Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)"

Transkript

1 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse... 5 Den samlede fordeling af ECTS points i uddannelsen til installatør... 6 Fællesdel gældende for hele uddannelsesnetværket... 7 Beskrivelse af kerneområder... 7 Installationstekniske basiselementer 20 ECTS point,... 7 Virksomhedsrelaterede elementer 20 ECTS point... 7 Teknologi og projektering inden for stærkstrøm 40 ECTS point... 8 Teknologi og projektering inden for vvs 40 ECTS point... 8 Obligatoriske uddannelseselementer... 9 Installationstekniske basiselementer... 9 Sproglig kommunikation, 5 ECTS point i 1.studieår... 9 Teknisk dokumentation, 5 ECTS point i 1.studieår... 9 Matematik 5 ECTS point i 1.studieår... 9 Informationsteknik. 5 ECTS point i 1.studieår Virksomhedsrelaterede elementer Projektledelse og entreprisestyring. 6 ECTS point i 1. og 2. studieår Økonomi og virksomhedsdrift. 6 ECTS point i 1. studieår Kvalitet, sikkerhed og miljø. 4 ECTS point i 1. og 2. studieår Organisation og ledelse. 4 ECTS point i studieår Teknologi og projektering inden for stærkstrøm Teknisk beregning 5 ECTS point i 1.studieår Elforsyningsanlæg, 5 ECTS point i 2.studieår Bygningsinstallationer 15 ECTS point i 1.studieår og 5 ECTS point i 2.studieår Bygningsautomatik 5 ECTS point i 1.studieår Automatik til mindre maskiner og anlæg 5 ECTS point i studieår Teknologi og projektering inden for vvs... 15

2 2 Teknisk beregning, 5 ECTS point i 1. og 2.studieår Indeklima/ventilation, 10 ECTS point i 1. og 2. studieår Varme, 10 ECTS point i 1. studieår Sanitet, 10 ECTS point i 1. studieår Gasteknik 1, 5 ECTS point i 1. og 2. studieår Praktik Praktik 15 ECTS point i 2. studieår Prøver Angivelse af prøver, der er fælles for alle godkendte udbud af uddannelsen Krav til det afsluttende eksamensprojekt samt eventuelle andre skriftlige opgaver og projekter, der er fælles for alle godkendte udbud af uddannelsen Regler om merit Institutionsdel gældende for Københavns Erhvervsakademi Beskrivelse af valgfrie uddannelseselementer Stærkstrømsområdet Autorisation stærkstrøm 5 ECTS point Gas og VVS området Gasteknik 2, 10 ECTS point Opbygning og installation af større kedelcentraler og andre gasfyrede anlæg (3 ECTS point) Gasfejlfinding og indregulering, forbrugerrådgivning, opstart, eftersyn (service) og udkald til mindre gastekniske anlæg (7 ECTS point): Bygningsautomatik 5 ECTS point Regler om merit og meritaftaler vedr. valgfrie uddannelseselementer Regler for praktikkens gennemførelse Formål med praktikken Rammer for praktikken Organisering af praktikken Praktikprøven Undervisnings og arbejdsformer Retningslinjer for differentieret undervisning Fremmedsprog Eksamensordning Tilmelding og framelding Reeksamination Prøveformer... 24

3 3 Prøvers gennemførelse Snyd og brug af andres materiale Klager over prøve Eksaminationsgrundlag og bedømmelsesgrundlag Interne prøver Intern eksamen på 3. semester Skriftlige opgaver og projekter som led i valgfrie uddannelseselementer Mundtlig projekteksamen Individuelt udarbejdede projekter Gruppeprojekt sammensat af individuelle bidrag Gruppeprojekt, hvor en studerende ønsker, at egen del af rapporten indgår i bedømmelsesgrundlaget Det enkelte medlem i et gruppeprojekt har bidraget ligeværdigt med resten af gruppen i alle rapportens dele Overgangsordning Regler om den studerendes pligt til at deltage i uddannelsesforløbet Ordensregler Grundlæggende holdninger Retningslinjer Indberetning Sanktioner ved overtrædelse Procedure Gyldighed Dele af uddannelsen, som der har mulighed for at gennemføre i udlandet Oplysninger om aftaler med udenlandske institutioner Lovgrundlaget for uddannelsen Praktiske oplysninger Uddannelserne inden for energi, byggeri og produktion Adresser Sekretariat Boglister Køb af bøger mv Bibliotek Studievejledningen Semestre og lektioner... 31

4 4 Parkering Edb regler og internetadgang Klasserepræsentanter og De Studerendes Råd... 31

5 5 En bred og fleksibel uddannelse I et dynamisk samfund er der brug for mennesker med høje faglige kvalifikationer. Det er også vigtigt at kunne tilegne sig ny viden og kunne bidrage til udvikling af nye produkter, produktionsmetoder og forretningsmodeller. Derfor lægger installatøruddannelsen vægt på at udvikle den studerendes personlige kompetencer inden for både teknik, samarbejde, innovation og entrepreneurship. Formålet med erhvervsakademiuddannelsen inden for energiinstallation er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne projektere, installere og varetage driften af systemer inden for stærkstrøm eller inden for gas og VVS. Installatøruddannelsen er opbygget sådan, at den studerende gennem projekter med relevante temaer bliver introduceret til grundlæggende problemstillinger indenfor bygningsinstallationer og bygningsautomatik, se nedenstående uddannelsesmodel. 1. studieår 2. studieår Bygningsinstallationer og bygningsautomatik Industrielle og teknisk installationer Energiforsyning og installationsoptimering Professionen installatør I løbet af det første studieår skal uddannelseselementerne give den studerende generel viden og færdigheder. Desuden er det vigtigt at få en forståelse af, hvorfor tværfaglighed er nødvendig i installationsmæssige sammenhænge. Det første år drejer det sig også om at tilegne sig studiekompetencer. Studiekompetencerne skal sammen med rækkefølgen af uddannelseselementer styrke mulighederne at gennemføre uddannelsen med et godt resultat. I andet studieår specialiserer den studerende sig. Det sker med valg af valgfrie uddannelseselementer og temaet for praktikopholdet. I arbejdet med det afsluttende eksamensprojekt udbygger den studerende sine færdigheder og tilegner sig kompetencer i problemløsning og metodetilgang. Praktikken og det afsluttende eksamensprojekt er placeret i uddannelsens sidste semester. I praktikken får den studerende udbygget sin viden om el eller vvs branchen og styrket sine professionelle kompetencer indenfor det område, der for den enkelte studerende er relevant. Afslutningsprojektet skal dokumentere, at den studerende har opnået viden, færdigheder og kompetencer svarende til uddannelses mål. Undervisningsformer og arbejdsmetoder varierer under uddannelsen. Ud over klasseundervisning og arbejde med cases vil der i perioder indgå projektorienterede gruppearbejder og mere individuelt tilrettelagte opgaver og øvelser. Projekter skal indeholde relevante emner, der har været behandlet i den forudgående undervisning, f.eks. bygningsinstallationer, industriinstallationer og energiforsyning m.v. Grundlaget for de enkelte projekter hentes fra virkelige projekter i el og vvs branchen. Disse projekter danner grundlag for problembaseret læring. Evnen til at skabe sig et overblik og udpege tværfaglige forhold er et gennemgående krav til de temaer, der skal dokumenteres i de enkelte projekter. Den studerende skal kunne kombinere eksisterende viden og løsninger på nye måder, så projekterne bliver innovative.

6 6 Den samlede fordeling a f ECTS points i uddannelsen til installatør Vvs installatør ECTS El installatør ECTS Kerneområder fordelt på obligatoriske elementer: Kerneområder fordelt på obligatoriske elementer: 1. installationstekniske basiselementer (20) sproglig kommunikation (5) teknisk dokumentation (5) matematik (5) informationsteknik (5) 1. installationstekniske basiselementer (20) sproglig kommunikation (5) teknisk dokumentation (5) matematik (5) informationsteknik (5) 2. virksomhedsrelaterede elementer (20) projektledelse og entreprisestyring (6) økonomi og virksomhedsdrift (6) kvalitet, sikkerhed og miljø (4) organisation og ledelse (4) 3. teknologi og projektering (40) teknisk beregning (5) indeklima/ventilation (10) varme (10) sanitet (10) gasteknik 1 (5) virksomhedsrelaterede elementer (20) projektledelse og entreprisestyring (6) økonomi og virksomhedsdrift (6) kvalitet, sikkerhed og miljø (4) organisation og ledelse (4) 3. teknologi og projektering (40) teknisk beregning (5) elforsyningsanlæg (5) bygningsinstallationer (20) bygningsautomatik (5) automatik til mindre maskiner og anlæg (5) 80 Valgfrie elementer: Valgfrie elementer: gasteknik 2 (10) autorisation, stærkstrøm (5) kedelcentraler og andre gasfyrede anlæg (3) prøven i gasfejlfinding og indregulering mv. (7) bygningsautomatik (5) 15 5 Praktik (15) 15 Praktik (15) 15 Afsluttende eksamensprojekt (10) 10 Afsluttende eksamensprojekt 20 Vvs installatør: totale antal ECTS points 120 El installatør: totale antal ECTS points 120

7 7 Fællesdel gældende for hele uddannelsesnetværket Installatøruddannelsen er en erhvervsakademiuddannelse med et omfang svarende til 120 ECTS. Fællesdelen af studieordningen beskriver viden, færdigheder og kompetencer, som den studerende skal erhverve i løbet af uddannelsen. Fællesdelen og beskrivelserne nedenfor gælder for alle de erhvervsakademier, der udbyder uddannelsen i energiinstallation (installatør AK). Beskrivelse af kerneområder Installationstekniske basiselementer 20 ECTS point, herunder sproglig kommunikation, teknisk dokumentation, matematik og informationsteknik. 1) teori og metode i forbindelse med matematiske beregninger 2) gældende love og regler 3) standarder for teknisk dokumentation 1) formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag til brugere og samarbejdspartnere på dansk og mindst et fremmedsprog 2) anvende tidssvarende og relevante værktøjer til kommunikation og dokumentation 3) måle og vurdere data i relation til tekniske problemstillinger 1) tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet Virksomhedsrelaterede elementer 20 ECTS point herunder projektledelse og entreprisestyring, økonomi og virksomhedsdrift, organisation og ledelse samt kvalitet, sikkerhed og miljø. 2) centrale begreber og metoder inden for entreprisehåndtering 3) relevante værktøjer og praksis i forbindelse med virksomhedsdrift og ledelse 4) gældende love og regler 1) udarbejde udbuds og tilbudsmateriale samt beregne og afgive tilbud 2) håndtere og lede installationstekniske opgaver, projekter og entrepriser 3) deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang og i forbindelse med projektering efter gældende lovgivning, regler og kvalitetskrav 4) udføre ledelsesopgaver og anvende tidssvarende og relevante ledelsesværktøjer samt håndtere et autorisationsmæssigt ansvar 5) lede og drive en installatørvirksomhed 1) etablere eller overtage samt drive en installatørvirksomhed 2) indgå i en installationsteknisk virksomheds ledelsesfunktioner og påtage sig et ledelsesansvar 3) varetage rollen og opgaven som projektleder

8 8 Teknologi og projektering inden for stærkstrøm 40 ECTS point herunder teknisk beregning af elforsyningsanlæg, bygningsinstallationer samt bygningsautomatik og automatik til mindre maskiner og anlæg. Den uddannede har viden om 1) stærkstrømsområdets teori og dens betydning for installationers og anlægs funktion og energimæssige konsekvenser på et specialiseret niveau 2) gennemførelse af projekter i forbindelse med elektriske anlæg og mindre automatiske anlæg 3) el installationer og installationsarbejder på elektriske anlæg Den uddannede kan 1) planlægge, projektere, dokumentere og gennemføre el tekniske projekter og entrepriser vedrørende elektriske installationer, bygningsautomatik samt mindre automatiske anlæg 2) vurdere anlægsformer samt vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger i forbindelse med el tekniske projekter og entrepriser 3) selvstændigt vurdere og gennemføre praksisnære el tekniske problemløsninger under hensyntagen til sikkerheds, energi og miljøtekniske forhold 1) projektere, tilrettelægge og styre udførelsen af el tekniske installationer, bygningsautomatik og mindre automatiske anlæg med anvendelse af den nyeste teknologi 2) håndtere situationer af udviklingsorienteret karakter inden for det el tekniske fagområde Teknologi og projektering inden for vvs 40 ECTS point herunder teknisk beregning af energiforsyningsanlæg samt bygningsinstallationer til indeklima, varme, sanitet og gas. Den uddannede har viden om 1) vvs områdets teori og dens betydning for installationsteknik i gas og vvs tekniske anlæg 2) projektering af gas og vvs tekniske anlæg på anvendelsesorienteret niveau 3) vvs installationer og installationsarbejder på forsynings og produktionsanlæg Den uddannede kan 1) planlægge, projektere, dokumentere og gennemføre vvs tekniske projekter og entrepriser 2) vurdere anlægsformer samt vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger i forbindelse med vvs tekniske projekter og entrepriser 3) selvstændigt vurdere og gennemføre praksisnære vvs tekniske problemløsninger under hensyntagen til sikkerheds, energi og miljøtekniske forhold 1) projektere, tilrettelægge og styre udførelsen af gas og vvs tekniske anlæg og installationer med anvendelse af den nyeste teknologi 2) håndtere situationer af udviklingsorienteret karakter inden for det vvs tekniske fagområde

9 9 Obligatoriske uddannelseselementer Installationstekniske basiselementer Sproglig kommunikation, 5 ECTS point i 1.studieår Forfatning af forretningsbreve på dansk og fremmedsprog Samtale og diskussion på fremmedsprog Læsning og forståelse af manualer og datablade på fremmedsprog Præsentation af et emne for en forsamling skriftlig og mundtlig kommunikation 1) inden for tekniske og virksomhedsrelaterede emner 2) i forhold til inden og udenlandske samarbejdspartnere 3) med henblik på ledelsesmæssig kommunikation og præsentationsteknik 1) forstå, meddele og forklare tekniske instruktioner til interessenter, 2) præsentere forslag og løsninger til interessenter, på dansk og mindst et andet sprog 1) samarbejde med danske og udenlandske interessenter 2) virke indenfor sit felt i danske og udenlandske kulturer 3) sikre effektiv kommunikation i eget firma eller afdeling Teknisk dokumentation, 5 ECTS point i 1.studieår 1) Software til tegning og dokumentation af tekniske installationer 2) Normer for teknisk dokumentation 3) Ajourføring af normer 1) dokumentation af installationer 2) udformning af projektrapporter, afhandlinger og manualer 3) regler og normer 1) udarbejde tidssvarende dokumentation af arbejde 2) strukturere og organisere viden og data 1) håndtere og sikre korrekt teknisk dokumentation Matematik 5 ECTS point i 1.studieår grundlæggende matematik og fysik Håndtering af ligninger

10 10 Enheder og præfiks Trigonometri Lommeregner og regneark 2) grundlæggende, relevante matematiske værktøjer 3) grundlæggende, relevante naturfaglige værktøjer 1) anvende relevante matematiske værktøjer 2) anvende relevante naturfaglige værktøjer 1) vælge relevante matematiske og naturfaglige værktøjer, og udføre tekniske beregninger indenfor kerneområderne Informationsteknik. 5 ECTS point i 1.studieår Software til beregning af installationer Ajourføring af software og metoder Internet 1) relevant og tidssvarende IT software 2) relevant og tidssvarende beregningssoftware 1) anvende relevant og tidssvarende IT software 2) anvende relevant og tidssvarende beregningssoftware 1) benytte software til at beregne og dimensionere installationer 2) analysere tekniske systemer med relevant software Virksomhedsrelaterede elementer Projektledelse og entreprisestyring. 6 ECTS point i 1. og 2. studieår. Planlægning og organisering samt ledelse og styring af opgaver, projekter og entrepriser. Udarbejdelse af et udbuds og et tilbudsmateriale samt kalkulation. Tilbudsgivning og entrepriseret

11 11 1) projekt og entrepriselederens funktion, opgaver og rolle samt ansvar ved udførelsen af projekter og entrepriser 2) relevante love og regler samt ansvar, forpligtelser og rettigheder i forbindelse med entrepriser 3) moderne kalkulationsmetoder og tidssvarende programmer til prisberegning 4) procedurer og regler i forbindelse med tilbudsgivning og indgåelse af aftaler 5) projektmodeller og styringsprocesser og projektarbejdsformens metoder og redskaber samt gruppedynamiske arbejdsprocesser 1) opbygge en projektorganisation, håndtere samarbejdsprocesser samt etablere og formidle et tværfagligt samarbejde 2) anvende relevante værktøjer til planlægning, styring og gennemførelse samt dokumentation af projekter. 3) udarbejde udbuds og tilbudsmaterialer 4) beregne pris og afgive tilbud 5) planlægge, organisere og styre daglige arbejdsopgaver og større entrepriser 1) varetage rollen både som rådgiver og som projekt eller entrepriseleder 2) lede installationstekniske projekter og entrepriser samt daglige opgaver i en installatørvirksomhed Økonomi og virksomhedsdrift. 6 ECTS point i 1. studieår Etablering og drift af en virksomhed Virksomhedsøkonomi og logistik Relevante emner inden for erhvervsjura : 1) etablering, opbygning og overtagelse af en virksomhed, samt udvikling og skabelse af et idé og et forretningsgrundlag 2) centrale metoder og praksis inden for virksomhedsdrift 3) indkøb, lager og materialestyring, styring af arbejdsopgaver og personale samt styring af ordrer, levering/aflevering og afsætning 4) regnskaber og budgetter samt økonomisk analyse 5) økonomisk og administrativ styring af virksomhed, opgaver og projekter samt entrepriser 6) de centrale love og regler, der regulerer forholdet mellem en installationsteknisk virksomhed og dens interessegrupper. : 1) etablere, overtage og opbygge en virksomhed samt planlægge, styre og organisere den daglige drift 2) udarbejde et regnskab, opstille budgetter samt vurdere investeringsbehov og økonomi 3) styre og administrere en virksomheds og en entreprises økonomi 4) anvende relevante analyseværktøjer vedrørende økonomi, drift og ledelse 5) skabe et relevant beslutningsgrundlag og omsætte grundlaget til konkrete handlingsplaner for økonomi og drift 6) udarbejde forretningsplaner

12 12 : 1) etablere, overtage og drive en installationsteknisk virksomhed 2) varetage ledelsesopgaver i forbindelse med styring af drift og økonomi Kvalitet, sikkerhed og miljø. 4 ECTS point i 1. og 2. studieår Kvalitet, kvalitetssikring og kvalitetsstyring Miljø og miljøledelse Arbejdsmiljø, sikkerhed og trivsel Relevante love og regler vedrørende miljø og arbejdsmiljø : 1) arbejdsbetingede sygdomme og brancherelevante arbejdsmiljøproblemer samt miljøforhold og miljøpolitik 2) gældende lovgivning og branchekrav vedrørende kvalitet, sikkerhed og arbejdsmiljø samt miljø 3) relevante styresystemer til sikring af kvalitet (SKS / KS), sikkerhed og arbejdsmiljø : 1) analysere og vurdere arbejdsmiljø og miljøforhold samt kvalitetsbehov 2) i overensstemmelse med gældende lovgivning, regler og branchekrav udvikler, opbygge, implementere, vedligeholde og anvende relevante styresystemer til sikring af kvalitet, sikkerhed og arbejdsmiljø samt miljø 3) håndtere et autorisationsmæssigt ansvar og både kvalitetssikre og udarbejde vedligeholdelsesplan for installation, projekt og entreprise : 1) påtage sig ledelsesopgaver, der indbefatter ansvaret for arbejdsmiljø, miljø og kvaliteten 2) forvalte et autorisationsmæssigt betinget ledelsesansvar Organisation og ledelse. 4 ECTS point i studieår. Etablering og opbygning af organisationer samt organisationsudvikling. Ledelse af organisationer, systemer, kulturer og personale samt udviklingsprocesser. Arbejdsret og personalejura samt relevante emner fra erhvervsjura. : 1) virksomhedsformer, organisationsmodeller, innovation og organisationsudvikling, arbejdspladsens formelle og uformelle organisationer, organisering af personale samt opbygning af medarbejdergrupper 2) strategisk ledelse og lederens funktioner, opgaver og roller, relevante ledelsesværktøjer, ledelse og samarbejde, almen arbejdspsykologi samt forandrings og udviklingsprocesser 3) den danske arbejdsmarkedsmodel og personalejura : 1) organisere virksomhed og arbejdsplads, etablere, opbygge og udvikle organisationer og et personale, håndtere organisationsmodeller og kulturer samt sociale og interpersonelle relationer

13 13 2) arbejde med strategisk ledelse og anvende relevante ledelsesværktøjer i en given situation samt håndtere forandrings, udviklings og implementeringsprocesser 3) lede et personale, sikre trivsel og motivation, tiltrække og fastholde medarbejdere samt håndtere samarbejds og personaleforhold efter gældende love og regler : Den uddannede installatør er kvalificeret til 1) indgå i en installatørvirksomheds ledelsesfunktioner og påtage sig et personaleansvar 1) deltage i udviklingsopgaver af organisation og personale samt håndtere udviklings, forandrings og implementeringsprocesser i forbindelse med innovation. Teknologi og projektering inden for stærkstrøm Teknisk beregning 5 ECTS point i 1.studieår Grundlæggende beregning af elektriske kredsløb og elektriske maskiner 1) stærkstrømsområdets teori og dens betydning for elektriske installationer og anlægs funktion 2) stærkstrømsområdets passivkomponenter og deres anvendelse 3) metoder og værktøjer til beregning af elektriske kredsløb 4) virkemåden og den praktiske opbygning af elektriske maskiner på grundlæggende niveau 1) udføre beregning af almindeligt forekomne elektriske kredsløb opbygget af passivkomponenter 1) vurdere og formidle praksisnære problemstillinger indenfor stærkstrømsområdets teori og opstille løsningsmuligheder i relation til denne Den uddannede installatør er kvalificeret til 2) i en struktureret sammenhæng at tilegne sig færdigheder og ny viden i relation til stærkstrømsområdets grundlæggende teori Elforsyningsanlæg, 5 ECTS point i 2.studieår Planlægning, projektering, drift, eftersyn og vedligeholdelse af elforsyningsanlæg i mellemspændingsområdet (over 1 kv og under 30 kv) og lavspændingsdistributionsnettet 1) elforsyningsanlæggets opbygning, komponenter og funktion 2) gældende love og regler indenfor området 3) begreber og metoder og kan reflektere over anvendelsen af disse i relation til området 1) planlægge, projektere, dokumentere, idriftsætte og deltage i servicering af elforsyningsanlæg 2) vurdere og formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder indenfor området

14 14 Den uddannede installatør er kvalificeret til 1) indenfor området at deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang 2) at håndtere udviklingsorienterede situationer i relation til området Bygningsinstallationer 15 ECTS point i 1.studieår og 5 ECTS point i 2.studieår Planlægning, projektering, udførelse, drift, eftersyn og vedligeholdelse af elektriske bygningsinstallationer. 1) elektriske bygningsinstallationers opbygning, anvendte komponenter og deres funktion 2) gældende love og regler indenfor området 3) begreber og metoder og kan reflektere over anvendelsen af disse i relation til området 1) planlægge, projektere, dokumentere, idriftsætte og servicere elektriske bygningsinstallationer 2) vurdere anlægsformer samt vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger inden for området 3) selvstændigt vurdere og gennemføre praksisnære problemløsninger inden for området under hensyntagen til sikkerheds, energi og miljøtekniske forhold 1) projektere, tilrettelægge og styre udførelsen af elektriske bygningsinstallationer under anvendelse af den nyeste teknologi 2) håndtere udviklingsorienterede situationer i relation til området Bygningsautomatik 5 ECTS point i 1.studieår Planlægning, projektering og udførelse af bygningsautomatik med teknologier indenfor Intelligente Bygnings Installationer (IBI) og Building Management Systems (BMS) 1) elektriske og elektroniske systemer til styring og regulering af bygningers drift og energieffektivisering 2) komponenter, deres anvendelse og funktion 3) begreber og metoder og kan reflektere over anvendelsen af disse i relation til området 1) vurdere anlægsformer samt vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger inden for området 2) selvstændigt vurdere og gennemføre praksisnære problemløsninger inden for området under hensyntagen til energi og miljøtekniske forhold 1) deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for området med en professionel tilgang

15 15 2) håndtere udviklingsorienterede situationer i relation til området Automatik til mindre maskiner og anlæg 5 ECTS point i studieår Automatik og elektriske installationer på mindre maskiner og anlæg 1) elektriske og elektroniske systemer til styring af mindre maskiner og anlæg 2) komponenter, deres anvendelse og funktion 3) gældende standarder og normer inden for området 1) vurdere anlægsformer samt vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger inden for området. 2) selvstændigt vurdere og gennemføre praksisnære problemløsninger til mindre automatiske anlæg under hensyntagen til drifts, sikkerheds og miljømæssige forhold 1) deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for området med en professionel tilgang 2) håndtere installationstekniske situationer i relation til området Teknologi og projektering inden for vvs Teknisk beregning, 5 ECTS point i 1. og 2.studieår Teknisk beregning af vvs anlæg ved hjælp af relevante og tidssvarende matematiske og fysiske discipliner og værktøjer 1) matematiske og fysiske metoder og værktøjer til beregning af energiforsyningsanlæg samt bygningsinstallationer 1) konstruere tekniske systemer ved hjælp af matematiske og fysiske discipliner og værktøjer 2) kunne analysere og konstruere tekniske systemer ved anvendelse af relevante og tidssvarende matematiske og fysiske discipliner og værktøjer Indeklima/ventilation, 10 ECTS point i 1. og 2. studieår Inde og udeklima, varme og fugtbelastning, ventilationsprincipper, anlægstyper, ventilatorer, kanaler, regulering og styring, lyd og vibrationer, isolering.

16 16 1) dimensionering af samt etablering af indeklima/ventilationsanlæg med tilhørende automatik 2) drift og vedligehold af indeklima/ventilationsanlæg med tilhørende automatik 1) projektere og dimensionere indeklima/ventilationsanlæg med tilhørende automatik, samt vurdere installationsformer og vælge relevante og tidssvarende løsninger 2) etablere og varetage drift og vedligehold af indeklima/ventilationsanlæg med tilhørende automatik 1) projektere og tilrettelægge udførelsen af arbejder på indeklima/ventilationsanlæg med tilhørende automatik. 2) kunne vurdere, rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende indeklima/ventilationsanlæg med tilhørende automatik. Varme, 10 ECTS point i 1. studieår Bygningers varmetab og energibehov, varmeanlæg med radiatorer, gulvvarme, kedler, skorstene, fjernvarme, pumper, regulering, isolering. 1) Bygningers varmetab og energibehov 2) dimensionering af samt etablering og varetagelse af drifts og vedligeholdelse af varmeanlæg med tilhørende automatik 1) Beregne og dokumentere bygningers varmetab og energibehov 2) projektere og dimensionere varmeanlæg, etablere og varetage drifts og vedligeholdelse af varmeanlæg med tilhørende automatik, samt vurdere installationsformer og vælge relevante og tidssvarende løsninger. 1) projektere og tilrettelægge udførelsen af arbejder på varmeanlæg med tilhørende automatik 2) kunne vurdere, rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende varmeanlæg med tilhørende automatik Sanitet, 10 ECTS point i 1. studieår Afløb; Udluftede og ikke udluftede spildevandsinstallationer, regnvands og drænvandsinstallationer, pumpeanlæg, materialer, korrosion, sikring mod brand, støj Vand; Brugsvandsinstallationer, installationsgenstande, varmtvandsbeholdere, cirkulation, isolering, trykforøgelse, vandbehandling, materialer, korrosion, støj 1) dimensionering af samt etablering og varetagelse af drifts og vedligehold af sanitetstekniske forsyningsanlæg

17 17 1) projektere og dimensionere sanitetstekniske forsyningsanlæg, etablere og varetage drifts og vedligehold af sanitetstekniske forsyningsanlæg samt vurdere installationsformer og vælge relevante og tidssvarende løsninger 1) projektere og tilrettelægge udførelsen af arbejder på sanitetstekniske forsyningsanlæg 2) kunne vurdere, rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende sanitetstekniske forsyningsanlæg. Gasteknik 1, 5 ECTS point i 1. og 2. studieår Installationer hos den almindelige forbruger samt mindre F gasinstallationer 1) myndighedsbestemmelser og reglementer, autorisationer og certifikater for gastekniske anlæg 2) gassens egenskaber og forbrænding, gasforsyningssystemer, installationer og komponenter i jord og i bygning, gasforbrugende apparater og kedler, ventilations og aftræksystemer 3) dimensionering af samt etablering af gastekniske anlæg med tilhørende automatik 1) projektere, dimensionere, etablere og drive almindelige gastekniske anlæg med tilhørende automatik samt vurdere installationsformer og vælge relevante, sikkerhedsmæssige og tidssvarende løsninger. 1) projektere og tilrettelægge udførelsen af arbejder på almindelige gastekniske anlæg med tilhørende automatik 2) kunne vurdere, rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende almindelige gastekniske anlæg med tilhørende automatik Praktik Praktik 15 ECTS point i 2. studieår I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Den studerende er under praktikken tilknyttet en eller flere private eller offentlige virksomheder Praktikken skal så vidt muligt være hos en virksomhed indenfor den professionsretning (f.eks. rådgivning, installation eller energioptimering) som den studerende har valgt, for at danne grundlag for tema til afgangsprojekt Praktikken gennemføres i henhold til professionens praksis, således at den sammen med uddannelsens øvrige elementer bidrager til, at den studerende udvikler en professionel kompetence og samtidig få kendskab til indholdet af et job i virksomheden som færdigudannet installatør.

18 18 Den studerende har viden om 1) professionens arbejdsopgaver og kendskab til metoder, redskaber og værktøjer Den studerende kan 2) selvstændigt vurdere og gennemføre relevante praksisnære problemstillinger der er indeholdt i uddannelsesaftalen med praktikvirksomheden 1) håndtere relevante situationer og problemstillinger med en professionel tilgang indenfor den valgte professionsretning Prøver Angivelse af prøver, der er fælles for alle godkendte udbud af uddannelsen Installatøruddannelsen har tre prøver: 1. årsprøve n, der er placeret inden udgangen af 2. semester praktikprøven, der afvikles umiddelbart efter praktikopholdet det afsluttende eksamensprojekt Krav til det afsluttende eksamensprojekt samt eventuelle andre skriftlige opgaver og projekter, der er fælles for alle godkendte udbud af uddannelsen 1. årsprøve er en ekstern prøve, der ligger inden udgangen af 2. semester og med et omfang, der svarer til 3 ugers arbejdsindsats for den studerende. Prøven skal dokumentere, at den studerende har opnået de læringsmål, der er fastsat 1. studieår. Prøven består af et projekt og en mundtlig del, der gives 1 samlet karakter. Praktikprøven, der ligger efter den studerendes gennemførelse af praktikken, skal dokumentere, at den studerende har opnået de læringsmål, der er fastsat for praktikken. En eller flere repræsentanter for den studerendes praktikvirksomheder bør medvirke ved bedømmelsen. Prøven i det afsluttende eksamensprojekt er en ekstern prøve, som sammen med prøven efter praktikken og uddannelsens øvrige prøver skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Prøven skal dokumentere forståelse af praksis og centralt anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling, der tager udgangspunkt i et konkret opgave/projekt inden for installationsområdet. Problemstillingen, der skal være central for professionen, formuleres af den studerende i samarbejde med en virksomhed. Institutionen godkender problemstillingen. Selve prøven består af et projekt og en mundtlig del, der gives en samlet karakter. Den studerende tilknyttes både en institutions og en virksomhedsvejleder i forbindelse med udarbejdelsen af det afsluttende eksamensprojekt. Regler om merit jf. 19, herunder angivelse af eventuelle meritaftaler, for så vidt angår uddannelseselementer, der er omfattet af studieordningens fællesdel. Der er ingen gældende meritaftaler til studieordningens fællesdel.

19 19 Institutionsdel gældende for Københavns Erhvervsakademi Den studerende har mulighed for at vælge et eller flere valgfrie uddannelseselementer, der udbydes af Københavns Erhvervsakademi eller foreslås af den studerende selv. Derudover betragtes temaet for praktikken og det afsluttende eksamensprojekts indhold som valgfrie uddannelseselementer. Det valgfri uddannelseselement beskrives, så det fremgår hvilken viden, færdigheder og kompetence, som den studerende skal opnå. Beskrivelsen skal svare til de eksempler, der fremgår nedenfor. Valgfrie uddannelseselementer er placeret i 3. og 4. semester og skal godkendes. Beskrivelse af valgfrie uddannelseselementer Valgfrie uddannelseselementer inden for stærkstrøm henholdsvis gas og VVS udgør i alt 15 ECTS point. Stærkstrømsområdet Autorisation stærkstrøm 5 ECTS point Teoretisk og praktisk forberedelse til gennemførelse af autorisationsprøve, der stilles af autorisationsgivende myndighed. Den studerende har viden om 1) myndighedsbestemmelser og bekendtgørelser for stærkstrømsinstallationer 2) de teoretiske forhold der er gældende i elektrotekniske kredsløb Den studerende kan 1) anvende og betjene måleinstrumenter der anvendes i stærkstrømstekniske installationer 1) projektere og tilrettelægge udførelsen af stærkstrømstekniske installationer 2) kunne vurdere, rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love og regler vedrørende stærkstrømstekniske installationer og deres idriftsættelse Gas og VVS området Gasteknik 2, 10 ECTS point Gasteknik 2 forudsætter bestået gasteknik 1. Opbygning og installation af større kedelcentraler og andre gasfyrede anlæg Gasfejlfinding og indregulering, forbrugerrådgivning, opstart, eftersyn (service) og udkald til mindre gastekniske anlæg Opbygning og installation af større kedelcentraler og andre gasfyrede anlæg (3 ECTS point) 1) myndighedsbestemmelser og reglementer, autorisationer og certifikater for gastekniske anlæg

20 20 2) gassens egenskaber og forbrænding, gasforsyningssystemer, installationer og komponenter i jord og i bygning 3) gasforbrugende apparater og kedelcentraler, ventilations og aftræksystemer 4) dimensionering af samt etablering af gastekniske anlæg med tilhørende automatik 1) projektere og dimensionere gastekniske anlæg, etablere og varetage drifts og vedligeholdelse af gastekniske anlæg med tilhørende automatik, samt vurdere installationsformer og vælge relevante, sikkerhedsmæssige og tidssvarende løsninger 1) projektere og tilrettelægge udførelsen af arbejder på gastekniske anlæg med tilhørende automatik 2) kunne vurdere, rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende gastekniske anlæg med tilhørende automatik Gasfejlfinding og indregulering, forbrugerrådgivning, opstart, eftersyn (service) og udkald til mindre gastekniske anlæg (7 ECTS point): 1) myndighedsbestemmelser og reglementer, autorisationer og certifikater for gastekniske anlæg 2) gasteknik, indregulering, kontrol og afprøvning af gastekniske anlæg inkl. ventilations og aftrækssystemer med tilhørende automatik 1) systematisk afprøve og kontrollere udførte gastekniske anlæg inkl. ventilations og aftrækssystemer med tilhørende automatik 2) indregulere gastekniske anlæg til korrekt funktion 3) servicere mindre gastekniske anlæg inkl. ventilations og aftrækssystemer med tilhørende automatik systematisk 4) finde fejl på gastekniske anlæg inkl. ventilations og aftrækssystemer med tilhørende automatik 1) tilrettelægge udførelsen af arbejder på gastekniske anlæg inkl. ventilations og aftrækssystemer med tilhørende automatik 2) indregulere, fejlfinde og servicere mindre gastekniske anlæg inkl. ventilations og aftrækssystemer med tilhørende automatik 3) varetage rådgivning og instruktion af forbrugere om sikkerhed, energi og miljøforhold på gastekniske anlæg inkl. ventilations og aftrækssystemer med tilhørende automatik Bygningsautomatik 5 ECTS point Automatik og datakommunikation i forbindelse med udførelse af bygningsautomatik med teknologier indenfor intelligente bygningsinstallationer (IBI) og building management systems (BMS) 1) elektriske og elektroniske systemer til styring og regulering af bygningsautomatik 2) komponenter, deres anvendelse og funktion

Fælles studieordning for erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK EL & VVS

Fælles studieordning for erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK EL & VVS Fælles studieordning for erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK EL & VVS Erhvervsakademiet Lillebælt Rev. 19. december 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 En bred og fleksibel

Læs mere

STUDIEORDNING VVS Installatør (AK)

STUDIEORDNING VVS Installatør (AK) STUDIEORDNING VVS Installatør (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Slagelse 2013-2015 Gældende fra august 2013 Forord Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

STUDIEORDNING w w w. h a d s t e n t s. d k

STUDIEORDNING   w w w. h a d s t e n t s. d k STUDIEORDNING Installatør (AK) EL/VVS Erhvervsakademiuddannelserne inden for energiinstallation August 2011 Installatørafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indhold Studieordningens formål...

Læs mere

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK)

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Nykøbing Falster 2014-2015 0 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Studieordningens rammer... 7 2.1 Læsevejledning... 7 2.2 Oversigt

Læs mere

STUDIEORDNING GVS-mester (AK)

STUDIEORDNING GVS-mester (AK) STUDIEORDNING GVS-mester (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Slagelse 2013-2015 Gældende fra august 2013 Forord Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

Studieordning for installatør (AK) Installatør. Studieordning

Studieordning for installatør (AK) Installatør. Studieordning Installatør Studieordning August 2014 1. Studieordningens rammer... 3 1.1 Ikrafttrædelsesdato... 3 1.2 Overgangsordninger... 3 1.3 Læsevejledning... 3 2. Optagelse på uddannelsen... 4 3. Uddannelseselementer

Læs mere

Gas kerneområdet teknologi og projektering, VVS, 5 ECTS... 21

Gas kerneområdet teknologi og projektering, VVS, 5 ECTS... 21 Studieordningens rammer... 3 Formål... 3 Titel... 3 Normeret studietid... 3 Love og bekendtgørelser... 3 Fællesdel / institutionsdel af studieordningen... 3 Optagelse på uddannelsen... 4 Ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

Studieordning for uddannelse i Installatør VVS Version: forår 2013. Studieordning for uddannelsen til Installatør- VVS (AK)

Studieordning for uddannelse i Installatør VVS Version: forår 2013. Studieordning for uddannelsen til Installatør- VVS (AK) Studieordning for uddannelse i Installatør VVS Version: forår 2013 Studieordning for uddannelsen til Installatør- VVS (AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse... 4 1. Beskrivelse af kerneområder...

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation BEK nr 639 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer

Læs mere

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK)

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Nykøbing Falster 2012-2013 1 Forord Kort om uddannelsen samt jobmuligheder En toårig uddannelse inden for det tekniske område.

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Erhvervsakademiet Lillebaelt Munke Mose Allé 9 5100 Odense C Tlf.: 70 10 58 00 INSTALLATØR VVS STUDIEHÅNDBOG 2009

Erhvervsakademiet Lillebaelt Munke Mose Allé 9 5100 Odense C Tlf.: 70 10 58 00 INSTALLATØR VVS STUDIEHÅNDBOG 2009 INSTALLATØR VVS STUDIEHÅNDBOG 2009 E R H V E R V S A K A D E M I E T L I L L E B A E LT VVS ERHVERVSAKADEMIET LILLEBAELT DIN FREMTID VVS 2009 2 2009 VVS INDHOLDSFORTEGNELSE TEKST SIDE Forord 3 Vigtige

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Studieordning. Erhvervsakademiuddannelsen Energiteknolog (AK)

Studieordning. Erhvervsakademiuddannelsen Energiteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen Energiteknolog (AK) Erhvervsakademiet Lillebælt, januar 2010 Indholdsfortegnelse: ens fællesdel... 4 Indledning... 4 Uddannelsens struktur samt fordeling af ECTS point i de enkelte

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Fælles!studieordning!for!uddannelse!i!energiteknologi!(energiteknolog!AK)! Version:!1/8!2013! ! Studieordning! for!uddannelsen!til!

Fælles!studieordning!for!uddannelse!i!energiteknologi!(energiteknolog!AK)! Version:!1/8!2013! ! Studieordning! for!uddannelsen!til! Fællesstudieordningforuddannelseienergiteknologi(energiteknologAK) Version:1/82013 Studieordning 1 foruddannelsentil energiteknologak Fællesstudieordningforuddannelseienergiteknologi(energiteknologAK)

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

ErhvervsAkademiet, Odense Tekniske Skole. Studieordning for Gas-, Vand- og Sanitetsmesteruddannelsen

ErhvervsAkademiet, Odense Tekniske Skole. Studieordning for Gas-, Vand- og Sanitetsmesteruddannelsen ErhvervsAkademiet, Odense Tekniske Skole Studieordning for Gas-, Vand- og Sanitetsmesteruddannelsen Gældende fra januar 2008 Indhold 1. Lovgrundlag for uddannelsen... 3 Lovgrundlag... 3 Indledning... 3

Læs mere

Studieordning del 2-2014

Studieordning del 2-2014 Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Datamatikeruddannelsen AP Degree in Computer Science Version 2.1 Revideret august 2014 Side 0 af 18 Indhold - Institutionsdel Indhold - Institutionsdel...1 1. Studieordningens

Læs mere

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK)

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Studieordning 1 1.1 Indledning... 4 1.2 Lovgrundlag... 4 1.3 adgangskrav... 5 1.4 Jobprofiler... 5 1.5 Studiemiljø... 6 Lokalsamfundet...

Læs mere

Institutionel del Studieordning E designer August 2015

Institutionel del Studieordning E designer August 2015 Institutionel del Studieordning E designer August 2015 University College Nordjylland 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 3 3. Rammer og kriterier

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr 1519 af 16/12/2013 Gældende (Eksamensbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 19-12-2013 M inisteriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ændrer i/ophæver BEK nr 714 af 27/06/2012

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen - med studieretninger inden for netværk og elektronik Praktikvejledning til virksomheder i Danmark Invitation til et værdifuldt samarbejde Den 1. august

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Fælles studieordning for uddannelse I energiteknologi (energiteknolog AK) Version: 21/9 2012. Studieordning for uddannelsen til energiteknolog AK

Fælles studieordning for uddannelse I energiteknologi (energiteknolog AK) Version: 21/9 2012. Studieordning for uddannelsen til energiteknolog AK Fælles studieordning for uddannelse I energiteknologi (energiteknolog AK) Version: 21/9 2012 Studieordning for uddannelsen til energiteknolog AK Fællesdel studieordningen Energiteknolog (AK) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014 Indhold 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 2 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 2 2.1 Førsteårsprøven - Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Programmering, Systemudvikling,

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 3.1

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for uddannelse i Energiteknologi (Energiteknolog AK) Version: 2015. Studieordning for uddannelsen til Energiteknolog AK

Studieordning for uddannelse i Energiteknologi (Energiteknolog AK) Version: 2015. Studieordning for uddannelsen til Energiteknolog AK Studieordning for uddannelse i Energiteknologi (Energiteknolog AK) Version: 2015 Studieordning for uddannelsen til Energiteknolog AK August 2015 1. Udbydende institutioners adresser University College

Læs mere

Energiteknologuddannelsen

Energiteknologuddannelsen Erhvervsakademiuddannelser til Lindø-medarbejdere Udlagt til Syddansk Erhvervsskole af Erhvervsakademiet Lillebælt 8. juni 2011 NB! Alle priser er bergnet ud fra Undervisningsministeriets takstkatalog

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for produktion (produktionsteknolog AK)

Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for produktion (produktionsteknolog AK) Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for produktion (produktionsteknolog AK) Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 4 1.1. Ikrafttrædelsesdato 4 1.2. Overgangsordninger 5 2. Optagelse

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Studieordning August 2014

Studieordning August 2014 Studieordning August 2014 Indhold 1 Studieordningens rammer... 3 1.1 Ikrafttrædelsesdato... 4 1.2 Overgangsordninger... 4 1.3 Læsevejledning... 4 2 Optagelse på uddannelsen... 5 2.1 Krav til uddannelse,

Læs mere

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST januar 2012 INDHOLD Prøven på 4. semester: Individ, institution og samfund Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 20...4 International modul... 7 Prøven på 5. semester:

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder og ECTS omfang... 1 3.1 Kerneområdet Programmering...

Læs mere

11. Deltagelsespligt og modulrækkefølge Den studerende skal deltage i de fastlagte og målrettede teoretiske undervisnings- og vejledningsforløb rettet mod modulernes tema og centrale fagområder med henblik

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013 Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1526. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Studieordning 2014 Fælles del

Studieordning 2014 Fælles del Studieordning 2014 Fælles del Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.2 Revideret august 2014 Side 0 af 16 Indhold Fælles del 1. Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder...

Læs mere

Gastekniske uddannelser Krav, kompetencer, muligheder

Gastekniske uddannelser Krav, kompetencer, muligheder Krav, kompetencer, muligheder ERFA-Konference gasfyrede anlæg Byggecentrum Middelfart Den 30. & 31. august 2007 Nils Lygaard TEKNIQ 1 Gastekniske uddannelser Oversigt» - Installatør AK / Gas-, vand- og

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, august 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 04. februar 2014 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK)

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Studieordning for uddannelsen AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Erhvervsakademi Dania Hadsten August 2014 Studieordning for uddannelsen til Automationsteknolog (AK) ved Erhvervsakademi Dania Godkendt af Rektor

Læs mere

STUDIEORDNING Datamatikeruddannelsen

STUDIEORDNING Datamatikeruddannelsen STUDIEORDNING Datamatikeruddannelsen Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved September 2014 Indholdsfortegnelse FÆLLES DEL Indholdsfortegnelse FÆLLES DEL... 3 Uddannelsens

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 9, stk. 2, 12, stk. 1 og 2, 17 stk. 4, 21, stk. 2 og 22, stk.1 i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag mv.

Læs mere

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 01.09.2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer Odense Tekniske Gymnasium Prøver og eksamen Vejledning og reglementer Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? 2 Eksamensindstilling 2 Eksamensudtræk 3

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 Revideret 20. august 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Studieordning for Datamatiker

Studieordning for Datamatiker for Datamatiker 2013 Erhvervsakademiuddannelsen (AK) Inden for informationsteknologi AP Degree in Computer Science Juni 2013 Indhold Del 1: Fællesdel... 4 1 Generelle bemærkninger... 4 Studieordningen...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 2000 2 1. GRUNDLAG HD uddannelsen i Afsætningsøkonomi er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august

Læs mere

Studieordning. Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved. September 2013

Studieordning. Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved. September 2013 Studieordning Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved September 2013 Indhold Del 1: Fællesdel... 3 1 Generelle bemærkninger... 3 Studieordningen...

Læs mere

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Studieordning for professionsbachelor i innovation og Professionsbacheloruddannelsen i innovation og Bachelor s Degree of Innovation and Entrepreneurship Godkendt 25. august 2014 Områdechef Kirsten Ringgaard

Læs mere

STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK)

STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK) STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Slagelse 2013-2015 Gældende fra august 2013 Forord Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på Erhvervsakademi

Læs mere

Fælles studieordning for uddannelse i energiteknologi (energiteknolog AK) Version: 17/5 2013 1 STUDIEORDNING 2013. Seneste revision: 17.05.

Fælles studieordning for uddannelse i energiteknologi (energiteknolog AK) Version: 17/5 2013 1 STUDIEORDNING 2013. Seneste revision: 17.05. Fælles studieordning for uddannelse i energiteknologi (energiteknolog AK) Version: 17/5 2013 1 STUDIEORDNING 2013 Seneste revision: 17.05.2013 Intern rev. Paul A. Jensen d. 17.5.2013 Energiteknolog AK

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Grundforløb tømrer og elektriker

Grundforløb tømrer og elektriker Grundforløb tømrer og elektriker EUX på DjH Studieforberedende samtaler Kommende EUX-grundforløbselever bliver indkaldt til en studieforberedende samtale før studiestart. Samtalen varer omkring 20 minutter,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 372 af 15/04/2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) UDKAST Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1 og 2, 8 a, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven),

Læs mere