Budgetkontrol 1. oktober 2014 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetkontrol 1. oktober 2014 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet"

Transkript

1 Sagsnr.: A Dato: Sagsbehandler: Tanja Rasmussen, Carina Andersen, Henrik Nielsen og Henrik Lück Budgetkontrol 1. oktober 2014 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet 1. Hovedkonklusionen på budgetkontrollen 1.1 Budgetafvigelse Samlet set forventer administrationen et mindre forbrug på 16,3 mio. kr., svarende til 1,4 % af det godkendte budget. Ved budgetkontrol pr. 1/7 blev det vedtaget, at der budgetreguleres for virkning af lovændringer i 2014 på arbejdsmarkedsområdet samt for regulering af beskæftigelsestilskud, således: Mio.kr. Forventet mindre forbrug -16,3 Budgetregulering lov og cirkulæreprogram: Ændringer vedr. kontanthjælps- og sygedagpengereform: 2,6 - Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb mm. 8,1 - Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, aktivitetstillæg, gens i- dig forsørgelsespligt, ændrede rådighedskrav og sanktioner. -0,3 - Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelsespålæg, uddannelsesrettet indsats, jo b- -2,4 rettet indsats til kontanthjælpsmodtagere, helhedsorienteret indsats til udsatte mv. - Forlængelse af uddannelsesordningen for ledige, målretning af 6. ugers selvvalgt uddannelse. -0,5 - Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, sikring af ret til syge- og barselsdagpenge, målretning af danskuddannelsestilbud mv. -2,3 Før investering i reduktion i aktivitetsbudgettet (driftsudgifter) -Igangsætning af initiativer mhp at reducere driftsudgifterne til aktiviering, herunder ansættelse af en konsulent, dataindsamling og bearbejdning af ekstern aktør, samt analyse af effekterne af anvendte tilbud via eksterne aktører (Jf BEU, sag nr. 64 af , beslutning om fremrykning af initiativet): 0,6 Regulering af beskæftigelsestilskuddet (politikområde Finansiering) tilsvarende regulering på forsikrede ledige 4,8 Forventet mindreforbrug efter budgetregulering -8,3 Budgetkontrollen vil efter budgetreduktionerne resulterer i et mindre forbrug på 8,3 mio. kr. De største afvigelser i forhold til det godkendte budget er på områderne: ressourceforløb (-11,3 mio.) sygedagpenge (-3,1 mio.) fleksjob (+6,3 mio.) forsikrede ledige (-8,5 mio.) Side 1 af 9

2 førtidspensioner (-10,2 mio. kr.) Boligydelse og sikring (+3,0 mio.) I det følgende vil der refereres til budgetkontrollens resultat uden budgetreduktionerne. Det er ny praksis, at regulere budgettet på arbejdsmarkedsområdet med midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet. 2. Tabel over afvigelser i budgetkontrollen Ydelsesområde 2014 Forventet Forbrug ult. Korrigeret Budget Afvigelse (+ = merforbrug) Arbejdsmarkedsområdet i alt ,5 Serviceudgifter ,3 Afvigelse i pct. (+ = merforbr.) Budgetgarant. områder: ,2 Kontanthjælp ,2 Uddannelseshjælp (ny) Ikke budgetlagt Revalidering ,5 Aktivering ,3 I alt kthj., uddhj., reval og aktivering ,4 Ledighedsydelse ,8 Særlig udd.ordning incl dr.udg arbm.yd ,7 Ressourceforløb ,1 Jobafklaringsforløb (ny) Ikke budgetlagt Tilbud til udlændinge % Øvrige overførsler: ,1 Sygedagpenge ,6 Fleksjob ,0 Seniorjob ,8 Forsikrede ledige: ,7 Dagpenge til forsikrede ledige ,7 Løntilskud til pers på arbm.yd. (ny) Ikke budgetlagt Midlertidig arbejdsmarkedsydelse (ny) Ikke budgetlagt Beskæftigelsesindsats for forsikr. ledige ,4 Førtidspension m.m.: ,1 Førtidspension ,9 Personlige tillæg ,9 Boligydelse og sikring ,7 Sociale formål ,3 Ved budgetkontrollen , var det samlede forventede mindre forbrug på 10,5 mio. kr. Vurderingen ved denne budgetkontrol er justeret med 5,8 mio. kr. til 16,3 mio. kr. Side 2 af 9

