diagnostik Skulder fysioterapeuten nr. 05 marts 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "diagnostik Skulder fysioterapeuten nr. 05 marts 2009"

Transkript

1 side 08 fysioteapeuten n. 05 mats 2009 diagnostik Skulde Mogens Dam e oplægsholde på fagfestivalen d mats Fysioteapeut Mogens Dam ha udvalgt en ække gængse diagnostiske test fo skuldepobleme. Testene e opdelt i fohold til afdækning af smeteudløsende stuktue, instabilitet og muskulæ dysfunktion AF: FYSIOTERAPEUT MOGENS DAM FOTO: GEIR HAUKURSSON bulowsvej.fys.dk Til daglig anvende vi et utal af foskellige test i fobindelse med diagnosticeing af skuldepobleme. De foskellige fagguppe buge typisk foskellige teminologie, og valget af test kan også vaiee og afhænge af, hvilket fag, abejdssted og efte/videeuddannelse man ha. I et otopædkiugisk oienteet team vil teminologien væet pæget af et patologifokus, hvoimod indgangsvinklen i et fysioteapeutisk team e dysfunktione, og dette vil ligeledes have betydning fo valg af teminologi. Ud ove at teminologien afspejle den kontekst, man abejde i, vil også valget af test væe styet af dette. Man kan således have foskellige fagguppe, de abejde med den samme patient, de ha vidt foskellig fokus og teminologi. Det sige sig selv, at dette ikke e optimalt fo patienten. Gundlæggende buges dysfunktionstest til at finde intene disponeende faktoe til patologi altså åsagen til skaden/ smeten. Smete e et symptom, og det e vigtigt at kende den undeliggende patologi fo at kunne angive en imelig pognose. De e bug fo et bedt testbattei fo at afdække patologien, og denne atikel vil gennemgå de mest almindelige skuldetest. Testene vil blive beskevet så tæt på oiginalen som muligt. Nå test anvendes elle efeees i ovesigtsatikle elle i ande studie, optæde de ofte som vaiatione, de kan indeholde en sto gad af kunstneisk fihed. Disse vaiatione isikee med tiden at blive ophøjet til at væe oiginalen. Det kan meget vel væe, at kopi-testene blive mee anvendelige elle mee valide, men det e vigtigt at beskive, at den anvendte test afvige fa den opindelige. Det e ikke let at foholde sig konket til hveken test af patologi elle dysfunktion. Det beo dels på, at nogle test ikke e valideede, at ande test e ikke valideede i fohold til om de vikelig afsløe patologi, og endelig e de valideede test ikke entydigt valideede. Ydeligee e ingen test valideede som endegyldige. VALG AF TEST OG VALIDERING De findes et igt udvalg af test, de e målettet til at afdække patologi. Disse test e i sto udstækning valideede, enten i fohold til MR-skanninge elle atoskopi. Man skulle således mene, at disse test skulle væe endegyldige. Desvæe komme validitetsundesøgelse af de enkelte test fem til foskellige esultate. Af samme gund e testene, de pæsentees i denne atikel ikke udtyk fo den endegyldige sandhed, selvom de fo de flestes vedkommende e valideede. Atiklen beskive desuden nogle test, de ikke nødvendigvis e valideede, men anvendes hyppigt i klinisk paksis. Hvo det e muligt, e validiteten angivet. Enkelte test til afdækning af smete/ patologi e valideede i fohold til epoducebahed, og inteteste- og intateste-validiteten fo disse test e således undesøgt. Man ved dog ikke, om testene afdække de dysfunktione, de ent faktisk ha betydning fo udvikling af smetet og patologi. Det antages dog at væe tilfældet ifølge de efainge, som utineede fagpesone (læge, fysioteapeute mv.) inden fo feltet ha. Test kan deles op i test i fohold til smete, instabilitet og åsagssammenhæng, det vil sige muskulæe dysfunktione og vil i det følgende blive opdelt således. Alle test beskives med udgangspunkt i høje skulde. z

2 side Hawkins test (Hawkins RJ) Fomål: At afdække subacomial impingement. Patienten siddende elle stående. Undesøge placee venste hånd oven på skulde fo at undgå, at skuldeåget løftes unde testen. Undesøge fatte omking albue og flektee skuldeen 90 g. Heefte indadotees skuldeen. Positivt sva e velkendt smete i deltoideus-omådet. Testen e ligesom Nees test ikke stuktuspecifik. skuldediagnostik Sensitivitet: 68,7-100 % Specificitet: % 03 Posteio Supeo Impingemnt (PSI) test SMERTE 01 Nees test (Nee CS) Fomål: At afdække subacomial impingement. Patienten siddende elle stående. Undesøge placee venste hånd oven på skuldeen fo at undgå, at skuldeåget løftes unde testen. Med høje hånd fattes om håndled elle albue. Amen flektees maksimalt. Positivt sva e kendt smete i deltoideusomådet. Opindeligt skal testen gentages, efte de e anlagt subacomial lokalanæstesi, men i paksis ske det næsten aldig. Det skønnes alligevel, at testen e anvendelig. Testen e ikke stuktuspecifik, men indikee, at noget blive klemt unde acomion (busa, oatocuff, caput longum biceps, undesiden af acomioclaviculæleddet). Fomål: At afdække PSI, som e en inten impingement, hvo den posteioe pofunde del af otatocuffen blive klemt mellem tubeculum majo og kanten af cavitas glenoidale. Patienten siddende elle ygliggende. Undesøge abducee skuldeen 90 g. og ekstendee skuldeen. Heefte udadotees skuldeen maksimalt, samtidig med at caput humei pesses posteiot. Positivt sva e patientens kendte smete posteiot dybt i skuldeen. Denne test e ikke valideet. 03 Sensitivitet: % Specificitet: %

3 side 10 fysioteapeuten n. 05 mats Rotatocuff test 04 Jobes test - empty can test (Jobe FW) Fomål: At teste fo smete elle nedsat styke svaende til m. supaspinatus. Patienten stående elle siddende. Amen eleveet 90 g. i scapulas plan (scaption) med tommelfinge pegende nedad. Undesøge fosøge nu at pesse amen nedad, og patienten fosøge at holde imod. Testen udføes som en beaktest; det vil sige, at de lægges pes, indtil patientens holdeevne oveskides/bydes. Positivt sva e nedsat kaft i fohold til modsat am elle smete. Dette indikee patologi i m. supaspinatus (og måske m. infaspinatus) og foåsage nedsat funktion i otatocuffen. Specificitet på kaftnedsættelse:43-89,9 % Specificitet på smete: % og nedsat kaft: sensitivitet: 55,5-71,2 % og nedsat kaft: specificitet: 73,9-90,5 % elle nedsat kaft: sensitivitet: 83,9-98,5 % elle nedsat kaft: specificitet: 43,3-58,7 % 05 Kellys test full can test (Kelly BT) Samme test som Jobes test, men patientens tommelfinge skal pege opad i stedet fo nedad fo at educee isikoen fo falsk positiv test pga. impingement. Ligeledes kan impingementisikoen educees ved at testen udføes med minde gad af elevation. Denne test involvee i minde gad end Jobes test infaspinatus. og nedsat kaft: sensitivitet: 41,6-59,1 % og nedsat kaft: specificitet: 82,1-90,5 % elle nedsat kaft: sensitivitet: 73,7-89,4 % elle nedsat kaft: specificitet: 53,7-68,3 % 06 Pattes test (Patte D) Fomål: At teste mm. infaspinatus og tees mino. amen 90 g. abduceet og albuefleksion 90 g. Undesøge undestøtte albue med den ene hånd og lægge med den anden hånd på patientens håndled pes på i indadotationsetning. Positiv test e smete elle nedsat kaft i fohold til modsat skulde. Positiv test indikee patologi svaende til mm. infaspinatus og tees mino. Sensitivitet smete: 92 % Specificitet smete: 30 % Sensitivitet kaftnedsættelse: 83 % Specificitet kaftnedsættelse:61 % 06

4 side Extenal otation test (Leoux JL) Fomål: At teste fo smete og/elle kaftnedsættelse i m. infaspinatus. amen ned langs siden. Albuen flekteet 90 g. med hånden pegende femad. Undesøge fosøge nu at indadotee, mens patienten skal holde imod. Positivt sva e nedsat kaft i fohold til modsat am elle smete. Sensitivitet smete: 54 % Specificitet smete: 54 % Sensitivitet kaftnedsættelse: 84 % Specificitet kaftnedsættelse: 53 % 08 skuldediagnostik Lift off test (Gebe C) Fomål: At teste fo nedsat kaft og/elle smete svaende til m. subscapulais. den afficeede skuldes hånd placeet i lænden. Patienten løfte nu hånden/undeam fi af lænd (bagud). Undesøge pesse nu hånden/undeam ind imod lænd. Positivt sva e smete og/elle nedsat kaft i fohold til modsat am. 09 Sensitivitet smete: 46 % Specificitet smete: 69 % Sensitivitet kaftnedsættelse: 0-79 % Specificitet kaftnedsættelse: % Lag sign test - Test de indikee støe patologi i otatocuffen: 09 IRLS - inten otation lag (Hetel R) Fomål: At teste m. subscapulais fo støe patologi. den afficeede skuldes hånd placeet i lænden. Undesøge løfte nu hånd/undeam maksimalt minus 5 g. bagud/fi af lænd. Undesøge slippe nu oligt amen, mens patienten fosøge at holde amen i stillingen. Hvis undeam/hånd falde bae 5 g., indikee det støe patologi i m. subscapulais. En anden mulig åsag til pos. test e, at de e tale om innevationspoblem (neveskade). Sensitivitet: 0-59 % Specificitet: %

5 side 12 fysioteapeuten n. 05 mats ERLS eksten otation lag sign (Hetel R) Fomål: At teste fo støe patologi svaende til mm. supaspinatus/infaspinatus. albuen flekteet 90 g. Undesøge undestøtte med den ene hånd albuen, og undesøgeen elevee skuldeen 20 gade i scapulas plan. Med den anden fatte undesøge omking håndled og udadotee skuldeen maksimalt, botset fa de sidste 5 gade. Undesøge slippe nu oligt patientens am, og patienten bedes holde stillingen. Hvis elevation elle udadotation tabes bae 5 gade, indikee dette, at de e tale om støe patologi svaende til m. supaspinatus elle infaspiantus. En anden mulig åsag til positiv test e, at de e tale om innevationspoblem (neveskade). Sensitivitet: 45 % Specificitet: 77 % 11 Dop sign (Hetel R) Fomål: At undesøge fo støe patologi svaende til m. infaspinatus. albuen flekteet 90 g. Undesøge fatte med den ene hånd unde albue og den anden hånd omking håndled. Undesøge elevee skuldeen 90 g. i scapulas plan og undestøtte albuen he. Med den anden hånd udadotee undesøgeen skuldeen maksimalt, botset fa de sidste 5 gade. Undesøge slippe heefte oligt håndleddet, og patienten skal fosøge at opetholde stillingen. Tabes udadotationen bae 5 gade, indikee dette støe patologi svaende til m. infaspinatus. En anden mulig åsag til positiv test e, at de e tale om innevationspoblem (neveskade). 12 INSTABILITET 12 Appehension test (Rowe CR) Fomål: At afsløe skade på de anteioe stabiliseende glenohumeale stuktue. Patienten ygliggende med skuldeen abduceet 90 g. og albuen flekteet 90 g. Undesøge fatte omking undeam med den ene hånd og foetage maksimal udadotation, samtidig med at skuldeen ekstendees. Undesøgeens anden hånd placees unde caput humei og skubbe/ pesse caput anteiot. Positivt sva e ubehag/smete, elle at patienten afvæge ved at spænde op i muskulatuen. Positivt sva indikee skade på de anteioe stuktue i glenohumealleddet. Dette vil væe tilfældet efte en anteio glenohumeal luksation elle subluksation. Sensitivitet: 53 % Specificitet: 99 %

6 side Relocation test (Jobe) Relocation test e en checktest på, om appehensiontesten e sand positiv. Foetages som appehensiontesten. Hvis denne udløse positivt sva, flytte undesøge nu den hånd, de ligge posteiot på caput, til anteiot på caput. Heefte pesses caput posteiot. Positivt sva e, at patienten opleve en beding/lettelse i ubehaget ved appehensiontesten. Sensitivitet: % Specificitet: % O Bien test (active compession test) (O Bien) Fomål: At afsløe SLAP-læsion (supeio labum anteio posteio). Patienten stående elle siddende med skuldeen eleveet 90, 15 adduceet med maksimal indadotation. Denne stilling opnås nemmest ved, at patienten stå med håndyggene samlet imod hinanden i 90 g. fleksion. A: Undesøge pesse nedad på amen. B: Dette pes gentages, efte patienten ha udaoteet maksimalt. Positiv test e smete ved A og botfald elle educeet smete ved B. Smeten skal væe lokaliseet dybt i skulde. Positiv test indikee SLAP-læsion. 16 Cossove test (McLaughlin) Fomål: At afdække patologi i acomioclavikulæleddet (AC). Patienten stående elle siddende. Undesøge stå bagved patienten og stabilisee patientens tuncus. Heefte elevees patientens am ca. 90 g. og adducees maksimalt (hoisontal adduktion). Positivt sva e smete i toppen af skuldeen svaende til AC-leddet. Positivt sva indikee patologi i ACleddet. Sensivitet: 77 % Specificitet: 79 % skuldediagnostik Sensitivitet: % Specificitet: % 16 Acomioclaviculæled O`Bien test (active compession test) (O`Bien) Fomål: At afdække patologi i acomioclacikulæleddet (AC). Samme udføelse som ved SLAP-læsion. Smeteangivelsen e nu i toppen af skuldeen svaende til AC-leddet i stedet fo dybt i skuldeen. Sensitivitet: % Specificitet: %

7 side 14 fysioteapeuten n. 05 mats Ledlinjeømhed (Walto,Mahajan,Paxinoset al.) Fomål: At afdække patologi i akomioklavikulæleddet ( AC). Patienten siddende elle stående. Undesøge palpee/tykke ned i AC-leddets ledlinje. Positivt sva e smete. Sensitivitet: 96 % Specificitet: 10 % MUSKULÆR DYSFUNKTION Scapula dyskinesi 18 Scaption (Jensen/Hansen/Welte) Fomål: At afdække scapulæ dyskinesi. Patienten stående. Undesøge stå bagved patienten. Patienten elevee begge ame i scapulas plan (scaption). Undesøge obsevee scapula unde bevægelsen. Obsevationen opdeles i te gade. 1: Nomal synkonicitet. 2: Modeat dyskinesi. Lette fascikulatione i scapulas bevægelse. 3: Svæ dyskinesi, Scapula winging elle asynkonicitet. Inteteste Kappa-vædi: 0,75 Testen sige dog ikke, om dyskinesi ha betydning fo patologi Kible test - lateal side test (Kible B) Fomål: At afdække scapulæ dyskinesi. Undesøge stå bagved patienten. 1. Patienten stå med amene ned langs siden. 2. Patienten stå med hænde hvilende på bækkenkant med tommelfinge pegende bagud. 3. Patienten indadotee maksimalt og abducee til 90 gade. Positiv test: Mee end 1,5 cm sidefoskel i scapulas placeing i anden og tedje position. Væ opmæksom på, at asynkonicitet ved 1. position kan ophæves ved 2. og 3. position. Sensitivitet: % Specificitet: % Testen sige dog ikke, om dyskinesi ha betydning fo patologi Glenohumeal muskulæ dysfunktion 22 Medial otation test (Moisey D) Fomål: at afgøe m. subsscapulais aktivitet i fohold til posteio kapselstamhed. Patienten ygliggende med 90 g. abduktion og 90 g. albuefleksion. Patientens albue undestøttes således, at oveamen ligge i scapulas plan. Undesøge palpee pocessus coacoideus med 3. finge og caput humei med 2. finge. Patiente indadotee i skuldeleddet, og undesøgesøge egistee, om pocessus coacoideus (scapula) tækkes med anteiot, fø caput humei glide anteiot. Hvis caput humei glide anteiot, inden scapula tækkes femad, indikee det, at de tale om subscapulais-insufficiens. Tækkes scapula anteiot, som det føste, inden indadotation på 60 g. nås, indikee det stamhed i den posteioe kapsel/otatocuff. Inteteste validitet på scapula anteio vanding: 0,83 Inteteste validitet på caput humei tanslation: 0,65 Testen sige dog ikke noget om, hvovidt dysfunktionen ha konsekvens fo udvikling af patologi. 18

8 side 15 Bevægelighedstest OPSUMMERING 23 GIRD - glenohumeal intenal otation deficit (Sahmann) Fomål: at afdække manglende indadoation. Patienten ygliggende med 90 g. abduktion og 90 g. albuefleksion. Patientens albue undestøttes således, at oveamen ligge i scapulas plan. Undesøge stabilisee nu hele skuldeen med den ene hånd. Heefte fatte undesøge med den anden hånd omking patientens undeam, og skuldeen indadotees maksimalt. Indotation bø andage gade fo ikke at foåsage øget isiko fo skuldepatologi (anteio instabilitet og subacomial impingent). Dette e en antagelse, men de findes ingen dokumentation fo, at nedsat indadotation ha denne konsekvens. Ved evalueing af skuldepatienten, gælde det om at vælge de elevante test. Som det femgå af gennemgangen af de valgte test, e det tvivlsomt, hvo valid en enkelt test e. Konklusionen må således væe, at fysioteapeuten vælge at anvende flee test. Resultatene fa flee test, de undesøge det samme, kan samlet set væe med til at øge muligheden fo en pæcis diagnose. Fysioteapeuten skal benytte så valide test som muligt, men da de ikke findes valideede test fo alle stuktue, og da dysfunktionstestene ikke e valideede i fohold til patologi, vil det også væe nødvendigt at benytte ikke valideede test. I takt med at valideingsstudie foeligge, skal de pågældende test vægtes tungee. z Skuldeundesøgelse på nettet På Fag og Foskning e publiceet en beskivelse af de enkelte test og illustationene til testen. He vil det væe muligt at klikke sig ind på den ønskede test. Mogens Dams oplæg Klatest af skulde i fohold til genoptagelse af idæt på Fagfestivalen optages på video og vil blive publiceet på Fag og Foskning i temasektionen unde hofte, knæ, ankle og skulde fafo.fysio.dk/temae skuldediagnostik 23 REFERENCER Den enkelte test e beskevet så tæt som muligt på oiginalen med angivelse af, hvem de føst beskev den. Hughes, Taylo and Geen. Most clinical tests cannot accuately diagnose otatocuff pathology: a systematic eview Austalian jounal of Physiotheapy 2008 vol. 54. las Blønd. Skuldeundesøgelse et kompendium. Evidence-based Spots Medicine. MacAley / Best Temastof på Fag og Foskning En ække atikle, links, efeencepogamme mv. inden fo foskellige emne e publiceet på Fag og Foskning unde emnefeltet Temae. fafo.fysio.dk/temae fafo.fysio.dk

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Etiske dilemmaer i fysioterapeutisk praksis

Etiske dilemmaer i fysioterapeutisk praksis side 06 fysioteapeuten n. 06 apil 2008 AF: FYSIOTERAPEUT, PH.D.-STUDERENDE JEANETTE PRÆSTEGAARD j.paestegaad@oncable.dk Foto: GITTE SKOV fafo.fysio.dk Etiske dilemmae i fysioteapeutisk paksis Hvis vi ikke

Læs mere

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Dimittendundesøgelse 2008-2009 Afspændingspædagoguddannelsen Dimittendundesøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Opsummeing af undesøgelse foetaget blandt dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen Datagundlag

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better A change fo the bette Intoduktion Wea&Cae e en smat løsning, de give mulighed fo at følge fugtniveauet i bleen, så den kan skiftes efte behov. Infomationen gå fa en sende på bleen til modtageens smatphone

Læs mere

Indhold (med link til dokumentet her) Introduktion til låntyper. Begreber. Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen

Indhold (med link til dokumentet her) Introduktion til låntyper. Begreber. Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Thomas Jensen og Moten Ovegåd Nielsen Annuitetslån I bogens del 2 kan du læse om Pocent og ente (s. 41-66). Vi vil i mateialet he gå lidt videe til mee kompliceede entebeegninge i fobindelse med annuitetslån.

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffe Jodfouening - Offentlig høing Foslag til nye foueningsundesøgelse og opensninge 2016 Decembe 2015 Food En jodfouening kan skade voes fælles gundvand, voes sundhed

Læs mere

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation Ønskekøbing Kommune - netvæksanalyse i den administative oganisation Hvodan vike det i paksis? Elektonisk spøgeskemaundesøgelse Svaene fa undesøgelsen kombinees med alleede eksisteende stamdata i minde

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Tivselsundesøgelse, byggeteknike, kot-og landmålingseknike, psteknolog og bygni (Intenatal) Pinsesse Chalottes Gade 8 København N T: Indhold Indledning... Metode... Tivselsanalyse fo bygni... Styke og

Læs mere

PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING

PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING - E N M E T O D E, D E R V I R K E R I P R A K S I S HVAD ER PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING? Pædagogisk Kvalitetsevalueing gø det attaktivt fo ledelse og pesonale at gå pædagogikken

Læs mere

HTX Holstebro Jacob Østergaard 20. oktober 2008 3. A Fysik A Accelererede Roterende Legemer 19:03:00

HTX Holstebro Jacob Østergaard 20. oktober 2008 3. A Fysik A Accelererede Roterende Legemer 19:03:00 1 Fomål 1. At bestemme acceleationen fo et legeme med et kendt inetimoment, nå det ulle ned ad et skåplan - i teoi og paksis.. I teoi og paksis at bestemme acceleationen fo et legeme med kendt inetimoment,

Læs mere

Privatøkonomi og kvotientrækker KLADDE. Thomas Heide-Jørgensen, Rosborg Gymnasium & HF, 2017

Privatøkonomi og kvotientrækker KLADDE. Thomas Heide-Jørgensen, Rosborg Gymnasium & HF, 2017 Pivatøkonomi og kvotientække KLADDE Thomas Heide-Jøgensen, Rosbog Gymnasium & HF, 2017 Indhold 1 Endelige kvotientække 3 1.1 Hvad e en ække?............................ 3 1.2 Kvotientække..............................

Læs mere

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen Rentesegning: Lektion A1 Foentningsfakto, Diskonteingsfakto, og Pete Ove Chistensen Foå 2012 1 / 49 Oveodnede spøgsmål i Rentesegning Hvoledes kan betalinge sammenlignes, nå betalingene e tidsmæssigt adskilte?

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ehvevs- og Selskabsstyelsen Måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte Novembe 2004 Rambøll Management Nøegade 7A DK-1165 København K Danmak

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme og pimiske tal BETEGNELSER. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige hele

Læs mere

BØRNOG UNGE, IDRÆT OG SKADER Fredag den 9. maj, 2013 København

BØRNOG UNGE, IDRÆT OG SKADER Fredag den 9. maj, 2013 København BØRNOG UNGE, IDRÆT OG SKADER Fredag den 9. maj, 2013 København Fysioterapi ved forskellige skulderproblemer v. Peter Rheinlænder, Fysioterapeut Her er idrætsudøveren skadet FFI Screening før sæsonen Forebyggelse

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal 1 Opspaing og lån Mike Auebach Odense 2010 Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen. På

Læs mere

Praksis om miljøvurdering

Praksis om miljøvurdering Paksis om miljøvudeing Miljøvudeingsdage 2015 Nyee paksis på miljøvudeingsomådet Flemming Elbæk Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Ansættelse: Advokatfuldmægtig, 2006-2008 Juist, Miljøministeiet, 2008-2012

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

TEORETISK OPGAVE 3. Hvorfor er stjerner så store?

TEORETISK OPGAVE 3. Hvorfor er stjerner så store? TEORETISK OPGAVE 3 Hvofo e stjene så stoe? En stjene e en kuglefomet samling vam gas De fleste stjene skinne pga fusion af hydogen til helium i dees entale omåde I denne opgave skal vi anvende klassisk

Læs mere

p o drama vesterdal idræt musik kunst design

p o drama vesterdal idræt musik kunst design musik dama kunst design filmedie idæt pojektpocespobieenpos itpoblempovokationpodu kt p on to p ot estpobablypogessivpodu ktionpovinspomotionp otesepologpoevefipofil Vestedal Efteskole // Gl. Assensvej

Læs mere

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud TC A/S Nøegade 21 0900 København C Afgøelse om fastsættelse af WACC i fobindelse med omkostningsdokumentation af pisene i TC s standadtilbud Sagsfemstilling en 29. juni 2006 modtog TC s notat om den beegningsmæssige

Læs mere

Helikopterprojekt Vejprospektering mellem Sisimiut og Sønderstrømfjord

Helikopterprojekt Vejprospektering mellem Sisimiut og Sønderstrømfjord Helikoptepojekt Vejpospekteing mellem Sisimiut og Søndestømfjod 7.-. august 006 Hold Emil Stüup-Toft, s060480 Vivi Pedesen, s06048 János Hethey, s03793 Moten Bille Adeldam, s00334 Rettelsesblad til tykt

Læs mere

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007 Alt hvad du nogensinde ha ønsket at vide om... VEKTORER Del 2 Fank Nasse 2006-2007 - 1 - Indledning Vi skal i denne lille note gennemgå det basale teoi om vektoe i planen og i ummet. Stoffet e pæcis det

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger Hvad e matematik? B, i-bog Pojekte: Kapitel 5. Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Den gundlæggende

Læs mere

Kvantemekanik 10 Side 1 af 9 Brintatomet I. Sfærisk harmoniske ( ) ( ) ( ) ( )

Kvantemekanik 10 Side 1 af 9 Brintatomet I. Sfærisk harmoniske ( ) ( ) ( ) ( ) Kvantemekanik 0 Side af 9 Bintatomet I Sfæisk hamoniske Ifølge udtyk (9.7) e Lˆ Lˆ og de eksistee således et fuldstændigt sæt af = 0 samtidige egenfunktione fo ˆL og L ˆ de som antydet i udtyk (9.8) kan

Læs mere

Testmanual for Constant-Murley Score 1

Testmanual for Constant-Murley Score 1 Testmanual for Constant-Murley Score 1 Subjektive Del A. Smerte Patienten bedes på en 15 cm linje angive sin værste smerte i skulderen oplevet indenfor de sidste 24 timer ved normale dagligdags aktiviteter.

Læs mere

Skulderen. www.sdu.dk/ki/orto

Skulderen. www.sdu.dk/ki/orto Skulderen Orthopaedic Research Unit Dept. of Orthopaedic Surgery and Traumatology Inst. of Clinical Research University of Southern Denmark www.sdu.dk/ki/orto Skulder undersøgelse Inspektion (Look) Hævelse,

Læs mere

Projekt 1.8 Design en optimal flaske

Projekt 1.8 Design en optimal flaske ISBN 978-87-7066-9- Pojekte: Kapitel Vaiabelsammenænge. Pojekt.8 Design en optimal flaske Pojekt.8 Design en optimal flaske Fimaet PatyKids ønske at elancee dees enegidik Enegize. Den skal ave et nyt navn

Læs mere

VI SEJREDE! Vi kom, vi så,

VI SEJREDE! Vi kom, vi så, Vi kom, vi så, VI SEJREDE! Pojekt JCI Julehjælp Svendbog Hjælp os med at hjælpe ande 2011 afsluttede indsamlingen til tængte bønefamilie i Svendbog med sto succes! Søndag d. 18. dec. va sidste indsamlingsdag

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Butiksområde ved Bryggervangen LOKALPLAN NR. C-15.2. 20 kr. BØDKERVÆNGET BRYGGERVANGEN VÆVERGANGEN VALDEMARSGADE

VORDINGBORG KOMMUNE. Butiksområde ved Bryggervangen LOKALPLAN NR. C-15.2. 20 kr. BØDKERVÆNGET BRYGGERVANGEN VÆVERGANGEN VALDEMARSGADE VORDINGBORG KOMMUNE N BØDKERVÆNGET VÆVERGANGEN BRYGGERVANGEN VALDEMARSGADE LOKALPLAN NR. C-15.2 Butiksomåde ved Byggevangen Vodingbog apil 2005 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om

Læs mere

Nr Atom nummer nul Fag: Fysik A Udarbejdet af: Michael Bjerring Christiansen, Århus Statsgymnasium, august 2009

Nr Atom nummer nul Fag: Fysik A Udarbejdet af: Michael Bjerring Christiansen, Århus Statsgymnasium, august 2009 N. -9 Atom numme nul Fag: Fysik A Udabejdet af: Michael Bjeing Chistiansen, Åhus Statsgymnasium, august 9 Spøgsmål til atiklen 1. Hvofo vil det væe inteessant, hvis man fo eksempel finde antikulstof i

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej VORDINGBORG KOMMUNE N Fægegådsvej Bogøvej Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2 Boligomåde ved Kalvøvej Vodingbog apil 2005 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt til at

Læs mere

Trigonometri. teori mundtlig fremlæggelse C 2. C v. B v. A v

Trigonometri. teori mundtlig fremlæggelse C 2. C v. B v. A v Tigonometi teoi mundtlig femlæggelse 2 v v B v B Indhold 1. Sætning om ensvinklede teknte og målestoksfohold (uden bevis)... 2 2. Vinkelsummen i en teknt... 2 3. Pythgos sætning om ETVINKLEDE TEKNTE...

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal Mike Auebach Odense, 2010 1 OPSPARING OG LÅN Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen.

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N VOLDGADE ALGADE BAISSTRÆDE LOKALPLAN NR. C-16.1 Centeomåde mellem Algade og Voldgade, Vodingbog Vodingbog juni 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets

Læs mere

De dynamiske stjerner

De dynamiske stjerner De dynamiske stjene Suppleende note Kuglesymmetiske gasmasse Figu 1 Betelgeuse (Alfa Oionis) e en ød kæmpestjene i stjenebilledet Oion. Den e så sto, at den anbagt i voes solsystem ville nå næsten ud til

Læs mere

13. marts 2009 / 91. årgang. Test af skulder. En gennemgang af de mest almindelige diagnostiske test. 08

13. marts 2009 / 91. årgang. Test af skulder. En gennemgang af de mest almindelige diagnostiske test. 08 13. marts 2009 / 91. årgang 05 Test af skulder En gennemgang af de mest almindelige diagnostiske test. 08 side 02 fysioterapeuten nr. 05 marts 2009 Bedre vejledning om træning af børn Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Magnetisk dipolmoment

Magnetisk dipolmoment Kvantemekanik 9 Side 1 af 9 Magnetisk dipolmoment Klassisk Ifølge EM udtyk (8.16) e det magnetiske dipolmoment af en ladning q i en cikulæ bane med adius givet ved μ = IA (9.1) v q > 0 μ L hvo A = π I

Læs mere

Detaljeret information om cookies

Detaljeret information om cookies Detaljeet infomation om cookies Website: http://mbbl.dk/ Kontoldato: 2015-11-07 Kontolleet af: Cookie Repots Limited http://www.cookieepots.com/ Dette dokument e udabejdet så "Ministeiet fo By, Bolig og

Læs mere

Beregningsprocedure for de energimæssige forhold for forsatsvinduer

Beregningsprocedure for de energimæssige forhold for forsatsvinduer Beeninspocedue fo de eneimæssie fohold fo fosatsvindue Nævæende dokument beskive en pocedue til bestemmelse, af de eneimæssie fohold fo fosatsvindue. Det skal notees, at beeninen e baseet på en foeløbi

Læs mere

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

Scapula. Backward rocking. Bevæg dig langsomt tilbage med vægt på armene. Vægtfordeling til siderne

Scapula. Backward rocking. Bevæg dig langsomt tilbage med vægt på armene. Vægtfordeling til siderne Backward rocking Backward rocking Backward rocking Stå på alle 4, skub fra med armene og hold lænden vandret. Bevæg dig langsomt tilbage med vægt på armene. Kom så langt tilbage som du kan, mens du fortsat

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesodning fo uddannelsen til Gastonom Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Udstedt af Det faglige Udvalg fo Gastonomuddannelsen i henhold til bekendtgøelse n. 329 af 28. apil 2009 om uddannelsene i den

Læs mere

Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter Fig. 22.11. M.transversus abdominis træning i rygliggende. Tænd og sluk m.transversus abdominis. Palper musklen lige over SIAS. Hold muskelspændingen i 5 sekunder. Gentag 3x25. Fig. 22.12. m.transversus

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde "Falunparken" LOKALPLAN NR. B-25.2. 20 kr. FALUNVEJ PRINS JØRGENS ALLÈ KØBENHAVNSVEJ

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde Falunparken LOKALPLAN NR. B-25.2. 20 kr. FALUNVEJ PRINS JØRGENS ALLÈ KØBENHAVNSVEJ VORDINGBORG KOMMUNE N PRINS JØRGENS ALLÈ FALUNVEJ KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. B-25.2 Boligomåde "Falunpaken" Vodingbog mats 2005 20 k. Rettelsesblad til Lokalplan B-25.2 Lokalplan C.17.24.01 Vaehus ved

Læs mere

Sådan træner du armen efter operation af brud på kravebenet

Sådan træner du armen efter operation af brud på kravebenet Sådan træner du armen efter operation af brud på kravebenet Du er blevet opereret for et brud på kravebenet. I begyndelse skal du bruge armslyngen hele tiden, men når smerterne aftager, kan du bruge slyngen

Læs mere

praktiske. Der er lavet adskillige undersøgelser at skelne i mellem: ulaboratorieundersøgelser og ufeltundersøgelser.

praktiske. Der er lavet adskillige undersøgelser at skelne i mellem: ulaboratorieundersøgelser og ufeltundersøgelser. Betonø ha den støste vandføingskapacitet Et afløbssystems opgave e at lede vand samt uenhede til ensningsanlæg elle ecipient. Evnen til at gøe dette afhænge af systemets hydauliske egenskabe næmee betegnet

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø (kort) udarbejdet af NFA (AMI)

Psykisk arbejdsmiljø (kort) udarbejdet af NFA (AMI) Psykisk abejdsmiljø (kot) udabejdet af NFA (AMI) Navn, dato, å Hvilken afdeling abejde du i? Afdelingens navn De følgende spøgsmål handle om dit psykiske abejdsmiljø. Sæt et kyds ud fo hvet spøgsmål ved

Læs mere

Magnetisk dipolmoment

Magnetisk dipolmoment Kvantemekanik 9 Side 1 af 8 Magnetisk dipolmoment Klassisk Ifølge EM udtyk (8.16) e det magnetiske dipolmoment af en ladning q i en cikulæ bane med adius givet ved μ = IA (9.1) v q > 0 μ L hvo A = π og

Læs mere

Sådan skal du træne, når du har et brud på skulderen

Sådan skal du træne, når du har et brud på skulderen Sådan skal du træne, når du har et brud på skulderen Du har brækket overarmen, og bruddet er fundet egnet til konservativ behandling. Derfor er det ikke nødvendigt at foretage en operation. Bruddet vil

Læs mere

Cykelfysik. Om udveksling og kraftoverførsel

Cykelfysik. Om udveksling og kraftoverførsel Cykelfysik 1/7 Cykelfysik Om udvekslig og kaftoveføsel Idhold 2. Kaftoveføsel og abejde...2 3. Abejde ved cykelkøsel...4 4. Regeeksemple fo e acecykel...5 5. Det e hådt at køe op ad bakke...6 6. Simple

Læs mere

Sådan træner du skulderen efter syning af supraspinatus-senen

Sådan træner du skulderen efter syning af supraspinatus-senen Sådan træner du skulderen efter syning af supraspinatus-senen Du har fået syet supraspinatus-senen og må nu ikke bruge din skulder aktivt i 6 uger. Selvom du skal holde skulderen i ro, er det vigtigt,

Læs mere

Om Gear fra Technoingranaggi Riduttori Tilføjelser til TR s katalogmateriale

Om Gear fra Technoingranaggi Riduttori Tilføjelser til TR s katalogmateriale ...when motos must be contolled Om Gea fa Technoinganaggi Riduttoi Tilføjelse til TR s katalogmateiale ISO 9 cetificeing: Technoinganaggi Riduttoi følge ISO 9 pincippene i dees kvalitetsstying. Alle dele

Læs mere

Kap. 1: Logaritme-, eksponential- og potensfunktioner. Grundlæggende egenskaber.

Kap. 1: Logaritme-, eksponential- og potensfunktioner. Grundlæggende egenskaber. - 4 - Kap. : Logaitme-, eksponential- og potensfunktione. Gundlæggende egenskabe... Logaitmefunktione. Definition... Ved en logaitmefunktion fostå vi en funktion f, som opfylde følgende te kav: ) Dm(f)

Læs mere

PIRO 1 Bør patienter med smerter i knæ og ledlinjeømhed udredes med kliniske tests med henblik på menisklæsioner?

PIRO 1 Bør patienter med smerter i knæ og ledlinjeømhed udredes med kliniske tests med henblik på menisklæsioner? Fokuseret spørgsmål 1 PIRO 1 Bør patienter med smerter i knæ og ledlinjeømhed udredes med kliniske tests med henblik på menisklæsioner? Patienter med smerter i knæ og ledlinjeømhed Index test Kliniske

Læs mere

Frivillige dyrkningsaftaler i indsatsområder

Frivillige dyrkningsaftaler i indsatsområder Miljøpojekt N. 812 2003 Fivillige dykningsaftale i indsatsomåde Gundlag og mulighede belyst ud fa kvælstofpoblematikken Egon Noe og Andes Højlund Nielsen Danmaks JodbugsFoskning Helene Simoni Thoup og

Læs mere

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet Pension og Tilbagetækning - Ikke-paametisk Estimation af Heteogenitet Søen Anbeg De Økonomiske Råds Sekataiat, DØRS Pete Stephensen Danish Rational Economic Agents Model, DREAM DREAM Abedspapi 23:2 foeløbig

Læs mere

Sådan træner du skulderen ved brud på kravebenet behandlet med armslynge

Sådan træner du skulderen ved brud på kravebenet behandlet med armslynge Sådan træner du skulderen ved brud på kravebenet behandlet med armslynge Du har et brud på kravetbenet, og du har derfor fået en armslynge på til at aflaste bruddet. I begyndelsen skal du bruge armslyngen

Læs mere

Elektrostatisk energi

Elektrostatisk energi Elektomagnetisme ide 1 af 8 Elektostatik Elektostatisk enegi Fo et legeme, de bevæge sig fa et punkt til et andet, e tilvæksten i potentiel enegi høende til en konsevativ 1 kaft F givet ved minus det abejde,

Læs mere

Sådan træner du skulderen ved brud på kravebenet behandlet med armslynge

Sådan træner du skulderen ved brud på kravebenet behandlet med armslynge Sådan træner du skulderen ved brud på kravebenet behandlet med armslynge Du har et brud på kravetbenet, og du har derfor fået en armslynge på til at aflaste bruddet. I begyndelsen skal du bruge armslyngen

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 MUSKELBALANCE OMKRING NAKKEN Det fleste steder i vores krop er knoglerne stablet

Læs mere

Dielektrisk forskydning

Dielektrisk forskydning Elektomagnetisme 4 ide 1 af 7 Dielektisk foskydning Betagt Gauss lov anvendt på et dielektikum: Q EndA ˆ =. (4.1) ε De af omsluttede ladninge Q bestå af: Polaisationsladninge, som e opstået ved indbydes

Læs mere

CoCo-obligationer i matematisk modelperspektivering

CoCo-obligationer i matematisk modelperspektivering CoCo-obligatione i matematisk modelpespektiveing CoCo bonds in a mathematical modeling pespective af JENS PRIERGAARD NIELSEN ######-#### THESIS fo the degee of MSc in Business Administation and Management

Læs mere

LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG

LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægge bestemmelse fo, hvodan aeale, nye bygninge, beplantning,

Læs mere

rekommandation overspændingsafledere til højspændingsnet. Member of DEHN group Udarbejdet af: Ernst Boye Nielsen & Peter Mathiasen,

rekommandation overspændingsafledere til højspændingsnet. Member of DEHN group Udarbejdet af: Ernst Boye Nielsen & Peter Mathiasen, ekommandation ovespændingsafledee til højspændingsnet Udabejdet af: Enst Boye Nielsen & Pete Mathiasen, DESITEK A/S Denne publikation e en ekommandation fo valg af ovespændingsafledee til højspændingsnet

Læs mere

Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen

Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Patientinformation Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 1 2 Skulderøvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Det er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Matematik A. Projekt 6 - Centralperspektiv. Stine Andersen og Morten Kristensen

Indholdsfortegnelse. Matematik A. Projekt 6 - Centralperspektiv. Stine Andersen og Morten Kristensen HTX Næstved Matematik A 8 2 Indholdsfotegnelse Indholdsfotegnelse... 2 Indledning... 3 Poblemstilling... 4 Teoi... 5 Vektoe i planet... 5 Vektobestemmelse... 5 Vinkel mellem to vektoe... 6 Vektokoodinate...

Læs mere

Boligkontoret Danmark En innovativ vej til effektiv drift. Forsøgsbeskrivelse. Boligselskabet Nordkysten

Boligkontoret Danmark En innovativ vej til effektiv drift. Forsøgsbeskrivelse. Boligselskabet Nordkysten Bligkntet Danmak En innvativ vej til effektiv dift Fsøgsbeskivelse Bligselskabet Ndkysten idp 23-05-2014 Baggund f udabejdelse af fsøgsbeskivelse Fsøgsbeskivelsen skal fungee sm et styingsedskab i fsøgspeiden,

Læs mere

Genoptræning af skulderen - Rotatorcuff-øvelser

Genoptræning af skulderen - Rotatorcuff-øvelser Terapiafdelingen Genoptræning af skulderen - Rotatorcuff-øvelser Patientvejledning www.koldingsygehus.dk Du skal træne musklerne omkring skulderbladet. De muskler du skal træne er delt op i to kategorier

Læs mere

(Denne målbeskrivelse skal skrives ind i egen målbeskrivelse for hoveduddannelsen)

(Denne målbeskrivelse skal skrives ind i egen målbeskrivelse for hoveduddannelsen) Målbeskivelse fo de fælleskiugiske uddannelseselemente inden fo de 5 kiugiske speciale (Kakiugi, Kiugi, Plastikkiugi, Thoaxkiugi og Uologi) (Denne målbeskivelse skal skives ind i egen målbeskivelse fo

Læs mere

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning)

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning) Fagstudieodning fo tilvalgsuddannelsen i Ehvevsøkonomi (2012-odning) 1 Indledning Til denne uddannelsesspecifikke fagstudieodning knytte sig også Rammestudieodning fo Det Samfundsvidenskabelige Fakultet,

Læs mere

Opsparing og afvikling af gæld

Opsparing og afvikling af gæld Opspaig og afviklig af gæld Opspaig Eksempel 1 Lad os state med at se på et eksempel. 100 Euo idbetales å i tæk på e koto, de foetes med 3 % p.a. Vi ha tidligee beeget e såda kotos udviklig skidt fo skidt:

Læs mere

Sådan træner du armen efter syning af supraspinatus

Sådan træner du armen efter syning af supraspinatus Sådan træner du armen efter syning af supraspinatus med abduktionsbandage Du er blevet opereret i skulderen, hvor du har fået syet din supraspinatussene. De første 6 uger efter operationen må du ikke bruge

Læs mere

Undersøgelse af skulderen og palpation af regio axillaris

Undersøgelse af skulderen og palpation af regio axillaris Undersøgelse af skulderen og palpation af regio axillaris Ved undersøgelse af skulderen og palpation af axillen er der to grundlæggende overskrifter. Sammenligning af begge sider og du skal kunne se hvad

Læs mere

Sådan skal du træne, når du har et brud på skulderen

Sådan skal du træne, når du har et brud på skulderen Sådan skal du træne, når du har et brud på skulderen Du har brækket overarmen, og bruddet er fundet egnet til konservativ behandling. Derfor er det ikke nødvendigt at foretage en operation. Bruddet vil

Læs mere

Træning med lille elastik

Træning med lille elastik Til patienter og pårørende Træning med lille elastik Vælg farve Vælg billede Fysioterapien Øvelsesprogram med lille elastikbånd Ved træning med elastik kan du styrketræne dine muskler. Elastikken er let

Læs mere

Sådan træner du skulderen efter operation af skulderbrud sat sammen med skinne

Sådan træner du skulderen efter operation af skulderbrud sat sammen med skinne Sådan træner du skulderen efter operation af skulderbrud sat sammen med skinne Du er blevet opereret i skulderen, hvor dit knoglebrud er blevet opereret med en aluminiumsskinne, en såkaldt Philosskinne.

Læs mere

Metode til beregning af varmetransmissionskoefficient (U-værdi) for ovenlys

Metode til beregning af varmetransmissionskoefficient (U-værdi) for ovenlys Metode til beenin af vametansmissionskoefficient (U-vædi) fo oven Nævæende notat beskive en metode til beenin af vametansmissionskoefficienten fo oven. Pincippet i beeninspoceduen tae udanspunkt i beeninsmetoden

Læs mere

Julestjerner af karton Design Beregning Konstruktion

Julestjerner af karton Design Beregning Konstruktion Julestjene af katon Julestjene af katon Design Beegning Konstuktion Et vilkåligt antal takke En vilkålig afstand fa entum ud til spidsene En vilkålig afstand fa entum ud til toppunktene i "indakkene" En

Læs mere

Sådan træner du skulderen ved brud på kravebenet behandlet med armslynge

Sådan træner du skulderen ved brud på kravebenet behandlet med armslynge Sådan træner du skulderen ved brud på kravebenet behandlet med armslynge Du har et brud på kravetbenet, og du har derfor fået en armslynge på til at aflaste bruddet. I begyndelsen skal du bruge armslyngen

Læs mere

Cisgene bygplanter. planteforskning.dk Bioteknologi

Cisgene bygplanter. planteforskning.dk Bioteknologi plantefoskning.dk Cisgene bygplante Nyttige egenskabe kan tilføes til femtidens afgøde ved hjælp af genetisk modifikation uden indsættelse af atsfemmede gene. Den nye stategi anvendes bl.a. til udvikling

Læs mere

Patientvejledning. Træningsprogram - albue. Træningsprogram for smerter i albuen

Patientvejledning. Træningsprogram - albue. Træningsprogram for smerter i albuen Patientvejledning Træningsprogram - albue Træningsprogram for smerter i albuen Dette træningsprogram indeholder øvelser til at behandle og forebygge smerter i albuen, som skyldes seneirritation Generelt

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 2 Bilag 2 Evidenstabel Fofatte Å Studietype Studiets Aevalo, J.J. 2012 Valideingsstudie Palliative patiente Sammenligning af fie skalae til vudeing af sedationsniveau. Vancouve Inteaction Calmness

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Træning skulderskader. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Træning skulderskader. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Nakke 3 Placér begge hænder på hovedet og træk forsigtig ned mod brystet således at det strækker i nakken. Hold stillingen 15-20 sek. 2 - Nakke 1 Placér den ene hånd på hovedet og træk forsigtig hovedet

Læs mere

Gravitationsfeltet. r i

Gravitationsfeltet. r i Gavitationsfeltet Den stoe bitiske fysike Isaac Newton opdagede i 600-tallet massetiltækningsloven, som sige, at to masse m og i den indbydes afstand påvike hinanden med en kaft af følgende støelse, hvo

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

Til patienter og pårørende. Skulderøvelser. Træningsprogram. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Rehabiliteringsklinikken

Til patienter og pårørende. Skulderøvelser. Træningsprogram. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Rehabiliteringsklinikken Til patienter og pårørende Skulderøvelser Træningsprogram Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Rehabiliteringsklinikken Skulderøvelser UDLEVERET AF: Tlf.nr.: 79 97 61 63 Formålet med øvelserne er: At øge bevægeligheden

Læs mere

Træningsprogram. Dekompression og A/C resektion 12 uger efter operation

Træningsprogram. Dekompression og A/C resektion 12 uger efter operation Træningsprogram Program titel: Lavet af: Dekompression og A/C resektion 12 uger efter operation Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk fysioterapi Terapiafdelingen Sundvej 30 8700 Horsens Tlf: 78427800

Læs mere

Forløb om annuitetslån

Forløb om annuitetslån Matema10k C-niveau, Fdenlund Side 1 af 7 Foløb om annuitetslån Dette mateiale fokusee på den tpe lån de betegnes annuitetslån. Emnet kan buges som en del af det suppleende stof, og mateialet kan anvendes

Læs mere

Skulderundersøgelser et kompendium

Skulderundersøgelser et kompendium 1 Skulderundersøgelser et kompendium Af Lars Blønd, overlæge, Ortopædkirurgisk afdeling T, Amtssygehuset i Herlev. A new pain provocation test, 20 Abbot Saunders test, 25 ABIS test (AbductionInferiorStabilityTest

Læs mere

Undersøgelse cervico-thoracale overgang

Undersøgelse cervico-thoracale overgang Undersøgelse cervico-thoracale overgang 3,01 C Differentiering mellem Cx og Tx (1): PT siddende. TP står ved siden af PT og fatter omkring PT s hoved med begge hænder. TP roterer PT s hoved til EOR med

Læs mere

Træningsprogram. Tilhører: Regionshospitalet Horsens. Terapien. Tlf Revideret af Fysioterapeut Michael Rasmussen. D

Træningsprogram. Tilhører: Regionshospitalet Horsens. Terapien. Tlf Revideret af Fysioterapeut Michael Rasmussen. D Træningsprogram Programtitel: passive skulderøvelser Tilhører: Regionshospitalet Horsens. Terapien. Tlf 79274700 Revideret af Fysioterapeut Michael Rasmussen. D. 18.09.08 Bemærkninger: Formål: At vedligeholde

Læs mere

WWW g SOCIALE MEDIER. IQg NQ. I Ng takt med at vi bruger mere og mere tid på nettet

WWW g SOCIALE MEDIER. IQg NQ. I Ng takt med at vi bruger mere og mere tid på nettet VIRKELIG g VIRTUEL WWW g SOCIALE MEDIER I takt med at vi bge mee og mee tid på nettet smelte det sammen med nævæ og fysisk kontakt. Vi få hologamme d kan øe. De sociale medie blive alt afgøende fo fastholde

Læs mere

INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL

INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Efter en

Læs mere

Sådan træner du efter pladsgørende operation i skulderleddet

Sådan træner du efter pladsgørende operation i skulderleddet Sådan træner du efter pladsgørende operation i skulderleddet Du har fået en pladsgørende operation i skulderleddet. Nu skal du begynde at træne skulderen, så du holder skulderens bevægelighed og styrke

Læs mere

Færdighedstræning i vaginal fødsel af UK

Færdighedstræning i vaginal fødsel af UK Færdighedstræning i vaginal fødsel af UK Jette Led Sørensen, RH & Lone Krebs, Holbæk Vaginal fødsel af UK Betingelser opfyldt og pt.samtykke UL CTG Syntocinondrop klar Vurder løbende om betingelser for

Læs mere

STATISTIKNOTER Simple multinomialfordelingsmodeller

STATISTIKNOTER Simple multinomialfordelingsmodeller STATISTIKNOTER Simple multinomialfodelingsmodelle Jøgen Lasen IMFUFA Roskilde Univesitetscente Febua 1999 IMFUFA, Roskilde Univesitetscente, Postboks 260, DK-4000 Roskilde. Jøgen Lasen: STATISTIKNOTER:

Læs mere