Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse"

Transkript

1 Roskilde Universitet Rektor Hanne Leth Andersen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i professionel kommunikation Akkrediteringsrådet har akkrediteret masteruddannelsen i professionel kommunikation positivt, jf. akkrediteringslovens Rådet har truffet afgørelsen på baggrund af den vedlagte akkrediteringsrapport, som Danmarks Akkrediteringsinstitution har udarbejdet. Det er rådets faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt tilfredsstillende. Rådet har vurderet uddannelsen ud fra de kriterier for relevans og kvalitet, som fremgår af akkrediteringsbekendtgørelsen 2 og Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, 2. udgave, 1. februar Dato for rådsmøde: 9. april 2014 Sprog: Uddannelsen udbydes på dansk. Akkrediteringsperioden gælder til: 31. maj 2020 Censorkorps: Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for journalistik, kommunikation og performance-design. Akkrediteringsrådet 8. maj 2014 Bredgade København K Tel Fax Mail Web CVR-nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Tel Mail Ref.-nr. 13/ Udbudssted: Roskilde Uddannelsen udbydes: Uddannelsen udbydes ikke på andre universiteter. Styrelsen for Videregående Uddannelser har 5. maj 2014 truffet afgørelse (vedlagt) om uddannelsens titel, takstindplacering, normeret studietid og maksimumramme: Dansk titel: Master i professionel kommunikation Normeret studietid: 60 ECTS Engelsk titel: Master of Professional Communication Takst: Deltidstakst 2 Aktivitetsgruppekoden er Lov nr. 601 af 12. juni 2013 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 2 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen). Side 1/2

2 Maksimumramme: Der er hverken fastsat en maksimumramme af universitetet eller af ministeriet. Danmarks Statistik: UDD 8823 AUDD 8823 Andre oplysninger såsom adgangskrav, udvælgelseskriterier og tekst til uddannelsesguiden fremgår af akkrediteringsrapporten. Rådet har på baggrund af styrelsens afgørelse godkendt jeres uddannelse, jf. universitetslovens 3, stk I er velkomne til at kontakte direktør Anette Dørge på hvis I har spørgsmål eller behov for mere information. Med venlig hilsen Danmarks Akkrediteringsinstitution Per B. Christensen Formand Akkrediteringsrådet Anette Dørge Direktør Danmarks Akkrediteringsinstitution Bilag: Kopi af styrelsens afgørelse Kopi af akkrediteringsrapport Dette brev er også sendt til: Undervisningsministeriet Danmarks Statistik Styrelsen for Videregående Uddannelser 3 Lovbekendtgørelse nr. 373 af 25. marts 2013 (universitetsloven). Side 2/2

3 Danmark Akkrediteringsinstitution Roskilde Universitet Styrelsen for Videregående Uddannelsers afgørelse vedrørende eksisterende masteruddannelse i professionel kommunikation Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 9. april 2014 behandlet Roskilde Universitets ansøgning om akkreditering og godkendelse af den eksisterende masteruddannelse i professionel kommunikation. Akkrediteringsrådet har akkrediteret uddannelsen positivt. Danmarks Akkrediteringsinstitution sendte ved brev af 16. april 2014 rådets indstillinger om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel, specifikke adgangskrav, normeret studietid og eventuelle maksimumsrammer for tilgangen m.v. til Styrelsen for Videregående Uddannelser. Styrelsen for Videregående Uddannelser har truffet følgende afgørelse i sagen: Masteruddannelsen skal godkendes efter reglerne i bekendtgørelse nr af 7. december 2009 om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen). 5. maj 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Center for Jura Bredgade København K Tel Fax Mail Web CVR-nr Sagsbehandler Mark Neumann Tel Mail Ref.-nr. 14/ Ad titel: Efter reglerne i masterbekendtgørelsens 5, stk. 1, fastlægges uddannelsens titel til: Dansk: Engelsk: Master i professionel kommunikation Master of Professional Communication Ad normeret studietid: Efter reglerne i masterbekendtgørelsens 6, stk. 2, fastlægges uddannelsens normering til 60 ECTS-point. Ad tilskudsmæssig indplacering: Masteruddannelsen indplaceres til deltidstakst 2. Aktivitetsgruppekoden er Styrelsen kan endvidere oplyse, at der til brug for Danmarks Statistik er fastsat følgende koder: Danmarks Statistik: UDD 8823 AUDD 8823 Side 1/2

4 Ad eventuel maksimumsramme for tilgang: Styrelsen ønsker ikke at fastsætte en maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen. Universitetet bestemmer derfor selv efter reglerne om frit optag, hvor mange studerende der optages på uddannelsen, jf. masterbekendtgørelsens 10. Styrelsen har noteret sig, at universitetet ikke har fastsat en maksimumramme for tilgangen. Herudover kan vi meddele følgende: Ad sprog: Vi har noteret os, at uddannelsen udbydes på dansk. Ad tilknytning til censorkorps: Vi har noteret os, at uddannelsen tilknyttes censorkorpset for kommunikation, journalistik og performancedesign. Styrelsen for Videregående Uddannelser Ad juridisk opmærksomhedspunkt: Styrelsen skal gøre opmærksom på, at et universitet, i studieordningen for den enkelte masteruddannelse, skal fastsætte, hvilke uddannelser der giver adgang til at blive optaget på masteruddannelsen, jf. 13, stk. 2, nr. 2, i masterbekendtgørelsen. Potentielle ansøgere til en masteruddannelse skal således i den enkelte studieordning kunne se, hvilke uddannelser der giver direkte adgang. Med venlig hilsen Mark Neumann Fuldmægtig Side 2/2

5 Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering

6 Turnusakkreditering, Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2

7 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling... 7 Grundoplysninger... 8 Masteruddannelsens kompetenceprofil... 9 Masteruddannelsens struktur Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet. 13 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 5: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen Bilag 1: Institutionens system for kvalitetssikring Indstilling til UDS om masteruddannelsen i professionel kommunikation Særlige forhold

8 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af uddannelsen. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution. Den faglige vurdering, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af et akkrediteringspanel. Akkrediteringspanelet har læst universitetets dokumentationsrapport og har haft møder med repræsentanter for uddannelsen. Danmarks Akkrediteringsinstitution har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af panelets faglige vurderinger. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Akkrediteringspanelet har vurderet uddannelsen ud fra de kriterier som fremgår af akkrediteringsbekendtgørelsen 1 og Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. Uddannelsesstyrelsen (UDS) træffer afgørelse om uddannelsens juridiske forhold 2 på baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling. Akkrediteringsrapporten består af fire dele: - Danmarks Akkrediteringsinstitutions indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen, uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den faglige vurdering af uddannelsen - Indstilling og oplysninger til Uddannelsesstyrelsen ACE Denmark blev pr. 1. juli 2013 til Danmarks Akkrediteringsinstitution, som beskæftiger sig med akkreditering af hele det videregående uddannelsesområde. 1 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (Akkrediteringsbekendtgørelsen) 2 Uddannelsens tilskudsmæssige placering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UDS-forhold) 4

9 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Der er nedsat et akkrediteringspanel som del af sagsbehandlingen. Akkrediteringspanelet er sammensat af personer, som har en indgående forståelse for undervisning og forskning inden for fagområdet, uddannelsestilrettelæggelse og forholdene på arbejdsmarkedet. Akkrediteringspanelet for masteruddannelsen i professionel kommunikation består af en kernefaglig ekspert, en aftagerrepræsentant og en studerende. Kernefaglig ekspert Gunilla Jarlbro, Professor i medie- og kommunikationsvidenskab, Lunds Universitet. Gunilla Jarlbro er Ph.d. i sociologi og professor i medie- og kommunikationsvidenskab ved Lunds Universitet, hvor hun har undervist siden 1980 erne. Gunilla Jarlbro har arbejdet som studierektor og prefekt i ca. 15 år ved Lunds Universitet, hvor hun har været med til at udvikle såvel kurser som uddannelser inden for området samt haft ansvaret for kvalitetssikringen af uddannelserne. Gunilla Jarlbro har desuden været ekspert for Högskoleverket i Sverige, hvor hun har været med til at vurdere uddannelser inden for journalistik og kommunikation. Aftagerrepræsentant Birte Darting Biker, chefrådgiver i Advice A/S Birte Darting Biker er kandidat i dansk og virksomhedsstudier (PR) fra RUC. Hun er leder for kampagneområdet og partner i Advice, hvor hun arbejder med holdnings- og adfærdspåvirkning, ofte med komplekse stakeholderrelationer og involvering af netværk. Hun har bred erfaring inden for hele kommunikationspaletten og har blandt andet beskæftiget sig en del med analyse og PR. Med sine snart 20 års konsulenterfaring har hun rådgivet en lang række offentlige og private virksomheder. Birte har desuden været særlig rådgiver for ledelsen i Dansk Design Center Studerende Majken Houborg, masterstuderende på masteruddannelsen i læreprocesser på Aalborg Universitet. Majken Houborg, masterstuderende på masteruddannelsen i læreprocesser på Aalborg Universitet. Majken Houborg er kandidat i offentlig forvaltning fra RUC og har desuden en master i ideologi og diskursanalyse fra University of Essex og en europæisk Sokrates master i europæisk socialpolitik. Hun sad i studienævnet for offentlig forvaltning på RUC og har arbejdet for Danske Studerendes Fællesråd med policyudvikling og fundraising. Hun arbejder i HR Services på Copenhagen Business School og beskæftiger sig bl.a. med formidling af komplekse juridiske forhold. Datoer i sagsbehandlingen Dokumentationsrapport modtaget 1. juli 2013 Eventuel indhentning af supplerende dokumentation 18. november (besøg på universitetet): Optagelsesgrundlag for MPK. Akkrediteringspanelets besøg på universitetet 18. november 2013 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 7. februar

10 Høringssvar modtaget 28. februar 2014 Kriterium 4 Følgende vurderinger er ændret på baggrund af universitetets høringssvar: Før høringen vurderede akkrediteringspanelet, at der ikke var specifikke læringsmål for de enkelte netseminarer og kurser i den gældende studieordning. Vurderingen er ændret, fordi en ny studieordning, som indeholder specifikke læringsmål for netseminarer og kurser, træder i kraft 1. august Før høringen vurderede akkrediteringspanelet, at konferencesystemet, der understøtter uddannelsen, manglede funktioner som chat, video og on-linevisninger. Panelet fik desuden indtryk af at der ikke var ressourcer til at udvikle et tidsvarende system.. Vurderingen er ændret, fordi Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier har afsat en tekniker til at få opdateret konferencesystemet. Den nye version kommer online i sommerferien 2014 og indeholder chat-moduler og onlinevisning. Vurderingen af kriterium 4 er på den baggrund ændret fra delvist tilfredsstillende til tilfredsstillende. Sagsbehandling afsluttet 19. marts 2014 Dato for Akkrediteringsrådets møde 9. april

11 Indstilling Indstilling Kriterievurderinger Positiv akkreditering Tilfredsstillende Betinget positiv akkreditering Delvist tilfredsstillende Afslag på akkreditering Ikke tilfredsstillende Begrundelse Masteruddannelsen i professionel kommunikation på Roskilde Universitet indstilles til positiv akkreditering. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen opfylder alle akkrediteringskriterierne tilfredsstillende. Masteruddannelsen i professionel kommunikation er en internetbaseret uddannelse, hvor hovedparten af uddannelsen foregår via et konferencesystem på nettet. De studerende og underviserne mødes 6 weekender om året, hvor de har kurser i kommunikationsaktuelle emner. I de mellemliggende perioder er der gruppearbejde og vejledning via konferencesystemet. Masteruddannelsen består af to moduler, som giver dybdegående viden om de teoretiske, metodiske og praktiske problemer om kommunikation i organisationer. Uddannelsen bygger videre på en relevant diplomuddannelse, professionsbacheloruddannelse eller kandidatuddannelse. Uddannelsen tilrettelægges og varetages af forskere, der forsker inden for relevante områder. Netseminarerne varetages til dels af eksterne undervisere med en ph.d. inden for kommunikation. Der er desuden tilknyttet en akademisk følgegruppe til uddannelsen, og der er kursusansvarlige forskere tilknyttet alle dele af uddannelsen. Der er sammenhæng mellem uddannelsens titel og kompetenceprofil, og kompetenceprofilen afspejler kvalifikationsrammens niveau for masteruddannelser. Der er desuden sammenhæng mellem kompetenceprofilen og fagelementernes læringsmål. Universitetet er i løbende dialog med aftagere og dimittender om udviklingen af uddannelsen. Universitetets kvalitetssikringssystem er generelt velfungerende og er med til at sikre kvaliteten og relevansen af uddannelsen. Uddannelsen har desuden en velfungerende evalueringskultur, og uddannelseslederrapporten indeholder relevant information, som gør det muligt at styre og udvikle uddannelsen. 7

12 Grundoplysninger Udbudssted Uddannelsen udbydes i Roskilde. Sprog Undervisningen foregår på dansk. Hovedområde Uddannelsen hører under det humanistiske hovedområde. Masteruddannelsens grundoplysninger pr. 1/10 i de seneste tre år Optagne Indskrevne Fuldførte

13 Masteruddannelsens kompetenceprofil Viden Forstår, og på et videnskabeligt grundlag kan reflektere over, samspillet mellem kommunikationsteori, metode og praksis ift. at planlægge, administrere, tilrettelægge, udforme og vurdere kommunikations- og informationsopgaver. Dybdegående viden om de teoretiske, metodiske og praktiske problemer i kommunikation i og fra organisationer og institutioner og imellem individuelle aktører. Herunder også viden om vilkår og kontekst for kommunikation. Evnen til at kunne identificere videnskabelige problemstillinger indenfor for feltet kommunikation. De faglige aspekter i projektarbejdet som den enkelte studerende selv vælger, medfører en stor faglig viden på det valgte specifikke felt. Hvilket felt der er tale om, fremgår af eksamensbeviset. Færdigheder Mestre at tilrettelægge og gennemføre omfattende arbejdsprocesser, både i real og virtuel verden og under stærkt tidspres. Mestre selvstændigt at planlægge, udforme og evaluere forskellige typer af formidlingsprodukter i udvalgte medier. Bevidsthed om kultur, identitet, værdier og etiske problemer i forbindelse med kommunikation af fagligt baseret viden. Mundtligt og skriftligt formidle forskningsbaseret viden til relevante målgrupper af fagfæller og ikke-specialister. Vurdere interaktionen afsender, kommunikationens form og indhold, mediernes muligheder og begrænsninger, og målgruppens behov og forudsætninger for at tilegne sig og anvende indholdet i kommunikationen. Kompetencer Meningskompetence: At overskue, organisere og skabe mening i komplekse problemstillinger. Gennemskue hvilken type argumentation, vinkel eller perspektiver, som kendetegner kommunikationen. Relationskompetencer: Styrkede relationskompetencer igennem samarbejde med personer fra helt andre faglige områder, både i real og virtuel verden. Kan påtage sig et professionelt ansvar og igangsætte og gennemføre kommunikationsfagligt og tværfagligt samarbejde. Læringskompetencer: Evne til at tilegne sig ny viden og metoder, og omsætte disse til nye måder at løse kommunikationsproblemer. Selvstændigt tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering. 9

14 Masteruddannelsens struktur Masteruddannelsen i professionel kommunikation er en internetbaseret uddannelse, hvor hovedparten af uddannelsen gennemføres via et konferencesystem på nettet kaldet BSCW (Basic Support Collaborative Workspace). De studerende og underviserne mødes 6 weekender om året, hvor de har kurser i kommunikationsaktuelle emner. På weekendseminarerne bliver de studerende introduceret til det kommende netseminar, som finder sted imellem to weekendseminarer. Netseminarerne er organiseret som gruppearbejde med 1-2 skriftlige afleveringer, som bliver fulgt op af skiftlig respons fra en vejleder. Netseminarerne afsluttes med en outro-forelæsning på det efterfølgende weekendseminar, hvor der samles op på generelle problemstillinger, og den kursusansvarlige giver en perspektiverende forelæsning. 1. modul 2. modul Struktur for masteruddannelsen i professionel kommunikation Netforløb planlagt kommunika-tion (3 ECTS) Netforløb medieret kommunika-tion (3 ECTS) Netforløb fremstillingsformer (3,5 ECTS) Netforløb organisationskommunikation (3,5 ECTS) Netforløb metode (3,5 ECTS) Netforløb strategisk kommunikation (3,5 ECTS) 6-9 kurser kommunikationsaktuelle emner (i alt 5 ECTS) 6-8 kurser kommunikationsaktuelle emner (i alt 5 ECTS) Projekt (15 ECTS) Masterprojekt (15 ECTS) Figuren viser, hvordan studieåret er struktureret på Modul 1. (Dokumentationsrapport, s. 20) 10

15 Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 1 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Dialog med aftagerpanel og aftagere Uddannelsen hed i starten Interkom og var en åben uddannelse i kommunikation. I 2003 blev den ændret til en masteruddannelse og fik titlen master i professionel kommunikation. I den forbindelse blev der etableret et panel af aftagere inden for kommunikationsfeltet. Siden 2009 har aftagerpanelet været forankret på institutniveau og repræsenteret instituttets 12 uddannelser, som udover kommunikationsuddannelserne tæller uddannelserne i datalogi, informatik, performance-design, journalistik, virksomhedsstudier, virksomhedsledelse og erhvervsøkonomi. Aftagerpanelet består af 16 eksterne medlemmer, som kommer fra virksomheder, institutioner og organisationer, som repræsenterer kandidaternes arbejdsmarked. I panelet sidder flere medlemmer fra kommunikationsbranchen, hvoraf flere repræsenterer enkeltmandsvirksomheder (Bilag 8a). Aftagerpanelet har siden 2009 afholdt 15 møder, heraf flere som hele temadage. Det fremgår af mødereferaterne, at der kun er mødt fire aftagere frem til de tre møder, som er blevet afholdt i Desuden fremgår det, at de alle har relevant kommunikationsfaglig baggrund (Bilag 8b-8d). Aftagerpanelet har selvstændigt taget initiativ til, at det ujævne fremmøde adresseres. Konkret er der sat gang i en proces, hvor panelet udvides med op til 10 flere medlemmer for at sikre et større fremmøde fremover. I den forbindelse vil det blive prioriteret at udvide aftagerpanelet med medlemmer, som repræsenterer større kommunikationsfirmaer. (Høringssvar til akkrediteringsrapport for bachelor og kandidat i kommunikation, 28. februar 2014) Panelet drøfter desuden løbende studielederrapporterne om instituttets fag på møderne. Dialogen med aftagerpanelet har bl.a. været anvendt til at drøfte de studerendes evalueringer. De studerende har efterspurgt mere undervisning i mundtlig kommunikation i forbindelse med evalueringerne, og aftagerne er blevet hørt om dette, hvilket har medført en ekstra dags undervisning i retorik og mundtlig kommunikation på modul 2. Aftagerpanelet har også drøftet uddannelsens brug af DVIP og hæfter sig ved, at uddannelsen har været god til at finde eksterne undervisere, der er kendt for deres viden inden for praksisfeltet eller toneangivende inden for fagområdet. Aftagerpanelet har desuden været med til at identificere to spørgsmål, som vil blive stillet til de studerende på modul 1 og 2 de næste par år: 1) har uddannelsen styrket arbejdslivet, 2) i hvor høj grad kan de studerende overføre teori til praksis. Desuden optræder spørgsmålene i dimittendundersøgelsen for at måle på udviklingen efter endt uddannelse. (Dokumentationsrapport, s. 2) Akkrediteringspanelet konstaterer, at aftagerrepræsentanterne fra kommunikationsvirksomheder primært kommer fra enmandsfirmaer. Panelet konstaterer desuden, at fremmødet i panelet har været lavt i 2013 og bemærker derfor positivt, at aftagerpanelet bliver udvidet med flere medlemmer, som repræsenterer større kommunikationsfirmaer. Akkrediteringspanelet vurderer, at dialogen med aftagerpanelet er uddannelsesspecifik og finder sted på et relevant grundlag. Panelet bemærker i den forbindelse positivt, at aftagerpanelet drøfter uddannelseslederrapporten, som samler centrale informationer om uddannelsens kvalitet og relevans. Samlet vurderer panelet, at uddannelsen har en god tradition for at være i løbende dialog med aftagerpanelet, og at dialogen anvendes til udvikling af uddannelsen og i sikringen af uddannelsens relevans og kvalitet. 11

16 Dialog med dimittender Masteruddannelsen har haft en alumneforening siden 2005, som afholder 2-3 årlige gå-hjem-møder. Alumneforeningen er en integreret del af uddannelsen, idet de studerende automatisk bliver tilmeldt alumneforeningen, når de bliver indskrevet på uddannelsen. Alumneforeningen holder bl.a. forsker-aftener, hvor en forsker inden for kommunikation præsenterer sin seneste forskning for alumner og repræsentanter fra erhvervslivet. Desuden afholdes 2-3 årlige kaffemøder med oplæg fra alumner eller erhvervsfolk. (Dokumentationsrapport, s. 3) Uddannelsen gennemførte en dimittendundersøgelse i efteråret På et gå-hjem-møde i alumneforeningen besvarede de 24 tilstedeværende spørgeskemaet, som efterfølgende blev sendt ud via LinkedIn til alumneforeningens øvrige medlemmer, hvilket resulterede i yderligere 25 besvarelser. 49 ud af uddannelsens i alt 265 dimittender har således deltaget i undersøgelsen, heraf flest fra årgangene og færre fra årgangene I spørgeskemaet bliver dimittenderne bedt om at beskrive deres nuværende job, og om at vurdere uddannelsens kvalitet og anvendelighed. Undersøgelsen viser bl.a., at nogle dimittender savner mere skriftlig kommunikation og journalistik. Som en konsekvens heraf er der indført en forelæsning fra næste år, om hvordan man skriver en pressemeddelelse og får sit budskab igennem i medierne (Dokumentationsrapport, s. 4-6). På besøget fortalte ledelsen, at dimittendundersøgelsen fremover vil blive gentaget hvert andet år. Akkrediteringspanelet konstaterer, at der er en aktiv alumneforening, som anvendes til at drøfte ny forskning og til at fortsætte alumnernes videreuddannelse, men at alumneforeningen ikke anvendes til at drøfte uddannelsens kvalitet og relevans. Akkrediteringspanelet bemærker derfor kritisk, at der ikke har været en løbende dialog med uddannelsens dimittender vedrørende uddannelsens kvalitet og relevans før dimittendundersøgelsen i Akkrediteringspanelet vurderer dog, at institutionen er i dialog med uddannelsens dimittender, og at dimittendundersøgelsen fremover vil sikre en løbende dialog vedrørende uddannelsens kvalitet og relevans. Akkrediteringspanelet vurderer desuden, at dialogen med uddannelsens dimittender anvendes til udvikling af uddannelsen. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s. 1-6 Bilag 2b: Resultater af dimittendundersøgelse Bilag 8a: Medlemmer af aftagerpanelet Bilag 8a-8h: Referater af møder i aftagerpanelet Høringssvar til akkrediteringsrapport for bachelor og kandidat i kommunikation, 28. februar

17 Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet Kriterium 2 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Sammenhæng mellem forskningsområder og uddannelsens fagelementer Masteruddannelsen varetages af undervisere fra følgende forskningsmiljøer: Dialogisk kommunikation, som bl.a. forsker i dialogisk kommunikation inden for uddannelses- og sundhedssektoren samt organisationsudvikling. Kommunikation, Journalistik og Social Forankring, som bl.a. forsker i skriftlig kommunikation samt studiet af sprog og kommunikation i organisationer. Magt, medier og kommunikation, hvor der forskes i magt, medier og politik. Desuden fokuserer forskningsgruppen på produktion, indhold og brug af medier. (Dokumentationsrapport, s. 8-9) Nedenfor er gengivet et uddrag af skemaet fra dokumentationsrapporten, som viser sammenhængen mellem forskningsområder og kursusansvarlige undervisere/vejledere på modul 1. (Dokumentationsrapport, s. 8) Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem forskningsområder tilknyttet uddannelsen og uddannelsens fagelementer. Forskningens samvirke med praksis Der gives i dokumentationsrapporten eksempler på, at forskningen inddrager praksis gennem bl.a. aktionsforskning af mikrosociologisk samproduktion af viden og magt på et sygehus samt gennem studier af digital literacies and innovation blandt unge. (Dokumentationsrapport, s. 10) Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at forskningen samvirker med praksis. 13

18 Uddannelsens tilrettelæggere Det formelle ansvar for uddannelsen er placeret hos institutleder Lene Palsbro, mens den daglige tilrettelæggelse, drift og udvikling af uddannelsen varetages af uddannelsesleder Jody Shaw, som er studielektor og medlem af forskningsgruppen Dialogisk Kommunikation. Akkrediteringspanelet fik på besøget et positivt indtryk af en engageret og kompetent uddannelsesleder. Dette indtryk blev også underbygget af de studerendes tilkendegivelser på besøget. Uddannelseslederen er med til alle forelæsningerne på weekendseminarerne og sørger for at holde en rød tråd i uddannelsen. Masteruddannelsen har tilknyttet en akademisk følgegruppe bestående af 4 VIP, der udover at undervise på uddannelsen også giver uddannelsesledelsen faglig sparing på uddannelsens faglige profil, indhold og progression. Den akademiske følgegruppe mødes hvert år i januar i forbindelse med planlægningen af det kommende studieår. Der er desuden tilknyttet en kursusansvarlig VIP til de dele af uddannelsen, hvor underviseren er en ekstern lektor eller studielektor. (Dokumentationsrapport, s. 9-11) Akkrediteringspanelet bemærker positivt, at der er tilknyttet en akademisk følgegruppe til uddannelsen, og at der er kursusansvarlige VIP tilknyttet alle dele af uddannelsen. Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at uddannelsen tilrettelægges af VIP er, der forsker inden for et forskningsområde, der er relevant for uddannelsen. VIP/DVIP-ratio VIP/DVIP-ratioen for de seneste tre år fremgår af skemaet: * Tallene i parentes viser, hvordan VIP/DVIP ratioen ville se ud, hvis man flyttede Jørgen Bloch-Poulsens timeforbrug fra DVIP til VIP. Han er lektor på AAU, men også tilknyttet forskningsgruppen i Dialogisk Kommunikation på RUC. Han varetager netseminaret Dialogisk Kommunikation på modul 2 (Dokumentationsrapport, s. 11). Landsgennemsnittet for humaniora har ligget på hhv. 2,95; 2,71 og 2,57 i de seneste tre år (Notat om sammenligningsgrundlag, november 2013). I 2010/2011 og 2011/2012 lå VIP/DVIP-ratioen for master i professionel kommunikation dermed mere end 25 % under hovedområdet på landsplan, hvilket er en indikator på et højt forbrug af DVIP på uddannelsen. Hvis man medregner den eksterne underviser Jørgen Bloch-Poulsens undervisning som VIP timer, stiger ratioen imidlertid, så den ligger på niveau med hovedområdet i 2011/2012. (Dokumentationsrapport, s. 11) Det fremgår af Bilag 7a-7c, at Jørn Helder er den DVIP, der har leveret lagt flest undervisningstimer til uddannelsen de seneste tre år. Han er ph.d. og underviser og vejleder i diskursanalyse og organisationskommunikation på uddannelsen. Alle DVIP har tilknytning til kommunikationsbureauer eller arbejder som selvstændige konsulenter på de områder de behandler i deres undervisning og vejledning. Universitetet forventer desuden, at DVIP forbruget vil falde i de kommende år, da antallet af forskere på kommunikation bliver suppleret med 7 adjunkter/lektorer og et professorat. (Dokumentationsrapport, s ) Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at de studerende på masteruddannelsen i tilstrækkelig grad undervises af VIP er. Antal studerende pr. VIP Antallet af studerende pr. VIP fremgår af skemaet nedenfor: 14

19 Masteruddannelsen er et deltidsstudium som derfor kun udløser et halvt STÅ pr. betalende studerende. (Dokumentationsrapport, s. 16) Masteruddannelsen i professionel kommunikation er en internetuddannelse, hvor hovedparten af uddannelsen foregår på et konferencesystem kaldet BSCW (Basic Support Collaborative Workspace). På BSCW kan de studerende daglig få kontakt til med deres undervisere og vejledere i deres Til-og fra-mappe. (Dokumentationsrapport, s. 14) På besøget fortalte de studerende, at de havde god til kontakt til deres vejledere via BSCW. Desuden har de mulighed for at have kontakt til VIP erne, når de mødes til weekendseminarer 6 gange om året. Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at de studerende på masteruddannelsen har mulighed for en tæt kontakt til VIP er. Uddannelsens nære tilknytning til et aktivt forskermiljø Weekendseminarerne finder sted på RUC s konferencecenter Søminestationen ved Holbæk. VIP erne, som underviser på uddannelser, indgår i forskningsmiljøerne inden for kommunikation på RUC. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen udbydes i nær tilknytning til et aktivt forskningsmiljø. Forskningsmiljøets kvalitet Nedenstående tabel viser antallet af forskningspublikationer for de seneste 3 år for forskningsmiljøerne bag uddannelsen. I alt dækker opgørelsen 31 VIP (Bilag 3a). (Dokumentationsrapport, s. 15) Akkrediteringspanelet vurderer, at forskningsmiljøet bag uddannelsen er af tilstrækkelig kvalitet. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s Bilag 3a: Publikationer Bilag 3c: CV er for undervisere Bilag 7a: Beregning af VIP og DVIP

20 Bilag 7b: Beregning af VIP og DVIP 2011 Bilag 7c: Beregning af VIP og DVIP

21 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Kriterium 3 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Titel Uddannelsens danske titel er master i professionel kommunikation. Den engelske titel er Master of Professional Communication. Det fremgår af uddannelsens kompetenceprofil, at den færdige master Forstår, og på et videnskabeligt grundlag kan reflektere over, samspillet mellem kommunikationsteori, metode og praksis ift. at planlægge, administrere, tilrettelægge, udforme og vurdere kommunikations- og informationsopgaver. Akkrediteringspanelet vurderer, at masteruddannelsens kompetenceprofil svarer til uddannelsens titel og navn. Niveau I nedenstående skema er fremstillet nogle eksempler på sammenhængen mellem kvalifikationsrammen og uddannelsens kompetenceprofil. Kvalifikationsrammen for masteruddannelser Viden og forståelse: Skal kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over fagområdets/ernes viden samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger. Færdigheder: Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller. Uddannelsens kompetenceprofil Viden: Dybdegående viden om de teoretiske, metodiske og praktiske problemer i kommunikation i og fra organisationer og institutioner og imellem individuelle aktører. Herunder også viden om vilkår og kontekst for kommunikation. Evnen til at kunne identificere videnskabelige problemstillinger indenfor for feltet kommunikation. Færdigheder: Vurdere interaktionen afsender, kommunikationens form og indhold, mediernes muligheder og begrænsninger, og målgruppens behov og forudsætninger for at tilegne sig og anvende indholdet i kommunikationen. Skal kunne formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og ikke-specialister. Skemaet er udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution på baggrund af bilag 16 Mundtligt og skriftligt formidle forskningsbaseret viden til relevante målgrupper af fagfæller og ikke-specialister. 17

22 Akkrediteringspanelet vurderer, at masteruddannelsens kompetenceprofil lever op til den relevante typebeskrivelse i kvalifikationsrammen. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s Bilag 16: Skema over kvalifikationsrammen og uddannelsens kompetenceprofil 18

23 Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 4 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Sammenhæng mellem adgangsgrundlag og fagligt niveau Adgangsgrundlaget til masteruddannelsen er: En relevant diplomuddannelse i medie og kommunikation, ledelse, it og teknik, sundhed, pædagogik eller markedsføring. En relevant bacheloruddannelse inden for det humanistiske, samfundsvidenskabelige eller naturvidenskabelige område. Relevante bacheloruddannelser kan være bacheloruddannelser i kommunikation, medier, ledelse, it, sundhed, pædagogik, psykologi, markedsføring eller organisation. En relevant professionsbacheloruddannelse. Eksempelvis sygeplejerske, folkeskolelærer eller fysioterapeut. Ansøgere skal endvidere have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. På modul 1 får de studerende gennem weekendseminarer og netseminarer grundlæggende viden om de problemer, der knytter sig til kommunikation af fagligt baseret viden til forskellige målgrupper. De studerende indgår i administrativt nedsatte grupper på første del af modul 1, som er sammensat på tværs af uddannelsesbaggrunde og erhvervserfaring. Ifølge optaget fra 2013 har mere end halvdelen af de studerende en professionsbacheloruddannelse, mens en fjerdedel har en kandidatuddannelse (Optagelsesgrundlag for MPK). På besøget fremgik det, at det er en udfordring, at de studerende kommer med meget forskellige faglige forudsætninger. De studerende oplever det imidlertid som motiverende, at de lærer at arbejde sammen på tværs af faglige baggrunde. Deres forskellige faglige og erhvervsmæssige baggrunde betyder, at de har forskellige styrker og svagheder, og at de kan supplere hinanden i gruppearbejdet. I netseminaret om skriftlig kommunikation forsøger underviserne at tage højde for forskellene i faglige forudsætninger ved at stille en ekstra skriveopgave til studerende, som allerede er stærke i skriftlig formidling. Akkrediteringspanelet bemærker positivt, at underviserne er opmærksomme på de studerendes forskellige faglige forudsætninger, og at de forsøger at tage hånd om dem i undervisningen. Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem adgangskravene og uddannelsens faglige niveau. Faglig progression fra første til sidste semester Masteruddannelsen består af 2 moduler. Hvert modul består af 6 weekendseminarer med forelæsninger, workshops og øvelser i grupper. På weekendseminarerne bliver de studerende introduceret til det kommende netseminar, som finder sted imellem to weekendseminarer. Netseminarerne er organiseret som gruppearbejde med aflevering af 2-3 essays, som bliver fulgt op af skiftlig respons fra en vejleder. Netseminarerne afsluttes med en outro-forelæsning på det efterfølgende weekendseminar, hvor der samles op på generelle problemstillinger, og den kursusansvarlige giver en perspektiverende forelæsning. (Dokumentationsrapport, s. 14) Modul 1 giver de studerende grundlæggende viden om de problemer, der knytter sig til kommunikation af fagligt baseret viden til forskellige målgrupper. Dette behandles på weekendseminarerne og på netseminarerne i planlagt kommunikation, skriftlig kommunikation og metode. Modul 1 afsluttes med et projektarbejde. 19

24 På Modul 2 er fokus på teoretiske, metodiske og praktiske problemer ved kommunikation af fagligt baseret viden. Her får de studerende mulighed for at fordybe sig i forskellige retninger gennem weekendseminarer og netseminarer i sociale medier, kommunikation i organisationer og dialogisk kommunikation. Modul 2 afsluttes med et masterprojekt. Progressionen er beskrevet i læringsmålene for modulerne som går fra elementære kommunikationsfaglige begreber, teorier og metoder på modul 1 til uddybende behandling af kommunikationsfaglige begreber, teorier og metoder på modul 2. (Studieordning for Masteruddannelsen i professionel kommunikation) Akkrediteringspanelet spurgte på besøget ind til placeringen af videnskabsteorien på modul 2. Blandt de studerende var der delte meninger om, hvorvidt de savnede videnskabsteori på Modul 1. Nogle studerende lagde vægt på, at en indføring i videnskabsteori på modul 1. ville gøre det nemmere at forstå de teoretiske tekster, mens andre gav udtryk for, at det ville sætte abstraktionsniveauet for højt fra begyndelsen. Ifølge underviserne sker indføringen af videnskabsteori løbende allerede på modul 1, hvor de studerende bliver indført i det erkendelsesmæsssige grundlag i forbindelse med forelæsninger på weekendseminarerne, men det er først på 2. semester, at de studerende får en samlet introduktion til emnet. De studerende gav på besøget udtryk for at de generelt oplevede en klar faglige progression fra modul 1. til modul 2. Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at der sker en løbende progression inden for videnskabsteori på uddannelsen, som er tilpasset de studerendes faglige forudsætninger. Panelet vurderer desuden, at der er en god faglig progression fra modul 1 til modul 2. Sammenhæng mellem fagelementernes læringsmål og uddannelsens kompetenceprofil I studieordningen er der beskrevet læringsmål for de to moduler og projekterne, men der er ikke specifikke læringsmål for de enkelte netseminarer og kurser. Af læringsmålene til de to moduler fremgår det bl.a., at de studerende skal have: Grundlæggende viden om de problemer, der knytter sig til kommunikation af fagligt baseret viden til forskellige målgrupper. (Modul 1) Praktiske færdigheder i at producere kommunikationsmateriale. (Modul 1) Dybdegående viden om de problemer, der knytter sig til kommunikation af faglig viden inden for et afgrænset praksisfelt. (Modul 2) Uddybende kunne behandle kommunikationsfaglige begreber, teorier og metoder. (Modul 2) Praktiske og analytiske kompetencer ved planlægning, produktion og vurdering af informationsprocesser. (Modul 2) (Studieordning for Masteruddannelsen i professionel kommunikation) Målet med masterprojektet er, at den studerende anvender begreber, teorier, metoder og praktiske færdigheder ved planlægning, tilrettelæggelse eller vurdering af kommunikationsprocesser og produktion af informativt materiale på et højt teoretisk og praktisk niveau, i det omfang emne- og teorivalg dikterer det, og derved opnår en dybdegående viden om de teoretiske, metodiske og praktiske problemer i kommunikation relateret til organisationer, institutioner og/eller individuelle aktører. (Studieordning for Masteruddannelsen i professionel kommunikation) I fagbeskrivelserne for kurserne på de enkelte moduler er beskrevet målsætninger, undervisningsformer og arbejdsformer for de enkelte kurser, men ikke egentlig læringsmål (Bilag 4 og Bilag 5). Ifølge universitetet vil en ny studieordning, som indeholder specifikke læringsmål for netseminarer og kurser, træde i kraft 1. august I den nye studieordning vil uddannelsen også komme til at indeholde fire moduler i stedet for to, hvilket vil medføre endnu mere specifikke læringsmål. (Høringssvar 28. februar 2014) Akkrediteringspanelet bemærker positivt, at den nye studieordning vil indeholde specifikke læringsmål for de enkelte netseminarer og kurser. 20

25 Akkrediteringspanelet vurderer, at læringsmålene i den nuværende studieordning understøtter, at de studerende får Dybdegående viden om de teoretiske, metodiske og praktiske problemer i kommunikation i og fra organisationer og institutioner og imellem individuelle aktører. Herunder også viden om vilkår og kontekst for kommunikation. Læringsmålene understøtter også, at de studerende kan Vurdere interaktionen afsender, kommunikationens form og indhold, mediernes muligheder og begrænsninger, og målgruppens behov og forudsætninger for at tilegne sig og anvende indholdet i kommunikationen., jf. uddannelsens kompetenceprofil. Akkrediteringspanelet vurderer, at læringsmålene for modulerne og masterprojektet understøtter kompetenceprofilens målsætninger. Prøveformer På masteruddannelsen anvendes følgende prøveformer: Netseminarerne bedømmes bestået/ikke bestået på baggrund af aktiv undervisningsdeltagelse, herunder deltagelse i 2-3 essays og fremmøde på weekendseminarerne. Fra næste studieår vil alle netseminarerne på modul 2 blive udprøvet i en individuel skriftlig 24 timers prøve. De kommunikationsfaglige kurser bedømmes på baggrund af en individuel skriftlig 24 timers prøve, hvor der gives karakter efter 7-trins-skalaen. Projektet på modul 1 og masterprojektet udprøves mundtligt og der gives en samlet bedømmelse af den fremlagte projektrapport og den mundtlige fremstilling. (Dokumentationsrapport, s ) Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens prøveformer udprøver centrale elementer i dens kompetenceprofil. Eksempelvis udprøves de studerende i masterprojektet i mundtligt og skriftligt at formidle forskningsbaseret viden til relevante målgrupper af fagfæller og ikke-specialister. Kvalificeret og pædagogisk afvikling af undervisningen Nyansatte faste lærere får tilbud om introduktion til RUC s pædagogiske principper, herunder projektvejledning. Alle adjunkter gennemgår et adjunktkursus, som varetages af Den Universitetspædagogiske Enhed. De fastansætte lærere har i deres tidsnorm indarbejdet et antal timer pr. semester til faglig og pædagogisk videreudvikling: 14 af de 28 timer om året, som alle VIP råder over til videreuddannelse og kompetenceudvikling, skal bruges til pædagogisk udvikling af undervisning og vejledning inden for en bred ramme af muligheder (kurser, kollegial supervision, mentorforløb mv.). Alle undervisnings- og vejledningsaktiviteter på masteruddannelsen evalueres af de studerende via konferencesystemet BSCW, hvor de også kan læses af andre studerende. Det er et obligatorisk for de studerende, at evaluere hver forelæsning, introduktionen til hvert netseminar, selve netforløbet og outroen på netseminaret. Desuden evalueres hver eneste projektvejledning. I alle evalueringerne får de studerende stillet to spørgsmål: 1) Hvad fungerer godt? 2) Har du forbedringsforslag? Underviserne får tilsendt evalueringerne, og de bliver gjort tilgængelige for studielederen og institutlederen. (Dokumentationsrapport, s ; besøget) Evalueringerne anvendes i en række sammenhænge. De indgår i de årlige diskussioner i ledelsen, styregruppen og den akademiske følgegruppe. De indgår også i de årlige planlægningsmøder med netundervisere og kursusansvarlige. Endelig anvendes de i forbindelse med overdragelsesforretninger i lærergruppen. Ved hver overgang fra et fag (og en underviser) til et andet mødes læregruppen og fortæller det, de mener, er vigtigt for den efterfølgende underviser at vide om faget og holdet. I dokumentationsrapporten er der givet en række eksempler på, hvordan evalueringerne har været anvendt til forbedringer på uddannelsen. (Dokumentationsrapport, s ) På besøget gav underviserne udtryk for at de føler sig som et team, og at de bestræber sig på at orientere sig i, hvad der kommer før og efter deres undervisning, så der kommer en rød tråd i uddannelsen. Dette under- 21

26 støttes også af, at uddannelseslederen er tilstede under weekendseminarerne, hvor han er med til at sikre en sammenhængen i uddannelsen. Evalueringerne kan læses af alle på BSCW og er ikke anonyme. Det fremgik at besøget, at denne evalueringsform anvendes, fordi den fremmer en evalueringskultur, hvor de studerende trænes i at give konstruktiv feedback og stå til ansvar for deres eventuelle kritik. Det giver samtidig studielederen en mulighed for at kontakte de studerende for at få uddybet deres synspunkter, hvis han har behov for det. De studerende gav udtryk for, at de er tilfredse med evalueringsformen på uddannelsen, men enkelte studerende gav samtidig udtryk for, at de tænker over, at evalueringerne ikke er anonyme, og i nogen grad lader det påvirke deres svar. Akkrediteringspanelet bemærker positivt, at der er en velfungerende evalueringskultur på masteruddannelsen, som fungerer som er en integreret del af læringen på uddannelsen. Panelet konstaterer, at de ikke anonyme evalueringer kan påvirke svarene fra de studerende. Samtidig bemærker panelet, at de studerende altid har mulighed for at gå direkte til uddannelseslederen med kritik, som de ikke ønsker at fremføre i de ikke anonyme evalueringer. Akkrediteringspanelet bemærker desuden positivt, at der sker en overdragelsesforretning i lærergruppen ved overgange mellem forskellige fag og undervisere. Dette kan være med til at sikre sammenhængen og det faglige niveau på uddannelsen. Panelet bemærker også positivt, at der er en velfungerende faglig og kollegial kultur blandt underviserne. Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af ovenstående, at universitetet sikrer en kvalificeret og pædagogisk afvikling af undervisningen. Akkrediteringspanelet vurderer desuden, at den pædagogiske afvikling af undervisningen bliver evalueret, og at der bliver fulgt op på evalueringerne. Fysiske forhold Masteruddannelsen i professionel kommunikation er primært en internetuddannelse, men studerende og undervisere mødes fysisk 6-7 weekender om året. Disse weekender foregår på RUC s konferencecenter Søminestationen ved Holbæk, hvor kursisterne har mulighed for at overnatte. På Søminestationen er der fire undervisningslokaler forsynet med tavler, projektor, lærred og flipover. Desuden er der trådløs internetforbindelse samt kopimaskiner og printere. (Dokumentationsrapport, s. 27) Universitetet skriver i dokumentationsrapporten: Søminestationen er langt fra standarden i resten af Kursus-Danmark, men formår på trods af (eller i kraft af) sine spejderlignende forhold at skabe en særlig fællesskabsånd og nære relationer. Som flere studerende ofte har givet udtryk for, tilbyder Søminestationen med sin afsondrede beliggenhed gode muligheder for fordybelse (dokumentationsrapport, s. 27). Dette billede blev i høj grad bekræftet af de studerende på besøget. De studerende gav desuden udtryk for, at en af de største udfordringer ved at gå på uddannelsen er, at de ikke er fysisk samlet, når de laver gruppearbejde. De afholder møder via Skype, men det giver nogle udfordringer, fordi det ofte er ustabilt. De gav udtryk for at konferencesystemet BSCW er stabilt og velfungerende. Ifølge universitetet har Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT) afsat en tekniker til at få opdateret BSCW. Den nye version kommer online i sommerferien 2014 og indeholder chatmoduler og onlinevisning. De studerende vil blive introduceret til Lync som et alternativ til Skype, der kritiseres for at være ustabil. Den nye version af BSCW understøtter også mobile enheder med et nyt interface og tilpassede funktionaliteter. (Høringssvar 28. februar 2014) De studerende har mulighed for skriftligt at evaluere de fysiske rammer på Søminestationen efter hvert weekendseminar. Som opfølgning på evalueringerne er akustikken blevet forbedret, og der er indkøbt hynder til stolene i undervisningslokalerne. (Dokumentationsrapport, s. 30) Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet sikrer, at der er tilstrækkelige fysiske rammer på uddannelsen. 22

27 Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 4 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s. 14, og 30 Studieordning for Masteruddannelsen i professionel kommunikation Bilag 4: Eksempler på fagbeskrivelser MPK modul 1 Bilag 5: Eksempler på fagbeskrivelser MPK modul 2 Uddannelseslederrapport MPK 2012 Optagelsesgrundlag for MPK, supplerende oplysninger udleveret på besøget. Høringssvar 28. februar

28 Kriterium 5: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen Kriterium 5 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer samlet set, at Roskilde Universitets beskrevne kvalitetssikringssystem lever op til de europæiske standarder for universiteternes interne kvalitetssikring. Kvalitetssikringssystemet indeholder en kvalitetspolitik med definerede mål, klare procedurer og en klar ansvarsfordeling, der lever op til ESG erne. Udmønter uddannelsen institutionens kvalitetssikringssystem? Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen udmønter institutionens kvalitetssikringssystem/praksisser i forhold til følgende punkter: ESG 1.1. En kvalitetssikringspolitik med tilhørende procedurer. ESG 1.2. Formelle mekanismer for udarbejdelse og monitorering af studieordninger ESG 1.3. Sikring af de studerendes eksamen vedr. krav, regler og procedurer. ESG 1.4. Procedurer, der sikrer undervisernes kompetencer og kvalifikationer (jf. kriterium 4). ESG 1.5. Systematisk sikring af tilstrækkeligt med ressourcer ud over underviserne, dvs. fysiske rammer (jf. kriterium 4). ESG 1.7. Regelmæssig offentliggørelse af såvel kvantitative som kvalitative informationer. I forhold til ESG 1.6., Systemer, der indsamler/modtager, analyserer og anvender relevant information i forhold til at kunne styre uddannelserne, bemærker panelet kritisk, at der ikke har været en dialog med dimittender vedrørende uddannelsens kvalitet og relevans før Jf. kriterium 1 vil der blive gennemført en dimittendundersøgelse for uddannelsen hvert andet år. Det centrale redskab, som sikrer udmøntningen af universitetets kvalitetssikringssystem, er uddannelseslederrapporten, som bl.a. indeholder informationer om: Optagne, indskrevne, færdiguddannede og frafald Evalueringer Studiemiljøet Tilbagemeldinger fra dimittender, aftagerpanel og censorer Forskningsbasering, herunder VIP/DVIP ratioer Jf. kriterium 1 afholdes der flere møder i instituttets aftagerpanel om året, hvor masteruddannelsen i professionel kommunikation bliver drøftet. Aftagerpanelet forholder sig også til uddannelseslederrapporten på deres møder. Masteruddannelsen i professionel kommunikation har sine egne evalueringsprocedurer, som har eksisteret siden uddannelsens begyndelse. Jf. kriterium 4 er det obligatorisk, at hver enkelt studerende evaluerer forelæsninger, netseminarer, vejledning og studiemiljø. Dertil kommer en obligatorisk årsevaluering, hvor de studerende skal evaluere uddannelsen som helhed. Modul 2 evalueringerne offentliggøres på uddannelsens hjemmeside, hvor de kan læses for de seneste tre år. 24

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport Akkrediteringsrapport 2017 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSER TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Rådet traf på rådsmødet 16. januar 2015 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen.

Rådet traf på rådsmødet 16. januar 2015 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse CBS cbs@cbs.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af CBS ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet følgende udkast

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Rådet traf på rådsmødet 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen.

Rådet traf på rådsmødet 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen. Aarhus Universitet Marianne Kjær Astrid Marie Gad Knudsen Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk, agk@au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk)

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk) Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk) Akkrediteringsrådet har akkrediteret

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i afdelingsbaseret hospitalsmanagement ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk rektor@cbs.dk ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i skat Masteruddannelsen

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser Vejledning om akkreditering og godkendelse Forord... 3 Del 1... 8 Kriterium 1 Behov for uddannelsen... 8 Kriterium 2 Dimittendernes arbejdsmarkedssituation... 9 Kriterium 3 Uddannelsen er forskningsbaseret...10

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forvaltning

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

Akkrediteringsperioden gælder til: 1. juli 2015

Akkrediteringsperioden gælder til: 1. juli 2015 Roskilde Universitet Rektor Hanne Leth Andersen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i voksenuddannelse Masteruddannelsen i voksenuddannelse (herefter

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi, sommeren 2012 Kære kommende kandidat Vi er glade for, at du vil tage dig tid til at deltage i uddannelsesevalueringen ved at

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Kommunikation DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-68 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

bache- Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. april 2013 Sprog: Udbudssted: Roskilde versiteter. Dansk titel: Engelsk titel: 31.

bache- Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. april 2013 Sprog: Udbudssted: Roskilde versiteter. Dansk titel: Engelsk titel: 31. Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ @ruc.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i etik og værdier i organisationer Masteruddannelsen i etik og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sikring

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag

Notat om sammenligningsgrundlag Notat om sammenligningsgrundlag Til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser Juli 2015-1 - Dokumentation i forbindelse med nøgletal, der anvendes i kriterium II Videngrundlag og IV

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Kontaktperson Marianne J. Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Kontaktperson Marianne J. Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Kontaktperson Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i klinisk sygepleje.

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSERNE I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN OG AALBORG

KANDIDATUDDANNELSERNE I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN OG AALBORG Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING KANDIDATUDDANNELSERNE I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN OG AALBORG Genakkreditering, 2014 Publikationen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte

Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i generel pædagogik Kandidatuddannelsen i generel pædagogik (herefter

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i idræt og velfærd.

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 15. juni 2012

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab Akkrediteringsrådet

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge

Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge Masteruddannelsen i udsatte børn og

Læs mere

Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail:

Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail: Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 5 9220 Aalborg Øst Att. Heidi Linnemann Prehn Institutionsakkreditering af AAU - Audit trails Akkrediteringspanelet har i forbindelse med institutionsakkrediteringen

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD

MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD KØBENHAVNS UNIVERSITET Masteruddannelsen i idræt og velfærd, Københavns

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i statskundskab. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i rehabilitering. Masteruddannelsen

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Mette Holm. Nielsen. Sendt pr. e-mail: februar 2011. ering. Rå- tet. uddannelsen. i den 2 årige. IT-Universitetet. 5. juli 2013. Danmarks.

Mette Holm. Nielsen. Sendt pr. e-mail: februar 2011. ering. Rå- tet. uddannelsen. i den 2 årige. IT-Universitetet. 5. juli 2013. Danmarks. IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Mette Holm Nielsen Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk, tofte@itu.dk, meho@itu.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisteren- de masteruddannelse i it (it-ledelse).

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medicinalkemi Kandidatuddannelsen

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i retorik og formidling. Masteruddannelsen i retorik og formidling

Læs mere