3 På landsplan forventer KL at udgifterne falder med 3,6 % fra aftalegrundlaget 2014 til nyt KL skøn ved midtvejsvurderingen i juni måned Mindre forbruget er i Næstved vurderet til 1,4 %. Der skal derudover inddrages, at der i det godkendte budget var indregnet en forventede besparelse på 10,5 mio. kr. på kontanthjælp, som følge af kontanthjælpsreformen og 4,3 mio. på ledighedsydelses- og fleksjobområdet vedr. etablering af 50 microfleksjob. Herved resulterer det korrigerede fald i Næstved med et fald på 2,7 %, hvilket er 0,9 % point under det forventede fald i KL-skønnet. 3. Beskrivelse og gennemgang af de enkelte udgiftsområder Budgetkontrollen, som udføres 1.4, 1.7 og 1.10 omfatter gennemgang og vurdering af forbrugs- og mængdeudviklingen, med henblik på, at skønne om budgettet kan forventes ove r- holdt ultimo regnskabsåret. De samlede udgifter på området udgør efter budgetkontrollen et skøn på 1.111,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget på 1.127,9 mio., eller et mindre forbrug på 16,3 mio. kr. 3.1 KONTANTHJÆLP, REVALIDERING, UDDANNELSESHJÆLP OG AKTIVERING: merforbrug Administrationen forventer samlet set et forbrug på 250,5 mio. hvilket er 3,4 mio. kr. mere end budgetteret. Der er et mindre forbrug på kontanthjælpsområdet, et mindre forbrug på revalidering samt et merforbrug til aktivering. KL skønner i sin midtvejsvurdering et udgiftsniveau på ca. 236 mio. kr. for 2014 for Næstved, som følge af kontanthjælpsreformen og et lavere ledighedsskøn. Næstved er således 14,5 mio. kr., eller hvad der svarer til 6,1 %, over den af KL skønnede midtvejsvurdering i juni måned for Kontanthjælps- og uddannelseshjælp: Lille merforbrug Administrationen forventer et mindre forbrug på 0,6 mio. for regnskab 2014 og forventer derved at overholde budgettet. Kontanthjælpereformen har betydet ændringer på området, bl.a. indførelsen af uddannelseshjælp til unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse. Derfor blev der allerede ved budgetlægningen taget højde for virkningen af reformen med en forventet besparelse på 10,5 mio. Ændringen i forventningen skyldes at udgifterne til kontanthjælp er faldet mere end ved sidste budgetkontrol, hvor imod udgifterne til uddannelseshjælp er forøget. I starten af året var der flere tekniske ændringer på uddannelseshjælp, hvilket gjorde at flere overgik til en højere ydelsesgruppe. Ændringerne har bevirket, at det har været vanskeligt at vurdere udviklingen i forbruget frem til seneste budgetkontrol. Kontant- og uddannelseshjælp er som følge af lovændringer budgetreguleret jf. afsnit 1.1. Det vil betyde en tilføjelse af bevillinger til området. Side 3 af 9

4 Udviklingen i forhold til landsplan Næstved kommunen har i 2014 haft et større fald i antal kontanthjælpsmodtagere med 4 % i forhold til landet med 2 %. Det er ikke muligt, at vurdere udviklingen i uddannelseshjælp på landsplan sammenlignet med Næstved, da dette er en ny ydelsestype Aktivering: merforbrug trods særlige indsatser Administrationen forventer et merforbrug på 6,8 mio. ultimo Forventningen er højere end ved sidste budgetkontrol. Ændringen skyldes, at administrationen ikke på nuværende tidspunkt forventer, at kunne nedbringe udgiftsniveauet på trods af analyser og effektiviseringstiltag, som er iværksat på området. Effekten forventes at kunne ses i starten af Der har i 2014 været et øget fokus på at ændre såvel aktiveringsstrategien som udbuddet af aktiveringssteder, med henblik på at opnå en større sammenhæng mellem effekt og pris. Flere tilbudssteder og kontrakter er opsagt henover sommeren og starten af efteråret, hvilket vil få effekt på udgifterne i starten af Derudover vil en ændret aktiveringsstrategi, hvor den virksomhedsrettede aktivering vil anvendes i endnu højere grad end tidligere, påvirke aktiveringsomkostningerne Revalidering: Færre tilkendelser Administrationen forventer et mindre forbrug på 2,8 mio. kr. ultimo Dette skyldes primært færre tilkendelser end budgetteret. Der forventes ikke yderligere reduceringer eller forøgelser på området. Udviklingen i forhold til landsplan Udviklingen i revalideringssager er på landsplan faldet med 14 % i 2014, mens Næstved har haft et mindre fald på 10 %. 3.2 Ledighedsydelse: Lille merforbrug - stigende tilgang Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. på ledighedsydelse. Årsagen er primært, at antallet af ikke-refusionsberettigede sager over 18 mdr. fortsat er højere end budgettet, som delvis kompenseres via mindre forbrug på øvrige sager. Der er igangsat et projekt, med henblik på, at tilbyde ledighedsydelsesmodtagere ressourc e- forløb, hvilket forventes at nedbringe en del af sagerne. Der er samtidig i administrationen, sat mere fokus på de længerevarende sager uden refusion. Der blev i det godkendte budget indregnet en besparelse på netto 4,3 mio. kr. vedrørende etablering af 50 microfleksjob. Udviklingen i ledighedsydelsessager er på landsplan uændret i 2014, mens Næstved har haft en stigning på 1 %. Side 4 af 9

5 KL s midtvejsvurdering, viser et forventet udgiftsniveau på 36,5 mio. kr. for Næstved for 2014, hvilket er 0,7 mio. kr. højere end det forventede forbrug ved budgetkontrollen. 3.3 Særlig uddannelsesordning og driftsudgifter til midlertidig arbejdsmarkedsyde l- se: Merforbrug som følge af ændringer på området Administrationen forventer et merforbrug på 2,6 mio. kr. Forbruget er beregnet på grundlag af det faktiske antal ydelsesmodtagere resten af året. Merforbrug skyldes primært, at der ved budgetlægningen ikke var indregnet driftsudgifter til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som nu er overført til området ved en teknisk regulering. KL s midtvejsvurdering viser forventede udgifter for området, svarende til omregnet 3,8 mio. kr. for Næstved, hvilket er 1,4 mio. kr. lavere end skønnet ved budgetkontrollen. 3.4 Ressourceforløb: Mindre forbrug grundet ændret budgetgrundlag Administrationen forventer et mindre forbrug på 11,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Mindre forbruget skyldes færre tilkendelser. Der forventes en tilgang til ressourceforløb pr. måned på ca. 6 personer, hvilket danner baggrund for forventningen. En af årsagerne til den lave tilkendelsesfrekvens er, at der er højt krav til dokumentationen og et højt ressourceforbrug i sagsbehandlingen før en borger kan tilkendes ressourceforløb. Forventningerne til antallet af tilkendelser på landsplan har generelt været høje i forhold til den faktiske tilkendelse. Udviklingen i ressourceforløb har på landsplan haft en tilgang på 119 %, mens Næstved har haft en stigning på 36 %. KL s midtvejsvurdering viser forventede udgifter til ressourceforløb 10,7 mio. kr. for Næstved, hvilket er 0,6 mio. kr. lavere end administrationens forventet skøn. 3.5 Tilbud til udlændinge: Forventet forbrug svarende til budgettet Der forventes et forbrug på 9,6 mio. kr. ultimo året, svarende til budgettet. Administrationen forventer en stigning på ca. 5 % i kvoten af flygtninge fra 2013 med 53 flygtninge til 2014 kvoten på 56 flygtninge. KL s skøn KL forventer en stigning i udgifter til udlændinge på 46,3 % fra regnskab 2013 med 12,2 mio. kr. til budget 2015 på 17,8 mio. kr.. På området er det erfaringen fra de seneste år, at Næstved afviger væsentligt fra landsge n- nemsnittet med lavere udgifter. Der ses derfor ikke stigningstendenser i forbrugsudviklingen og administrationen forventer derfor at budgettet overholdes. 3.6 Sygedagpenge: Faldende antal modtagere giver mindre forbrug Administrationen forventer et mindre forbrug på området på 3,1 mio. kr. eksklusiv reguleringer vedrørende sygedagpengereformen. Antallet af sygedagpengesager er fortsat under niveauet i forhold til sidste år, efter første halvår, mens udgifterne ligger over niveauet for Dette skyldes blandt andet, at der periodevis har været et større antal sager med en varighed over 52 uger, end budgetteret (ikke refusionsberettiget kommunal udgift) Der skal fremadrettet tages højde for sygedagpengereformen der t rådte i kraft 1. juli Efter budgetreguleringen vedrørende sygedagpengereformen, betyder det at skønnet vedrø- Side 5 af 9

6 rende sygedagpengeudgifter på 117,1 mio. kr. vil blive reduceret med 8,0 mio. kr. til 109,1 mio. kr. for På landsplan er antallet af sygedagpengemodtagere faldet med 10 %, mens der i Næstved har været et fald på 11 %. KL s midtvejsvurdering for landsskøn viser forventede udgifter, svarende til 113,2 mio. kr. for Næstved. Det er 3,9 mio. kr. lavere end de forventede udgifter ved budgetkontrollen, men 4,7 mio. kr. højere end når virkningen af sygedagpengereformen er indregnet. 3.7 Fleksjob: Forbrug på den gamle ordning falder ikke så hurtigt som forventet Administrationen forventer et merforbrug på 6,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det er 1,1 mio. kr. mere end ved sidste budgetkontrol pr. 1/7. Det nye skøn skyldes primært, at der er flere borgere der fortsat er ansat på den gamle, og for kommunen dyrere, fleksjobordning end ventet. I årets første 8 måneder forlod gennemsnitligt ca. 6 personer ordningen pr. måned, så der pr. 1. september var 639 personer ansat i fleksjob på den gamle ordning. Hvis den udvikling fortsætter betyder det, omsat til budget-termer, at det gennemsnitlige antal helårspersoner i 2014 vil lande på ca Det er 24 mere end budgetteret, og ca. 6 personer mere end forudset ved sidste budgetkontrol. Dertil kommer at administrationen samtidig forventer et forhøjet forbrug sammenlignet med sidste budgetkontrol, som skyldes, at udgifterne på fleksjobområdet falder meget ujævnt året igennem, da virksomhederne selv kan bestemme, hvornår de vil indhente refusion for deres fleksjobansatte medarbejder. Det nye skøn er derfor vurderet på baggrund af de første mån e- ders udgifter sammenholdt med virksomhedernes forbrugsmønster i Ved sidste budgetkontrol annoncerede administrationen, at udgiften til fleksjob på den nye ordning, det såkaldte fleksløntilskud, ville overstige det oprindelige budget. Det er stadig tilfældet, men merudgiften forventes nu at blive lidt mindre, da færre personer end ve ntet er overgået til den nye ordning i årets første 8 måneder. Pr. 1. august er 318 personer ansat med fleksløntilskud og fremadrettet forventer administrationen, at der i gennemsnit vil blive ansat 12 nye borgere på ordningen om måneden, svarende til den faktiske gennemsnitlige stigning pr. måned i hele 2014, imod en tidligere forventet stigning på 18 personer pr. måned. Administrationen vurderer, at udviklingen på fleksjobområdet i Næstved afspejler en landste n- dens. KL s midtvejsvurdering viser netop også, at der er forventninger om stigende udgifter til fleksjob i Seniorjob: Det forventede fald kommer primært sidst på året Administrationen forventer et merforbrug i forhold t il oprindeligt budget på kr. Ved sidste budgetkontrol var det vurderingen at budgettet ville blive overholdt, men i årets første måneder har der ikke været den forventede afgang i personer på ordningen. Der er tidligere indlagt en vurdering om et forventet gennemsnitligt fald pr. måned, men denne gang er vurderingen og beregningen foretaget, på baggrund af de faktiske seniorjobber på ordningen, og dermed en mere præcis beregning. Gennemgangen viser, at det forventede fald primært klumper sig i sidste halvdel af året, hvilket betyder at effekten i 2014 bliver mindre. Den konstante afgang fra ordningen i 2014 skyldes, at en periode på midlertidig arbejdsmarkedsydelse nu træder i stedet for retten til seniorjob. Administrationen vurderer det som en teknisk udvikling der ikke er kritisk. Side 6 af 9

7 3.9 Forsikrede ledige: Forventede mindre forbrug på grund af faldende ledighed Der forventes et samlet forbrug på 172,5 mio. kr. eller 8,5 mio. kr. mindre end budgetteret. Forbruget er fremregnet på baggrund af vurdering i udviklingen af antal a-dagpengemodtagere resten af året. Der er en usikkerhed i det forventet forbrug, da erfaringen viser, at der kan være store forskydninger i afregningerne fra A-kasserne samt efterreguleringer på området. Trods usikkerhed i skønnet af udgifter, forventer administrationen et mindre forbrug på udgifterne til forsikrede ledige på grund af faldende antal a-dagpengemodtagere. Ved budgetkontrollen blev området midtvejsreguleret i beskæftigelsestilskuddet, hvilket betyder en reduktion på 4,8 mio. kr. Ved den seneste prognose har staten nedjusteret det forventede beskæftigelsestilskud til 166,2 mio. kr., som oprindeligt var skønnet til 180,9 mio. kr Medfinansiering af a-dagpenge: Faldende udgifter færre ledige Udgiften til medfinansiering af a-dagpenge forventes at udgøre 147,7 mio. kr. eller 1,6 mio. kr. mindre end budgetteret. Skønnet for antallet af dagpengemodtagere udgør i det godkendte budget dagpengemodtagere mens forventningen til resten af året er baseret for en forventning om mo d- tagere. Grundet usikkerhed er der indregnet yderligere 3 mio. til at efterkomme evt. efterslæb i afregningerne fra A-kasserne. Udviklingen i a-dagpengemodtagere er på landsplan faldet med 22 %, mens der i Næstved har været et fald på 21 %. KL forventer ligeledes et væsentligt fald i antallet af dagpengemodtagere for Midlertidig arbejdsmarkedsydelse: Forventet budgetoverskridelse Administrationen forventer et forbrug på 8,0 mio. kr. I budgetlægningen for 2014, var der ikke udmøntet lovgivning vedrørende den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, derfor er området ikke budgetteret. Der er på nuværende tidspunkt i alt 145 borgere på ydelsen og der forventes en tilgang på ca. 45 pr. mdr. Omregnet vurderes denne tilgang, at medføre et forbrug på 8,0 mio. Udgifterne til arbejdsmarkedsydelse finansieres af beskæftigelsestilskuddet. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse blev indført Det er derfor ikke muligt, at vurdere udviklingen på landsplan sammenlignet med Næstved Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Udgiften til beskæftigelsesindsatsen forventes at udgøre 16,7 mio. kr. eller 6,0 mio. kr. mindre end budgetteret. Mindre forbruget skyldes blandet andet, at udviklingen i ledigheden er faldet mere end forve n- tet, og samtidig er der et øget fokus på den beskæftigelsesrettede indsats og de tilbud, der anvendes til forsikrede ledige. 4. Førtidspension m.m. Side 7 af 9

8 4.1 Personlige tillæg m.v.: Lille mindreforbrug Administrationen har anslået et årsforbrug på ca. 10,4 mio. kr., hvilket er kr. mindre end oprindeligt budgetteret. På landsplan forventer KL ligeledes et mindre fald i udgifterne. 4.2 Førtidspension: Fortsat væsentligt færre end tidligere forventet Der forventes et samlet mindreforbrug på 10,2 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budgetterede, hvilket er yderligere ca. 2,6 mio. kr. kr. i forhold til budgetkontrollen pr. 1/7. Den samlede vurdering skyldes fortsat et større fald i antal personer på førtidspension end forventet på grund af væsentligt færre tilkendelser af nye førtidspensioner. På de gamle førtidspensioner er der indlagt et konstant fald, da der ikke kan komme nye pensionister på ordningerne. Det er primært på de nye førtidspensioner at den faktiske udvikling har været væsentligt anderledes end tidligere forventet. Året startede med pensionister og det var forventet at tallet ville stige med netto ca. 5,7 personer om måneden (i nettotallet indgår antal tilkendte fratrukket afgang f.eks. til folkepension, dødsfald mv.). Årets første måneder har vist en langt mindre stigning end budgetforudsætningen og samlet er der nu sket en nedgang i antallet af førtidspensionister. Ultimo august udgør pensionisterne Resten af året er nettotilgangen derfor nedjusteret til en forventning om at antallet vil stige med kun 2,75 pr. måned. Den store nedgang i antallet af tilkendelser af førtidspension har baggrund i den nye fleksjob- og førtidspensionsreform, hvor det er antaget der i starten vil være et markant fald med en stigende tendens i årene fremover. Faldet i Næstved Kommune er en del højere end det fremgår af midtvejsvurderingen fra KL på landsplan. Næstveds udgangspunkt i oprindeligt budget er dog også en del højere end kommunens andel af KL s vurdering på det tidspunkt, hvilket skyldes et højt antal tilkendelser af førtidspension i tidligere år. Administrationen vurderer udviklingen på området positivt, og anser det ikke længere for sandsynligt at nettotilgangen til den nye førtidspension vil stige, svarende til de tidligere budgetterede ca. 5,7 om måneden, sidst på året. I kommende år må forventes en udjævning af tilkendte fratrukket afgang. 4.3 Boligydelse og -sikring i alt: For lille budgetudgangspunkt giver merforbrug Vurderingen har ikke ændret sig væsentligt siden budgetkontrollen pr. 1/7. Der forventes fortsat et merforbrug som dog er nedskrevet med ca kr. Den samlede budgetoverskridelse er dermed vurderet til ca. 3,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Området administreres og udbetales af Udbetaling Danmark. Der kan i den forbindelse fortsat være usikkerhed omkring de løbende efterreguleringer som Udbetaling Danmark foretager, samt om den årlige mellemkommunale afregning i november af boligydelse, hvor den endelige beløbsstørrelse til afregning endnu ikke er udmeldt. Merudgiften er primært på boligsikring. Regnskab 2013 til boligstøtte endte samlet på 66,1 mio. kr. men var der ikke foretaget en ekstraordinær positiv berigtigelse (vedrører tidligere år, men bogføres året efter) på -1,5 mio. kr. vedr. boligydelseslån, så var det samlede resultat endt på 67,6 mio. kr. Til sammenligning udgør det oprindelige budget 2014 i alt 65,9 mio. kr. i priser. Teknisk skyldes forskellen at budgettet ikke i første omgang blev løftet ca. 0,5 mio. kr. i ra m- men ud fra KL s skøn fra regnskab 2012 til budget Samtidig er udgifter på landsplan i løbet af 2013 er steget ca. 167 mio. kr. svarende til 2,4 mio. kr. i Næstved. Side 8 af 9

9 Budgetudgangspunktet i Næstved Kommune er dermed for lavt og forklarer en stor del af overskridelsen. Side 9 af 9

Budgetkontrol 1. juli 2014 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol 1. juli 2014 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-52-14 Dato: 07-08-2014 Sagsbehandler: Henrik Lück Madsen og Carina Andersen Budgetkontrol 1. juli 2014 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet 1. Hovedkonklusionen på budgetkontrollen

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-5-17 Dato: 19.04. Sagsbehandler: Stig Møller (CAM) og Carina Andersen (COA) Budgetkontrol pr. 1. april Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens samlede resultat Resultatet

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-17 Dato: 08-08-2017 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2018-2021 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2015 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2015 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-1-15 Dato: 10.08.2015 Sagsbehandler: Tanja Rasmussen, Claus Stenstrup og Henrik Lück Madsen (CAM), Carina Andersen (COA) Budgetkontrol pr. 1. juli 2015 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Budgetkontrol 1. oktober Bemærkninger Arbejdsmarkedsområdet. Generelle bemærkninger til budgetopfølgningen pr

Budgetkontrol 1. oktober Bemærkninger Arbejdsmarkedsområdet. Generelle bemærkninger til budgetopfølgningen pr Sagsnr.: 2013-15468 Dato: 02-10-2013 Dokumentnr.: 2013-300174 Sagsbehandler: Anders Emil Pedersen BILAG 9 Budgetkontrol 1. oktober 2013 - Bemærkninger Arbejdsmarkedsområdet Generelle bemærkninger til budgetopfølgningen

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-16 Dato: 08-08-2016 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2017-2020 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2015 484.820-51.850 432.970 Forbrug

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 447.308 458.000 467.664 467.664

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 3. Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab

Læs mere

Sagsnr.: 2013/ Dato: 4. september 2014

Sagsnr.: 2013/ Dato: 4. september 2014 Nøgletalsrapport ultimo august Sagsnr.: 213/937 Dato: 4. september 214 Sag: Politisk økonomiopfølgning 214 Sagsbehandler: Bjørn Tell Økonomikonsulent Nøgletalstabellen 214 viser nøgletal beregnet på grundlag

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bevillingsområderne på arbejdsmarkedsområdet/socialudvalget er blevet ændret i henhold til konstitueringsaftalen. Det betyder dels, at en del af de tidligere arbejdsmarkedsudvalgs

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster. Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 483.401-52.622 430.779 Forbrug

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme %

Status på økonomi pr Korr. budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme % Note Kvartalsrapportering pr. 30. september 2014 Resultat på drift på økonomi pr. 30. 09 2014 Uddannelse og Arbejdsmarked Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Samlede afvigelser (i kr.)

Samlede afvigelser (i kr.) Bemærkninger til Udvalget for Arbejdsmarked Samlede afvigelser (i 1.000 kr.) Note Merudgift/ mindreindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning 0 Mindreudgift/ merindtægt Overførsler:

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget 1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 425.100

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

Budgetgaranti og øvrige overførsler

Budgetgaranti og øvrige overførsler Budgetgaranti og øvrige overførsler Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...1 1.1 Reformvirkninger... 2 2. Principper for opgørelse af budgetgarantien...3 3. Reguleringer af budgetgarantien, juni 2014...4

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge

Læs mere

BUDGET DRIFTSKORREKTION

BUDGET DRIFTSKORREKTION PL marts 2016 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato 21-04-2016 Korrektionsnr 8 Økonomiudvalg den: Fagudvalg den: Justering af -2020 til den nye pris- og lønfremskrivning fra KL

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Budgetforslag 2018 - Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Udvalg Beskæftigelsesudvalget 1.314.493.202 kr. Hele kroner, Budgetårets priser Politikområde Integration, forsørgelse 26.993.611 kr.

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt ERHVERVS-, TURISME- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Aktivitets- og ydelsesområdet 109.274 68.837 105.701-3.573 Beskæftigelse 9.673 3.817 9.239-442 Turisme 3.614 3.033 3.614 I alt 122.561 75.687 118.554-4.015

Læs mere

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger Oversigt over budgetændringer for 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Konto nr. Tekst Budget 2016 Tilpasset budget 2016 Ændringer Bemærkninger Forsørgelsesydelser 05.46.61 Kontanthjælp

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-Ø00-4-16 Dato:31.3.2016 Budgetforslag 2017- Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Hovedoversigt Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Afdækning af budgetbehov for førtidspensioner

Afdækning af budgetbehov for førtidspensioner Økonomi og Analyse Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2010/04253 Dato: 27-04-2010 Sag: Sagsbehandler: Afdækning af budgetbehov for førtidspensioner Thomas Christian Rafn Leder af Økonomi og analyse 1.

Læs mere

Sygedagpenge og Fleksjobteam

Sygedagpenge og Fleksjobteam Jobcenteret Sygedagpenge og Fleksjobteam 1. Sygedagpenge og fleksjobteams primære aktiviteter Sygedagpenge, fastholdelse og tidlig indsats for tilbagevenden til arbejdsmarkedet Fleksjob og fleksløntilskud,

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Bilag 2: Oversigt - Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Beskæftigelsesudvalget Politikområdet 06 Arbejdsmarked består af følgende delområder: Midlertidig boligplacering/lejetab fraflytning mv.

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE BUDGETOPFØLGNING BESKÆFTIGELSESUDVALGET

JAMMERBUGT KOMMUNE BUDGETOPFØLGNING BESKÆFTIGELSESUDVALGET JAMMERBUGT KOMMUNE BUDGETOPFØLGNING BESKÆFTIGELSESUDVALGET Pr. ultimo maj 2015 1 JAMMERBUGT KOMMUNE Beskæftigelsesudvalg og 6 Omplaceringer 2015 Total 525.626 5.591 0 531.217 210.881 535.750 4.533 Arbejdsmarkedsområdet,

Læs mere

Samlet set forventes dette dog dækket indenfor rammen til forsørgelsesudgifterne.

Samlet set forventes dette dog dækket indenfor rammen til forsørgelsesudgifterne. Budgetopfølgning pr. 30-11-2013. Arbejdsmarkedsudvalget Der forventes et mindreforbrug på Arbejdsmarkedsudvalgets område, som primært kan tilskrives at beskæftigelsestilskuddet overstiger udgifterne til

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område - august

NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område - august Beskæftigelse, Social og Økonomi Sekretariat og Integration Sagsnr. 258707 Brevid. 1949143 Ref. ABOM Dir. tlf. 4631 3096 andreasbm@roskilde.dk NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område

Læs mere

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv. 1.047

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Lov- og cirkulære. Budget

Lov- og cirkulære. Budget Lov- og cirkulære Budget 2015-2018 Nummer: LC102 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Stigning i vederlag til KB-medlemmer Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Mindreudgift/merindtægt Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Mindreudgift/merindtægt Arbejdsmarked i alt 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Fælles udgifter/indtægter i Specialenheden 130 Mindreudgift/ merindtægt Overførsler:

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere