Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen"

Transkript

1 Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

2 AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Jens Krarup, Konstruktørforeningen Projekter er gennemført i tæt samarbejde med Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund. Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose

3 Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen Indhold Konklusion... 3 Om projektet... 4 Bygningskonstruktøruddannelsen... 4 Spørgeskemaundersøgelsen... 4 Hvem er de kommunalt ansatte bygningskonstruktører?... 5 Hvad beskæftiger bygningskonstruktørerne sig med?... 5 Hvorfor vælges kommunal ansættelse?... 6 Kompetencer nu og i fremtiden... 6 Efteruddannelse nu og i fremtiden... 6 Erfaring med praktikanter... 7 Bilag: Grafisk fremstilling af undersøgelsens resultater... 9 Konklusion Bygningskonstruktørerne beskæftigelser sig primært med 4 kerneopgaver: Byggesagsbehandling, tilsynsopgaver, bygningsvedligeholdelse og projektering/projektledelse. Herudover udfører en mindre del også opgaver i relation til energioptimering på eksisterende ejendomme, tekniske tegninger på computer og planarbejde. Knap halvdelen af bygningskonstruktørerne har fagligt ledelsesansvar, men kun lille del har personaleledelse. Mange bygningskonstruktører fremhæver gode arbejdsforhold og arbejdsopgaver som den primære årsag til at vælge kommunalt job. Aldersfordelingen er nogenlunde jævn, dog flest i gruppen år. Om 5-10 år forventer bygningskonstruktørerne større efterspørgsel efter kompetencer indenfor projektledelse, herunder projektstyring, økonomi og jura. Men også energioptimering og brugen af itbaserede redskaber forventes at fylde væsentlig mere i de kommende 5-10 år. Enkelte nævner kommunikation, som en kompetence der bliver mere brug for i fremtiden. Størstedelen af bygningskonstruktørerne har deltaget i efteruddannelse inden for de seneste 5 år. En mindre del mener ikke, at der er tilstrækkeligt med efteruddannelsestilbud og efterlyser flere tilbud inden for især byggelovgivning, planlovgivning og målrettet lederuddannelse. Der er rigtig gode erfaringer med bygningskonstruktørpraktikanter i kommunerne. 3

4 Om projektet Som led i overenskomstforhandlingerne i 2011 blev det mellem KL og KTO aftalt, at gennemføre et projekt om Arbejdskraftudfordringen indenfor teknisk forvaltnings område i forhold til rekruttering og fastholdelse af bygningskonstruktører. Projektet er et 6-projekt efter Aftalen om udviklingsmæssige aktiviteter (AUA). Formålet med projektet er at få etableret et overblik over nuværende og fremtidige udfordringer i forhold til bygningskonstruktørernes jobfunktioner i de kommunale tekniske forvaltninger. Konkret har projektet gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt Konstruktørforeningen og Teknisk Landsforbunds kommunalt ansatte medlemmer. Spørgeskemaets resultater ligger til grund for denne afrapportering. Bygningskonstruktøruddannelsen Uddannelsen til bygningskonstruktør er en 3½ årig professionsbacheloruddannelse, hvor der er adgang for håndværkere, studenter og EUX ere. Uddannelsen giver praktisk og teoretisk kendskab til den tekniske og administrative del af en byggeproces. Uddannelsen består af 7 semestre, hvor de studerende arbejder med problembaseret læring, it, planlægning og ledelse, kommunikation, virksomhedsdrift, jura, økonomi og logistik. En bygningskonstruktør er således i stand til at forestå både projektering og den praktiske byggeledelse, og har kendskab til lovgivningen. Ved projektering forbereder man byggeriet eller anlægsarbejdet i tæt samarbejde med arkitekter og ingeniører. Bygningskonstruktøren udarbejder detaljerede planer, tegninger, og beskrivelser og vælger materialer. En stor del af tegne- og projekteringsarbejdet foregår ved hjælp af CAD (computer-aided design) Ved byggeledelse udarbejder bygningskonstruktøren tids- og handlingsplaner for, hvornår de forskellige håndværkere skal udføre deres del af arbejdet. Bygningskonstruktøren sørger også for, at arbejdet bliver udført efter planen. Bygningskonstruktøren er således en central aktør i samarbejdet og forhandlingerne mellem projektudbydere, bygherrer, ingeniører, arkitekter, håndværkere, leverandører, myndigheder og brugere. Spørgeskemaundersøgelsen Dette projekt har i februar 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunalt ansatte bygningskonstruktører, som er medlemmer af Konstruktørforeningen eller Teknisk Landsforbund. Spørgeskemaet er sendt til 571 personer. 277 har gennemført spørgeskemainterviewet, hvilket giver en svarprocent på 48 pct. 4

5 I det følgende gennemgås og analyseres spørgeskemaundersøgelsens resultater. En grafisk fremstilling af undersøgelsens 18 spørgsmål er vedlagt som bilag. Der er endvidere gennemført en række krydsanalyser, som er illustreret sidst i bilaget. Hvem er de kommunalt ansatte bygningskonstrukt ører? Cirka halvdelen af bygningskonstruktørerne har en håndværksmæssig uddannelsesbaggrund før studiet. Herudover har en del en baggrund som teknisk assistent/teknisk designer el. lign. Det vil sige, at samlet set har cirka 2 ud af 3 en erhvervsfaglig uddannelsesbaggrund. Godt en tredjedel har en gymnasial baggrund. Mellem 10 og 15 procent har gennemført såvel en gymnasial uddannelse som en erhvervsuddannelse inden bygningskonstruktørstudiet (spørgsmål 5). Det er primært de ældre, der har en håndværksmæssig uddannelse, mens de unge i overvejende grad har en gymnasial uddannelse bag sig (krydstabel 1). Bygningskonstruktørerne har en nogenlunde jævn aldersfordeling. Dog er der flest i alderen år. Medianalderen er ca. 45 år (spørgsmål 1). Halvdelen af respondenterne har gennemført uddannelsen før 1998 (spørgsmål 4). Mere end halvdelen af de kommunalt ansatte bygningskonstruktører har haft deres job i under 5 år, mens ca. 20 pct. har været ansat i 15 år eller mere. Knap 80 pct. har tidligere været ansat i den private sektor (spørgsmål 2). Hvad beskæftiger bygningskonstruktørerne sig med? Langt den største del af de kommunalt ansatte bydgningskonstruktører er ansat i teknisk forvaltning (spørgsmål 3), og beskæftiger sig primært med én eller flere af følgende opgaver: Byggesagsbehandling (44 pct.), tilsynsopgaver (41 pct.), bygningsvedligeholdelse (38 pct.) og projektering og projektledelse (32 pct.). Derudover udfører konstruktørerne også opgaver i relation til energioptimering på eksisterende ejendomme (12 pct.), tekniske tegninger på computer (11 pct.) og planarbejde (6 pct.) (spørgsmål 8). Det er typisk de yngre, der tager sig af tekniske tegninger, projektering og projektledelse (krydstabel 2). Bygningskonstruktørerne har herudover en bred vifte af øvrige opgaver i kommunerne inden for eksempelvis rådgivning, byggeledelse og udviklingsopgaver. 7 pct. af bygningskonstruktørerne har ansvar for personaleledelse, og knap halvdelen har fagligt ledelsesansvar (spørgsmål 9-10). De rutinerede bygningskonstruktører har ikke mere fagligt ledelsesansvar end de yngre medarbejdere (krydstabel 3). 5

6 Hvorfor vælges kommunal ansættelse? Knap halvdelen af bygningskonstruktørerne peger på, at arbejdsforhold (løn, arbejdstid mv.) og arbejdsopgaverne er de primære årsager til at vælge kommunal ansættelse. Ca. 40 pct. peger på, at det er en tilfældighed. 3 pct. fremhæver udviklingsmulighederne som den primære årsag til kommunal ansættelse. Under andet fremhæves stabiliteten i den kommunale sektor ift. den private sektor, transporttid til arbejde eller lyst til at prøve noget nyt som årsag til at vælge kommunal ansættelse (spørgsmål 7). Kompetencer nu og i fremtiden Den kompetence som flest anvender i deres job, er kendskab til byggeprocessens forløb (79 pct.). Herudover peger mange på planlægning og projektering (56 pct.), projektstyring (52 pct.) og itredskaber (51 pct.), som vigtige kompetencer. Også jura fremhæves som en vigtig kompetence hos en stor del af bygningskonstruktørerne (spørgsmål 11). Der er en klar tendens til, at de yngre bygningskonstruktører (20-30 år) i højere grad trækker på kompetencer inden for it fra uddannelsen eller tidligere jobs. Til gengæld trækker de ældre konstruktører i højere grad på tidligere erfaringer med byggeprocessens forløb. For alle aldersgrupper gælder, at ca. halvdelen bruger tidligere erfaringer med projektledelse (krydstabel 4). Ser vi 5-10 år ud i fremtiden forventer bygningskonstruktørerne størst efterspørgsel efter kompetencer indenfor projektledelse, herunder projektstyring, økonomi og jura. Men også energioptimering og brugen af it-baserede redskaber forventes at fylde væsentlig mere i de kommende 5-10 år. Enkelte nævner kommunikation, som en kompetence der bliver mere brug for i fremtiden (spørgsmål 12). Efteruddannelse nu og i fremtiden Eksisterende efteruddannelsestilbud til bygningskonstruktører vedrører primært opdatering indenfor itunderstøttelse, lovgivningen, byggematerialer og energioptimering. 71 pct. af bygningskonstruktørerne har deltaget i efteruddannelse inden for de seneste 5 år (spørgsmål 13). Særligt de årige har været ivrige til efteruddannelse (krydstabel 5). På spørgsmålet om, hvorvidt der er en type efteruddannelse, som bygningskonstruktørerne har været særlig glade for, er følgende fremhævet med samme styrke (spørgsmål 14): Energioptimering Byggesagsbehandling Projektledelse Alm. opgradering af byggefaglig viden Lederuddannelse 6

7 47 pct. af bygningskonstruktørerne mener, at der er tilstrækkeligt med efteruddannelsesmuligheder i dag. 35 pct. mener ikke, at der er tilstrækkeligt med efteruddannelsesmuligheder (spørgsmål 15). Svaret kan dække over, at der ikke er afsat midler eller tid til efteruddannelse på den enkelte arbejdsplads, men det kan også dække over, at det rette efteruddannelsestilbud ikke findes. Af efteruddannelsestilbud der mangler, efterlyses primært tilbud inden for byggelovgivning og planlovgivning. En del efterlyser også målrettet lederuddannelse. Samtidig efterlyses en generel efteruddannelse målrettet ældre bygningskonstruktører. Det handler f.eks. om byggestyringsprogrammer og Facility Management. Også efteruddannelsen inden for brandforhold, energioptimering, materialelære efterlyses (spørgsmål 16). Erfaring med praktikanter 4 ud af 10 har erfaring med at arbejde sammen med konstruktørstuderende i praktik (spørgsmål 17). Af dem, der har erfaring med at arbejde med praktikanter, har 85 pct. gode eller meget gode erfaringer med samarbejdet. Kun 1 pct. har dårlige erfaringer med praktikanter (spørgsmål 18). 7

8 8

9 Bilag: Grafisk fremstilling af undersøgelsens resul tater Spørgsmål 1: Hvad er din alder? - Aldersfordelingen er rimelig jævnt fordelt. Dog er der flest i intervallet år - Medianalderen er ca. 45 år Spørgsmål 2: Hvor mange år har du haft dit nuværende job? - Mere end halvdelen af har haft deres job i under 5 år - Hver 5. har været ansat i 15 år eller derover 9

10 Spørgsmål 3: Hvor i kommunen er du ansat? - 7 ud af 10 er ansat i teknisk forvaltning - Under andet har flest angivet, at de er ansat i kommunens centrale ejendomsforvaltning. Mange har også angivet at være beskæftiget med byggesagsbehandling. En mindre del er ansat i andre forvaltninger. Spørgsmål 4: Hvilket år blev du færdig med uddannelsen som bygningskonstruktør? - Halvdelen har gennemført deres uddannelse før

11 Spørgsmål 5: Hvad er din baggrund før studiet? - 54 procent har en håndværksmæssig uddannelsesbaggrund. Herudover har en del en baggrund som teknisk assistent/ teknisk designer el. lign., og reelt set har cirka 2 ud af 3 en erhvervsfaglig uddannelsesbaggrund - 36 procent har en gymnasial baggrund - Mellem 10 og 15 procent har gennemført såvel en gymnasial uddannelse som en erhvervsuddannelse inden bygningskonstruktørstudiet - Under andet har flest angivet teknisk assistent. En del har også angivet værkstedskole Spørgsmål 6: Har du tidligere været privat ansat? - Knap 8 ud af 10 har tidligere været ansat i den private sektor 11

12 Spørgsmål 7: Hvad er din primære årsag til at vælge kommunal ansættelse? - 45 pct. peger på, at arbejdsforholdene (løn, arbejdstid mv.) og arbejdsopgaverne er blandt de primære årsager til at vælge en kommunal ansættelse - 42 pct. peger på, at det enten er en tilfældighed eller at der er andre primære årsager til, at de i dag er i et kommunalt job. Af andre årsager nævnes blandt andet stabiliteten i den kommunale sektor ift. den private og stress eller fyring i tidligere privat job - Kun 3 pct. fremhæver udviklingsmulighederne som den primære årsag til deres ansættelse - Under andet har flest angivet, at det var svært at finde job andet sted. Enkelte har nævnt transporttid, lysten til at prøve noget nyt eller arbejdsforhold Spørgsmål 8: Hvilke opgaver løser du primært i dag? (sæt gerne flere krydser) 12

13 - Der er særligt 4 centrale opgaver: Byggesagsbehandling (44 pct.), tilsynsopgaver (41 pct.), bygningsvedligeholdelse (38 pct.) og projektering og projektledelse (32 pct.) - Derudover udfører konstruktørerne også opgaver i relation til energioptimering på eksisterende ejendomme (12 pct.), tekniske tegninger på computer (11 pct.) og planarbejde (6 pct.) - Angivelserne under andet viser desuden, at bygningskonstruktørerne har en bred vifte af øvrige opgaver i kommunerne inden for eksempelvis rådgivning, byggeledelse og udviklingsopgaver Spørgsmål 9: Har du ansvar for personaleledelse? - 7 pct. af bygningskonstruktørerne har ansvar for personaleledelse Spørgsmål 10: Har du fagligt ledelsesansvar (teamleder, projektleder eller lign.)? - Knap halvdelen (46 pct.) har fagligt ledelsesansvar 13

14 Spørgsmål 11: Hvilke kompetencer fra din uddannelse eller tidligere beskæftigelse bruger du primært i dit nuværende job? (sæt gerne flere krydser) - Kendskab til byggeprocessens forløb fremhæves som den kompetence flest bruger i deres daglige arbejde (79 pct.) - Derudover peger mange på planlægning og projektering (56 pct.), projektstyring (52 pct.) og itredskaber (51 pct.) - Jura og lovgivning fremhæves ligeledes som nogle af de kompetencer en stor del af konstruktørerne tager med sig fra studiet eller tidligere jobs Spørgsmål 12: Hvilke typer af opgaver og kompetencer forventer du, vil fylde mere i bygningskonstruktørernes job om 5-10 år? Spørgsmålet har kun været mulig at besvare med fritekst. - Den kompetence der forventes størst efterspørgsel på i fremtiden, er projektledelse herunder projektstyring, økonomi og jura. Men også energioptimering og digitalisering forventes at fylde væsentlig mere i de kommende 5-10 år. Enkelte nævner også kommunikation, som en kompetence, der bliver mere brug for i fremtiden 14

15 Spørgsmål 13: Har du deltaget i efteruddannelse inden for de seneste 5 år? - 71 pct. har deltaget i efteruddannelse inden for de seneste 5 år Spørgsmål 14: Er der en type efteruddannelse, du var særligt glad for? Spørgsmålet har kun været mulig at besvare med fritekst. - Følgende typer efteruddannelser er nævnt med samme styrke i besvarelserne: o Energioptimering o Byggesagsbehandling o Projektleder o Alm. opgradering af byggefaglig viden o Lederuddannelse Spørgsmål 15: Er der efter din mening tilstrækkeligt med efteruddannelsesmuligheder? - 47 pct. mener, at der er tilstrækkeligt med efteruddannelsesmuligheder i dag. 35 pct. mener ikke, at der er tilstrækkeligt med efteruddannelsesmuligheder. 15

16 Spørgsmål 16: Angiv evt. efteruddannelse du mener mangler for bygningskonstruktører Spørgsmålet har kun været mulig at besvare med fritekst. - Den mest nævnte mangel handler om jura inden for byggelovgivning og planlovgivning. En del efterlyser også lederuddannelse. Samtidig efterlyses en generel efteruddannelse målrettet ældre bygningskonstruktører. Det handler f.eks. om byggestyringsprogrammer og Facility Management. Også efteruddannelsen indenfor brandforhold, energioptimering, materialelære efterlyses Spørgsmål 17: Har du erfaringer med at arbejde sammen med bygningskonstruktørpraktikanter? - 4 ud af 10 har erfaring med at arbejde sammen med studerende konstruktører i praktik Spørgsmål 18: Hvordan er dine erfaringer med at arbejde med bygningskonstruktørpraktikanter? - Af dem, der har erfaring med at arbejde med praktikanter, har 85 pct. gode eller meget gode erfaringer med samarbejdet. Kun 1 pct. har dårlige erfaringer med praktikanter 16

17 Krydstabel 1: Hvad er din alder? krydset med Hvad er din baggrund før studiet? år 8% 8% 85% år 13% 50% 52% år 32% 41% 44% 10% år 27% 71% 0% Over 60 år 24% 86% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Gymnasial uddannelse Håndværksmæssig uddannelse Andet (Angiv) - De fleste over 50 år har en håndværksmæssig baggrund. Et flertal af dem under 50 år har en gymnasial baggrund - For de årige har 85 pct. en gymnasial baggrund, mens 8 pct. har en håndværksmæssig baggrund. For de over årige har 10 pct. en gymnasial baggrund, mens 71 pct. har en håndværksmæssig baggrund Krydstabel 2: Hvad er din alder? krydset med Hvilke opgaver løser du primært i dag? år år år år 4% 8% 8% 7% 7% 9% 6% 8% 7% 14% 17% 18% 23% 25% 27% 33% 32% 35% 38% 37% 35% 39% 36% 42% 46% 46% 42% 46% 44% 44% 42% 42% Over 60 år 2% 5% 7% 26% 26% 31% 36% 48% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Projektering og projektledelse Byggesagsbehandling Tilsynsopgaver Bygningsvedligeholdelse 17 Tekniske tegninger mv. ved brug af CAD, BIM, REVIT eller 3D Energioptimering på eksisterende ejendomme Planarbejde (lokalplaner, kommunalplaner mv.) Andet (Angiv)

18 - Opgaverne projektering og projektledelse, byggesagsbehandling, tilsynsopgaver og bygningsvedligeholdelse fordeler sig næsten ligeligt for aldersgrupperne år. Herudover kan man se, at det primært er de yngre, der bruger it-redskaber. Energioptimering og planarbejde ligger lavt for alle grupper Krydstabel 3: Har du fagligt ledelsesansvar (teamleder, projektleder eller lign.)? krydset med Hvad er din alder? - De rutinerede bygningskonstruktører har ikke mere fagligt ledelsesansvar end de yngre medarbejdere. Eksempelvis har halvdelen af de årige fagligt ledelsesansvar, hvilket er på niveau med de årige (53 pct.) Krydstabel 4: Hvilke kompetencer fra din uddannelse eller tidligere beskæftigelse bruger du primært i dit nuværende job? (Sæt gerne flere krydser) krydset med Hvad er din alder? 18

19 - Den vigtigste kompetence fra uddannelsen eller tidligere beskæftigelse, som bruges i det daglige arbejde er kendskab til byggeprocessen. Endvidere er der en klar tendens til, at de yngre bygningskonstruktører i højere grad trækker på kompetencer indenfor it. - For alle aldersgrupper gælder, at ca. halvdelen bruger tidligere erfaringer med planlægning, projektering og projektstyring i deres nuværende job Krydstabel 5: Har du deltaget i efteruddannelse inden for de seneste 5 år? krydset med Hvad er din alder? - I gennemsnit har 71 pct. deltaget i efteruddannelse indenfor de seneste 5 år - De ivrigste deltagere i efteruddannelse er de årige, hvor 78 pct. har deltaget i efteruddannelse indenfor de seneste 5 år. 19

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Nyuddannede djøferes kompetencer

Nyuddannede djøferes kompetencer Nyuddannede djøferes kompetencer Indhold Ref. KAB/- 04.07.2014 Om undersøgelsen...1 Erhvervserfaring og anden praktisk erfaring inden det første job...2 Det første job...3 Forberedelsen til arbejdsmarkedet...4

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Lederne November 2015 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter på 50 år og derover, der har planlagt eller overvejet, hvornår

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at deltage i en række

Læs mere

Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler

Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler Side 1 af 6 Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler LØNFORHANDLING Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse Unge bliver i højere grad stresset af lønforhandling... 3 Metode... 6 Hovedkonklusioner Fire ud af

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN -analyse af behovet for ledelse i byggebranchen.

LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN -analyse af behovet for ledelse i byggebranchen. LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN -analyse af behovet for ledelse i byggebranchen. LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Undersøgelse af behovet for ledelseselementer og hvilke typer i bygge- og anlægsbranchen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN 2016 1 SAMMENFATNING Fængselsbetjente bruger en markant andel af deres arbejdstid på at udfylde skemaer og rapporter i forbindelse med sagsbehandling for

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2017 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor

Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor 15. november 2013 Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor TNS Gallup har lavet en spørgeskemaundersøgelse for OAO omkring tillidsreformen i den offentlige sektor. 1054 offentligt ansatte har svaret

Læs mere

Om ledere i 1. række

Om ledere i 1. række Om ledere i 1. række Resumé af rundspørge til medlemmer af FOA, SL, HI og 3F foretaget for Væksthus For Ledelse i perioden 28. april-10. juli 2010 Indhold Om undersøgelsen... 2 Om resuméet... 2 Generelt

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Lederne Oktober 2013 Indledning Undersøgelsen belyser privatansatte lederes trivsel, i hvilket omfang de føler sig stressede, årsagerne hertil, samt

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Baggrund: Mobilitetsundersøgelsen er aftalt i AC-forliget (OK 05), hvoraf det bl.a. fremgår at parterne er enige om,

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet ANALYSENOTAT Konsekvenser af besparelser på skoleområdet 1. februar 2012 Otte ud af 10 lærere på besparelsesramte skoler vurderer, at kvaliteten i folkeskolen er blevet lavere som en konsekvens af besparelserne.

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA Fag og Arbejde Analysesektionen, 7. juni 2007 Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA har gennemført en medlemsundersøgelse fra d. 25. maj til d. 3. juni 2007

Læs mere

ByPLANFAMilien SKifter ANSigt

ByPLANFAMilien SKifter ANSigt ByPLANFAMilien SKifter ANSigt Byplanlaboratoriet har undersøgt, hvilke kvalifikationer dagens unge planlæggere har, hvordan deres kvalifikationer svarer til de opgaver, der skal løses, og hvor langt generationsskiftet

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Medlemsundersøgelse II 2007-08

Medlemsundersøgelse II 2007-08 Dansk Journalistforbund Organisationsbladgruppen Medlemsundersøgelse II 2007-08 Undersøgelse af journalistiske medarbejderes arbejdsforhold og faglige identitet i organisationer og på organisationsblade

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Side 1 af 6. Stress blandt de studerende

Side 1 af 6. Stress blandt de studerende Side 1 af 6 Stress blandt de studerende STUDIELIV 2017 Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse Næsten halvdelen af studerende føler sig stressede... 3 Eksamen og studiet stresser... 3 De kvindelige studerende

Læs mere

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD ØKONOMISK ANALYSE Industriens opkvalificeringsindsats halter bagud Danske industrivirksomheder gør ikke nok for at opkvalificere medarbejderne. Kun 4

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

[Bygge og anlæg] Eux - to i en håndværker og student i én uddannelse

[Bygge og anlæg] Eux - to i en håndværker og student i én uddannelse [Bygge og anlæg] Eux - to i en håndværker og student i én uddannelse Eux kort fortalt Eux er en ny ungdomsuddannelse, hvor du både bliver håndværker og student i én og samme uddannelse. Den tager fire

Læs mere

RENOVERING I BYGNINGSKONSTRUKTØR UDDANNELSEN

RENOVERING I BYGNINGSKONSTRUKTØR UDDANNELSEN RENOVERING I BYGNINGSKONSTRUKTØR UDDANNELSEN Et eksempel til inspiration Grith Bech-Nielsen, arkitekt MAA, PhD, specialkonsulent VIA University College, Horsens DISPOSITION Bygningskonstruktøruddannelsen

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE (CAND.SCIENT.TECHN) AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper 1 Sammenfatning AMU-systemet spiller en væsentlig rolle gennem udbud af efteruddannelse, for at udvikle og udbygge arbejdsmarkedsrelaterede kompetencer hos primært ufaglærte og faglærte på arbejdsmarkedet

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Kvalitet i den offentlige sektor

Kvalitet i den offentlige sektor 2.10.2006 Notat 14930 MELA/KAOL Kvalitet i den offentlige sektor Offentlige ansatte oplever i høj grad, at mulighederne for at levere en god service med god kvalitet er blevet forringet i løbet af de sidste

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Deltagelse i Tandlægeforeningens efteruddannelsesarrangementer

Deltagelse i Tandlægeforeningens efteruddannelsesarrangementer 5.2 Efteruddannelse Deltagelse i Tandlægeforeningens efteruddannelsesarrangementer To tredjedele af respondenterne (66 %) har deltaget i en aktivitet arrangeret af Tandlægeforeningens Efteruddannelse inden

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2013 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. INDLEDNING... 2 2. LØNTABELLER... 2 2.1. Alle bygningskonstruktører.

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RENOVERINGSKOMPETENCER BLANDT BYGNINGSKONSTRUKTØRER. ved analyserådgiver Sune Holm Thøgersen og seniorrådgiver Thomas Uhd, Advice

UNDERSØGELSE AF RENOVERINGSKOMPETENCER BLANDT BYGNINGSKONSTRUKTØRER. ved analyserådgiver Sune Holm Thøgersen og seniorrådgiver Thomas Uhd, Advice UNDERSØGELSE AF RENOVERINGSKOMPETENCER BLANDT BYGNINGSKONSTRUKTØRER ved analyserådgiver Sune Holm Thøgersen og seniorrådgiver Thomas Uhd, Advice 1 Rapportens indhold OM UNDERSØGELSEN KONKLUSIONER VIRKSOMHEDERNES

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

BYGNINGSKONSTRUKTØR. Aftagerundersøgelser 2010 Bygningskonstruktører

BYGNINGSKONSTRUKTØR. Aftagerundersøgelser 2010 Bygningskonstruktører Aftagerundersøgelser Bygningskonstruktører BYGNINGSKONSTRUKTØR Prinsesse Charlottes Gade 3 København N Telefon: 3 E-mail: kea@kea.dk Læsevejledning Undersøgelsen er iværksat på foranledning af Undervisningsministeriets

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2011 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. METODE OG OMFANG... 3 1.1. Udsendelse... 3 1.2. Svarprocent...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse Det siger FOAs medlemmer om uddannelse FOA Kampagne og Analyse 23. april 2012 Undersøgelsen er gennemført i perioden 12.-23. marts 2012 ved en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt 3.490 FOA-medlemmer.

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler primært resultaterne om praktik i forbindelse med studiet. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen

IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris Virksomhedspanel er blevet spurgt om omfanget af deres IT-brug. Virksomhedspanelet består af 100 virksomheder og repræsenterer 15% af den samlede

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked Når der skal efteruddannes i bygge- og anlægsbranchen, er fokus rettet imod medarbejdere, der kommer fra andre brancher - og jo yngre de er, jo mere uddannelse modtager

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver IT-kompetenceudvikling - Faktaark Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver Juni 15 Indhold 1. IT kompetenceudvikling... 3 Resume... 3 1. Deltagerne i undersøgelsen...

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Lederudvikling Lederne April 2015

Lederudvikling Lederne April 2015 Lederudvikling Lederne April 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse, de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for masterdimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

1 Metode. Valg af respondenter. Dataindsamling. Den 19. august Jnr F10 Sagsid Ref KAR

1 Metode. Valg af respondenter. Dataindsamling. Den 19. august Jnr F10 Sagsid Ref KAR R E SULTATER AF K O MMUNEUNDERSØGELSE 1 Metode Valg af respondenter I kommuneundersøgelsen har sigtet været at afdække erfaringer samt holdninger til løndannelsen blandt ledere på det strategiske niveau

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Kolofon Dato. juli Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Inger Marie Jessen, Chefkonsulent, Metropol

Læs mere

I den undersøgte periode har 6416 deltaget i en af de 4 arbejdsmarkedsuddannelser, der indgår

I den undersøgte periode har 6416 deltaget i en af de 4 arbejdsmarkedsuddannelser, der indgår Den Grundlæggende Lederuddannelse Deltagernes evaluering af Den Grundlæggende Lederuddannelse i 2004 August 2005 Den Grundlæggende Lederuddannelse Denne undersøgelse giver en sammenfatning af deltagernes

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø RAPPORT Unges holdninger til EU 2009 Projektnummer: 56311 Rapporteringsmåned: April 2009 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Udarbejdet af: Konsulent Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Survey blandt forstandere, institutionsledere og mellemledere Januar 2013 Lederundersøgelsen Indledning Undersøgelsens målgruppe er ledere ansat

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato August 2015 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2014 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Erfaring med lokal løn. Undersøgelse blandt IDA og DDL tillidsrepræsentanter på offentlige arbejdspladser om de lokale lønforhandlinger

Erfaring med lokal løn. Undersøgelse blandt IDA og DDL tillidsrepræsentanter på offentlige arbejdspladser om de lokale lønforhandlinger Erfaring med lokal løn Undersøgelse blandt IDA og DDL tillidsrepræsentanter på offentlige arbejdspladser om de lokale lønforhandlinger December 2014 Erfaring med lokal løn Resume IDA har i slutningen af

Læs mere