlæg beskrevet i 9 er etableret Stier og friarealer, beskrevet i 6 og 7, inden for delområde A og B skal være etableret 12 Skanderborg Kommune

13 BESTEMMELSER senest, når 55 % af bebyggelsen er taget i brug Stier, friarealer og læhegn, beskrevet i 6 og 7, inden for delområde C skal være etableret senest, når 70 % af bebyggelsen er taget i brug. 13 LOKALPLAN OG BYPLAN VEDTÆGT 13.1 Med den endelige vedtagelse af lokalplanen ophæves lokalplan nr Boligområde i Herskind, der blev vedtaget af Skanderborg Byråd den 26. august 2009, for den del, der er omfattet af denne lokalplan Med den endelige vedtagelse af lokalplanen ophæves lokalplan nr Spillehalsforbud, der blev vedtaget af Skanderborg Byråd den 19. december 2012, for den del, der er omfattet af denne lokalplan. 14 SERVITUTTER Der ophæves ingen servitutter. 15 RETSVIRKNINGER 15.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offent ligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen. Efter planlovens bestemmelser, kan dispensation fra lokalplanens bestemmelser først meddeles, når naboer m.fl., der berøres af dispensationen, har haft mulighed for at fremsende bemærkninger inden for en frist på 2 uger Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lo kalplan om rådet kan fortsætte som hidtil Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives. September

14 BESTEMMELSER 15.6 Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres ved udarbejdel se af en ny lokalplan Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan byrådet ekspropriere. 16 VEDTAGELSESPÅTEGNELSE 16.1 Således vedtaget fremlagt som lokalplanforslag af Skanderborg Byråd den 24. april I henhold til 27 i Lov om Planlægning vedtages lokalplanen endeligt af Skanderborg Byråd den 4. september Skanderborg Kommune

15 BESTEMMELSER September

16 BILAG 16 Skanderborg Kommune

17 BILAG 1 - MATRIKELKORT 9a 8a 11az 10a 11t!! 11bi 11o Herskind By, Skivholme 11bk 11bq 11bt 11bm 11bl 11bs 11br 11bn 11bo 11bp 11bu 11n! 11p 11ac 7000e 11ad 12v 12x 12y 12z 12æ 12ø 12aa 12ab 12ac 12ad 12aø 12bf 12be 11x 11at 11au 12aq 12ar 12as 11as Mål: 11av 1: ap 0 12, ar 11ax 12at Meter 12ao 14ab 14ag 14cy 14ar 12u 12al 12am 12an 12ak 12ai 12ah 14bf 12ae 7000c 12af 12ag 14bg 12bd 12bb 12bg 12av 12bc 12aæ 12ba Signatur:!! Lokalplangrænse Areal som overføres til byzone Jordstykke Optaget vej September

18 BILAG 18 Skanderborg Kommune

19 3,00 BILAG 2 - AREALANVENDELSE!! 3,00 1,00 7,00 8,00 3,00 8,00 6,00 8,00!! 12,00 12,00 i f A k j e 5,00 C D 10,00 d! b 4,00! a 6,00 8,00 g # 8,00! m l c B!! Langelinie! 12,00 4,00 h 12,00 Engvej Glentevænget Fuglevænget Mål: 1: , Meter Signatur:!! Lokalplangrænse Delområdegrænse Vejudlæg Stiudlæg af 3 m Friarealer Udlæg til levende hegn af 1 m A Delområdebetegnelse a Vejbetegnelse # Vejadgang til lokalplanområdet Vejbyggelinje, 20 m fra vejmidte. Til byggelinjen skal lægges højdetillæg på 2 gange evt. højdeforskel i forhold til vejens midterlinje samt et passagetillæg til den fornødne passage foran bygningen, mindst 1m. September

20 BILAG 20 Skanderborg Kommune

21 BILAG 3 - ILLUSTRATIONSSKITSE!! Blomsterparken Søen Fælleden Langelinie! Lunden Engvej Glentevænget Fuglevænget Mål: 1: , Meter September

22 BILAG 22 Skanderborg Kommune

23 BILAG 4 - TOPOGRAFI 68 m 67 m 67 m 64 m 66 m 65 m 67 m 65 m 62 m!! 60 m 60 m 64 m 60 m 63 m 62 m! 62 m 61 m 59 m Mål: 1: , Meter 56 m 57 m 58 m Signatur:!! Lokalplangrænse Højdekurver (1 m) Højdekurver (0,25 m) September

24 BILAG Servitutundersøgelse Vedr. lokalplan nr. x Blomsterparken i Herskind, Etape II og III Skanderborg Kommune Trigevej Hinnerup Tlf Fax Web: J.nr.: aa130-8 Hinnerup, den 7. januar 2013 Bjarne Jul Jacobsen Landinspektør Hinnerup, den 7. januar Skanderborg Kommune

