Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen"

Transkript

1 Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

2 AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Jens Krarup, Konstruktørforeningen Projekter er gennemført i tæt samarbejde med Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund. Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose

3 Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen Indhold Konklusion... 3 Om projektet... 4 Bygningskonstruktøruddannelsen... 4 Spørgeskemaundersøgelsen... 4 Hvem er de kommunalt ansatte bygningskonstruktører?... 5 Hvad beskæftiger bygningskonstruktørerne sig med?... 5 Hvorfor vælges kommunal ansættelse?... 6 Kompetencer nu og i fremtiden... 6 Efteruddannelse nu og i fremtiden... 6 Erfaring med praktikanter... 7 Bilag: Grafisk fremstilling af undersøgelsens resultater... 9 Konklusion Bygningskonstruktørerne beskæftigelser sig primært med 4 kerneopgaver: Byggesagsbehandling, tilsynsopgaver, bygningsvedligeholdelse og projektering/projektledelse. Herudover udfører en mindre del også opgaver i relation til energioptimering på eksisterende ejendomme, tekniske tegninger på computer og planarbejde. Knap halvdelen af bygningskonstruktørerne har fagligt ledelsesansvar, men kun lille del har personaleledelse. Mange bygningskonstruktører fremhæver gode arbejdsforhold og arbejdsopgaver som den primære årsag til at vælge kommunalt job. Aldersfordelingen er nogenlunde jævn, dog flest i gruppen år. Om 5-10 år forventer bygningskonstruktørerne større efterspørgsel efter kompetencer indenfor projektledelse, herunder projektstyring, økonomi og jura. Men også energioptimering og brugen af itbaserede redskaber forventes at fylde væsentlig mere i de kommende 5-10 år. Enkelte nævner kommunikation, som en kompetence der bliver mere brug for i fremtiden. Størstedelen af bygningskonstruktørerne har deltaget i efteruddannelse inden for de seneste 5 år. En mindre del mener ikke, at der er tilstrækkeligt med efteruddannelsestilbud og efterlyser flere tilbud inden for især byggelovgivning, planlovgivning og målrettet lederuddannelse. Der er rigtig gode erfaringer med bygningskonstruktørpraktikanter i kommunerne. 3

4 Om projektet Som led i overenskomstforhandlingerne i 2011 blev det mellem KL og KTO aftalt, at gennemføre et projekt om Arbejdskraftudfordringen indenfor teknisk forvaltnings område i forhold til rekruttering og fastholdelse af bygningskonstruktører. Projektet er et 6-projekt efter Aftalen om udviklingsmæssige aktiviteter (AUA). Formålet med projektet er at få etableret et overblik over nuværende og fremtidige udfordringer i forhold til bygningskonstruktørernes jobfunktioner i de kommunale tekniske forvaltninger. Konkret har projektet gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt Konstruktørforeningen og Teknisk Landsforbunds kommunalt ansatte medlemmer. Spørgeskemaets resultater ligger til grund for denne afrapportering. Bygningskonstruktøruddannelsen Uddannelsen til bygningskonstruktør er en 3½ årig professionsbacheloruddannelse, hvor der er adgang for håndværkere, studenter og EUX ere. Uddannelsen giver praktisk og teoretisk kendskab til den tekniske og administrative del af en byggeproces. Uddannelsen består af 7 semestre, hvor de studerende arbejder med problembaseret læring, it, planlægning og ledelse, kommunikation, virksomhedsdrift, jura, økonomi og logistik. En bygningskonstruktør er således i stand til at forestå både projektering og den praktiske byggeledelse, og har kendskab til lovgivningen. Ved projektering forbereder man byggeriet eller anlægsarbejdet i tæt samarbejde med arkitekter og ingeniører. Bygningskonstruktøren udarbejder detaljerede planer, tegninger, og beskrivelser og vælger materialer. En stor del af tegne- og projekteringsarbejdet foregår ved hjælp af CAD (computer-aided design) Ved byggeledelse udarbejder bygningskonstruktøren tids- og handlingsplaner for, hvornår de forskellige håndværkere skal udføre deres del af arbejdet. Bygningskonstruktøren sørger også for, at arbejdet bliver udført efter planen. Bygningskonstruktøren er således en central aktør i samarbejdet og forhandlingerne mellem projektudbydere, bygherrer, ingeniører, arkitekter, håndværkere, leverandører, myndigheder og brugere. Spørgeskemaundersøgelsen Dette projekt har i februar 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunalt ansatte bygningskonstruktører, som er medlemmer af Konstruktørforeningen eller Teknisk Landsforbund. Spørgeskemaet er sendt til 571 personer. 277 har gennemført spørgeskemainterviewet, hvilket giver en svarprocent på 48 pct. 4

5 I det følgende gennemgås og analyseres spørgeskemaundersøgelsens resultater. En grafisk fremstilling af undersøgelsens 18 spørgsmål er vedlagt som bilag. Der er endvidere gennemført en række krydsanalyser, som er illustreret sidst i bilaget. Hvem er de kommunalt ansatte bygningskonstrukt ører? Cirka halvdelen af bygningskonstruktørerne har en håndværksmæssig uddannelsesbaggrund før studiet. Herudover har en del en baggrund som teknisk assistent/teknisk designer el. lign. Det vil sige, at samlet set har cirka 2 ud af 3 en erhvervsfaglig uddannelsesbaggrund. Godt en tredjedel har en gymnasial baggrund. Mellem 10 og 15 procent har gennemført såvel en gymnasial uddannelse som en erhvervsuddannelse inden bygningskonstruktørstudiet (spørgsmål 5). Det er primært de ældre, der har en håndværksmæssig uddannelse, mens de unge i overvejende grad har en gymnasial uddannelse bag sig (krydstabel 1). Bygningskonstruktørerne har en nogenlunde jævn aldersfordeling. Dog er der flest i alderen år. Medianalderen er ca. 45 år (spørgsmål 1). Halvdelen af respondenterne har gennemført uddannelsen før 1998 (spørgsmål 4). Mere end halvdelen af de kommunalt ansatte bygningskonstruktører har haft deres job i under 5 år, mens ca. 20 pct. har været ansat i 15 år eller mere. Knap 80 pct. har tidligere været ansat i den private sektor (spørgsmål 2). Hvad beskæftiger bygningskonstruktørerne sig med? Langt den største del af de kommunalt ansatte bydgningskonstruktører er ansat i teknisk forvaltning (spørgsmål 3), og beskæftiger sig primært med én eller flere af følgende opgaver: Byggesagsbehandling (44 pct.), tilsynsopgaver (41 pct.), bygningsvedligeholdelse (38 pct.) og projektering og projektledelse (32 pct.). Derudover udfører konstruktørerne også opgaver i relation til energioptimering på eksisterende ejendomme (12 pct.), tekniske tegninger på computer (11 pct.) og planarbejde (6 pct.) (spørgsmål 8). Det er typisk de yngre, der tager sig af tekniske tegninger, projektering og projektledelse (krydstabel 2). Bygningskonstruktørerne har herudover en bred vifte af øvrige opgaver i kommunerne inden for eksempelvis rådgivning, byggeledelse og udviklingsopgaver. 7 pct. af bygningskonstruktørerne har ansvar for personaleledelse, og knap halvdelen har fagligt ledelsesansvar (spørgsmål 9-10). De rutinerede bygningskonstruktører har ikke mere fagligt ledelsesansvar end de yngre medarbejdere (krydstabel 3). 5

6 Hvorfor vælges kommunal ansættelse? Knap halvdelen af bygningskonstruktørerne peger på, at arbejdsforhold (løn, arbejdstid mv.) og arbejdsopgaverne er de primære årsager til at vælge kommunal ansættelse. Ca. 40 pct. peger på, at det er en tilfældighed. 3 pct. fremhæver udviklingsmulighederne som den primære årsag til kommunal ansættelse. Under andet fremhæves stabiliteten i den kommunale sektor ift. den private sektor, transporttid til arbejde eller lyst til at prøve noget nyt som årsag til at vælge kommunal ansættelse (spørgsmål 7). Kompetencer nu og i fremtiden Den kompetence som flest anvender i deres job, er kendskab til byggeprocessens forløb (79 pct.). Herudover peger mange på planlægning og projektering (56 pct.), projektstyring (52 pct.) og itredskaber (51 pct.), som vigtige kompetencer. Også jura fremhæves som en vigtig kompetence hos en stor del af bygningskonstruktørerne (spørgsmål 11). Der er en klar tendens til, at de yngre bygningskonstruktører (20-30 år) i højere grad trækker på kompetencer inden for it fra uddannelsen eller tidligere jobs. Til gengæld trækker de ældre konstruktører i højere grad på tidligere erfaringer med byggeprocessens forløb. For alle aldersgrupper gælder, at ca. halvdelen bruger tidligere erfaringer med projektledelse (krydstabel 4). Ser vi 5-10 år ud i fremtiden forventer bygningskonstruktørerne størst efterspørgsel efter kompetencer indenfor projektledelse, herunder projektstyring, økonomi og jura. Men også energioptimering og brugen af it-baserede redskaber forventes at fylde væsentlig mere i de kommende 5-10 år. Enkelte nævner kommunikation, som en kompetence der bliver mere brug for i fremtiden (spørgsmål 12). Efteruddannelse nu og i fremtiden Eksisterende efteruddannelsestilbud til bygningskonstruktører vedrører primært opdatering indenfor itunderstøttelse, lovgivningen, byggematerialer og energioptimering. 71 pct. af bygningskonstruktørerne har deltaget i efteruddannelse inden for de seneste 5 år (spørgsmål 13). Særligt de årige har været ivrige til efteruddannelse (krydstabel 5). På spørgsmålet om, hvorvidt der er en type efteruddannelse, som bygningskonstruktørerne har været særlig glade for, er følgende fremhævet med samme styrke (spørgsmål 14): Energioptimering Byggesagsbehandling Projektledelse Alm. opgradering af byggefaglig viden Lederuddannelse 6

7 47 pct. af bygningskonstruktørerne mener, at der er tilstrækkeligt med efteruddannelsesmuligheder i dag. 35 pct. mener ikke, at der er tilstrækkeligt med efteruddannelsesmuligheder (spørgsmål 15). Svaret kan dække over, at der ikke er afsat midler eller tid til efteruddannelse på den enkelte arbejdsplads, men det kan også dække over, at det rette efteruddannelsestilbud ikke findes. Af efteruddannelsestilbud der mangler, efterlyses primært tilbud inden for byggelovgivning og planlovgivning. En del efterlyser også målrettet lederuddannelse. Samtidig efterlyses en generel efteruddannelse målrettet ældre bygningskonstruktører. Det handler f.eks. om byggestyringsprogrammer og Facility Management. Også efteruddannelsen inden for brandforhold, energioptimering, materialelære efterlyses (spørgsmål 16). Erfaring med praktikanter 4 ud af 10 har erfaring med at arbejde sammen med konstruktørstuderende i praktik (spørgsmål 17). Af dem, der har erfaring med at arbejde med praktikanter, har 85 pct. gode eller meget gode erfaringer med samarbejdet. Kun 1 pct. har dårlige erfaringer med praktikanter (spørgsmål 18). 7

8 8

9 Bilag: Grafisk fremstilling af undersøgelsens resul tater Spørgsmål 1: Hvad er din alder? - Aldersfordelingen er rimelig jævnt fordelt. Dog er der flest i intervallet år - Medianalderen er ca. 45 år Spørgsmål 2: Hvor mange år har du haft dit nuværende job? - Mere end halvdelen af har haft deres job i under 5 år - Hver 5. har været ansat i 15 år eller derover 9

10 Spørgsmål 3: Hvor i kommunen er du ansat? - 7 ud af 10 er ansat i teknisk forvaltning - Under andet har flest angivet, at de er ansat i kommunens centrale ejendomsforvaltning. Mange har også angivet at være beskæftiget med byggesagsbehandling. En mindre del er ansat i andre forvaltninger. Spørgsmål 4: Hvilket år blev du færdig med uddannelsen som bygningskonstruktør? - Halvdelen har gennemført deres uddannelse før

11 Spørgsmål 5: Hvad er din baggrund før studiet? - 54 procent har en håndværksmæssig uddannelsesbaggrund. Herudover har en del en baggrund som teknisk assistent/ teknisk designer el. lign., og reelt set har cirka 2 ud af 3 en erhvervsfaglig uddannelsesbaggrund - 36 procent har en gymnasial baggrund - Mellem 10 og 15 procent har gennemført såvel en gymnasial uddannelse som en erhvervsuddannelse inden bygningskonstruktørstudiet - Under andet har flest angivet teknisk assistent. En del har også angivet værkstedskole Spørgsmål 6: Har du tidligere været privat ansat? - Knap 8 ud af 10 har tidligere været ansat i den private sektor 11

12 Spørgsmål 7: Hvad er din primære årsag til at vælge kommunal ansættelse? - 45 pct. peger på, at arbejdsforholdene (løn, arbejdstid mv.) og arbejdsopgaverne er blandt de primære årsager til at vælge en kommunal ansættelse - 42 pct. peger på, at det enten er en tilfældighed eller at der er andre primære årsager til, at de i dag er i et kommunalt job. Af andre årsager nævnes blandt andet stabiliteten i den kommunale sektor ift. den private og stress eller fyring i tidligere privat job - Kun 3 pct. fremhæver udviklingsmulighederne som den primære årsag til deres ansættelse - Under andet har flest angivet, at det var svært at finde job andet sted. Enkelte har nævnt transporttid, lysten til at prøve noget nyt eller arbejdsforhold Spørgsmål 8: Hvilke opgaver løser du primært i dag? (sæt gerne flere krydser) 12

13 - Der er særligt 4 centrale opgaver: Byggesagsbehandling (44 pct.), tilsynsopgaver (41 pct.), bygningsvedligeholdelse (38 pct.) og projektering og projektledelse (32 pct.) - Derudover udfører konstruktørerne også opgaver i relation til energioptimering på eksisterende ejendomme (12 pct.), tekniske tegninger på computer (11 pct.) og planarbejde (6 pct.) - Angivelserne under andet viser desuden, at bygningskonstruktørerne har en bred vifte af øvrige opgaver i kommunerne inden for eksempelvis rådgivning, byggeledelse og udviklingsopgaver Spørgsmål 9: Har du ansvar for personaleledelse? - 7 pct. af bygningskonstruktørerne har ansvar for personaleledelse Spørgsmål 10: Har du fagligt ledelsesansvar (teamleder, projektleder eller lign.)? - Knap halvdelen (46 pct.) har fagligt ledelsesansvar 13

14 Spørgsmål 11: Hvilke kompetencer fra din uddannelse eller tidligere beskæftigelse bruger du primært i dit nuværende job? (sæt gerne flere krydser) - Kendskab til byggeprocessens forløb fremhæves som den kompetence flest bruger i deres daglige arbejde (79 pct.) - Derudover peger mange på planlægning og projektering (56 pct.), projektstyring (52 pct.) og itredskaber (51 pct.) - Jura og lovgivning fremhæves ligeledes som nogle af de kompetencer en stor del af konstruktørerne tager med sig fra studiet eller tidligere jobs Spørgsmål 12: Hvilke typer af opgaver og kompetencer forventer du, vil fylde mere i bygningskonstruktørernes job om 5-10 år? Spørgsmålet har kun været mulig at besvare med fritekst. - Den kompetence der forventes størst efterspørgsel på i fremtiden, er projektledelse herunder projektstyring, økonomi og jura. Men også energioptimering og digitalisering forventes at fylde væsentlig mere i de kommende 5-10 år. Enkelte nævner også kommunikation, som en kompetence, der bliver mere brug for i fremtiden 14

15 Spørgsmål 13: Har du deltaget i efteruddannelse inden for de seneste 5 år? - 71 pct. har deltaget i efteruddannelse inden for de seneste 5 år Spørgsmål 14: Er der en type efteruddannelse, du var særligt glad for? Spørgsmålet har kun været mulig at besvare med fritekst. - Følgende typer efteruddannelser er nævnt med samme styrke i besvarelserne: o Energioptimering o Byggesagsbehandling o Projektleder o Alm. opgradering af byggefaglig viden o Lederuddannelse Spørgsmål 15: Er der efter din mening tilstrækkeligt med efteruddannelsesmuligheder? - 47 pct. mener, at der er tilstrækkeligt med efteruddannelsesmuligheder i dag. 35 pct. mener ikke, at der er tilstrækkeligt med efteruddannelsesmuligheder. 15

16 Spørgsmål 16: Angiv evt. efteruddannelse du mener mangler for bygningskonstruktører Spørgsmålet har kun været mulig at besvare med fritekst. - Den mest nævnte mangel handler om jura inden for byggelovgivning og planlovgivning. En del efterlyser også lederuddannelse. Samtidig efterlyses en generel efteruddannelse målrettet ældre bygningskonstruktører. Det handler f.eks. om byggestyringsprogrammer og Facility Management. Også efteruddannelsen indenfor brandforhold, energioptimering, materialelære efterlyses Spørgsmål 17: Har du erfaringer med at arbejde sammen med bygningskonstruktørpraktikanter? - 4 ud af 10 har erfaring med at arbejde sammen med studerende konstruktører i praktik Spørgsmål 18: Hvordan er dine erfaringer med at arbejde med bygningskonstruktørpraktikanter? - Af dem, der har erfaring med at arbejde med praktikanter, har 85 pct. gode eller meget gode erfaringer med samarbejdet. Kun 1 pct. har dårlige erfaringer med praktikanter 16

17 Krydstabel 1: Hvad er din alder? krydset med Hvad er din baggrund før studiet? år 8% 8% 85% år 13% 50% 52% år 32% 41% 44% 10% år 27% 71% 0% Over 60 år 24% 86% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Gymnasial uddannelse Håndværksmæssig uddannelse Andet (Angiv) - De fleste over 50 år har en håndværksmæssig baggrund. Et flertal af dem under 50 år har en gymnasial baggrund - For de årige har 85 pct. en gymnasial baggrund, mens 8 pct. har en håndværksmæssig baggrund. For de over årige har 10 pct. en gymnasial baggrund, mens 71 pct. har en håndværksmæssig baggrund Krydstabel 2: Hvad er din alder? krydset med Hvilke opgaver løser du primært i dag? år år år år 4% 8% 8% 7% 7% 9% 6% 8% 7% 14% 17% 18% 23% 25% 27% 33% 32% 35% 38% 37% 35% 39% 36% 42% 46% 46% 42% 46% 44% 44% 42% 42% Over 60 år 2% 5% 7% 26% 26% 31% 36% 48% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Projektering og projektledelse Byggesagsbehandling Tilsynsopgaver Bygningsvedligeholdelse 17 Tekniske tegninger mv. ved brug af CAD, BIM, REVIT eller 3D Energioptimering på eksisterende ejendomme Planarbejde (lokalplaner, kommunalplaner mv.) Andet (Angiv)

18 - Opgaverne projektering og projektledelse, byggesagsbehandling, tilsynsopgaver og bygningsvedligeholdelse fordeler sig næsten ligeligt for aldersgrupperne år. Herudover kan man se, at det primært er de yngre, der bruger it-redskaber. Energioptimering og planarbejde ligger lavt for alle grupper Krydstabel 3: Har du fagligt ledelsesansvar (teamleder, projektleder eller lign.)? krydset med Hvad er din alder? - De rutinerede bygningskonstruktører har ikke mere fagligt ledelsesansvar end de yngre medarbejdere. Eksempelvis har halvdelen af de årige fagligt ledelsesansvar, hvilket er på niveau med de årige (53 pct.) Krydstabel 4: Hvilke kompetencer fra din uddannelse eller tidligere beskæftigelse bruger du primært i dit nuværende job? (Sæt gerne flere krydser) krydset med Hvad er din alder? 18

19 - Den vigtigste kompetence fra uddannelsen eller tidligere beskæftigelse, som bruges i det daglige arbejde er kendskab til byggeprocessen. Endvidere er der en klar tendens til, at de yngre bygningskonstruktører i højere grad trækker på kompetencer indenfor it. - For alle aldersgrupper gælder, at ca. halvdelen bruger tidligere erfaringer med planlægning, projektering og projektstyring i deres nuværende job Krydstabel 5: Har du deltaget i efteruddannelse inden for de seneste 5 år? krydset med Hvad er din alder? - I gennemsnit har 71 pct. deltaget i efteruddannelse indenfor de seneste 5 år - De ivrigste deltagere i efteruddannelse er de årige, hvor 78 pct. har deltaget i efteruddannelse indenfor de seneste 5 år. 19

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN -analyse af behovet for ledelse i byggebranchen.

LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN -analyse af behovet for ledelse i byggebranchen. LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN -analyse af behovet for ledelse i byggebranchen. LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Undersøgelse af behovet for ledelseselementer og hvilke typer i bygge- og anlægsbranchen.

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet NTI CADcenter A/S www.mdoc.dk Agenda Kort om Mdoc løsningen og forretningsmæssige gevinster Mdoc platformen ved Anna Sørensen Mdoc gennemgang af

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

Bliv håndværker og student på én gang med EUX

Bliv håndværker og student på én gang med EUX Bliv håndværker og student på én gang med EUX hvis du vil være murer eller tømrer EUX er til dig, der vil kunne læse videre efter en erhvervsuddannelse. Tager du en EUX, får du både svendebrev og studenterhue.

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Bygningskonstruktør Danske studerende II Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Bygningskonstruktør Danske studerende II Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Bygningskonstruktør Danske studerende II Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3 F, 4. 2200

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget.

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX er en helt ny ungdomsuddannelse, som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX En faglig uddannelse som tømrer eller murer samtidig

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen

IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris Virksomhedspanel er blevet spurgt om omfanget af deres IT-brug. Virksomhedspanelet består af 100 virksomheder og repræsenterer 15% af den samlede

Læs mere

Skolen på byggepladsen

Skolen på byggepladsen Skolen på byggepladsen 2 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen omsætter for milliarder af kroner i Danmark og i resten af verden og beskæftiger rigtig mange mennesker i mange forskellige job - alt fra

Læs mere

Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress

Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress FTF har netop offentliggjort resultaterne af en stor spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø blandt

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

EUX kort fortalt. Med en EUX bliver du både håndværker og student i én og samme uddannelse.

EUX kort fortalt. Med en EUX bliver du både håndværker og student i én og samme uddannelse. EUX-uddannelserne Indhold EUX kort fortalt........................................................................................... 4 Byggeriets uddannelser................................................................................

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at deltage i en række

Læs mere

FRI undersøgelse i forbindelse med Erhvervsskolereformen Udført i perioden d.03.09-12.092013.

FRI undersøgelse i forbindelse med Erhvervsskolereformen Udført i perioden d.03.09-12.092013. FRI undersøgelse i forbindelse med Erhvervsskolereformen Udført i perioden d.03.09-12.092013. Størstedelen er besvaret skriftligt, 3 er besvaret telefonisk. 16 respondenter som repræsenterer 79% af medarbejderstaben

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Baggrund: Mobilitetsundersøgelsen er aftalt i AC-forliget (OK 05), hvoraf det bl.a. fremgår at parterne er enige om,

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Det Blå Danmark - analyse af arbejdskraft-, kompetence- og uddannelsesbehov i den maritime sektor Workshop den 22. november 2012 V/Oxford Research

Læs mere

Bilag 1 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt aftenskoleledere

Bilag 1 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt aftenskoleledere Bilag 1 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt aftenskoleledere Profil: 30 indkomne besvarelser fordelt på 17 kvinder og 13 mænd. Hovedparten af lederne er mellem 46-55 år (14) og 56 65 år (10).

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse Læseplan for valgfaget byggeværksted 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Byggepladsen 4 Håndværk 5 Sikkerhed og arbejdsmiljø 6 Uddannelsesafklaring 7 Indledning Faget byggeværksted

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Struktur 1 2 3 4 5 6 7 Indledning og hovedresultater

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

Er der ingeniørmangel i vejsektoren?

Er der ingeniørmangel i vejsektoren? Er der ingeniørmangel i vejsektoren? Seniorprojektleder Poul Sørensen, 3. december 2014 1 Agenda Mangel på ingeniører til vejsektoren? Aktuel status Ingeniørbehovet? Hvordan ser balancen ud Rekruttering

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse TEKNISK SKOLE Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse aarhustech.dk/eux AARHUS TECH - TEKNISK SKOLE EUX GIVER DIG OPTIMALE MULIGHEDER EUX er en ambitiøs erhvervsuddannelse

Læs mere

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige uddannelser maj 2010 Resume I en situation hvor fremskrivninger viser, at der i fremtiden vil være mangel på ingeniører, spiller aktiviteterne

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

EUX OPLEVELSESDAG. Roskilde Tekniske Skole

EUX OPLEVELSESDAG. Roskilde Tekniske Skole EUX OPLEVELSESDAG Roskilde Tekniske Skole Hvad er en EUX Oplevelsesdag? En EUX oplevelsesdag er en besøgsdag, hvor 8. 10. klasser kan besøge det nyopførte oplevelsescenter under EUX afdelingen og i løbet

Læs mere

bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed

bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed Hvordan håndteres forandringer i små og mellemstore virksomheder, således at virksomhedens langsigtede strategier

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Befolkning i Slagelse Kommune

Befolkning i Slagelse Kommune Befolkning i Slagelse Kommune Befolkningsudviklingen har stor betydning for, hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt hvordan udgifterne må forventes at udvikle sig i de

Læs mere

[Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Bygningskonstruktør Virksomheder II Forår 2011

[Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Bygningskonstruktør Virksomheder II Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Bygningskonstruktør Virksomheder II Forår PRAKTIKPLADSUNDERSØGELSE BYGNINGSKONSTRUKTØR - VIRKSOMHEDER II FORÅR Praktikpladsundersøgelse

Læs mere

Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob

Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob Disposition )RUPnOPHGXQGHUV JHOVHQRJGDWDJUXQGODJ 2PSHUVRQHUSnOHGLJKHGV\GHOVH 6 UN UVOHUYHGUSHUVRQHUSnOHGLJKHGV\GHOVH.RUWRPSHUVRQHUSnNRQWDQWKM

Læs mere

E-survey 2: Offentlige toplederes syn på rådgivning, ledelse og kompetencer

E-survey 2: Offentlige toplederes syn på rådgivning, ledelse og kompetencer E-survey 2: Offentlige toplederes syn på rådgivning, ledelse og kompetencer E-survey af Departementschefer, styrelsesdirektører, amtsdirektører og kommunaldirektører gennemført Februar 2004 Sammenfatning

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredsundersøgelse peger tydeligt i retning af, at eleverne på erhvervsskolerne ikke får

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer NY 2008 Få en fremtid som teknisk designer Indholdsfortegnelse Side 3 Hvad er en teknisk designer? Side 4-5 Som teknisk designer kan du fx arbejde som: Teknisk designer produktion Teknisk designer bygge

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2 Til Beskæftigelsesregion Midtjylland Dokumenttype otat - udkast 3 Dato Juli, VIRKSOMHEDSPAEL BYGGE OG ALÆG RUDE 2 IDHOLD 1. Indledning og baggrund 1 2. Hovedresultater 2 3. Udviklingen for udvalgte stillingsgrupper

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

EUX. en hue, to uddannelser

EUX. en hue, to uddannelser EUX en hue, to uddannelser Hvad er EUX? EUX er en ungdomsuddannelse ligesom STX, HTX og HHX. Men EUX er speciel, fordi den kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag. Tager du en EUX, får du altså

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Sygeplejerskers bijob

Sygeplejerskers bijob Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath Oktober 2009 Sygeplejerskers bijob 13 % af sygeplejersker har et bijob. Det viser de nyeste tal fra 2007. Denne andel har været svagt faldende de seneste år.

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

femte drømmer om en dag at blive ledere.

femte drømmer om en dag at blive ledere. Hver femte drømmer om at blive leder Teknikeren #06 2011 En ud af fem TL ere kunne tænke sig at blive leder med personaleansvar. Dobbelt så mange mænd som kvinder har lederambitioner. Tekst: Morten Terp

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Energiteknologuddannelsen

Energiteknologuddannelsen Erhvervsakademiuddannelser til Lindø-medarbejdere Udlagt til Syddansk Erhvervsskole af Erhvervsakademiet Lillebælt 8. juni 2011 NB! Alle priser er bergnet ud fra Undervisningsministeriets takstkatalog

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING VÆRKTØJET TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION Betydningen af tilgængelighed

Læs mere

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Rambøll Management Struktur for dagens præsentation

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

s1. Af Jakub Slusarek

s1. Af Jakub Slusarek s1. Af Jakub Slusarek Arbejdsprocessen Jeg lagde ud med at lave en hjemmeside omkring uddannelsen og jobbet som arkitekt. Informationerne fandt jeg på hjemmesiden www.ug.dk, som er en hjemmeside der informerer

Læs mere

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard Det Nye Universitetshospital Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål Vejledning mv. omkring overenskomstmæssige

Læs mere

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Evaluering af kursus Kære deltager Tak fordi du tager dig tid til at besvare dette spørgeskema. Din besvarelse vil indgå i evalueringen af kurset og den samlede kursussæson for Uddannelsespuljen. For nemhedens

Læs mere

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME TEKST AGENDA Dansk Industri Byggevare Baggrunden for digitalisering KØBENHAVNS EJENDOMME Lov om offentlig byggevirksomhed IKT-bekendtgørelsen Forvalter Københavns Kommunes

Læs mere

BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme

BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme BVU*net Projekt 3 Renoveringsuddannelse BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme BVU*net samarbejder med Advice om analyse af undervisning og kompetencer i bygningsrenovering på de forskellige

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere