Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen"

Transkript

1 Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

2 AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Jens Krarup, Konstruktørforeningen Projekter er gennemført i tæt samarbejde med Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund. Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose

3 Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen Indhold Konklusion... 3 Om projektet... 4 Bygningskonstruktøruddannelsen... 4 Spørgeskemaundersøgelsen... 4 Hvem er de kommunalt ansatte bygningskonstruktører?... 5 Hvad beskæftiger bygningskonstruktørerne sig med?... 5 Hvorfor vælges kommunal ansættelse?... 6 Kompetencer nu og i fremtiden... 6 Efteruddannelse nu og i fremtiden... 6 Erfaring med praktikanter... 7 Bilag: Grafisk fremstilling af undersøgelsens resultater... 9 Konklusion Bygningskonstruktørerne beskæftigelser sig primært med 4 kerneopgaver: Byggesagsbehandling, tilsynsopgaver, bygningsvedligeholdelse og projektering/projektledelse. Herudover udfører en mindre del også opgaver i relation til energioptimering på eksisterende ejendomme, tekniske tegninger på computer og planarbejde. Knap halvdelen af bygningskonstruktørerne har fagligt ledelsesansvar, men kun lille del har personaleledelse. Mange bygningskonstruktører fremhæver gode arbejdsforhold og arbejdsopgaver som den primære årsag til at vælge kommunalt job. Aldersfordelingen er nogenlunde jævn, dog flest i gruppen år. Om 5-10 år forventer bygningskonstruktørerne større efterspørgsel efter kompetencer indenfor projektledelse, herunder projektstyring, økonomi og jura. Men også energioptimering og brugen af itbaserede redskaber forventes at fylde væsentlig mere i de kommende 5-10 år. Enkelte nævner kommunikation, som en kompetence der bliver mere brug for i fremtiden. Størstedelen af bygningskonstruktørerne har deltaget i efteruddannelse inden for de seneste 5 år. En mindre del mener ikke, at der er tilstrækkeligt med efteruddannelsestilbud og efterlyser flere tilbud inden for især byggelovgivning, planlovgivning og målrettet lederuddannelse. Der er rigtig gode erfaringer med bygningskonstruktørpraktikanter i kommunerne. 3

4 Om projektet Som led i overenskomstforhandlingerne i 2011 blev det mellem KL og KTO aftalt, at gennemføre et projekt om Arbejdskraftudfordringen indenfor teknisk forvaltnings område i forhold til rekruttering og fastholdelse af bygningskonstruktører. Projektet er et 6-projekt efter Aftalen om udviklingsmæssige aktiviteter (AUA). Formålet med projektet er at få etableret et overblik over nuværende og fremtidige udfordringer i forhold til bygningskonstruktørernes jobfunktioner i de kommunale tekniske forvaltninger. Konkret har projektet gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt Konstruktørforeningen og Teknisk Landsforbunds kommunalt ansatte medlemmer. Spørgeskemaets resultater ligger til grund for denne afrapportering. Bygningskonstruktøruddannelsen Uddannelsen til bygningskonstruktør er en 3½ årig professionsbacheloruddannelse, hvor der er adgang for håndværkere, studenter og EUX ere. Uddannelsen giver praktisk og teoretisk kendskab til den tekniske og administrative del af en byggeproces. Uddannelsen består af 7 semestre, hvor de studerende arbejder med problembaseret læring, it, planlægning og ledelse, kommunikation, virksomhedsdrift, jura, økonomi og logistik. En bygningskonstruktør er således i stand til at forestå både projektering og den praktiske byggeledelse, og har kendskab til lovgivningen. Ved projektering forbereder man byggeriet eller anlægsarbejdet i tæt samarbejde med arkitekter og ingeniører. Bygningskonstruktøren udarbejder detaljerede planer, tegninger, og beskrivelser og vælger materialer. En stor del af tegne- og projekteringsarbejdet foregår ved hjælp af CAD (computer-aided design) Ved byggeledelse udarbejder bygningskonstruktøren tids- og handlingsplaner for, hvornår de forskellige håndværkere skal udføre deres del af arbejdet. Bygningskonstruktøren sørger også for, at arbejdet bliver udført efter planen. Bygningskonstruktøren er således en central aktør i samarbejdet og forhandlingerne mellem projektudbydere, bygherrer, ingeniører, arkitekter, håndværkere, leverandører, myndigheder og brugere. Spørgeskemaundersøgelsen Dette projekt har i februar 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunalt ansatte bygningskonstruktører, som er medlemmer af Konstruktørforeningen eller Teknisk Landsforbund. Spørgeskemaet er sendt til 571 personer. 277 har gennemført spørgeskemainterviewet, hvilket giver en svarprocent på 48 pct. 4

5 I det følgende gennemgås og analyseres spørgeskemaundersøgelsens resultater. En grafisk fremstilling af undersøgelsens 18 spørgsmål er vedlagt som bilag. Der er endvidere gennemført en række krydsanalyser, som er illustreret sidst i bilaget. Hvem er de kommunalt ansatte bygningskonstrukt ører? Cirka halvdelen af bygningskonstruktørerne har en håndværksmæssig uddannelsesbaggrund før studiet. Herudover har en del en baggrund som teknisk assistent/teknisk designer el. lign. Det vil sige, at samlet set har cirka 2 ud af 3 en erhvervsfaglig uddannelsesbaggrund. Godt en tredjedel har en gymnasial baggrund. Mellem 10 og 15 procent har gennemført såvel en gymnasial uddannelse som en erhvervsuddannelse inden bygningskonstruktørstudiet (spørgsmål 5). Det er primært de ældre, der har en håndværksmæssig uddannelse, mens de unge i overvejende grad har en gymnasial uddannelse bag sig (krydstabel 1). Bygningskonstruktørerne har en nogenlunde jævn aldersfordeling. Dog er der flest i alderen år. Medianalderen er ca. 45 år (spørgsmål 1). Halvdelen af respondenterne har gennemført uddannelsen før 1998 (spørgsmål 4). Mere end halvdelen af de kommunalt ansatte bygningskonstruktører har haft deres job i under 5 år, mens ca. 20 pct. har været ansat i 15 år eller mere. Knap 80 pct. har tidligere været ansat i den private sektor (spørgsmål 2). Hvad beskæftiger bygningskonstruktørerne sig med? Langt den største del af de kommunalt ansatte bydgningskonstruktører er ansat i teknisk forvaltning (spørgsmål 3), og beskæftiger sig primært med én eller flere af følgende opgaver: Byggesagsbehandling (44 pct.), tilsynsopgaver (41 pct.), bygningsvedligeholdelse (38 pct.) og projektering og projektledelse (32 pct.). Derudover udfører konstruktørerne også opgaver i relation til energioptimering på eksisterende ejendomme (12 pct.), tekniske tegninger på computer (11 pct.) og planarbejde (6 pct.) (spørgsmål 8). Det er typisk de yngre, der tager sig af tekniske tegninger, projektering og projektledelse (krydstabel 2). Bygningskonstruktørerne har herudover en bred vifte af øvrige opgaver i kommunerne inden for eksempelvis rådgivning, byggeledelse og udviklingsopgaver. 7 pct. af bygningskonstruktørerne har ansvar for personaleledelse, og knap halvdelen har fagligt ledelsesansvar (spørgsmål 9-10). De rutinerede bygningskonstruktører har ikke mere fagligt ledelsesansvar end de yngre medarbejdere (krydstabel 3). 5

6 Hvorfor vælges kommunal ansættelse? Knap halvdelen af bygningskonstruktørerne peger på, at arbejdsforhold (løn, arbejdstid mv.) og arbejdsopgaverne er de primære årsager til at vælge kommunal ansættelse. Ca. 40 pct. peger på, at det er en tilfældighed. 3 pct. fremhæver udviklingsmulighederne som den primære årsag til kommunal ansættelse. Under andet fremhæves stabiliteten i den kommunale sektor ift. den private sektor, transporttid til arbejde eller lyst til at prøve noget nyt som årsag til at vælge kommunal ansættelse (spørgsmål 7). Kompetencer nu og i fremtiden Den kompetence som flest anvender i deres job, er kendskab til byggeprocessens forløb (79 pct.). Herudover peger mange på planlægning og projektering (56 pct.), projektstyring (52 pct.) og itredskaber (51 pct.), som vigtige kompetencer. Også jura fremhæves som en vigtig kompetence hos en stor del af bygningskonstruktørerne (spørgsmål 11). Der er en klar tendens til, at de yngre bygningskonstruktører (20-30 år) i højere grad trækker på kompetencer inden for it fra uddannelsen eller tidligere jobs. Til gengæld trækker de ældre konstruktører i højere grad på tidligere erfaringer med byggeprocessens forløb. For alle aldersgrupper gælder, at ca. halvdelen bruger tidligere erfaringer med projektledelse (krydstabel 4). Ser vi 5-10 år ud i fremtiden forventer bygningskonstruktørerne størst efterspørgsel efter kompetencer indenfor projektledelse, herunder projektstyring, økonomi og jura. Men også energioptimering og brugen af it-baserede redskaber forventes at fylde væsentlig mere i de kommende 5-10 år. Enkelte nævner kommunikation, som en kompetence der bliver mere brug for i fremtiden (spørgsmål 12). Efteruddannelse nu og i fremtiden Eksisterende efteruddannelsestilbud til bygningskonstruktører vedrører primært opdatering indenfor itunderstøttelse, lovgivningen, byggematerialer og energioptimering. 71 pct. af bygningskonstruktørerne har deltaget i efteruddannelse inden for de seneste 5 år (spørgsmål 13). Særligt de årige har været ivrige til efteruddannelse (krydstabel 5). På spørgsmålet om, hvorvidt der er en type efteruddannelse, som bygningskonstruktørerne har været særlig glade for, er følgende fremhævet med samme styrke (spørgsmål 14): Energioptimering Byggesagsbehandling Projektledelse Alm. opgradering af byggefaglig viden Lederuddannelse 6

7 47 pct. af bygningskonstruktørerne mener, at der er tilstrækkeligt med efteruddannelsesmuligheder i dag. 35 pct. mener ikke, at der er tilstrækkeligt med efteruddannelsesmuligheder (spørgsmål 15). Svaret kan dække over, at der ikke er afsat midler eller tid til efteruddannelse på den enkelte arbejdsplads, men det kan også dække over, at det rette efteruddannelsestilbud ikke findes. Af efteruddannelsestilbud der mangler, efterlyses primært tilbud inden for byggelovgivning og planlovgivning. En del efterlyser også målrettet lederuddannelse. Samtidig efterlyses en generel efteruddannelse målrettet ældre bygningskonstruktører. Det handler f.eks. om byggestyringsprogrammer og Facility Management. Også efteruddannelsen inden for brandforhold, energioptimering, materialelære efterlyses (spørgsmål 16). Erfaring med praktikanter 4 ud af 10 har erfaring med at arbejde sammen med konstruktørstuderende i praktik (spørgsmål 17). Af dem, der har erfaring med at arbejde med praktikanter, har 85 pct. gode eller meget gode erfaringer med samarbejdet. Kun 1 pct. har dårlige erfaringer med praktikanter (spørgsmål 18). 7

8 8

9 Bilag: Grafisk fremstilling af undersøgelsens resul tater Spørgsmål 1: Hvad er din alder? - Aldersfordelingen er rimelig jævnt fordelt. Dog er der flest i intervallet år - Medianalderen er ca. 45 år Spørgsmål 2: Hvor mange år har du haft dit nuværende job? - Mere end halvdelen af har haft deres job i under 5 år - Hver 5. har været ansat i 15 år eller derover 9

10 Spørgsmål 3: Hvor i kommunen er du ansat? - 7 ud af 10 er ansat i teknisk forvaltning - Under andet har flest angivet, at de er ansat i kommunens centrale ejendomsforvaltning. Mange har også angivet at være beskæftiget med byggesagsbehandling. En mindre del er ansat i andre forvaltninger. Spørgsmål 4: Hvilket år blev du færdig med uddannelsen som bygningskonstruktør? - Halvdelen har gennemført deres uddannelse før

11 Spørgsmål 5: Hvad er din baggrund før studiet? - 54 procent har en håndværksmæssig uddannelsesbaggrund. Herudover har en del en baggrund som teknisk assistent/ teknisk designer el. lign., og reelt set har cirka 2 ud af 3 en erhvervsfaglig uddannelsesbaggrund - 36 procent har en gymnasial baggrund - Mellem 10 og 15 procent har gennemført såvel en gymnasial uddannelse som en erhvervsuddannelse inden bygningskonstruktørstudiet - Under andet har flest angivet teknisk assistent. En del har også angivet værkstedskole Spørgsmål 6: Har du tidligere været privat ansat? - Knap 8 ud af 10 har tidligere været ansat i den private sektor 11

12 Spørgsmål 7: Hvad er din primære årsag til at vælge kommunal ansættelse? - 45 pct. peger på, at arbejdsforholdene (løn, arbejdstid mv.) og arbejdsopgaverne er blandt de primære årsager til at vælge en kommunal ansættelse - 42 pct. peger på, at det enten er en tilfældighed eller at der er andre primære årsager til, at de i dag er i et kommunalt job. Af andre årsager nævnes blandt andet stabiliteten i den kommunale sektor ift. den private og stress eller fyring i tidligere privat job - Kun 3 pct. fremhæver udviklingsmulighederne som den primære årsag til deres ansættelse - Under andet har flest angivet, at det var svært at finde job andet sted. Enkelte har nævnt transporttid, lysten til at prøve noget nyt eller arbejdsforhold Spørgsmål 8: Hvilke opgaver løser du primært i dag? (sæt gerne flere krydser) 12

13 - Der er særligt 4 centrale opgaver: Byggesagsbehandling (44 pct.), tilsynsopgaver (41 pct.), bygningsvedligeholdelse (38 pct.) og projektering og projektledelse (32 pct.) - Derudover udfører konstruktørerne også opgaver i relation til energioptimering på eksisterende ejendomme (12 pct.), tekniske tegninger på computer (11 pct.) og planarbejde (6 pct.) - Angivelserne under andet viser desuden, at bygningskonstruktørerne har en bred vifte af øvrige opgaver i kommunerne inden for eksempelvis rådgivning, byggeledelse og udviklingsopgaver Spørgsmål 9: Har du ansvar for personaleledelse? - 7 pct. af bygningskonstruktørerne har ansvar for personaleledelse Spørgsmål 10: Har du fagligt ledelsesansvar (teamleder, projektleder eller lign.)? - Knap halvdelen (46 pct.) har fagligt ledelsesansvar 13

14 Spørgsmål 11: Hvilke kompetencer fra din uddannelse eller tidligere beskæftigelse bruger du primært i dit nuværende job? (sæt gerne flere krydser) - Kendskab til byggeprocessens forløb fremhæves som den kompetence flest bruger i deres daglige arbejde (79 pct.) - Derudover peger mange på planlægning og projektering (56 pct.), projektstyring (52 pct.) og itredskaber (51 pct.) - Jura og lovgivning fremhæves ligeledes som nogle af de kompetencer en stor del af konstruktørerne tager med sig fra studiet eller tidligere jobs Spørgsmål 12: Hvilke typer af opgaver og kompetencer forventer du, vil fylde mere i bygningskonstruktørernes job om 5-10 år? Spørgsmålet har kun været mulig at besvare med fritekst. - Den kompetence der forventes størst efterspørgsel på i fremtiden, er projektledelse herunder projektstyring, økonomi og jura. Men også energioptimering og digitalisering forventes at fylde væsentlig mere i de kommende 5-10 år. Enkelte nævner også kommunikation, som en kompetence, der bliver mere brug for i fremtiden 14

15 Spørgsmål 13: Har du deltaget i efteruddannelse inden for de seneste 5 år? - 71 pct. har deltaget i efteruddannelse inden for de seneste 5 år Spørgsmål 14: Er der en type efteruddannelse, du var særligt glad for? Spørgsmålet har kun været mulig at besvare med fritekst. - Følgende typer efteruddannelser er nævnt med samme styrke i besvarelserne: o Energioptimering o Byggesagsbehandling o Projektleder o Alm. opgradering af byggefaglig viden o Lederuddannelse Spørgsmål 15: Er der efter din mening tilstrækkeligt med efteruddannelsesmuligheder? - 47 pct. mener, at der er tilstrækkeligt med efteruddannelsesmuligheder i dag. 35 pct. mener ikke, at der er tilstrækkeligt med efteruddannelsesmuligheder. 15

16 Spørgsmål 16: Angiv evt. efteruddannelse du mener mangler for bygningskonstruktører Spørgsmålet har kun været mulig at besvare med fritekst. - Den mest nævnte mangel handler om jura inden for byggelovgivning og planlovgivning. En del efterlyser også lederuddannelse. Samtidig efterlyses en generel efteruddannelse målrettet ældre bygningskonstruktører. Det handler f.eks. om byggestyringsprogrammer og Facility Management. Også efteruddannelsen indenfor brandforhold, energioptimering, materialelære efterlyses Spørgsmål 17: Har du erfaringer med at arbejde sammen med bygningskonstruktørpraktikanter? - 4 ud af 10 har erfaring med at arbejde sammen med studerende konstruktører i praktik Spørgsmål 18: Hvordan er dine erfaringer med at arbejde med bygningskonstruktørpraktikanter? - Af dem, der har erfaring med at arbejde med praktikanter, har 85 pct. gode eller meget gode erfaringer med samarbejdet. Kun 1 pct. har dårlige erfaringer med praktikanter 16

17 Krydstabel 1: Hvad er din alder? krydset med Hvad er din baggrund før studiet? år 8% 8% 85% år 13% 50% 52% år 32% 41% 44% 10% år 27% 71% 0% Over 60 år 24% 86% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Gymnasial uddannelse Håndværksmæssig uddannelse Andet (Angiv) - De fleste over 50 år har en håndværksmæssig baggrund. Et flertal af dem under 50 år har en gymnasial baggrund - For de årige har 85 pct. en gymnasial baggrund, mens 8 pct. har en håndværksmæssig baggrund. For de over årige har 10 pct. en gymnasial baggrund, mens 71 pct. har en håndværksmæssig baggrund Krydstabel 2: Hvad er din alder? krydset med Hvilke opgaver løser du primært i dag? år år år år 4% 8% 8% 7% 7% 9% 6% 8% 7% 14% 17% 18% 23% 25% 27% 33% 32% 35% 38% 37% 35% 39% 36% 42% 46% 46% 42% 46% 44% 44% 42% 42% Over 60 år 2% 5% 7% 26% 26% 31% 36% 48% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Projektering og projektledelse Byggesagsbehandling Tilsynsopgaver Bygningsvedligeholdelse 17 Tekniske tegninger mv. ved brug af CAD, BIM, REVIT eller 3D Energioptimering på eksisterende ejendomme Planarbejde (lokalplaner, kommunalplaner mv.) Andet (Angiv)

18 - Opgaverne projektering og projektledelse, byggesagsbehandling, tilsynsopgaver og bygningsvedligeholdelse fordeler sig næsten ligeligt for aldersgrupperne år. Herudover kan man se, at det primært er de yngre, der bruger it-redskaber. Energioptimering og planarbejde ligger lavt for alle grupper Krydstabel 3: Har du fagligt ledelsesansvar (teamleder, projektleder eller lign.)? krydset med Hvad er din alder? - De rutinerede bygningskonstruktører har ikke mere fagligt ledelsesansvar end de yngre medarbejdere. Eksempelvis har halvdelen af de årige fagligt ledelsesansvar, hvilket er på niveau med de årige (53 pct.) Krydstabel 4: Hvilke kompetencer fra din uddannelse eller tidligere beskæftigelse bruger du primært i dit nuværende job? (Sæt gerne flere krydser) krydset med Hvad er din alder? 18

19 - Den vigtigste kompetence fra uddannelsen eller tidligere beskæftigelse, som bruges i det daglige arbejde er kendskab til byggeprocessen. Endvidere er der en klar tendens til, at de yngre bygningskonstruktører i højere grad trækker på kompetencer indenfor it. - For alle aldersgrupper gælder, at ca. halvdelen bruger tidligere erfaringer med planlægning, projektering og projektstyring i deres nuværende job Krydstabel 5: Har du deltaget i efteruddannelse inden for de seneste 5 år? krydset med Hvad er din alder? - I gennemsnit har 71 pct. deltaget i efteruddannelse indenfor de seneste 5 år - De ivrigste deltagere i efteruddannelse er de årige, hvor 78 pct. har deltaget i efteruddannelse indenfor de seneste 5 år. 19

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Frafald på professionsbacheloruddannelserne Kræn Blume Jensen, Christophe Kolodziejczyk og Torben Pilegaard Jensen Frafald på professionsbacheloruddannelserne Hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig? Publikationen Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C

En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium marts 2013 En kvalitativ undersøgelse

Læs mere

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012

Dimittendundersøgelse 2012 Dimittendundersøgelse 2012 Page 1/30 Indhold 1.0 Indledende bemærkninger... 2 1.1 Metodiske overvejelser... 3 2.0 Overordnede konklusioner... 4 3.0 Hvem er respondenterne?... 5 4.0 Beskæftigelsessituationen...

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Et overblik. Læring på jobbet. KL og KTO

Et overblik. Læring på jobbet. KL og KTO Et overblik Læring på jobbet KL og KTO 1 Et overblik Læring på jobbet KL og KTO, september 2002 2 Læring på jobbet et overblik 1. udgave, 1. oplag, september 2002 Bogen er udarbejdet for KL og KTO af:

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF OFFENTLIGE LEDERES BRUG AF PRAKSISNÆRE LEDERUDDANNELSER PÅ AMU- OG VVU-NIVEAU RAPPORT

UNDERSØGELSE AF OFFENTLIGE LEDERES BRUG AF PRAKSISNÆRE LEDERUDDANNELSER PÅ AMU- OG VVU-NIVEAU RAPPORT Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Februar 2011 UNDERSØGELSE AF OFFENTLIGE LEDERES BRUG AF PRAKSISNÆRE LEDERUDDANNELSER PÅ AMU- OG VVU-NIVEAU RAPPORT INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning

Læs mere

SMÅ SKRIDT MOD BESKÆFTIGELSE. En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers arbejde med udsatte ledige

SMÅ SKRIDT MOD BESKÆFTIGELSE. En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers arbejde med udsatte ledige SMÅ SKRIDT MOD BESKÆFTIGELSE En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers arbejde med udsatte ledige SMÅ SKRIDT PÅ VEJ MOD BESKÆFTIGELSE En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers

Læs mere