25 BILAG 5 - SERVITUTUNDERSØGELSE Servitutundersøgelse vedr. Blomsterparken i Herskind, Etape II og III Dato: Servitut: Servituttens karakter: off. retl. priv. retl. tilst. råd. tilst. råd. Relation Påtaleberettiget: Dok om benyttelse af vand Servitutten kan ikke genfindes i tingbogen. Efter ordlyden vurderes servitutten ikke at være i strid med lokalplanforslaget. Uafklaret Pålæg af byggelinie ift. Vejmidten af kommunevejen Langelinie Dok om byggelinier mv. x Begrænser udnyttelsen af arealerne langs med Kommunevejen Langelinie. Skanderborg Kommune er sindet at lyse en påtegning på deklarationen om byggelinjer, hvorved byggelinjen udfor lokalplanområdet reduceres til 20 m fra vejmidte af Langelinie. Vejbestyrelsen (Skanderborg Kommune) Dok om forsynings-/afløbsledninger mv x Deklaration om anlæg af kloakledninger beliggende syd for Herskind By. Vedrører ikke lokalplanområdet og er ikke i strid med lokalplanforslaget. Ledningsejeren (Skanderborg Forsyning) Adgangsbegrænsning ift. Kommunevejen Langelinie Dok om adgangsbegrænsning mv. x Servitutten er i strid med lokalplanen, men Skanderborg Kommune er sindet at tinglyse en påtegning på deklarationen, hvorved der tillades udkørsel fra området ved krydset mellem Engvej og Langelinie, såfremt den eksisterende overkørsel til området sløjfes, og der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger på Langelinie. Vejbestyrelsen (Skanderborg Kommune) September

26 REDEGØRELSE 26 Skanderborg Kommune

27 ! REDEGØRELSE!!!!!!! Meters Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1: Luftfoto optaget LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af en konkret projektansøgning om udstykning af lokalplanområdet til boligbebyggelse. Ønsket om udstykning af området er i overensstemmelse med Kommuneplan 13. Formålet med lokalplanen er sætte rammerne for den fremtidige udbygning af området ved at - udlægges fælles friarealer som gives et oplevelsesmæssigt variet udtryk, indeholder bynær natur samt arealer til leg og bevægelse, - der etableres et internt stinet, som binder friarealer sammen, og at der gives mulighed for fremtidig udbygning af stiforbindelser til byen og skolen, - at fastholde det eksisterende hegn som adskillelse mellem by og land, samt som visuel afskærmning af lokalplanområdets visuelle påvirkning af landskabet nord for Hersind, - fastlægge placeringen af vejadgang til lokalplanområdet, samt - håndtere overfladevand inden for lokalplanområdet. Intentionen med planen er at give de planmæssige rammer for et parcelhuskvarter i tråd med resten af Herskind med vide muligheder for forskellige former for byggeri, et veludbygget stinet, varierede September

28 REDEGØRELSE friarealer samt etablering af en klar grænse mellem land og by ved bevaring af et eksisterende levende hegn. Lokalplanområdet er en del af en større udbygning af Herskind mod nord kaldet Blomsterparken. Denne lokalplanen dækker 1 & 2 etape. Planen er udarbejdet på baggrund af en samlet bebyggelsesplan for hele kvarteret nord for Langelinie. Den samlede bebyggelsesplan er vist på Bilag 3. Byrådet har ved behandlingen af forslag til lokalplan nr Langelinie den 24. april 2013 besluttet at Illustrationsplanen, Bilag 3 i lokalplan nr. 1067, vedtages som retningsgivende for planlægningen for den sidste del af området. Mens der gives vide rammer for bebyggelsens placering og udseende, er der lagt vægt på udformningen af de fælles friarealer samt stiforbindelserne i boligkvarteret. De forskellige områder skal give forskellige muligheder for leg og andre undendørs aktiviteter, og skal bindes sammen af et stinet. Inden for den samlede bebyggelsesplan udlægges tre større grønne områder, med hver deres karakter: - Søen ved ankomsten til kvarteret, - Fælleden i kvarterets midte og - Frugtplantagen i kvarterets nordvestlige hjørne. Søen og fælleden indgår i denne lokalplan, og er beskrevet i 7, mens frugtplantagen er vist på illustrationsplanen, Bilag 3, og er tænk som frugttræer plantet græsmark eller græsplæne i et tæt regulært mønster med mellem 2 og 4 m mellemrum. De nærmere bestemmelser omkring frugtplantagen vil indgå i lokalplanen for den næste etape af boligområdet nordvest for lokalplanområdet.!! Blomsterparken Søen Fælleden Langelinie! Lunden Engvej Glentevænget Fuglevænget Illustration af hvordan området kan komme til at se ud i fremtiden. 28 Mål: 1: , Meter Skanderborg Kommune

29 REDEGØRELSE LOKALPLANOMRÅDET OG DETS OMGIVELSER Lokalplanområdet ligger i forlængelse af Herskind nordøst for byen og nord for Langelinie. Lokalplanområdet udgør omkring 4,2 ha. Den vestlige del af området er påbegyndt udstykket og ligger i byzone, mens resten af lokalplanområdet ligger som mark i landzone. Udstykningen i områdets vestlige del vejbetjenes af en mindre overkørsel til Langelinie i områdets vestlige ende. Terrænet falder jævnt fra nord mod syd med en højdeforskel på op til 4 m. Mod nord og øst afgrænses området af levende hegn mod det åbne land. Sydøst for lokalplanområdet ligger et mindre blandet bolig- og erhvervsområde og mod sydvest er et større parcelhuskvarter udbygget fra 60 erne til midt i 00 erne. Bygningskulturen i parcelhuskvarteret syd for Langelinie i Herskind er kendetegnet ved fritliggende parcelhuse i en etage med varierende materialebrug og tagformer. Der er ikke anvendt blanke og reflekterende materialer på facader og tage, ligesom bjælkehuse og andre ikke typiske hustyper er sjældne. Parcellerne adskilles ofte af hække eller levende hegn. Vest for lokalplanområdet ligger de tilbageværende dele af landsbyen Herskind, mens den eksperimenterende bebyggelse Hertha ligger længere mod sydøst. Syd for Herskind ligger Lyngbygård Ådal, som indeholder stor rekreativ og naturmæssig værdi. Herskind set fra syd, optaget i LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen giver vide muligheder for nyt byggeri inden for området. Det bærende element i den samlede plan er placeringen og udformningen af stier og fælles friarealer. Intentionen er at videreføre kulturen i September

30 REDEGØRELSE Herskind med vide muligheder for byggeri samtidig med at der gives gode muligheder for leg, bevægelse og andre rekreative aktiviteter. De grønne områder bindes sammen af en sti, der løber fra midten af kvarteret til kvarterets kant, og derefter langs et eksisterende levende hegn. Stien og hegnet udgør grænsen mellem by og land, og stien giver mulighed for en gåtur gennem og på kanten af kvarteret og de grønne områder. Stien kan på sigt forbindes med et sammenhængende skolestisystem til Herskindskolen. Fra områdets vestlige ende forbinder to stier lokalplanområdet til Herskinds øvrige funktioner og stinet. Det eksisterende levende hegn udgør en grænsen mellem by og land. Hegnet er et hjemmehørende element i det åbne land, og skærmer samtidig for lokalplanområdets visuelle påvirkning af landskabet nord for Herskind. Bestemmelserne i lokalplanen, som regulerer bebyggelsens placering, omfang og udseende, afspejler det relativt løst regulerede, men typiske danske parcelhus, som findes i parcelhuskvarteret syd for Langelinie, samt de bestemmelser, som kommuneplanen sætter for området. Der må bygges i maksimalt 2 etager og med en maksimal bebyggelsesprocent på 30 %. Det er ikke tilladt at bygge bjælkehuse, ligesom blanke og reflekterende materialer som glaserede og engroberede tegl ikke er tilladt. Solceller og -fangere må gerne opsættes på tag og facader. På grund af beliggenheden i et område med særlige drikkevandsinteresser og nitratfølsomt indvindingsopland, er der taget særlige hensyn til grundvandsbeskyttelse i lokalplanen. Tage må ikke udføres med zink, kobber o.l. tungmetaller, som eroderes, og kan sive ned i grundvandet. For at begrænse mængden af forurenet overfladevand, er der sat begrænsninger på hvor meget den enkelte grund må befæstes. Vejvand skal opsamles og afledes, for eksempel til et regnvandsbassin, hvor vandet kan renses og ledes videre. Stier skal udføres med en åben belægning, hvor vandet kan trænge igennem. Vejadgangen til området skal ske fra en ny vejtilslutning til Langelinie overfor Engvej. Herfra er der udlagt en stamvej hele vejen på tværs af området. Fra stamvejen udgår de enkelte boligveje, som betjener de enkelte grunde. Størrelser på udlæg af veje er efter gældende praksis, mens den præcise udformning af vejen vil afhænge af det konkrete projekt. For at afveje forholdet mellem muligheder i forbindelse med byggemodningen og ønsket om at bevare naturligt terræn, er der sat begrænsninger for terrænregulering. Langs Langelinie er der tinglyst en vejbyggelinie på 20 m målt fra vejmidte. Til byggelinien skal lægges højdetillæg på 2 gange evt. højdeforskel i forhold til vejens midtlinie samt et passagetillæg til den fornødne passage foran bygningen, mindst 1 m. Området mellem denne linje og Langelinie må ikke bebygges. 30 Skanderborg Kommune

31 ! REDEGØRELSE LOKALPLANENS SAMMENHÆNG MED ANDEN PLANLÆGNING Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2013, kommuneplanramme 32.B.05, udlagt til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. KOMMUNEPLANEN Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser samt udbygningsraten angivet i Kommuneplan 13. Lokalplanen giver mulighed for at udstykke et areal på omkring 4,2 ha, hvilket med lokalplanens bestemmelser omkring udstykningsstørrelser svarer til mellem 35 og 40 boliger. Kommuneplanenramme 32.B.05 giver mulighed for at etablere en institution til områdets betjening. Der er ikke for nuværende brug for at øge kapaciteten i Herskind, og der er derfor ikke udlagt et område til indstitutionsformål i lokalplanen. En eventuel institution vil kunne placeres inden for kommuneplanramme 32.B.05 nord eller nordvest for lokalplanområdet. 32.B BE.01! 32.B.01! 32.B.05!!! 32.E B B.03 OversigtoverkommuneplanrammeriHerskind.Lokalplanområdetermarkeretmedsorteprikker. Kommuneplanens bestemmelser omkring stinet og mulige stiforbindelser til byen og skolen, overgangen mellem by og land, etablering af nødvendige infrastrukturforbedringer, samt håndtering af overfladevand er skrevet ind i lokalplanens formål og indarbejdet i planens bestemmelser. Lokalplanen udlægger ligeledes jf. kommuneplanrammes bestemmelser 15 % af den del af lokalplanområdet, som indgår i kommuneplanramme 32.B.05 til fælles friarealer. Kommuneplan 13 foreskriver, at nye boligområder skal opfylde kravene til lavenergi i det til enhver tid gældende bygningsreglement, dvs. altid mindst én standard bedre end minimumskravene. September

32 REDEGØRELSE Der skal udlægges areal til 2 parkeringspladser pr. åben-lav bolig inden for boligens egen grund, og etableres 1½ parkeringsplads pr. tæt-lav bolig. Kommuneplanen forskriver, at udbygning af området forudsætter trafikregulerende foranstaltninger på Langelinie omkring vejadgangen ved krydset mellem Langelinie og Enghavevej. Dette krav vil blive løftet af vejmyndigheden i forbindelse med sagbehandling vedrørende overkørselstiladelse fra området til Langelinie. LOKALPLAN NR OG 1058 Lokalplan nr Boligområde i Herskind dækker den vestlige del af lokalplanområdet. Lokalplanen aflyses i sin helhed, og erstattes af nærværende lokalplan, da byudvidelsen nord for Langelinie betagtes som et samlet boligkvarter med fælles vejadgang og ensartede bestemmelse omkring bebyggelse, veje, stier og fælles friarealer. Lokalplan nr Spillehalsforbud dækker ligeledes den vestlige del af lokalplanområdet. Lokalplanen indholder udelukkende et forbud mod spillehaller med gevinstgivende automater og aflyses, da nærværende lokalplan nr Langelinie kun tillader anvendelse til boligformål, og er derfor ikke i strid med lokalplan nr Spillehalsforbud. FREDNING, BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER MV. OG NATURBESKYTTELSE Der er ikke registreret beskyttet natur inden for lokalplanområdet, og da området omfatter et landbrugsareal, vurderes det som usandsynligt, at der forekommer beskyttet natur på området. Der er ikke registreret rødlistede plante- og dyrearter samt bilag IV arter i området, men da lokalplanen omfatter et landbrugsareal, vurderes dyrelivet at ville omfatte almindeligt forekommende arter i landbrugslandet, herunder haren, som er rødlistet. Da lokalplanom- Figur 4: Interesseområder og frigivne arealer Oversigtskort fra Skanderborg Museums rapport over forundersøgelser på de ubebyggede arealer indenfor lokalplanområdet. 32 Fremtidigt arbejde på stedet Skanderborg Kommune Skanderborg Museum indstiller 7180 m2 til systematisk udgravning, mens m2 bør forundersøges. Ca m2 er frigivet til anlægsarbejde.

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse,

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1.

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Stevns Kommune Lokalplan 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Indledning Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 18. september 2008 endeligt vedtaget

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN LOKALPLAN 09-060 BOLIER O ERHVERV MV. RYESADE VESTBYEN AALBOR KOMMUNE TEKNIK- O MILJØFORVALTNINEN AUUST 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

FORSLAG. Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør. Lokalplan nr. 13-002 Juni 2015

FORSLAG. Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør. Lokalplan nr. 13-002 Juni 2015 Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør Juni 2015 Fremlæggelse Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner kan udarbejdes,

Læs mere

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Lokalplan nr. 151 For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Ikast Kommune Marts 2006 Titel Lokalplan nr. 151 Erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast Udarbejdet af Ikast kommune Planafdelingen Illustration

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere