Statistikdokumentation for Lønindeks for den offentlige sektor kvartal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistikdokumentation for Lønindeks for den offentlige sektor kvartal"

Transkript

1 Statistikdokumentation for Lønindeks for den offentlige sektor kvartal 1 / 11

2 1 Indledning Lønindeks for den offentlige sektor belyser lønudviklingen i den offentlige sektor (staten, kommuner og regioner) fordelt på hovedbrancher. Lønindeksene omfatter stort set samtlige lønmodtagere, såvel funktionærer som arbejdere samt elever og unge under 18 år, der er ansat i den offentlige sektor. Statistikken viser udviklingen tilbage fra 1. kvartal Indhold Indeksene er baseret på lønoplysninger for stort set samtlige offentligt ansatte. Indeksene offentliggøres fordelt på 36-standardgrupperingen i Dansk Branchenomenklatur 2007 (DB07), og viser udviklingen i forhold til basisperioden (1. kvartal 2005) og i forhold til samme kvartal året før. Denne kvalitetsdeklaration relaterer sig til lønindekset med basisperiode 1. kvartal 2005=100. Kvalitetsdeklarationen med basisperiode 1. kvartal 1995 er vedhæftet som bilag. 2.1 Indholdsbeskrivelse Lønindekset for den offentlige sektor viser udviklingen i en samlet løn pr. time i statslige, kommunale og regionale virksomheder og organisationer fordelt på branchegrupper. Lønindeksets lønbegreb er fortjenesten i alt inklusive såvel lønmodtagers som arbejdsgivers andel af eventuelle pensionsbidrag, men ekskl. ferie- og andre uregelmæssige betalinger. Den samlede fortjeneste sættes i princippet i forhold til de præsterede timer. Indekset beregnes på basis af totalpopulationen af offentligt ansatte inklusive elever og unge under 18 år. Visse særlige personalegrupper er dog udeladt såsom ansatte i henhold til forskellige beskæftigelsesordninger for unge og arbejdsløse. Endvidere er honorar- og vederlagslønnede og beskyttede stillinger i forbindelse med revalidering udeladt. Herudover er også en række særlige grupper som værnepligtige, byrådsmedlemmer, valgtilforordnede o.l. fjernet. 2.2 Grupperinger og klassifikationer Dansk Branchekode 2007 (DB07) som er en dansk branchenomenklatur baseret på EU's nomenklatur (NACE). DB07 er delt op i 10-,19- og 36-standardgrupperingerne. For nærmere beskrivelse se DB Sektordækning Sektoren offentlig forvaltning og service omfatter alle ansatte i staten, regionerne og kommunerne. Sektorafgrænsningen for hvad der hører ind under offentlig forvaltning og service følger nationalregnskabets afgrænsning. 2 / 11

3 2.4 Begreber og definitioner Virksomhed: En organisation der udfører økonomisk aktivitet ved fx at producere og sælge varer. Præsterede timer: Med præsterede timer menes den tid lønmodtageren rent faktisk har været på arbejde. Branche: En klassifikation af virksomheder inden for et bestemt erhverv. Uregelmæssige betalinger: Uregelmæssige betalinger, såsom fx bonus, lønregulering, kompensation for ikke afholdte feriedage mv. Feriebetalinger: Løn i forbindelse med ferie. Samlet pensionsbidrag: Lønmodtagers og arbejdsgivers pensionsbidrag. Samlet fortjeneste: Samlet fortjeneste er fortjenesten i alt inklusive såvel lønmodtagers som arbejdsgivers andel af eventuelle pensionsbidrag, men ekskl.ferie- og andre uregelmæssige betalinger. Samlet fortjeneste pr. præstereret time ekskl. ferie- og andre uregelmæssige betalinger: Samlet fortjeneste pr. præstereret time ekskl. ferie- og andre uregelmæssige betalinger. A-indkomst: A-indkomst er løn og andet pengevederlag, der ydes i ansættelsesforhold. Lønoplysninger: Lønoplysninger for alle offentligt ansatte. 2.5 Enheder Tællingsenheden er det individuelle ansættelsesforhold i institutioner inden for offentlig forvaltning og service (stat, kommune eller region). 2.6 Population Målpopulationen for det offentlige lønindeks er alle lønmodtagere i staten, regionerne og kommunerne. 2.7 Geografisk dækning Lønindeksene dækker lønmodtagere som er ansat i statslige, regionale eller kommunale virksomheder eller organisationer som er placeret i Danmark. 2.8 Tidsperiode Første kvartal 2005 til første kvartal Basisperiode Første kvartal 2005 er basiskvartalet, hvor indeksværdien således er lig med / 11

4 2.10 Måleenhed Måleenheden er indekspoint samt procent Referencetid En lønperiode i den midterste måned hvert kvartal, svarende til månederne februar, maj, august og november Hyppighed Statistikken udkommer kvartalsvist Indsamlingshjemmel og EU regulering Lov om 6 og 8. Oplysninger fra den kvartalsvise indsamling af oplysninger om løn og arbejdstimer anvendes desuden til indberetning til EU's forskellige kvartalsvise statistikker om løn- og arbejdsomkostninger. I særdeleshed kan nævnes EU-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 450/2003 af 27. februar 2003 om lønomkostningsindekset Indberetningsbyrde Dataudtrækkene til statistikken foretages i lønanvisningssystemerne. De indberettende institutioner, kommuner og regioner berøres stort set ikke af indberetningen, bortset fra vedligeholdelse af enkelte statistikvariable i lønanvisningssystemet Øvrige oplysninger Øvrige oplysninger kan fås under emnesiden om Løn-og arbejdsomkostninger eller ved henvendelse til. 3 Statistisk behandling Data indsamles for stort set alle offentligt ansatte, og refererer til lønnen i den midterste måned i kvartalet. Data fejlsøges groft inden produktion, men der bliver også frasorteret senere i processen, blandt andet ved beregningen af stigningstakter på virksomhedsniveau. Ved beregningen af gennemsnitstimelønnen i hver gruppe indgår timelønnen i de enkelte ansættelsesforhold med en vægt, der svarer til personens beskæftigelsesgrad. 3.1 Kilder Især de store offentlige lønanvisningssystemer, suppleret med et mindre antal private lønbureauer. 4 / 11

5 3.2 Indsamlingshyppighed Data til det offentlige lønindeks indsamles for hver måned, selv om det kun er data for den midterste måned i kvartalet der bliver benyttet til at beregne lønindekset. 3.3 Indsamlingsmetode Hovedparten af datamaterialet leveres som udtræk fra de store offentlige lønanvisningssystemer via system-til-system-løsninger. For statens ansatte leveres data fra Moderniseringsstyrelsen, Forsvaret samt Silkeborg Data. For kommunalt og regionalt ansatte leveres data hovedsageligt fra Kommunernes og regionernes løndatakontor (KRL). Dertil kommer dataindberetninger fra nogle mindre private lønbureauer, ligeledes via system-til-system-løsninger. 3.4 Datavalidering Data bliver fejlsøgt i forhold til en øvre og nedre grænseværdi for den gennemsnitlige timefortjeneste. Grænseværdierne bliver beregnet i starten af året ved at den gennemsnitlige stigning i timefortjenesten fra forrige år anvendes til at fremskrive de gamle grænseværdier. Ansættelsesforhold der ikke overholder grænseværdierne fjernes fra datasættet. Denne validering er nødvendig da den sørger for at ekstreme observationer (outliers) ikke forvrider resultaterne. I tillæg undersøges der senere i processen om der er virksomheder eller brancher med specielt lave/høje stigningstakter eller store personaleforskydninger, og hvad det har af konsekvens at fjerne de pågældende virksomheder fra datasættet. Hvis ikke disse virksomheder fjernes vil indekset vise forkerte stigningstakter, idet det ikke reflekterer den reelle lønstigning de ansatte oplever, men i stedet ændring i løn som følge af ændringer i antallet og sammensætningen af personale. 3.5 Databehandling Idet data modtages, valideres data som beskrevet under datavalidering. Timelønnen i de enkelte ansættelsesforhold vejes sammen ved hjælp af beskæftigelsesgrader. Beskæftigelsesgraden angiver lønmodtagerens aftalte arbejdstid i forhold til fuld tid. En fuldtidsansat indgår altså med en vægt på 1, og en person på halv tid indgår med vægten 0,5. Da indekset omfatter alle ansatte i det offentlige, korrigeres der ikke for bortfald. 3.6 Korrektion I beregningen af de kvartalsvise basisindeks indgår kun data fra virksomheder, der har indberettet både i primo- og ultimokvartalet. Det betyder i praksis at indberetninger fra virksomheder, der kasseres som følge af kvalitetsproblemer i det aktuelle kvartal, normalt først indgår i beregningen af basisindeks igen tidligst to kvartaler senere. 4 Relevans Private virksomheder og organisationer - herunder internationale - samt ministerier og andre offentlige institutioner udgør de centrale brugere af lønindekset. Lønindekset anvendes især i forbindelse med forskellige kontraktreguleringer. Derudover anvendes lønindekset i reguleringen af lønnen for offentligt ansatte, ved overenskomstforhandlinger mv. 5 / 11

6 4.1 Brugerbehov Kommuner og regioner, private virksomheder og organisationer samt ministerier og andre offentlige institutioner. Lønindeksene anvendes især i forbindelse med forskellige kontraktreguleringer. Derudover anvendes lønindeksene i reguleringen af lønnen for offentligt ansatte, ved overenskomstforhandlinger mv. 4.2 Brugertilfredshed Med udgangspunkt i antal opslag på og i og andre mere direkte forespørgsler, må brugertilfredsheden med lønsindeksene siges at være høj. Diskussioner af mere metodisk karakter føres to gange årligt i Kontaktudvalget for løn- og fraværsstatistik, hvor de mest centrale brugere er repræsenterede, og hvor fokus på lønindeksene ligeledes er særdeles høj. 4.3 Fuldstændighed af data Der foreligger ingen forordninger eller guidelines for det offentlige lønindeks. 5 Præcision og pålidelighed Da det offentlige lønindeks er baseret på lønoplysninger for stort set samtlige offentligt ansatte, samt at indberetningerne sker fra de offentlige lønanvisningssystemer, vurderes præcisionen og pålideligheden af statistikken til at være særdeles god. Der knytter sig alligevel nogle mindre usikkerheder til lønindekset, som det er en god idé at være klar over ved benyttelse af indekset. 5.1 Samlet præcision Indeksene er hovedsageligt baseret på et totaludtræk for alle offentligt ansatte i såvel staten som kommuner og regioner. Indberetningerne sker således primært fra de offentlige lønanvisningssystemer, men en lille del af de offentligt ansatte indberettes også fra mindre private lønsystemer. Den samlede præcision vurderes som værende svært høj idet der benyttes et pålideligt og velfungerende system for indberetning, og fordi indekset omfatter mere eller mindre alle i målpopulationen. 5.2 Stikprøveusikkerhed Lønindeks for offentlig forvaltning og service er ikke baseret på en stikprøve, men indeholder oplysninger for stort set alle i totalpopulationen. Der er derfor ingen stikprøveusikkerhed knyttet til statistikken. 6 / 11

7 5.3 Anden usikkerhed Der kan være en mindre usikkerhed knyttet til afgrænsningen af de enkelte løn- og timebegreber i dataindberetningen. I forbindelse med at kommuner/institutioner overgår til nye lønsystemer har der også været tale om en del overgangsproblemer i form af fejl i indberetningerne. Disse spørgsmål drøftes løbende med de indberettende lønanvisningssystemer. I tillæg er der er en vis usikkerhed i forbindelse med den korrekte branche- og sektorplacering af en del af de offentligt ansatte, der i princippet opnås ved at koble lønindberetningerne med Danmarks Statistiks Erhvervsstatistiske Register (ESR). Det skyldes til dels kvalitetsproblemer med de indberettede produktionsenhedsnumre i lønindberetningerne og dels, at en række ansatte i kommuner og regioner placeres branchemæssigt på råd- og regionshusene, på trods af, at disse personalegrupper reelt ikke arbejder i administrative funktioner. forsøger løbende at rette op på disse usikkerheder mest muligt ved anvendelse af de direkte tilgængelige systemadministrative oplysninger i lønindberetningerne i form af eksempelvis brugernumre, arbejdsfunktionskoder m.v. Der kan ikke angives tal for usikkerheden. 5.4 Kvalitetsstyring følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer. 5.5 Kvalitetssikring følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres. 5.6 Kvalitetsvurdering Overordnet vurderes kvaliteten af det offentlige lønindeks at være svært god. Data indberettes hovedsageligt via de offentlige lønanvisningssystemer, og indeholder relativt få fejl og mangler. Kvaliteten er blevet forbedret med tiden da løbende har forsøgt at rette op på usikkerheder selv ved at anvende de direkte tilgængelige systemadministrative oplysninger i lønindberetningerne, eller ved at tage kontakt med de enkelte virksomheder for at få dem til selv at forbedre det der bliver indberettet. I et vidst omfang er der alligevel mindre usikkerheder i indberetningerne som kan ha en påvirkning på kvaliteten. For eksempel har der været problemer med at placere de ansatte inden for rigtig branche og sektor som, til dels, skyldes kvalitetsproblemer med de indberettede produktionsenhedsnumre i lønindberetningerne. Se mere om dette under 5.3. Anden usikkerhed. 7 / 11

8 5.7 Revisionspolitik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis. 5.8 Praksis for revisioner Der er ingen praksis for revision af tidligere offentliggjorte tal. 6 Aktualitet og punktlighed Lønindeksene udkommer ca. 45 dage efter udløb af referencekvartalet. Punktligheden er særdeles høj, og der har ikke været tale om forsinkelser af nogen art i adskillige år. 6.1 Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal Indekset udkommer kvartalsvist ca. 1,5 måneder efter referencekvartalet. Lønindeksene offentliggøres altid som endelige tal. Der publiceres således ikke foreløbige tal på noget tidspunkt. 6.2 Publikationspunktlighed Punktligheden er høj, og forsinkelser i offentliggørelsen af de endelige tal forekommer i praksis stort set ikke. 7 Sammenlignelighed Indeksene er løbende blevet kvalitetsforbedret. Ved opretningen af større fejl er der så vidt muligt rettet helt tilbage fra indeksets start (1. kvartal 1995). Fra 1. kvartal 2013 og frem er den nye sektorafgrænsning implementeret. 1. kvartal 2013 udgør således et egentligt databrud i lønindeksene. Det offentlige lønindeks er sammenligneligt med det tilsvarende indeks for virksomheder og organisationer. Internationalt kan lønindekset i et vist omfang sammenlignes med andre lands lønindeks for den offentlige sektor. 7.1 International sammenlignelighed Det offentlige lønindeks kan til dels sammenlignes med andre lønindeks internationalt som også gælder for den offentlige sektor. Man skal dog være opmærksom på, at der er stor variation i brug af metode mellem landene, og at lønindeksene derfor sjældent er 100 procent sammenlignelige. 8 / 11

9 7.2 Sammenlignelighed over tid Lønindeks for offentlig forvaltning og service afløser Lønindeks for den offentlige sektor, som blev afsluttet i fjerde kvartal Sammenligneligheden af disse to indeks er meget høj. Forskellen beror alene på at sektorafgrænsningen for de to statistikker er en smule forskellig, idet der ikke længere indgår offentlige selskaber, såsom fx DSB, der nu indgår i Lønindeks for virksomheder og organisationer. Det samme gælder en række kommunale forsyningsselskaber. I forbindelse med den nye sektorafgrænsning blev indekstal revideret tilbage til første kvartal 2013, der således udgør et mindre databrud. Indekstal før første kvartal 2013 er således identiske for Lønindeks for offentlig forvaltning og service og Lønindeks for den offentlige sektor. Indeksene er løbende blevet kvalitetsforbedret. Ved opretningen af større fejl er der så vidt muligt rettet helt tilbage fra indeksets start (1. kvartal 1995). 7.3 Sammenhæng med anden statistik Indekset er sammenligneligt med det tilsvarende lønindeks for virksomheder og organisationer. 7.4 Intern konsistens Da lønindeksene beregnes af en enkelt type datakilde, er der fuld intern konsistens i lønindeksene. 8 Tilgængelighed De nyeste tal offentliggøres kvartalsvist i Nyt fra og på emnesiden Løn- og arbejdsomkostninger. Endvidere offentliggøres indekset også i Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt. Indekset findes også i mere detaljeret form i Statistikbanken Udgivelseskalender Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden Udgivelsespolitik - brugeroplysning Statistikker offentliggøres altid kl. 09:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen Udgivelseskalender - adgang Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender. 8.4 NYT/Pressemeddelelse De nyeste tal offentliggøres kvartalsvist i Nyt fra og på emnesiden Løn- og arbejdsomkostninger. 9 / 11

10 8.5 Publikationer Lønindeks for offentlig forvaltning og service præsenteres både i Statistisk Tiårsoversigt og i Statistisk Årbog. 8.6 Statistikbanken Lønindeks og årsstigningstakter foreligger på Statistikbanken. De aktuelle serier er ILON22, ILON25, ILON32, ILON35, ILON42 og ILON52 mens de historiske serier er ILON4, ILON5, ILON55, ILON7, ILON8, ILON88, ILON4X, ILON5X, ILON7X og ILON8X. 8.7 Adgang til mikrodata Der stilles ikke mikrodata til rådighed for forskere. Datagrundlaget foreligger dog på individniveau, og der er principielt mulighed for at få udført serviceopgaver mod betaling. Imødekommelse af eventuelle ønsker til serviceopgaver beror altid på en konkret vurdering foretaget af Danmarks Statistik, under hensyntagen til dels det nødvendige ressourceforbrug forbundet med opgavens udførelse og dels kvaliteten af det datamateriale, der ligger til grund for en ønsket serviceopgave. 8.8 Anden tilgængelighed Datagrundlaget for lønindekset anvendes i opgørelsen af de danske tal for det europæiske arbejdsomkostningsindeks (Labour Cost Index LCI). 8.9 Diskretioneringspolitik Lønindekset følger s datafortrolighedspolitik Diskretionering og databehandling I udarbejdelsen af det offentlige lønindeks, følges s datafortrolighedspolitik Reference til metodedokumenter Der henvises til publikationen Indeksberegninger i for en omfattende metodebeskrivelse Dokumentation af kvalitetssikring Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i deltajeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet. 9 Administrative oplysninger Administrativt er statistikken placeret i kontoret Løn og fravær. Den statistikansvarlige er Hege Susanne Hauglund, tlf , 10 / 11

11 9.1 Organisation 9.2 Kontor, afdeling Kontor for løn og fravær, afdeling for personstatistik 9.3 Kontaktpersonens navn Hege Susanne Hauglund 9.4 Kontaktpersonens funktion Statistikansvarlig 9.5 Adresse, 9.6 adresse 9.7 Telefonnummer Faxnummer / 11

Statistikdokumentation for Lønindeks for offentlig forvaltning og service kvartal

Statistikdokumentation for Lønindeks for offentlig forvaltning og service kvartal Statistikdokumentation for Lønindeks for offentlig forvaltning og service 2016 3. kvartal 1 / 12 1 Indledning Lønindeks for offentlig forvaltning og service belyser lønudviklingen i den offentlige sektor

Læs mere

Statistikdokumentation for Lønindeks for offentlig forvaltning og service kvartal

Statistikdokumentation for Lønindeks for offentlig forvaltning og service kvartal Statistikdokumentation for Lønindeks for offentlig forvaltning og service 2017 3. kvartal 1 / 12 1 Indledning Lønindeks for offentlig forvaltning og service belyser lønudviklingen i den offentlige sektor

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2014

Statistikdokumentation for Arkiver 2014 Statistikdokumentation for Arkiver 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over den danske arkivsektor. I første omgang omfatter statistikken kun de statslige

Læs mere

Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014

Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014 Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at udarbejde en samlet årlig opgørelse over antallet af lønmodtagerorganisationernes

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013

Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013 Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange af elever med afgang fra grundskolen følges år for år på deres

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2013

Statistikdokumentation for Arkiver 2013 Statistikdokumentation for Arkiver 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over den danske arkivsektor. Ældre tidsserier kan delvist findes i Statistisk Årbog.

Læs mere

Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02

Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02 Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02 1 / 8 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udlejningen af danske feriehuse gennem udlejningsbureauer. Fra januar 2004 indførtes

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. Statistikken

Læs mere

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013 Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen og omfanget i udenlandske ejede firmaer i Danmark. Statistikken blev udarbejdet

Læs mere

Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015

Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015 Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser udviklingen i antallet af søgte og givne opholdstilladelser i Danmark. begyndte offentliggørelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. 2

Læs mere

Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016

Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016 Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016 1 / 10 1 Indledning Statistikken over indvandrere og efterkommere indførtes i 1991. Formålet med statistikken var, at kunne belyse den del af

Læs mere

Statistikdokumentation for Lønindeks for den private sektor kvartal

Statistikdokumentation for Lønindeks for den private sektor kvartal Statistikdokumentation for Lønindeks for den private sektor 2015 2. kvartal 1 / 12 1 Indledning Lønindeksene har til formål at belyse lønudviklingen i private og offentlige virksomheder uden for offentlig

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2013

Statistikdokumentation for Museer 2013 Statistikdokumentation for Museer 2013 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse besøgstallene og årlige åbningstid for museer. Statistikken har været gennemført årlig siden 1984. 2 Indhold

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014

Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014 Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014 1 / 10 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange med afgang fra enten grundskole eller studenter-/hfeksamen,

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2015

Statistikdokumentation for Museer 2015 Statistikdokumentation for Museer 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser besøgstallene og den årlige åbningstid for museer. Undersøgelsen omfatter både statsstøttede og ikke-statsstøttede museer.

Læs mere

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 1 / 11 1 Indledning ØMU-gæld og ØMU-saldo opgøres som et led i proceduren vedrørende uforholdsmæssigt

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013

Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013 Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange med afgang fra studenter-/hf-eksamen, htx og hhx

Læs mere

Statistikdokumentation for Internationale arbejdsomkostningsindeks kvartal

Statistikdokumentation for Internationale arbejdsomkostningsindeks kvartal Statistikdokumentation for Internationale arbejdsomkostningsindeks 2015 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med de internationale arbejdsomkostninger er at belyse udviklingen i løn og øvrige arbejdsomkostninger

Læs mere

6 Lønindeks for den offentlige sektor

6 Lønindeks for den offentlige sektor 65 6 Lønindeks for den offentlige sektor 6.1 Grundlæggende information om indekset 6.1.1 Navn Lønindeks for den offentlige sektor. Der offentliggøres et tilsvarende lønindeks for den private sektor, der

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2016

Statistikdokumentation for Museer 2016 Statistikdokumentation for Museer 2016 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser besøgstallene og årlige åbningstimer for museer. Undersøgelsen omfatter både statsstøttede og ikke-statsstøttede museer.

Læs mere

Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11

Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11 Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11 1 / 10 1 Indledning Formålet med Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren er at belyse konjunkturudviklingen

Læs mere

Statistikdokumentation for Lønindeks for virksomheder og organisationer kvartal

Statistikdokumentation for Lønindeks for virksomheder og organisationer kvartal Statistikdokumentation for Lønindeks for virksomheder og organisationer 2017 2. kvartal 1 / 13 1 Indledning Lønindekset har til formål at belyse lønudviklingen i private og offentlige virksomheder uden

Læs mere

Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik kvartal

Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik kvartal Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik 2016 1. kvartal 1 / 12 1 Indledning Den offentlige beskæftigelsesstatistik er en kvartalsvis opgørelse som er afgrænset til sektoren offentlig

Læs mere

Statistikdokumentation for Biografer og film 2016

Statistikdokumentation for Biografer og film 2016 Statistikdokumentation for Biografer og film 2016 1 / 10 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse kapaciteten og aktiviteten i danske biografer. Statistikken anvendes bl.a. af Det Danske

Læs mere

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 1 / 10 1 Indledning Musikstatistikken opgør salget af indspillet musik (dvs. fysisk salg, downloads og streaming), samt omfanget af

Læs mere

Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015

Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015 Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse forskellige aspekter af danskernes livskvalitet. Der skelnes mellem subjektive og objektive

Læs mere

Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014 1 / 10 1 Indledning Folkebiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på folkebiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes for tællingsåret

Læs mere

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg 2014 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Formålet med indeksene er at belyse udviklingen i omkostningerne ved anlægsarbejder. Beregningen af omkostningsindekset

Læs mere

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal Statistikdokumentation for Langtidsledighed 2016 1. kvartal 1 / 11 1 Indledning Denne statistik belyser strukturen og udviklingen for langtidsledighed. Statistikken er opgjort for alle månederne fra februar

Læs mere

Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016

Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016 Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken om aldrig påbegyndte på erhvervsuddannelser er at belyse antallet af elever, der tilmelder

Læs mere

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015 Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015 1 / 10 1 Indledning Fra oktober 2008 laver på vegne af Social- og Indenrigsministeriet opgørelser af nationale

Læs mere

Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014

Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014 Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken 'Detailomsætningen af økologiske fødevarer' er at belyse omfanget og sammensætningen

Læs mere

Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016

Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016 Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016 1 / 10 1 Indledning Bygningsopgørelsen er en årlig opgørelse af bygningsbestanden i Danmark. Bygningsopgørelsen - sammen med Boligopgørelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015

Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015 Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med de kommunale og regionale regnskaber er at belyse kommunernes og regionernes drifts- og anlægsregnskaber

Læs mere

Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015

Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015 Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015 1 / 10 1 Indledning Formue- og gældsstatistikken er en helt ny statistik, der belyser formueforholdenes fordeling mellem husstandstyper mv. 2 Indhold Data

Læs mere

Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015

Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015 Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med de kommunale og regionale budgetter er at belyse kommunernes og regionernes drifts- og anlægsbudgetter

Læs mere

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 1 / 11 1 Indledning Forskningsbiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på forskningsbiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes

Læs mere

Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013

Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013 Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give adgang til basale fakta og svar på spørgsmål om befolkningens medievaner. Man kan fx se

Læs mere

Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012

Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012 Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012 1 / 12 1 Indledning Formålet med erhvervsbeskæftigelsen er at belyse antallet af arbejdssteder og antallet af job ultimo november fordelt på brancher

Læs mere

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014 Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er først og fremmest at belyse af befolkningens levevilkår og risiko for social udstødelse. Undersøgelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Boligstøtte 2014 Måned 12

Statistikdokumentation for Boligstøtte 2014 Måned 12 Statistikdokumentation for Boligstøtte 2014 Måned 12 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken om boligstøtte er at belyse antal modtagere af boligsikring og boligydelse samt de beløb, som bliver modtaget

Læs mere

Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015

Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015 Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse danske studerendes studieophold i udlandet indenfor de ordinære videregående uddannelser

Læs mere

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012 Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012 1 / 13 1 Indledning Koncerner i Danmark er en årlig statistik, som er gennemført første gang for året 2009. Formålet med statistikken er at belyse det

Læs mere

Statistikdokumentation for Erhvervsdemografi 2014

Statistikdokumentation for Erhvervsdemografi 2014 Statistikdokumentation for Erhvervsdemografi 2014 1 / 11 1 Indledning Formålet med Erhvervsdemografien er at belyse antallet af reelt nye og reelt ophørte firmaer. Endvidere ønskes reelt nye firmaer fulgt

Læs mere

Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04

Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04 Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse familiernes besiddelse af elektronik i hjemmet. I 2011 skiftede tællingen navn fra

Læs mere

Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal

Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Luftfartsstatistikken belyser investeringer i lufthavnsanlæg og udviklingen i transport af passagerer og gods i danske lufthavne.

Læs mere

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01 Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at vise kapaciteten og belægningen på danske vandrerhjem. Statistikken opgøres

Læs mere

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser 2015 4. kvartal 1 / 10 1 Indledning Statistikken opgør antallet af modtagere og udbetalte beløb fordelt på kontanthjælp og beslægtede ydelser for hver måned

Læs mere

Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013

Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013 Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med Ejendomsbeskatningen er at belyse udviklingen i ejendomsskatterne og deres fordeling på kommuner og (til og med 2006)

Læs mere

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014 Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014 1 / 10 1 Indledning Fra oktober 2008 laver på vegne af Social- og Indenrigsministeriet opgørelser af nationale

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2015

Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2015 Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2015 1 / 10 1 Indledning Formålet med "Flytninger internt i Danmark er at fremstille en grundlæggende statistik over enkeltpersoners flytninger.

Læs mere

Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013

Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013 Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013 1 / 12 1 Indledning har indgået samarbejde med Fødevareministeriet om en ny årlig statistik om salg af økologiske føde- og drikkevarer

Læs mere

Statistikdokumentation for Husstande, familier og børn 2016

Statistikdokumentation for Husstande, familier og børn 2016 Statistikdokumentation for Husstande, familier og børn 2016 1 / 11 1 Indledning Husstands- og familiestatistikken beskriver hele den bosiddende befolkning i Danmark. Der fremstilles statistik med tre forskellige

Læs mere

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal Statistikdokumentation for Langtidsledighed 2017 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Denne statistik belyser strukturen og udviklingen for langtidsledighed. Statistikken blev første gang publiceret i 2014 med

Læs mere

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06 Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at opgøre campingpladsernes kapacitet og deres anvendelse. Statistikken har

Læs mere

Statistikdokumentation for Finansielle kvartalsregnskaber kvartal

Statistikdokumentation for Finansielle kvartalsregnskaber kvartal Statistikdokumentation for Finansielle kvartalsregnskaber 2015 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Formålet med Finansielle Kvartalsregnskaber er at belyse nettogælden for offentlig forvaltning og service vedrørende

Læs mere

Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal

Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken over passager- og færgefart er at belyse transport af personer og gods med

Læs mere

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015 Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er først og fremmest at belyse af befolkningens indkomst, levevilkår og risiko for social udstødelse.

Læs mere

Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016

Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016 Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016 1 / 10 1 Indledning Formålet med denne naturressourceopgørelse er at belyse beholdninger og beholdningsændringer af olie og naturgas i Nordsøen.

Læs mere

Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014

Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014 Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014 1 / 11 1 Indledning Statistikken for 2014 giver ny viden om små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering

Læs mere

Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015

Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015 Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse omsætningsstrukturen indenfor branchegruppen Handel med biler

Læs mere

Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014

Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014 Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give en samlet beskrivelse af befolkningens deltagelse i kurser på højskoler og

Læs mere

Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015

Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015 Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er, at belyse danske fartøjers førstegangsomsætning

Læs mere

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015 Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give nem og overskuelig adgang til basale fakta om modtagelsen af elektroniske

Læs mere

Statistikdokumentation for Handicapdokumentation kvartal

Statistikdokumentation for Handicapdokumentation kvartal Statistikdokumentation for Handicapdokumentation 2015 1. kvartal 1 / 10 1 Indledning De kommunale serviceindikatorer for handicap er dannet på baggrund af et register over alle handicapydelser givet efter

Læs mere

Statistikdokumentation for Voksen og efteruddannelse - professionshøjskoler 2016

Statistikdokumentation for Voksen og efteruddannelse - professionshøjskoler 2016 Statistikdokumentation for Voksen og efteruddannelse - professionshøjskoler 2016 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at give en samlet beskrivelse af befolkningens deltagelse i kurser ved

Læs mere

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg 2016 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Statistikken belyser omkostningerne ved anlægsarbejder. Beregningen af omkostningsindekset for vejfondsarbejder

Læs mere

Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016

Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016 Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016 1 / 10 1 Indledning (S.0) Formålet med statistikken for Dagblade og Tidsskrifter er at belyse udviklingen i de trykte medier og i dagbladenes læsertal.

Læs mere

Statistikdokumentation for Forbrug og salg af alkohol og tobak 2015

Statistikdokumentation for Forbrug og salg af alkohol og tobak 2015 Statistikdokumentation for Forbrug og salg af alkohol og tobak 2015 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse forbruget, salget og grænsehandlen med alkohol og tobak. Salgsstatistikken

Læs mere

Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal

Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal 1 / 14 1 Indledning Statistikken belyser den kvartalsvise udvikling i antallet af ledige stillinger og andelen af ledige stillinger inden for

Læs mere

Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014

Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014 Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014 1 / 12 1 Indledning Formålet med It-anvendelse i befolkningen er, at belyse befolkningens adgang til og brug af internettet og it, samt at følge

Læs mere

Statistikdokumentation for Industriens produktion og omsætning 2016 Måned 01

Statistikdokumentation for Industriens produktion og omsætning 2016 Måned 01 Statistikdokumentation for Industriens produktion og omsætning 2016 Måned 01 1 / 11 1 Indledning Formålet med industriens produktion og omsætning er først og fremmest at give et aktuelt grundlag for bedømmelse

Læs mere

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal Statistikdokumentation for Svinebestanden 2016 1. kvartal 1 / 11 1 Indledning Svinebestanden er en opgørelse over det totale antal svin i Danmark. Opgørelsen har blandt andet til formål, at danne grundlag

Læs mere

Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013

Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013 Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013 1 / 11 1 Indledning Formål med færdselsuheldsstatistikken er at indsamle og offentliggøre oplysninger om færdselsuheld for at danne et informationsgrundlag

Læs mere

Statistikdokumentation for Fritidssejlerturisme maj-september 2014

Statistikdokumentation for Fritidssejlerturisme maj-september 2014 Statistikdokumentation for Fritidssejlerturisme maj-september 2014 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen i personovernatninger og gæstebådsovernatninger i lystbådehavne

Læs mere

Statistikdokumentation for Feriehusudlejning, Årlig 2016

Statistikdokumentation for Feriehusudlejning, Årlig 2016 Statistikdokumentation for Feriehusudlejning, Årlig 2016 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udlejningen af feriehuse gennem udlejningsbureauer. Statistikken har været opgjort siden

Læs mere

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på hoteller og feriecentre 2014 Måned 01

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på hoteller og feriecentre 2014 Måned 01 Statistikdokumentation for Antal overnatninger på hoteller og feriecentre 2014 Måned 01 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at vise hotelkapaciteten og dens anvendelse. Statistikken har været

Læs mere

Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02

Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02 Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02 1 / 13 1 Indledning Undersøgelsen belyser befolkningens syn på de økonomiske konjunkturer på et givet tidspunkt - både hvad angår

Læs mere

Statistikdokumentation for Børnefamilieydelse og børnetilskud kvartal

Statistikdokumentation for Børnefamilieydelse og børnetilskud kvartal Statistikdokumentation for Børnefamilieydelse og børnetilskud 2015 4. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken om børneydelser er at belyse antal modtagere af børnefamilieydelse og børnetilskud

Læs mere

Statistikdokumentation for Forbrugerprisindeks 2014 Måned 01

Statistikdokumentation for Forbrugerprisindeks 2014 Måned 01 Statistikdokumentation for Forbrugerprisindeks 2014 Måned 01 1 / 12 1 Indledning Formålet med forbrugerprisindekset er at belyse prisudviklingen for de varer og tjenester, der indgår i husholdningernes

Læs mere

Statistikdokumentation for Arbejdsmarkedsregnskab 2013

Statistikdokumentation for Arbejdsmarkedsregnskab 2013 Statistikdokumentation for Arbejdsmarkedsregnskab 2013 1 / 14 1 Indledning har udviklet et nyt arbejdsmarkedsregnskab over befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Formålet med arbejdsmarkedsregnskabet

Læs mere

Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2015

Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2015 Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2015 1 / 14 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse det danske erhvervslivs aktiviteter i udlandet, gennem oplysninger om deres

Læs mere

Statistikdokumentation for Udslip til luft 2015

Statistikdokumentation for Udslip til luft 2015 Statistikdokumentation for Udslip til luft 2015 1 / 10 1 Indledning Emissionsregnskabet er en del af Grønt Nationalregnskab, som er en betegnelse for selvstændige regnskaber for miljørelaterede forhold,

Læs mere

Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02

Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02 Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02 1 / 12 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse størrelsen og værdien af mælkeproduktionen samt mælkens anvendelse til mejeriprodukter.

Læs mere

Statistikdokumentation for Input-output tabeller 2014

Statistikdokumentation for Input-output tabeller 2014 Statistikdokumentation for Input-output tabeller 2014 1 / 12 1 Indledning Input-output tabellerne er en organiseret opstilling af detaljerede økonomisk-statistiske oplysninger og beskriver sammenhænge

Læs mere

Statistikdokumentation for Befolkningen 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober

Statistikdokumentation for Befolkningen 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober Statistikdokumentation for Befolkningen 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober 1 / 12 1 Indledning Statistikken belyser befolkningens udvikling og sammensætning i Danmark. Statistikken opgøres på nationalt,

Læs mere

Statistikdokumentation for Konkurser 2014

Statistikdokumentation for Konkurser 2014 Statistikdokumentation for Konkurser 2014 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen i antallet af konkurser samt udvalgte karakteristika for de konkursramte virksomheder. Udviklingen

Læs mere

Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2015 Måned 09

Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2015 Måned 09 Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2015 Måned 09 1 / 11 1 Indledning Betalingsbalancen belyser økonomiske bevægelser mellem Danmark og udlandet. Betalingsbalancen er opgjort siden 1934. I dag

Læs mere

Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet

Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet 2011-2013 1 / 14 1 Indledning Formålet med Tilbagefald til kriminalitet er at belyse omfanget af ny kriminalitet blandt personer, der i et givet

Læs mere

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser 2016 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Statistikken opgør antallet af modtagere og udbetalte beløb fordelt på kontanthjælp og beslægtede ydelser for hver måned

Læs mere

Statistikdokumentation for Børnepasning mv. 2015

Statistikdokumentation for Børnepasning mv. 2015 Statistikdokumentation for Børnepasning mv. 2015 1 / 11 1 Indledning Emnet Børnepasning mv. hed tidligere Sociale ressourcer vedr. børn og unge. Kun pasningsordninger efter dagpasningsloven samt skolefritidsordninger

Læs mere

Statistikdokumentation for Elevregistret 2017

Statistikdokumentation for Elevregistret 2017 Statistikdokumentation for Elevregistret 2017 1 / 12 1 Indledning (S.0) Elevregistret (ELEV3) blev etableret i starten af 1970'erne og er et forløbsregister, hvor man kan følge de enkelte studerende gennem

Læs mere

Statistikdokumentation for Markedsanalyse og offentlig meningsmåling 2013

Statistikdokumentation for Markedsanalyse og offentlig meningsmåling 2013 Statistikdokumentation for Markedsanalyse og offentlig meningsmåling 2013 1 / 15 1 Indledning Statistikken bidrager med information om branchegruppen Markedsanalyse og offentlig meningsmåling. Derudover

Læs mere

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal Statistikdokumentation for Svinebestanden 2017 1. kvartal 1 / 12 1 Indledning Svinebestanden er en opgørelse over det totale antal svin i Danmark. Opgørelsen har blandt andet til formål at danne grundlag

Læs mere

Statistikdokumentation for Scenekunst 2013

Statistikdokumentation for Scenekunst 2013 Statistikdokumentation for Scenekunst 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken belyser aktiviteten ved de professionelle teatre. Teatrene opdeles i statsstøttede og ikkestatsstøttede teatre. For de statsstøttede

Læs mere

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2014

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2014 Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give nem og overskuelig adgang til basale fakta om modtagelsen af elektroniske

Læs mere

Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2013

Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2013 Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2013 1 / 14 1 Indledning Formålet med Danske datterselskaber i udlandet er at belyse det danske erhvervslivs aktiviteter i udlandet gennem deres

Læs mere

Statistikdokumentation for Indkomststatistik (A-indkomst) 2014

Statistikdokumentation for Indkomststatistik (A-indkomst) 2014 Statistikdokumentation for Indkomststatistik (A-indkomst) 2014 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et mere aktuelt billede af befolkningens indkomstforhold end den endelige personindkomststatistik.

Læs mere

Statistikdokumentation for International organisering og outsourcing 2016

Statistikdokumentation for International organisering og outsourcing 2016 Statistikdokumentation for International organisering og outsourcing 2016 1 / 11 1 Indledning Formålet med undersøgelsen International organisering og outsourcing er at belyse væsentlige globaliseringstendenser

Læs mere