Pris- og lønudvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pris- og lønudvikling"

Transkript

1 Danske - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt juni 2008 Pris- og lønudvikling Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske i juni 2007, og indeholdt en endelig opgørelse for 2006 samt nye skøn for 2007 og Denne Økonomisk Vejledning indeholder en endelig opgørelse for 2007 samt nyt skøn for 2008 og skøn for I tabel 1 er de reviderede pris- og lønudviklingsindeks for 2007 og 2008 sammenholdt med tidligere udmeldte skøn og skønnet for 2009 fremgår: Tabel 1 Pris- og lønudviklingen Pct Prisudvikling 1,7 2,9 3,0 Økonomisk vejledning 2007 (juni 2007) 2,0 2,6 Økonomisk vejledning 2007 (april 2007) 2,0 2,2 Økonomisk vejledning 2006 (juni 2006) 1,7 Prisudvikling inkl. overførsler og medicin 1,1 2,7 2,4 Økonomisk vejledning 2007 (juni 2007) 1,8 2,4 Økonomisk vejledning 2007 (april 2007) 1,8 1,9 Økonomisk vejledning 2006 (juni 2006) 1,5 Lønudvikling 3,43 3,96 5,12 Økonomisk vejledning 2007 (juni 2007) 3,26 3,25 Økonomisk vejledning 2007 (april 2007) 3,36 3,90 Økonomisk vejledning 2006 (juni 2006) 3,27 PL inkl. sygesikringsmedicin 2,2 3,3 3,7 Økonomisk vejledning 2007 (juni 2007) 2,5 2,8 Økonomisk vejledning 2007 (april 2007) 2,5 2,6 Økonomisk vejledning 2006 (juni 2006) 2,3 PL ekskl. sygesikringsmedicin 2,7 3,6 4,0 Økonomisk vejledning 2007 (juni 2007) 2,7 3,1 Økonomisk vejledning 2007 (april 2007) 2,8 3,1 Økonomisk vejledning 2006 (juni 2006) 2,6 PL regional udvikling - - 4,1 Det fremgår heraf, at den samlede pris- og lønudvikling ekskl. medicin for 2007 er endelig opgjort til 2,7 pct., dvs. uændret i forhold til skønnet fra juni måned Pris- og lønskønnet ekskl. medicin for 2008 er opjusteret til 3,6 pct. fra 3,1 pct. ved indgåelse af økonomiaftalen for For 2009 er udviklet et særskilt pris- og lønindeks for hhv. sundhedsområdet og regional udvikling, jf. nedenfor om ny metode. Pris- og lønudviklingen for 2009 på sundhedsområdet ekskl. medicin skønnes til 4,0 pct. 1 og pris- og lønudvikling for regional udvikling skønnes 4,1 pct. Opgørelsesmetode I økonomiaftalen for 2008 mellem regeringen og Danske blev der aftalt et fælles arbejde med henblik på evt. at justere metoden for udarbejdelse af pris- og lønskønnet for regioner efter overgangen til den nye struktur. I forbindelse med økonomiaftalen for 2009 blev der aftalt en revideret metode for regioner gældende for aftaleåret Den reviderede metode indebærer, at der for 2009 opgøres tre pris- og lønindeks for regionerne: 1 Det bemærkes, at der på trods heraf teknisk blev forudsat en pris- og lønudvikling på sundhedsområdet på 4,1 pct. i økonomiaftalen for 2009.

2 Side 2 Et pris- og lønindeks for sundhedsområdet ekskl. medicin, der er en videreførelse af det hidtidigt opgjorte pris- og lønindeks ekskl. medicin. Indekset anvendes til opregning af de regionale sundhedsudgifter i forbindelse med den årlige økonomiaftale. Der er alene tale om marginale ændringer i opgørelsen af vægtgrundlaget, som er affødt af den regionale budget- og kontoplan: n for sygehusmedicin ændres fra en fast andel af øvrige varekøb til en løbende vægt opgjort på baggrund af de faktiske udgifter, der i den nye kontoplan opgøres særskilt på art 2.9 gruppe 120 på funktion Endvidere er vægtgrundlaget for lægeudgifter (overførsler) udvidet marginalt, idet samtlige funktioner under sygesikring nu indgår (dvs , svarende til tidligere funktion 4.70, plus svarende til tidligere funktion ). Et nyt pris- og lønindeks for regional udvikling. Indekset anvendes til pris- og lønopregning af udgifterne til regional udvikling i forbindelse med den årlige økonomiaftale. Det regionale tilskud til kollektiv trafik indgår i vægtgrundlaget for dette indeks og reguleres med et sammenvejet omkostningsindeks, som også bruges til at regulere prisstigningsloftet for de regionale busselskaber. I indekset indgår fire underindeks: Udviklingen i brændselspriser (10 pct.), renteudvikling (10 pct.), lønudviklingen for den private sektor (60 pct.) samt almindelig forbrugerpriser (20 pct.) jf. bekendtgørelse om taksstigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber mv. (BEK nr af 02/10/2007). På den måde tages højde for en evt. særskilt prisudvikling på kollektiv trafikområdet. Et nyt pris- og lønindeks for regionerne samlede udgifter, dvs. regional udvikling og sundhed inkl. medicin. Dette indeks erstatter det hidtil opgjorte pris- og lønindeks inkl. medicin, og anvendes til pris- og lønopregning af det regionale bloktilskud og DUT-beløb på bloktilskudsaktstykket samt PLregulering af de kommunale bidrag til regionerne. Der udestår fortsat en endelig afklaring af den fremadrettede metode og dermed den endelig PL-rapport vedr. ny metode. Den endelig opgørelse af 2007 og det reviderede skøn for 2008 er fortsat baseret på den hidtidige anvendte metode for regionerne, dvs. vægtgrundlaget er tilsvarende det, der blev anvendt ved aftaleindgåelse for 2008, men indeksene er justeret. Den hidtidige metode for regioner er beskrevet i Økonomisk Vejledning fra juni Det bemærkes dog, at eftersom vægtgrundlaget er opgjort på baggrund af sidst kendte regnskab, dvs. regnskab 2007, hvor der for første gang foreligger en samlet artsfordelt udgiftsopgørelse for regionerne, indgår regional udvikling i vægtgrundlagsberegningen for 2007 og Hidtil har vægtberegningen for regionerne taget udgangspunkt i hovedkonto 4 (sundhed) i det gamle budget- og regnskabssystem. Samlet set betyder det, at vægtene i beregningen ændres marginalt jf. tabel 2 nedenfor. Det har dog ingen betydning for de samlede pris- og lønindeks i 2007 og Vægtgrundlag for 2009 afspejler den anvendte nye metode, dvs. vægtgrundlaget for pris- og lønudviklingen for sundhedsområdet ekskl. medicin tager udgangspunkt i udgiftssammensætningen på sundhedsområdet (hovedkonto 1). Vægtgrundlaget for pris- og lønudviklingen for regional udvikling tager udgangspunkt i udgiftssammensætningen på regional udviklingsområdet (hovedkonto 3). Og regionernes samlede pris- og lønudvikling for regional udvikling og sundhedsområdet inkl. medicin tager udgangspunkt i hovedkonto 1 og

3 Side 3 3. Tabel 2 viser betydningen af de forskellige vægte for forholdet mellem priser, praksissektor (sygesikringen) og løn. Tabel 2 Ændring i vægte Inkl medicin Ekskl medicin 07 & 08 Samlet & 08 Sundhed 09 Regional udvikling 09 R06* R07** R07**** R06* R07** R07**** R07 Pris 0,31 0,32 0,32 0,34 0,35 0,34 0,79 Praksissektor 0,23 0,22 0,21 0,16 0,15 0,15 - Løn 0,46 0,46 0,47 0,50 0,50 0,51 0,21 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 *R06 hkt 4 (sundhed) *R06 hkt 4 (sundhed) R07 hkt 3 **R07 Hkt 1 (sundhed) og 3 (regional udvikling) **R07 Hkt. 1 (sundhed) og 3 (regional udvikling) ***R07 hkt 1 og 3 ****R07 Hkt 1 Udgangspunktet for skønnet for 2008 og 2009 er konjunkturvurderingen i Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2008 samt KTO-forliget af 2. marts 2008 og Sundhedskartel-forliget af 13. juni For 2007 har Velfærdsministeriet opgjort den endelige prisudvikling på grundlag af tal fra Danmarks Statistik og det endelige lønindeks på baggrund af tal fra FLD. 2. Pris- og lønudviklingen 2007 Den samlede pris- og lønudvikling ekskl. sygesikringsmedicin for 2007 er opgjort til 2,7 pct., dvs. uændret i forhold til skønnet fra juni sidste år. Det dækker over en samlet prisudvikling på 1,9 pct. og en lønudvikling på 3,43 pct. Dvs. lønudviklingen i 2007 er opgjort 0,17 procentpoint højere end skønnet på 3,26 i juni 2007, mens prisudviklingen er opgjort 0,3 procentpoint lavere. Pris- og lønudviklingen inkl. sygesikringsmedicin er 2,2 pct., dvs. 0,2 procentpoint lavere end ventet i juni Prisudviklingen 2007 På baggrund af opgørelser fra Danmarks Statistik har Velfærdsministeriet opgjort den endelige prisudvikling ekskl. sygesikring til 1,7 pct., dvs. 0,3 pct. lavere end Finansministeriets skøn i juni Den primære årsag til dette fald er, at prisen på medicin og anskaffelser er faldet mere - hhv. -3,04 og -1,88 procentpoint - og prisen på øvrige tjenesteydelser steget mindre (0,10 procentpoint) fra end forventet i juni Endvidere er lægeudgifterne opgjort 0,2 procentpoint lavere til 2,3 procent i 2007.

4 Side 4 Tabel 3 Prisindeks for 2007 for regioner R07 Økonomisk Redegørelse maj 2007 (juni udmelding 07) Velfærdsministeriets endelig opgørelse Fødevarer 0,015 2,9 4,19 Brændsel 0,033 0,70 0,08 Køb af jord bygninger 0,001 4,00 5,85 Anskaffelser 0,049-0,10-1,98 Øvrige varekøb (øvrige varekøb/medicin) 0,352 (0,67/0,33) 0,87 (1,30/0,00) -0,32 (1,03/-3,04) Entreprenør- og håndværkerydelser 0,082 3,10 6,35 Øvrige tjenesteydelser 0,469 2,90 2, Lønudviklingen 2007 Den generelle lønudvikling i 2007 er endelig opgjort af Velfærdsministeriet til 3,43 pct. Dette er 0,17 procentpoint højere end skønnet i Økonomiske Vejledning fra juni 2007, hvor lønudviklingen i 2007 blev skønnet til 3,26 pct. Baggrunden for denne forskel er bl.a., at udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2007 blev 0,41 pct. mod en skønnet udmøntning i juni 2007 på 0,33 pct. Den højere udmøntning fra reguleringsordningen skyldes, at den kommunale lønudvikling opgjort af Danmarks Statistik ultimo juni 2007 blev lavere end skønnet og indebærer, at budgetvirkningen af de overenskomstaftalte stigninger i 2007 er opjusteret med 0,2 procentpoint til 3,24 pct. Tabel 4 Aftalte udmøntninger i Generelle lønstigninger 0,80 Strukturkrav 0,06 Lokal løndannelse 1,25 Reguleringsordning 0,41 I alt 1,31 0,80 0,41 Budgetvirkning i 2007 i pct. =2,01 Overhæng fra 2006 i pct. = 1,22 Budgetvirkning i alt i 2007 i pct. = 3,24 Forskellen i de to opgørelse kan herudover henføres til, at der i Velfærdsministeriets opgørelse af lønudviklingen er indeholdt en korrektion for arbejdsgivernes indbetalinger til AER (Arbejdsgivernes Elev Refusion) på i alt 0,2 pct. i 2007, hvor AER i juni 2007 blev skønnet til 0, Pris- og lønudviklingen 2008 Den samlede pris- og lønudvikling ekskl. medicin for 2008 er opjusteret til 3,6 pct. fra 3,1 pct. i juni Dette dækker over et revideret lønskøn for 2008 som følge af tillægsaftalen til økonomiaftalen for 2008 af

5 Side december 2007 om opjustering af lønforudsætningen for 2008 med 0,75 procentpoint. Endvidere er skønnet for den samlede prisudvikling opjusteret med 0,3 procentpoint til 3,2 pct. i Skøn for prisudviklingen 2008 Den samlede prisudviklingen skønnes til 3,2 pct. i 2008 mod 2,9 pct. i juni Opjusteringen er primært begrundet i højere forventninger i maj-redegørelsen til den almindelige prisudviklingen, der er opjusteret med 0,3 procentpoint fra 2,6 pct. til 2,9 pct. i Denne forventede højere almindelige prisudvikling er primært båret af opjusterede skøn for prisudviklingen på brændsel (7,9 procentpoint), øvrige varekøb (0,9 procentpoint) samt anskaffelser (2,9 procentpoint) i forhold til i juni sidste år. Finansministeriets konjunkturvurdering i maj-redegørelsen har endvidere opjusteret skønnet for fødevareprisstigninger (med 4,2 procentpoint til 6,2 pct.), der dog kun vægter med 1,5 pct. i den samlede prisudvikling og derfor kun har mindre betydning. For flere af de øvrige varegrupper er der sket et fald, særligt bemærkelsesværdigt er faldet i priserne på øvrige tjenesteydelser (0,6 procentpoint) og entreprenør- og håndværkerydelser (1,3 procentpoint). Tabel 5 Prisindeks for 2008 for regioner R07 Økonomisk Redegørelse maj 2007 (juni udmelding 07) Økonomiske Redegørelse maj 2008 Fødevarer 0,015 2,0 6,20 Brændsel 0,033-0,20 7,7 Køb af jord bygninger 0,001 2,00-2,00 Anskaffelser 0,049-0,80 2,10 Øvrige varekøb (øvrige varekøb/medicin) 0,352 (0,67/0,33) 0,21 (1,80/0,00) 1,81 (2,70/0,00) Entreprenør- og håndværkerydelser 0,082 3,60 2,30 Øvrige tjenesteydelser 0,469 4,10 3,50 Endvidere er skønnet for praksissektoren (lægeudgifter) opjusteret med 0,46 procentpoint til 3,9 pct. i 2008, hvilket afspejler højere generelle lønstigninger bag reguleringsordningerne i sektoren end forudsat i juni Skøn for lønudviklingen 2008 Skønnet over lønudviklingen i 2008 er baseret på resultatet fra den samlede overenskomstfornyelse i 2008, dvs. KTO-forliget af 2. marts 2008 og Sundhedskartel-forliget af 13. juni I 2008 er aftalt generelle lønstigninger pr. 1. april 2008 og forbedrede barselsvilkår pr. 1. oktober Derudover er aftalt en udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober Lønudviklingen i 2008 er på baggrund heraf opgjort til 3,96 pct., hvilket fremgår af tabel 6 nedenfor.

6 Side 6 Tabel 6 Overenskomstaftalte udmøntninger i Generelle lønstigninger 4,09 Plus 2 ugers barsel 0,07 Reguleringsordning 2 1,47 I alt 0,00 4,09 1,54 Budgetvirkning af overenskomst resultatet i 2008 i pct. = 3,45 Overhæng fra 2007 i pct. = 0,51 Budgetvirkning i alt i 2008 i pct. = 3,96 Ved overenskomstfornyelsen blev udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2008 skønnet til 1,62 pct., baseret på Finansministeriets skøn for den private lønudvikling i 1. kvartal Siden har Danmarks Statistik offentliggjort tal for den kommunale lønudvikling fra 1. kvartal 2007 til 1. kvartal 2008, der viser en udvikling på 2,8 pct., hvilket er 0,3 pct. point højere end skønnet i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Tilsvarende har Danmarks Statistik opgjort den private lønudvikling fra 1. kvartal 2007 til 1. kvartal 2008 til 4,4 pct., hvilket er 0,3 pct. point lavere end tidligere skønnet. Disse tal indebærer, at udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2008 kan opgøres endeligt til 1,47 pct. Ændringen i udmøntningen fra reguleringsordningen indebærer, at den samlede lønudvikling i 2008 opgøres til 3,96 pct. mod en skønnet lønudvikling i forbindelse med overenskomstforhandlingerne på 4,00 pct. 4. Pris- og lønudviklingen 2009 For 2009 er den regionale pris- og lønudvikling for sundhedsområdet skønnet til 4,0 pct. Pris- og lønudviklingen for regionaludviklingsområdet er skønnet til 4,1 pct. i Begge pris- og lønindeks dækker over et lønskøn på 5,12 i 2009, men er baseret på forskellige prisskøn og vægtgrundlag, jf. ovenfor. Der er ikke som sædvanlig udmeldt et første skøn for 2009 i marts måned på grund af de dengang igangværende overenskomstforhandlinger og overvejelser omkring ny opgørelsesmetode for den regionale pris- og lønudvikling. 4.1 Skøn for prisudviklingen 2009 Til grund for den regionale pris- og lønudvikling på sundhedsområdet ligger et skøn på prisudviklingen på 2,5 pct. i 2009, der er baseret på konjunkturvurderingen i Økonomisk Redegørelsen fra maj Tilsvarende er skønnet for praksissektoren (sygesikringen) ekskl. medicin skønnet til 2,5 pct. i 2009, hvorved den samlede prisudvikling ekskl. medicin for 2009 skønnes til 2,5 pct. 2 I forbindelse med indgåelsen af 3-partsaftalen blev det aftalt, at voksenelevlønnens påvirkninger på reguleringsordningen skulle neutraliseres. Denne neutralisering har betydet, at udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2008 forhøjes med 0,01 pct.

7 Side 7 Pris- og lønudviklingen for regional udvikling er baseret på de samme prisindeks som på sundhedsområdet (dvs. ekskl. overførsler i praksissektoren), men i prisskønnet er yderligere indeholdt skøn for udviklingen i regionernes tilskud til kollektiv trafik, der på baggrund af skøn for de underliggende delindeks i omkostningsindekset på området (olie, rente, privat lønudvikling samt nettoprisindekset) i konjunkturvurderingen fra maj måned i år er skønnet til 3,4 pct. i Skønnet er dermed ikke direkte sammenligneligt med det offentliggjorte omkostningsindeks for trafikselskabernes takststigningsloft, hvor effekten af evt. reviderede skøn for indekset tillægges reguleringsprocenten fremadrettet (som niveaukorrektion), når de underliggende prisindeks er opgjort endeligt to år efter, jf. bekendtgørelse om taksstigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber mv. (BEK nr af 02/10/2007). På den baggrund er prisudviklingen på regional udviklingsområdet skønnet til 3,8 pct. i Til grund ligger en udgiftsvægt for tilskud til kollektiv trafik i den samlede prisudvikling på 0,593, som er opgjort på baggrund af regionernes udgifter på art 5.9 på funktion gruppe 001 (tilskud til trafikselskaberne vedrørende ydelser udført af private). nes øvrige tilskud til trafikselskaberne på art 5.9 funktion er udeladt af vægtgrundlaget, hvorved de antages at følge den generelle pris- og lønudvikling på regionaludviklingsområdet. 4.2 Skøn for lønudviklingen 2009 Skønnet for lønudviklingen i 2009 er baseret på resultatet fra organisationsforhandlingerne samt af de aftalte lønstigninger, der indgår i det samlede overenskomstresultat 2008, dvs. KTO-forliget af 2. marts 2008 og Sundhedskartel-forliget af 13. juni I 2009 er der aftalt generelle lønstigninger, afsat midler til organisationsforhandlinger samt til lokal løndannelse. Derudover er der aftalt ATP-forhøjelser, barns 2. sygedag samt kompensation for personalegoder. Endelig er der aftalt en udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2009, jf. tabel 7. Tabel 7 Overenskomstaftalte udmøntninger i Generelle lønstigninger 0,86 Gennemsnitsløngaranti 0,02 Organisationsforhandlingerne 2,31 Lokal løndannelse 0,85 ATP 0,01 Barns 2. sygedag 0,18 Personalegoder 0,2 Reguleringsordning skøn 0,25 I alt 0,01 3,55 1,11 Budgetvirkning i 2009 i pct. = 2,95 Overhæng fra 2008 i pct. = 2,18 Budgetvirkning i alt i 2009 i pct. = 5,12

8 Side 8 Skønnet for udmøntningen af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2009 er opgjort til 0,25 pct. I forbindelse med overenskomstfornyelsen blev udmøntningen fra reguleringsordningen skønnet til -0,13 pct. Opjustering skyldes hovedsageligt, at skønnet for den kommunale lønudvikling fra maj 2007 til maj 2008 bliver lavere end tidligere skønnet pga. af konflikten, at skønnet for den private lønudvikling i 2008 og 2009 er hævet med 0,1 pct. som følge af Økonomisk Redegørelse, maj 2008, samt at den endeligt opgjorte udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2008 er lavere end skønnet i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Konsekvensen af den lavere endeligt opgjorte udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2008 indebærer endvidere, at overhænget fra 2008 bliver 0,11 pct. lavere. Samlet betyder ændringer, at lønudviklingen for 2009 skønnes til 5,12 pct. mod 5,14 pct. i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.

9 Side 9 Bilag 1 Pris- og lønudvikling, Tabel 8 PL ekskl. medicin 2007 og 2008 & PL for sundhedsområdet ekskl. medicin for 2009 Index Sammenvejet ny metode Faste & Priser 2.2. Fødevarer 1,00 0,015 0,015 4,19 6,20 2,40 0,06 0,09 0, Brændsel 1,00 0,033 0,033 0,08 7,70 1,70 0,00 0,25 0, Køb af jord og bygninger 1,00 0,001 0,001 5,85-2,00 0,00 0,00 0,00 0, Anskaffelser 1,00 0,049 0,050-1,98 2,10 2,00-0,10 0,10 0, Øvrige varekøb 1,00 0,352-0,32 1,81-0,11 0,64 Sygehusmedicin 0,33 0,148-3,04 0,00 0,00 0,00 Øvrige varekøb 0,67 0,209 1,03 2,70 1,50 0, Entreprenør- og håndværksydelser 1,00 0,082 0,081 6,35 2,30 2,50 0,52 0,19 0, Øvrige tjenesteydelser 1,00 0,469 0,463 2,80 3,50 4,90 1,31 1,64 2,27 Prisudvikling 1,000 1,000 1,7 2,9 3,0 Praksissektoren 5.2. Overførsler til personer Lægeudgifter mv. 1,000 1,000 2,30 3,90 2,50 2,30 3,90 2,50 Prisudvikling i praksissektoren ekskl. medicin 1,000 2,3 3,9 2,5 Pris 0,705 0,702 1,69 2,91 2,98 1,19 2,05 2,09 Overførsler 0,295 0,298 2,30 3,90 2,50 0,68 1,15 0,74 Samlet prisudvikling 1,9 3,2 2,8 Pris 0,352 0,342 1,69 2,91 2,98 0,60 1,03 1,02 Overførsler - praksissektor 0,147 0,145 2,30 3,90 2,50 0,34 0,57 0,36 Løn 0,501 0,513 3,43 3,96 5,12 1,72 1,98 2,62 Pris- og Lønudvikling 1,000 1,000 2,7 3,6 4,0 Tabel 9 PL for regional udvikling 2009 Index Sammenvejet ny metode Priser 2.2. Fødevarer 0,001 2,40 0, Brændsel 0,004 1,70 0, Køb af jord og bygninger 0,000 0, Anskaffelser 0,003 2,00 0, Øvrige varekøb 0,021 1,50 0, Entreprenør- og håndværksydelser 0,047 2,50 0, Øvrige tjenesteydelser 0,332 4,90 1, Tilskud til andre (kollektiv trafik) 0,593 3,40 2,02 Prisudvikling 1,000 3,8 Pris 0,791 3,80 3,01 Løn 0,209 5,12 1,07 Pris- og Lønudvikling 1,000 4,1

10 Side 10 Tabel 10 PL inkl. medicin 2007 og 2008 & samlet regional PL inkl. medicin for 2009 Index Sammenvejet ny metode ny metode Faste & Priser 2.2. Fødevarer 1,00 0,015 0,015 4,19 6,20 2,40 0,06 0,09 0, Brændsel 1,00 0,033 0,032 0,08 7,70 1,70 0,00 0,25 0, Køb af jord og bygninger 1,00 0,001 0,001 5,85-2,00 0,00 0,00 0,00 0, Anskaffelser 1,00 0,049 0,048-1,98 2,10 2,00-0,10 0,10 0, Øvrige varekøb 1,00 0,352-0,32 1,81-0,11 0,64 Sygehusmedicin 0,33 0,143-3,04 0,00 0,00 0,00 Øvrige varekøb 0,67 0,201 1,03 2,70 1,50 0, Entreprenør- og håndværksydelser 1,00 0,082 0,080 6,35 2,30 2,50 0,52 0,19 0, Øvrige tjenesteydelser 1,00 0,469 0,458 2,80 3,50 4,90 1,31 1,64 2, Tilskud til andre (kollektiv trafik) 0,023 3,40 0,08 Prisudvikling 1,000 1,000 1,7 2,9 3,0 Praksissektoren 5.2. Overførsler til personer Lægeudgifter mv. 0,621 0,621 2,30 3,90 2,50 1,43 2,42 1,55 Medicinudgifter 0,379 0,379-3,04 0,00 0,00-1,15 0,00 0,00 Prisudvikling i praksissektoren 1,000 0,3 2,4 1,6 Pris 0,598 0,603 1,69 2,91 3,01 1,0 1,7 1,8 Overførsler 0,402 0,397 0,28 2,42 1,55 0,1 1,0 0,6 Samlet prisudvikling 1,1 2,7 2,4 Pris 0,323 0,322 1,69 2,91 3,01 0,55 0,94 0,97 Overførsler - praksissektor 0,217 0,211 0,28 2,42 1,55 0,06 0,53 0,33 Løn 0,460 0,467 3,43 3,96 5,12 1,58 1,82 2,39 Pris- og Lønudvikling 1,000 1,000 2,2 3,3 3,7

Pris- og lønudvikling

Pris- og lønudvikling Danske - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt Marts 2009 Pris- og lønudvikling 2008-2010 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske i juni 2008, og indeholdt en endelig opgørelse for 2007

Læs mere

Pris og lønudvikling

Pris og lønudvikling Pris og lønudvikling 2011-2013 Denne vejledning indeholder en endelig opgørelse af pris- og løn (PL-)udviklingen i 2011 samt et nyt skøn for 2012 og skøn for 2013. Skønnene indgår i de økonomiske forudsætninger

Læs mere

Pris- og lønudviklingen , juni udsendt d

Pris- og lønudviklingen , juni udsendt d N O T A T Pris- og lønudviklingen 2006-2008, juni 2007 - udsendt d. 25-06-2007 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske Regioner i april 2007, og indeholdt skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Konjunkturudviklingen, udviklingen i pris, løn og indkomster

Konjunkturudviklingen, udviklingen i pris, løn og indkomster Konjunkturudviklingen, udviklingen i pris, løn og indkomster Pris- og lønudviklingen 2005-2007 Sidste budgetvejledning blev udsendt i juni 2005. Denne budgetvejledning fra juni 2006 forholder sig til den

Læs mere

Pris- og lønudviklingen

Pris- og lønudviklingen N O T A T Pris- og lønudviklingen 2013-2015 Denne vejledning indeholder en endelig opgørelse af pris- og lønudviklingen i 2013, et revideret skøn for 2014 samt et første skøn for 2015. Skønnene for 2014

Læs mere

Sundheds-PL ekskl. medicintilskud (sygesikring) 1,1 1,1 1,8

Sundheds-PL ekskl. medicintilskud (sygesikring) 1,1 1,1 1,8 N O T A T 30-06-2016 Sag nr. 16/1130 Dokumentnr. 31240/16 Pris- og lønudviklingen 2015-17 Denne vejledning indeholder en endelig opgørelse af pris- og lønudviklingen i 2015, et revideret skøn for 2016

Læs mere

Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL september 2015

Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL september 2015 Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL16 29. september 2015 Der er med finanslovforslaget for 2016 foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne for 2016-2018 i medfør

Læs mere

Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL august 2015

Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL august 2015 Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL16 25. august 2015 Der er med finanslovsforslaget for 2016 foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne for 2016-2018 i medfør

Læs mere

Pris og lønudvikling 2010-2012

Pris og lønudvikling 2010-2012 Pris og lønudvikling 2010-2012 Denne vejledning indeholder en endelig opgørelse af pris- og løn (PL-)udviklingen i 2010 samt et nyt skøn for 2011 og skøn for 2012. Skønnene indgår i de økonomiske forudsætninger

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 3 / 2012 *** 21. juni 2012 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Udmøntningen fra reguleringsordningen

Læs mere

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris Reguleringsordningen I notatet beskrives principperne i reguleringsordningen, ordningens virkning og udmøntningen historisk set. Desuden belyser notatet de aktuelle og konkrete problemer, der er opstået

Læs mere

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor - november 2009

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor - november 2009 NYHEDSBREV Lønstigninger i den offentlige og den private sektor - november 2009 Danmarks Statistik (DS) opgør som den eneste statistikproducent lønstigningstakter 1 for både den statslige, den kommunale/regionale

Læs mere

1. kvartal 2010/2011 Privat Danmarks Statistik 2,2 % 2,3 % 2,2 % 1,9 % DA 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,0 %

1. kvartal 2010/2011 Privat Danmarks Statistik 2,2 % 2,3 % 2,2 % 1,9 % DA 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,0 % NYT OM LØN Nr. 1 / 2011 *** 24. juni 2011 *** Danske Regioner udsender fremover et elektronisk nyhedsbrev Nyt om løn, som vil samle aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor februar 2010

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor februar 2010 NYHEDSBREV Lønstigninger i den offentlige og den private sektor februar 2010 Danmarks Statistik (DS) opgør som den eneste statistikproducent lønstigningstakter 1 for både den statslige, den kommunale/regionale

Læs mere

Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008

Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008 08-0998 - poul - 15.09.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008 Lønindeksene for maj måned stiger med 5,6 procent i statens område, 4,6 for den

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 3 / 2016 *** 7. september 2016 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Lønudviklingen

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 3 / 2017 *** 5. september 2017 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Lønudviklingen

Læs mere

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor 1. kvartal 2011

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor 1. kvartal 2011 28. juni 2011 NYHEDSBREV Lønstigninger i den offentlige og den private sektor 1. kvartal 2011 Danmarks Statistik 1 opgør som den eneste statistikproducent lønstigningstakter 2 for både den statslige, den

Læs mere

Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL august Samlede korrektioner på FFL15

Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL august Samlede korrektioner på FFL15 Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL15 26. august 2014 Samlede korrektioner på FFL15 I forbindelse med finanslovsforslaget for 2015 er der lagt en række justeringer af de gældende udgiftslofter

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 2 / 2017 *** 31. maj 2017 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Lønudviklingen i den

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 1 / 2014 *** 4. marts 2014 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Lønudviklingen i den

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017

Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU 2015 1 Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017 Statistikgrundlaget for privatlønsværnet Danmarks Statistiks lønindeks for virksomheder og

Læs mere

Hvor længe vil reallønnen lide?

Hvor længe vil reallønnen lide? 08-0998 - poul - 12.08.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Hvor længe vil reallønnen lide? Reallønnen har det ikke så godt for tiden. Årsagen er især stigende priser. Prisstigningerne

Læs mere

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET 11.20.6 Side 1 AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører.

En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører. N O T A T Regionernes anvendelse af private leverandører En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører. 30-04-2009 Denne analyse præsenterer omfanget

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 1 / 2012 *** 3. februar 2012 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Reguleringsordningen

Læs mere

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 19. august 2010 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Nye lønsatser i kommuner og regioner

Nye lønsatser i kommuner og regioner NOTAT 15-0635 - POUL - 02.06.2015 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Nye lønsatser i kommuner og regioner Efter at Danmarks Statistik har offentliggjort kvartalsstatistikkerne for lønudviklingen

Læs mere

Reguleringsordningen i det offentlige

Reguleringsordningen i det offentlige Reguleringsordningen i det offentlige aftalesystem Fakta Jesper Due, Jørgen Steen Madsen og Nana Wesley Hansen Formålet med reguleringsordningen er at sikre en tilnærmelsesvis parallel lønudvikling i den

Læs mere

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet 09-0209 - Poul - 18.08.2009 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet Danmarks Statistik har nu offentliggjort lønudviklingen for den private

Læs mere

Lønudviklingen i 2010 er revideret nedad for ansatte i staten.

Lønudviklingen i 2010 er revideret nedad for ansatte i staten. 10-0719 - poul 14.01.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen i 2010 er revideret nedad for ansatte i staten. Danmarks Statistik (DST) har rettet tallene for lønudviklingen

Læs mere

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned.

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned. N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 20. august aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/- oe-konomi/-oekonomiaftaler/~/media/e0d316c40ebf40fe84ac3ba393252319.ashx

Læs mere

Lønstigninger lavere end i udlandet

Lønstigninger lavere end i udlandet Lønudviklingen 4. kvartal 2013 Marts 2014 Lønstigninger lavere end i udlandet Den årlige ændring i lønstigningstakten på hele DA-området var 1,6 pct. i 4. kvartal 2013. Funktionærernes lønstigningstakt

Læs mere

Lønstigninger fortsat lavere, end i udlandet

Lønstigninger fortsat lavere, end i udlandet Lønudviklingen 3. kvartal 2013 December 2013 Lønstigninger fortsat lavere, end i udlandet Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var 1,6 pct. i 3. kvartal 2013. Funktionærernes timefortjeneste

Læs mere

Prognoser for løn- og prisudviklingen

Prognoser for løn- og prisudviklingen 07-0347 - poul 06.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen (Poul) - poul@ftf.dk - Tlf: 3336 8848 Prognoser for løn- og prisudviklingen Finansministeriet har i Økonomisk Redegørelse skønnet over udviklingen i dansk

Læs mere

Lønudviklingen 3. kvartal 2008

Lønudviklingen 3. kvartal 2008 08-0998 - Poul 28.11.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 3. kvartal 2008 Der er nu oplysninger om lønudviklingen for 3. kvartal 2008. I den private sektor steg lønnen

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Sagsnr.: VP Direkte tlf.nr.: november Til medlemsorganisationerne. Vedr.: Lønudvikling 3.

Sagsnr.: VP Direkte tlf.nr.: november Til medlemsorganisationerne. Vedr.: Lønudvikling 3. Til medlemsorganisationerne Sagsnr.: 16-0331.5 VP Direkte tlf.nr.: 3347 0626 30. november 2016 Vedr.: Lønudvikling 3. kvartal 2015-2016. /. KRL offentliggjorde den 20. oktober 2016 deres seneste lønstatistik,

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt januar 2009

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt januar 2009 Håndtering af lønsumsafgift i regionerne Folketinget har vedtaget en ændring af lønsumsafgiften (Lov nr. 526 den 17. juni 2008), der betyder, at den offentlige sektor ikke længere er undtaget fra at betale

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet Lønudviklingen 2. kvartal 2015 21. september 2015 Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet I 2. kvartal 2015 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,1 pct. Funktionærernes

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011 Rapportering om udviklingen i - April 2011 1. april 2011 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2011 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 15. april 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder (takststigningsloftet)

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder (takststigningsloftet) BEK nr 1217 af 22/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr.

Læs mere

Fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde pr. 1. april 2008

Fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde pr. 1. april 2008 Regionernes Lønnings- og Takstnævn Sundhedskartellet Tid 13-06-2008 Sted Emne Deltagere Regionernes Hus Fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde pr. 1. april

Læs mere

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Den 19. juni 2012 Ref. DLOE, CPD Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Lønudviklingen 1. kvartal 2012 Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var 1,7 pct. i 1. kvartal 2012, og dermed

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Afrapportering om beregningsmetoden i reguleringsordningen

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Afrapportering om beregningsmetoden i reguleringsordningen REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL KTO SHK Afrapportering om beregningsmetoden i reguleringsordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Kommissorium... 3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...

Læs mere

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi N O T A T 27-06-2016 Sag nr. 16/1332 Dokumentnr. 32066/16 Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 9. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet

Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet Lønudviklingen 1. kvartal 2015 19. juni 2015 Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet I 1. kvartal 2015 var den årlige lønstigningstakt på DA-området på 1,8 pct. Funktionærernes løn

Læs mere

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 8. september 2010 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Lønudviklingen for august som forventet

Lønudviklingen for august som forventet 09-0209 - Poul - 18.08.2009 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen for august 2009 - som forventet Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for såvel den offentlige

Læs mere

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi NOTAT Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi 07-07-2017 EMN-2017-03127 1070218 Sanne Nørgaard Laursen Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 6. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang

Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang Lønudviklingen 1. kvartal 2017 26. juni 2017 Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang I 1. kvartal 2017 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,1 pct., hvilket er 0,1 pct.-point lavere end

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen

Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen Lønudviklingen 3. kvartal 2014 December 2014 Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen I 3. kvartal 2014 var den årlige lønstigningstakt på DA-området på 1,7 pct. Funktionærernes løn steg

Læs mere

Næsten ens lønudvikling i alle sektorer.

Næsten ens lønudvikling i alle sektorer. 13-0542 - poul - 17.06.2014 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Næsten ens lønudvikling i alle sektorer. Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar) 2014

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Reallønnen har det skidt for nogle af os

Reallønnen har det skidt for nogle af os 13-0542 - Poul - 21.05.2013 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Reallønnen har det skidt for nogle af os Udviklingen i reallønnen for ansatte i den private sektor er positiv. Og tak

Læs mere

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at N O T A T Regionernes brug af private leverandører En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at - 50 procent af regionernes driftsudgifter går til private svarende til 56,2 mia.

Læs mere

Fortsat stabil lønudvikling og reallønsfremgang

Fortsat stabil lønudvikling og reallønsfremgang Lønudviklingen 4. kvartal 2016 6. marts 2017 Fortsat stabil lønudvikling og reallønsfremgang I 4. kvartal 2016 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,2 pct., hvilket er 0,1 pct.-point højere end

Læs mere

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2015

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2015 Priser Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2015 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggeomkostningsindekset... 4 3. Tabeller... 5 4. Metode... 8 4.1 Vægtgrundlag...

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Stigende lønudvikling 1. kvartal 2016

Stigende lønudvikling 1. kvartal 2016 NOTAT 15-0637 - POUL 09-06-2016 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Stigende lønudvikling 1. kvartal 2016 Stigende lønudvikling i alle sektorer. Reallønnen har det forholdsvis godt, idet

Læs mere

Lønstigninger er fortsat lavere end i udlandet

Lønstigninger er fortsat lavere end i udlandet Lønudviklingen 2. kvartal 2014 Oktober 2014 Lønstigninger er fortsat lavere end i udlandet I 2. kvartal 2014 var den årlige lønstigningstakt på DA-området på 1,6 pct. Funktionærernes løn steg med 1,9 pct.,

Læs mere

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2014

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2014 Priser Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2014 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggeomkostningsindekset... 4 3. Tabeller... 5 4. Metode... 8 4.1 Vægtgrundlag...

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 7. januar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

Gennemsnitsløngarantien

Gennemsnitsløngarantien Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Gennemsnitsløngarantien Gennemsnitsløngarantien sikrer hver garantilønsgruppe omfattet af lokal løndannelse en

Læs mere

Fælles omkostningsindeks for buskørsel 1. BAGGRUND 2. TRAFIKSELSKABERNES OMKOSTNINGSINDEKS 3. PROGNOSER NOTAT 4. PUBLICERING AF OMKOSTNINGSINDEKSET

Fælles omkostningsindeks for buskørsel 1. BAGGRUND 2. TRAFIKSELSKABERNES OMKOSTNINGSINDEKS 3. PROGNOSER NOTAT 4. PUBLICERING AF OMKOSTNINGSINDEKSET Fælles omkostningsindeks for buskørsel 1. BAGGRUND 2. TRAFIKSELSKABERNES OMKOSTNINGSINDEKS 3. PROGNOSER 4. PUBLICERING AF OMKOSTNINGSINDEKSET 5. UDFORMNING AF UDBUDSBETINGELSER NOTAT 07. juli 2010 Johan

Læs mere

BORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for

BORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for Til Til Byrådets medlemmer Drøftelse ved 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget om budget 2018-2021 Side 1 af 5 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2018-2021 Indledning I dette notat

Læs mere

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015 NOTAT Dato: 4. december 2015 Lægemiddeludgifter Danske Regioner har den 2. december 2015 rundsendt notat, der indeholder en række bemærkninger til udgiftsudviklingen på lægemiddelområdet. Lif redegør nedenfor

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet Lønudviklingen 3. kvartal 2016 5. december 2016 Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet I 3. kvartal 2016 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,1 pct., hvilket er 0,1 pct.-point

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. januar 2016

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. januar 2016 Priser Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2016 Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggeomkostningsindekset... 4 3. Tabeller... 5 4. Metode... 8 4.1 Vægtgrundlag...

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Priser Pristallene pr. 1. januar 2015

Priser Pristallene pr. 1. januar 2015 Priser Pristallene pr. 1. januar 2015 Pristallene pr. 1. januar 2015 Indhold 1. Indledning 3 2. Forbrugerprisindekset 4 3. Reguleringspristallet 11 4. Metode 15 5. Udgivelser 17 1. Formålet med prisstatistikken

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM LØNNINGER FOR ANSATTE I REGIONERNE

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM LØNNINGER FOR ANSATTE I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE FOA AC AFTALE OM LØNNINGER FOR ANSATTE I REGIONERNE 2011 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE...

Læs mere

Fastsættelse af udgiftslofter for maj 2013

Fastsættelse af udgiftslofter for maj 2013 Fastsættelse af udgiftslofter for 2014-17 17. maj 2013 1. Sammenfatning Budgetloven, der blandt andet implementerer finanspagtens budgetbalancekrav, blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i juni

Læs mere

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 07. juni 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20. Region Midtjylland Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 1 Notat vedr. midtvejsregulering af bloktilskuddet for

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

Lønudviklingen 4. kvartal 2007

Lønudviklingen 4. kvartal 2007 07-0347 - poul - 28.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 4. kvartal 2007 Lønudviklingen i den private sektor er stigende. For 4. kvartal 2007 viser Danmarks Statistik

Læs mere

Stærkere dansk lønkonkurrenceevne i 1. kvartal

Stærkere dansk lønkonkurrenceevne i 1. kvartal Lønudviklingen 1. kvartal 2013 Juli 2013 Stærkere dansk lønkonkurrenceevne i 1. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var 1,8 pct. i 1. kvartal 2013, og dermed ligger den danske

Læs mere

Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang

Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang Lønudviklingen 2. kvartal 2017 11. september 2017 Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang I 2. kvartal 2017 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,4 pct., hvilket er 0,3 pct.-point højere

Læs mere

Priser. 1. Pristallene pr. 1. juli 2015

Priser. 1. Pristallene pr. 1. juli 2015 Priser 1. Pristallene pr. 1. juli 2015 Forbrugerpriserne er det seneste halve år, for perioden januar 2015 til juli 2015 steget med 0,5 pct., hvilket er det samme som i den tilsvarende periode for et år

Læs mere

ÅRSAGER TIL STIGENDE INFLATION

ÅRSAGER TIL STIGENDE INFLATION 24. februar 2003 Af Thomas V. Pedersen Resumé: ÅRSAGER TIL STIGENDE INFLATION Inflationen er stigende og ligger over udlandets. Ifølge de seneste pristal var inflationen i januar 2,6 procent (årsniveau),

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering UDKAST Fremsat den xx. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Justering af opgørelse af det socioøkonomiske udgiftsbehov

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017.

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017. d. 06.02.2017 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017. Indhold

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet Lønudviklingen 3. kvartal 215 18. december 215 Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet I 3. kvartal 215 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,2 pct., hvilket er en stigning

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 d. 06.10.2016 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016. Indhold 1 Offentlig

Læs mere