Studieordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning"

Transkript

1 Studieordning Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship September 2014 Side 0 af 21

2 Indhold Fælles del Indhold Fælles del Studieordningens rammer Studieordningens ikrafttrædelsesdato Overgangsordninger Optagelse på uddannelsen Krav til uddannelsen Faglige kriterier for udvælgelse af ansøgere Uddannelsens kerneområder Indhold og læringsmål for kerneområdet: Innovation og udvikling Indhold og læringsmål for kerneområdet: Ledelse og netværk Indhold og læringsmål for kerneområdet: Virksomhedsdrift Obligatoriske uddannelseselementer Indhold og læringsmål: Kreative og innovative processer Indhold og læringsmål: Business proposition Indhold og læringsmål: Videnskabsteori og metode Indhold og læringsmål: Projektledelse og netværk Indhold og læringsmål: Virksomhedsdrift Indhold og læringsmål: Vækst Indhold og læringsmål: Forandringsledelse Antal prøver i de obligatoriske uddannelseselementer Side 1 af 21

3 4.8.1 Bedømmelse Praktik Krav til praktikken Læringsmål for praktik Bachelorprojekt Krav til bachelorprojektet Formulerings- og staveevne Læringsmål Bedømmelse Oversigt over prøverne Merit Merit for valgfrie uddannelseselementer Forhåndsmerit Dispensationsregler Godkendelse Side 2 af 21

4 1. Studieordningens rammer 1.1. Studieordningens ikrafttrædelsesdato Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. september 2014, og fællesdelen er fælles for følgende institutioner: Erhvervsakademi Aarhus Erhvervsakademiet Lillebælt Cphbusiness Erhvervsakademi Sjælland Overgangsordninger Denne fælles del af studieordningen træder i kraft den 1. september 2014 og har virkning for alle studerende, som er og senere bliver indskrevet på uddannelsen og for prøver, som påbegyndes den nævnte dato eller senere. Den fælles del af studieordningen fra september 2013 ophæves med virkning fra den 31. august Dog skal prøver, som er påbegyndt før den 1. september 2014, afsluttes efter denne fælles del af studieordningen senest 30. juni Optagelse på uddannelsen 2.1. Krav til uddannelsen Adgang til uddannelsen gives efter BEK nr af 16. december 2013 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Bekendtgørelsen kan findes på retsinfo.dk Faglige kriterier for udvælgelse af ansøgere Med en erhvervsakademiuddannelse eller tilsvarende opfylder man de formelle krav til PBA i innovation og entrepreneurship. Ved optag på uddannelsen tilstræbes så bred en sammensætning af dimittender fra forskellige erhvervsakademiuddannelser som muligt. Uddannelsens formål er nemlig, at de studerende arbejder med innovation og entrepreneurship i tværfaglige miljøer. Side 3 af 21

5 Ansøgerne vurderes og tildeles point på baggrund af nedenstående kriterier: Karaktergennemsnit fra den adgangsgivende uddannelse Motivation (som det kommer til udtryk i ansøgningen og evt. samtale) Relevant erhvervserfaring 3. Uddannelsens kerneområder Uddannelsen indeholder følgende kerneområder: Uddannelsen indeholder følgende kerneområder: 1. Innovation og udvikling (25 ECTS) 2. Ledelse og netværk (10 ECTS) 3. Virksomhedsdrift (10 ECTS) I alt 45 ECTS 3.1. Indhold og læringsmål for kerneområdet: Innovation og udvikling Vægt: 25 ECTS Indhold Formålet med kerneområdet er at udvikle de studerendes entrepreneurielle mindset med henblik på at kunne håndtere det kreative og uforudsigelige, samtidigt med at kunne arbejde målrettet og struktureret. I forbindelse med dette skal den studerende opnå indsigt i egne styrker og svagheder i forhold til at skabe de bedste løsninger i samarbejde med andre. Kerneområdet skal endvidere give de studerende færdigheder og kompetencer til at identificere muligheder samt skabe og udvikle forretningsidéer på et metodisk velfunderet grundlag. Dette for at kunne igangsætte bæredygtige virksomheder eller aktiviteter i eksisterende virksomheder og organisationer. Læringsmål Viden og forståelse Have udviklingsbaseret viden om teori og metode indenfor fagområdet innovation og entrepreneurship Forstå og kunne reflektere over vigtigheden af innovation og entrepreneurship som elementer i individers, virksomheders og samfundets udvikling Have udviklingsbaseret viden om praksis inden for kreative og innovative processer samt anvendelsen af disse Forstå og kunne reflektere over kilderne til innovation Side 4 af 21

