MEDDELELSE TIL AKTIONÆRERNE I. Nordea 1 Brazilian Equity Fund. Nordea 1 Latin American Equity Fund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDDELELSE TIL AKTIONÆRERNE I. Nordea 1 Brazilian Equity Fund. Nordea 1 Latin American Equity Fund"

Transkript

1 MEDDELELSE TIL AKTIONÆRERNE I Nordea 1 Brazilian Equity Fund OG Fund Det meddeles hermed aktionærerne i Nordea 1 Brazilian Equity Fund og Fund, at bestyrelsen i ("bestyrelsen") har besluttet at sammenlægge aktiverne og passiverne i Nordea 1 Brazilian Equity Fund ("den sammenlagte afdeling") med aktiverne og passiverne i Fund ("den modtagende afdeling" og benævnes sammen med den sammenlagte afdeling "afdelingerne" ). Afdelingerne er begge afdelinger i, et foretagende, der er baseret i Luxembourg for kollektiv investering i omsættelige værdipapirer og godkendt af den luxembourgske tilsynsmyndighed i henhold til del I i loven af den 17. december 2010 om foretagender for kollektiv investering med senere ændringer ("loven af 2010"). Med sammenlægningen vil den sammenlagte afdeling, efter den er blevet opløst uden at træde i likvidation, overdrage dens aktiver og passiver til den modtagende afdeling på ikrafttrædelsesdatoen for sammenlægningen som defineret i afsnit 8.1 i denne meddelelse til aktionærerne ("ikrafttrædelsesdatoen"). Bestyrelsernes hensigt er at sammenlægge den sammenlagte afdeling med den modtagende afdeling på ikrafttrædelsesdatoen i overensstemmelse med definitionen af "sammenlægning" i artikel 1 (20) (a) i loven af 2010 og som yderligere beskrevet i artikel 76 (1) i loven af 2010, som følger: i. Alle aktiver og passiver i den sammenlagte afdeling skal overdrages til den modtagende afdeling eller, efter omstændighederne, til depositaren for, dvs. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ("depositaren"). ii. iii. Aktionærerne i den relevante aktieklasse i den sammenlagte afdeling bliver aktionærer i den relevante aktieklasse i den modtagende afdeling som beskrevet i afsnit 5.2. i denne meddelelse til aktionærerne, og den sammenlagte afdeling ophører med at eksistere på ikrafttrædelsesdatoen. Uden præjudice for meddelelseskrav og rettigheder vedrørende gratis indløsning/konvertering er implementeringen af sammenlægningen ikke betinget af forhåndsgodkendelse af aktionærerne. Denne meddelelse indeholder relevant og nøjagtig information om den foreslåede sammenlægning til de respektive aktionærer, så de kan foretage et kvalificeret skøn af den effekt, sammenlægningen får for deres investering. 1. Baggrund og begrundelse for sammenlægningen 1.1. Årsagen til sammenlægningen er, at niveauet af aktiver i den sammenlagte afdeling er faldet til under det niveau, som bestyrelsen mener, der minimalt skal være for at drive forretning på en effektiv økonomisk måde. Registre de Commerce Luxembourg No B 31442, Registered office:, L-2220-Luxembourg

2 1.2. Ved at sammenlægge den sammenlagte afdeling med den modtagende afdeling bør de samlede anslåede værdier samt potentialet for nye investeringer i den modtagende afdeling resultere i en større fond og dermed stordriftsfordele med den forventning, at det bør medføre relativt lavere omkostninger i fremtiden sammenlignet med den samlede indre værdi. Af disse årsager mener bestyrelsen, at aktionærernes interesse bedst tjenes ved at sammenlægge den sammenlagte afdeling med den modtagende afdeling. 2. Forventet effekt af sammenlægningen for aktionærer i den sammenlagte afdeling 2.1. Når sammenlægningen implementeres, modtager aktionærer i den sammenlagte afdeling nye aktier i overensstemmelse med vilkårene i afsnit 5.2 i denne meddelelse til aktionærerne, og de bliver aktionærer i den relevante aktieklasse i den modtagende afdeling Den sammenlagte afdeling og den modtagende afdeling har den samme risk/reward-profil, dvs. de har begge en syntetisk risk/reward-indikator ("SRRI") på 6. Begge afdelinger forvaltes aktivt. Da den sammenlagte afdeling er fokuseret på Brasilien, har den en mere koncentreret landespecifik risiko og valutarisiko. Den modtagende afdeling er mere diversificeret geografisk og valutamæssigt Den sammenlagte afdeling har højere aktiespecifik koncentrationsrisiko (20-30 beholdninger) end den modtagende afdeling (60-80 beholdninger). Den sammenlagte afdeling har en mindre gennemsnitlig markedskapitalisering (højere ilikviditetsrisiko). Derfor bruger ingen af afdelingerne derivater som en del af deres investeringsstrategi. Samlet set kan det forventes, at risikoændringen for aktionærerne i den sammenlagte afdeling vil blive reduceret lidt som en konsekvens af sammenlægningen Den sammenlagte afdelings basisvaluta er USD, og den modtagende afdelings basisvaluta er EUR Gebyrerne for den modtagende afdeling er forskellige fra gebyrerne for den sammenlagte afdeling, som anført i bilag I. Administrationsgebyret for den modtagende afdelings P- og E-aktier vil dog blive sænket på ikrafttrædelsesdaten, som beskrevet i bilag I Procedurerne, der gælder for forhold som handel, tegning, indløsning, ombytning og overdragelse af aktier, samt metoden til beregning af den indre værdi, er de samme i den sammenlagte afdeling og den modtagende afdeling. Den sammenlagte afdeling og den modtagende afdeling har sådanne andre egenskaber som yderligere beskrevet i bilag I. Aktionærer i den sammenlagte afdeling rådes til at kontakte deres egne professionelle rådgivere, hvad angår de juridiske, økonomiske og skattemæssige konsekvenser af sammenlægningen i henhold til lovgivningen i de lande, hvor de har statsborgerskab, bopæl, domicil eller selskab Den sammenlagte afdeling eller aktionærerne i den sammenlagte afdeling bærer ingen omkostninger og udgifter, der skyldes eller påløber på grund af implementeringen af sammenlægningen eller ophøret af den sammenlagte afdeling Sammenlægningen meddeles skriftligt til aktionærerne i den sammenlagte afdeling og i den modtagende afdeling i henhold til loven af Aktionærerne i den sammenlagte afdeling og i den modtagende afdeling har ret til at anmode om indløsning eller konvertering af deres aktier gebyrfrit, bortset fra de gebyrer, der opkræves for at betale afviklingsomkostningerne (efter omstændighederne). Denne ret gælder i mindst tredive (30) kalenderdage fra afsendelsen af denne meddelelse og ophører med at eksistere fem (5) bankdage før datoen for beregning af ombytningsforholdet for sammenlægningen i afsnit 6 nedenfor. 3. Forventet effekt af sammenlægningen for aktionærer i den modtagende afdeling Registre de Commerce Luxembourg No B 31442, Registered office:, L-2220-Luxembourg

3 3.1. Når sammenlægningen implementeres, vil aktionærer i den modtagende afdeling fortsat eje de samme aktier i den modtagende afdeling som før, og der sker ingen ændring, hvad angår rettigheder tilknyttet sådanne aktier. Implementeringen af sammenlægningen påvirker ikke gebyrstrukturen i den modtagende afdeling og resulterer ikke i ændringer af vedtægterne eller prospektet for eller i ændringer af den modtagende afdelings dokumenter med central investorinformation ("KIIDs") Ingen af omkostningerne i forbindelse med sammenlægningen bæres af den modtagende afdeling eller af dennes aktionærer Når sammenlægningen implementeres, øges den samlede indre værdi i den modtagende afdeling som et resultat af overdragelsen af den sammenlagte afdelings aktiver og passiver. 4. Genbalancering af porteføljen i den sammenlagte afdeling og den modtagende afdeling før og efter sammenlægningen 4.1. I den sidste uge forud for sammenlægningen investeres porteføljen i den sammenlagte afdeling i kontanter for kun at overdrage kontantpositioner til den modtagende afdeling Sammenlægningen har ingen væsentlig effekt på porteføljen i den modtagende afdeling, og det er ikke hensigten at foretage en genbalancering af porteføljen i den modtagende afdeling før eller efter sammenlægningen. Sammenlægningen vil resultere i kontanttilstrømning til den modtagende afdeling. Kontanterne investeres efterfølgende i aktier i henhold til den modtagende afdelings investeringspolitik. 5. Kriterier til værdiansættelse af aktiverne og passiverne med henblik på at beregne ombytningsforholdet 5.1. På ikrafttrædelsesdatoen skal den administrative agent for, dvs. Nordea Bank S.A. ("den administrative agent") efter at have bestemt den indre værdi pr. aktie i den sammenlagte afdeling og den modtagende afdeling, herunder påløbne indtægter, i overensstemmelse med bestemmelserne for værdiansættelse som anført i prospektet for, bekræfte den indre værdi pr. aktie for forvaltningsselskabet for, dvs. Nordea Investment Fund A.S. ("forvaltningsselskabet") og for bestyrelsen med henblik på at bestemme ombytningsforholdet Den sammenlagte afdelings aktieklasse sammenlægges med den modtagende afdelings aktieklasse på følgende måde: Nordea 1 Brazilian Equity Fund: Fund: BI - EUR ===> BI - EUR BI USD ===> BI - USD BP EUR ===> BP - EUR BP SEK ===> BP - SEK BP NOK ===> BP - NOK BP DKK ===> BP - DKK BP USD ===> BP - USD E EUR ===> E - EUR E PLN ===> E - PLN E USD ===> E - USD HB EUR ===> BP - EUR Registre de Commerce Luxembourg No B 31442, Registered office:, L-2220-Luxembourg

4 5.3. Depositaren skal i overensstemmelse med kravene i artikel 70 i loven af 2010 udstede en bekræftelse, der bekræfter, at denne henholdsvis har verificeret typen af sammenlægning og det involverede investeringsinstitut samt ikrafttrædelsesdatoen, og at de gældende regler for overdragelsen af aktiver og passiver og ombytning af aktier som anført heri er i overensstemmelse med kravene i loven af Beregningsmetode for ombytningsforholdet 6.1. Antallet af nye aktier i den modtagende afdeling, der skal udstedes til hver aktionær, beregnes vha. et ombytningsforhold, der beregnes på grundlag af den indre værdi af aktierne i den sammenlagte afdeling og aktierne i den modtagende afdeling i overensstemmelse med afsnit 5.1 og 5.2 ovenfor. De relevante aktier i den sammenlagte afdeling annulleres derefter Ombytningsforholdet beregnes som følger: Den indre værdi pr. aktie i den relevante aktieklasse i den sammenlagte afdeling divideres med den indre værdi pr. aktie i den relevante aktieklasse i den modtagende afdeling. Den gældende indre værdi pr. aktie i den sammenlagte afdeling og pr. aktie i den modtagende afdeling er de indre værdier, der er bestemt på ikrafttrædelsesdatoen Udstedelsen af nye aktier i den modtagende afdeling i bytte for aktier i den sammenlagte afdeling er ikke underlagt nogen gebyrer I overensstemmelse med ovennævnte bestemmelser er den indre værdi pr. aktie i den sammenlagte afdeling og den indre værdi pr. aktie i den modtagende afdeling ikke nødvendigvis ens. Selvom den samlede værdi af deres beholdning forbliver den samme, modtager aktionærer i den sammenlagte afdeling derfor muligvis et andet antal nye aktier i den modtagende afdeling end det antal aktier, de tidligere ejede i den sammenlagte afdeling Der må ikke foretages kontantbetaling til aktionærer i bytte for aktierne. 7. Risiko for forringelse af resultatet 7.1. Idet den foreslåede sammenlægning er en sammenlægning, hvorved den sammenlagte afdeling bliver 100 % investeret i kontanter, vil der pr. ikrafttrædelsesdatoen ske en enkelt transaktion, hvor den sammenlagte afdeling overdrager denne kontantposition til den modtagende afdeling. Derfor sker der ingen forringelse af resultatet Aktionærerne i den sammenlagte afdeling overføres til den tilsvarende aktieklasse i den modtagende afdeling. 8. Ikrafttrædelsesdato for sammenlægningen 8.1. Ikrafttrædelsesdatoen skal være den 22. juni 2016, eller en anden dato som bestyrelsen beslutter. Ikrafttrædelsesdatoen meddeles skriftligt til aktionærerne i den sammenlagte afdeling og den modtagende afdeling. 9. Regler for overdragelse af aktiver og udstedelse af nye aktier 9.1. På ikrafttrædelsesdatoen skal den administrative agent tilvejebringe eller sørge for tilvejebringelse af alle nødvendige instruktioner i forbindelse med levering og/eller overdragelse eller tilvejebringe levering og/eller overdragelse af kontantpositionen til depositaren i den sammenlagte afdeling eller til dennes repræsentant. Registre de Commerce Luxembourg No B 31442, Registered office:, L-2220-Luxembourg

5 9.2. Med hensyn til overdragelsen af aktiverne og passiverne til depositaren som beskrevet i afsnit 9.1 ovenfor skal den administrative agent beregne og bestemme antallet af nye aktier, som skal tildeles aktionærer i den sammenlagte afdeling, og udstede sådanne nye aktier til hver af aktionærerne i aktiebogen i den sammenlagte afdeling som leveret af den administrative agent. Antallet af nye aktier (brøkdele til fire decimaler), der skal udstedes til hver aktionær i den sammenlagte afdeling på ikrafttrædelsesdatoen, beregnes vha. ombytningsforholdet, der beregnes i henhold til afsnit 6 ovenfor. 10. Proceduremæssige forhold Aktier i den sammenlagte afdeling kan tegnes indtil kl luxembourgsk tid den 14. juni Efter kl luxembourgsk tid den 14. juni 2016 suspenderes muligheden for at tegne aktier i den sammenlagte afdeling Aktier i den sammenlagte afdeling kan indløses eller konverteres gratis fra den 6. maj 2016 indtil kl luxembourgsk tid den 14. juni Aktier i den modtagende afdeling kan indløses eller konverteres gratis fra den 6. maj 2016 indtil kl luxembourgsk tid den 14. juni Alle omkostninger i forbindelse med sammenlægningen bæres af forvaltningsselskabet. 11. Revisorens rolle I overensstemmelse med artikel 71 (1) i loven af 2010 skal den sammenlagte afdeling betro en revisor at validere de kriterier, der er godkendt til værdiansættelse af aktiverne, og efter omstændighederne, passiverne (som anført i afsnit 5.1 og 5.2 ovenfor) og beregningsmetoden for ombytningsforholdet samt det faktiske ombytningsforhold (som anført i afsnit 6.2 og 6.3 ovenfor) på datoen for beregning af ombytningsforholdet, som der henvises til i artikel 75 (1) i loven af 2010; En gratis kopi af revisorernes rapport er efter anmodning tilgængelig for deltagerne i både den sammenlagte afdeling og den modtagende afdeling samt CSSF. 12. Dokumenter med central investorinformation Aktionærerne i den sammenlagte afdeling henvises til dokumenterne med central investorinformation for den modtagende afdeling, som kan rekvireres hos forvaltningsselskabet, og som også findes på. Vi vil gerne henlede Jeres opmærksomhed på vigtigheden af at læse dokumenterne med central investorinformation for den modtagende afdeling omhyggeligt. 13. Yderligere oplysninger Aktionærer, der har spørgsmål forbindelse med ovenstående ændringer, bør kontakte deres finansielle rådgiver eller forvaltningsselskabet: Nordea Investment Funds S.A., Client Relationship Services på følgende telefonnummer Aktionærerne i den sammenlagte afdeling, der ikke har indløst eller konverteret deres aktier, vil pr. ikrafttrædelsesdatoen bliver aktionærer i den modtagende afdeling, og deres aktier konverteres automatisk til aktier i den modtagende afdeling på grundlag af ombytningsforholdet, der følger af den indre værdi pr. ikrafttrædelsesdatoen. 14. Beskatning Aktionærerne i den sammenlagte afdeling og den modtagende afdeling henvises til deres egen skatterådgiver, hvad angår de skattemæssige konsekvenser af den planlagte sammenlægning. Registre de Commerce Luxembourg No B 31442, Registered office:, L-2220-Luxembourg

6 Med venlig hilsen På vegne af bestyrelsen 6. maj 2016 Registre de Commerce Luxembourg No B 31442, Registered office:, L-2220-Luxembourg

7 Bilag I Nøglefunktioner for den sammenlagte afdeling og den modtagende afdeling Nordea 1 Brazilian Equity Fund ("den sammenlagte afdeling") Investeringsmål og -politik Afdelingens mål er at give aktionærerne langsigtet kapitaltilvækst ved brug af princippet for risikospredning og fremtidig potentiel vækst. På lang sigt er afdelingens mål at tilbyde et afkast fra sin diversificerede portefølje, der er højere end afkastet af afdelingens referenceindeks. Afdelingen investerer sine aktiver i henhold til en kombination af aktie-, sektor- og landeallokering baseret på grundlæggende undersøgelser. Afdelingen investerer mindst 2/3 af sine samlede aktiver i aktier og aktierelaterede værdipapirer udstedt af selskaber, der er hjemmehørende eller har en stor del af deres økonomiske aktivitet i Brasilien. Udover ovennævnte kan afdelingen investere i andre omsættelige værdipapirer. Afdelingen kan investere op til 10 % af sine samlede aktiver i institutter for kollektiv investering i omsættelige værdipapirer (UCITS) og/eller andre institutter for kollektiv investering (UCI) med variabel kapital, herunder investeringsfonde (ETF'er). Afdelingen eksponeres for andre valutaer end basisvalutaen via investeringer og/eller kontantbeholdninger. Afdelingen kan i accessorisk omfang eje likvide aktiver i alle valutaer, som investeringer effektueres i, samt i valutaen i dens respektive aktieklasser. Afdelingen kan anvende derivater som en del af investeringsstrategien eller til afdækningsformål. Afdelingen kan indgå aftaler om udlån af værdipapirer. Afdelingen sammenligner sit resultat i henhold til Fund ("den modtagende afdeling") Investeringsmål og -politik Afdelingens mål er at give aktionærerne langsigtet kapitaltilvækst ved brug af princippet for risikospredning og fremtidig potentiel vækst. På lang sigt er afdelingens mål at tilbyde et afkast fra sin veldiversificerede portefølje, der er højere end afkastet af afdelingens referenceindeks. Afdelingen investerer sine aktiver i henhold til en kombination af aktie-, sektor- og landeallokering baseret på grundlæggende undersøgelser. Afdelingen investerer mindst 2/3 af sine samlede aktiver i aktier og aktierelaterede værdipapirer udstedt af selskaber, der er hjemmehørende eller har en stor del af deres økonomiske aktivitet i Latinamerika. Udover ovennævnte kan denne afdeling investere i andre omsættelige værdipapirer. Afdelingen kan investere op til 10 % af sine samlede aktiver i institutter for kollektiv investering i omsættelige værdipapirer (UCITS) og/eller andre institutter for kollektiv investering (UCI) med variabel kapital, herunder investeringsfonde (ETF'er). Afdelingen eksponeres for andre valutaer end basisvalutaen via investeringer og/eller kontantbeholdninger. Afdelingen kan i accessorisk omfang eje likvide aktiver i alle valutaer, som investeringer effektueres i, samt i valutaen i dens respektive aktieklasser. For denne afdeling er brugen af derivater begrænset til afdækningsformål. Afdelingen kan indgå aftaler om udlån af værdipapirer. Afdelingen sammenligner sit resultat i henhold til MSCI EM Latin America 10/40 - Net Return Index Registre de Commerce Luxembourg No B 31442, Registered office:, L-2220-Luxembourg

8 MSCI Brazil 10/40 Index Net Total Return i USD. Typisk investorprofil Afdelingen er velegnet for investorer, der er parate til at løbe de højere risici, der er forbundet med investeringer i aktiemarkeder med henblik på at maksimere afkastet. Dermed bør investorerne have erfaring med volatile produkter og være i stand til at acceptere betydelige midlertidige tab. En langsigtet investeringshorisont på mindst fem år er påkrævet for at klare sig igennem potentielt dårlige udviklinger på markedet. Risici Investeringerne i denne afdeling kan være underlagt betydelige udsving, og der gives ingen garanti for, at værdien af aktierne ikke falder til under værdien på købstidspunktet. Faktorerne, der kan udløse sådanne udsving eller påvirke omfanget heraf, omfatter, men er ikke begrænset til: Virksomhedsspecifikke ændringer Ændringer i renter Ændringer i valutakurser Ændringer, der påvirker økonomiske faktorer, som f.eks. beskæftigelse, offentlige udgifter og gæld, inflation Ændringer i lovgivning Ændringer i investortilliden til investeringstyper (f.eks. aktier versus obligationer eller kontanter), markeder, lande, brancher og sektorer. konverteret til EUR. Typisk investorprofil Afdelingen er velegnet for investorer, der er parate til at løbe de højere risici, der er forbundet med investeringer i aktiemarkeder med henblik på at maksimere afkastet. Dermed bør investorerne have erfaring med volatile produkter og være i stand til at acceptere betydelige midlertidige tab. En langsigtet investeringshorisont på mindst fem år er påkrævet for at klare sig igennem potentielt dårlige udviklinger på markedet. Risici Investeringerne i denne afdeling kan være underlagt betydelige udsving, og der gives ingen garanti for, at værdien af aktierne ikke falder til under værdien på købstidspunktet. Faktorerne, der kan udløse sådanne udsving eller påvirke omfanget heraf, omfatter, men er ikke begrænset til: Virksomhedsspecifikke ændringer Ændringer i renter Ændringer i valutakurser Ændringer, der påvirker økonomiske faktorer, som f.eks. beskæftigelse, offentlige udgifter og gæld, inflation Ændringer i lovgivning Ændringer i investortilliden til investeringstyper (f.eks. aktier versus obligationer eller kontanter), markeder, lande, brancher og sektorer. Porteføljens likviditet. Ved at diversificere investeringer bestræber investeringsforvalteren sig på delvist at mindske den negative indvirkning af sådanne risici på afdelingens værdi. Selvom bestyrelsen i allerhøjeste grad bestræber sig på at opnå investeringsmålene for og dens afdelinger, kan der ikke gives en garanti for, at investeringsmålene opnås. Ved at diversificere investeringer bestræber investeringsforvalteren sig på delvist at mindske den negative indvirkning af sådanne risici på afdelingens værdi. Selvom bestyrelsen i allerhøjeste grad bestræber sig på at opnå investeringsmålene for og dens afdelinger, kan der ikke gives en garanti for, at investeringsmålene opnås. Registre de Commerce Luxembourg No B 31442, Registered office:, L-2220-Luxembourg

9 Specifikke risici Følgende risici er væsentlige, men den syntetiske indikator tager ikke tilstrækkeligt højde for disse, hvilket kan føre til yderligere tab: Modpartsrisiko: En modpart kan undlade at udbetale det provenu, som er relateret til afdelingens salg af værdipapirer, eller kan undlade at levere værdipapirer, som afdelingen har købt. Risiko i forbindelse med begivenheder: Uforudsete begivenheder, såsom devalueringer, politiske begivenheder osv. Likviditetsrisiko: Værdipapirer i afdelingen kan blive solgt under deres værdiansættelse på grund af manglende likviditet på markedet. Operationel risiko: Svigt eller forsinkelser i operationelle processer kan påvirke afdelingen negativt. Basisvaluta USD Risk/reward-profil SYNTETISK RISK/REWARD-INDIKATOR (SRRI): 6 Gebyrer, der pålægges afdelingen Afdelingen pålægges følgende gebyrer: 1. Investeringsforvaltningsgebyr Investeringsforvaltningsgebyret, der skal betales af afdelingen til forvaltningsselskabet, er: Specifikke risici Følgende risici er væsentlige, men den syntetiske indikator tager ikke tilstrækkeligt højde for disse, hvilket kan føre til yderligere tab: Modpartsrisiko: En modpart kan undlade at udbetale det provenu, som er relateret til afdelingens salg af værdipapirer, eller kan undlade at levere værdipapirer, som afdelingen har købt. Risiko i forbindelse med begivenheder: Uforudsete begivenheder, såsom devalueringer, politiske begivenheder osv. Likviditetsrisiko: Værdipapirer i afdelingen kan blive solgt under deres værdiansættelse på grund af manglende likviditet på markedet. Operationel risiko: Svigt eller forsinkelser i operationelle processer kan påvirke afdelingen negativt. Basisvaluta EUR Risk/reward-profil SYNTETISK RISK/REWARD-INDIKATOR (SRRI): 6 Gebyrer, der pålægges afdelingen Afdelingen pålægges følgende gebyrer: 1. Investeringsforvaltningsgebyr Investeringsforvaltningsgebyret, der skal betales af afdelingen til forvaltningsselskabet, er: P- og E-aktier C-aktier I-aktier P- og E-aktier C-aktier I-aktier 1,80 % 1,10 % 1,00 % 2. Resultatbetinget gebyr Nul 3. Depotgebyr Det maksimale årlige gebyr, som skal betales til 1,85 %1 1,10 % 1,00 % 2. Resultatbetinget gebyr Nul 3. Depotgebyr Det maksimale årlige gebyr, som skal betales til 1 Bemærk, at det er planlagt at sænke forvaltningsgebyret til 1,60 % pr. år på ikrafttrædelsesdatoen. Registre de Commerce Luxembourg No B 31442, Registered office:, L-2220-Luxembourg

10 depositaren, overstiger ikke 0,125 % af afdelingens indre værdi, samt eventuel moms, hvis relevant. Rimelige udgifter, som depositaren eller andre banker og finansielle institutioner, der betros deponering af selskabets aktiver i, måtte pådrage sig, er i tillæg til depositargebyret. 4. Administrationsgebyr Afdelingen skal betale et administrationsgebyr på op til 0,4000 % pr. år samt eventuel moms, hvis relevant, til den administrative agent. 5. Løbende gebyrer depositaren, overstiger ikke 0,125 % af afdelingens indre værdi, samt eventuel moms, hvis relevant. Rimelige udgifter, som depositaren eller andre banker og finansielle institutioner, der betros deponering af selskabets aktiver i, måtte pådrage sig, er i tillæg til depositargebyret. 4. Administrationsgebyr Afdelingen skal betale et administrationsgebyr på op til 0,4000 % pr. år samt eventuel moms, hvis relevant, til den administrative agent. 5. Løbende gebyrer Nordea 1 Brazilian Equity Fund BP - DKK Nordea 1 Brazilian Equity Fund BP - USD Nordea 1 Brazilian Equity Fund BI - EUR Nordea 1 Brazilian Equity Fund BI - USD Nordea 1 Brazilian Equity Fund BP - EUR Nordea 1 Brazilian Equity Fund BP - SEK Nordea 1 Brazilian Equity Fund BP - NOK Nordea 1 Brazilian Equity Fund E - EUR Nordea 1 Brazilian Equity Fund E - PLN Nordea 1 Brazilian Equity Fund E - USD Nordea 1 Brazilian Equity Fund HB - EUR 2,24 % 2,24 % 1,32% 1,32% 2,24 % 2,24 % 2,24 % 2,99 % 2,99 % 2,99 % 2,23 % Fund BP - DKK Fund BP USD Fund BI EUR Fund BI - USD Fund BP - EUR Fund BP - SEK Fund BP NOK Fund E - EUR Fund E - PLN Fund E - USD Fund BP - EUR 2,23 % 2,23 % 1,28 % 1,24 % 2,25 % 2,25 % 2,25 % 3,00 % 3,00 % 2,98 % 2,25 % Registre de Commerce Luxembourg No B 31442, Registered office:, L-2220-Luxembourg

MEDDELELSE TIL AKTIONÆRERNE I. Nordea 1 European Opportunity Fund. Nordea 1 European Value Fund

MEDDELELSE TIL AKTIONÆRERNE I. Nordea 1 European Opportunity Fund. Nordea 1 European Value Fund MEDDELELSE TIL AKTIONÆRERNE I Fund OG Det meddeles hermed aktionærerne i Nordea 1 European Opportunity Fund og, at bestyrelsen i ("bestyrelsen") har besluttet at sammenlægge aktiverne og passiverne i Fund

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Hovedtræk ved Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond

Hovedtræk ved Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund ( afdelingen )

JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund ( afdelingen ) JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund ( afdelingen ) forenklet prospekt maj 2006 En afdeling af JPMorgan Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel kapital, indregistreret i henhold til

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR

PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital PARVEST Enhanced Cash Year blev lanceret den 30. oktober 2007. Tidligere PARVEST Dynamic Year (EUR) og PARVEST Enhanced Eonia

Læs mere

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Selskabet )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Selskabet ) DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES UMIDDELBARE OPMÆRKSOMHED. Hvis De på nogen måde er i tvivl om, hvad De skal foretage Dem, bør De straks rådføre Dem med Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat,

Læs mere

PARVEST WORLD AGRICULTURE

PARVEST WORLD AGRICULTURE Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital PARVEST World Agriculture blev lanceret den 2. april 2008. Afdelingen blev lanceret ved aktivering af kategori n, med en

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Marts 2010

FORENKLET PROSPEKT. Marts 2010 Investeringsselskab i henhold til luxembourgsk lov med variabel kapital og flere investeringsafdelinger FORENKLET PROSPEKT Marts 2010 Nærværende forenklede prospekt indeholder en sammenfatning af de vigtigste

Læs mere

PARVEST BOND USA HIGH YIELD

PARVEST BOND USA HIGH YIELD Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital Forenklet prospekt September 200 Dette forenklede prospekt indeholder generelle oplysninger om PARVEST (SICAV-selskabet)

Læs mere

Hovedtræk ved Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond

Hovedtræk ved Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer om risikoberegning og beregning af samlet eksponering for visse typer af strukturerede

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget:

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: November 2016 Henderson Gartmore Fund Supplement - Danmark Lokal repræsentant i Danmark Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: Nordea

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

PARVEST EQUITY LATIN AMERICA

PARVEST EQUITY LATIN AMERICA Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital Forenklet prospekt September 2010 Dette forenklede prospekt indeholder generelle oplysninger om PARVEST (SICAV-selskabet)

Læs mere

Bekendtgørelse om form og indhold af et dokument, der indeholder væsentlig investorinformation for alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om form og indhold af et dokument, der indeholder væsentlig investorinformation for alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om form og indhold af et dokument, der indeholder væsentlig investorinformation for alternative investeringsfonde I medfør af 5, stk. 7, i lov nr. XX af XX. XX 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet )

Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) December 2017 Supplement - Danmark Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) 1. Information om Investeringsselskabet og dets danske repræsentant i Danmark Investeringsselskabets

Læs mere

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE RØD CERTIFICERING FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Fællesbetegnelse for: Kapitalforeninger Hedgefonde Non-UCITS Private equity fonde Fonde med

Læs mere

JPMorgan Investment Funds - US Equity Fund ( afdelingen )

JPMorgan Investment Funds - US Equity Fund ( afdelingen ) JPMorgan Investment Funds - US Equity Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt april 2010 En underafdeling af JPMorgan Investment Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel kapital,

Læs mere

JPMorgan Funds JF Hong Kong Fund ( afdelingen )

JPMorgan Funds JF Hong Kong Fund ( afdelingen ) JPMorgan Funds JF Hong Kong Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt marts 2011 En afdeling i JPMorgan Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel kapital, indregistreret i henhold til

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Momentum Aktier (SE-nr.: 32546323) (den fortsættende afdeling)

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Nye Obligationsmarkeder (SE-nr.: 31023688) (den fortsættende

Læs mere

JPMorgan Funds US Dynamic Fund ( afdelingen )

JPMorgan Funds US Dynamic Fund ( afdelingen ) JPMorgan Funds US Dynamic Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt marts 2011 En afdeling i JPMorgan Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel kapital, indregistreret i henhold til

Læs mere

JPMorgan Funds JF China Fund ( afdelingen )

JPMorgan Funds JF China Fund ( afdelingen ) JPMorgan Funds JF China Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt marts 2011 En afdeling i JPMorgan Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel kapital, indregistreret i henhold til lovgivningen

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER KORT PRÆSENTATION OPLYSNINGER OM INVESTERINGER OG ADMINISTRATION. Klassifikation: Franske aktier

FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER KORT PRÆSENTATION OPLYSNINGER OM INVESTERINGER OG ADMINISTRATION. Klassifikation: Franske aktier Investeringsinstitut i henhold til europæisk standard FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER KORT PRÆSENTATION Betegnelse : EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT Juridisk form : Fond til kollektiv investering

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

PARVEST EQUITY USA MID CAP

PARVEST EQUITY USA MID CAP Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital Forenklet prospekt September 2010 Dette forenklede prospekt indeholder generelle oplysninger om PARVEST (SICAV-selskabet)

Læs mere

EMERGING MARKETS GROWTH FUND

EMERGING MARKETS GROWTH FUND EMERGING MARKETS GROWTH FUND en Afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Japan

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Japan Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Value Aktier (SE-nr.: 11913962) (den fortsættende afdeling) c/o

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Europa. Afdelingen Value Europa Small Cap

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Europa. Afdelingen Value Europa Small Cap Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Value Europa (SE-nr.: 32546285) (den fortsættende afdeling) c/o

Læs mere

JPMorgan Funds US Growth Alpha Plus Fund ( afdelingen )

JPMorgan Funds US Growth Alpha Plus Fund ( afdelingen ) JPMorgan Funds US Growth Alpha Plus Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt marts 2011 En afdeling i JPMorgan Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel kapital, indregistreret i henhold

Læs mere

JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen )

JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen ) JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt april 2010 En underafdeling af JPMorgan Investment Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

JPMorgan Funds Global Focus Fund ( afdelingen )

JPMorgan Funds Global Focus Fund ( afdelingen ) JPMorgan Funds Global Focus Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt marts 2011 En afdeling i JPMorgan Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel kapital, indregistreret i henhold til

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

EMERGING LEADERS GROWTH FUND

EMERGING LEADERS GROWTH FUND EMERGING LEADERS GROWTH FUND en afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 759/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Selection (stiftet 16.11.2000, Københavns Kommune, FT. nr. 11.127.01, SE-nr. 11 88 71 55) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Danske Aktier (stiftet 19.10.2007, Københavns Kommune, FT-nr. 11.127.06, SE-nr. 30 11 04 71) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

Bilag 5. Investeringspolitik

Bilag 5. Investeringspolitik Bilag 5 Investeringspolitik Stifternes Kapitalforvaltning Investeringspolitik 1. Lovgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 331 af 29. marts 2014 om Folkekirkens økonomi, kapitel 5 og kapitel 5a Bekendtgørelse

Læs mere

Kapitalforeninger (rød risikomærkning)

Kapitalforeninger (rød risikomærkning) Kapitalforeninger (rød risikomærkning) En kapitalforening er en alternativ investeringsfond, som kan investere i mange forskellige typer af aktiver. Med en kapitalforening kan du som et supplement til

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr. 32 08 02 86, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr. 32 08 02 86, der afholdes Til aktionærerne i Formuepleje Fokus A/S Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10 Forenklet prospekt SEPTEMBER 2010

PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10 Forenklet prospekt SEPTEMBER 2010 Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital PARVEST Absolute Return World Currency 10 blev lanceret den 16. april 2008. Forenklet prospekt September 2010 Dette forenklede

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

GLOBAL GROWTH FUND. Hjemsted: Vertigo Building Polaris, 2-4, Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-98.

GLOBAL GROWTH FUND. Hjemsted: Vertigo Building Polaris, 2-4, Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-98. GLOBAL GROWTH FUND en Afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle senere ændringer.

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter Retningslinjer om børshandlede fonde (ETF'er) og andre forhold relateret til investeringsinstitutter (UCITS)

Læs mere

Momentum Markets Globale Aktier A/S

Momentum Markets Globale Aktier A/S Momentum Markets Globale Aktier A/S Tegningstilsagn Tegningsblanket for køb af aktier i Momentum Markets Globale Aktier A/S. I tilknytning til dette tegningstilsagn erklærer investorer tillige at have

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 6 1. INTRODUKTION 2 IDENTIFIKATION AF OG GENEREL OPLYSNING OM POTENTIELLE INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De kontakte Deres børsmægler, advokat, revisor eller anden professionel rådgiver. ishares

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND

U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND en Afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

JPMorgan Funds Global Natural Resources Fund ( afdelingen )

JPMorgan Funds Global Natural Resources Fund ( afdelingen ) JPMorgan Funds Global Natural Resources Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt marts 2011 En afdeling i JPMorgan Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel kapital, indregistreret

Læs mere

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter Formuepleje Fokus A/S vedtægter FORMUE PLEJE Fokus FoRmuepleje Fokus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Fokus A/S. Selskabets hjemsted

Læs mere

Janus Henderson Investment Fund OEIC (i det følgende benævnt Investeringsselskabet )

Janus Henderson Investment Fund OEIC (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) November 2017 Supplement - Danmark Janus Henderson Investment Fund OEIC (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) 1. Information om Investeringsselskabet og dets danske repræsentant i Danmark Investeringsselskabets

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk.

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. H Ø R I N G SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Høringssvar vedrørende Praksisændring - Investeringsforeninger

Læs mere

Nordeas Ordreudførelsespolitik

Nordeas Ordreudførelsespolitik Nordeas Ordreudførelsespolitik Januar 2017 Koncernledelsen har ved den administrerende direktør for Nordea Bank AB (publ) og koncernchef (CEO) godkendt denne politik for udførelse og videregivelse af ordrer

Læs mere

Ordreudførelses- politik

Ordreudførelses- politik Ordreudførelses- politik Gældende pr. 1. januar 2018 1. Formål Denne ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores detailkunder

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER KORT PRÆSENTATION OPLYSNINGER OM INVESTERINGER OG ADMINISTRATION. Klassifikation: Internationale aktier

FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER KORT PRÆSENTATION OPLYSNINGER OM INVESTERINGER OG ADMINISTRATION. Klassifikation: Internationale aktier Investeringsinstitut i henhold til europæisk standard FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER KORT PRÆSENTATION Betegnelse : Edmond de Rothschild India Juridisk form : Fond til kollektiv investering i værdipapirer

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER

FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER Investeringsinstitut i henhold til europæisk standard FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER KORT PRÆSENTATION Betegnelse : Edmond de Rothschild Ecosphere Juridisk form : Fond til kollektiv investering i værdipapirer

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK SAXO BANK S POLICY FOR MANAGING CONFLICTS OF INTEREST POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK SPECIALISTEN I HANDEL OG INVESTERING Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere