Miljøøkonomiske beregningspriser for emissioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøøkonomiske beregningspriser for emissioner"

Transkript

1 NOTAT Miljøøkonomiske beregningspriser for emissioner Mikael Skou Andersen og Jørgen Brandt, Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET 1

2 Indledning Emissioner af helbredsskadelige kemiske stoffer til atmosfæren kan transporteres over lange afstande og medføre helbredseffekter både tæt på kilden (lokale effekter) og op til flere tusinde km væk fra kilden (regionale effekter). De kemiske stoffer bliver transporteret med vinden og undervejs sker der kemisk omdannelse, samt afsætning på jordoverfladen både via nedbør (våddeposition) og direkte afsætning (tørdeposition). Den kemiske omdannelse sker, når de emitterede kemiske stoffer reagerer med andre stoffer som er til stede i atmosfæren. På denne måde omdannes de primært emitterede gasser SO 2, NO x og NH 3 til bl.a. de sekundært dannede partikler SO 4 2-,NO 3 - og NH 4 +, ligesom der sker en reaktion med den ozon der stammer fra udledninger i Danmark og i udlandet og som transporteres ind over Danmark med vinden. Der er tale om yderst komplekse relationer mellem de nævnte emissioner og ændringerne i luftens koncentrationer af både primære og sekundære forureningskomponenter. De er især komplekse, hvor baggrundskemien spiller ind - hvilket fx er tilfældet for både SO 2, NO x og NH 3. Kompleksiteten er mindre for udledningen af primære partikler, PPM 2.5. De komplekse atmosfæriske forhold kan beskrives og modelleres i regionalskalamodeller som den Danske Eulerske Hemisfæriske Model (DEHM). DEHM er en luftforureningsmodel som beregner ændringerne i luftkvaliteten i et lagdelt gitternet bl.a. baseret på emissioner EMEP, det Europæiske samarbejde om overvågning af langtransporteret luftforurening. DEHM modellerer både de fysiske og kemiske forhold i atmosfæren og kan gøre rede for 67 forskellige kemiske stoffer. DEHM er valideret for danske og Europæiske forhold gennem mere end 25 år. Med anvendelse af DEHM, kan man ud fra detaljerede beregninger af time-fortime-variationerne, nå frem til årsmiddelværdier for de ændringer i luftkvaliteten som kan henføres til ændringer i udledningen fra de enkelte forureningskilder og eller emissionssektorer. DEHM beregner luftkvalitetsændringerne i et såkaldt gitternet, hvor hver gittercelle er 16,6 km x 16,6 km i udstrækning over Nordeuropa inkl. Danmark, 50 km x 50 km over Europa og 150 km x 150 km over resten af den nordlige hemisfære og tager således hensyn til interkontinental transport af luftforurening. Med dette redskab er det muligt, støttet på GIS-fordelte populationsdata, at opgøre ændringer i eksponeringen af den befolkning som befinder sig i det relevante område. 2

3 Miljøøkonomiske beregningspriser for emissioner EVA er et modelsystem som kan foretage en integreret opgørelse af de eksterne omkostninger ved luftforureningen baseret på den atmosfæriske modellering i den Danske Eurlerske Hemisfæriske Model (DEHM). EVA er en forkortelse for Economic Valuation of Air pollution. Det sker efter impact pathway-metoden, som principielt set består af fire led (jf. Rabl and Peuportier, 1995): atmosfærisk modellering af årsmiddelværdier for koncentrationsbidragene fra emissioner, opgørelse af eksponering ud fra GIS-data over befolkningens placering; dette baseret på CPR-data med tilhørende aldersfordeling, opgørelse af sundhedseffekter; dette baseret på eksponeringsrespons-sammenhænge for eksponering og tilhørende statistiske forventninger til frekvensen for morbiditet og mortalitet, monetær værdisætning, dette baseret på enhedsværdier for de enkelte sundhedseffektslutpunkter (eksempelvis pr. mistet leveår, pr. sygedag osv.). De anvendte eksponerings-respons funktioner såvel som den økonomiske værdi-sætning af sundhedseffekt-slutpunkterne fremgår af tabel A. Ved operationaliseringen af eksponerings-respons-relationerne er fulgt fremgangsmåden anvendt i forbindelse med den, af EU-Kommissionen, publicerede impact assessment for Temastrategien for Luft, under den såkaldte Clean Air For Europe (CAFÉ) proces (se Bach et. al., 2006). I spørgsmålet om hvilken sundhedsfaglig dokumentation der skulle lægges til grund, anvendte EU-Kommissionen komité-systemet under verdenssundhedsorganisationen WHO som reference. I DMU Faglig rapport nr. 507 (Andersen et. al., 2004) og sidenhen i DMU Faglig rapport nr. 586 (Bach et. al., 2006), DMU Faglig Rapport nr. 783 (Andersen, 2010) og DCE rapport nr. 64 (Brandt et.al. 2013), er dokumentationsgrundlaget blevet sammenfattet på dansk, ligesom det har været genstand for granskning i en tværministeriel arbejdsgruppe i 2006 ledet af det daværende Transport- og Energiministerium. Under forskningscentret Centre for Energy, Environment and Health (CEEH; - som var støttet med en fem-årig bevilling fra Det Strategiske Forskningsråd blev gennemført opdaterede modelberegninger med udgangspunkt i emissionerne for 2008 som det seneste år. Der henvises til de publicerede resultater i det internationale tidsskrift Atmospheric Chemistry and Physics for dokumentation vedrørende modelberegningerne (Brandt et. al., 2013a; 2013b). I forbindelse med udarbejdelsen af nærværende notat er CEEH modelberegningerne opdateret til prisniveau Beregningerne er udført i henhold til Finansministeriets (2013) reviderede diskonteringsrente, der for de første 35 år udgør 4 pct., hvorefter den nedsættes, først til 3 pct. og ved det 70. år til 2,5 pct. Desuden er en nettoafgiftsfaktor på 1,325 indarbejdet i opgørelsen (jf Møller et. al., 2010). 3

4 Sundhedseffekt Slutpunkter Eksponerings-respons funktioner Værdisætning DKK (2013-priser) MORBIDITET (PM 2.5) Bronkitis 8.2E-5 tilfælde pr. µgm -3 (voksne) pr. tilfælde 8.4E-4 dage pr. µgm -3 (voksne) 988 pr. dag - åndedrætsbesvær 3.46E-6 tilfælde pr. µgm pr. tilfælde - hjerneblødning 8.42E-6 tilfælde pr. µgm pr. tilfælde - kredsløbsforst. (> 65 år) 3.09E-5 tilfælde pr. µgm pr. tilfælde Lungekræft, morbiditet 1.26E-5 tilfælde pr. µgm pr. tilfælde Astma børn (7.6 % < 16 år) - bronchodilator doser 1.29E-1 doser pr. µgm pr. tilfælde - hoste 4.46E-1 dage pr. µgm pr. dag - åndenød 1.01E-1 dage pr. µgm pr. dag Astma voksne (5.9 % > 15 år) - bronchodilator doser 2.72E-1 doser pr. µgm pr. tilfælde - hoste 2.8E-1 dage pr. µgm pr. dag - åndenød 1.01E-1 dage pr. µgm pr. dag MORTALITET Akut mortalitet (SO 2) 7.85E-6 tilfælde pr. µgm -3 15,5 mio. pr. tilfælde Kronisk mortalitet (PM 2.5) 1.138E-3 YOLL pr. µgm -3 (>30 år) 583,293 pr. YOLL Infant mortalitet (PM 2.5) 4.68E-5 tilfælde pr. µgm -3 (< 9 mdr.) 23,3 mio. pr. tilfælde Akut mortalitet (O 3) 3.27E-6*SOMO35 tilfælde pr. µgm -3 15,5 mio. pr. tilfælde Tabel A Sundhedseffekter i EVA. De anførte eksponerings-respons funktioner for PM 2.5 er anvendt for de respektive dele af PM 2.5 massen. Tabel 1 nedenfor viser resultaterne der fremkommer overordnet for emissionerne på dansk område. 4

5 Resultater Tabel 1 Marginale eksterne omkostninger ved alle danske sektorer (SNAP-alle). 1 (Mio. DKK 2013) CO SO 2/SO 4 O 3/NO 3 PM 2.5 NH 3/NH , Sum 0, Heraf på dansk område 36% 10% 13% 41% 17% Emissioner (tons) Beregningspris (DKK 2013 pr. kg) Som led i CEEH forskningsprojektet er der som noget nyt beregnet sektorspecifikke estimater for de marginale eksterne omkostninger. Disse sektorer er grupperet efter SNAP-koder Resultaterne er vist nedenfor, dog undtaget SNAP5 og SNAP6 som ikke kan opgøres særskilt med tilstrækkelig sikkerhed. SNAP sector 1 SNAP sector 2 SNAP sector 3 SNAP sector 4 SNAP sector 5 SNAP sector 6 SNAP sector 7 SNAP sector 8 SNAP sector 9 SNAP sector 10 Combustion in energy and transformation industry Non-industrial combustion plants Combustion in manufacturing industry Production processes Extraction and distribution of fossil fuels and geothermal energy Solvent and other product use Road transport Other mobile sources and machinery Waste treatment and disposal Agriculture Tabel 2 Sektorer efter SNAP klassifikationen hos EMEP-CORINAIR. 1 PM 2,5 betegner i denne og de følgende tabeller alene den primære emission af den totale PM 2,5. Den primære del af PM 2,5 indbefatter BC, OC og mineralsk støv. De sekundært dannede partikler (SO 4 2-,NO 3 - og NH 4 + ) henregnes ofte til den totale PM 2,5 men er her opgjort særskilt. Emissioner af NO x påvirker O 3 og fører desuden til dannelsen af NO 3 - partikler. 5

6 Tabel 3 Marginale eksterne omkostninger ved større forbrændingsanlæg i energisektoren (SNAP1). CO SO 2/SO 4 O 3/NO 3 PM Sum Heraf på dansk område 13% 10% 10% 15% Emissioner (tons) Beregningspris (DKK 2013 pr. kg) Tabel 4 Marginale eksterne omkostninger ved små ikke-industrielle forbrændingsanlæg i husholdninger m.v. (SNAP2). CO SO 2/SO 4 O 3/NO 3 PM Sum Heraf på dansk område 25% 20% 15% 37% Emissioner (tons) Beregningspris (DKK 2013 pr. kg) Tabel 5 Marginale eksterne omkostninger ved industriens forbrændingsanlæg (SNAP3). CO SO 2/SO 4 O 3/NO 3 PM Sum Heraf på dansk område 12% 12% 12% 17% Emissioner (tons) Beregningspris (DKK 2013 pr. kg)

7 Tabel 6 Marginale eksterne omkostninger ved industriens procesenergi (SNAP4). CO SO 2/SO 4 O 3/NO 3 PM Sum Heraf på dansk område 5% 17% n/a 2 n/a Emissioner (tons) Beregningspris (DKK 2013 pr. kg) n/a n/a Tabel 7 Marginale eksterne omkostninger ved vejtrafikken (SNAP7). CO SO 2/SO 4 O 3/NO 3 PM Sum Heraf på dansk område 50% 0% 8% 58% Emissioner (tons) Beregningspris (DKK 2013 pr. kg) Tabel 8 Marginale eksterne omkostninger ved øvrige mobile kilder (SNAP8). CO SO 2/SO 4 O 3/NO 3 PM Sum Heraf på dansk område 35% 31% 6% 47% Emissioner (tons) Beregningspris (DKK 2013 pr. kg) Her kan i stedet anvendes beregningsprisen anført i tabel 1. 7

8 Tabel 9 Marginale eksterne omkostninger ved behandling og forbrænding af affald m.v. (SNAP9). CO SO 2/SO 4 O 3/NO 3 PM Sum Heraf på dansk område 14% 13% 5% 15% Emissioner (tons) Beregningspris (DKK 2013 pr. kg) Tabel 10 Marginale eksterne omkostninger ved landbrugets husdyr og afgrøder (SNAP10). CO NH 3/NH 4 PM Sum Heraf på dansk område 15% 17% 38% Emissioner (tons) Beregningspris (DKK 2013 pr. kg)

9 Detaljerede resultater for vejtrafik Ved luftforureningskilder i vejtrafikken ledes emissionerne ikke så hurtigt bort fra de eksponerede personer som ved punktkilder med afkast i større højde. Særligt i bymæssig bebyggelse betyder det, at der er større eksterne omkostninger knyttet til emissionerne. I bymæssig bebyggelse præges transporten af gaderummet og dets udformning. Eksponeringen kan beskrives meget detaljeret i modeller som tager højde for variationerne i gaderummet og bebyggelsen. Til brug for en opgørelse over eksterne omkostninger er det imidlertid ikke hensigtsmæssigt at foretage meget præcise og strengt lokale gaderumsberegninger. I stedet er den lokale beregning baseret på den lidt mere overordnede UBM-model, som beregner bidraget til bybaggrund (UBM er en forkortelse for Urban Background Model). UBM-modellen blev i forbindelse med partikelredegørelsen (Jensen et al., 2005) anvendt til at modellere sammenhængen mellem emissioner og koncentrationsbidrag. Den atmosfæriske modellering herfra er som for tidligere beregningspriser lagt til grund for opgørelsen af lokalskalatillægget til de eksterne omkostninger. Den kemiske transformation fra primære til sekundære stoffer tager en vis tid, og derfor sker eksponeringen for sekundære kemiske stoffer, særligt NO 3, NO 2 og SO 4, i en vis afstand fra selve udledningen, dvs. vejtrafikken. Derimod kan de primære emissioner af særligt PM 2.5 men også SO 2 resultere i et mærkbart bidrag til årsmiddelværdierne i det lokale byrum. Forklaringen herpå er, at udledningerne fra vejtrafikken sker i lav højde. For at kunne differentiere de eksterne omkostninger fra vejtrafikken er der opgjort tillæg som vist i tabel B. Tillæggene er opgjort ved at lægge resultater fra UBM-modellen til grund. Tabel B Lokalt eksponeringstillæg ved vejtrafik og andre emissioner nær terræn opgjort på grundlag af UBM (Kilde: Jensen et al, 2005; Jensen et al. 2010). DKK 2013 pr. kg Tillæg by (> indb.) Tillæg København/Frbrg SNAP7 SO SNAP7 PM SNAP2 SO SNAP2 PM På grundlag af de eksterne omkostninger ved vejtrafikkens emissioner kan der foretages en fordeling pr. kørt kilometer på køretøjer. Resultaterne er vist i tabel 11 og 12. Disse kilometer-priser for luftforurening (excl. CO 2 ) kan anvendes ved samfundsøkonomiske analyser (jf. Jensen et al., 2010). For emissioner af PM 2.5 og SO 2 fra andre kilder nær terræn i byzone (eksempelvis brændeovne og diesellokomotiver) kan tillæggene i tabel B anvendes som et tilnærmet udtryk for de eksterne omkostninger. 9

10 Tabel 11 Marginale eksterne omkostninger ved luftforurening (excl. CO 2) pr. kørt kilometer. DKK 2013 pr. km Land By Personbil - benzin - diesel Bus (diesel) Varebil (benzin) Varebil (diesel) Lastbil (diesel) 0,05 0,04 0,57 0,09 0,09 0,47 By (>10.000) (Kbh/Frb) 0,07 0,10 0,85 0,10 0,17 0,64 0,09 0,25 1,36 0,14 0,41 1,12 Vægtet gennemsnit 0,09 0,13 0,22 Tabel 12 Motorvej: Marginale eksterne omkostninger ved luftforurening (excl. CO 2) pr. kørt kilometer. DKK 2013 pr. km Personbil - benzin - diesel Bus (diesel) Varebil (benzin) Varebil (diesel) Lastbil (diesel) Land Motorvej 0,07 0,06 0,49 0,09 0,09 0,42 By> Motorvej 0,07 0,07 0,52 0,09 0,11 0,45 Kbh/Frb Motorvej 0,08 0,17 0,80 0,12 0,28 0,75 Vægtet gennemsnit 0,10 0,10 0,17 Tabel 11-DK Marginale eksterne omkostninger på dansk område ved luftforurening (excl. CO 2) pr. kørt kilometer. DKK 2013 pr. km Land By Personbil - benzin - diesel Bus (diesel) Varebil (benzin) Varebil (diesel) Lastbil (diesel) 0,10 0,03 0,09 By (>10.000) (Kbh/Frb) 0,05 0,19 0,02 0,07 0,17 0,04 0,20 0,70 0,05 0,32 0,65 Vægtet gennemsnit 0,02 0,04 0,14 Tabel 12-DK Motorvej: Marginale eksterne omkostninger på dansk område ved luftforurening (excl. CO 2) pr. kørt kilometer. DKK 2013 pr. km Land By Personbil - benzin - diesel Bus (diesel) Varebil (benzin) Varebil (diesel) Lastbil (diesel) 0,02 0,08 0,03 0,07 By (>10.000) (Kbh/Frb) 0,03 0,11 0,05 0,11 0,02 0,13 0,39 0,04 0,22 0,40 Vægtet gennemsnit 0,02 0,02 0,09 10

11 Bly Der præsenteres her en opdateret beregningspris for atmosfæriske emissioner af bly (Pb). Der henvises til Faglig Rapport 783 (Andersen, 2010:16-18) for en sammenfattende gennemgang af opgørelsesmetoden på dansk, baseret på forskningsresultater fra projektet Residual Resources Research (3R), der var støttet af Det Strategiske Forskningsråd. Beregningsprisen er opdateret under hensyn til følgende; - genberegning af et IQ point s værdisætning med den anbefalede diskonteringsrente jf. Finansministeriet (2013, 2014) - opdateret dosis-respons funktion for blys påvirkning af børns IQ når bly-blod værdien er under 10 µg/dl, jf. EFSA (2010:94) - standardisering af eksponerings-scenariet for at muliggøre benefit transfer til andre lokaliteter Tabel 13 Opgørelse vedrørende emission af bly og IQ-reduktion 3. Parameter Værdi Enhed Formel Aldersgruppe 0(-1) 1(-2) 2(-3) Småbørnsalder (år) Andel børn 1,3% 1,3% 1,3% Årgang i procent af population C Population 1,5 mio. Per 50 x 50 km P IQ-tab - Pb blod 1,2 Tab af IQ point pr. µg Pb pr. dl blod B Pb blod Pb luft 1,97 2,85 3,27 µg Pb pr. dl blod / µg Pb pr. m 3 A IQ-tab Pb luft 2,36 3,42 3,92 Tab af IQ point pr. µg Pb pr. m 3 Q = B *A Pb luft /person 7,80E-5 µg Pb pr. m 3 (årsmiddel) D Emission landareal 0,726 ton Pb per år E Pb luft /ton 1,075E-4 µg Pb pr. m 3 pr. ton (årsmiddel) X = D/E IQ værdi DKK Tab i livstidsindkomst pr. IQ-point L Eksternalitet DKK 2013 pr. ton Pb U 0;1;2=X *Q *L *P *C Beregningspris DKK 2013 i alt pr. kg Pb emitteret (U 0+U 1+U 2)/1000 Det bemærkes, at der er set bort fra udgifter til kompenserende foranstaltninger i uddannelsessystemet, fra afledte effekter af IQ-reduktion for produktiviteten samt bly-depositionens påvirkning af efterlevende generationer af småbørn. Den i tabel 13 angivne beregningspris kan anvendes for København- Frederiksberg og omegn. Værdien kan overføres til andre lokaliteter ved at erstatte værdien for P med populationen og indsætte i formel. Der reduceres ikke for udland. Den angivne dosis-respons funktion (B) vil endvidere kunne anvendes som grundlag for særskilte beregningspriser for andre eksponeringer, f.eks. fra drikkevand og jordforurening. 4 3 Referencer for værdierne angivet i tabel 13: B: EFSA, 2010 (concurrent exposure with piecewise linear model) jf. Budtz-Jørgensen, 2010; A: Pizzol et. al., 2010; D: Becker, 2009; L: Jensen, Bly er bl.a. under mistanke for de følgende effekter på mennesker som ikke er monetariseret her; effekter på IQ i fostertilstanden og gennem amning; reproduktive effekter; forhøjet blodtryk og ikke-fatale hjertesygdomme og blodpropper; anti-social adfærd samt for tidlig død (jf. USEPA, 1998:14) 11

12 Referencer Andersen, M.S., 2010, Miljøøkonomiske beregningspriser for emissioner, Faglig rapport nr. 783, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. Andersen, M.S., Frohn, L.M., Jensen, S.S., Nielsen, J.S., Sørensen, P.B., Hertel, O., Brandt, J. & Christensen, J. 2004: Sundhedseffekter af luftforurening - beregningspriser. DMU Faglig Rapport Nr. 507, 2004, 88 s. er/fr507.pdf Andersen, M.S. & Clubb, D.O., 2013, Understanding and accounting for the costs of inaction, in D. Gee et. al., eds., Late lessons from early warnings: Science, precaution, innovation, European Environment Agency, Luxembourg: Publications Office of the European Union /70069 Bach, H., Andersen, M.S., Illerup, J.B., Møller, F., Birr-Pedersen, K., Brandt, J., Ellermann, T., Frohn, L.M., Hansen, K.M., Palmgren, F., Nielsen, J.S. & Winther, M. 2006: Vurdering af de samfundsøkonomiske konsekvenser af Kommissionens temastrategi for luftforurening, Faglig rapport nr. 586, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. er/fr586.pdf Becker, T, OML-beregning for Vestforbrændingen (2000; 2001; 2002), Roskilde: Afdelingen for Atmosfærisk Miljø, DMU/Aarhus Universitet. Brandt, J., J. D. Silver, J. H. Christensen, M. S. Andersen, J. Bønløkke, T. Sigsgaard, C. Geels, A. Gross, A. B. Hansen, K. M. Hansen, G. B. Hedegaard, E. Kaas and L. M. Frohn, 2013a: Contribution from the ten major emission sectors in Europe to the Health-Cost Externalities of Air Pollution using the EVA Model System an integrated modelling approach. Atmospheric Chemistry and Physics, Vol. 13, pp , doi: /acp Brandt, J., J. D. Silver, J. H. Christensen, M. S. Andersen, J. Bønløkke, T. Sigsgaard, C. Geels, A. Gross, A. B. Hansen, K. M. Hansen, G. B. Hedegaard, E. Kaas and L. M. Frohn, 2013b: Assessment of Past, Present and Future Health-Cost Externalities of Air Pollution in Europe and the contribution from international ship traffic using the EVA Model System. Atmospheric Chemistry and Physics. Vol. 13, pp , doi: /acp Brandt, J., S. S. Jensen and M. S. Plejdrup, 2013c: Beregning af sundhedseffekter relateret til luftforurening i København og Frederiksberg ved brug af modelsystemet EVA. Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, pp. 46. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr Budtz-Jørgensen, Esben, An international pooled analysis for obtaining a benchmark dose for environmental lead exposure in children, Scientific/technical report submitted to EFSA (European Food Safety Authority), published in: Risk Analysis 33:3, EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM); Scientific Opinion on Lead in Food, EFSA Journal 8(4):1570. doi: /j.efsa

13 Finansministeriet, 2013, Ny og lavere samfundsøkonomisk diskonteringsrente, faktaark 31. maj, København. Finansministeriet, 2014, Finansredegørelse, København. Jensen, S.S., Ketzel, M. & Andersen, M.S. 2010: Reduktion af sundhedsskadelig luftforurening gennem prisstrukturen for roadpricing, Faglig Rapport fra DMU nr. 770, Aarhus Universitet. Jensen, J. 2006: Værdisætning af IQ, Danmarks Miljøundersøgelser: Afdeling for Systemanalyse. Jensen, F.P., Glasius, M., Wåhlin, P., Ketzel, M., Berkowicz, R., Jensen, S.S., Winther, M., Illerup, J.B., Andersen, M.S., Hertel, O., Vinzents, P., Møller, P., Sørensen, M., Knudsen, L.E., Schibye, B., Andersen, Z.J., Hermansen, M., Scheike, T., Stage, M., Bisgaard, H., Loft, S., Jensen, K.A., Kofoed-Sørensen, V. & Clausen, P.A. 2005: Luftforurening med partikler i Danmark, Miljøprojekt nr. 1021, København: Miljøstyrelsen. Møller, F, Strandmark, L og Krarup, S 2010: Samfundsøkonomisk vurdering af miljøprojekter, København: Miljøministeriet. OECD, 2006: Cost-benefit analysis and the environment: recent developments, Paris. OECD, 2014: The cost of air pollution: Health impacts of road transport, Paris. Pizzol, M., Thomsen, M., Frohn, L.M. & Andersen, M.S., 2010: External costs of atmospheric Pb emissions: valuation of neurotoxic impacts due to inhalation, Environmental Health 9:9. Rabl A and Peuportier B, Impact pathway analysis: a tool for improving environmental decision processes, Environmental Impact Assessment Review 15: US Environmental Protection Agency (US EPA), Regulatory impact analysis of the proposed revisions to the national ambient air quality standards for lead, Washington DC. 13

14 Bilag: Følsomhedsberegning 5 Beregningspriser (DKK 2013 pr kg) SO 2/SO 4 O 3/NO 3 PM 2.5 NH 3/NH 4 Alle sektorer SNAP1 SNAP2 SNAP3 SNAP4 SNAP7 SNAP8 SNAP SNAP Tabel I: Miljøøkonomiske beregningspriser ifølge notatet (med VSL 15,5 mio DKK og VOLY 0,583 mio DKK) n/a n/a Beregningspriser (DKK 2013 pr kg) SO 2/SO 4 O 3/NO 3 PM 2.5 NH 3/NH 4 Alle sektorer SNAP1 SNAP2 SNAP3 SNAP4 SNAP7 SNAP8 SNAP9 SNAP n/a n/a Tabel F-II: Følsomhedsberegning: Miljøøkonomiske beregningspriser med VSL 17 mio DKK og VOLY 0,5 mio DKK. Beregningspriser (DKK 2013 pr kg) SO 2/SO 4 O 3/NO 3 PM 2.5 NH 3/NH 4 Alle sektorer SNAP1 SNAP2 SNAP3 SNAP4 SNAP7 SNAP8 SNAP9 SNAP n/a n/a Tabel F-III: Følsomhedsberegning: Miljøøkonomiske beregningspriser hvor kronisk mortalitet er opgjort efter den af OECD (2014) anvendte værdisætningsmetode baseret på VSL. 5 Baggrunden for følsomhedsberegningen i tabel FIII er det af OECD gennemførte opklaringsarbejde vedrørende værdisætningen af mortalitet. Mens EU har udviklet en tilgang der er baseret på opgørelse og værdisætning af tabte leveår (VOLY; Value of Life Year), så har USA fastholdt brugen af VSL (Value of Statistical Life) uanset om der tabes få eller flere leveår. Dette er funderet i en etisk præmis om at det er diskriminerende mod ældre mennesker ikke at tillægge deres mortalitetsrisici den fulde vægt. OECD har i sin opgørelse af luftforureningens omkostninger rådført sig med førende internationale økonomer og har tilsluttet sig den i USA anvendte fremgangsmåde. Problematikken om VOLY vs. VSL beskrives i Andersen og Clubb (2013:571) med tilhørende referencer. 14

Hvad er de samfundsøkonomiske omkostninger ved landbrugets ammoniakudledning?

Hvad er de samfundsøkonomiske omkostninger ved landbrugets ammoniakudledning? Hvad er de samfundsøkonomiske omkostninger ved landbrugets ammoniakudledning? Jørgen Brandt, Professor & Sektionsleder Institut for Miljøvidenskab & DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Aarhus University

Læs mere

Notat om helbredsvirkninger mv. ved mindre udledning af NOx fra dansk område som følge af forhøjelse af NOx afgiften med 19,8 kr.

Notat om helbredsvirkninger mv. ved mindre udledning af NOx fra dansk område som følge af forhøjelse af NOx afgiften med 19,8 kr. Skatteudvalget 2011-12 L 32, endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Notat J.nr. 2011-231-0051 Notat om helbredsvirkninger mv. ved mindre udledning af NOx fra dansk område som følge af forhøjelse af NOx

Læs mere

Helbredseffekter og eksterne omkostninger fra luftforurening i Danmark over 37 år ( )

Helbredseffekter og eksterne omkostninger fra luftforurening i Danmark over 37 år ( ) Helbredseffekter og eksterne omkostninger fra luftforurening i Danmark over 37 år (1979-2015) Af J. Brandt 1, M. S. Andersen 1, J. H. Bønløkke 2, J. H. Christensen 1, T. Ellermann 1, K. M. Hansen 1, O.

Læs mere

Vurdering af de samfundsøkonomiske konsekvenser af Kommissionens temastrategi om luftforurening

Vurdering af de samfundsøkonomiske konsekvenser af Kommissionens temastrategi om luftforurening Vurdering af de samfundsøkonomiske konsekvenser af Kommissionens temastrategi om luftforurening Afd. For Systemanalyse Afd. For Atmosfærisk Miljø Strategiens optimering Sigtelinien for scenarierne: Færrest

Læs mere

Udledninger fra brændeovne og effekten på sundhed

Udledninger fra brændeovne og effekten på sundhed ENVS Seminar April 19, 2016 Udledninger fra brændeovne og effekten på sundhed DCE s rådgivningspanel 6. juni 2016 Jørgen Brandt, Steen Solvang Jensen, Mikael Skou Andersen, Marlene Schmidt Plejdrup, Ole-Kenneth

Læs mere

Hvad er effekten for luftkvaliteten af brug af biobrændstoffer i vejtransportsektoren?

Hvad er effekten for luftkvaliteten af brug af biobrændstoffer i vejtransportsektoren? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

MILJØ- OG FØDVAREMINISTERIETS MILJØØKONOMISKE NØGLETALSKATALOG

MILJØ- OG FØDVAREMINISTERIETS MILJØØKONOMISKE NØGLETALSKATALOG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MILJØ- OG FØDVAREMINISTERIETS MILJØØKONOMISKE NØGLETALSKATALOG BAGGRUNDSDOKUMENTATION PROJEKTNR. A055504

Læs mere

NO 2 forureningen i Danmark og EU s grænseværdier

NO 2 forureningen i Danmark og EU s grænseværdier DCE - Nationalt Center for Miljø og AARHUS UNIVERSITET NO 2 forureningen i Danmark og EU s grænseværdier Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Thomas Ellermann, Jørgen Brandt, og Jesper Christensen Institut

Læs mere

Skibstrafikkens betydning for luftkvaliteten i Danmark og det øvrige Europa

Skibstrafikkens betydning for luftkvaliteten i Danmark og det øvrige Europa Skibstrafikkens betydning for luftkvaliteten i Danmark og det øvrige Europa Thomas Ellermann, Jesper Christensen og Finn Palmgren Afdeling for Atmosfærisk Miljø Overblik Luftforurening fra skibe og cyklus

Læs mere

Velfærds-økonomiske sundheds-omkostninger ved luftforurening. - el-regningen i et nyt lys. Prof. Mikael Skou Andersen DMU, Afd. for System-analyse

Velfærds-økonomiske sundheds-omkostninger ved luftforurening. - el-regningen i et nyt lys. Prof. Mikael Skou Andersen DMU, Afd. for System-analyse Velfærds-økonomiske sundheds-omkostninger ved luftforurening - el-regningen i et nyt lys Prof. Mikael Skou Andersen DMU, Afd. for System-analyse Danmarks Miljøundersøgelser Danmarks Miljøundersøgelser:

Læs mere

EVA - Et modelsystem til estimering af eksterne. omkostninger relateret til luftforurening.

EVA - Et modelsystem til estimering af eksterne. omkostninger relateret til luftforurening. EVA - Et modelsystem til estimering af eksterne omkostninger relateret til luftforurening Af Lise M. Frohn, Mikael S. Andersen, Camilla Geels, Jørgen Brandt, Jesper H. Christensen, Kaj M. Hansen, Ole Hertel,

Læs mere

Luftforurening fra biltrafikken i Hovedstadsområdet

Luftforurening fra biltrafikken i Hovedstadsområdet Trængselskommissionen Luftforurening fra biltrafikken i Hovedstadsområdet Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Thomas Ellermann, Jørgen Brandt Præsentation Hvad er effekterne af luftforurening? Hvordan

Læs mere

Pollution from shipping in Denmark

Pollution from shipping in Denmark AARHUS UNIVERSITET Pollution from shipping in Denmark Thomas Ellermann, Helge R. Olesen, Jesper Christensen, Morten Winther, and Marlene Plejdrup National Environmental Research Institute, Aarhus University

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Hvad er effekten for luftkvaliteten af brug af biobrændstoffer i vejtransportsektoren?

Hvad er effekten for luftkvaliteten af brug af biobrændstoffer i vejtransportsektoren? Hvad er effekten for luftkvaliteten af brug af biobrændstoffer i vejtransportsektoren? Steen Solvang Jensen, Allan Gross, Matthias Ketzel, Morten Winther, Marlene Plejdrup, Jørgen Brandt, Jesper Christensen

Læs mere

Luftkvalitetsvurdering af SCRT på bybusser i København

Luftkvalitetsvurdering af SCRT på bybusser i København Trafikdage på Aalborg Universitet 22-23. august 20163 Luftkvalitetsvurdering af SCRT på bybusser i København Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Thomas Ellermann, Morten Winther, Aarhus Universitet,

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer

Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Indledning Status for Euro normer EU s temastrategi for luftforurening Nye normer for person- og varebiler (Euro 5/6) Kommende Euro normer Europæiske udstødningsnormer

Læs mere

Den nationale opgørelse af emissioner fra træfyring i husholdninger

Den nationale opgørelse af emissioner fra træfyring i husholdninger Den nationale opgørelse af emissioner fra træfyring i husholdninger Fagligt seminar Teknologisk Institut Marlene Plejdrup & Ole-Kenneth Nielsen Institut for Miljøvidenskab DCE Nationalt Center for Miljø

Læs mere

HVAD ER KILDERNE TIL LUFTFORURENINGEN OG HVAD KAN VI GØRE FOR AT OVERHOLDE GRÆNSEVÆRDIEN FOR NO 2 PÅ H.C. ANDERSENS BOULEVARD?

HVAD ER KILDERNE TIL LUFTFORURENINGEN OG HVAD KAN VI GØRE FOR AT OVERHOLDE GRÆNSEVÆRDIEN FOR NO 2 PÅ H.C. ANDERSENS BOULEVARD? HVAD ER KILDERNE TIL LUFTFORURENINGEN OG HVAD KAN VI GØRE FOR AT OVERHOLDE GRÆNSEVÆRDIEN FOR NO 2 PÅ H.C. ANDERSENS BOULEVARD? Temamøde IGAS og IDA-Kemi 5. december 2016 AARHUS AARHUS Thomas Ellermann,

Læs mere

Miljøeffekt af ren-luftzoner i København

Miljøeffekt af ren-luftzoner i København Hvordan skal luftkvaliteten forbedres? 9. oktober20133 Miljøeffekt af ren-luftzoner i København Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Jørgen Brandt, Louise Martinsen, Thomas Becker, Morten Winther, Thomas

Læs mere

KILDEOPGØRELSE, HELBREDSEFFEKTER OG EKSTERNE OMKOSTNINGER AF LUFTFORURENING I KØBENHAVN

KILDEOPGØRELSE, HELBREDSEFFEKTER OG EKSTERNE OMKOSTNINGER AF LUFTFORURENING I KØBENHAVN KILDEOPGØRELSE, HELBREDSEFFEKTER OG EKSTERNE OMKOSTNINGER AF LUFTFORURENING I KØBENHAVN Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 217 2017 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT

Læs mere

Skibes bidrag til luftforurening fra skibe i havn og under sejlads

Skibes bidrag til luftforurening fra skibe i havn og under sejlads Skibes bidrag til luftforurening fra skibe i havn og under sejlads Helge Rørdam Olesen med input fra mange kolleger Institut for Miljøvidenskab samt DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Overblik Luftforurening

Læs mere

Miljøøkonomiske beregningspriser for emissioner. Faglig rapport fra DMU nr. 783 2010. Danmarks Miljøundersøgelser

Miljøøkonomiske beregningspriser for emissioner. Faglig rapport fra DMU nr. 783 2010. Danmarks Miljøundersøgelser Miljøøkonomiske beregningspriser for emissioner Faglig rapport fra DMU nr. 783 2010 Danmarks Miljøundersøgelser AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] Miljøøkonomiske beregningspriser for emissioner Faglig rapport

Læs mere

Transporten, klimaet og miljøet

Transporten, klimaet og miljøet Transporten, klimaet og miljøet Mikael Skou Andersen EEA: Det Europæiske Miljøagentur EEA understøtter en bæredygtig udvikling og sigter mod at opnå afgørende og målbare forbedringer i miljøets tilstand

Læs mere

De nye EU direktiver om luftkvalitet

De nye EU direktiver om luftkvalitet De nye EU direktiver om luftkvalitet Finn Palmgren DMU s miljøkonference 2002 21.-22. august 2002 Finn Palmgren 1 EU lovgivning, tosidig Kilder og produkter Luftkvalitet 21.-22. august 2002 Finn Palmgren

Læs mere

HYSCENE. - Environmental and Health Impact Assessment of Scenarios for Renewable Energy Systems with Hydrogen

HYSCENE. - Environmental and Health Impact Assessment of Scenarios for Renewable Energy Systems with Hydrogen HYSCENE - Environmental and Health Impact Assessment of Scenarios for Renewable Energy Systems with Hydrogen Lise Marie Frohn, Henrik Skov, Jesper Christensen, Jørgen Brandt, Kenneth Karlsson, Kaj Jørgensen,

Læs mere

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel.

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel. Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Civilingeniør Dorte Kubel, Miljøstyrelsen 1 Status for Euro-normer Euro-normer betegner de totalharmoniserede udstødningsnormer for motorer, der gælder i

Læs mere

LUFTFORURENINGENS INDVIRKNING PÅ SUNDHEDEN I DANMARK

LUFTFORURENINGENS INDVIRKNING PÅ SUNDHEDEN I DANMARK LUFTFORURENINGENS INDVIRKNING PÅ SUNDHEDEN I DANMARK Sammenfatning og status for nuværende viden Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 96 2014 AU AARHUS UNIVERSITET DCE

Læs mere

Nyt luftforureningskort og andet grundlag for kommunale luftkvalitetsplaner

Nyt luftforureningskort og andet grundlag for kommunale luftkvalitetsplaner Nyt luftforureningskort og andet grundlag for kommunale luftkvalitetsplaner Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Jørgen Brandt, Jesper Christensen, Thomas Becker, Marlene Plejdrup, Ole-Kenneth Nielsen,

Læs mere

Brændeovnes bidrag til luftforurening i København

Brændeovnes bidrag til luftforurening i København Brændeovnes bidrag til luftforurening i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 17-08-2015 Forfatter: Steen Solvang Jensen, Jørgen Brandt, Marlene Plejdrup og Ole Kenneth-Nielsen

Læs mere

Betydningen af partikelfiltre for luftkvalitet og sundhedseffekter

Betydningen af partikelfiltre for luftkvalitet og sundhedseffekter Betydningen af partikelfiltre for luftkvalitet og sundhedseffekter Steen Solvang Jensen 1, Ole Hertel 1, Ruwim Berkowicz 1, Peter Wåhlin 1, Finn Palmgren 1 Ole Raaschou-Nielsen 2 og Steffen Loft 3 1 Danmarks

Læs mere

Status for luftkvalitet i Danmark i relation til EU s luftkvalitetsdirektiv

Status for luftkvalitet i Danmark i relation til EU s luftkvalitetsdirektiv DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi AARHUS UNIVERSITET Status for luftkvalitet i Danmark i relation til EU s luftkvalitetsdirektiv Konference Christiansborg 9-1-213 Thomas Ellermann, Stefan Jansen,

Læs mere

Luftforurening. Lise Marie Frohn Seniorforsker, Fysiker, Ph.D. Danmarks Miljøundersøgelser. lmf@dmu.dk. Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet

Luftforurening. Lise Marie Frohn Seniorforsker, Fysiker, Ph.D. Danmarks Miljøundersøgelser. lmf@dmu.dk. Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Luftforurening Lise Marie Frohn Seniorforsker, Fysiker, Ph.D. Danmarks Miljøundersøgelser lmf@dmu.dk Oversigt Hvad er luftforurening? Hvordan kvantificeres luftforurening? - målinger - modeller Grænseværdier

Læs mere

HELBREDSEFFEKTER OG HELBREDSOMKOSTNINGER FRA EMISSIONSSEKTORER I DANMARK

HELBREDSEFFEKTER OG HELBREDSOMKOSTNINGER FRA EMISSIONSSEKTORER I DANMARK HELBREDSEFFEKTER OG HELBREDSOMKOSTNINGER FRA EMISSIONSSEKTORER I DANMARK Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 182 2016 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Luft(-forurening) Færre partikler fra trafikken Kvælstofdioxid Baggrund for data om luftforurening November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab

Læs mere

Testeksperiment EVAluering. CEEH Interessentforum. 26. november 2007. Et testeksperiment med EVA-systemet. Tobaksrygning

Testeksperiment EVAluering. CEEH Interessentforum. 26. november 2007. Et testeksperiment med EVA-systemet. Tobaksrygning CEEH Interessentforum 26. november 2007 Et testeksperiment med EVA-systemet Tobaksrygning Henrik Brønnum-Hansen November 2007 Henrik Brønnum-Hansen Side 1 Health effects - analytical frame Climatic conditions

Læs mere

Luftkvalitetsvurdering af miljøzoner i Danmark

Luftkvalitetsvurdering af miljøzoner i Danmark Luftkvalitetsvurdering af miljøzoner i Danmark Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Jacob Klenø Nøjgaard, Peter Wåhlin Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) Afdelingen for Atmosfærisk Miljø Aarhus Universitet

Læs mere

SUNDHEDSEFFEKTER OG RELATEREDE EKSTERNE OMKOSTNINGER AF LUFTFORURENING I KØBENHAVN

SUNDHEDSEFFEKTER OG RELATEREDE EKSTERNE OMKOSTNINGER AF LUFTFORURENING I KØBENHAVN SUNDHEDSEFFEKTER OG RELATEREDE EKSTERNE OMKOSTNINGER AF LUFTFORURENING I KØBENHAVN Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 64 2013 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER

Læs mere

Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i Region Hovedstaden

Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i Region Hovedstaden Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i ovedstaden... 1 Indledning ovedstaden har bedt Tetraplan om at udarbejde et notat med beregninger af luft- og støjforurening fra trafikken

Læs mere

Miljøzoner, partikler og sundhed. 1. Baggrund og formål. 2. Metode

Miljøzoner, partikler og sundhed. 1. Baggrund og formål. 2. Metode Miljøzoner, partikler og sundhed Af Henrik Køster og Mads Paabøl Jensen, COWI, Ole Hertel og Steen Solvang Jensen, DMU, Pia Berring, Miljøstyrelsen 1. Baggrund og formål I de seneste år er der kommet øget

Læs mere

Virkemidler til overholdelse af NO 2 grænseværdier for luftkvalitet i København

Virkemidler til overholdelse af NO 2 grænseværdier for luftkvalitet i København Virkemidler til overholdelse af NO 2 grænseværdier for luftkvalitet i København Steen Solvang Jensen 1, Matthias Ketzel 1, Ruwim Berkowicz 1, Finn Palmgren 1, Susanne Krawack og Jacob Høj 2 Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

Hvad er effekten for partikelforureningen af indførelse af miljøzoner i de største danske byer?

Hvad er effekten for partikelforureningen af indførelse af miljøzoner i de største danske byer? Hvad er effekten for partikelforureningen af indførelse af miljøzoner i de største danske byer? Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Peter Wåhlin, Finn Palmgren, Ruwim Berkowicz Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Opgørelse af emission af partikler og black carbon fra skibsfart

Opgørelse af emission af partikler og black carbon fra skibsfart DCE DANISH CENTRE for ENVIRONMENT and ENERGY UNI VERSITET Disposition Lidt om miljø- og helbredseffekter af partikler (PM) og black carbon (BC) Emissionsdata for partikler og BC PM emissioner fra skibsfart

Læs mere

Vurdering af konsekvenserne af indførelse af forskellige typer af miljøzoner i København

Vurdering af konsekvenserne af indførelse af forskellige typer af miljøzoner i København Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Vurdering af konsekvenserne af indførelse af forskellige typer af miljøzoner i København Arbejdsrapport fra DMU, nr. 222 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

NO x /NO 2 forureningen i Danmark

NO x /NO 2 forureningen i Danmark Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet NO x /NO 2 forureningen i Danmark 25. januar 2008 Erik Slentø, Finn Palmgren, Flemming Møller og Anders Branth Pedersen Danmark har problemer med at opfylde

Læs mere

Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg

Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg NOTAT Miljøteknologi Ref. HEIRA Den 1. november 2017 Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg Direktiv om begrænsning af visse luftforurenende

Læs mere

Sundhedseffekter af Partikelforurening

Sundhedseffekter af Partikelforurening Miljø- og Planlægningsudvalget L 39 - Bilag 12 Offentligt Høring om SCR og Partikelfilterkrav d. 21.11.06 Sundhedseffekter af Partikelforurening Ved Steffen Loft, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns

Læs mere

Sammenfatning. Målinger

Sammenfatning. Målinger Sammenfatning Ellermann, T., Hertel, O. & Skjøth, C.A. (2000): Atmosfærisk deposition 1999. NOVA 2003. Danmarks Miljøundersøgelser. 120 s. Faglig rapport fra DMU nr. 332 Denne rapport præsenterer resultater

Læs mere

Tilførsel af kvælstof og fosfor fra luften

Tilførsel af kvælstof og fosfor fra luften Tilførsel af kvælstof og fosfor fra luften Thomas Ellermann Fagdatacenter for luft DCE Nationalt center for miljø og energi Institut for miljøvidenskab AARHUS Delprogram for luft under NOVANA to programmer

Læs mere

Uddybende notat om partikelforurening til VVM for Kalundborg Ny Vesthavn

Uddybende notat om partikelforurening til VVM for Kalundborg Ny Vesthavn Kystdirektoratet Att.: Henrik S. Nielsen NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Direkte: Telefon 87323262 E-mail rho@niras.dk CVR-nr.

Læs mere

Luftpakken. ved PhD. Christian Lange Fogh 25. august 2015

Luftpakken. ved PhD. Christian Lange Fogh 25. august 2015 Luftpakken ved PhD. Christian Lange Fogh 25. august 2015 1 Oversigt Luftforurening i DK DK overskrider EU s grænseværdi for NO2. NO2 kommer primært fra dieselkøretøjer Partikelproblemet i forhold til diesel

Læs mere

Luftkvalitetsvurdering for ny 3. Limfjordsforbindelse

Luftkvalitetsvurdering for ny 3. Limfjordsforbindelse AARHUS UNIVERSITET Trafikdage på Aalborg Universitet 22.-23. august 2011 Luftkvalitetsvurdering for ny 3. Limfjordsforbindelse Steen Solvang Jensen 1, Matthias Ketzel 1, Thomas Becker 1, Ole Hertel 1,

Læs mere

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 65 Offentligt International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Introduktion

Læs mere

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Resultat før skat 2011: DKK 82 mio. Ansatte: 85 Naturgas

Læs mere

HELBREDSEFFEKTER OG RELATEREDE EKSTERNE OMKOSTNINGER AF LUFTFORURENING I AARHUS KOMMUNE AARHUS UNIVERSITET

HELBREDSEFFEKTER OG RELATEREDE EKSTERNE OMKOSTNINGER AF LUFTFORURENING I AARHUS KOMMUNE AARHUS UNIVERSITET HELBREDSEFFEKTER OG RELATEREDE EKSTERNE OMKOSTNINGER AF LUFTFORURENING I AARHUS KOMMUNE Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 225 2017 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT

Læs mere

OML-Highway en ny brugervenlig GIS-baseret luftkvalitetsmodel for motorveje, landeveje og andre veje i åbent terræn

OML-Highway en ny brugervenlig GIS-baseret luftkvalitetsmodel for motorveje, landeveje og andre veje i åbent terræn AARHUS UNIVERSITET Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 OML-Highway en ny brugervenlig GIS-baseret luftkvalitetsmodel for motorveje, landeveje og andre veje i åbent terræn Steen Solvang Jensen 1, Matthias

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Lovgivning om emissioner fra skibe

Lovgivning om emissioner fra skibe Lovgivning om emissioner fra skibe Dorte Kubel Civilingeniør Miljøstyrelsen Industri Ansvarsområder: Emissioner fra køretøjer og skibe Brændstoffer til køretøjer og skibe Lovgivning om emissioner fra skibe

Læs mere

HELBREDSEFFEKTER AF LUFTFORURENING

HELBREDSEFFEKTER AF LUFTFORURENING HELBREDSEFFEKTER AF LUFTFORURENING Jakob Bønløkke, læge, Ph.D. enter of Energy, Environment & Health Miljø- og Arbejdsmedicin Folkesundhed Aarhus Universitet Kilder Komponenter: Gasser - partikler Helbred

Læs mere

Effekten af svovlreduktion i skibsbrændstof på koncentrationerne af svovldioxid

Effekten af svovlreduktion i skibsbrændstof på koncentrationerne af svovldioxid Effekten af svovlreduktion i skibsbrændstof på koncentrationerne af svovldioxid Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 2. oktober 2015 Thomas Ellermann Institut for Miljøvidenskab Rekvirent:

Læs mere

nderøg - effekter påp helbredet Røg g er skadelig - uanset kilde Foto: USA Today Jakob BønlB

nderøg - effekter påp helbredet Røg g er skadelig - uanset kilde Foto: USA Today Jakob BønlB Brænder nderøg - effekter påp helbredet Jakob BønlB nløkke, læge l PhD, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Formand Foreningen Miljø og Folkesundhed under Dansk Selskab for Folkesundhed. Fotografi:

Læs mere

Økonomisk analyse. Nye klimatal: Mere med mindre i landbruget. Mere med mindre. Highlights:

Økonomisk analyse. Nye klimatal: Mere med mindre i landbruget. Mere med mindre. Highlights: Økonomisk analyse 21. december 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Nye klimatal: Mere med mindre i landbruget Highlights: FN s seneste opgørelse

Læs mere

LUFTFORURENING FRA MOBILE IKKE-VEJGÅENDE MASKINER I BYOMRÅDER

LUFTFORURENING FRA MOBILE IKKE-VEJGÅENDE MASKINER I BYOMRÅDER LUFTFORURENING FRA MOBILE IKKE-VEJGÅENDE MASKINER I BYOMRÅDER Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 65 2013 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI

Læs mere

Hvordan vurderer Miljøstyrelsen effekten af partikelforurening

Hvordan vurderer Miljøstyrelsen effekten af partikelforurening Hvordan vurderer Miljøstyrelsen effekten af partikelforurening Poul Bo Larsen Kontoret for Biocid- og Kemikalievurdering Miljøstyrelsen august 2001 Indledning Inden for det seneste 10-15 år har ny viden

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af partikelfiltre

Samfundsøkonomisk vurdering af partikelfiltre Samfundsøkonomisk vurdering af partikelfiltre Af projektleder Thommy Larsen, Institut for Miljøvurdering Introduktion Det undersøges, hvor store de samfundsøkonomiske gevinster er ved at eftermontere partikelfiltre

Læs mere

KILDEBIDRAG TIL SUNDHEDSSKADELIG LUFTFORURENING I KØBENHAVN

KILDEBIDRAG TIL SUNDHEDSSKADELIG LUFTFORURENING I KØBENHAVN KILDEBIDRAG TIL SUNDHEDSSKADELIG LUFTFORURENING I KØBENHAVN Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 57 2013 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI

Læs mere

Midttrafiks miljøkortlægning

Midttrafiks miljøkortlægning Midttrafiks miljøkortlægning Køreplanår 29/21 Januar 211 Indledning Forbedring af miljøet er et af Midttrafiks vigtige indsatsområder. Derfor har Midttrafik i efteråret 21 vedtaget en miljøstrategi, der

Læs mere

Renewable energy in the transport sector using biofuels as energy carriers

Renewable energy in the transport sector using biofuels as energy carriers Renewable energy in the transport sector using biofuels as energy carriers Biobrændstof til transport miljøbelastning, sundhedseffekter og velfærdsøkonomi Pia Frederiksen Afdeling for systemanalyse Danmarks

Læs mere

Can renewables meet the energy demand in heavy industries?

Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Sune Thorvildsen Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Senior Advisor Sune Thorvildsen DI Energy Confederation of Danish Industry 2 Strong sector associations 3 4 5 Top 10 Receiving

Læs mere

Bæredygtige Transporter

Bæredygtige Transporter Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Bæredygtige Transporter Jacob Kronbak Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Syddansk Univesitet (SDU) Oversigt Hvordan ser fremtiden ud?

Læs mere

Langtidseffekter af partikler fra brændeovne:

Langtidseffekter af partikler fra brændeovne: Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 398 Offentligt Langtidseffekter af partikler fra brændeovne: Hjertekarsygdom og kræft Ved Steffen Loft Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns

Læs mere

Danske kilder til sodpartikler

Danske kilder til sodpartikler AARHUS UNIVERSITET Danske kilder til sodpartikler Sodpartikler og klimaeffekter 15. november 211, Fællessalen i Folketinget Morten Winther Institut for Miljøvidenskab Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Midtvejsrapport Udarbejdet den 1/10 2009 til Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Midtvejsrapport Udarbejdet den 1/10 2009 til Forsknings- og Innovationsstyrelsen Midtvejsrapport Udarbejdet den 1/10 2009 til Forsknings- og Innovationsstyrelsen Introduktion og baggrund Dansk energipolitik baseres på en lang række informationer omfattende kombinerede hensyn til omkostninger,

Læs mere

LUFTKVALITETSVURDERING AF TRÆNGSELSAFGIFTER I KØBENHAVN

LUFTKVALITETSVURDERING AF TRÆNGSELSAFGIFTER I KØBENHAVN LUFTKVALITETSVURDERING AF TRÆNGSELSAFGIFTER I KØBENHAVN Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 16 2012 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom

Læs mere

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Notat J.nr. 12-0173525 Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Miljø, Energi og Motor 1. Beskrivelse af virkemidlet Formålet med virkemidlet er at tilskyndelse til en ændret transportadfærd,

Læs mere

Globale og regionale klimaforandringer i nutid og fremtid - årsager og virkninger?

Globale og regionale klimaforandringer i nutid og fremtid - årsager og virkninger? Globale og regionale klimaforandringer i nutid og fremtid - årsager og virkninger? Eigil Kaas Niels Bohr Institutet Københavns Universitet 1 HVAD ER DRIVHUSEFFEKTEN? 2 3 Drivhusgasser: H 2 O, CO 2, CH

Læs mere

Partikelforurening og helbredseffekter i Roskilde Kommune

Partikelforurening og helbredseffekter i Roskilde Kommune Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. xxx, 201x Partikelforurening og helbredseffekter i Roskilde Kommune Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Jørgen Brandt Aarhus

Læs mere

KAPITEL II LUFTFORURENING

KAPITEL II LUFTFORURENING KAPITEL II LUFTFORURENING II.1 Indledning Store helbredsomkostninger ved luftforurening Formål Stor forskel på reguleringen af sektorer Grundlag for yderligere regulering? Analyse af regulering af brændeovne

Læs mere

Driftsøkonomi og konsekvenser af NH3 tiltag - Hvad må det koste?

Driftsøkonomi og konsekvenser af NH3 tiltag - Hvad må det koste? Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Driftsøkonomi og konsekvenser af NH3 tiltag - Hvad må det koste? Seniorforsker Brian H. Jacobsen Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) Ammoniak i

Læs mere

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Martin Rygaard Hans-Jørgen Albrechtsen November 2015 Forord I forbindelse med HOFORs ansøgning om tilladelse til at blødgøre drikkevand, udarbejdede

Læs mere

Indledende reflektioner. Find Jacob! Reflektioner. Risiko for konflikt mellem at reducere energiforbrug i bygninger og menneskers komfort og sundhed

Indledende reflektioner. Find Jacob! Reflektioner. Risiko for konflikt mellem at reducere energiforbrug i bygninger og menneskers komfort og sundhed Indledende reflektioner. Hvordan sikres et godt indeklima på trods af EU s skærpede energikrav? Risiko for konflikt mellem at reducere energiforbrug i bygninger og menneskers komfort og sundhed Geo Clausen

Læs mere

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 9. september 2013 Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift

Læs mere

Sundhedsmæssige effekter af partikler

Sundhedsmæssige effekter af partikler Sundhedsmæssige effekter af partikler Poul Bo Larsen Kemikaliekontoret Miljøstyrelsen Trafikdage Aalborg Universitet 25-26 august 2003 Bilag 2 til Partikelredegørelse Vurdering af partikelforureningens

Læs mere

Elbiler: Miljø- og klimagevinster. Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver, luftkvalitet Det Økologiske Råd (+45)

Elbiler: Miljø- og klimagevinster. Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver, luftkvalitet Det Økologiske Råd (+45) Elbiler: Miljø- og klimagevinster Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver, luftkvalitet Det Økologiske Råd (+45) 22 81 10 27 karp@env.dtu.dk LUFTFORURENING 1) Gassen kvælstofdioxid (NO 2 ). - Primært fra

Læs mere

Udviklingen i luftkoncentrationen af svovldioxid i Danmark set i forbindelse med svovlreduktion i skibsbrændstof

Udviklingen i luftkoncentrationen af svovldioxid i Danmark set i forbindelse med svovlreduktion i skibsbrændstof Udviklingen i luftkoncentrationen af svovldioxid i Danmark set i forbindelse med svovlreduktion i skibsbrændstof Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. oktober 2016 Thomas Ellermann

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2017 (OR. en) 11470/17 AGRILEG 145 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D048947/06 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Luftforurening fra krydstogtskibe i havn

Luftforurening fra krydstogtskibe i havn Luftforurening fra krydstogtskibe i havn Af seniorrådgiver Helge Rørdam Olesen og seniorforsker, ph.d Ruwim Berkowicz, Danmarks Miljøundersøgelser En undersøgelse fra 2003 pegede på, at krydstogtskibe

Læs mere

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede anlæg Brøndby, 9. november 2012 Knud Christiansen 1 Baggrund Ved beregninger af skorstenshøjder for især affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

Mere biomasse. Hvorfra, hvordan og hvor meget? Niclas Scott Bentsen. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Mere biomasse. Hvorfra, hvordan og hvor meget? Niclas Scott Bentsen. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Mere biomasse Hvorfra, hvordan og hvor meget? Niclas Scott Bentsen Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Temaer HVOR MEGET mere biomasse? Mere biomasse HVORFRA? Mere biomasse HVORDAN? HVOR MEGET

Læs mere

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger 1 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Når Danmark afrapporterer

Læs mere

LUFT. Foto: Dori, commons.wikimedia.org/wiki.

LUFT. Foto: Dori, commons.wikimedia.org/wiki. Foto: Dori, commons.wikimedia.org/wiki. TEMA Udledning af forsurende gasser 2 Udledning af ozondannende gasser Udledning af tungmetaller og tjærestoffer Byernes luftkvalitet Trafi kkens luftforurening

Læs mere

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Workshop om "Prioritering af Indeklimasager" Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme Teknik og Administration nr. 2, 2010 Afdampningskriterier

Læs mere

Trafikemissioner & atmosfæriske processer samt effekter på natur og sundhed

Trafikemissioner & atmosfæriske processer samt effekter på natur og sundhed Trafikemissioner & atmosfæriske processer samt effekter på natur og sundhed Ole Hertel, Sektionsleder og Seniorforsker Afdeling for Atmosfærisk Miljø Danmarks Miljøundersøgelser Århus Universitet Foredrag

Læs mere

Notat om basisanalyse: Opgave 2.2 Stofbelastning (N, P) af søer og kystvande

Notat om basisanalyse: Opgave 2.2 Stofbelastning (N, P) af søer og kystvande Notat om basisanalyse: Opgave 2.2 Stofbelastning (N, P) af søer og kystvande Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. oktober 2013 Rev.: 2. december 2013 Jørgen Windolf, Søren E.

Læs mere

Vejbelægningens indflydelse på stærkt trafikerede gadestrækninger i Danmark

Vejbelægningens indflydelse på stærkt trafikerede gadestrækninger i Danmark AARHUS UNIVERSITET Vejbelægningens indflydelse på partikelforureningen (PM1) på stærkt trafikerede gadestrækninger i Danmark Thomas Ellermann, Peter Wåhlin, Claus Nordstrøm og Matthias Ketzel Danmarks

Læs mere

NO X emissioner fra brændsler. Anne Mette Frey

NO X emissioner fra brændsler. Anne Mette Frey NO X emissioner fra brændsler Anne Mette Frey Outline Introduktion til NO x Hvad er NO x? Hvordan opstår det? Problemerne med NO x Mulige løsninger på NO x udfordring Fokus på selektiv katalytisk reduktion

Læs mere

Behovet for politisk handlekraft. Theresa Scavenius, PhD, Lektor Institut for Planlægning, AAU København

Behovet for politisk handlekraft. Theresa Scavenius, PhD, Lektor Institut for Planlægning, AAU København Behovet for politisk handlekraft Theresa Scavenius, PhD, Lektor Institut for Planlægning, AAU København Klimapolitik: hvad er det? Montreal Protokol (1989): Ozone regulering and Freon (CFCs) udfasningsplan.

Læs mere

Naturgas/biogas til transport

Naturgas/biogas til transport Naturgas/biogas til transport DGF Gastekniske Dage, Vejle, 5-6. april 2011 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Agenda Landtransport Status og udvikling i Europa og globalt Tid til ny kurs i Danmark? Nye analyser

Læs mere