6 Kunne demonstrere viden om og indsigt i processer fra idéskabelse til bæredygtig projekt, forretningsområde eller virksomhed Have udviklingsbaseret viden om metoder til at identificere og evaluere muligheder Kunne demonstrere viden om udviklingsbaseret praksis for vækst af etablerede virksomheder, samt kunne reflektere over redskaber og metoder til analyse, evaluering og udvikling af strategiske forretnings- og vækstmuligheder Kunne forstå og reflektere over de primære paradigmer indenfor videnskabsteori i relation til innovation og entreprenership Færdigheder Kunne anvende centrale teorier og metoder samt mestre relevante færdigheder, der knytter sig til innovation, udvikling og vækst Kunne analysere og vurdere, hvorledes innovation og entrepreneurship har indflydelse på samfundets, virksomheders og individers udvikling Kunne analysere, vurdere og anvende kreative og innovative relevante processer Kunne vurdere, begrunde og vælge relevante veje fra idéskabelse til bæredygtig projekt, forretningsområde eller virksomhed Kunne identificere, analysere og vurdere muligheder med potentiale indenfor innovation og entrepreneurship, samt kunne formidle disse til potentielle samarbejdspartnere Kunne vurdere, begrunde og vælge strategiske vækstmuligheder for etablerede virksomheder, samt kunne formidle disse valg til potentielle samarbejdspartnere Kunne vurdere og løse faglige problemstillinger inden for innovation og entrepreneurship i et videnskabsteoretisk og metodisk perspektiv Kompetencer Kunne identificere egne læringsbehov og kontinuerligt udvikle egen viden, innovative og entrepreneurielle færdigheder og kompetencer Kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i forbindelse med identifikation, kritisk vurdering og udvikling af muligheder Selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar for udvikling og styring af innovative processer Selvstændigt og/eller i samarbejde med andre kunne styre processen med start af egne aktiviteter eller udviklingsprojekter Selvstændigt og/eller i samarbejde med andre kunne styre processen for udvikling og vækst for den etablerede virksomhed Kunne udarbejde videnskabeligt baserede projekter, udviklingsplaner og markedsundersøgelser med udgangspunkt i komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger Side 5 af 21

7 3.2. Indhold og læringsmål for kerneområdet: Ledelse og netværk Vægt: 10 ECTS Indhold Formålet med kerneområde er at sætte de studerende i stand til at omsætte idéer og muligheder til konkrete projekter, samt på baggrund af indsigt i egne styrker og svagheder at kunne etablere samarbejder og netværk, der kan muliggøre en realisering af idéer og muligheder. Endvidere skal den studerende kunne være med til at drive forandringsprocesser i virksomheder med vækstpotentiale Læringsmål Viden og forståelse Have viden om og forståelse for teorier og metoder om organisationsetablering, netværksdannelse, projektledelse og forandringsledelse Have viden om betydning af virksomhedens kultur og værdier for udvikling af virksomheder og projekter Kunne reflektere over praksis i relation til organisationsetablering, professionel netværksdannelse, projektledelse og forandringsledelse I et videnskabsteoretisk perspektiv kunne reflektere over forskellige teorier, begreber og metoder i forhold til at løse konkrete udfordringer indenfor projektledelse, netværksdannelse og forandringsledelse Færdigheder Kunne planlægge og styre et projekt ud fra relevante teorier og projektmodeller Kunne udarbejde en relevant organisering af en virksomhed Kunne anvende relevante netværksmodeller og -metoder ifm. opbygning og vedligeholdelse af professionelt netværk Kunne håndtere virksomhedens kommunikation i relation til etablering og udvikling af virksomheden Kunne være med til at drive forandringsprocesser Kompetencer Selvstændigt kunne etablere, udvikle og håndtere netværk professionelt på et strategisk, taktisk og operationelt niveau Kunne samarbejde og påtage sig ansvar for organisering og ledelse af virksomhed og projekter Skal kunne håndtere de styrings- og ledelsesmæssige udfordringer i forbindelse med vækst med udgangspunkt i centrale teorier, begreber og metoder, der knytter sig til forandringsledelse Kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, argumentationsevner, færdigheder og kompetencer i relation til organisering af en virksomhed og i relation til etablering og gennemførelse af projekter Side 6 af 21

8 3.3. Indhold og læringsmål for kerneområdet: Virksomhedsdrift Vægt: 10 ECTS Indhold Formålet med kerneområdet er at etablere et fælles grundlag for at kunne kommunikere professionelt omkring og tage stilling til de forretningsmæssige aspekter af start og drift af virksomhed. Desuden at opnå indsigt i egne styrker og svagheder i forhold til at skabe de bedste løsninger i samarbejde med andre, herunder at kunne lære af medstuderende og selv bidrage med egen faglighed, for derved at kunne indgå i fælles projektarbejde omkring virksomhedsetablering og udvikling af eksisterende virksomheder. Læringsmål Viden og forståelse Have viden om og forståelse for de centrale styringsområder for den nystartede virksomhed Have viden om opbygningen af en salgs- og markedsføringsplan Kende og forstå centrale modeller og metoder indenfor opbygning af kunde relationer Have viden om virksomhedens supply chain Kende og forstå centrale modeller til styring af virksomhedens økonomi, herunder likviditet Have indblik i økonomistyringssystemer og forståelse for deres anvendelighed i den nystartede virksomhed Kunne forstå betydningen af IT for den nystartede virksomhed, herunder ITsystemer og e-handel Have kendskab til juridiske problemstillinger vedrørende kunde- og leverandørsamarbejde Have kendskab til forskellige former for visualisering af produkter og koncepter Færdigheder Kunne medvirke til implementering af virksomhedens markedsførings- og salgsplan Kunne tage stilling til relevant økonomistyringssystem Kunne begrunde og vælge relevante IT-systemer for en nystartet virksomhed og kunne tage stilling til muligheder for e-handel Kunne anvende sociale medier i forbindelse med udvikling og drift af virksomheden Kunne lave basal visualisering i forbindelse med formidling af forretningsideer Kompetencer Side 7 af 21

9 Kunne indgå i samarbejde med andre med forskellig faglig baggrund omkring virksomhedsetablering og den videre drift Kunne reflektere over virksomhedens muligheder og udfordringer i forbindelse med etablering og drift og kunne tage stilling til eget bidrag til processen 4. Obligatoriske uddannelseselementer Uddannelsens obligatoriske uddannelseselementer er: 1. Kreative og innovative processer (5 ECTS) 2. Business proposition (5 ECTS) 3. Videnskabsteori og metode (5 ECTS) 4. Projektledelse og netværk (5 ECTS) 5. Virksomhedsdrift (10 ECTS) 6. Vækst (10 ECTS) 7. Forandringsledelse (5 ECTS) I alt 45 ECTS 4.1. Indhold og læringsmål: Kreative og innovative processer Vægt: 5 ECTS Indhold Formålet er at udvikle de studerendes entrepreneurielle mindset med henblik på at kunne håndtere det kreative og uforudsigelige samtidig med at kunne arbejde målrettet og struktureret. I forbindelse med dette skal den studerende opnå indsigt i egne styrker og svagheder i forhold til at skabe de bedste løsninger i samarbejde med andre. Læringsmål Viden og forståelse Have viden om teori og metode inden for fagområdet: Innovation og entrepreneurship Have forståelse for og kunne reflektere over vigtigheden af innovation og entrepreneurship som elementer i individers, virksomheders og samfundets udvikling Have viden fra udviklingsorienteret praksis om kreative og innovative processer og anvendelsen af disse Have viden om og indsigt i processer fra idéskabelse til bæredygtig virksomhed Færdigheder Kunne anvende centrale teorier og metoder fra professionen Side 8 af 21

10 Kunne analysere og vurdere, hvorledes innovation og entrepreneurship har indflydelse på samfundets, virksomheders og individers udvikling Kunne identificere problemstillinger indenfor udvalgte områder, indhente faglig viden og initiere kreative processer ud fra problemstillingerne Kunne analysere, vurdere og anvende relevante kreative og innovative processer Kompetencer kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i forbindelse med idéudvikling, idéscreening og vurdering selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar for udvikling og styring af kreative processer 4.2. Indhold og læringsmål: Business proposition Vægt: 5 ECTS Indhold Formålet er at udvikle de studerendes entrepreneurielle mindset med henblik på at kunne håndtere det kreative og uforudsigelige samtidig med at kunne arbejde målrettet og struktureret. I forbindelse med dette skal den studerende opnå indsigt i egne styrker og svagheder i forhold til at skabe de bedste løsninger i samarbejde med andre. Formålet med uddannelseselementet er endvidere, at den studerende skal mestre de færdigheder, der er nødvendige, for at kunne identificere og udnytte muligheder, samt til at kunne udarbejde en innovationsplan. Læringsmål Viden og forståelse Have viden om kilderne til innovation Have viden om og indsigt i processer fra idéskabelse til bæredygtig virksomhed Have udviklingsbaseret viden om metoder til at identificere og evaluere muligheder Have forståelse for og kunne reflektere over forskellige forretningsmuligheder Have viden om indhold og nuancerne i forskellige typer af forretningsplaner og forretningsmodeller Færdigheder Kunne identificere, analysere, vurdere og formidle muligheder med potentiale inden for innovation og entrepreneurship Kunne vurdere, begrunde og vælge relevante veje fra idéskabelse til bæredygtig projekt, forretningsområde eller virksomhed Kunne vurdere og formidle forskellige forretningsmuligheder til interessenter Side 9 af 21

11 Kunne begrunde valg af model til forretningsmodel samt mestre de færdigheder, der kræves til udarbejdelsen af denne Kunne udarbejde en innovationsplan Kompetencer Kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i forbindelse med identifikation, kritisk vurdering og udvikling af muligheder Selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar for udvikling og styring af innovative processer Selvstændigt og/eller i samarbejde med andre kunne styre processen med start af egne aktiviteter eller udviklingsprojekter 4.3. Indhold og læringsmål: Videnskabsteori og metode Vægt: 5 ECTS Indhold Formålet er at kvalificere den studerende til at kunne analysere, forstå og vurdere anvendeligheden af paradigmer, teorier, metoder og teknikker i relation til innovation og entrepreneurship. Yderligere er formålet at kunne forstå, analysere og anvende basale aspekter vedrørende videnskabelige arbejdsmetoder. Herunder informationssøgning og indsamling samt evaluering heraf, med henblik på formidling af analyseret informationsmateriale indenfor innovation og entrepreneurship på akademisk videnskabeligt niveau. Læringsmål Viden og forståelse Have et grundlæggende kendskab til de primære paradigmer og teorier inden for videnskabsteori samt deres betydning for innovation og entrepreneurship Have viden om videnskabsteoriens metodiske implikationer og om metodiske tilgange, der understøtter frembringelsen af pålidelig og valid viden Færdigheder Kunne forholde sig kritisk til videnskabsteori og skal herunder kunne diskutere, hvad viden er, hvordan den frembringes, og hvordan den spiller sammen med innovativ og entrepreneuriel praksis Kunne reflektere over samt indgå i diskussion om videnskabelighed i forbindelse med data- og videnproduktion Kunne arbejde med faglige problemstillinger inden for innovation og entrepreneurship i et videnskabsteoretisk og metodisk perspektiv i forbindelse med projekt- og rapportskrivning Side 10 af 21

12 Kunne producere, indsamle og bearbejde data samt forholde sig kritisk til et foreliggende eller nyt empirisk materiale, herunder have kendskab til måleskalaer og skal kunne bedømme datas aktualitet, validitet, reliabilitet og generaliserbarhed Kunne udarbejde videnskabeligt baserede projekter, herunder også formidling af valg af undersøgelsesdesign, undersøgelsesresultater og løsningsforslag m.v. i en overskuelig fremstilling i forhold til formålet Kompetencer Kunne omsætte videnskabsteoretiske valg og metoder til værdifulde innovationsprocesser Kunne reflektere over betydningen af forskellige videnskabsteoretiske tilgange og skal kunne designe og udarbejde værdiskabende rapporter omhandlende innovation og entrepreneurship 4.4. Indhold og læringsmål: Projektledelse og netværk Vægt: 5 ECTS Indhold Formålet med dette element er at give den studerende de nødvendige redskaber til at kunne omsætte idéer og muligheder til konkrete projekter og virksomheder. Herunder etablering og brug af netværk med relevante interessenter. Læringsmål Viden og forståelse Have viden om og forståelse for teorier og metoder om organisationsetablering, netværksdannelse og projektledelse Kunne reflektere over praksis i relation til organisationsetablering, professionel netværksdannelse og projektledelse Færdigheder Kunne planlægge og styre et projekt ud fra relevante teorier og projektmodeller Kunne udarbejde en relevant organisering af en virksomhed Kunne anvende relevante netværksmodeller og -metoder ifm. opbygning og vedligeholdelse af professionelle netværk Kompetencer Kunne samarbejde og påtage sig ansvar for organisering og ledelse af virksomhed og projekter Selvstændigt kunne etablere, udvikle og håndtere netværk professionelt på et strategisk, taktisk og operationelt niveau Side 11 af 21

13 4.5. Indhold og læringsmål: Virksomhedsdrift Vægt: 10 ECTS Indhold og læringsmål Indhold og læringsmål for det obligatoriske uddannelseselement Virksomhedsdrift er lig indhold og læringsmålene for kerneområdet Virksomhedsdrift (se afsnit 3.3). Det vil derfor ligeledes være læringsmålene fra kerneområdet der afprøves i den prøve, hvor uddannelseselementet indgår Indhold og læringsmål: Vækst Vægt: 10 ECTS Indhold Formålet er at udvikle de studerendes entrepreneurielle mindset med henblik på at kunne håndtere det kreative og uforudsigelige samtidig med at kunne arbejde målrettet og struktureret. I forbindelse med dette skal den studerende opnå indsigt i egne styrker og svagheder i forhold til at skabe de bedste løsninger i samarbejde med andre. Formålet med uddannelseselementet er endvidere at sætte de studerende i stand til at identificere, vurdere og handle på strategiske vækstmuligheder for den etablerede virksomhed. De studerende skal, med udgangspunkt i virksomhedens udviklingsstadie, kunne vurdere, begrunde, vælge og implementere de nødvendige aktiviteter og den nødvendige struktur for at understøtte væksten. Læringsmål Viden og forståelse Have viden om udviklingsbaseret praksis for vækst af nystartede og etablerede virksomheder Have viden om metoder til analyse, evaluering og udvikling af strategiske forretnings- og vækstmuligheder Have viden om forskellige finansieringsalternativer Kunne reflektere over advisory boardets og bestyrelsens rolle og sammensætning på forskellige stadier i en virksomheds udvikling Færdigheder Kunne identificere, analysere, vurdere og formidle muligheder med potentiale indenfor innovation og entrepreneurship Kunne vurdere, begrunde, vælge og formidle strategiske vækstmuligheder for nystartede og etablerede virksomheder Kunne identificere og vurdere risici forbundet med strategiske vækst muligheder Side 12 af 21

14 Kunne vurdere, begrunde og vælge mellem forskellige finansieringsmuligheder og tilbud Kunne argumentere for valg og sammensætning af advisory board og bestyrelse Kompetencer kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i forbindelse med identifikation, kritisk vurdering og strategisk anvendelse af vækstmuligheder selvstændigt og/ eller i samarbejde med andre kunne styre processen med start og vækst af egne aktiviteter, udviklingsprojekter og virksomheder 4.7. Indhold og læringsmål: Forandringsledelse Vægt: 5 ECTS Indhold Formålet med dette element er at give den studerende de nødvendige redskaber til at håndtere overgangen fra nystartet virksomhed til vækstvirksomhed og til at kunne gennemføre innovative projekter i eksisterende virksomheder. Læringsmål Viden og forståelse Have viden og forståelse om forskellige teorier og metode om organisationsudvikling og ledelse af forandringsprocesser Have viden om virksomhedskultur og værdiers betydning for forandringsprocesser og interventionsmuligheder Skal kunne reflektere over teorier, begreber og metoder i forhold til forandringsledelse Færdigheder Kunne håndtere virksomhedens kommunikation i relation til etablering og udvikling af virksomheden Kunne være med til at drive forandringsprocesser Kompetencer Kunne håndtere de ledelsesmæssige udfordringer i forbindelse med vækst med udgangspunkt i centrale teorier, begreber og metoder, der knytter sig til forandringsledelse Side 13 af 21

15 4.8. Antal prøver i de obligatoriske uddannelseselementer De syv obligatoriske uddannelseselementer afprøves i to afsluttende prøver. Se oversigt over uddannelsens prøver i afsnittet Oversigt over prøver. Oversigt over ECTS sammenhængen mellem kerneområderne, de obligatoriske uddannelseselementer og afprøvning illustreres i nedenstående tabel: Obligatoriske uddannelseselementer Kreative og innovative processer Business Videnskabsteori og proposition metode Projektledelse og netværk Vækst Virksomhedsdrift Forandringsledelse ECTS i alt Innovation og udvikling 25 ECTS Ledelse og netværk 10 ECTS 10 ECTS I alt 45 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 10 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 10 ECTS Kerneområder Virksomhedsdrift Afprøvning Prøve - 30 ECTS Prøve 15 ECTS Bedømmelse Uddannelseselementerne Kreative og innovative processer, Business Proposition, Videnskabsteori og metode, Projektledelse og netværk, samt Virksomhedsdrift indgår i samme prøve. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen og har et samlet omfang af 30 ECTS. Uddannelseselementerne Vækst samt Forandringsledelse indgår i en fælles prøve. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen og har et samlet omfang af 15 ECTS. For prøveform og prøvernes tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen. Side 14 af 21

16 5. Praktik Praktikken har et omfang af 15 ECTS og afsluttes med en prøve, som bedømmes efter 7-trinsskalaen. Prøveform og prøvens tilrettelæggelse fastsat af den enkelte institution og er beskrevet i institutionsdelen af studieordningen. Prøven kan først finde sted efter, at afsluttende prøver i obligatoriske uddannelseselementer og valgfrit element er bestået. Indhold Formålet med praktikken er at bringe den studerende direkte i interaktion med praksis ved en af følgende to praktikformer: 1. Praktik i egen virksomhed 2. Praktik i anden virksomhed, f.eks. i et udviklingsprojekt, i en udviklingsafdeling eller i en nystartet virksomhed, hvor betingelserne og problemstillingerne vurderes at være af entrepreneuriel karakter, således at den studerende vil kunne opfylde læringsmålene 5.1. Krav til praktikken Praktik i egen virksomhed Det skal dokumenteres, at der har været en innovationsproces, f.eks. gennem en videologbog Der skal være en refleksion over innovationsprocessen, f.eks. gennem video eller billeder Der skal være taget konkrete eksterne initiativer f.eks. gennem kundemøder, indgåede partnerskaber, undersøgelse af finansieringsmuligheder eller lign. Der skal udarbejdes strategier og handleplaner for den videre proces Den studerende skal have en tilknytning til et iværksættermiljø eller et eksisterende virksomhedsmiljø Den studerende skal finde en bestyrelse eller et advisory board, der også har en mentoropgave i praktikperioden. Forretningsplanen for virksomheden skal indeholde mål for, hvad der skal ske under praktikken Praktik i anden virksomhed Det skal dokumenteres, hvilke innovationsbehov der er i projektet eller virksomheden Der skal være en refleksion over den innovationsproces, der er igangsat i projektet eller virksomheden, f.eks. gennem en videologbog Det skal dokumenteres, hvilke konkrete entreprenante udviklingsopgaver den studerende vil bidrage med Der skal udarbejdes strategier og handleplaner for den videre proces Den studerende skal tilknyttes en kompetenceperson på projektet/i virksomheden Side 15 af 21

17 5.2. Læringsmål for praktik Der gælder følgende læringsmål for praktikken: Viden og forståelse Have viden om relevant teori, metode og praksis i relation til virksomheden og branchen Kunne forstå begreber og metoder samt reflektere over deres anvendelse i praksis Have erfaring med deltagelse i løsningen af praktiske arbejds- og udviklingsopgaver indenfor feltet Færdigheder Kunne omsætte den opnåede viden til udøvelse af innovative og entrepreneurielle processer Kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger og opstille løsningsforslag Kunne anvende og formidle relevante teorier til løsning af opgaver i en nystartet virksomhed eller for en virksomhed med udviklingsopgaver af innovativ og/eller entrepreneuriel karakter Kompetencer Kunne se sin egen rolle i forhold til de konkrete opgaver i praktikken Kunne indgå i faglige såvel som tværfaglige samarbejder og netværk Med udgangspunkt i og indenfor - ovennævnte læringsmål for praktikken, fastlægger den studerende, virksomheden og vejlederen fra uddannelsen i fællesskab mål for den studerendes læringsudbytte af praktikperioden. 6. Bachelorprojekt Bachelorprojektet har et omfang af 15 ECTS Krav til bachelorprojektet Formålet med bachelorprojektet er at koble den studerendes viden, færdigheder og kompetencer i forhold til uddannelsens overordnede målsætninger og konstituerende uddannelseselementer på en praktisk og kompleks problemstilling i den studerendes udviklingsfelt. Side 16 af 21

18 Problemstillingen defineres ud fra den virksomhed, som den eller de studerende har etableret eller i en anden etableret virksomhed, hvor der arbejdes med innovative/intraprenante problemstillinger. Det afsluttende eksamensprojekt kan udarbejdes individuelt eller af 2-3 personer i fællesskab. Bachelorprojektet må maksimalt have et omfang af: Ved 1 studerende: anslag Ved 2 studerende: anslag Ved 3 studerende: anslag Anslag er inkl. mellemrum, fodnoter, figurer og tabeller, men eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, kildeliste og bilag Formulerings- og staveevne Stave- og formuleringsevne indgår i det afsluttende eksamensprojekt. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen. Studerende, der kan dokumentere en relevant specifik funktionsnedsættelse, kan søge om dispensation fra kravet om, at stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen. Ansøgningen sendes til uddannelsen og stiles til lederen for uddannelse senest fire uger før prøvens afvikling Læringsmål Det afsluttende eksamensprojekt skal dokumentere, at uddannelsens afgangsniveau er opnået (jf. bilag 1 i Bekendtgørelse for uddannelse til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship). Formålet med uddannelsen er at kvalificere dimittender fra en bred vifte af merkantile og tekniske erhvervsakademiuddannelser til sammen eller hver især at starte nye og bæredygtige virksomheder og/eller nye projekter, enheder o. lign. i allerede etablerede virksomheder. Dette baseres på den forskelligartede faglighed, som ligger i deres erhvervsakademiuddannelse kombineret med den nyeste viden indenfor innovation og entrepreneurship. Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som den studerende skal opnå i uddannelsen, jf. uddannelsesbekendtgørelsen BEK nr. 151 af 15. februar Viden og forståelse Den uddannende skal: Have udviklingsbaseret viden om teori og metode indenfor fagområdet: Innovation og entrepreneurship Have udviklingsbaseret viden om kreative og innovative processer og gennemførelsen af disse - fra idéskabelse til bæredygtig virksomhed Have udviklingsbaseret viden om, hvordan man skaber vækst i etablerede virksomheder Side 17 af 21

19 Have viden om, forståelse for og kunne reflektere over de ledelsesmæssige aspekter af innovative processer, projektledelse og intern og ekstern kommunikation Have viden om, forståelse for og kunne reflektere over de centrale styringsområder for den nystartede virksomhed Færdigheder Den uddannede skal: Kunne anvende centrale metoder og redskaber samt mestre de centrale færdigheder, der er nødvendige som entreprenør Kunne analysere, vurdere og anvende relevante kreative og innovative processer Kunne identificere, analysere og vurdere muligheder for start af nye virksomheder og vækst i etablerede virksomheder Kunne anvende relevante metoder og redskaber i forbindelse med at styre projekter, og nystartede virksomheder Kunne vælge og anvende relevante systemer og redskaber indenfor salg, markedsføring, økonomi og IT til drift af en nystartet virksomhed herunder også kunne begrunde og formidle de valgte systemer Kompetencer Den uddannede skal: Kunne holde sig orienteret i fagets udvikling og kontinuerligt udvikle egen viden, innovative og entrepreneurielle færdigheder og kompetencer Løbende og professionelt kunne forholde sig til egne lærings- og udviklingsbehov i forhold til udvikling, drift og udvidelse af egen virksomhed Kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i forbindelse med identifikation, kritisk vurdering og udvikling af muligheder for opstart af nye virksomheder eller udviklingsprojekter i eksisterende virksomheder Selvstændigt og/eller i samarbejde med andre kunne styre processen for udvikling og vækst for den etablerede virksomhed Selvstændigt kunne etablere, udvikle og håndtere netværk strategisk, taktisk og operationelt med en professionel tilgang Kunne indgå professionelt i samarbejde med andre med forskellige faglige baggrunde omkring virksomhedsetablering og videre drift 6.4. Bedømmelse Prøven er ekstern og bedømmes efter 7-trinsskalaen. Prøven består af et projekt og en mundtlig del. Der gives én samlet karakter. Prøven kan først finde sted efter, at afsluttende prøve i praktikken og uddannelsens øvrige prøver er bestået. Side 18 af 21

20 For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen. 7. Oversigt over prøverne Oversigt over alle uddannelsens prøver. Oversigt over alle uddannelsens prøver: Prøve 90 ECTS fordelt på prøverne Bedømmelse semesterprøve 30 7 trinsskala semesterprøve 15 7 trinsskala 3. Prøve i valgfrit element 15 7 trinsskala 4. Praktikprøve 15 7 trins skala 5. Bachelorprojekt 15 7 trin skala 8. Merit Institutionen kan godkende, at beståede uddannelseselementer eller dele heraf bestået ved en anden institution, ækvivalerer tilsvarende uddannelseselementer eller dele heraf i nærværende studieordning. Hvis det pågældende uddannelseselement er bedømt efter 7-trinsskalaen ved den institution, hvor prøven er aflagt, og ækvivalerer et helt uddannelseselement i nærværende studieordning, overføres karakteren. I alle andre tilfælde overføres bedømmelsen som "bestået" og indgår ikke i beregning af karaktergennemsnittet. Institutionen kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse træder i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne studieordning. Ved godkendelse heraf anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om den pågældende uddannelse. Bedømmelsen overføres som "bestået". Den studerende har pligt til at oplyse om tidligere beståede uddannelseselementer, som må antages at kunne give merit Merit for valgfrie uddannelseselementer Beståede valgfrie uddannelseselementer ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer ved andre uddannelsesinstitutioner, som udbyder denne uddannelse såvel som andre uddannelser. Side 19 af 21

21 8.2. Forhåndsmerit Den studerende kan ansøge om forhåndsmerit. Ved forhåndsgodkendelse af studieophold i Danmark eller udlandet har den studerende pligt til efter endt studieophold at dokumentere det godkendte studieopholds gennemførte uddannelseselementer. Den studerende skal i forbindelse med forhåndsgodkendelsen give samtykke til, at institutionen efter endt studieophold kan indhente de nødvendige oplysninger. Ved godkendelse af forhåndsmerit anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om uddannelsen Dispensationsregler Uddannelsesinstitutionen kan fravige, hvad institutionen eller institutionerne selv har fastsat i studieordningen, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. Institutionerne, som udbyder professionsbachelor i innovation og entrepreneurship, samarbejder om en ensartet dispensationspraksis. Side 20 af 21

22 9. Godkendelse Denne fælles del af studieordningen er vedtaget og godkendt af uddannelsesnetværket for innovation og entrepreneurship den 10. juni Side 21 af 21

Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Professionsbachelor i innovation og e entrepreneurship August 2014 Opdateret 25. august 1

Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Professionsbachelor i innovation og e entrepreneurship August 2014 Opdateret 25. august 1 Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship August 2014 Opdaterett 25. august 1 Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer... 5 1.1. Studieordningens

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland. Studieordning. i innovation og

Erhvervsakademi Sjælland. Studieordning. i innovation og Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship August 2015 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 Studieordningens rammer... 3 1.1. Studieordningens ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Studieordning for professionsbachelor i innovation og Professionsbacheloruddannelsen i innovation og Bachelor s Degree of Innovation and Entrepreneurship Godkendt 24. august 2015 Områdechef Kirsten Ringgaard

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Professionsbachelor i Innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship September 2014 e Side 0 af 39 Indhold Fællesdel 1. Studieordningens rammer... 4

Læs mere

Studieordning 2012-2014. PBA i Innovation og Entrepreneurship

Studieordning 2012-2014. PBA i Innovation og Entrepreneurship PBA i Innovation og Entrepreneurship Studieordning Studieordning PBA i Innovation og Entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor i Innovation Entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 57

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 57 Indholdsfortegnelse FÆLLESDELEN... 4 1. Studieordningens rammer... 4 Studieordningens ikrafttrædelsesdato... 4 Overgangsordninger... 4 Love og bekendtgørelser... 4 Uddannelsens formål... 5 Antal ECTS...

Læs mere

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Studieordning for professionsbachelor i innovation og Professionsbacheloruddannelsen i innovation og Bachelor s Degree of Innovation and Entrepreneurship Godkendt 25. august 2014 Områdechef Kirsten Ringgaard

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast maj 2011 Indhold DEL 1: FÆLLES

Læs mere

Studieordning PBA i Innovation og Entrepreneurship 2013-2015

Studieordning PBA i Innovation og Entrepreneurship 2013-2015 Studieordning PBA i Innovation og Entrepreneurship 2013-2015 Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship August 2013 Indhold DEL 1: FÆLLESDEL 4 1 UDDANNELSEN

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor - innovation & entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast juni 2012 PBA i innovation

Læs mere

Studieordning PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014

Studieordning PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Studieordning PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 1.1 Formål... 4 1.2 Omfang... 4 1.3 Mål for læringsudbytte... 4 1.4 Titel... 5 3.1 Innovation, udvikling og vækst (25 ECTS)... 7 3.2 Ledelse

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

1. Studieordningens rammer Ikrafttrædelsesdato Overgangsordninger Optagelse på uddannelsen 5

1. Studieordningens rammer Ikrafttrædelsesdato Overgangsordninger Optagelse på uddannelsen 5 Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 4 1.1. Ikrafttrædelsesdato 4 1.2. Overgangsordninger 4 2. Optagelse på uddannelsen 5 2.1. Krav til uddannelse, fagfordeling samt eventuel optagelsesprøve

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2016-2018 Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management September 2016. Side 0 af 28 Indhold 1. Studieordningens rammer... 3 1.1 Studieordningens

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Studieordning del 1-2015

Studieordning del 1-2015 Studieordning del 1-2015 Fællesdel Professionsbachelor i webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 10 1. Indhold fælles del 1. Indhold fælles del...1 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning 2014-2016 Fællesdel

Studieordning 2014-2016 Fællesdel Studieordning 2014-2016 Fællesdel Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management Version 1.2 Side 0 af 24 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning 2014 Fælles del

Studieordning 2014 Fælles del Studieordning 2014 Fælles del Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.2 Revideret august 2014 Side 0 af 16 Indhold Fælles del 1. Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder...

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder... 1 3.1 Kerneområdet Webudvikling

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration BEK nr 892 af 08/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.03G.251 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 2.1. Service & Oplevelser 5 2.2. Forretningsforståelse 6 2.3. Samarbejde & Relationer 7 2.4. Forretningsudvikling

Læs mere

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i e-handel

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i e-handel STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i e-handel Ikrafttrædelse 18. august 2017 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 2 2. Uddannelsen indeholder seks nationale fagelementer... 2

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING. professionsbachelor i softwareudvikling

STUDIEORDNING. professionsbachelor i softwareudvikling STUDIEORDNING for professionsbachelor i softwareudvikling Revideret 9. juni 2017 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 2 2. Uddannelsen indeholder fire nationale fagelementer... 3 2.1. Udvikling

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder og ECTS omfang... 1 3.1 Kerneområdet Programmering...

Læs mere

Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed

Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed August 2015 Indhold Indhold 1 Studieordningens rammer... 3 1.1 Studieordningens ikrafttrædelsesdato... 3 1.2 Overgangsordninger...

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 055.04D.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del

Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 1 3. Uddannelsen indeholder fire nationale

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Digital konceptudvikling

Digital konceptudvikling Digital konceptudvikling Professionsbacheloruddannelse (PBA) Studieordning Gældende for udbydere af uddannelsen i digital konceptudvikling i Danmark August 2015 1 Indhold Studieordningens fællesdel...

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik BEK nr 506 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 11-2013 Kundskabsgrundlag og metode Modulansvarlig: Lise Hove Modulbeskrivelsen er godkendt den 1. november 2013 Skolen for Klinikassistenter,

Læs mere

Studieordning, august 2015

Studieordning, august 2015 Studieordning, august 2015 Professionsbachelor i digital konceptudvikling Bachelor s Degree Programme in Digital Concept Development 0 Indhold 1. Studieordningens fællesdel... 3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health BEK nr 504 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2016 1 af 9 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2014-2016 Autoteknolog Erhvervsakademigrad Automotive Technology AP Degree Version 2.4 Revideret 16. september 2014 e Side 0 af 26 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Studieordningens

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Studieordning 2014 fælles del

Studieordning 2014 fælles del Studieordning 2014 fælles del Professionsbachelor i softwareudvikling Bachelor of Software Development Version 2.0 Revideret 1. juli 2014 Side 0 af 13 Indhold Fælles del 1. Uddannelsens struktur... 2 2.

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20 1 Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 3 Fælles del... 3 1. Uddannelsens struktur... 5 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5 1.2 Uddannelsens navn og dimittendernes

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 8 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA- Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Studieordning for Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet 2. - 7. semester 2002 med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 3 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 16: Bachelorforløb Tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 16 Marts 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Digital konceptudvikling

Digital konceptudvikling Digital konceptudvikling Professionsbacheloruddannelse (PBA) Studieordning Gældende for udbydere af uddannelsen i digital konceptudvikling i Danmark August 2015 Indhold Studieordningens fællesdel... 4

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, august 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning E Designer uddannelsen Fælles del August 2015 IBA Kolding

Studieordning E Designer uddannelsen Fælles del August 2015 IBA Kolding Studieordning E Designer uddannelsen Fælles del August 2015 IBA Kolding IBA Kolding Skamlingvejen 32 6000 Kolding 1 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 2 1.0 Studieordningens rammer 3 1.1 Ikrafttrædelsesdato

Læs mere

Studieordning PBA softwareudvikling fælles del

Studieordning PBA softwareudvikling fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Uddannelsens struktur... 2 3. Uddannelsens kerneområder... 2 3.1 Kerneområdet Udvikling af store systemer... 2 3.2 Kerneområdet Databaser for udviklere...

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Studieordning for 2014-2016. Professionsbachelor i. Jordbrugsvirksomhed

Studieordning for 2014-2016. Professionsbachelor i. Jordbrugsvirksomhed Studieordning for Professionsbachelor i 2014-2016 Jordbrugsvirksomhed Miljø- og jordbrugsbachelor Bachelor of Agrobussines and Enviromental Management 1. sept. 2014 Indholdsfortegnelse Uddannelsens formål...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Professionsbachelorprojektet er uddannelsens afsluttende projekt. Der er overordnet to mål med projektet. For det første skal den studerende demonstrere

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 3-2016 Valgfag, PBA i økonomi og informationsteknologi Bachelor of Business Economics and Information Technology Version 3.0 Revideret august 2016 Side 0 af 8 Indhold del 3 Valgfag 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi BEK nr 501 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Kick-off 13. januar Revision af Bioanalytikeruddannelsen. Fase 2

Kick-off 13. januar Revision af Bioanalytikeruddannelsen. Fase 2 Kick-off 13. januar 2016 Revision af Bioanalytikeruddannelsen Fase 2 Dagsorden Præsentation af den monofaglige gruppe De 5 leverancers indhold præsentation/information Revisionens 2. fase - milepæle Gyldigheden

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

formidling, Design og visualisering samt Interaktionsudvikling... 14 Obligatorisk uddannelseselement Multimedieproduktion Avanceret: Kommunikation &

formidling, Design og visualisering samt Interaktionsudvikling... 14 Obligatorisk uddannelseselement Multimedieproduktion Avanceret: Kommunikation & Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 2 Fælles del... 2 1. Uddannelsens struktur... 4 1.1 1.2 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 4 Uddannelsens navn og dimittendernes titel...

Læs mere

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Pædagoguddannelsen Oktober 2017 Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Institutionel Studieordning for pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland Oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK) BEK nr 1507 af 16/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere